'ederlanclse voorstellen aan V. N. over Nieuw-Guinea 79,5 millioen gulden meer op begroting voor verkeer en waterstaat jikering bij abonr.ement: Terneuzen WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5406 EERSTE BLAD EDERLAND BEREID NIEUW-GUINEA ONDER TOEZICHT VAN DE V. N. TE PLAATSEN ALS DUIDELIJKE WAARBORGEN VOOR I ZELFBESCHIKKING WORDEN GEGEVEN Recht van zelfbeschikking i centraal gesteld Oplossing voor Berlijn gevraagd REACTIES VAN NEDERLANDSE KAMERLEDEN OP NIEUW-GUINEA- VOORSTEL IN V. N. Indonesië: De voorstellen zijn niet aanvaardbaar WESTELIJKE NOTA'S OVER VLUCHT VAN WESTDUITSE VLIEGTUIGEN witte tanden drop» JEALOÖSY De Koningin en Prins bezochten Vierde divisie te velde fiadio de Koek 25 MILJOEN VOOR KANAAL TERNEUZEN- GENT CHINA OP DE AGENDA VAN DE ASSEMBLEE OVERSTROMINGEN IN BIRMA 90.000 gezinnen in 210 dorpen getroffen OOK BIJ DE MARINE LANGER DIENEN!J4 21 TOT 24 MAANDEN VOOR EEN AANTAL CATEGORIEëN DIENSTPLICHTIGEN Aanhouding van ontslag beroepspersoneel tot maximaal één jaar De vertegenwoordiging van China in de Verenigde Naties Lage waterstand hindert de Rijnscheepvaart HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en ■jrecteur-Hoofdredacteui 1. van de Sande Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 -Iron uromer 38150 -nnementsprijs: 6.— per kwartaal; per £,d ƒ2.-; pei «eek 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Minister Luns heeft gisteren in de algemene vergadering van de b'erenigde Naties voorstellen ingediend teneinde tot een vroeg- Bujge beëindiging van het Nederlandse bestuur iu Nederlands ieuw-Guinea te komen zonder afbreuk te doen aan liet recht van beschikking der bevolking van dit gebied. In zijn verklaring de minister dat Nederland bereid is het bestuur van het -bied onder het actieve toezicht tan de Verenigde Naties te plaatsen nits duidelijke waarborgen voor zelfbeschikking wor den gegeven. Te dien einde is Nederland bereid de souvereiniteit af te staan aan de bevolking van het gebied. I Het voorstel behelst voorts de M. de Kort bleek graag eerst vorming van een internationaal j eens verder over de voorstellen- rbestuur door middel van een Luns in de V. N.-assemblee te I willen nadenken. Hij vond de ontwikkelingsautoriteit onder Wtoezicht der Verenigde Naties, f Nederland zou daarbij bereid zijn Jzijn financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied le blijven geven en zijn ambtena- en te vragen als internationale mbtenaren in functie te blijven, e Nederlandse regering heelt in overweging gegeven een V. N.- commissie te benoemen, die ter {plaatse de mogelijkheid van een dergelijke ontwikkeling zou moe ten onderzoeken en aanbevelin gen zou moeten doen aan de vol gende algemene vergadering der Verenigde 'Naties. 1 Minister Luns heeft in zijn ver klaring het recht van zelfbe schikking voor de bevolking van Nieuw-Guinea centraal gesteld en zich daarbij gebaseerd op de 1 tekst van de vorig jaar door de algemene vergadering aanvaar de resolutie, waarin beherende mogendheden werden verzocht onmiddellijk stappen te onder- nemen om zo snel mogelijk alle bevoegdheden aan dc bevolking zelf over te dragen. f Voor hij zijn voorstellen for muleerde had minister Luns ook voor Berlijn een oplossing ge vraagd. die het recht van zelf beschikking der bewoners van West-Eerlijn erkent. De minister was zijn rede begonnen met een eerbetoon aan de nagedachtenis van Dag Hammarskjoeld wiens overlijden hij beschouwde als een catastrofe voor de wereld. De fractie-voorzitter van de Katholieke Volkspartij K.V. P in de Tweede Kamer dr. W. L P. voorstellen op zichzelve een „heel verstandige daad van de rege ring". Ofschoon de uitslag van de consultaties van een aantal landen, waarop in de Troonrede werd gedoeld, niet bekend is, mag toch een redelijke hoop op een gunstige uitslag worden ge vestigd", zo meende dr. De Kort. In ieder geval is hij blij, dat de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen een concreet plan van de regering inzake Nieuw- Guinea voor ogen krijgt. „Voor het overige wachten wij vol span ning de debatten in de assembles van de Verenigde Naties af", al dus dr. De Kort. De heer F. H. van öe Wetering, Nieuw-Guinea-specialist van de Christelijk Historische Tweed s- Kamer-fraetie. bleek niet geheel onvoorbereid ten aanzien van da voorstellen in de Verenigde Na ties. „Een verbreding van het vlak voor de ontwikkeling van Neder lands Nieuw-Guinea is altijd toe te juichen", zo zei hij. „Deze ver breding moet echter in een zo danig vertrouwen geschieden, dat het zelfbeschikkingsrecht tot realiteit wordt gebracht. „In dit voorstel ligt geen op lossing van de kwestie met Indo nesië'' zo vervolgde hij. „Gezien de woorden van Soekarno in Tokio en gezien de praktijk met de federale staten van Indone sië, zal men daar nimmer in stemmen met een reëel zelfbe schikkingsrecht van Nederlands Nieuw-Guinea. Men kan wel zeggen: Per slot van rekening moet het belang van de Papoea's domineren, zo dat een oplossing van de ontwik keling van Nieuw-Guinea met inachtneming van het zelfbe schikkingsrecht als een inter nationale aangelegenheid moet worden beschouwd, die uitgaat boven het dispuut tussen Neder land en Indonesië. Een ander punt is, dat indien de oplossing- Luns in het belang is van de wereldvrede, mede gezien de spanningen in Zuid-Oost-Azië en de de Pacific, dan moeten toch de Verenigde Staten, Engeland en Australië deze internationali sering doelbewust steunen". De resultaten van de consul taties van minister Luns wilde de heer Van de Wetering af wachten. „Wanneer op eerlijke wijze de zelfbeschikking naar voren wordt gebracht, dan most dit de volkeren en speciaal de Afrikaanse jonge volken logi scherwijs aanspreken", aldus de C. H. U.-woordvoerder. Een woordvoerder van de In donesische delegatie heeft dins dag meegedeeld dat de Neder landse voorstellen voor Nieuw- Guinea voor de regering (e Dja karta „niet aanvaardbaar" zijn. Hij wees er op dat volgens Indo nesië het gebied onder Indonesi sche souvereiniteit valt. Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben dinsdag geantwoord op de Sowjet-nota's van 17 september j.l. waarin werd geklaagd over de vlucht van twee Westduitse militaire vlieg tuigen boven Oost-Duitsland. Da 'drie Westelijke nota's zijn in feite identiek. In de Franse nota wordt ver klaard dat het onderzoek naar het incident heeft bevestigd dat de toestellen, die 14 september on het Berlijnse vliegveld Tegel landden, waren verdwaald en brandstofgebrek hadden gekre gen. De Franse regering keert zich tegen de beschuldiging van de Sowjet-Unie dat hier sprake was van „provocatie", „uitvoering van een oorlogsmissie", enz. In de afgelopen weken zijn tal rijke vliegtuigen van de Sowjet- strijdkrachten htt luchtruim van West-Duitsland binnengevlogen, zonder dat dit als „provocaties" was behandeld en zonder dat re presaillemaatregelen waren aan gekondigd. Tot slot verzoekt de Franse regering de Sowjet-Unie „inci denten die onvermijdelijk gebeu ren" niet meer door „ongegron de beschuldigingen'' te compli ceren. Zij legt de nadruk erop dat de rust en veiligheid dCr volkeren afhangen van de vredeswil der regeringen en zij hoopt dat de Sowjet-regering evenals de Franse in die zin zal werken Ook West-Duitsland heelt een antwoordnota in Moskou over handigd. Volgens een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze nota dezelfde inhoud als die van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. NU REEDS UIT VOORRAAD LEVERBAAR THE BLUE ""tosm.gq.86 TERHtUf^ TEL. 2575 DRIELING In het „Elisabeths Gasthuis" in Arnhem is voor het eerst sedert het zestigjarig bestaan van deze instelling een drieling geboren. De moeder, mevr. M. NeyenhuisRoelofs. echtgenote van een tuinder in Huissen, en de kinderen, die in couveuses zijn ondergebracht, maken het uitstekend. In 1958 kreeg het echtpaar Neyenhuis een tweeling. Voor Huissen is diUde eerste drieling sinds mensenheugenis. De kinderen, twee meisjes en een jongen, wegen 3.2, 3.15 en 4.1 pond. Koningin Juliana en Prins Bernhard brachten gisteren een bezoek aan de vierde divisie 1e velde, op de Noord-Veluwe. Zij hebben daarmee een oude belofte ingelost. H. M. en de Prins zouden na melijk de vierde divisie bezoeken in La Courtine. Dat kon toen niet doorgaan omdat wegens de internationale gespannen toe stand de troepen teruggeroepen werden. De gisteren 53 jaar oud gewor den commandant van de vierde divisie generaal majoor F. van der Veen uitte in een toespraak de verknochtheid van de vierde divisie aan het koninklijk huis. Hij zei dat de parate vierde di visie zoals die nu te velde oefent haar ware gezicht toont. Hij meende dat H. M. juist in deze tijd van internationale spannin gen wel de oefeningen wilde bij wonen maar H. M. antwoordde hem: „Ons bezoek heeft niets te maken met de internationale spanningen, we lossen nu alleen maar een oude belofte in, ook al waren er helemaal geen span ningen in de wereld geweest dan waren we toch gekomen". Niet de gehele divisie oefent, ongeveer 2000 man namen aan de manoeuvres deel. „We werken vandaag met kleine groepen", zo zei generaal majoor Van der Veen tot Hare Majesteit. „Wij meenden dat U dan beter de individuele verrichtingen van onze mannen kunt gadeslaan. Hare Majesteit, die gekleed was in een zacht paarse japon met bijpassend hoedje en de Prins in het uniform van inspec teur-generaal van de Koninklijke Landmacht, werden gistermorgen verwelkomd op de Stakenberg- weg bij de Elspeetseheide door de commandant van de vierde di visie en enige hoge officieren en de Commissaris van de Koningin in Gelderland mr. H. W. Bloe- mers. Nadat de muziekkapel Johan W. Friso het Wilhelmus had gespeeld, inspecteerden de hoge gasten de erewacht van 41 infanterie bataljon stoottroe pen) waarbij het vaandel van het regiment stoottroepen is inge deeld en daarop werden de beste stoottroepers aan Hare Majesteit en de Prins voorgesteld. Na elke demonstratie werden de beste mannen van de afdeling aan Hare Majesteit en de Prins voorge steld. Z. K. PI. Prins Bernhard heeft aan het einde van een dag vol demonstraties van de vierde di visie te velde gezegd, dat de oefe ningen perfect zijn verlopen. Het speet hem dat hij niet de vierde divisie twee dagen in La Courtine had kunnen meemaken. „Mijn vrouw en ik vonden deze dag in elk opzicht prima". Bijzondere hulde bracht hij de 41e pioniercompagnie, die in een recordtijd een brug over het Apeldoorns kanaal had geslagen. H. M. de Koningin heeft ge sproken met de genist soldaat eerste klas Arie Kastelein uit Montfoort, die had meegewerkt aan de bouw van een baileybrug over het Apeldoornskanaal. H. M. vroeg hem wat hij er van vond, dat hij nu niet met klein verlof mag gaan. Hij vond het wel erg jammer, want hij was gehuwd en had een zoon van drie maanden en zijn schoonvader zou hem heipen met het verbouwen van zijn huis. Nu hij in dienst moet blijven kan hij alleen 's zaterdags aan zijn huis bou wen en daardoor zal het huis twee maanden later klaar zijn. Zijn vrouw had het allemaal nog al gemoedelijk opgenomen. Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen De raming voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat sluit voor 1962 met een bedrag van ƒ943.914.000,—. Dit is 79,5 mil joen gulden meer, dan voor 1961. Hiervan komt 24,5 miljoen gul den ten behoeve van de gewone en 55 miljoen gulden voor de buitengewone dienst. In de verhoogde raming is 12 miljoen als kapitaalverstrekking opgenomen voor P. T. T., voor de burgerlijke luchtvaart 9,6 mil joen gulden meer t totaal 30,2 miljoen gulden) (speciaal voor aanschaf van nieuwe lesvlieg- tuigen) en voor de waterstaat 52,6 miljoen gulden meer. Van dit laatste bedrag zal 37,2 miljoen gulden meer worden besteed aan landwegen, bruggen, tunnels en veren. In totaal staat voor dit onderdeel voor de gewone dienst 143,7 miljoen (plus 7,2 miljoen) en voor de buitengewone dienst ƒ137 miljoen (plus 30 miljoen) geraamd. Voor het uitvoeren van wegen ter versnelling van regio nale industrialisatie is 15 mil joen uitgetrokken, o.a. Moerdijk Roosendaal en Hoevelaken Meppel. De Algemene Vergadering van de Ver. Naties heeft maandag avond voor de eerste maal be sloten een debat te houden over de kwestie van de vertegenwoor diging van China in de Ver. Na ties. De assemblee nam twee voor stellen van de agenda-commissie aan, één afkomstig van Nieuw- Zeeland over ,,de vertegenwoor diging van China", een tweede afkomstig van de Sowjet-Unie, over „herstel' van de wettelijke rechten van de Chinese volks republiek". Door een zware regenval in Birma, zijn de rivieren de Sal tans en Salween buiten hun oevers getreden, waardoor meer dan 90.000 gezinnen in 210 dor pen werden getroffen. Voor de directe hulpverlening wordt door de „Burma Christian Council" een bedrag van 85.000 pound gevraagd, teneinde 50.000 personen, 10 procent van het to taal aantal slachtoffers, van voedsel te kunnen voorzien. De Wereldraad van Kerken in Ge neve doet een dringend beroep op alle aangesloten kerken, een bijdrage te willen geven in de hulpverlening aan dit zo zwaar getroffen land. (Giften hiervoor worden gaar ne in ontvangst genomen op giro 5261 ten name van Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam). De minister van Defensie heeft medegedeeld, dat hij na overleg in bondgenootschappelijk verband heeft besloten thans ook voor de Koninklijke Marine bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen, teneinde de paraatheid van de Nederlandse zeestrijdkraehteii verder te verhogen. Deze maatregelen zijn: a. Verlenging van de diensttijd voor een aantal categorieën dienstplichtigen van 21 tot 24 maanden. b. Aanhouding van het ontslag van een aantal categorieën be roepspersoneel tot maxima il één jaar na de datum waarop het ontslag zou ingaan. Aldus zal het mogelijk zijn in de loop van 1961 en het volgende jaar een aantal nader te bepalen schepen in dienst te stellen. De maatregelen op personeels gebied zullen zich niet verder uitstrekken dan tot de catego rieën, die nodig zijn om de ge wenste verhoging van de paraat heid te bereiken. Als toelichting op het besluit van de minister heeft het depar tement van Defensie meegedeeld, dat bij K. B. van 30 december 1947, de duur van de eerste oefe ning van de dienstplichtigen is verlengd tot twee jaren. In dat besluit heeft de minister de be voegdheid gekregen deze verlen ging niet toe te passen. Aangezien de dienst bij de zes macht deze verlenging tot voor kort niet vergde, vertrokken de zeemiliciens na de in art. 28 van de Dienstplichtwet genoemde) eerste oefening van 21 maanden met groot verlof. Nu de paraatheid van de vloot moet worden verhoogd, zal de verlenging wèl moeten worden toegepast. Dit zal echter niet over de gehele linie geschieden, maar uitsluitend voor dat perso neel dat dringend nodig is. Met het in dienst houden van zeemiliciens alleen kunnen ech ter geen schepen van de reserve vloot worden bemand, want de technische outillage van de mo derne oorlogsschepen van de Koninklijke marine is zodanig, dat de kennis en bedrevenheid, waarover het personeel voor de bediening moet beschikken, on mogelijk kan worden verkregen binnen de eerste oefentijd van de dienst- en reserveplichtigen. Daarom is naast dit dienst plichtig personeel ook beroeps- personeel nodig, in verband met zijn ervaring, opleiding en spe cialisatie. Hiertoe zal het ontslag van dit personeel moeten worden opge schort, waartoe het reglement rechtstoestand voor de militai ren der zeemacht in de huidige omstandigheid de bevoegdheid geeft. Ook hier zal er nauwlet tend op worden toegezien, dat niet meer personeel in dienst wordt gehouden dan werkelijk nodig is. Voor de uitvoering van wegen op het Rijkswegenplan wordt 100 miljoen uitgetrokken, waar van 58 miljoen voor E-wegen. De minister van Verkeer en Waterstaat kondigt een volledige herziening van het Rijkswegen plan aan. De provincies zullen nadien de secundaire wegenplan nen kunnen herzien. Van de 5,7 miljoen voor veren en schipbruggen is f 4 miljoen bestemd voor bijdrage in de exploitatie van de veren over de Westerschelde„ Ter vergroting van de schut- capaciteit in de vaarweg Julia- nakanaalMaas wordt 22 miljoen gevraagd; voor de In dustriehaven Zuidersloe 3,5 miljoen. Met inbegrip van de voorbe- reidingskosten tot verbetering van de veerhavens 't Horntje en Den Helder, de handelshavens Dordrecht en Breskens en de vis sershaven van Scheveningen wordt voor dit onderdeel in to taal 65 miljoen aangevraagd. Voor het verhogen van zee weringen buiten het Deltagebied is 25 miljoen uitgetrokken, voor de bedijking van de Lau- werszee 8 miljoen (v.j. 3). Op de gewone en buitengewone dienst is voor de Deltawerken 78 miljoen uitgetrokken, waar van voor het Haringvliet 50 miljoen, het 3-eilandenplan 3 miljoen, voor de Grevelingen 14 miljoen, voor het Volkerak ƒ9 miljoen en voor het Brouwers- havensegat ƒ2 miljoen. Voor de ontwikkeling van de Europoort zal 15 miljoen be schikbaar moeten komen. Voor het kanaal Terneuzen Gent ƒ25 miljoen. Het reizigersmaterieel van de spoorwegen zal tot 122.000 zit plaatsen worden uitgebreid. Het goederenvervoer wordt gediend met nieuwe gesloten wagens van groot volume, zelflossers en silo wagens. De zgn. Brazzaville-landen zijn bereid voor de toelating van communistisch China tot de Ver. Naties te stemmen, aldus is in New York vernomen. Het is zeer wel mogelijk dat de stemmen van deze landen, een voorstel de vertegenwoordiging van China in de Ver. Naties te laten bezetten door afgevaardigden van de re gering in Peking, de vereiste tweederde meerderheid zuilen geven. De Amerikaanse afgevaardigde bij de Ver. Naties. Stevenson, heeft maandag besprekingen ge voerd met de gedelegeerden van de Brazzaville-landen. Deze zou den hun standpunt echter niet hebben gewijzigd. De Veiligheidsraad zal zich binnenkort bezighouden met de toelating van Mauretanië. Sierra Leone Leone en buiten-Mongolië tot de Ver. Naties. De Brazza ville-landen wensen opname van Mauretanië, doch de Sowjet-Unie heeft de toelating van dit land gekoppeld aan de toelating van buiten-Mongolië. De vorige maal keerden de Verenigde Staten en nationalistisch China zich tegen de toelating van buiten-Mongo- lë, en sprak de Sowjet-Unie haar veto uit over de toelating van Mauretanië. Thans hebben de Ver. Staten zich bereid verklaard voor de toelating van buiten-Mongolië te stemmen, doch nationalistisch China heelt reeds laten weten dat het hierover zijn veto zal uit spreken. De Sowjet-Unie blijft op haar standpunt staan dat Mauretanië slechts kan worden toegelaten De waterstand van de Rijn daalt de laatste tijd voortdurend en het is reeds zover gekomen, dat de capaciteit van de Rijn schepen niet meer tenvolle kan worden benut, daar anders het gevaar bestaat, dat de schepen aan de grond lopen. De water en scheepvaartinspectie Mainz maakt bekend, dat het peil van de middel-Rijn dinsdag lager was dan het ooit is geweest. Mainz meldde 1,99 meter, Bin- gen 1,26 meter, Kaub 1,32 meter en Koblenz 1.41 meter. Men vreest in Duitsland dat de wa terstand nog verder zal dalen. Volgens een mededeling van de rivierpolitie bewegen de schepen zich in „ganzenorde". Grote op stoppingen komen echter niet voor. Op de rede van Bad Salzig wachtten maandag 30 schepen op lichters, die een deel van hun lading kunnen overnemen. als ook buiten-Mongolia lid wordt en zal in geval van een nationa listisch Chinees veto ook haar veto uitspreken. De Brazzaville-landen hebben thans besloten dat zij voor de toelating van communistisch China tot de Verenigde Naties zullen stemmen, wanneer als in direct gevolg van het nationalis tisch Chinese optreden de aan vrage voor lidmaatschap van Mauretanië opnieuw wordt ver worpen. ZUIDELIJKE WIND Het hogedrukgebied boven West- en midden Europa, dat de afgelopen dagen rustig najaars weer bezorgde, neemt tengevolge van een verhoogde depressie-acti viteit op de oceaan in betekenis af. Een depressie ten zuiden van IJsland veroorzaakt luchtdrukda lingen boven West-Europa, ter wijl het bijbehorende front, ver gezeld van een smalle regenzo ne over de Britse eilanden lang zaam naar de Noordzee trekt. De regen van het front zal waar schijnlijk voor de avond ons land nog niet bereiken, maar in de loop van de dag is een toename van de bewolking te verwachten. De wind wakkert tot matig en langs de kust tot krachtig aan uit zuidelijke richting. Warmere lucht uit Frankrijk wordt dan naar ons land getransporteerd, zodat de temperaturen, die dins dag tot 18 a 20 graden opliepen, iets hoger zullen zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets hogere temperaturen Toenemende bewolking, maar waarschijnlijk tot de avond op de meeste plaatsen droog. Tot matig en aan de kust tot krachtig toe nemende zuidelijke wind. Iets ho gere temperaturen dan gisteren. DONDERDAG 28 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 4.10 4.26 Terneuzen 4.45 5.01 Hansweert 5.25 5.41 Walzoorden 5.35 5.51 ZON MAAN op ender op onder Sept. 27 6.33 18.28 20.22 10.03 28 6.34 18.26 20.55 11.16 29 6.36 18.24 21.33 12.2' 30 6.38 18.21 22.16 13.25

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1