Het Geneefse kernwapenoverleg Arrestaties in Frankrijk DINSDAG 5 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5387 EERSTE BLAD EUROPESE LANCEERBASIS IN NOORD-ZWEDEN? De radio-actieve neerslag van kernexplosies MENINGSVERSCHIL TUSSEN INDIA EN INDONESIË TE BELGRADO CETJI BEVER BUITENBMTS Nederlander omgekomen in Duitsland WITTE SPATBORDEN DE GEVECHTEN IN ZUID-VIETNAM Moordenaarspaar gearresteerd OOSTDUITSERS VLUCHTEN NU NAAR BEIEREN NIEUWE RUSSISCHE KERNPROEF De Sowjet-Unie heeft gis termorgen vroeg nog een kernproef genomen, op nieuw in het gebied van Semipalatinsk in Centraal- Azië." De. ontploffing gebeurde weer in de dampkring, evenals die van vorige week. De kracht van de kernbom was enige kilo- tonnen. Dit heeft de voorzitter van de Amerikaanse commissie voor Atoomenergie, dr Glenn Seaborg, maandag middag officieel meege deeld. ZWARE GEVECHTEN IN ZUID-VIETNAM De moord in Sprang-Capelle Olietanker ontploft GOULART STELT REIS NAAR BRASILIA UIT VLIEGTUIG HAD MOEILIJKHEDEN BOVEN CURACAO DUIVELS PLAN VAN DE NAZI'S WEERBERICHT HOOGWATER Russische kernbom ontploft ZON- en MAANSTANDEN DE SCHEEPSRAMP BIJ COLUMBIA HET WEER Klaas, z. van Klaas Sink- en Hendrika Berg (Lin- 19). 28 aug. Rebekka An- ia, cl. van Petrus Antonius an Maria Roemburg en Ha Johanna Maria Leijten e Sas van Gent, Walstraat aug. Cornelia Johanna, d. raham Anthonie Masseilje ella Jannetje van de Plas- C. Hooftstraat 7). lijksaangiften: 24 aug. Jo- Sduard René van der Snep- j-, jm. en Erika Melanie 22 j., jd. (won. te Hulst), lijksvoltrekkingen30 aug. Alfred van Leemput, 29 j., un. te Sas van Gent) en Agnes Cecilia Lammen?, 31 aug. Jacobus Dirk ik, 23 j., jm. (won. te Axel) ia Sara de Braai, 19 j., jd. ijden: 25 aug. Hermanus re, 65 j., echtg. van Pieter- an den Ende. Mevjntje 79 j., ongeh. 29 aug. Hen- agenaar, 84 j., geh. gew. aria Cornelia Michielsen e Hoek). Jan van de Ree, htg. van Jacoba Hendriks van Dixhoorn. VOGELWAARDE ■en: 20 aug. Paulus Pe- van Augustinus de Bak- Isedora Philomena Bo- DOR STADSGAS i" BUTAAN reeds vanafI Frankerine bij abonnement: Terneuzen nirecteur-Hoofdredacteui 1. van de Sande Pedactieadres: Noordstraat 55-57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 ■Gironummer 381o0 „r,t=nriis- f6,— per kwartaal; pel I per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. I De afvaardigingen van Groot- en de Verenigde Sta- iBrittan maandag te Genève gehouden bijeenkomst met de SoVjet-delegatie voorge- ctPiH zaterdag a.s. te vergaderen, met het doel de Sowjet-delegatie in staat te stellen haar min« te betuigen met het Buts Amerikaanse voorstel, om tot er algeheel verbod van proeven met kernwapens in de damp kring te komen. Het voorstel om zaterdag t vergaderen werd door de Ameri kaanse delegatieleider Stelle ge daan, nadat hij de tek£t vande gemeenschappelijke boodschap van president Kennedy en pre mier MacMillan had voorgelezen. Vóórdat hij deze tekst voorlas had Stelle verklaard dat de Ver. Staten ,,meer dan genoeg atoom wapens bezitten voor het waar borgen van hun veiligheid en het •schermen van de vrije landen.' „De Ver. Staten zullen niet te lijden hebben van de ongevoe lige Russische handeling, die de hervatting van de kernproeven is Hieruit blijkt duidelijk de Sowjetrussische verachting voor het welzijn van het mensdom. Het Russische besluit werd in het geheim, zonder een openbaar debat, genomen en de geheime voorbereidingen voor de thans genomen proef zijn reeds maan- j den geleden begonnen. Hoe juist was de eis van het Westen dat een internationaal verbod op het nemen van kern wapenproeven gepaard moest gaan met afdoend internationaal toezicht op Russisch gebied. Want wanneer dit niet wordt uit geoefend, is de gesloten Sowjet russische gemeenschap in staat andere landen voor onaangename verrassingen te stellen, op dezelf de wijze waarop nu het mensdom voor een dergelijke verrassing is gesteld", aldus de Amerikaanse delegatieleider Stelle. Stelle vervolgde: ,.De gehele wereld heeft thans kunnen con stateren hoe bijzonder trouwe loos het gedrag van de Sowjet- regering bij het overleg te Genève is geweest. Zij heeft de hoop van het mensdom verraden. Wij weten nu, hetgeen wij reeds lang vermoedden, namelijk dat de door de Sowjet-vertegen- woordigers gesproken woorden waren bedoeld om te misleiden en om het cynische streven van de Sowjet-Unie te bevorderen. Het waren woorden van propa gandistische strekking en zij wa ren bedoeld voor de bevordering van allerlei doeleinden, behalve voor dat van het vinden van een redelijke en betrouwbare over eenkomst betreffende een staken der proefnemingen met kern wapens, I Zelfs een bescheiden hoeveel heid Sowjetriissische goede wil zou het sluiten van een dergelijk akkoord, met bepalingen voor af doende toezicht op de naleving ervan, mogelijk hebben gemaakt. Doch de Sowjet-Unie wilde ten hoogste een papieren overeen komst. die in de open Westerse' maatschappijen te goeder trouw zou zijn uitgevoerd, doch welke de landen van het Sow jet-blok in het geheim naar willekeur hadden kunnen schenden", aldus Stelle. De Amerikaanse delegatielei der besloot: ,.De Sowjetrussische verontschuldigingen voor het hervatten van de kernwapen proeven houden geen steek. De bewering, dat dit geschiedde als reactie op door het Westen in het leven geroepen spanningen, is niet meer dan een uitvlucht. Het Westen heeft een ontwerp verdrag ter tafel gebracht, dat ccn model was van doorwrocht- De mogelijkheid bestaat dat in de komende jaren bij Kiruna in Noord-Zweden een Europese ba sis voor het lanceren van kleine raketten zal worden gebouwd. Bij recente besprekingen in de Europese commissie voor weten schappelijke samenwerking bij ruimteonderzoek is het denk beeld om bij Kiruna een basis te bouwen, met grote belang stelling ontvangen, zo meldt het Zweedse persbureau T.T. .Volgens een Zweedse deskun dige zou de basis een vijf mil joen dollar kosten en een staf van 75 tot 100 technici kunnen herbergen. Men zou er de be schikking hebben over een proefterrein van 9.800 vierkante kilometer, zo verklaarde hij Deskundigen van de Ameri kaanse commissie voor kern energie hebben verklaard, dat slechts een klein deel van de radio-actieve neerslag, die ten gevolge van kernontploffingen in de atmosfeer terecht is geko men, nog actief is. Volgens hen is ongeveer 5.000 kg radio-actie ve neerslag vrijgekomen in de periode van de explosie van de eerste atoombom op Hirosjima in 1945 tot de opschorting van de kernproeven in de herfst van 1958. Van deze hoeveelheid zou nog slechts ongeveer vijf pro cent actief zijn. heid, volledigheid en rechtvaar digheid tegenover de Sowjet- Unie. Maar de Sowjet-Unie heeft nimmer een volledig voorstel in gediend. Het Westen heeft de Sowjet- Unie uitgenodigd tot welgemeen de onderhandelingen, met con cessies over en weer, over onze voorstellen. Doch de Sowjet-Unie heeft, gedurende meer dan een jaar, slechts gereageerd met hardnekkig algehele aanvaarding door het Westen van haar eigen voorstellen te eisen", aldus de Amerikaanse delegatie. De Sowjet-afgevaardigde Tsa- rapkin onthield zich van direct commentaar op het Brits-Ameri kaanse voorstel voor een stop zetting van kernwapenproeven in de dampkring. Hij vermeldde al leen de verklaring van vorige week dat de Russen de proeven zullen hervatten en de redenen hiervoor. Hij zei dat dit alle Wes telijke vragen beantwoordde, maar verklaarde later tegenover de Britse afgevaardigde, sir Mi chael Wright, dat dit niet het definitieve antwoord op het be roep van Kennedy en MacMillan was. Tsarapkin wacht kennelijk nog op instructies uit Moskou. Sir Michael noemde tijdens de bijeenkomst de Sowjetmaatrege- len van vorige week een cynische afwijzing van het gehele doel der besprekingen in Genève. Hij zei dat Engeland en de Ver. Staten voort zullen gaan met erop aan te dringen dat de Sowjet-regering haar huidige „rampzalige" poli tiek herziet en een verdrag over verbod van kernwapens tekent. ..Indien onze stem niet voldoende is zullen wij trachten hieraan de stem van de algemene vergade ring der Ver. Naties toe te voe gen." Men besloot a.s. zaterdag op nieuw bijeen te komen. (Adv.) L. 2056 TERNEUZEN DEAN OVER RUSSISCHE KERNWAPENS Arthur Dean, het hoofd der Amerikaanse delegatie naar de conferentie in Genève over een eventueel verbod op het houden van kernproeven, heeft na een onderhoud met president Ken nedy verklaard, dat de Sowjet- Unie door het ontwikkelen van wapens voor massale vernieti ging, heeft aangetoond dat haar toekomstige politiek zal zijn ge richt op het terroriseren van de mensheid. V olgens Dean is de Russische super-bom van 100 megaton te groot voor militaire doeleinden. Dit is geen militair wapen, doch een wapen voor massa-terreur, aldus Dean. De mensheid zal echter niet capituleren voor een politiek van afpersing en ter reur. Dean deelde verder mede, dat de Verenigde Staten de bespre kingen in Genève met de Sowjet- Unie zullen voortzetten. Hij voeg de hier echter aan toe, dat uit de houding der Sowjet-Unie blijkt dat Moskou duidelijk niet geïn teresseerd is in een verdrag over het verbieden van kernproeven. De Franse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag nieuwe arrestaties verricht na de ontdekking van documenten waarin samenzweerders tegen de regering genoemd worden, die ervan verdacht worden, ver antwoordelijk te zijn voor de (aanslagen met kneedbommen die dit jaar in Frankrijk en Algerië zijn gepleegd. Drie mannen die zaterdagavond zijn gepakt hadden 150 pakjes ontplofbare stoffen in hun auto verborgen. Tot dusver zijn 23 personen door de politie gearres teerd of voor een verhoor vast gehouden. De documenten die leidden tot de ontdekking van de samen zweerders vielen de politie in handen toen tien dagen geleden in Zuidwest-Frankrijk een slager werd gearresteerd. Het hoofd van de Franse nationale veilig heidsdienst, Verdier, heeft ver klaard, dat deze documenten het bestaan onthullen van een „voor- De correspondent van het In donesische persbureau „Antara" meldt dat er op de conferentie te Belgrado een fundamenteel me ningsverschil bestaat tussen India en Indonesië. De correspondent verklaart van Roeslan Abdoel Gani, vice- voorzitter van Soekarno's opper ste „adviserende raad", die een der Indonesische vertegenwoor digers te Belgrado is, te hebben vernomen dat het meningsver schil betrekking heeft op de voorrang, die aan bepaalde vraagstukken dient te worden gegeven. India acht de crisis tussen de grote mogendheden het belang rijkst, terwijl Indonesië de voor rang wil geven aan vraagstuk ken betreffende .kolonialisme, imperialisme en de strijd tegen het maken van rassenonder scheid". lopige regering voor Frans Alge rië" die haar zetel heeft op de Balearen. Het hoofd van deze „regering", aldus Verdier, is Joseph Ortiz, de voormalige Al- gierse caféhouder die bij verstek ter dood is veroordeeld wegens zijn aandeel in de mislukte op stand van januari 1960 in Algiers. De Franse politie verdenkt verscheidene voormalige Popja- distische leden van de Franse nationale vergadering ervan, thans deel uit te maken van de organisatie die aanslagen pleegt met kneedbommen. Deze organi satie staat volgens de Franse politie in verbinding met Ortiz. Eis altijd de beproefde Maandagmorgen vroeg is de 24-jarige J. Gemming uit Groen- lo om het leven gekomen bij een ongeluk in het plaatsje Zwill- brock, juist over de Duitse grens bij Ahaus. Het slachtoffer is met zijn fiets komen te vallen, nadat hij tegen een langs de stoeprand staande fiets was gebotst. Tij dens het transport naar het zie kenhuis overleed hij aan de ver wondingen die hij bij zijn val had opgelopen. Evenals in het najaar van I960 zal het „Verbond voor Veilig Verkeer" de komende maanden extra aandacht besteden aan de achterspatborden van fietsen en bromfietsen. In september en oktober worden fiets, en brom- fietsbezitters in de gelegenheid gesteld de achterspatborden van hun voertuigen gratis van een nieuwe, witte laklaag te laten voorzien. Drie verfploegen trek ken daartoe door Nederland. Deze landelijke actie begon gisteren in Brunssum. Maandag is te Saigon in Zuid- vietnamese legerkringen verno men dat twee bataljons val schermtroepen per vliegtuig van Saigon naar Kontoem, nabij de grens met Laos, zijn overge bracht als versterkingen voor een bataljon infanterie, dat in dit gebied communistische gue- rilleros bestrijdt. De bevelheuoer der Zuidviet- namese troepen in dit gebied heeft verklaard dat zich, na de verovering van grote gebieden in Zuid-Laos door Noordvietna- mezen en militairen van de communistisch gezinde Pathet Lao, veel meer communistische guerillastrijders in het gebied van Kontoem vertonen. Van militaire zijde is te Sai gon vernomen dat Zuidvietna- mese jagers vrijdag j.l. veertig prauwen, die een groot aantal communistische guerilleros ver voerden, 80 mijl ten westen van Saigon met boordwapens heb ben beschoten en vervolgens tot zinken gebracht. door de politie: „Berouw, wat is dat?" De man, met wie zij was weg gelopen, had zij als vriend van haar ouders leren kennen. Een 13-jarig Amerikaans meis je, dat er als minstens twintig uitziet, eni haar 32-jarige vriend, een gescheiden man, vader van vijf kinderen en een reeds ver oordeeld misdadiger, hebben in drie dagen tijds vier mensen ver moord. Eén hunner slachtoffers was een meisje van elf jaar. Het motief was roof, doch drie der vermoorden bezaten geen geld. De vierde had zestien dollar en dit was de enige buit van het moordenaarspaar. De man en het meisje reden in een gestolen auto, toen zij werden aangehouden; dit ge schiedde omdat de politie de auto als ontvreemd had herkend. Het paar was van plan ge weest geld te roven om naar Arizona te gaan, waar zij geld hadden willen verdienen door te heipen bij het binnenhalen van de katoenoogst. Het meisje zei op een gegeven ogenblik bij de ondervraging In een dorpje nabij Damas cus zijn zes mensen overleden na het eten van bedorven vlees. Vijfhonderd anderen moesten met vergiftigingsverschijnselen in ziekenhuizen worden opgeno men. Zij zijn echter buiten ge vaar. Nu sinds 13 augustus het vluchten naar West-Berlijn voor de Oost-Duitsers gevaarlijk is geworden, komen er steeds meer vluchtelingen de zonegrens tus sen Oost-Duitsland en Beieren over. In de periode tussen 13 en 31 juli bedroeg het aantal Oostduit- se vluchtelingen, dat naar Beie ren uitweek 50, tegen 101 in de zelfde periode van de maand augustus. DADER VAN AANSLAG IN ROERMOND GEVAT. De rijkspolitie uit Echt heeft maandag de 13-jarige J. H. uit Roermond gearresteerd. Hij had zondagavond in „De Schluiten- berg" aldaar de 47-jarige mej. E. Verstegen met een dolkmes in de rug gestoken en haar 70-jari- ge moeder neergeslagen, toen hij m hun winkel kwam onder het voorwendsel rokerij te willen ko pen. De jongen had veertien da gen geleden het ouderlijke huis verlaten. De met het dokmes gestoken vrouw heeft gisteren het zieken huis kunnen verlaten. Haar moe der, de weduwe Verstegen, is nog opgenomen. Volgens gezaghebbende krin gen in Saigon zijn in Centraal Zuid-Vietnam hevige gevechten gaande tussen guerilla's en rege ringsstrijdkrachten om het bezit van twee strategische punten. De laatst ontvangen berichten zou den erop wijzen, dat de rege- ringstroep'en de post Poko heb ben heroverd, doch dat het andë_ re punt, Dakha, nog in handen der opstandelingen zou zijn. Bij de gevechten zouden onge_ veer honderd communisten zijn gedood, terwijl de verliezen aan de kant der regeringstroepen meer dan dertig doden zouden bedragen. Aan boord van een olietank boot, die in de Canadese haven Sarnia, in de provincie Ontario, Nabij een raffinaderij voor anker lag, heeft zich een ontploffing voorgedaan. Alle brandweerbrigades in dit gebied hebben opdracht gekre gen zich naar de plaats van het ongeluk te begeven. De in brand gevlogen tanker is de 2.060 ton metende Britse „Imperial Hamilton". De ontploffing schijnt zich in de midscheeps te hebben voorge daan. Volgens de eerste berichten zijn vijf personen ernstig ge wond. Ér zouden ook enkele do den zijn, doch de berichten hier over konden nog niet bevestigd worden. Van de vijf gewonden zijn er inmiddels twee na een behande ling in een ziekenhuis naar huis gezonden. De andere drie gewon, den alle Canadezen zijn nog in het ziekenhuis en hebben brandwonden. De politie die een onderzoek instelt naar de dubbele moord in Sprang Capelle heeft maandag ochtend verklaard, dat er uit het huis van de vermoorde broers Van Zeist een portefeuille wordt vermist. Verder is er een half verbrande prop papier gevonden. Dit zou er op kunnen wijzen dat de dader( s) een poging heeft (hebben) ge daan het huis in brand te steken. Op de politiepost in Capelle worden de verhoren voortgezet. De officier van Justitie bij de rechtbank te 's-Hertogenboseh, mr. A. W. baron van Imhoff heeft meegedeeld, dat een onder, zoek heeft uitgewezen, dat de man, die zondag in Weert werd aangehouden, omdat hij in de stad ruzie zocht en omdat zijn kleding met bloed was bevlekt, beslist niets te maken heeft ge had met het drama Sprang-Ca pelle. Dit is onomstotelijk komen vast te staan. Het heeft dus geen zin moer over deze persoon nadere inlichtingen aan politie en justitie te doen. De Braziliaanse vice-president Goulart heeft zijn reis naar de hoofdstad Brasilia 24 uur uitge steld, zulks op verzoek van de waarnemende president Mazzili en de voorzitter van de Senaat De Moura Andrade. Dit is maandagmiddag bekend gemaakt te Porto Alegre, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Rio de Grande do Sul, waar Goulart sinds enkele dagen ver blijft. Tot het uitstel is, volgens een communiqué, besloten om het de federale regering mogelijk te maken de aankomst van Goulart officieel te organiseren. Dezer dagen werd op de Dr. Albert Plesmanluchthaven groot alarm gegeven. Een vliegtuig van de M.L.D. had moeilijkheden bij het landen, omdat het lan dingsgestel weigerde. Brand weerauto's werden naar de lan dingsbaan gedirigeerd. Het vlieg tuig maakte evenwel een ge slaagde buiklanding, zonder dat er zich verdere moeilijkheden voordeden. Het ongeval was, aldus de Marvo, te wijten aan een vliegfout. Er wareh nachtoefeningen aan de gang. o Het Russische blad „Troed" heeft volgens Tass een „duivels" plan van de nazi's onthuld om zuid-Engeland en de noordkust van Frankrijk door een reusach tige explosie onder water te zet ten. De nazi's hadden or deze wijze de geallieerde legers willen vernietigen en miljoenen burgers willen doden. Duitse soldaten hadden een enorme put moeten boren in het gebied van het Nauw van Calais aan de Franse kust. Dit gat had met springstof fen gevuld moeten worden. Daar na hadden de Duitse soldaten zich teruggetrokken. Het hele geval zou dan tot ontploffing zijn gebracht, bij voorkeur in een nacht met opkomend getij en westenwind. Op de ontploffing zou een aardshok gevolgd zijn, die een catastrofe had veroor zaakt. Een groot deel van de ge allieerde troepen zou verdronken zijn. Volgens „Troed" heeft men het plan gevonden in de archieven van de nazi's. Het dateerde uit 1944 en wat uitgewerkt door een nationaal-socialistische geofysi cus. Volgens de opsteller had het meer uitwerking gehad dan 7.000 raketten van het type V-l en En geland „op zijn knieën kunnen brengen". medegedeeld door het K.N.M.I. geldig tot hedenavond. RUSTIG WEER Half tot zwaar bewolkt en hier en daar enige regen met een kans op onweer. Zwakke tot ma tige veranderlijke wind. Over het algemeen iets lagere temperatu ren. DINSDAG 5 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 10.51 11.25 Terneuzen 11.26 - Hansweert 0.06 12.40 Walzoorden 0.16 12.50 WOENSDAG 6 SEPTEMBER v.m. n.m. 11.25 11.49 De Sowjet-Unie heeft een kern bom tot ontploffing gebracht. Bij de Russische ambassade in Londen werd een demonstratie gehouden tegen het besluit van de Sowjet-regering de kernproe ven te hervatten. De politie heeft 113 demonstran ten gearresteerd. Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden 0.00 0.40 d.50 12.24 1.04 1.14 ZON MAAN op ender op onder Sept 5 5.57 19.20 1.12 17.06 6 5.59 19.19 2.07 17.43 7 6.00 19.15 3.05 18.14 8 6.02 19.13 4.06 18.42 9 6.04 19.10 5.09 19.06 10 6.05 19.08 6.13 19.29 Volgens een bericht van het Amerikaanse radiostation C.B.S. is zondagavond ter hoogte van Buenaventure, Columbia, een passagiersvaartuig omgeslagen en gezonken. Meer dan honderd opvarenden worden vermist en zijn vermoedelijk verdronken. Het schip, de „Vencedor", had tussen twee- en driehonderd pas sagiers aan boord, die ean ple ziertochtje naar de badplaats La Boncona hadden gemaakt. Het gebied waarin het schip is gezonken, wemelt van haaien. Tot dusver zijn op de plaats, waar de Vencedor" is vergaan, zestig lijken geborgen. De ramp met de veerboot „Vencedor" die zondag voor de Columbiaanse haven Buenaven tura is gezonken, heeft 9 doden geëist en 27 gewonden en 17 ver misten. De eerste berichten, die ge waagden van honderden doden, waren sterk overdreven. Toen dè ramp gebeurde, die geweten wordt aan overbelasting van de boot en aan Ue ruwe zee, waren taldijke scheepjes in de buurt, die aan het reddingswerk konden deelnemen. Aan deze laatste omstandigheien is het toe te schrijven, dat het aantal doden betrekkelijk laag is. Op de 250 ton metende boot bevonden zich 150 toeristen. Hoewel er veel haaien in dat deel van de Stille Oceaan zijn, schijnen zij de schip breukelingen niet aangevallen te hebben. Een half jaar geleden had de „Vencedor" eveneens schipbreuk geleden en waren zes personen daarbij om het leven gekomen. ITALIAANSE ARBEIDER VEDRONKEN Zondagmiddag is bij het baden in de Waal bij Zaltbommel de 25-jarige Italiaanse arbeider An tonio Amitica uit Zaltbommel verdronken. Hij werkte bij de Charmotte-Unie in Geldermal- sen en was pas twee maanden in Nederland. Hij kon niet zwemmen. NOG DRUKKEND Ons land bevond zich maan dag aan de rand van een met vochtige lucht gevuld gebied, dat grote delen van Europa be dekte. Door de grote luchtvoch tigheid had het weer een druk kend karakter. Vooral in het zuiden van het land kwamen enige ragen- of onweersbuien voor. Er werden echter geen grote hoeveelheden regen ge meld. Meestentijds was er niet veel wind. Ook vandaag blijft het rustig weer. Vooral aanvan kelijk zal er plaatselijk mist voorkomen. De bewolking wordt veranderlijk met hier of daar enige regen. Er worden dezelfde temperaturen als maandag ver wacht of iets lagere.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1