Bedrijfs- regenpakken RIBBENS VERSLOOT DAMES f MAISON 1 Macleans VANDENBRUELE Waarom VAN OVERBEEKE DAMES-en HERERKONF&KTIE n T erneuzen •-assess®-* Radio en Televisie Vakantieregeling bakkers HOENSON 89 39 65 49 95 162 OOK VOOR U DE MODE VAN NU WIELRENNEN f WaJsumR hjdens de afscheidsre ceptie van de eommissansvande RUSSISCH DREIGEMENT ZWEMMEN Ronde van Sas 2 km zwemwedstrijd „Sportleiders' en zuinigheid 950.000 Geen speciale K. L. M-- vluchten naar Leipzig PILOOT HEEFT DE KABEL EN DE CABINES NIET GEZIEN Kleine Advertentièn HANDELSONDERNEMING U niet mei- alle VULPENNEN L. P. WIJFFELS Nieuw Ananas Jam van „De Betuwe" Pinda-Kaas p. pot van 79 voor UNOX 4 gr. ballen gehakt Wat wij etaleren is modern van lijn En de kwaliteit is fijn n tikje uitdagend.... en toch ontwapenend! NOORDSTRAAT 51-53 TELEFOON 2257 TERNEUZEN gezin de Tong Test doorstaan «8^ bewijst: Macleans-witte tanden zijn gezonde tanden in de begroting het be^. de oorspronkelijke ing is opgenomen 61u[»le definitieve ramin» i ?r dan de aannemin°ss„JU** rnder hoofdelijke stemr5 eende de raad hierna i '3 Ikeuring aan de Wijzigin- *'J« •oting. 'S <ler dvraag. e heer Fijn van Draat inf„ rde naar aanleiding van h nking van de schilderij J ïeer Huineman naar öe I ing van een culturele n,L~ sie. Ct"»' I e Voorzitter antwoordde de aandacht van het coiif' B. en W. heeft; dit js 5; ïrdeel van de leefbaar'» gemeente. a heer Fijn van Draat vr» r geen aanleiding is om »r! i [uette van de gehele nte te maken, a Voorzitter deelde mede da- college dit reeds geruime tijj den heeft besproken. Bij •kingen over het vestigen va l istrie kan zo'n maquette I ct beeld van de gemeent-l ;n. e oud-gemeente-ontvanger J Olijslager, heeft in principal Is een toezeegging ter zak-f lan. B. en W. zijn hem hie-f zeer dankbaar, e heer Huijbrecht vroeg j )and hiermede in de eerstl its aandacht te schenken aa- toekomstige stadhuisplein e Voorzitter deelde mede da 'r dagen van de verenigd Nederlandse Gemeenten e« cwerkje is ontvangen handt 1 over stadhuisbouw. D:i kje zal de leden der betrt.i le commissie ter circulerirl den toegezonden, e vergadering werd hiensl r de Voorzitter gesloten. iterdag organiseert de Sa-a I im- en Poloclub „De Bru:: te Sas van Gent voor il e maal de traditionele Roni| Sas, waarvan reeds voor d<| maal internationaal, eze lange-baan die het zwenl oen praktisch besluit staa: steeds m het middelpuEl de belangstelling bij Neer-1 Is zwemgroten. Deze Rondel Sas telt n.l. mede voor iel imkroniek wisselbekers bes eijd over 10 km totaal ge- tkt in wedstrijden van 2 en 3, tijdens het zomerseizoen!. J Sas van Gent in de belang-1 ling staat bij de kansheitas 1 it doordat Sas van Gent de ste mogelijkheid biedt om del cm vol te maken, hetzij on j rroberen om nog iets van del af te knibbelen, eeds 104 deelnemers waarvaal lames en 64 heren hebben! r dit evenement, waarmedil kermisweek geopend word'j •schreven. L ij de dames valt de inschrijl tegen d.w.z. dat rriet mee:l imsterren op de lange baitï ben ingeschreven. Erisl pstra van HZ en PC uit Del ig is dan ook de grote kat-l iber voor de eerste plaats bi dames. Dat de belangstellirJ de dames minder is dan gel inlijk vindt zijn oorzaak strijd voor de Zwemkroniéf selbeker bij de dames reeil treden is. Judith de Nijs ml Robben staat hier ongenaaif rr op de eerste plaats, lij de heren daarentegen kïl strijd verwacht worden. d. Akker de winnaar van sl :e vorige jaren weer van s| 'tij. De koploper voor :il emkroniekwisselbeker bij *1 •en J. Beijenng van de Zweïj eniging Tiel gaat ook «!l rt. Tevens moeten niet uilafI iakeld worden Ingenluijff el a Spingelen van HZ en Pcl n Haag en Roothuizen VJJI ord-Haarlem. Een bekend I ïoolslag virtuoos is J. Vi?-" at, eveneens van Njord-Hen' f t. 5en strijd voor de ereplaat i g dan ook zeer zeker f cht worden. Naast deze 5®: i der de groten is er ook no?1® L euwse strijd voor de Zeen*5®! -selbekers. iVas 't vorig jaar bij de dafl^l Kingmans van Luctor. Mfl burg, die de eerste plaats.X| te, dit jaar zal zij zeker ha":-l genstand ondervinden va°' ar clubgenote De Visser n mej. v. d. Heuvel van Sc&el'l stroom, Breskens. „I Bij de heren was T. Ven'O '1 _m v c* rig jaar de winnaar. Zatetf»'| 1 uitgemaakt wordei tbgenoot Volwerk of iwerK or MicH Pooter van De Schelde, jruuier Vein ue uzen. Vervoorn van zijn P'a inner stoten. Dat de heren sport-officia'" txemburg zich evenals tr 1 ens in vele andere landen I •val is vee) belangrijker I n dan de deelnemers, wor Vi ezen door het volgende u" root Hertogdom komende ;ht; hoV De Luxemburgse wieier ;eft uit zuinigheidsoverw - in slechts drie renners aa l lezen Gaul, Ernzer en »o' voor het wereldkamP10^ hap der profs op dc weg,jst ndag in Bern wordt be j zullen door zes officials ;n begeleid Ontwikkeling van de Rotterdamse haven gaat minder snel dan verwacht Dp ontwikkeling van de uit- C van de Rotterdamse ha- bieiding van d nblik mlnder Ve", gHan we verwacht hadden. ^ufdigrb-tuurlijkcL ÏST woorden van kritiek sprak d^erdagmorgen de burg«nees- rivierpolitie, de heer A. M. 1 Volgens mr. Van Walsum is het voor 'n goede expansie nood zakelijk dat het gehele havenge ld van de Botlek en Europoort bij Rotterdam wordt gevoegd. televisietoestellen Bij de dienst luister- en kijk gelden van de P. T. T. is gisteren het 950.000ste televisietoestel in ons land geregistreerd. De Sowjet-Unie heeft gedreigd dat zij tegen Griekenland, tenzij dit land zioh uit de NAVO-oefe- ning „Medship Convoy", die tus sen 14 en 27 september in het oostelijk deel van de Middelland se Zee zal worden gehouden, te rugtrekt, „vergeldingsmaatrege len" zal nemen. Dit wordt gezegd in „Sowjet Nieuws", een door de Sowjetrussische ambassade iin Athene uitgegeven officieel bul letin. Volgens dit bulletin heeft de Sowjetrussische zaakgelastigde Salnove woensdag bij de Griekse waarnemend minister van Bui tenlandse Zaken, Constantine Tsatsos, een formeel protest in gediend. „Militaire oefeningen in de nabijheid van de grenzen van de socialistische landen kunnen slechts als vijandig krachtsver toon worden beschouwd. De Sow jet-Unie en de andere socialisti sche landen zullen gedwongen zijn de door deze omstandighe den genoodzaakte vergeldings maatregelen te nemen. De Sow jet-Unie hoopt dat de Griekse regering geen gebeurtenissen zal toestaan die de oorzaak van ongewenste gevolgen voor de zaak van de vrede in de Balkan zullen hebben", aldus het bulle tin. De oefening „Medship Convoy" omvat o.m. landingen van de Amerikaanse zesde vloot in Turks Thracië, niet ver van de Bulgaarse grens, waaraan ook Griekse troepen zullen deelne men. De speciale vluchten naar Leipzig die de K. L. M. reeds se dert vele jaren in verband met de Leipziger Messe in het voor- en najaar uitvoerde en die ook ditmaal van 1 t./m 10 september gepland waren, moesten gister middag worden geannuleerd. De reden hiervoor is, dat de bevoeg de geallieerde instanties de hier voor noodzakelijke vliegvergun ningen niet hebben verleend, zo deelt de K. L. M. mee. Ongeluk met kabelbaan Het Franse ministerie van De fensie heeft donderdag in een communiqué verklaard, dat de piloot van het straalvliegtuig, dat dinsdag een kabel van de kabelbaan bij Chamonix verniel de, noch de kabel, noch de cabi nes had gezien. De betrokkene, kapitein Zieg- ler, maakte een verkennings vlucht langs de Franse-Italiaan se grens volgens een van tevoren zorgvuldig uitgestippelde route. Op de terugweg meldde de piloot van een hem begeleidend vlieg tuig, dat hij hem uit het oog had verloren. Daarop maakte kapi tein Ziegler de voorgeschreven manoeuvre namelijk een wijde boog. Bij deze wending voelde hij een schok, welke hij niet kon verklaren, aldus het communi qué van het ministerie. De mili taire autoriteiten zijn begonnen aan een onderzoek om de ver antwoordelijkheid ever het on geluk vast te stellen. ZATERDAG 2 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Gym.; 7.20 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 9.00 Gym. voor de vrouw; 9.10 Tips voor vakantie; 9.20 Gram.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Gram.; 10.00 Samen thuis, lezing; 10.05 Morgenwijding; 10.20 Gevar. progr.; 12.00 Gram.; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 Orgelspel met zang; 13.00 Nws; 13.15 Varia; 13.20 Tijd voor teen agers; 14.20 Streekuitzending; 14.40 Amateursprogr.; 15.00 Gr.; 16.40 Boekenwijsheid; 17.00 Jazz- muz.; 17.30 Weekjournaal; 18.00 Nieuws en comm.; 18.20 Lichte muz. en voordracht; 19.00 Artis tieke staalkaart; 19.30 Passepar tout, lez.; 19.40 Leven in een ver deelde wereld, gespr.; 19.55 Deze week, praatje; 20.00 Nws; 20.05 Giam.; 20.22 Liedjes; 20.45 Or kest; 21.15 Soc. comm.; 21.30 Walsorkest; 22.00 Sportnieuws; 22.30 Nieuws; 22.40 Gevar. pro gramma; 2310 Lichte muz.; 23.40 Gram.; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.15 Gewijde muz.; 7.30 Gram.; 7.45 Morgengebed; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor de vrouw; 10.00 Voor de kleuters: 10.15 Gram.; 11.00 Voor de zieken; 11.45 Chansons; 12.00 Middag klok; 12.04 Gram.; 12.30 Land- en tuinbouwmed.; 12.33 Gram.; 12.50 Act.; 13.00 Nieuws; 13.15 Zonne wijzer; 13.20 Lichte muz.; 13.50 Voor de jeugd; 15.00 Wereld kamp. wielrennen; 15.10 Gram.; 16.00 Gregoriaanse zang; 16.30 Amus. muziek; 16.50 Koorzang; 17.20 Wereldkamp. wielrennen; 17.30 Gram.; 19.00 Nieuws; 19.10 Act.; 19.25 Amateursprogr.; 19.50 Lichtbaken; 20.00 Omroeporkest; 21.20 Gram.; 22.25 Boekbespre king; 22.30 Nieuws; 22.40 Wij lui den de zondag in; 23.00 Meester werken van de religieuze muz.; 2355 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nieuws; 12.02 Gram.; 12.30 Weerbericht; 12.35 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor de Teenagers; 14.00 Popu laire muz.; 14.45 Volksmuz.; 15.00 Gram.; 15.30 Wereldkamp. wiel rennen; 15.45 Amus. muz.; 16.00 Orgelmuz.; 16.20 Accordeonmuz.; 16.35 Gram.; 16.45 Accordeonmu- ziek; 17.00 Nieuws; 17.15 Dag klapper en lit. kal.; 17.20 Litur gische gezangen; 17.30 Gram.; 18.00 Orgelconcert; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nieuws; 19.30 Gram.; 20.00 Orkest en koor; 22.00 Nieuws; 22.15 Amus. orkest; 22.35 Operettemuz.; 23.00 Nws; 23.05 Lichte muz.; 23.55 Nieuws. Televisieprogramma's: NED. TV: 15.00 Wereldkamp. wielrennen; 17.30 Voor de kinde ren; 20.00 Journaal en weerover— zicht; 20.20 Lichte muz.; 20.50 De oude draaidoos; 21.17 Intern, danskamp. in Berlijn. VL. BELG TV: 12.45 en 15.00 Wereldkamp. wielrennen in Bern; 17.30 Voor de jeugd; 19.00 Docu mentaire; 19.30 De week in beeld; 20.00 Nieuws; 20.30 TV-feuille- tcn; 20.55 Gevar. progr.; 21.45 Rep. Intern, danstournooi te Ber lijn; 22.45 Nieuws. Algemene kennisgeving. Hiermede vervullen wij de droevige plicht U kennis te geven dat na een langdurig geduldig gedragen lijden is ont slapen mijn geliefde Man. onze beste Broer, Behuwdbroer en Oom GELEIN BE KRAKER, in de ouderdom van 74 jaar. W. H. DE KRAKER— DIELEMAN Fam. DE KRAKER Fam. DIELEMAN. Terneuzen, 31 aug. 1961. Nieuwediepstraat 112. De teraardebestelling zal plaats hebben op maandag 4 sept. a.s. des namiddags, vertrek van af de Schakel, Kerkhof laan te 1.30 uur. Heden is na een kort stondige ziekte van ons heengegaan onze innig geliefde Man, Vader, Eehuwdvader, Groot vader, Broer, Behuwd broer en Oom VVESSEL LEUNIS, in de ouderdom van bij na 80 jaar. Zij die hem van nabij hebben gekend, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft, Terneuzen; E. J. M. LEUNIS— VAN LEUVEN C. BERTOSSI— LEUNIS T. BERTOSSI en Kinderen B. VAN DER HOEK— LEUNIS F. VAN DER HOEK en Kinderen M.s. „Elsa": R. LEUNIS A. LEUNIS—KUIPERS en Kinderen M.s. „Wemar": W. LEUNIS M. LEUNIS Fam. LEUNIS Fam. VAN LEUVEN. Terneuzen, 31 aug. 1961. Korte Dijkstraat 2. De teraardebestelling zal plaats hebben op maan dag 4 september des na middags te 3.30 uur. Te koop; Woonhuis aan grote verkeersweg te Axel. Direct leeg te aanvaarden. Gr. woonkamer en keuken, -i slaapkamers en badka mer. Adres te bevragen bureau van dit blad. Gevonden; Damesbadpak, badmuts en badhanddoek op de weg naar Braakman. Tegen adv.-kosten terug te bekomen bij: VAN 'T HOFF, Molendijk 15, Hoek. Te koop: Gascomfoor met deksel, ligstoel met kus sens, houten ledikant met ressort, 4 keukenstoelen, wandkoffiemolen, elektr' strijkijzer, petr.kacheltje en vergasser, overgordij nen, zwart costuum, m. 50 en 3 wintermantels, m. 44 en 38. Bellamystr. 6, Ter neuzen. Dame vraagt zitkamer, slaapkamer en keuken (on gemeubileerd). Brieven on der No. 229, Bureau van dit blad. Dame (gepens.) G.G., vr. kamer(s) met voll. pens. of ged. pension, tegen oct. of later. Enig huisel. verkeer. Zorgt voor eigen kamer(s). hagen meubilair, bij event bezit wagentje gez. onkos ten- Liefst Terneuzen of ,*eL Brieven onder No. 424, Bureau van dit blad. GESLOTEN van 4 t/m 11 September: Bakkerij LEENHOUTS, Nieuwstraat (JAS en BROEK) Prijzen vanaf 20,65 WESTKOLKSTRAAT 40 TERNEUZEN ONZICHTBAAR STOPPEN KOUSENREPARATIE Terneuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546, Brouwerijstr. 4. kolen-convectors, maar wel met de super kolen-convector de veel goedkopere anthra- cietnootjes 5 kunt stoken en jaarlijks zo'n 50 tot 100 gulden op Uw brandstof rekening kunt besparen De prijs 428, Zowel voor Kolenkachels en Olïehaarden naar de specialist TERNEUZEN Dijkstraat 79 Tel. 2056 BOEKHANDEL VAN DE SANDE .1 VINDT U STEEDS BIJ HET BEKENDE ADRES... Gediplom. Horlogemaker Juwelier Noordstraat 103, Terneuzen Telefoon 3284 UITSTEKEND dansonderwijs en gezellig dansamusement voor alle jongelui van Terneuzen en omgeving, het kenmerk van Dansschool C. B., Dijk straat 10. B LESAANVANG A..s. zaterdag om 7 uur. Klub voor beginners. GEVORDERDEN A.s. woensdag om 8.30 u. Inschrijving en le les. PRIVÉ DANSLES en zelfgevormde klubs. Lesuren volgens afspraak. DANSAVOND Zaterdag om 8.30 u. tot 11 uur. In een omgeving waar U zich thuis voelt, is U van harte welkom. BALAVOND. Zaterdag 7 oktober: Ope ningsbal „Pays Bas". tijdelijk van 98 voor bij 1 pakje THEE 1 pakje Frou-Frou van 48 voor fijne VrUChtenkoekjeS nü ISO gram in goudbruine jus :iü Carmen het beste merk voor VRL'CIITEN en nu erg goedkoop per heel blik van 180 voor AXELSESTRAAT WESTKOLKSTRAAT Gloedvol le m itstof omgetoverd iot leueind i'ge mode voor vrouwen ven usmde&g Vocrdeeen T) slanke japon met schattige ledergarne- ring-Vfccrde andeneen compose meteen cp- \Bllendjoc1eu2e -tricot kreeg- Vlotte uni rok öuzyn- óere&ntrekkelykdooiri moderne nuisörqll effect- v/h VOERMAN—DE PAUW v Terwijl u dit leest vormt zich een laagje aanslag op uw tanden. U kunt het met uw tong voelen. Deze aanslag is gevaarlijk, vooral tussen de tanden waar de borstel niet komen kandaar nestelen zich de tandbedervende bacteria! Borstel met Macleans en ga dan opnieuw met de tong langs uw tanden. De aanslag is weg! Opgelost door de unieke bestand delen van Macleans zelfs tussen de tanden waar de borstel niet komt Macleans biedt u zo meer bescherming tegen tandbederf! Ook uw kinderen moeien regelmatig met Macleans poetsen Gezonde melktandendc beste basis voor een gezond gebit voor later. Deze wereldberoemde Engelse tandpasta hoort ook in uw gezin thuis f Als kerngezonde hagelwitte tanden u een paar stuivers meer waard zijn, neem dan Macleans Peroxide Tandpasta. PEROXIDE TOOTH PASTE beechamf Nederland) N.V.voor Ene ros: bca. Mot N.V., Amsterdam

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 3