ACHTER Russen schrikken de wereld op door kernproeven te hervatten Toestand in Brazilië nog verward De conferentie van niet- gebonden landen Reacties op de hervatting van de kernproeven Weeroverzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Polen verloor in de 2e wereld oorlog meer dan 6 millioen mensen WEERBERICHT >ncierdag 31 augustus '611 Frankering bö abonnement: Terneuzen Wrecteur-Hoofdredacteui 1. van de Sande Reriactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] ..V .k Telefoon 2073 Gironummer 38150 abonnementsprijs6,- per Kwnd 2,-: Per «eek 48 ct. kwartaal; per Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5384 - Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uw. VERKLARING VAN HET WITTE HUIS Het Witte Huis heeft naar aanleiding van het Russische besluit, ;ernwapenproeven te hervatten, een verklaring uitgegeven waarin orilt gezegd dat de Amerikaanse, regering thans genoodzaakt is luiten te nemen om de nationale belangen te beveiligen. De leider van de Amerikaanse delegatie bij de conferentie over het en van proeven met kernwapens, Dean, zal uit Gènève worden |enigge roepen. De Sowjet-regering heeft door dit besluit een grotè \erantwoor- tlijkheid jegens de gehele mensheid op zich genomen, aldus de «■klaring. Zij geeft bovendien blijk van een volledige minachting van de Verenigde Naties. De beslissing, proeven met kernwapens te hervatten, is een be dreiging van de gehele mensheid in dien zin dat het gevaar van een atomaire catastrofe wordt vergroot. /assen met zorg. n Radion. Want )p en top veilig s aan toe te ver- Je ziet het direkt: tlevBor&fens t&ttHa&ueii fa teepon c£ fa eb ;.Geeatïie6K£8e nodig; ïrezal^'cklij&te» ids tiecpordrlj- waar Eet water :etst£s. Daardoor de ttee beter a£ sakje bevat 'a s afgepaste boe» :ld.Uheeft steeds raadeslfde e. 'rtsgzar tros Kb- he lijft het beste miahUdethc* in cenuewehje rt. Het besluit toont tevens de „huichelachtigheid" van de Rus sische verklaringen over alge- Imcne en volledige ontwapening nan. INiet verwacht Senator Henry Jackson, iid Ivan de congrescommissie voor atoomenergie, zei het Russische isluit niet te hebben verwacht. Velen van ons dachten dat de .ussische proeven niet openlijk zouden worden hervat voordat wij dit het eerst hadden gedaan". Senator Hubert Humphrey, as sistent-fractieleider van de demo craten, noemde het Russische besluit betreurenswaardig". Maar de Verenigde Staten hebben een propagandistische overwinning behaald en is Amerika in staat de proeven te hervatten wanneer het wil. Senator Humphrey acht het gelukkig dat de Russen niet zo hebben gemanoeuvreerd dat de Amerikanen de proeven het eerst hebben hervat. I Volgens de plaatsvervangend perschef van het Witte Huis, Hatcher, bevat de verklaring „niets waaruit zou kunnen blij ken dat de Verenigde Staten de proeven zullen hervatten". Hij weigerde echter zich uit te laten over de mogelijkheid dat Ame- Gika het Russische voorbeeld zal volgen. I President Kennedy, die de ver. klaring opstelde na overleg met ;ijn minister van Buitenlandse Zaken Rusk, zal het komende 'etmaal met zijn adviseurs cTe wenselijkheid van hervatting van de proeven overleggen. De president verklaarde dat het Russische besluit in de gehele wereld „met de grootste bezorgd- VERENIGDE NATIES EISEN SCHORSING VAN MOENONGO De Verenigde Naties hebben puesident Tsjombe van Katan ga verzocht, zijn minister van Binnenlandse Zaken Moenongo, onmiddellijk te schorsen wegens het smeden van „een moord dadige samenzwering tegen N.-personeel en het organise ren \an wreedheden tegen grote dolen van de bevolking". Het hoofd van de Verenigde Naties in Katanga, Sen heeft op een persconferentie ge zegd. dat Moenongo er „zeer ernstig" van verdacht wordt oen komplat tegen V. N.-personeel beraamd te hebben. Wat het tweede punt van de V. N.-be- schuldiging betreft, zei hij, dat alleen in Elisabethstad al zeven honderd mensen, van wie enkele door de Katangese politie ern stig mishandeld waren, hun toe vlucht gezocht hebben bij V. N - troepen. O'Brien zei voorts, dat pres! I dent Tsjombe erin toegestemd I heeft zijn minister van justitie naar V. N.-kampen te zenden, ..om zich met eigen ogen ervan I te overtuigen wat er door de Ka- I tangaanse politie met de bevol king wordt gedaan". President Tsjombe had geant- I woord, dat alvorens zulk een I ernstige stap te doen als het I schorsen van Moenongo, hij eerst ten volle van het Moenongo ten laste gelegde overtuigd moest zijn. In dat geval zou hij het par- I lement bijeenroepen met het oog I °P de schorsing van Moenongo. Enkc-le politieke gevangenen I die donderdagochtend uit de een 'rale gevangenis in Elisabeth stad ontsnapt zijn, hebben ver teld, dat ongeveer 500 politieke gevangenen zijn ontsnapt cn velen bij de ontsnapping gewond werden. (Zie ook eerste artikel in het tweede blad.) heid en afkeer" zal worden ont vangen. Er spreekt „een suprème minachting" voor het verlangen van de mensheid naar ontwape ning uit. Tot maart scheen de Geneefse conferentie over het staken van proeven met kernwapens lang zame, doch bemoedigende voort gang te maken. Maar toen her zag de Sowjetregering haar standpunt „en weigerde ernstig te spreken over de oprechte po gingen van Amerika en Enge land om tot een akkoord te komen". Voorwendsel „Juist de crisis die cfe Sowjet- Unie heeft veroorzaakt door te dreigen de vrede in Berlijn en Duitsland te verstoren heeft zij als voorwendsel voor haar besluit genomen. Het is niet de eersie maal dat dergelijke beschuldigin gen zijn geuit tegen hen die het waagden zich tegen Sowje'- agressie te verzetten", aldus de verklaring van het Witte Huis. AMERIKA KAN DE VRIJE WERELD VERDEDIGEN President Kennedy heeft don derdag verklaard dat de Ameri kaanse kernwapens machtig ge noeg zijn om de Verenigde Staten en de hele vrije wereld te kunnen verdedigen. Hij noemde de Russische ver klaring een vorm van chantage bestemd om op het huidige in ternationale toneel de rede te vervangen door de vrees. (Adv.) De commandant van het mach tige Braziliaanse tweede leger heeft donderdag aan zijn troepen bekendgemaakt dat de minister van Oorlog, maarschalk Odilio Dtnys, elke door het congres aanvaarde oplossing voor de Bra ziliaanse constitutionele crisis zal aanvaarden. Deze mededeling werd door ge neraal Oswaldo de Araujo Mot- ta uit het hoofdkwartier in Sao Paolo gedaan. Het was de eerste aanwijzing dat het leger bereid is zijn positie tegen vice-presi dent Joao Goulart op te geven. Hij deelde de teleurstelling van de wereld over het feit dat aan de ernstige en aanhoudende po gingen om de kernproeven te verbieden zo'n abrupt einde is gekomen. Hij zei echter ook nu niet onomwonden of de Verenig de Staien de kernproeven al dan (Adv niet zullen hervatten. In de verklaring van Kennedy m lï P li Fit tü/ll wordt voorts gezegd, dat de rni/EBICn WvUnyErlc., Sowjet-Unie kennelijk niet al- Dit is de titel va.t het nieuwe boek van leen kernapparaten wil beproe- Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, ven, maar ook de wil en vast- geboorte, babyverzorging en kleuter- beslotenheid van de vrije wereld opvoeding. Dit waardevolle boek (184 om een dergelijke tactiek te pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten weerstaan en de vrijheid te ver- geschenke bij aansch (Ting van een dedigen. De verklaring werd uitgegeven na een bespreking tussen de pre sident en diverse Amerikaanse topleiders, zoals de leden van de BABYSET DE LUXE nationale veiligheidsraad en con gresleiders. fr A'.'i h frf.l 1 Heden zullen de leiders van 24 niet-gebonden landen in de Zuidslavische regeringsgebou wen in Belgrado bijeenkomen, met het doel hun standpunt te bepalen voor de algemene verga dering van de Verenigde Naties die in september bijeenkomt. Sommige deelnemers hebben verklaard dat het niet in de be doeling ligt een derde wereld- blok te vormen. Voor het Wes ten is vooral de vraag van be lang of de premier van India, Nehroe, erin zal slagen de span ning tussen Oost en West te ver minderen. In fro-Aziatische kringen is men echter meer ge interesseerd in de verscheidene aspecten van het kolonialisme. De voornaamste agendapun ten van de conferentie zijn: Een woordvoerder van het En gelse ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard „met stomheid geslagen" te zijn door het „reactionaire" besluit van de Sowjet-regering, proeven met kernwapens te hervatten. Hij noemde het „belachelijk" de Westelijke mogendheden voor deze ontwikkeling verantwoorde lijk te stellen. In Amerikaanse regeringskrin gen werd gesproken over „het tarten van de publieke opinie". Het besluit is niet geheel en al als een verrassing gekomen. Men had echter niet verwacht dat het aan de vooravond van de confe rentie van niet-gebonden landen in Belgrado en drie weken vóór de opening van de algemene ver gadering van de Verenigde Na ties zou worden genomen. Van gezaghebbende Britse zijde wordt vernomen, dat de Britse regering, althans voor het ogenblik, niet overweegt de proeven met kernwapens te her vatten. De laatste Britse proeven vonden plaats in de herfst van 1958. Zoals gemeld hebben Amerika en Engeïand laten weten, dat zij de kwestie van de kernproeven willen laten opnemen op de agenda van de algemene verga dering der V. N., die op negen tien september in New York bijeenkomt. In kringen van de niet-verbon- den landen, die vrijdag in Bel grado een topconferentie begin nen, heelt het Russische besluit om de kernproeven te hervatten oen ernstige schok veroorzaakt. Hoewel vele niet-verbonden lan den zich niet bemoeien met ver scheidene conflicten tussen Oost en West, wensen zij geen hervatting van de kernproeven. In Londen zal zondag een bij eenkomst van de „beweging voor kernontwapening" worden gehouden om te protesteren te gen het Russische besluit. De be togers zuilen zich naar de Russi sche ambassade begeven. Waarnemers in Parijs zien in het Russische besluit een beves tiging van de opvatting van pre sident Da Gaulle, dat de Sow jet-Unie een agressieve buiten landse politek wil volgen, ook buiten do kwestie-Berlijn. In Tokio deed de secretaris van het Japanse kabinet een be roep op de Sowjet-Unie, nog eens over haar besluit te denken met het oog op de gevolgen van kernwapenproeven voor dn mensheid. Het Oostduitse communisti sche partijblad Neues Deutsch- land schreef daarentegen, dat de Sowjet-Unie „ter bescherming van de mensheid voor een nieu we ooi log" besloten heeft de kernproeven te hervatten. In een verklaring van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Home, wordt het bericht uit Moskou „schokkend nieuws" genoemd. De minister herinnert er aan, dat de Sowjet regering op 28 augustus 1959 had laten weten, dat zi,i geen kern proeven zou nemen, zolang de Westelijke mogendheden dit ook niet zouden doen. De wijziging in dit standpunt betekent een ..minachtende ontkenning van de verlangens van de gewone man overal ter wereld, weerspie geld ?n de politiek van de Britse regering, dat de kernproeven worden beëindigd," aldus de mi nister. De regering van communis tisch China gaf een verklaring uit, waarin gezegd wordt, dat de Chinese regering en het Chinese volk het belangrijke besluit van de Russische regering vastbera den steunen. De imperialisten moeten we ten, dat zij, zo zij de wereld een kernoorlog blijven opdringen, vernietigd zullen worden Het hele imperialistische systeem zal dan van de aarde worden weg gevaagd, aldus de verklaring. De plaatsvervangende leider der Russische afvaardiging naar de V. N. Morozof heeft donder dag te New York verklaard dat het besluit van het Kremlin om de kernwapenproeven te hervat ten als een „stap ter versterking vaa de vrede" dient te worden opgeval. Hij gaf te kennen dat Moskou gelooft dat, indien het het be wijs kan leveren van een „over weldigende technologische meer derheid", dit „een krachtig mid del zal zijn om potentiële aan vallers tot bezinning te brengen." De Nederlandse regering over het besluit van de Russen de proeven met kernwapens te hervatten Een woordvoerder van het mi. nisterie van Buitenlandse Zaken heeft in antwoord op een verzoek om commentaar op de bekend making van de Sowjet-regering dat zij de proeven met kern wapens zal hervatten, meege deeld, dat de Nederlandse rege ring dit besluit ernstig betreurt. Dit besluit valt samen met de onwil van de Sowjet-Unie om de besprekingen te Genève over een verdrag tot beëindiging van de proefexplosies op constructieve wijze voort te zetten en tot een spoedig einde te helpen bren gen, ondanks vergaande conces sies van het Westen. Op het welslagen van deze besprekingen was de hoop van alle landen ge vestigd, aldus de woordvoerder. Hij zei voorts dat de wereld opinie diep geschokt zal zijn door het besluit tot hervatting van de proeven waardoor bovendien de internationale spanning onver mijdelijk zal worden verhoogd. 1. het recht op zelfbeschik king, de strijd tegen imperialis me "en de liquidatie van het ko lonialisme en het eno-kolonialis- me; 2. het eerbiedigen van de ter ritoriale soevereiniteit van de staten, en niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van deze landen; 3. rassendiscriminatie en apartheid; 4. algemene en algehele ont wapening, verbod van kernproe ven, en het vraagstuk van bui tenlandse militaire bases; 5. vreedzame samenleving; 0. da rol en samenstelling van de Verenigde Naties en de nako ming van haar resoluties 7. de vraagstukken van on evenredige economische ontwik keling, en verbetering van de internationale economische en technische samenwerking. De conferentie verschilt in zoverre van de conferentie van Bandoeng in 1955, dat zij niet beperkt is tot Azië en Afrika en er geen landen die tot het Wes telijke of Oostelijke blok beho ren voor zijn uitgenodigd. Niet alle landen, die niet tot enig blok behoren, zijn uitgenodigd. Bespreking tussen de minister en de Nederlandse Bakkerijstiehting Gistermorgen is een bespre king gehouden tussen de minis ter van Economische Zaken en een afvaardiging van het be stuur van de Nederlandse Bak kerijstichting, zo wordt van de zijde van het ministerie meege deeld. Onderwerp van deze be spreking was de situatie in het bakkerijbedrijf. De minister heeft er in deze bespreking nog maals op gewezen, dat door be rekening van de onlangs goed gekeurde verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in het kader van het loon- en prijs beleid niet aanvaardbaar is. An derzijds wil de minister rekening houden met in de afgelopen ja ren opgetreden externe kosten stijgingen, welke hem gebleken zijn uit recente korstprijsonder- zoakingen in deze bedrijfstak. De minister is op grond hiervan be reid enige margeverbetering toe te staan. Deze margeverbetering zal echter niet leiden tot verho ging van de broodprijs, aange zien er thans in deze prijs enige ruimte is door de ontwikkeling van de bloemprijzen. De Neder landse Bakkerijstichting zal zich in eigen kring op het standpunt van de minister beraden. Volgens een radiobericht uit New York zou in Rio de Janeiro bekendgemaakt zijn dat eenhe den van het Braziliaanse leger, luchtmacht en vloot een operatie begonnen zijn tegen de staat Rio Grande do Sul, waarvan de gou verneur Leonel Brizola een zwa ger is van Goulart. Het congres heeft donderdag morgen met 298 tegen 14 stem men een voorstel een wet tot her ziening van het parlementaire regeringssysteem ter tafel te brengen aangenomen. Hierdoor zou Goulart president worden zonder de macht die de vorige presidenten hebben uitgeoefend. Een teken van verminderde spanning was het opheffen van ae censuur, waardoor woensdag telegrammen werden opgehou den en twee voorname ochtend bladen in Rio de Janeiro in be slag werden genomen. Radiostations in Zuid-Brazilië, die in handen zijn van de plaat selijke gouverneur, hebben don derdag gemeld dat troepen van het tweede leger twee steden in Rio Grande do Sul hebben bezet. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn echter uit het gehele land geen berichten over militaire acties binnengekomen. Het ministerie van marine heeft meegedeeld dat een vlooteenheid donderdagmorgen uit de Rio de Janeiro naar het zuiden is ver trokken. De nationale veiligheidsraad deelde later mede dat er berich ten waren ontvangen uit be trouwbare bron dat in Rio Gran de do Sul pro-communistische groepen een strijdmacht vormen. Ook zou er in deze provincie een groeiend voedseltekort zijn. Het ministerie van Burger luchtvaart heeft donderdag ver zocht niet met burgerviiegtuigen over de provincie te vliegen. De toestand in Rio Grande do Sul is zeer verward. Telefonisch con tact met de provincie was niet mogelijk. Goulart heelt zijn thuisreis na een onderbreking van een uur in Lima (Peru) voortgezet. In Li ma moest de politie maatregelen nemen om de enthousiaste me nigte in bedwang te houden. Een voor het merendeel uit leden van de Braziliaanse arbei derspartij bestaande groep volks vertegenwoordigers heeft beslo ten een afgezant naar Buenos Aires te sturen om vice-president Joao Goulart te vragen in Argen tinië te blijven tot een vreedza me oplossing van het conflict door het congres is gevonden. Braziliaanse omroepstations hebben gemeld dat donderdag militaire doelen in de Zuid-Bra ziliaanse haven Porto Alegre door vliegtuigen zijn gebombar deerd. Tijdens zijn verblijf in Lima heeft vice-president Goulart ge zegd „niet over mijn investituur tot president te zullen onderhan delen". Hij noemde de enig mogelijke oplossing 't respect voor de wet. In een speciale editie van het dagblad ..O Globo" wordt gezegd dat het leger de investituur van Goulart in het kader van een parlementair systeem zal aan vaarden. Op het internationale vlieg veld te Buenos Aires zijn don derdag met het oog op de ver wachte aankomst van vicepresi- dent Joao Goulart sterke Argen tijnse politieeenheden samenge trokken. Een DC4 van de Bra ziliaanse luchtmacht landde er donderdagmiddag, maar het doel van deze vlucht werd niet be kendgemaakt. In Montevideo (Uruguay), waar Goulart op zijn reis zal lan den, heeft de minister van Bui tenlandse Zaken Martinez Mon- tero aangekondigd dat Goulart met presidentiële eer zal worden ontvangen. Generaal Motta heeft later op de dag een aanvullende nota uit gegeven, waarin gezegd wordt dat de „ministers van de strijd krachten het voorstel van de con gresleiders hebben aangenomen in het land een parlementaire republiek naar het voorbeeld van West-Duitsland in te stellen, waarin de president van de re publiek door het congres wordt benoemd". Volgens dit voorstel zou de minister-president door het con gres worden benoemd en de be voegdheden krijgen die in het presidentiële bewind aan de uit voerende macht te beurt vallen. Vice-president Goulart is om streeks zeven uur donderdag avond op het vliegveld van Bue nos Aires aangekomen. Dit vlieg veld was tot militair- gebied ver klaard. KERNWAPEN CONFERENTIE UITGESTELD De Amerikaanse en de Britse delegatie naar de Geneefse kern wapenconferentie hebben be kendgemaakt, dat de op heden vastgestelde bijeenkomst tot na der order is uitgesteld. De Amerikaanse delegatielei der, Dean, verklaarde dat hij on middellijk naar Washington zou terugkeren. Zijn Britse collega Ormsbvgore zou hem spoedig volgen. Gespannen verhouding tussen de V. N.-strijdmacht en Kongolese gendarmerie in Stanleystad Donderdag zijn nog meer ver sterkingen van V. N.-troepen in Stanleystad aangekomen nadat dinsdag volgens een V. N.-woord- voerder reeds ongeveer 350 Ma- leise en Ethiopische manschap pen waren aangevoerd. Volgens betrouwbare kringen bestaat er een gespannen ver houding tussen de V. N.-strijd- macht en de plaatselijke Kongo lese gendarmerie. Gezinnen van V. N.-militairen in het gebied zijn geëvacueerd. De negers in Amerika De Afrikaanse diplomaten die bij liet hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York zijn geaccrediteerd hebben een verklaring uitgegeven waarin „grote bezorgdheid" wordt uit gedrukt over „de aantasting van hun rust, veiligheid en waardig heid". De groep heeft gesproken over een rassenincident in Harlem, waarbij de plaatsvervangend ver tegenwoordiger van Guinee, Mi chel Collet, was betrokken. Polen heeft in de oorlog 6.028.000 mensen, of 22,2 procent van haar bevolking verloren, al dus blijkt uit statistieken die het Poolse persagentschap P.A.P. ge publiceerd heeft. Van deze ruim 6 miljoen men sen werden 3.577.000 in Duitse concentratiekampen vermoord. Bij het aantal slachtoffers van de kampen moeten voorts 1.286.000 personen worden geteld die ten gevolge van honger, ziekten en mishandeling omkwamen. Buiten de kampen gingen 521.000 men sen hieraan ten gronde. Bij oor logshandelingen werden 644.000 mensen gedood. Voorts zijn door oorlog en bezetting 600.000 per sonen invalide geworden. Van de 3 miljoen Joden die Po len in 1939 telde waren in 1945 nog maar enkelen duizenden over. De materiële schade die Polen in de jaren 1939/1945 heeft ge leden bedraagt ca. 49.2 miljard dollar. Vijftig geüniformeerde Oost duitse grenswachten zijn sinds het sluiten van de sectorgrens op 13 augustus naar West-Ber- lijn gevlucht, zo heeft een over heidsfunctionaris woensdag be kendgemaakt. Onder hen zijn 40 leden van de volkspolitie, zes van de grenspolitie, drie leden van de fabriekgroepen en 'n lid van de spoorwegpolitie. Het K. N. M. I. deelt mede: Hoewel een omvangrijk hoge- drukgebied in vrijwel geheel Europa voor 'n wolkenloze hemel zorgt, waardoor in de mid dag het kwik tot zomerse en tro pische waarden kan oplopen, viel ons een sombere dag ten deel met maximumtemperaturen die 10 tot 13 graden lager waren dan woensdag. Wij bevonden ons in het over gangsgebied tussen zeer warme lucht en vochtige koele lucht, die van de Noordzee was binnenge stroomd. Hierin vormde zich een laaghangend wolkendek van ca VRIJDAG 1 SEPTEMBER v.m. n.m. Rreskens 6.10 6.28 Terneuzen 6.45 7.03 Walzoorden 7.35 7.53 Hansweert 7.25 7.43 ZATERDAG 2 SEPTEMBER v.m. n.m. Bresken s 7.03 7.25 Terneuzen 7.38 8.00 Hansweert 8.18 8.40 Walzoorden 8.28 8.50 400 m dikte. De zon slaagde er niet in dit wolkendek op te los sen. De komende 24 uur kan het met zwakke winden uit richtin gen tussen noord en oost lang zaam wegdrijven naar de Noord zee. Of het evenwel in het ge hele land zonnig zal worden, is nog een. open vraag, maar daar waar de zon doorbreekt zal het kwik tot aanmerkelijk hogere waarden oplopen dan donderdag. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Weinig wind. Aanvankelijk nog laaghangen de bewolking 0f mist, later, voor al in het noorden en oosten, op klaringen. Weinig wind. Bij zon aanmerkelijk warmer dan giste ren. Elders weinig verandering in temperatuur. ZON op onder Sept. 1 5.50 19.29 2 5.52 19.26 3 5.54 19.24 MAAN op onder 22.59 23.38 13.33 14.37 15.34

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1