Binnenlands nieuws ugarur Oostduitse parlement heden bijeen m nieuwe mar jwe toekomst RECHTSZAKEN BEURSO VERZICHT Poging Cubaans vliegtuig te overmeesteren mislukt om houdt aan DE „WILLEM RUYS" EN HET GETAL 13.,.. Nederlandse zeeman in Finland veroordeeld Op weg naar Denemarken GEDRUKTE STEMMING S'SüSSlS'ï"1" BEWAKING VOOR AMERIKAANSE VLIEGTUIGEN VERLAGING LEERLINGENSCHAAL Weer bloemkool naar Frankrijk ONRUST IN RHODESIE BELGISCHE STEUN VOOR KONGO Lonen van Engels overheidspersoneel bevroren AGENDA Sportnieuws VOETBAL Seetiebestuur neemt plannen jeugdcontracten voorlopig terug DUIVENSPORT een beetje verloren op zijn fee in het opvangcentrum Mariè felde. Voor hem een vreemde nieuwe wereld. k uit Kongo is gekomen, bei, iele jaar daarvoor. Eindelijk, i ri, zijn in het land, dat de in IS scheen te kunnen gebruiken» idamenten gelegd voor een w tiende toestanden. anders gelopen. Op aandrangi::l president Kasavoeboe koof/I parlement met grote meerite'. 1 Cyrille Adoela tot minister-p-l sident. Dit is een gematigd «a| stevig anti-communistisch, i toch niet geheel zonder steun:; liet Loemoembistische kamp Gizenga, die zelf niet op de ting was verschenen, hielp dar bij een handje door van te vorif te verklaren, dat hij, als ter-president, zijn ministers t zen zou uit de mannen met hij in Oriental had samensf werkt. Dat zinde uiteraard afgevaardigden uit de ande delen van Kongo niet. GUNSTIGE PERSPECTIEVEN Natuurlijk rechtvaardigt optreden van een nieuwe alleen nog niet de hoop op - gunstige keer in Kongo. Het tl heeft sinds 1958 al verscheid: „nieuwe" en „sterke" maw zien komen en gaan. Maar^ wijze, waarop Adoela de onmiddellijk r.a zijn ambts- vaarding heeft aangepakt, vertrouwen. De tegen-regering van G0 ga, benoemd tot vice-minisff' president, maar nog steeds S| in Leopoldstad verschenen, vindt zich in ontbinding. De sies van de Sowjet-Unie, R#l China en Tsjecho-Slowakije i ben aanzegging gekregen Leopoldstad te verhuizen, of! ders het land te verlaten. - voor wat Katanga betreft, WJ Adoela verklaard, dat zijn ring een einde zal maken het separatisme. Dit wijster® dat de nieuwe premier niet aarzelen om geweld te gebr''| ken, indien dit nodig is. Klaarblijkelijk heeft Tsj»1 dit ook zo verstaan, want -m heeft plotseling een aantal jj gevaardigden naar het P-f; ment in Leopoldstad gezon» hij heeft de zending van tweede groep aangekondig" heeft beloofd, ook zelf te zte| komen, „als zijn gezondheid tl toelaat". Met dit laatste b®* I de voorzichtige Tsjombe na',;l lijk te zeggen, dat hij eer*1 Ij even de kat uit de boom kijken, maar dat hij zich eenheidsstaat gewonnen za: jc!| klaren, zodra Adoela zich »n J daad zo sterk toont, als grond van zijn eerste °P schijnt te zijn. gl Lof voor de nieuwe, no i|j vende ontwikkeling moet, m J ve aan president Kasav n zeker ook worden tocgte' j aan de Verenigde Naties Zweedse leider van de nite Kongo, dr. Sture Linnei Zweed en zijn medewerk0 het geweest, die de °'ka< strijdende partijen »n -.1 iiebben bewogen, nu 01" kI heil van het land eens te ^.1 in constructievere ac, '-mM de vorming van een kra centrale regering. (Nadruk verboden.) kordate vrouw weert zich tegen insluiper ,Dat klopt niet", radeneerde donderdagochtend omstreeks 11 uur de Amsterdamse mevrouw Fronzek, die in het hotel van haar man aan de Singel nr. 112 eon vreemde man de trap zag afkomen. Hij liet de vrouw cies- raagd weten dat hij boven de hoofdredacteur van een i rhnisch weekblad had gesolli- c eerd Maar.... de man zat i neclen Mevrouw Fronzek wist ci->i en zij vertouwde de indrin- daarom niet lar.ger. Zij pro beerde hem beet te pakken. Hij maakte zich uit de v oeten, doch mevrouw Fronzek achterhaalde hem In de deuropening ont stond een worsteling, waarbij de kordate vrouw erin slaagde do brutale insluiper klem te drukken tussen de deur. Hij gaf de vrouw opeens een stomp in haar gezicht, waardoor mevrouw p-onzek de deur moest loslaten, waarop de man het hazspad 'koos. Mevrouw Fronzek stapte meteen in een auto en geholpen door publiek begon zij aan de achtervolging. Via de Singel, de Bergstraat, de Herengracht, de Blauwburgwal en weer terug naar de Singel. Daar verdween de insluiper opeens in een steeg- j waardoor de kordate achter- volgster, nog beduusd van de ferme stomp, het spoor bijster wed. Zij kon de politie evenwel L aan een'zó nauwkeurig signale- imeat helpen, dat de identiteit van de man meteen kon worden vastgesteld. Het blijkt een be kende, ongeveer 25-jarige inslui- per te zijn, die pas uit de gevan genis is ontslagen. Hij is er van door gegaan met de portefeuille van de hoteleigenaar, waarin zich voor een waarde van enige duizenden guldens aan vreemde valuta bevindt. De portefeuille zu: in het jasje van de heer Fronzek, dat over een stoel in de huiskamer hing. t .Die man is het", zei mevrouw Fronzek gistermiddag omstreeks Vier uur tegen de politie, toen 2ii op de Dam een man zag lo- p r. die op de insluiper leek. De hefug verontwaardigde man werd meteen aangehouden, in een politieauto gezet en naar het 1 hoofdbureau van politie ge- f br .'ht. Daar bleek vrij spoedig I. ci. t men een dubbelganger van r c insluiper had opgepakt. Na 1 li- n minuten stond de gebelgde I m m met een „neemt u ons niet kwalijk" van de recherche weer i op straat. bh het zwemmen verdronken Woensdagavond omstreeks kwart over zeven is de 18-jarige T M. J. uit Renkum bij het zwemmen in de Rijn ongeveer 150 meter beneden het Renkum- se veer plotseling gezonken en niet meer boven gekomen. Het lijk is nog niet gevonden. vermist jongetje dood gevonden Het lichaam van de 7-jarige Jurriën Dijkhuizen te Nijkerk, die dinsdagmiddag om twee uur werd vermist, is gistermorgen om half twaalf gevonden in de vaart naar het IJsselmeer, niet ver van zijn woning. Het kind is vermoedelijk bij het spelen, mogelijk door de sterke rukwin den van dinsdag, te water ge raakt en verdronken. Het kind werd gevonden met behulp van militaire duikers uit Gorcum. inbraak ix CONFECTIE-ATELIER -•ngeveer duizend vellen suède en 4i ro len voering met een ge zamenlijke waarde van f 14.700 mist de eigenaar van een con- fectie-atelier aan de Van Ostade- i straat in Amsterdam. Deze voor- 1 hpfVY'J?ens de va^antie van lift ho ^stolen Vermoede lijk heeft men zich met nage- r maakte sleutels toegang ver- schaft tot het atelier. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. de brand in utrecht utrechtse brandweer is donderdag nog de hele da» bezie geweest met het nablussen op het opslag terrein in de Johanna- poider, waar woensdag duizen den banden in een enorme vuur- zee werden verteerd De zwart fenlaenerhe rMten bUjv™ smeu len en hier en daar moesten weer kleine vuurhaardjes uft elkaar worden gehaald. Het zal nog wel twee dagen duren vóór dat ook het laatste vonkje is ge doofd. De wind is inmiddels procuratiehouder bekende verduistering Ook Rotterdam heeft nu zijn „goede heertje". De recherche arresteerde namelijk dinsdag nacht de 52-jarige procuratie houder W. F. S., die in een lange periode een zeer groot bedrag zou hebben verduisterd ten nade le van zijn werkgeefster, de firma W. van Driel's Stoomboot- en Transport-onderneming N.V. in Rotterdam. Geld, waarvan hij „prettig" zou hebben geleefd. Er worden bedragen genoemd van 100.000 tot 150.000 gulden. De politie is in dit stadium van het onderzoek evenwel nog niet in staat een enigszins betrouwbare schatting te geven. Het onderzoek wordt geleid door hoofdinspecteur L. Fon- ckert, aan wie de procuratiehou. der verschillende feiten heeft bekend. De man zal zaterdag a.s. worden voorgeleid voor de offi cier van Justitie mr. B. van der Meulen. De procuratiehouder genoot in het bedrijf een grote mate van vertrouwen. Regelmatig contro leerden accountants de boeken, maar nooit werd een onjuistheid vastgesteld. De man moet zijn manipulaties dan ook zeer ge raffineerd hebben gepleegd. Een onverwachte controle door de directie zou tenslotte de fraude aan het licht hebben gebracht. dubbele salto bijna mortale Een 46-jarige hoofduitvoerder uit Rotterdam, de heer G. M. B. Clasquin, heeft woensdagavond op de rijksweg tussen Den Haag en de Maasstad met zijn auto een dubbele salto gemaakt, die wonder boven wonder voor hem geen salto mortale is gewor den. De wagen ging ter hoogte van de Rotterdamse luchthaven na een foutieve inhaalmanoeuvre tweemaal over de kop en. belandde toen weer netjes op de wielen. Als bij een groots circus nummer. De heer Clasquin kreeg alleen enkele onbeduidende snij- en schaafwonden en kon na een behandeling in het „Dijkzigt Zie kenhuis" naar huis gaan. De auto was er aanmerkelijk slech ter aan toe.... meubelzaak uitgebrand Woensdagavond is er tegen zes uur brand uitgebroken in de meubelzaak van de heer L. Ok- ken, gelegen aan de Raadhuis straat te Wildervank. De brand, die vermoedelijk op zolder is ont staan, breidde zich snel uit. De brandweer, die spoedig ter plaat se was, kon toch niet verhinde ren dat het pand totaal uitbrand de. Door de gunstige windrich ting kon men de aangrenzende percelen nog behouden. De oor zaak van de brand is onbekend. De heer Okken was tegen brand verzekerd. Een tikkeltje bijgeloof is er altijd nog wel in scheepvaart kringen. En daarom voelden vooral de oude zeebonken zich beslist niet prettig, toen zij gis termiddag met de „Willem Kuys" de Rotterdamse haven verlieten. Want de trip van het vJaggeschip van de Kon. Rotterdamsche Lloyd staat ditmaal geheel in het teken van het getal 13..., en dat belooft niets dan narigheid. De „Willem Ruys" is, na een uitgebreide dokbeurt bij Wilton- Fijenoord, gisteren begonnen aan haar13e reis om de wereld, een tocht van 50.000 km, waar op13 havens worden aange daan door passagiers van13 nationaliteiten, die gistermiddag om13 uur inscheepten. Dat is, al met al, meer dan voldoen de om zeelieden schrik aan te jagen. De reis van 63 dagen gaat via het Suezkanaal en Singapore naar Australië en Nieuw-Zeeland, en vandaar via het Panama kanaal terug naar Rotterdam. In de Maasstad scheepten zich 452 passagiers in, o.w. 75 die alleen het korte tripje naar Southamp ton maken. Daar komen 525 pas sagiers aan boord. De scheepsarts dr. J. G. Wisse uit het Limburgse Meerssen maakt ditmaal de tocht niet mee. Zou ook hij bijgelovig zijn......? Plaatsvervanger is dr. A. J. K. Binnendijk uit Ermelo, die uiter aard ook de „praktijk op Pit- cairn het eilandje van de Bounty-muiters zal waar nemen. De Nederlandse zeeman P. van B. is donderdag in Helsinki ver oordeeld tot zes jaar dwangar beid wegens doodslag op zijn ge zagvoerder. Op 11 januari van dit jaar kreeg Van B. ruzie met kapitein W. F. J. Verplak van het s.s. „Looiersgracht". De kapitein ontsloeg Van B. wegens wange drag, waarop deze kwaad werd, zijn mes pakte en de gezagvoer der neerstak. Deze overleed aan de verwondingen. terbeschikkingstelling voor twee jongens De rechtbank in Rotterdam heeft gistermorgen twee jeugdi ge knapen ter beschikking van de regering gesteld. De 18-jarige betonwerker a v. uit Krimpen aan de IJssel kreeg daarbij bovendien twee jaar ge vangenisstraf met aftrek, de 17- jarige middelbare scholier a. p. F. uit Rotterdam -een jaar met aftrek. De eerste jongen had brand stichting gepleegd en herhaalde lijk zijn moeder bedreigd. „Een hopeloos geval", werd hij ge noemd. De scholier was zijdelings be trokken geweest bij de „iadies- gang". Hij had diefstal gepleegd en iemand beroofd met geweld. De hem eveneens tenlaste ge legde poging tot aanranding achtte de rechtbank niet bewe zen. In verband met een stoornis in zijn geestvermogens wordt hij niet ongevaarlijk geacht. Even als v. Tegen beide jongens was de eis een jaar gevangenisstraf met aftrek en ter beschikking' stel ling. opuchtin gsz aak teruggewezen De rechtbank in Rotterdam heeft gistermorgen nog geen uit spraak gedaan in de zaak tegen de 36-jarige p. J. S. uit Terneu- zen. Er wordt een nader onder zoek nodig geacht in verband met het tweede ten laste geleg de feit: oplichting van een ver zekeringsmij voor 20.000. De zaak is teruggewezen naar de rechter-commissaris. Het zusterschip van de „Tina Scarlett", de grote veerboot, die in oktober van het vorig jaar bij Lobith verbrandde, is dinsdag via ons land naar Denemarken gevaren. Op de foto zien we het schip, dat zowel getrokken als geduwd weTd, bij het passeren van de stad Nijmegen, op de Waal. er van PARADISO 22 ct SALVATORE 27 ct CAPRINO 31 ct In doosjes van 5 en 10 stuks doen registreren. De omzet in - "uuiu iets van richting veranderd zo dat vele Utrechters nu worden geplaagd door de stank van hot de^rubber.6" H°§ St6edS r0ken" °e Politie heeft donderdag een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Dit lever- re van" rif5"1'3?1 op' aan§ezien L™ de opslagplaats en de J°°ds' waar de brand begon, koolripmeer i°V3r is dan wat ver van rfSt^. Enkele mensen van het technisch laboratorium nrnA?' m Delft zullen vandaag proberen of zij aanwijzingen den oorzaak kunnen vin- KLEUTER VERDRONKEN Een meisje van nog geen twee jaar, Jeannette Bastiana Kra nenburg, is woensdagmiddag in Hoogvliet in een sloot bij haar huis verdronken. De kleuter was daar met een iets ouder vrien dinnetje aan het spelen. Perso neel van de brandweer kon het dreggen^ 6niSe tijd zoeken Het Damrak heeft gistermid dag de koersdaling van woens dag voor de internationale waar den verder voortgezet. De verlie zen voor de hoofdfondsen be droegen bij de opening 5 tot 20 punten. Aanwijsbare speciale redenen voor deze gedrukte stemming waren niet aanwezig. Volgens de beurs was Wall Street aansprakelijk voor de koersdaling op het Damrak. Op de Newyorkse beurs lagen de Nederlandse hoofdfondsen eer gisteren flauw in de markt. De flauwe stemming werd in Am sterdam overgenomen. Voor de eigen fondsen was Wall Street woensdag een weinig lager. De stemming op de Westduitse beurzen werkte gisteren geen hauss-etendentie in de hand om dat de koersen 5 tot 15 punten beneden die van de vorige dag bleven. Zwitserland en Londen waren ongeanimeerd. De terug houdendheid, waarvan woens dag op het Damrak reeds duide lijk sprake was, bleef ook giste ren aanhouden. Een volkomen gebrek aan kooporders zorgde ervoor dat het geringe aanbod de boventoon voerde. De arbi trage deed 'vergeefse pogingen om internationaal tot zaken te komen. Een enkele transactie werd van die zijde in de olie hoek tot stand gebracht. Het meest had Hoogovens gistermid dag te lijden. Hoewel de koers van dit fonds opliep van 909 tot 916, bedroeg het koersverlies, ten opzichte van het vorige slot- niveau, toch altijd nog circa 14 punten. Het uitblijven van de Amerikaanse vraag in deze hoek was duidelijk in de koers waar neembaar. Philips op 996 ruim 10 punten beneden de slotkoers van woensdag. Unilever, waar van gistermiddag nabeurs de eerste halfjaarcijfers 1961 wer den bekendgemaakt, liep op van 743 tot 748. De Unileverwaarden verloren op deze koers 10 pun ten. AKU hield zich goed. De rayonaandelen waren slechts ruim 3 punten lager op 390. Kon. Olie aan de lage kant op 115,10, min 2,40 ofwel circa 14 punten op de oude omrekeningsbasis. Woensdagavond was de laagste koers voor Philips 990, Unilever 746, AKU 381, Hoogovens 920 en voor Kon. Olie 115. In de cultuursefctor viel bitter weinig te beleven. De koersen gaven weinig verandering te zien. De betere stemming op de vrachtenmarkt was aanleiding deze sector was echter gering. In de staatsfondsenhoek was de nieuwste lening een kleinigheid in herstel op 98 9/16 O8V2). Overigens viel er in deze hoek weinig te beleven. In de lokale afdelingen wer den de aandelen van de Neaer- landsche Grondbriefbank weder om op 400 pet geadviseerd. Deze aandelen bereikten woensdag de grootste omzet ter beurze met nominaal 712.000. Hierop volg de Unilever met een omzet van 109.000. Gisteren was de om zet een stuk lager. Aandelen van de grootbanken lagen gevraagd in de markt. Claims Enthoven werden op 145 geadviseerd, neerkomend op 266 pet voor de nieuwe aandelen. Beursindices 8/8 9/8 10/8 Int. conc. 561.18 558.76 547.72 Industrie 374.36 372.19 367.23 Scheepvaart 181.50 181.06 181.94 Banken 236.64 236.64 238.87 Handel, etc. 163.39 162.08 161.66 Algemeen 408.29 406.42 400.24 Nabeurskoersen AKU: 390391V2 slot 39P/2 (389) Kon Olie: 114.50—115.50 slot 115.10 (115.40) Philips: 997—1002 slot 1002 (995) Unilever: 748751 slot 751 (744V2) Hoogovens911920 gl slot 919 (915%) Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden: Engelse pond 10.0510.15, Ca nadese dollar 3.443.49, Ameri kaanse dollar 3.583.62, Franse frank (100) 72.60—73.10, Belgi sche frank (100) 7.197.24, Ita liaanse lire (10.000) 57.75—59.75, Duitse mark (100) 90.0090.50, Zweedse kroon (100) 69.30 70.30, Zwitserse frank (100) 83.4583.95, Deense kroon (100) 52.0053.00, Noorse kroon (100) 50.0051.00, Oostenrijkse schil ling (100) 13.9514.05, Portugese escudo (100) 12.6012.75, Spaan se peseta (100, gr. coup.) 6.00 Ü.15. In de Amerikaanse vliegtuigen op binnen- en buitenlandse lijnen zullen voortaan gewapende be wakers in burger meevliegen om te voorkomen, dat piraten zich van de toestellen meester ma ken, zo heeft het Witte Huis don derdag bekendgemaakt. De maatregel geldt niet voor de vliegtuigen, die op Europa vliegen. Het besluit werd genomen naar aanleiding van het gebeur de met de DC-8 van de Pan Ame rican, die woensdag onder dwang van een uit Algerië afkomstige Fransman in Plavanna een lan ding maakt?..Deze „luchtpiraat", de 27-jarigè Albert Charles Cadon, werd door de Cubaanse autoriteiten in hechtenis geno men en het toestel mocht naar de Ver. Staten terugkeren. Eer der hadden Cubanen zich al van enige Amerikaanse vliegtuigen meester gemaakt, die nu op Cuba worden vastgehouden. Vorige week mislukte een derge lijke poging die door een vader en zijn zoon was ondernomen. In de toekomst zal iemand die zich van een Amerikaans vlieg tuig meester tracht te maken, ter dood kunnen worden veroor deeld. Volgens een amendement op het nieuwe regeringsvoorstel inzake de bestraffing van mis drijven, dat donderdag door de Senaat werd aanvaard, zal een luchtpiraat tot minstens twintig jaar gevangenisstraf worden ver oordeeld. Het zal echter ook mo gelijk zijn hem tot de dood of levenslange gevangenisstraf te veroordelen. De democraat Yar- borough, van wie het amende ment afkomstig was, achtte het te drastisch, dat een luchtpiraat automatisch de doodstraf zou krijgen. De staatssecretaris van Onder wijs, Kunsten en Wetenschap pen, drs. G. C. Stubenrouch, heeft besloten dat ter voorbereiding van de invoering van de eerste iase van de verlaging van de leerlingenschaal, die volgens de prognose in 1963 zou kunnen geschieden, geleidelijk een rui mer gebruik zal worden ge maakt van de mogelijkheid om rijksvergoeding te verlenen voor het salaris van niet wettelijk verplichte onderwijzers. Met name zal dit geschieden in die gevallen, waarin het leerlingen aantal terugloopt, al mag niet worden verwacht, dat in alle ge vallen van teruggang rijksver goeding voor een extra-onder wijzer kan worden verleend. Het is thans nog niet mogelijk, aldus het ministerie van O., K. en W., de eerste fase van de leerlingenschaalverlaging te doen ingaan. Het aantal onvervulde vacatures is daarvoor nog te groot; bij invoering van de eer ste fase zou in bepaalde gebieden dat aantal zelfs nog kunnen stij gen. De mogelijkheid van een ver ruimde toepassing van genoemd wetsartikel zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling in de eerstvolgende maanden, die de staatssecretaris zo nauwlettend mogelijk in het oog zal houden. Met directe ingang is de in voer van bloemkool in Frankrijk uit de E. E. G.-landen weer toe gestaan. Dit is bekend gemaakt door de Franse autoriteiten. Op de Nederlandse veilingen wordt thans nogal wat bloemkool aan gevoerd. De export is in hoofd zaak gericht op West-Duitsland. Bij Chinsali in Noord-Rhode- sië zijn woensdag drie Afrikanen gedood en een ernstig gewond, toen de politie het vuur moest openen op een menigte die van uit een hinderlaag een groep politiemannen en blanken aan viel, zo is donderdag in Salisbury bekendgemaakt. De politie begeleidde een groep van tien blanken, o.w. kinderen, naar Chinsali. Het convooi stoot te onderweg op een versperring en werd toen aangevallen door Afrikanen die gewapend waren met speren, bijlen, pijl en boog en fietskettingen. De afgelopen dagen zijn in Noord-Rhodesië 76 Afrikanen ge arresteerd. Negentien hunner zijn wegens brandstichting, het veroorzaken van ongeregeld heden, verzet tegen de politie en verboden wapenbezit tot straffen variërend van drie maanden tot drie jaar veroordeeld. Kenneth Kaunda, de leider van de nationalistische beweging in Noord-Rhodesië, heeft in Dar es Salaam, Tanganyika, verklaard dat zijn geduld „volkomen is uit geput. Ik kan niet passief blijven als de mensen worden neerge schoten." Bij het Belgische parlement is een wetsontwerp ingediend, waarbij daartoe aangewezen fi nanciële instellingen, waaronder de Belgische Nationale Bank, worden gemachtigd schuldvorde ringen voor in de toekomst aan Kongo te leveren Belgische pro- dukten over te nemen, tot een totaal bedrag van tien miljard frank (ruim 700 miljoen). De Belgische staat stelt zich tegen over deze instellingen op zijn beurt weer garant voor de beta ling van deze vorderingen. Door de jaarlijkse aflossingen door Kongo, verwacht men dat dit stelsel blijvend zal kunnen werken. In de memorie van toelichting wordt o.m. opgemerkt, dat het openen van kredieten voor de re publiek Kongo of voor Kongo lese ondernemingen uit politiek oogpunt niet wenselijk lijkt. Basis voor deze vorm van hulp verlening moet o.m. zijn dat de tokomstige leveranties het eco nomische potentieel van Kongo zullen versterken. De Oostduitse „Volkskammer" (het parlement) komt vandaag bijeen, naar verluidt om maat regelen te nemen die ten doel hebben de vluchtelingenstroom naar het Westen te beperken. Van doorgaans goed inge lichte zijde in Oost-Berlijn is vernomen dat de sectorgrenzen niet zullen worden gesloten. Het Oostduitse persagentschap ADN berichtte donderdag dat de Oost duitse afgevaardigden veel brie ven hebben ontvangen waarin „doeltreffende maatregelen tegen slavenhandelaars uit Bonn en de grensgangers" worden ge vraagd. Men acht het niet uitgesloten dat de tegenwoordige identiteits kaarten die de Oostduitsers in staat stellen vrijelijk te reizen worden vervangen door kaarten waarop zij zich niet dan met speciale vergunning buiten de provincie waar zij wonen mogen begeven. Dit zou de controle op de toegangswegen naar Berlijn aanzienlijk vergemakkelijken. De Oostduitse partijleider. Wal ter Uitricht, heeft op een bijeen komst in een Oostberlijnse fabriek verklaard dat Oost-Duits- De Engelse minister van Fi nanciën, Selwyn Lloyd, heeft donderdag medegedeeld, dat de lonen van ongeveer een miljoen man overheidspersoneel „bevro ren" zullen worden. In twee bij eenkomsten met vertegenwoor digers van zeshonderdduizend ambtenaren en van driehonderd veertigduizend' arbeiders in dienst van de staat heeft de minister medegedeeld, dat loons verhogingen, die tijdens de be vriezingsperiode door onderhan delingen tot stand mochten ko men, niet eerder verwezenlijkt zullen mogen worden dan de omstandigheden toelaten. De maatregel is een onderdeel van het soberheidsprogramma dat de vorige maand bekendgemaakt werd. land en de andere communisti sche landen „veiligheidsmaat regelen" moeten nemen om de „bewapeningshysterie" in de bondsrepubliek het hoofd te bie den. West-Duitsland hitst „als Goeb- bels" op tegen de communisti sche wereld. Oost-Duitsland „zal niet met de armen over elkaar blijven wanneer Strauss (de Westduitse minister van Defen sie» zijn atoombewapening ge reed heeft." De Russische ruimtevluchten hebben de superioriteit van het communisme aangetoond en de Oostduitsers, die thans naar het Westen uitwijken, zullen eens zeggen: „Wat ben ik dom ge weest om het socialisme de rug toe te keren", aldus Ulbricht. VRIJDAG 11 AUGUSTUS. TERNEUZEN: Luxor-Theater, S uur: „Cimarron". ZATERDAG 12 AUGUSTUS. TERNEUZENLuxor-Theater, 8 uur: „Cimarron". Concertgebouw, 8 u.: „Lem- my Caution incognito". AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur: „Het zwaard van Monte Christo". iRadio Havanna heeft meege deeld dat een vrouw en enkele mannen een mislukte poging hebben gedaan een Cubaans vliegtuig te roven. Hierbij werd een der bewakers van het vlieg tuig gedood. Vijf passagiers wer den gewond. De piloot zette het toestel in een suikerrietveld aan de grond. Het "werd onmiddellijk na de lan ding door Cubaanse politie om singeld. Het vliegtuig behoorde aan de Aerovias en vervoerde 48 passa giers. De overvallers wilden (Ie piloot dwingen naar Miami te vliegen. Hij werd doodgeschoten, maar de tweede piloot zette het toestel in de nabijheid van de vliegbasis San Antonio aan de grond. Het incident had woensdag middag plaats. Het toestel was op weg van het eiland Pinos naar Havanna. Kort na het vertrek van het eiland Pinos begaven enkele pas sagiers zich naar de cabine. De wachtpost weigerde de deur te openen, waarop een der aanval Iers door de deur heen schoot en de piloot, Luis Alvarez Rega- to, op slag doodde. De tweede piloot, Alberto Bayo, wist echter een noodlanding te maken. Het vliegtuig is lient beschadigd. Andere aanvallers doodden de wachtpost die zich achterin het vliegtuig bevond. Zes personen werden bij de schietpartij ge wond. Onmiddellijk na de landing trachtten de aanvallers te vluch ten. De wachtpost wist een hun ner neer te schieten, vier of vijf anderen verdwenen. De piloot van een Piper Cub clie werd gebruikt om te velde staande gewassen te besproeien is van Camaguay, midden Cuba naar Jamaica gevlogen. Hij wil naar de Verenigde Staten gaan. Het seetiebestuur betaald voet bal heeft in een te Utrecht gehouden vergadering besloten, gehoord de besprekingen op de algemene vergadering van het betaalde voetbal van 5 augustus j.l., het voorstel inzake de jeugd contracten voorlopig terug te nemen. Hierdoor komen de bui tengewone districtvergaderingen, de buitengewone algemene ver gaderingen en de bondsvergade ring vastgesteld op respectie velijk zaterdag a.s. 12 en zater dag 19 augustus te Amsterdam te vervallen. Het ligt voorts in de bedoeling in overleg met de betrokken par tijen uit het amateurvoetbal, het zaterdagavondvoetbal, het afde lingsvoetbal en het betaalde voetbal op korte termijn gewij zigde voorstellen gereed te ma ken, die zo spoedig mogelijk op de gewone districtsvergaderin gen, de gewone algemene verga deringen en de gewone bonds vergadering in oktober a.s. ter bespreking zullen worden voor gelegd. De oorspronkelijke jeugdcompetities, die voor het betaalde voetbal zijn vastgesteld voor spelers tot 19 jaar zullen echter worden gehandhaafd. Dit houdt dus in dat, indien de bondsvergadering in oktober met de plannen akkoord gaat, nog dit jaar de jeugdcontracten zulJen kunnen worden inge voerd. Saneringsplan wordt niet ge wijzigd. Het seetiebestuur heeft voorts te Utrecht zich nogmaals bera den over zijn besluit inzake de promotie- en degradatie van het betaalde voetbal in dit seizoen, naar aanleiding van de bespre kingen in de algemene vergade ring van de sectie betaald voet bal, die zaterdag j.l. is gehou den. Na ampele overwegingen heeft bestuur geen aanleiding kunnen vinden het genomen besluit in te trekken of te wijzigen, zodat de vastgestelde promotie-degra datie regeling 1961 62 ongewij zigd wordt doorgevoerd. Aan het eind van dit seizoen zal het betaalde voetbal dus een ere-d'.visie, een eerste divisie en twee tweede divisies van allen zestien cubs kennen. Het plan „Hekman", de Groningse af gevaardigde diende op de verga dering van Amsterdam een plan in waardoor dit schema in twee jaar zou worden bereikt is dus niet voor het seetiebestuur overgenomen. PRIJSVLUCHT uit ST. QUENTIN. „De Voorwaarts" (Bond van zaterdagvliegers), Zaamslag- Veer. Snelheid eerste duif 1167.1 m; laatste prijswinnende duif 1068.2 meter. 1. C. van Doorn, Zaamslag; 2 en 9. C. A. van Boven, Axel; 3 en 8. W. de Putter, Axel; 4. H. Scheele, Zaamslag; 5 en 10. H. de Putter, Axel; 6 en 7. P. Kooi man, Zaamslag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 3