Provinciaal nieuws ASPIRIN ASPIRIN Als U werkelijk van Uw pijn af wilt, helpt ZUSTER GRACIA Binnei waar BAYERachter staaf. A Kongo onder een nieuwe ma naar een nieuwe toekom* TERNE IJZEN DE KWESTIE-BERLIJN HOOFDPLAAT SLUISKIL ZAAMSLAG ALGEMENE VERGADERING 21 AUGUSTUS BIJEEN met3-voudige werking Vluchtelingenstroom houdt aan Verklaring van Dean Rusk Russisch kerkmonument Uienexport naar Frankrijk stopgezet 6 f .m DBS. MJCKEFEER EID VAN PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. In de plaats van de heer P. Vink iK.V.P.j is uenoemd ver- Wlaaid tot lid van Provinciale Staten van Zeeiand drs W. L. A. Lockeieer tK.V.P.l. De heer Loekefeer is op 1 augustus als Statenlid beëdigd. BADGASTEN VINDEN SKELET IN HET ZAND Badgasten op het strand bij het plaa.tsje Westenschouwen op liet eiland Schouwen-Duive- land hebben gisteren de schrik van bun leven gekregen, toen zij bij het graven van een kuil een skelet vonden. Het werd aangetroffen aan de voet van de duinen en is van een volwassen persoon. Het ge slacht is niet bekend. Het skelet zal worden opge zonden aan dr. J. Huizinga van het antropologisch laboratorium van de Rijksuniversiteit in Utrecht. Deze deelde ons des gevraagd mede, dat dit een zeer interessante vondst kan zijn. Hij herinnerde aan het 9e eeuwse kerkhof, dat indertijd voor de kust bij Domburg is gevonden. Door het verplaatsen van de duinenrij in de loop der eeuwen kan het stoffelijk overschot dat nu is gevonden, in vroeger tijden aan de binnenkant van de duinen zijn begraven. Overigens is het ook mogelijk dat het hier gaat om de stoffe lijke resten van iemand die in zee is verdronken. Nog in de vorige eeuw werden lijken die uit zee aanspoelden aan de voet van de duinen begraven. iö jaar in dienst der Kamer van Koophandel en Fabrie ken Gisteren was het 25 jaar ge- lëden, dat de heer A. Hendrikse, thans secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, in dienst trad bij bovengenoemde instelling. Dit feit werd gister middag in intieme kring her dacht in hotel „Rotterdam", waar de waarnemend voorzitter der Kamer, de heer H. H. A. ba ron Collot d'Escury, de jubila ris, die vergezeld was van zijn echtgenote, toesprak en hem na mens het bestuur een fototoe stel aanbood. De heer Collot memomeerde de carrière van de heer Hendrikse, die, na korte tijd waarnemend secretaris te rijn geweest, spoedig benoemd vterd tot secretaris. Het hem opgedragen werk was deze nooit teveel en de samenwerking was steeds prettig. Namens net personeel sprak de heer A. Frederiksen, die op Se foopbaan van de heer Hen- ciriksa een parallel trok met het gezegde dat iedere soldaat een .maarschalksstaf in zijn ransel heeft. Met een variant hierop hou men van de jubilaris kun nen zeggen, dat deze het secre tariaat van de Kamer van Koop handel in zijn pen had. De heer Hendrikse doet het werk, hem opgedragen door het bestuur .der Kamer, steeds met grote ac curatesse. Namens het perso neel deed de heer Frederiksen zijn woorden vergezeld gaan van sen aandenken. De waarnemend voorzitter, de heer H. A. M. A. de Meijer, zeide steeds verwonderd te zijn, dat <tte heer Hendrikse zoveel men sen uit deze streek kent. Hij is ■steeds soepel in de omgang met mensen en tracht zoveel moge lijk te helpen. De heer P. Blommaert, even eens waarnemend voorzitter, haalde enige persoonlijke erva ringen die hij met de jubilaris hij verschillende instanties had opgedaan, naar voren. De heer Hendrkse dankte ten- Het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen (I.V. V.V.) heeft in een telegram aan de regeringen van Frankrijk, En geland, de Verenigde Staten en 'Wsst Duitsland „in naam van de aS miljoen arbeiders in de vrije wceia aangedrongen op hand having van het besluit de vrij heid en democratische instellin gen in West-Berlijn te bewaren. Volgens het I.V.V.V. moet ge- :strEefd worden naar een rege ling, van de kwestie-Barlijn op .Basis van herstel der Duitse «enheid en het zelfbeschikkings recht van het Duitse volk. Het onafhankelijke Westduitse ihlad „Abendpost" publiceerde «kinderdag een geheim docu ment dat door het Kremlin aan Aft communistische leiders in Tsjecho-Slowakije zou zijn ge- ■zonden. Volgens dit document stelt de Sowjet-regering dat West-Duits- .aod niet voor Oost-Duitsland het zelfbeschikkingsrecht kan opeisen, omdat de bondsrepu bliek de opvolgster is van Hit- ers derde rijk en dit derde rijk heeft volgens de Russen, door de oorlog te beginnen en zelf andere landen van hun zelfbe schikkingsrecht te beroven, het recht verspeeld om het voor de Duitsers op te eisen. Voorts ver klaart het document dat in het internationale recht een duide lijke omschrijving van het zelf beschikkingsrecht ontbreekt. slotte de sprekers voor hun goe de woorden en de aangeboden geschenken en liet de 25 dienst jaren nog eens de revue pas seren. Mevrouw Hendrikse werden bloemen aangeboden. Lichte aanrijding. Gistermiddag om half drie was de Axeisestraat weer eens het schouwtoneel van een aanrijding, loen de heer C. A. v. d. R. uit iZaamslag met.zijn personenauto uit de Axeisestraat de Tuinstraat wilde inrijden en daarbij geen voorrang verleende aan zijn dorpsgenoot G. P., die met zijn bromfiets op het rijwielpad in de richting van de Axelsebrug reed. Auto en bromfiets werden licht beschadigd. Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond, welke on der voorzitterschap van burge meester J. F. C. Temmerman ge- nouden werd, werd de begroting voor het dienstjaar 1962 aan de raad aangeboden. ingevolge de invoering van de vijiaaagse werkweek werden de kantooruren voor het secretarie- personeel bepaald. Ten behoeve van de burge meester werd voor het gebruik van de eigen personenauto een vergoedingsregeling vastgesteld, analoog aan de door Ged. Staten ontworpen regeling. Zo zal in gaande 1 januari lbol de burge meester een jaarlijkse vergoe ding van 1200,ontvangen. Besloten werd medewertcing te verlenen bij de totstandkoming van de eleetrificatie van de per celen van de heren F. C. M. 'i ho- maes en A. C. C. Thomaes, in welke eleetrificatie een maxi male gemeentelijke bijdrage van 2000,zal worden gegeven. Besloten werd op het voorstel van de P.Z.E.M. in te gaan in zake de gedeeltelijke verkaveling van de straatverlichting in de Oostlangeweg, waarvan de door de gemeente te betalen kosten 594,zullen bedragen. Gunstig werd beschikt op het verzoek van het Zeeuwsch Con sultatie Bureau voor Alcoholis me te Middelburg. Ingaande 1 januari 1962 zal een jaarlijkse subsidie van 35,- aan deze in stelling worden gegeven. Omdat het gebruik van de eigen auto door de gemeente opzichter, die een gebied van 5000 ha als werkterrein heeft, zijn werkzaamheden zeer ten goede komt, werd besloten een jaarlijkse autovergoeding van 1000,toe te kennen. Ingaande 1 januari 1962 werd een nieuwe verordening op de hefling en invordering van haven-, kade- en liggelden voor de Hoofdplaatse haven ingesteld. De tarieven blijven ongewijzigd, dit met het oog op de concurren tie van de rijkshavens, hoewel in de periode van 19561980 de Hoofdplaatse haven een nadelig exploitatie-saldo van 5.207,34 heeft. Besloten werd aan de heer A. A. C. de Ruijsscher een perceel grond te verkopen van 315 m- tegen 6,20 per m-, gelegen in het nieuwe uitbreidingsplan Zuid-West. Voor 3,10 per m- werd aan de heer A. C. C. Tho maes 70 c.a. grond verkocht in het Zuid-West uitbreidingsplan, gelegen naast het hem in eigen dom toebehorende perceel. Droeve plechtigheid. Gistermiddag vond alhier on der overgrote belangstelling op de algemene begraafplaats de teraardebestelling plaats van de maandag bij de gasontploffing om het leven gekomen C.N.A.- arbeider C. van Dixhoorn. Naast de familieleden en afge vaardigden van de directie der C. N. A. hadden ook vele collega's zich voor een laatste groet aan de groeve verzameld, alwaar de plaatselijke predikant ds. J. G. N. Cupédo voorging met bijbel lezing en gebed. Een afgevaardigde van het hoofdbestuur van het C. N. V. sprak aan de groeve woorden van waardering voor de over ledene en troost voor de nabe staanden. Bloemenkransen van directie en personeel der C. N. A. werden als troostrijk medeleven meege dragen. Concert. Bij gunstig weer zal de har monie ,,De Volharding'' morgen avond om 8 uur op de kiosk het volgende programma ten gehore brengen: 1. Imperial Echo's, mars, Arnold Salroni; 2. Le Calife de Bagdad, ouverture, Boldieu-Rottier; 3. La lac des Cygnes, suite, P. I. Tchaikowski-Ch. Frison; 4. Oud Ned. Dansen, Julius Röntgen-Arr.Ber. Joosen; 5. Soft and Sweet songs, jazz-rhapsodie, J. Paresco; 6. Carnaval, ouverture. Suppé-Mellema 7. Pièce en Forme, ouverture, Victor Kalkman; 8. National Emblem, mars, Maurice Viot. Gemeentelijke badinrichting. De gemeentelijke badinrichting werd in de maand juli 1961 door totaal 870 personen bezocht. In de maand daarvoor bedroeg dit aantal 1018. Du algemene vergadering van de Verenigde Naties komt op UI augustus ui buitengewone zitting i/ijeen o.n de kwest ie Bizerta tc- besprekem. Het bijeenroepen van een bui tengewone zitting geschiedt op verzoek van ten mmste de helxt van de leden. Uruguy was het 50ste, Zweden het olste iand de Verenigde Naties tellen 99 leden uai het oorspronkelijk Alro-Aziatische verzoek om bij eenroeping ondersehreer. De zitting kan minimaal tien dagen na het verzoek worden be legd. De afgevaardigden komen maandag 21 augustus torn 15.30 uur Ned. tijd) bijeen. Hammarskjoeld heeft de zit ting uitgeschreven om „de ern stige toestand die sinds 19 juli in Tunesië bestaat" te bespreken. Voorzitter is de Ier Boland, de president van de afgelopen zit ung. Men acht het niet onwaar schijnlijk dat Boiand bij de aan vang van de komende normale zitting zal worden herkozen als voorzitter van de assemblée. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken Couve de Mur- ville heeft in de commissie van buitenlandse zaken van de natio nale vergadering meegedeeld dat de Franse delegatie bij de Ver enigde Naties niet zal deelne men aan het, debat van de alge mene vergadering over de kwes tie Bizerta. Couve de Murville verklaarde dat Frankrijk zich in de kwestie Bizerta „niet kan beklagen over de houding van zijn bondgeno ten, integendeel". De Franse regering is steeds bereid geweest rechtstreekse onderhandelingen over Bizerta te beginnen en wordt niet geleid door de wens haar greep op Noord-Arika te behouden, aldus de Franse be windsman. stilt snel doet de activeert de pijn koorts dalen het organisme De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk heeft woensdag in Rome ver klaard, dat het vraagstuk-Beriijn ongetwijfeld een zeer ernstige kwestie is, maar dat de Weste lijke landen vastbesloten zijn om te trachten langs vreedzame weg tot een oplossing te komen. Rusk had in Rome overleg ge pleegd met premier Fanfani en de Italiaanse minister van Bui tenlandse Zaken Segni. Segni zei tegen verslaggevers dat de Ita liaanse leiders Rusk hadden ver zekerd van de trouw van Italië aan het Atlantische bondgenoot schap. Rusk heeft gisteren in Cadenabbia besprekingen ge- Op een van de kleine eilandjes in het Onegarneer (Rusland) staan drie houten kerkmonu- menten van een bijzondere bouwstijl. De Russen zijn er dan ook erg trots op. Op de foto"zien we de Prec.irazhenskaj a kerk uit 1714, die net mindei dan 22 koepeltjes heeft. 1) Nadruk verboden. HOOFDSTUK I ,,Ik heb in geen veertien da gen zo'n lekkere kop thee ge had", zei zuster Gracia. Het kleine dienstmeisje, dat haastig de ochtendthee rond bracht langs de kamers van de zusters, schonk haar een verruk te glimlach. De mensen waren niet op hun best om zeven uur 's morgens, en van sommigen kreeg zij slechts een gebrom te horen; maar zij kon altijd op een vriendelijk woord van zuster Gracia rekenen. Zij konden zeg gen wat ze wilden, dat ze zich te veel op een afstand hield en als een wervelwind achter de luilakken aanzat; maar zij prees tenminste, als er aanleiding toe was. Toen zij de cretonne gordijnen wegtrok en de overdadige zon neschijn binnenliet in de leuke zitslaapkamer met zijn licht groene wanden en mollige groe ne en crème vloerkleden, riep het meisje uit: „Allemensen, U hebt veel zon gehad!'' „Ik heb een verrukkelijke va- ■A door MARGUERITE LEES kantie gehad, Jenny. Ik durf er niet aan te denken, hoeveel De vonshire room ik gedronken heb. En oh, de zon en de zee bij Hope Cove!" De vermoeide lijnen waren verdwenen. Haar huid was glad gebruind en haar blonde haar had nieuwe glans. Slechts de wijd uit elkaar staande licht bruine ogen hadden nog hun op gejaagde uitdrukking. Zelfs als zij glimlachte. Behalve üan toen zij een dag naar Plymouth was geweest, had zij alleen maar eindeloos geluierd, vertelde zij. ,,Ik duri wedden, dat het U speet terug te moeten, zuster", ze: Jenny. ,.Ik had spijt en ik was blij", zei zuster Gracia. „Dat is toch altijd het geval?" Het was, alsof zij tot zichzelf sprak. „Je wenst, dat je vakantie altijd voortduurt. Elk uur is kostbaar. En toch zijn er dingen, die je terugtrek ken. Als je op de klok kijkt, dan bedenk je, dat het tijd is, dal de lijst met operaties naar beneden wordt gezonden, of dat de direc trice de ronde doet, of dat de babies gevoed moeten worden". Zij brak af en dronk haar thee. voerd met Adenauer en de Westduitse minister van Buiten landse Zaken, Von Brentano. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft donderdag in Parijs ver klaard, dat de leden van de N.A.V.O. de situatie inzake Ber lijn op precies dezelfde wijze be schouwen, dat wil zeggen, dat er een redelijke basis moet worden gevonden voor overleg, waarbij echter de Westelijke belangen moeten worden gehandhaafd. Hij vond dat de vrede in midden- Europa niet kan worden verkre gen door het stellen van voor waarden, die de ene partij boven de andere bevoordelen. „Het is jammer dat het falen van het communistische bewind in Oost- Duitsland een druk op Chroesjt- sjef heeft uitgeoefend. Ik hoop dat hij zijn probleem zal kunnen oplossen, zo niet dan zullen wij onze belangen verdedigen", aldus Rusk. Hij zei dit toen het vliegtuig, waai mee hij van Milaan terug keerde naar Washington, een tusser landing op het vliegveld Orly maakte. Hij verklaarde zeer 'daan te zijn over zijn gesprek ken met premier Fanfani in Rome en met bondskanselier Adenauer en diens minister van Buitenlandse Zaken Von Bren tano in Cadenabbia. Met ingang van gisteren geven óe Franse autoriteiten geen ver gunningen meer af voor de in voer van uien uit de E. E. G.- landen. Hiertoe is besloten in verband met de prijsdaling van dit produkt op de Parijse markt. De laatste dagen zijn er vanuit ons land nog grote hoeveelheden uien naar Frankrijk verladen. Vooral op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse eilanden is een groot aanbod van uien. Dat zijn op het ogenblik nog in hoofdzaak de zogenaamde plantuien, die over het algemeen een goede op brengst geven. De prijs is de laatste tijd regel matig teruggelopen. De voor ex port middel- en grof-kwaliteit noteert op het ogenblik rond 10 cent per kg. De uitvoer van Ne derlandse uien heeft inmiddels een grote omvang aangenomen. In de laatste week van juli wer den 4,3 miljoen kg uien geëxpor teerd. Daarbij was Engeland (2054 ton) de voornaamste af nemer. Op de tweede plaats kwam West-Duitsland' 1808 ton). Kleinere zendingen gingen naar België en Luxemburg, Frankrijk, West Indië, Afrika, Italië en naar verschillende andere landen. „Je wilt op twee plaatsen tege lijk zijn, als een vogel en het is niet mogelijk. Eigenlijk ijdel- heid". Haar glimlach was enigs zins berouwvol. „We hebben allen de illusie, dat de dingen niet gebeuren als we er niet bij zijn!" Jenny nam het theeblad open gooide eruit„We hebben U ge mist, zuster". „Het is prettig, als men je mist! Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat alles uitstekend gegaan is". „Iedereen praatte erover, dat twee verplegers ontslag hebben genomen, omdat zuster Mawte aanmerkingen op hen had". Even een onprettig gevoel. Maar zuster Gracia glimlachte, toen zij zei: „Ik twijfel er niet aan, of ze hebben hun aanvraag ingetrokken na een gesprek met de directrice „En er was een geweldige ru zie met de portier van de opera tieafdeling, omdat zuster Mawte wilde, dat hij Zuster Gracia's blik hield haar tegen. Eén ding was zeker; zij luisterde nooit naar klets praatjes. Zij gebruikte haar i eigen ogen en haar eigen oor deel bij de omgang met haar staf; en hoewel het waar was, dat zij meedogenloos was ten opzichte van lanterfanters, zij was ook str-ikt eerlijk. Zij was niet van plan uit de tweede hand een lezing te horen, om trent de moeilijkheden tussen de portier en zuster Mawte, die &&■'.-. i De vluchtelingenstroom uit een beetje verloren op zijn Oost-Duitsland via de vlucht- in het opvangcentrum Mart 1 wegen in Berlijn houdt aan. feide. Voor hem een vreee Foto: Een Oostduits jongetje zit nieuwe wereld. Het nieuws, ilat de laatste week uit Kongo is gekomen, I meer goeds dan dat van het gehele jaar daarvoor. Eindelijk mag men op grond daarvan hopen, zijn in het land, dat de in gekregen zelfstandigheid slechts scheen te kunnen gebruikajj het verwekken van chaos, de fundamenten gelegd voor een(j wikkeling in de richting van geordende toestanden. Vorige maand kwam. onder bescherming der Verenigde Na ties, even buiten Leopoldstad voor het eerst sinds lange tijd het Kongolese parlement weer bijeen. Het kiezen van een rege ring van nationale eenheid was de voornaamste taak. De vooruitzichten waren niet rooskleurig. Tsjombe, tijdens -zijn gevangenschap in Leopoldstad met dwang tot de idee van de eenheidsstaat bekeerd, ontpopte zich na zijn terugkeer in Katanga als een felle separatist. En waar de Katangese afgevaardigden aanvankelijk de zitting van het parlement meden, scheen aan de verkiezing van Gizenga, de Kon golese leider, die zich als opvol ger van Loemoemba beschouw de en die in de provincie Orien tal een eigen, door de communis tische staten erkende regering had gevormd, tot minister-pre sident niets in de weg te staan. CYRILLE ADOELA De gevolgen, die dit zou heb ben gehad, liggen voor de hand: het land zou zijn teruggekeerd tot de extreem-nationalistische en pro-communistische politiek van wijlen Loemoemba, die voor een aanzienlijk deel verantwoor delijk is geweest voor de chaos in het verleden. Gelukkig voor Kongo is het zij verantwoordelijk had gesteld voor de kinderafdeling, terwijl zij de tweede helft van haar jaarlijkse maand vakantie nam. J enny was teleurgesteldmaar het was karakteristiek voor zus ter Gracia om de zwijgende te rechtwijzing te verzachten door in de tas naast haar bed te grij pen en te zeggen „Ik heb roomtoffee's uit Devon meegebracht. Ik weet, dat je er dol op bent. Ik heb ze die dag in Plymouth gekocht". Zij glim lachte dromerig bij de herinne ring, alsof die dag aangename gedachten opwekte. „Ik wilde kandij hebben, maar die kon ik niet krijgen. Ik weet, dat je dat het lekkerste vindt. Of ben je daar nu te oud voor, nu je met een jongeman gaat dansen?" Vuurrood stopte Jenny het pakje in de zak van haar ge bloemde jurk. „Hij houdt ook van snoepen", bekende ze. „Dat weet ik!", plaagde zuster Gracia. Jenny pakte haar blad op en holde de kamer uit. Dat zuster Gracia toffee's voor haar had meegebrachtEn ze wist van Stan af! Ze was op de hoogte van alles, wat er gebeurde. Ter wijl zij wegdraafde met de lege kopjes rinkelend op haar blad, dacht Jenny: „Die ingebeelde zuster Mawte zal er van lusten, let op mijn woordenIk zou vanmorgen niet graag in haar schoenen staan". (Wordt vervolgd.) anders gelopen. Op aandra j president Kasavoeboe ko parlement met grote meerd Cyrille Adoela tot ministel sident. Dit is een gematigd! stevig anti-communistisch, toch niet geheel zonder stea het Loemoembistische karaijj Gizenga, die zelf niet op ae| ting was verschenen, hielp d bij een handje door van tev te verklaren, dat hij, als ter-president, zijn ministers! zen zou uit de mannen met| hij in Oriental had sa werkt. Dat zinde uiteraari| afgevaardigden uit de delen van Kongo niet. GUNSTIGE PERSPECTIEVEN Natuurlijk rechtvaardigt] optreden van een nieuwe alleen nog niet de hoop opj gunstige keer in Kongo. Het| heeft sinds 1958 al verschei „nieuwe" en „sterke" mai| zien komen en gaan. Mat wijze, waarop Adoela de onmiddellijk r.a zijn amb vaarding heeft aangepakt. vertrouwen. De tegen-regering van Gj ga, benoemd tot vice-mi® president, maar nog steeds I in Leopoldstad verschenen! vindt zich in ontbinding. De] sies van de Sowjet-Unie. China en Tsjecho-Slowakije ben aanzegging gekregen Leopoldstad te verhuizen, o:j ders het land te verlaten voor wat Katanga betreft. I Adoela verklaard, dat zijn ring een einde zal maken 1 het separatisme. Dit wijst «I dat de nieuwe premier niel| aarzelen om geweld te ken, indien dit nodig is. Klaarblijkelijk heeft Tij dit ook zo verstaan, wan'1 heeft plotseling een aantaj gevaarcfigden naar het T ment in Leopoldstad g® 1 hij heeft de zending vaij tweede groep aangekondifl heeft beloofd, ook zelf te komen, „als zijn gezondi» toelaat". Met dit laatste de voorzichtige Tsjombe lijk te zeggen, dat hij eers even de kat uit de kijken, maar dat hij zich eenheidsstaat gewonnen klaren, zodra Adoela zich' daad zo sterk toont, als J grond van zijn eerste °P' schijnt te zijn. Lof voor de nieuwe, vende ontwikkeling moet b ve aan president Kasa\, zeker ook worden t°ege^T aan de Verenigde Natie5 1 Zweedse leider van de nl|S" Kongo, dr. Sture Linnet] IVUUgUl Vtl Zweed en zijn medewerk het geweest, die de c0| strijdende partijen hebben bewogen, nu eina j j heil van het land eens te i in constructievere acti j de vorming van een K j centrale regering. (Nadruk verboden.) kordate vrouw zich tegen ins1 „Dat klopt niet", donderdagochtend om uUr de Amsterdamse pronzek, die in het haar man aan de Sin een vreemde man dc afkomen. Hij liet de „evraagd weten dat bij de hoofdredacteu ■technisch weekblad citeerd. Ma&r- beneden. Mevrouw Fi dat en zij vertouwde n r daarom niet lar.g' lieerde hem beet te r maakte zich uit de v mevrouw Fronzek ac hem. In de deurop stond een worstelm de kordate vrouw e brutale insluipei drukken tussen de de de vrouw opeens eet haar gezicht, waardo( I- jrj-onzek de deur moe waarop de man h koos. Mevrouw Froi meteen in een auto e door publiek begon achtervolging. Via de Bergstraat, de Herei Blauwburgwal en naar de Singel. Daa de insluiper opeens i: i waardoor de kort vcilgster, nog beduu ferme stomp, het s] werd. Zij kon de pol .aan c-en zó nauwket ment helpen, dat c [van de man meteen vastgesteld. Het bli kende, ongeveer 25-j per te zijn, die pas i genis is ontslagen. I door gegaan met de van de hoteleigen zich voor een waarc duizenden guldens [-valuta bevindt. De zat in het jasje v Fronzek, dat over de huiskamer hing. „Die man is het", KFronzek gistermiddi vier uur tegen de zij op de Dam een pen die op de inslu 1 heftig verontwaai ■werd meteen aang i een politieauto geze hoofdbureau van bracht. Daar bleek dat men een dubb f de insluiper had c i tien minuten stond f man met een „neer kwalijk" van de ret k op straat. BIJ HET ZWI VERDRON W oe nsdagavond kwart over zraven T. M. J. uit Ren zwemmen in de 150 meter beneden se veer plotseling niet meer boven f lijk is nog niet get VERMIST JO DOOD GEV< Het lichaam va Jurriën Dijkhuize: die dinsdagmiddag werd vermist, is om half twaalf gt vaart naar het IJ var van zijn won is vermoedelijk b mogelijk door de den van dinsdag, raakt en verdron werd gevonden m militaire duikers i IN BR AA CONFECTIE. Ongeveer duizel en 47 rollen voeri zamenlijke waarc mist de eigenaar fectie-atelier aan straat in Amsterc raad is tijdens d het bedrijf gesto lijk heeft men maakte sleutels schaft tot het jl aader(s) ontbreel DE BRAND t De Utrechtse donderdag nog d< geweest met het het opslagterrein polder, waar wc den banden in se zee werden vert< geblakerde restei len en hier en weer kleine vu elkaar worden g nog wel twee da dat ook het laats doofd. Da wint iets van richtinj dat vele Utrechi geplaagd door di brandende en nt den rubber. De politie een onderzoek oorzaak van de 1 de geen resulta er van de opsï loods, waar de niets meer over kooide resten, van het technis T.N.O. in Delft proberen of z omtrent de oorz den. KLEUTER V Een meisje va iaar, Jeannette nenbttrg, is woe Hoogvliet in ee huis verdronken daar met een dinnetje aan he neel van de brt lijkje pas na dreggen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 2