In huidig stadium topoverleg geen Oost-West Het vermiste Britse vliegtuig nabij Stavanger gevonden Cuba laat Amerikaans vliegtuig vrij Sowjet-nota aan de V.3. Weeroverzicht VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1961 17e Jaargang Nr 5366 Kennedy op persconferentie: Plechtige uitvaart kardinaal Van Roey DE OPROEPING VAN AMERIKAANSE DIENSTPLICHTIGEN DE TOESTAND IN LAOS Fa. Heren en Jongens Kleding NOORDSTG. 55 AXÏL TI1-773 DE VLUCHTELINGEN IN WEST-BERLIJN 39 doden Ook Denemarken diende verzoek om toetreding tot E.E.G. in HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT VREES VOOR OPSTAND IN OOST-DUITSLAND Frankering bij abonnement: Terneuzen IDirecteur Hoofdredacteui 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55 -57 l Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; pet aand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per adverten+ie 2,25. Rubriek K!°me Advertenties (géén handel» advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. president Kennedy heeft don- rdag op zijn persconferentie 'eegedeeld, dat hij de 24ste van eze maand Arthur Dean naar nève zal terugsturen. Dean is leider van de Amerikaanse "legatie naar de Geneefse con ferentie over een staken van emwapenproeven. Hij is reeds «ige weken in de V. S. voor ^verleg met de Amerikaanse re uring. {[Kennedy heeft Dean verzocht ~r Genève terug te keren om te weten te komen of de Sow- jet-tJnie thans berejd is, een ge- '■waarborgde overeenkomst tot 'het staken van kernwapenproe ven tot stand te brengen. Op een vraag zei president Kennedy, dat de V. S. vrij snel ouden moeten kunnen zeggei) In Mechelen heeft donderdag ochtend de uitvaart van de zon- tg j.i. overleden kardinaal Van j stige oey, zeventiende aartsbisschop an Mechelen en primaat van België, plaats gevonden. De plechtigheid werd gehou den in de St. Rombouts-kathe- Zij werd o.m. bijgewoond or het Belgische koningspaar, at hiervoor zijn vakantie in anje had onderbroken en oensdagmiddag in de Belgische hoofdstad was teruggekeerd La ter in de week zullen koning oudewijn en koningin Fabiola opnieuw naar Spanje reizen fvoor nog een kort vakantiever- Tiji. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft donderdag bekendgemaakt, dat in septem ber 25.000 dienstplichtigen on der de wapenen zullen worden geroepen. Dit is het hoogste aantal sinds de Koreaanse oor log. (Alleen voor het leger geldt dienstplicht in de V. S„ de overi ge onderdelen van de strijd krachten werken met vrijwilli gers.) Zoals gemeld is wil het leger drie opleidingsdivisies op volle gevechtssterkte brengen, dit als onderdeel van de militaire maat regelen naar aanleiding van de spanning om de kwestie-Berlijn. De vice-premier van de recht se regering in Laos, generaal Bboemi Nosavan, heeft verklaard ïïnwJ ,aUgustus V'W bataljons hnkse troepen een aanval heb- of er enige kans op succes is. Als deze kans niet bestond zou Dean naar de V. S. terugkeren, De Amerikaanse president zou dan zelf besluiten nemen. President Kennedy is van oor deel, dat de laatste rede van premier Chroesjtsjef van de Sowjet-Unie slechts een herha ling is van diens reeds in Wenen en in het Russische memorandum uiteengezet stand punt en geen enkel nieuw ele ment bevat. De Verenigde Sta ten zullen alle middelen te hun ner beschikking te baat nemen om een vreedzame oplossing te bereiken, die de rechten van de bevolking van West-Berlijn en die van het Westen waarborgt. Kennedy acht een topconfe rentie tussen Oost en West slechts gerechtvaardigd als deze zorgvuldig is voorbereid en kan sen biedt op welslagen. Een Westelijke topconferentie zou gehouden moeten worden als zij van enig nut zou kunnen zijn. De Amerikaanse president zei vervolgens, dat de V. S. ver heugd zijn over het door Enge land genomen besluit, onder handelingen te beginnen over j toetreding tot de E.E.G. Zij zijn I eveneens voldaan over het gun- intwoord op het Engelse verzoek van de leden van de E.E.G. Volgens Kennedy zal uitbrei ding van de Europese gemeen schap moeten leiden tot wijzi gingen in het patroon van het handelsverkeer. Maar de nodige veranderingen zouden zeer ver gemakkelijkt kunnen worden als de Europese gemeenschap te werk gaat volgens de beginselen van ruime en steeds toenemende handelsbetrekkingen met alle andere landen. ..Wij hopen, dat vorderingen in deze richting ge maakt zullen worden bij de on derhandelingen over tarieven in Genève waaraan zowel de E.E.G. als het Verenigde Koninkrijk deelnemen", aldus Kennedy. De Amerikaanse president zei voorts, dat hoewel de Ameri kaanse regering zich bezorgd maakt over de vluchtelingen stroom uit Oost-Duitsland en Oost-Europa, zij geen pogingen heeft gedaan en ook niet zal doen om de omvang van deze trek naar het Westen te vergro ten of te verminderen. Kennedy zei dat geesteszie ken en niet de Cubanen verant woordelijk zijn voor de twee jongste pogingen tot vliegtuig- roof. Hij meent, dat tussen de regeringen overeenkomsten ge sloten moeten worden om her haling van dergelijke daden te voorkomen. Adv.) Prinses Margaret droeg ruimtallende uit gaansjapon Prinses Margaret heeft niet haar echtgenoot en twee kennissen in het Londen se Queens-theater een voorstelling bijgewoond van de musical „Stop the world I want to get off". In verband met haar gesteldheid de prinses verwacht haar eer ste kindje droeg zij een ruim- vallende uitgaansjapon. In West-Berlijn hebben zich in de afgelopen 24 uur 1.709 vluchtelingen uit Oost-Duitsland gemeld, zo heeft een Westduitse regeringsambtenaar donderdag middag bekendgemaakt. De vo rige dag waren er 1.926 vluchte lingen geregistreerd, het hoogste aantal op een werkdag sinds acht jaar. In de vorige week was het gemiddelde 1.200 per dag. Volgens een woordvoerder van het Westberlijnse stadsbestuur worden thans meer vluchten ge maakt om de vluchtelingen naar West-Duitsland over te brengen. ben gedaan I wv-ht op een P°st van de rerittse troepen bij Lao Ngam j Het radiocontact met de Dost is sinds de aanval verbroken maa" commar>dant va? de do r 2 .militaire zóne trekken de linkse troepen op naar Sam vane, de hoofdstad Pe„Tomman" Nam? Pr°Vincie Sa"a hPh£igen,S Westel«ke kringen hebben slechts twee of drie com pagnteen aan de aanval op Lao. Ngam deelgenomen. SPANJE Enkele leden van de groep, die in de nacht van dinsdao ut woensdag hebben getracht sabo plege" ,aan de elektrische centrale van Mirabia zijn dieper s ,nP^Je do°r8edr°ngen, aldus 's in San Sebastian vernomen v lg.roep raakte in een vuurge vecht met leden van de Guard? 'VI1 van wie een werd gedood en een verwondingen opïien ri< t O-66? volgens de eerste be- van F Uit in de richting tL ranse grens. soa tnffn,nb0Waking van Bidas- soa tot Urdax, en in het biizon- r??ade omgeving van Elizondo °P de Gorramendi een Amerikaans radarstation is be vestigd - is versterkt. g De Spaanse generaal, die in de burgeroorlog onder de naam El ampesinobekendheid ver wierf heeft generaal De Gaulle hd PoTler ?eb, geschreven dat 'hl een partisanen-oorlog tegen het bewind van Franco is begon- "ratio cS herstel van de demo- t SUlnJe- -El Campesino" omgevd? S 6Skele jaren in dp omgeving van Parijs. Oe politie van Stavanger heeft meegedeeld dat donderdagoch tend, kort nadat het licht was ge worden, de vermiste llritse Vijc- kers „Viking" ten noordoosten van Stavanger op het land is gevonden. Het toestel blijkt tegen een bergtop te zijn gevlogen in de buurt van de plaats Strand. De 34 jongens, allen van twaalf tot zestien jaar, zouden onder leiding van twee van hun leraren een bezoek van een week aan Noorwegen brengen. Het zijn leerlingen van een middelbare school in Croydon. Het toestel was om technische redenen woensdagochtend met vijf uur vertraging uit Londen vertrok ken. De politie in Stavanger heeft medegedeeld dat het toestel in brand is gevlogen, toen het na ONGEVAL OP RAKETBASIS Op de raketbasis bij Den ver in de Ver. Staten heeft dezer dagen een ongeval plaatsgevonden, dat aan vijf arbeiders het ïeven heeft gekost. Een enorme deur deel uit makend van een paar deuren van 58 ton aan een lanceer tor en viel om. Onmiddellijk na het ge beurde was een ploeg onderzoekers ter plaatse (met helmen) om te on derzoeken, hoe het mo gelijk was, dat de hy draulisch bediende deur omviel. Op de voorgrond, rechts, is nog een van de slachtoffers zichtbaar. I)e Cubaanse autoriteiten heb ben woensdagavond hef Dc-8 straalverkeersvliegtuig van de Fan American World Airways, dat door een Franse Algerijn, Cadon, gedwongen was uit te wijken naar Cuba, toestemming gegeven te vertrekken, naar ra dio-Havanna meldde „uit eer bied voor de minister van Bui tenlandse Zaken van Colombia, Turbay Ayala, di.e zich aan boord bevond. Toch was het vliegtuig nog ge doemd een aantal uren op het vliegveld van Havanna te blijven omdat zonder samengeperste lucht de vier straalmotoren niet weer op gang gebracht konden worden. Pas nadat een vliegtuig flessen samengeperste lucht uit Miami had aangevoerd, kon de Dc-8 opstijgen eri naar Miami vliegen waar het zonder verdere avonturen veilig landde. Een directeur van de PANAM, Morrison, heeft te Miami mee gedeeld dat Cadon enkele minu ten nadat het vliegtuig was op gestegen van het vliegveld van Mexico, de steward had gedwon gen hem toegang te verlenen tot de stuurhut. Daar dwong hij de gezagvoerder met gevaarlijke manipulaties met een revolver koers te zetten naar Havanna. Nadat het toestel daar was ge land, hebben Cubaanse autoritei ten de Franse Algerijn gearres teerd en ontwapend. Volgens radio-Havanna is de Cubaanse regering van oordeel dat de Verenigde Staten maat regelen moeten nemen om „der gelijke piratendaden" te voor komen. Morrison heeft nog gezegd dat passagiers en bemanningsleden te Havanna heel goed zijn behan deld. Volgens hem was er geen sprake van een complot. Passagiers hebben na aan komst te Miami meegedeeld, dat minister-president Fidel Castro en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Paul Roa, op het vlieg veld aanwezig waren toen cie Dc-8 vertrok. Zij schudden mi nister Turbay, een uitgesproken tegenstander van het regime van Castro, de hand. Een bemanningslid van de Dc- 8 zei dat Cadon op een gegeven ogenblik had verklaard: „IK ben noch communist, noch Cubaan. Ik ben het alleen niet eens met de manier, waarop de V. S. zich in de Algerijnse toestand men gen. Mijn handeling was als een protest hiertegen bedoeld". Gezagvoerder Hallard ver klaarde tegenover verslaggevers: „Cadon bedreigde ons herhaalde lijk. Wij liepen groot gevaar dood te worden geschoten, niet met opzet, maar per ongeluk. Hij dreigde ons te zullen doden, toen het erom ging waar wij zou den landen, waarbij wij erop wezen dat dit ook zou afhangen van onze benzinevoorraad. Hij zei, dat wij zo nodig maar een buiklanding moesten maken", al dus Hallard. De Cubaanse premier Fidel Castro heeft woensdagavond op het vliegveld van Havanna ver klaard te hopen dat er geen po gingen meer zullen worden ge daan om pasagiersvliegtuigen te overmeesteren. Hij zei tegen de gezagvoerder van de Dc-8: „In dien wij deze gestolen vliegtui gen terug geven, zal men mis schien. niet meer proberen ze te stelen". Voordat de Dc-8 opsteeg voor de vlucht naar Miami, in Flori da, kregen de passagiers ge schenken. De mannen kregen Cubaanse rum en de dames passagiers bloemen. Ook de Columbiaanse minister van Buitenlandse Zaken Turbay verklaarde dat Fidel Castro tegen hem had gezegd: „Dit moet niet weer gebeuren. Ik heb de Ame rikaanse regering 4 augustus in een nota voorgesteld wederzijdse maatregelen te nemen, om het kapen van vliegtuigen te voor komen." De minister zei verder dat de bemanning en de passagiers van de Dc-8 een zeer grote tegen woordigheid van geest aan de dag hadden gelegd. Cadons echtgenote heeft tegen over de F.B.I. verklaard dat haar man in de herft van 1960 te New York in een inrichting voor gees teszieken is verpleegd. Hij was na enkele dagen echter weer uit deze inrichting ontslagen. Zij zei ook dat hij verleden week vrijdag het huis na een twist had verlaten. „Mijn man heeft herhaaldelijk uiting gege ven aan zijn bewondering voor de Cubaanse premier Fidel Cas tro", aldus mevrouw Cadon. Cadon is in Parijs geboren. Als jongen liep hij van school weg. Hij heeft toen enige tijd in een opvoedingsgesticht doorgebracht. Hij is in 1957 in de Ver. Staten aangekomen, waar hij als artist en in een restaurant heeft ge werkt. Hij heeft ook enige tijd gevaren. Een Columbiaanse passagiere van de DC-8 heeft klaarblijkelijk niet al te veel vertrouwen in de goede afloop gehad van het hachelijke avontuur, waarin zij tegen wil en dank werd betrok ken. Zij heeft althans tijdens Cal- dons „heerschappij" in het toe stel haar testament opgesteld. motorstoring tegen de grond sloeg. Woensdagavond waren politie auto's door Croydon gereden om te waarschuwen dat het vliegtuig met de jongens in stormweer ver mist was geraakt, kort voordat het op Sola had moeten landen. Gedurende de gehele nacht wachtten d.e beangstigde ouders op nader nieuws. Vele van de jongens hadden hun zakgeld en extra verdiensten voor vakantie werk gespaard om de kleine 300 gulden, welke de reis per hoofd Kostte, te betalen. Geen overlevenden. Een lid van een militaire red dingsploeg heeft het Noorse persbureau „N.I'.B." telefonisch medegedeeld dat er bij het wrak van het omlaag gestorte Britse vliegtuig geen overlevenden zijn aangetroften. De stoffelijke overschotten van drie bemanningsleden, twee on derwijzers en 34 schooljongens zijn geborgen. Donderdagavond werd voor de slachtoffers een herdenkings dienst in de kathedraal van Sta vanger gehouden. Enkele uren nadat de Britse ambassadeur bij de Europese gemeenschappen het verzoek om opening van onderhandelin gen over Engeland's toetreding tot de E.E.G. aan de secretaris generaal van de raad van minis ters had overhandigd, ontving de heer Calmes de Deense am bassadeur, die namens zijn re gering het verzoek tot aanslui ting van Denemarken overhan digde. In een nota aan de Verenigde Staten heeft de Sowjet-Unie ver klaard dat het probleem van het staken van proeven met kernwa pens aan het streven naar alge mene en volledige ontwapening behoort te worden gekoppeld. De Sowjet-nota, waarvan de tekst donderdag in het rege ringsorgaan „Izwestia" werd ge_ publiceerd, is een antwoord op de Amerikaanse nota van 15 juli. De Amerikaanse regering handhaaft haar reeds bekende standpunt en toont zich niet be reid het probleem van het staken van proeven met kernwapens op wederzijds aanvaardbare basis op te lossen, aldus de Sowjet- nota. De Verenigde Staten streven er in werkelijkheid naar het ne men van atoomproeven te lega liseren en een internationaal controlebureau in het leven te roepen dat een gewillig werk tuig van de Westelijke mogend heden zou zijn en voor spionage- doeleinden kan worden gebruikt. „De Sowjet-Unie is elk gege ven tijdstip bereid een verdrag over algemene en volledige ont wapening te tekenen en welke Westelijke voorstellen betreffen de de internationale controle op de naleving van een dergelijk verdrag dan ook te aanvaarden". In Amerikaanse regeringskrin gen werd gezegd dat in de nota het reeds bekende standpunt van de Sowjet-Unie opnieuw wordt omschreven. Het principe van een driemanschap in plaats van vrijetijdsverf kwaliteitsverf d- heeft de Amerikaanse regering reeds afgewezen. Een woordvoerder van het State Department zei dat beide partijen zich moeite moeten ge troosten om in Genève tot een akkoord te komen. De kwestie van het staken van proeven met kernwapens, waarvoor reeds jaren wordt onderhandeld, moet niet worden gekoppeld aan het nog ingewikkelder probleem van algemene ontwapening, aldus de woordvoerder. In West-Europa is de lucht stroming het afgelopen etmaal zwak en grillig geworden. Daar bij bleef Nederland donderdag juist buiten de invloed van sto ringen en er viel in de avond ner gens een bui. Het lijkt niet waar schijnlijk dat deze toestand in ons land ook vandaag zal voort duren. Boven het Engelse Kanaal bevindt zich namelijk een kleine VRIJDAG 11 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 1.50 2.06 2.25 2.41 3.05 3.21 3.15 3.31 11 12 13 ZON op onder 5.16 20.13 5.18 20.11 5.20 20.09 MAAN op onder 5.12 20.11 6.14 20.38 7.17 21.01 doch tamelijk actieve storing. Vooral op de zuidwest punt van Engeland heeft ze vrij veel neer slag gebracht. Er viel daar op enkele stations meer dan 25 mm regen. Aange zien de storing in noordoostelijke richting trekt, moet worden ver wacht dat er vandaag in Neder land tijdelijk regen zal vallen, waarbij tevens onweer mogelijk is. De winden blijven zwak en veranderlijk. De temperaturen zullen in het algemeen niet veel veranderen doch neerslag kan tijdelijk enige afkoeling teweeg brengen. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Onbestendig Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen enige regen of onweer. Over het algemeen weinig verandering in tempera tuur. Overwegend zwakke wind. De „New York Times" meldde i donderdag dat de Amerikaanse regering zich bezorgd maakt over het gevaar van een opstand in Oost-Duitsland. President Kennedy en zijn medewerkers ■vrezen een dergelijke opstand tegen het communistisch be wind. De Amerikaanse regering vindt deze mogelijkheid van een j opstand het gevaarlijkste aspect van de huidige tegenstelling van Oost en West over Duitsland en Berlijn. Gevreesd wordt dat door een toevallige samenloop van om standigheden politieke en econo mische spanningen in Oost- Duitsland tot een explosie zullen leiden die de Sowjet-Unie, West- Duitsland en de Verenigde Sta ten zullen nopen snel beslissin gen te nemen over militaire in menging. Men overweegt daarbij te Washington, aldus de „New York Times", dat zolang de vluchtwegen naar het Westen open zijn, jonge en opstandige Duitsers er de voorkeur aan zul len geven uit te wijken. De vluchtelingen die de laatste da gen West-Berlijn binnenkomen maken melding van toenemende kwelling van de bevolking. President Kennedy heeft op dracht gegeven d^t niets mag worden gedaan dat het uit bre ken van gewelddaden in Oost- Duitsland kan bevorderen. Ook de Westduitse regering houdt zich in bij de propaganda voor het Oosten. Toch blijft de vrees te Washington voor het uitbre ken van wanordelijkheden, zoals op 17 juni 1953, bestaan, aldus de „New York Times". HET ONDERZOEK NAAR DE TOESTAND IN ANGOLA. In Leopoldstad zijn donderdag twee leden van de V.N.-subcom- missie voor Angola aangekomen om van vluchtelingen uit de eer ste hand inlichtingen over de toestand in het Portugese gebied In te winnen. Het derde lid van de sub-commissie wordt ook in Leopoldstad verwacht. De Por tugese autoriteiten hebben ge weigerd de groet t°t Angola toe te laten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1