Grote eensgezindheid op Westelijke ministersconferentie in Parijs Russen lanceerden hun tweede ruimteschip Kardinaal overleden Warschau-landen gaan Duits vredesverdrag voorbereiden Van Roey Weeroverzicht Ongeluk met Nederlandse bus in Denemarken HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT erdag 5 augustus I96j MAANDAG 7 AUGUSTUS 1961 17e Jaargang Nr 5362 N.A.V.O.-eenheden worden op oorlogssterkte gebracht i Zij hebber speciale aandacht gescnonken aan de belemmerin gen, die het verkeer tussen Oost en West Berlijn als gevolg van [maatregelen van de üost-Berlijn- se autoriteiten ondervindt en aan de moeilijkheden, die de com munisten thans voor in West- Berlijn werkende Oost-Berlijners veroorzaken. Chroesjtsjef naar Tunesië ERNSTIG VLIEGTUIGONGELUK Majoor Tit of zal heden landen na 24-urige ruimtevlucht De Gaulle onderbreekt vakantie. Herdenking in Hirosjima DREIGENDE TAAL VAN CHROESJTSJEF tfe! Maatschappij N.V. any Ltd. Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adresSmidsvval Telefoon 2073 Gironummer 38X50 F Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal; per maand f2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 et. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties 'géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een Amerikaanse woordvoerder heeft meegedeeld, dat de vier Westerse ministers van Buiten landse Zaken de Amerikaan Rusk, de Brit Home, de Frans man C'ouve de Murvilie en de Duitser Yon Brentano op hun aaterdag te Parijs begonnen bij eenkomst hebben gesproken over de toestand in Berlijn en Oost- Duitslund. De ministers hebben ook ge- sproken over de plannen voor versterking van de economische en militaire positie hunner lan den en over de maatregelen, wel ke zij verwachten, de Navo te kunnen aanbevelen, om een ge lijkgericht optreden van het ge hele Noord-Atlantische bondge nootschap te verzekeren. De vier ministers waren het er over eens, dat een allernauwste raadpleging van de Navo van vitaal belang is. De Britse, de Franse en de Ame rikaanse minister van Buiten landse Zaken hebben vóór het overleg, waaraan ook hun West- Duitse ambtgenoot deel had, ge sproken over de agenda en de werkwijze voor hun beraadsla gingen tijdens het afgelopen weekeinde. Vernomen wordt, dat de vier ministers hebben gesproken over gezamenüjke militaire maatrege len om het hoofd te bieden aan elke Russische poging om de Westerse mogendheden te dwin gen West-Berlijn prijs te geven: Functionarissen, die het overleg van zaterdag hebben bijgewoond, verklaarden dat zij nog nooit na de oorlog op een conferentie van Westerse staatslieden ezm derge lijke eensgezindheid en vastbe slotenheid hadden geconstateerd. Alle vier de afgevaardigden wa ren het er volledig over earns ge weest, dat er geen sprake kan zijn van eenzijdige vermindering of opheffing der Westelijke be zettingsrechten in West-Berlijn en van het recht tot het onder houden der verbindingen met de- zo stad. Het overleg van zaterdag heeft meer dan drie uurd gedurd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dean Rusk, heeft, toen hij vrijdag in Parijs aankwam, opgemerkt, dat de ge allieerde rechten in West-Berlijn een onderdeel vormere van een uitgebreidere overeenkomst, die onder meer voorzag in het terug trekken van Britse. Franse, Ame rikaanse en Russische troepen uit grote delen van Thüringen en Saksen. Van conferentiezijde is nu op gemerkt, dat hieruit volgt, dat indien het Kremlin meent, dat Premier Chroesjtsjef heeft 'n uitnodiging voor een bezoek aan Tunesië aanvaard, doch de da tum voor het bezoek moet nog worden vastgesteld. De Tunesische minister van Buitenlandse Zaken, Sadok El Mokaddem. heeft zaterdag in Moskou bekend gemaakt, dat de uitnodiging was vervat in een persoonlijke brief van Bourgui- ba aan de Sowjet-premier, die hij, Mokaddem, zaterdag aan Chroesjtsjef heeft overhandigd. Mogelijk zal Chroesjtsjef zijn bezoek aan Tunesië verbinden aan een reis naar andere Afri kaanse landen die hem hebben uitgenodigd. Kussisch-Iraans incident. Russische jagers hebben vrij dag boven de Kaspische Zee een aanval gedaan op een Iraans pC-4 transportvliegtuig, aldus is in Teheran meegedeeld. De motor raakte in brand en het toestel moest op Perzisch ge bied een noodlanding maken. Iran zal een ..krachtig" protest "ij de Sow jet-Unie indienen. Het toestel, met een beman ning van drie personen, was op weg van Teheran naar Beiroet. Volgens Perzische deskundigen |egden de Russen radiocontact. Zij dirigeerden het toestel in noordelijke richting, waarna bo ven de Kaspische Zee de aanval vn'gde. De brand in de motor werd door een automatische schuimblusser geblust. het statuut voor Berlijn uit de tijd is, dit evenzeer gelat voor de toestand in deze Oost-Duitse ge bieden. Een Britse woordvoerder heeft meegedeeld, dat de ministers overeen zijn gekomen, dat een groep functionarissen van de vier mogendheden, die tezamen Duit se vraagstukken behandelen, de toestand in Berlijn nauwlettend in het oog zullen houdeni. DE VERGADERING VAN ZONDAG De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, West-Duits- land, Engeland en Amerika heb ben zondagochtend gesproken over de diplomatieke aspecten van de kwestie-Berlijn en ae mo gelijkheid van een Westelijk ini- uatief in deze. De ministers hebben zondag middag de militaire, economische en politieke plannen om het hoofd te bieden aan de Russische druk inzake Berlijn voltooid. Op het militaire vlak werden zij het eens over concrete maat regelen om de Westelijke strijd krachten in Europa te verster ken. De eerste stap zal zijn de NAVO-eenheden in Europa op volledige oorlogssterkte te bren gen. Er is ook over economische maatregelen gesproken, maar hierover zijn geani bijzonderhe den bekendgemaakt. De vergaderingen van zondag betroffen in hooft zaak de politie ke kanten van e kwestie. De ministers bespraken de mogelijk heid van onderhandelingen tus sen Oost en West over de Berlijn- se crisis. In Parijs is men van mening dat een kraehtp: -af tussen Oost en West, waarbij men op tie rand van een oorlog zal balanceren, nu voor de deur staat. In Franse delegatiekringen meende men dat Moskou de kwestie op diplomatiek terrein wil forceren vóór de algemene verkiezingen in West-Duitsland, die op 17 september gehouden zullen worden. Moskou zou met zijn politiek het Westduitse kie zerskorps willen beïnvloeden in de hoop een overwinning van Adenauers partij te kunnen voor komen. Het schijnt dat zowel de Ver. Staten en Engeland als West- Duisland en Frankrijk een oor log met Berlijn als inzet vol strekt niet onvermijdelijk ach ten. Gebleken is voorts dat de Franse en Westduitse verte genwoordigers de zaak zwaar der opvatten dan hun Britse en Amerikaanse collega's. Een Amerikaanse woordvoer der zei later dat de vier Weste lijke ministers menen dat over de kwestie-Berlijn onderhandeld moet worden. Een regeling van de kwestie hangt echter af van de bereidheid van de Russen om op een redelijke basis te onder handelen. Van conferentiezijde werd meegedeeld dat de economische deskundigen van de vier Weste lijke mogendheden opdracht heb ben gekregen om alle mogelijke maatregelen te bestuderen tot een volledig economisch embargo toe. Men legde er de nadruk op dat de jongste Russische nota's geen. redelijke basis verschaffen voor onderhandelingen. Engeland zou voorts besloten hebben bepaalde maatregelen te nemen om de pa raatheid van het Britse Rijnleger te vergroten. Over deze maatre gelen wilde men niet verder uit weiden. (Advertentie) toonaangevend op gebied van moderne coiffures, uw haar is onze kopzorg de betere toiletartikelen. Een Dakota van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij is zon dag in het oosten van Pest, een deel van Boedapest waar veel mensen wonen, neergestort. 24 mensen zijn om het leven gekomen. De 20 passagiers en 4 beman ningsleden van het toestel waren allen Hongaren. Het vliegtuig was opgestegen voor een rond vlucht. De politie deelde mee dat de „Dakota" nadat hij in de woon wijk was neergekomen, in brand was geraakt. Geen enkele inwo ner van de wijk liep letsel op. Het Hongaarse persbureau, M. T. I., en de Hongaarse radio hadden zondagavond nog geen melding gemaakt van het onge luk. De primaat van België en aartsbisschop van Mechelen, Jo zef Ernest kardinaal van Roeij, is zondagochtend om 6 uur op 87-jarige leeftijd in Mechelen overleden. Kardinaal Van Roey was be halve doctor en magister in de Godgeleerdheid, doctor hon. cau sa in het kerkelijk recht van de universiteit van Leuven, alsmede President De Gaulle zal zijn vakantie onderbreken om mor gen met premier Debré en de minister voor Algerijnse Zaken Joxe de kwestie-Algerië en de kwestie-Bizerta te bespreken, zo meldt Reuter uit Parijs. „Tass" meldt, dat leiders van de communistische partijen der z.g. Warschau-landen de Sow- jet-Unie, Poien, Tsjecho-Slowa- kije, Hongarije, Albanië, Roeme nië, Bulgarije en Oost-Diiitslaiul van donderdag tot en met za terdag te Moskou hebben beraad slaagd over de vraagstukken, die samenhangen met de voorberei dingen voor liet sluiten van een Duits vredesverdrag. De bijeenkomst werd mede bij gewoond door „afgevaardigden van de broederpartijen in Azië", aldus het persbureau „Tass". Na de bijeenkomst werd een communiqué uitgegeven waar aan het volgende is ontleend: De deelnemers waren het er over eens, dat de tijd rijp is voor het sluiten van een Duits vredesverdrag en „normalisatie" van de toestand in West-Berlijn, die. volgers hen, hieruit zal voort vloeien. Het voor onbepaalde tijd uitstellen van de ondertekening van een dergelijk verdrag ver groot h.i. het oorlogsgevaar in Europa, „en niet alleen in Euro pa." In een Duits vredesverdrag moet de toestand worden vast gelegd, zoals deze zich na de oorlog in Europa heeft ontwik keld. De huidige Duitse grenzen moeten onveranderd blijven. Er moeten voorwaarden wor den geschapen voor toenadering en samenwerking tussen de twee Duitse staten. Voorts moeten voorzieningen worden getroffen voor een vreed zame ontwikkeling van Duitsland en alle andere Europese landen, aldus deze communistische lei ders uit de Warschau-landen. Alle vertegenwoordigde landen waren het erover eens, dat West- Berlijn als een gedemilitariseer de vrije stad, na het sluiten van een vredesverdrag met de twee Duitse staten, zijn verbindingen met de buitenwereld ongehinderd moet kunnen blijven handhaven. In het te sluiten vredesverdrag zouden afdoende waarborgen hiervoor en voor- het feit, dat men zich niet met de West-Ber- lijnse maatschappijvorm zal in laten, moeten worden gegeven. „Alle vertegenwoordigde landen hebben uiting gegeven aan hun onwrikbare wil, dat er vóór eind van dit jaar een vredesverdrag met Duitsland moet zijn gesloten. Indien de Westerse mogendhe den het sluiten van een dergelijk verdrag blijven ontwijken, zuilen de in het verdrag van Warschau verenigde landen gedwongen zijn een vredesverdrag met de Duit se democratische republiek te sluiten, dat een streep zal zetten onder de tweede wereldoorlog en dat de voorwaarden zal schep pen voor stabilisatie van de toe stand in dat deel van Europa", aldus het communiqué. All soevereine rechten van de D. D. R., waaronder die te land, te water en in de lucht, zouden door een dergelijk verdrag krach tig worden beschermd. Ter conferentie is aan de be voegde organen opdracht gege ven alle noodzakelijke pojitieke en economische voorbereidingen te treffen voor het sluiten van een Duits vredesverdrag, met de noodzakelijke voorzieningen voor liet maken van West-Berlijn tot een vrijstad. Het communiqué besluit: „De bijeenkomst werd gehouden in een geest van algehele eenheid. Zij demonstreerde de onwankel bare vastbeslotenheid der socia listische landen om de nog res terende sporen van de tweede wereldoorlog op te ruimen." doctor hon. causa in de Godge leerdheid van de Katholieke uni_ versiteit in Nijmegen. Zijn talrijke brieven en publi- katies werden verzameld in de reeks „In dienst van de kerk". Tijdens dé tweede wereldoor log was hij voor velen een moe dig voorbeeld. In 1945 verscheen van de hand van Mgr. Leclef, privé secretaris van de kardi naal, het boek „Kardinaal Van Roey en de Duitse bezetting in België", een illustratie van zijn waardige en onverschrokken houding. Koning Boudewijn, die op het ogenblik met koningin Fabiola met vakantie in Spanje vertoeft, is onmiddellijk van het overlij den van de primaat van België op de hoogte gesteld en zal waarschijnlijk deze week naar België terugkeren om de uit vaart bij te wonen. Deze uit vaart is vastgesteld op donder dag a.s., te 11 uur des morgens, in de Metropolitaanse St. Rom- boutskathedraal in Mechelen. De lijkdienst zal worden opgedragen door de apostolisch nuntius mgr. Forni. Vóórdat de koning van het overlijden vernam, had hij mgr. Van Roey nog een telegram ge zonden waarin hij hem een spoe dig herstel toewenste. Ook premier Lefèvre, die ook in het buitenland verblijft, zal in de loop van deze week naar België terugkeren. De Sowjet-Unie lieeft zondag haar tweede man in een baan om de aarde gebracht. Het is de 26- jarige majoor Gherman Stepano- witsj Titof. Zondagochtend is hij met zijn 4.731 kilo wegend ruim tevoertuig „Wostok 2" begonnen banen 0111 de aarde te beschrijven op een afstand van minimaal 178 en maximaal 257 km. In 88,6 mi nuten is hij de «arde om. Het ligt in de bedoeling weer Dit zal waarschijnlijk hedenoch- op Russisch gebied te landen, tend gebeuren na het maken van 15 a 20 ronden. Titof heeft gemeld dat hij het uitstekend maakt. Alle instru menten werken naar behoren. 'ritofs «ewegingen zijn op de grond via televisie te volgen. Er is ook een radioverbinding. Buitenlandse waarnemers in Moskou wijzen er op dat de ruim tevaart van majoor Titof precies een week na de publicatie van het nieuwe partijprogram plaats heeft en op spectaculaire wijze het belang van dit document on derstreept. Tevens herinnert men aan de verklaring van de landen van het verdrag van Warschau en de televisietoespraak die Chroesjtsjef hedenavond zal hou den. Aar. boord van het ruimtevaar tuig bevindt zich een televisie zender. Uit de beelden die op aarde zijn opgevangen blijkt dat majoor Titof in uitstekende con ditie verkeert, dat de tempera tuur in de cabine normaal is en dat de vlucht goed verloopt. De signaalzender van het jong ste Russische ruimtevaartuig is op de radiokamer van het A.N.P. op gezette tijden duidelijk te ho ren. Om half 12 en om 1 uur zon dag werden de seinen telkens ge durende circa 10 minuten opge vangen. Zij vertonen gelijkenis met die welke door de eerste Russische Spoetniks werden uit- •gezonden. Majoor Titof heeft tussen half elf en elf uur een lunch van drie gangen gebruikt en daarna een poosje gerust. Hij voelt zich uit stekend. Tijdens zijn derde om wenteling heeft hij groeten uit gezonden voor de volken van de Sowjet-Unie en Europa en tijdens zijn vierde groeten voor de Ame rikanen. In Moskou is thans van goed- ingelichte zijde vernomen <lat de „Wostok 2" zeventien maal een haan om de aarde zal beschrij ven. Door de draaiing van de aarde verplaatst het punt dat het ruimtevaartuig op aarde passeert zich met elke voltooide omwente ling 225 graden of 2.500 km ten westen van de lanceerbasis. Tussen Aarhuus en Skander- borg in Denemarken, in de buurt van het plaatsje Hörning, is zon dagochtend een Amsterdamse autobus, waarin o.m. Nederland se onderwijzeressen en verpleeg sters op vakantie waren, bij het inhalen in een sloot gereden en gekanteld. •Van de 45 passagiers, meren deels Amsterdammers, liepen er 13 lichte verwondingen op. Elf hunner konden na behandeling' het ziekenhuis van Aarhuus da delijk weer verlaten. Twee vrou wen zijn, vermoedelijk voor slechts enkele dagen, opgenomen. De een had een lichte hersen schudding en de ander een hoofd wond die moest worden gehecht. Het gezelschap heeft in een andere bus de reis naar Odense voortgezet. De chauffeur van de bus heeft verklaard dat hij bij het inhalen door een hevige windstoot de macht over het stuur verloor. In de verongelukte bus zaten deelnemers aan een reis die was georganiseerd door een Haar lemse reisclub voor onderwij zend personeel en ambtenaren. De reis is vorige week zondag begonnen. Vrijdag komen de deelnemers weer naar Neder land terug. Er is reeds een bus van de Alkmaarse onderneming, die het vervoer 'verzorgt naar Denemarken onderweg. De toestand van de gewonden, die in een ziekenhuis zijn opge nomen, baart, naar werd meege deeld, geen enkele zorg. Zij zul len waarschijnlijk vrijdag met de rest van het gezelschap huis waarts keren. De twee gewonden, die in een ziekenhuis zijn opgenomen, zijn, naar uit Kopenhagen wordt ge meld, de dames A. Boestert en A. van Vuuren, beiden uit Am sterdam. Hirosjima herdacht zondag het feit dat 16 jaar geleden de eerste atoombom boven de stad' ontplof, te. De burgemeester, Shinzo Ha- mai, plaatste bij het monument dat is opgericht op de plaats van het centrum van de ontploffing een steen met de namen van 120 personen die vorig jaar ten ge volge van de explosie zijn over leden. Zaterdagavond is nog een 71- jarige man overleden die vorig jaar juni in het ziekenhuis voor slachtoffers van de atoombom werd opgenomen. Radio-Moskou meldde later dat Titof tussen 16.30 en 00.00 uur is gaan slapen. De radiover binding met het ruimteschip werd toen verbroken om de ruimtevaarder rustig te laten slapen. Toen Titof over Moskou kwam, zou hij de Moskovieten „welterusten" hebben gewenst. Radio-Moskou meldde dat de Wostok twee zondagavond om kwart vóór tien, tien keer rond de aarde had gedraaid en een afstand van 410.000 km had af gelegd. De instrumenten functio. neerden toen nog normaal en Titof maakte het nog best. Radio-Moskou meidde in de nacht van zondag op maandag, dat majoor Titot 's nachts om twaalf uur Nederlandse tijd is ontwaakt na 7% uur te hebben geslapen. LEVENSLOOP VAN TITOF. Gherman Stefanowitsj Titof werd in 1935 in het dorpje Verkh- neve Zhilino, district Kosikhino, ir* het gebied van Altay in tien leraarsgezin geboren. Hij liep de middelbare school af en bezocht van 1955 tot 1957 de militaire luchtvaartschool van Stalingrad. Titof slaagde cum laude voor zijn pilotenexamens en diende na zijn studie in het militaire district Leningrad. Titof is kandidaat-lid van de communistische partij. Zijn vrouw, Tamara Vasilyefna, werd in 1937 geboren. Zij hebben geen kinderen. REACTIES. Adlai Stevenson, Washingtons voornaamste vertegenwoordiger bij de V.N., heeft zondag ver klaard dat het jongste Russische ruimtesucces aantoont dat het noodzakelijk is om tot een rege ling over de ruimte te komen teneinde te voorkomen dat de bewapeningswedloop zich ook daar doet gevoelen. Later werd van de zijde van het Witte Huis meegedeeld, dat deze visie van Stevenson door Kennedy gedeeld wordt. Kenne dy zal geen verklaring afleggen over het nieuwe Russische suc ces. William Lloyd, de voornaam ste woordvoerder van het Ame rikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart cN.A.S.A.), zei zon dag dat de Russische prestatie waarschijnlijk geen wijziging zal brengen in het Amerikaanse plan om tegen het einde van het jaar of begin 1962 een mens een tocht rond dé aarde te laten maken. Professor Boris Klosofski, cor responderend lid van de Russi sche academie voor medische wetenschappen, heeft tegenover Tass verklaard dat artsen in de toekomst misschien een reis door de ruimte zullen laten ma ken ter bestrijding van diverse ziekten. Hij zei dat zijn conclu sie gebaseerd was op medische gegevens, verkregen door Gaga- rins ruimtetocht. Na de vlucht voelde Gagarin zich „boordevol energie en kracht", zo zei hij. Volgens Paul Muller, het hoofd van de afdeling waarnemingen van satellieten van hot observa torium van Meudon bij Parijs, heeft men berekend dat het ruimteschip vermoedelijk heden morgen om rond half acht in het Midden-Wolgagebied zal lan den. Hij meent dat Titof het ruimteschip niet bestuurt, maar dit wel kan doen zo zich een in cident mocht voordoen. George Low, het hoofd van de afdeling bemande vluchten van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, zei het volgende: „Als deze man veilig naar de aarde teruggehaald wordt, zal het nog een flink tijd je duren voordat wij deze pre statie zullen evenaren." GAGARIN EN TITOF Majoor Joeri Gagarin. Rus- lands eerste ruimtevaarder, is zondag uit Halifax naar Moskou vertrokken. Vóór zijn vertrek zond hij een boodschap naar ma joor Titof in diens ruimteschip. Tass, dis dit meldt, voegt hieraan toe, dat Titof bevestigd heeft dat hij Gagarins radioboodschap ont vangen heeft. Titof heeft op zijn beurt Gaga rin bedankt voor diens hartelijke woorden. Gagarin had met Mos kou gebeld toen hij hooide dat Titof zich in de ruimte bevond. Zijn boodschap werd toen door gezonden naar het ruimteschip. Korte tijd later werd Titols ant woord vanuit Moskou naar Nova Scotia gezonden. Gagarin heeft tegen een verte genwoordiger van het Canadese persbureau gezegd, dat hij wist wanneer Titof de ruimte zou in gaan en dat hij zelf het nieuwe ruimteschip had geïnspecteerd. Dit schip was een verbeterde versie van de cabine waarmee hij rond de aarde was geweest. Ga garin zei voorts dat hij met Titof was opgeleid en dat hij en de nieuwe ruimtevaarder vrienden waren Chroesjtsjef heeft vorige week tegenover premier Fanfani va» Italië verklaard dat de vliegtui gen zullen worden neergeschoten als de geallieerden een nieuwe luchtbrug naar Berlijn instellen. Dit wordt van gewoonlijk welin gelichte zijde in Moskou verno men. De Russische premier voegde daaraan toe, dat er dan spoedig een kernoorlog uit zou voort- loeien. Aangenomen wordt dat de Russische premier hetzelfde heeft verklaard tegenover Ken nedy's adviseur voor de ontwa pening, John McCloy, die hem tien dagen geleden aan de Zwar te Zee heeft bezocht. Chroesjtsjef zei dat de gealli eerden tot een akkoord met Oost- Duitsland zouden moeten komen. Hij gaf als voorbeeld de civiele luchlroute Moskou Londen, die over Denemarken gaat. De Sow jet-Unie moest daartoe een over eenkomst met Denemarken slui ten. De vrije status van Berlijn kan volgens de Russische premier op twee manieren worden gewaar borgd, een garnizoen van Ameri kaanse, Engelse, Franse en Rus sische troepen of door V.N.-troe- pen. Chroesjtsjef bleef bij zijn wei gering te onderhandelen over zelfbeschikkingsrecht voor ge heel Duitsland door vrije verkie zingen. De Sowjet-Unie zou een conferentie over een vredesver drag waar deze eis wordt ge steld, verlaten. De Russische premier sprak nog steeds volgens genoemde kringen, van landen als Italië en Engeland als van „onze gijze laars", omdat zij Amerikaanse raketbasis hebben. Deze landen zouden bij het uitbreken van een oorlog door de Sowjet-Unie met raketten worden bestookt. Br stonden er al genoeg op Enge land gericht om dit land geheel te verwoesten. ZELFDE TEMPERATUREN In de loop van zondag stroom de drogere lucht over ons land, waarin 's middags flinke opkla- MiAANDAG 7 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 11.16 11.25 Terneuzen 11.51 Hansweert 0.31 12.40 Walsoorden 0.41 12.50 ZON MAAN op onder op ondei Aug. 7 5.10 20.20 1.39 17.28 8 5.11 20.19 2.25 18.26 9 5.13 20.17 3.17 19.06 10 5.15 20.15 4.13 19.41 ringen voorkwamen. Over Enge land bewoog echter een gebied met buien naar het oosten. Voor heden wordt daarom bij meest matige zuidwestelijke wind onbestendig weer verwacht met perioden met zonneschijn, maar plaatselijk ook met enkele buien met een kans op onweer. De temperaturen zullen zich op het zelfde niveau handhaven. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Plaatselijk buien Zonnige perioden, maar ook plaatselijk buien, met een kans op onweer. Overwegend matige wind tussen zuid en west. On geveer dezelfde temperaturen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1