TOMATEN- GROENTE ROYCO...wonderlijk vers en natuurlijk van smaak Tomaten- Groentesoei Opnieuv over Kijk mam, déze heeft Pappa altijd! DE SCHEEPVAART OP AMERIKA CHROESJTSJEF WAARSCHUWT NI EU W-VRIES VERS Die verrassend-nieuwe soep smaakt heerlijk! Zonrijpe tomaten, ■frisse zomergroenten, aparte pikante kruiden... een hartverwarmende combinatie! NI EU W-VRIES VERS NIEUW-VRIES VERS QfèATiQf Bij elk zakje Royco kippe- of groentesoep - ook al vriesvers - ontvangt U bij Uw leve rancier gratis een proefzakje van de nieuwe tomaten-groentesoep. Een zakje voor 2 borden! Gauw proberen, want de voorraad gratis zakjes is beperkt. Piloten t Amerikaans! Zwitsei Pagina 6 De Nederlandse regering is van mening, dat de op 12 juni door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden goedgekeurde wet met een aantal regelingen voor scheepsvrachttarieven van en naar Amerika de vrees wet tigt, dat de rederijen in de nor male vrije uitoefening van hun bedrijf zouden worden gehin derd, hetgeen grote schade zou meebrengen, zowel voor de scheepvaart als voor de handel. De regering is daarom van mening, dat bij deze aangelegen heid grote Nederlandse belangen op het spel staan. Dit antwoorden minister Luns en staatssecretaris Stijkel op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Leeuwen (V.VD.). De bewindslieden vinden, dat de in het Amerikaanse wetsont werp beoogde poging tot het uni lateraal regelen van het inter nationale scheepvaartverkeer ten onrechte geen rekening houdt met het feit, dat in dit verkeer telkenmale de belangen van ten minste twee en vaak meer lan den zijn betrokken. Indien het wetsontwerp wets- kracht zou verkrijgen, zouden de daarin voorziene maatregelen kunnen leiden tot conflicten van jurisdictie tussen de Varenigde Staten van Amerika en andere landen, in het bijzonder in zover het wetsontwerp beoogt de reders te verplichten bedrijfs economische gegevens te vei- schaffen aan de Amerikaanse Federal Maritime Board, waar ter wereld deze gegevens zich ook mochten bevinden. In het antwoord op de vragen van de heer Van Leeuwen wordt er nog op gewezen, dat de Neder landse regering door middel van een nota, welke op 16 maart aan de regering van de Verenigde Staten is overhandigd, uiting heeft gegeven aan haar ernstige verontrusting ten aanzien van het te dien tijde bij het Huis van Afgevaardigden in behandeling verkerende wetsontwerp. Naar aanleiding van de goed keuring door het Huis van Afge vaardigden van het gewijzigde ontwerp heeft de Nederlandse redering zich vervolgens op 19 juni opnieuw tot de regering dei Verenigde Staten gewend. Voorts heeft minister Luns tijdens zijn bezoek aan de Ver enigde Staten in april ].l. o.m. do onderhavige kwestie en de Nederlandse zienswijze te dien aanzien onder de aandacht van het State Department gebracht, terwijl de heer Stijkel tijdens zijn recente verblijf in de Ver enigde Staten gelegenheid heelt gehad aan de Nederlandse be- zorgdheid te bestemder plaatse uiting te geven en deze toe te lichten. Met de regeringen van andere traditioneel maritieme landen wordt regelmatig overleg ge pleegd. Het streven van de rege ring is erop gericht om met be trekking tot deze aangelegenheid van elke praktische mogelijk- heid tot internationale samen werking gebruik te maken. DE V R IJ E ZEEUW De Sowjetrussischc minister president Chroesjtsjef heeft dinsdag bij een maaltijd in het Kremlin ter ere van de Roe meense partijleider Gheorghiu- Dej gezegd: „Wij raden alle liefhebbers van militaire gok spelen zeer beslist aan verstan dig te zijn en herinneren hen er aan dat wij over voldoende mid delen beschikken om hun hete kop af te koelen." Chroesjtsjef zei verder dat de Sowjet-Unie het - gemeenschap pelijke socialistische huis waak zaam tegen alle vijanden van het socialisme zou verdedigen. Zinspelend op een in de V. S. ge houden „week van de in slaver nij gebrachte volkeren" zei hij dat geen „weken" en geen pro vocaties de loop van de geschie denis konden veranderen. De „onverbreekbare eenheid van de socialistische landen" was een onoverwinnelijke hinderpaal voor de uitvoering van de „oude agressieve plannen van de im perialisten". BUITEN-MONGOLIË De vice-president van Natio nalistisch China, Tsjen Tsjeng, heeft dinsdag in Washington na een onderhoud met president Kennedy verklaard dat het „vol komen gelijkheid van mening over de kwestie Buiten-Mongo- lië" bestond. In de Amerikaanse hoofdstad gelooft men dat Tsjen Tsjeng die maandag ook reeds met de Amerikaanse president had gesproken, de vrees van zijn regering voor een mogelijke er kenning van communistisch bui- ten-Mongolië door de Verenigde Staten ter sprake heeft ge bracht. Tsjen voegde er overi gens aan toe dat er slechts over „beginselen" was gesproken. In een rede voor de nationale persclub in Washington betoog de de nationalistische vice-presi. dent dinsdag, dat het communis tische blok mogelijk een nieuwe crisis in het Oosten zou veroor zaken als het in Berlijn de pas afgesneden zou vinden. „We we ten natuurlijk dat de veiligheid van dë vrije wereld een en on deelbaar is," aldus Tsjen, „maar de communisten zouden moge- bi,k nog kunnen denken dat wij dit terwijl we het zeggen, in fei te zelf niet meer geloven." Royco gf»~ fi - - t* j f U Fiankering bij abonnemen E>„e< teur-Hoofdredacteur Redactie-adres: Not A dm inist i atie-adres Telefoon 2073 I Giwx'ummer 38150 Abonnementsprijs: 6.- I maand ƒ2,-; per week 4 De vriesyers-vinding houdt de natuur voor U vast. Vroeger werden groente en vlees door hete lucht gedroogd. Nu worden groente en vlees eerst bevroren. Pas daarna wórdt al het water eraan onttrokken. Een omwenteling! En Royco is de enige, die deze vinding voor soep toepast. Nooit eerder bleven smaak, kleur en geur zo volmaakt bewaard. Proef het zelf! Ko? 113,2000.65 Hrt vliegveld van El Texas is donderdag getu I weetd van een sensation ging van twee luchtpira een grot»- Boeing 707, een f vliegtuig, te kapen en naar Cuba te vliegen. I>e i is echter mislukt, o.qr. de politie op het vliegve had gezien met een ma< weer de banden van het toen het reeds over de si taxied)-, aan flarden te De Boeing, een toestel „Continental Airlines" Iweg van San Francis) Houston, toen bleek dat onder de 69 passagiers raten bevonden. Een blo geman en een oudere m ken. kort voor het toesti El Paso arriveerde, revo deelden mede dat het naar Cuba moest vlieg zou in El Paso een tu ding worden gemaakt zine in te nemen. Toen het toestel eenn( de grond stond en er werd bijgetankt, brak de vrouwelijke passagi ware paniek los. De tw ten stemden er toen mc de passagiers, o.w. een re vrouw, het vliegtuig ten, maar vier mensen met de bemanning als achterblijven. Het vliegveldpersone beerde het benzinetankei mogelijk te rekken. Df kregen er echter na en genoeg van en maakten radio bekend dat zij de tiirig zou oen doodschiet) niet konden vertrekker Bij de daarop volge ging om op te stijgen politie-auto achter het aan en schoten politi de enorme banden van stel aan flarden. Zodra vaarte tot stilstand kw; het omsingeld door auto's en vrachtwagen sen rukten als maar j: sterkingen aan an ar zelfs militairen van F dal in de omgeving Woensdag is een i met Amerikaanse vak gers na een aanrijding vrachtauto het Vierwo meer bij I.uzern ij, '/r in gereden. Van de 3? den van de bus kond) tien mensen zich tijdig heid brengen; men n«i men. dat de anderen dronken zijn. Een duiker, Siegried is er donderdag in ge autobus op de boderr Op de foto zien we) dors in bootjes zoeke ongeluksbus, die op g te onder water ligt. j ril Wat vader doet is altijd goed! En hier komen zijn argumenten: overal in Nederland ben je altijd dichtbij een Shell-servicepunt. Dat wil zeggen: beste produkten voor m'n auto. (Vader ^bedoelt „SUPER SHELL" met I.C.A. en „SHELL X-IOO" Multigrade). Bovendien word je er verwend met snelle en welkome service! Kortom... Stil maar vader! We zijn al overtuigd! UW VRIEND LANGS DE WEG!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 8