Etna J30, VERSLOOT Se/rcr BREIEN NOVITA WOL I ALBERT STANDAERT China daagt de wereld uit Onze opruiming Moderne Optiek zaterdag 5 augustus Alleen donderdag 1 Slagerij v. d. Eeckhout VANOENBRUELE Wijziging afbetalingsbeschikking A. HARPE-PIETERS VEILIGHEIDS-BALLPOINT Nieuwe Auto's P. L. Schippers VULPENNEN GROTE FOTO-WEDSTRIID OPTISCHE SPECIAALZAAK OPTICIEN DE VRIJE ZEEUW Donderdag 3 augustus 1961 WEERSTAND TEGEN CHINESE EXPANSIE VERLOREN ZAAK? ELKE 5 SECONDEN EEN CHINEES MÉÉR In China wonen nu reeds 700 miljoenen Chinezen. Dit onvoor stelbare getal vermeerdert met 15 miljoen per jaar. Dat is ruim 40.000 per dag, dat is 1700 per uur, dat is één Chinees per 5 secon den Het zal geen twintig jaar meer duren voordat er in China een miljard Chinezen zijn. Dat is het belangrijkste aspect van deze tijd. Dat is het dominerende feit. Dat is de realiteit, die nog in onze generatie het beeld der wereld zal gaan beheersen. Maar ook buiten China worden jaarlijks tienduizenden Chinezen ge boren. In Zuid Oost-Azië, dal politiek zo belangrijke gebied, neemt het Chinese element onder de bevolking sterk toe en het is thans de communistische invloed die zich over dit gebied verbreidt, zoals eens het hindoeïsme en het boeddhisme zich over deze landen ver spreid hebben. En het is zeer twijfelachtig of de oorspronkelijke bevolking weerstand kan bieden aan de zuigkracht van de vele miljoenen, die geladen zijn met de boodschap van het nieuwe China, de kolossus aan de noorderkim. In 1920 verzocht koning Vaji- ravudh van Siam (Thailand) diegenen van zijn hovelingen die Chinees bloed in de aderen had den, in het achterdeel van de zaal te gaan staan. Negentig pro cent deed zulks! Dit voorval geeft een helder beeld van de toename van het Chinese bevol kingselement in Thailand en andere Zuid Oostaziatische lan den als Indo-China. Malakka en Indonesië. Naar schatting wonen ongeveer 18 miljoen Chinezen in deze gebieden. In Malakka vor men zij de helft van de bevol king, in Thailand plm. 18 "o, in de andere landen ligt het per centage lager. Deze Chinese penetratie is een factor van groot belang in 't Verre Oosten, zeker nu men in dit gebied voor grote politieke gebeurtenissen staat. De ironie van het lot wil, dat na 1900 de toevloed van Chi nezen vooral werd gestimuleerd door de Engelsen en Nederlan ders, die contractkoelies nodig hadden voor hun plantages in Malakka, Banka en Deli en de dreiging van het „gele gevaar" toen geenszins onderkenden. Toentertijd gold nog de theorie van de pacifistische levenshou ding der Chinezen. Men be schouwde de Chinezen als vrede lievende mensen, als een lande lijk volk, dat aan de aarde ge bonden, daarin vlijtig zaaide en ploegde om in stand te blijven. Is de Chinees echter wel zo pacifistisch? De Chinese geschie denis is met bloed geschreven. Oneindig zijn de Chinese oor logen, oneindig is ook het Chi nese imperialisme, dat de oor zaak is van de huidige omvang van China. DE MACHT VAN- DE KONGSI'S In de meeste streken vormden de geïmmigreerde Chinezen een „imperium in imperio". Zij oefenden d.m.v. hun geheime genootschappen (kongsi's) vaak een reële macht uit, die ook thans nog bestaat. Vooral in Malakka hebben deze organisa ties zich stevig genesteld. Hoe lang zullen zij zich nog rustig houden De naar Zuid Oosl-Azië stro mende Chinezen brachten over het algemeen niet een eigen vrouw mee. Veelal trouwden zij met een inheemse vrouw. De kinderen die uit deze gemengde huwelijken werden geboren, kregen echter een Chinese op voeding. Deze halfbloeden voe len zich in de eerste plaats Chi nees. Zo vindt men thans in Zuid Oost-Azië tienduizenden zogenaamde Baba's, Chinezen met „vreemd" bloed in de ade ren, die aan de Chinese levens gewoonten vasthouden en zich sterk verbonden voelen met de Chinezen in het moederland. Een karakteristieke trek van de buiten China wonende Chi nezen is hun rasbewustzijn. Zij vormen een oud ras, welks hoge beschaving ontwikkeld werd in een periode, toen onze voor ouders nog „wilden" waren. Zij verdelen daarom de wereld in twee klassen: Chinezen en bar baren. Europeanen zijn voor hen barbaren, zo goed als an dere Aziaten of zwarten. Zij zijn geneigd te denken, dat wij al leen bestaan om uitgeschud en bedrogen te worden. In hun contact met de „barbaren" er kennen de Chinezen geen goed en geen kwaad. GROTE ECONOMISCHE MACHT Hoewel de Chinezen slechts een minderheid van de totale bevolking van Zuid Oost-Azië vormen, is hun aanwezigheid daar nochtans zeer verontrus tend. Zij hebben zich namelijk vooral genesteld in de dicht be woonde streken, met name in de grote steden, waar zij vaak sleu telposities bekleden en in het bijzonder economisch grote macht uitoefenen. Bijna 40 0 o van de bevolking van Bangkok, hoofdstad van Thailand en politiek en militair bolwerk van het Westen, bestaat uit ChinezenIn Saigon, hoofd stad van Zuid-Viëtnam, ligt dit percentage niet veel lager en ook steden als Djakarta. Ban doeng, Semarang en Manilla i Philippijnen) herbergen tien duizenden Chinezen. De handel in deze steden is grotendeels in Chinese handen. Verder zijn de Chinezen arts, tandarts, advo caat, leraar en journalist. En dit alles, terwijl hun grootvaders als contractkoelies en landarbei ders naar Zuid Oost-Azië stroomden Economisch oefenen deze ge- Zevenhonderd Indonesiërs iiii Nieuw-Guinea vertrokken Dinsdagmiddag zijn rhet het 3.000 tons metende landingsvaar tuig „Robina", dat onder Pana mese vlag vaart, uit Sorong (westpunt „Vogelkop") 700 In donesiërs vertrokken. Onder hen zijn 160 gezinshoofden, al len voormalige arbeiders van de Ned. Nieuw-Guinea Petroteum- Maatschappij. De Indonesische regering heeft toestemming ver leend voor deze reis, die via Sin gapore naar Indonesië voert. Een deel van de vertrekken- den protesteerde aanvankelijk tegen de accomodatie op dit lan dingsvaartuig, waarop toen door tussenkomst van de N.N.G.P.M. verbeteringen zijn aangebracht. Het gevolg van deze uittocht is geweest, dat in Sorong nu en kele scholen moeten worden op geheven. immigreerde Chinezen grote macht uit. In Malakka b.v. zijn reeds vele rubberplantages in Chinese handen. Hun macht zou nog groter worden, wan neer zij politieke zeggenschap zouden krijgen. Maar daaraan wordt gewerkt. GEDISCIPLINEERDE OPMARS Mao Tse Toeng en de zijnen hebben nieuwe trekken ge tekend in het eeuwige gelaat van China. Boze trekken? Lij- denstrekken? Dreigende? Geluk kige? Niemand kan het weten. Wat wij wèl weten is, dat het Chinese volk niet een doelloos door elkaar wriemelende massa zal zijn. Wat men thans ziet op de films van moderne machines en fabrieken, van gedisciplineer de betogingen en strak mar cherende soldaten, doet wel iets anders verwachten. In geheel Azië is men bevreesd voor de expansiedrang van het machtige China. Soekarno heeft de Chinese handelaren al ont eigend om hen zo alle macht te ontnemen en heeft daarmede 3' '2 miljoen Chinezen in z'n land tegen zich ingenomen. En Austra lië heeft sinds lang immigratie- wetten, die tegen de vestiging van Chinezen zijn gericht. De Australiërs beseffen dat het levenskrachtige China hen een voudig bedelven zou, indien zij niet een kunstmatige belemme ring zouden opwerpen om deze ooslwaartse drang te beteugelen. Nochtans lijkt de weerstand tegen de Chinese penetratie een verloren zaak. In vele Zuid Oost aziatische contreien is de Chi nees-communistische invloed nu al sterker dan de Westers-ir.du- striële. Denken we maar eens aan Viëtnam en Laos. Ook in landen, waar geen Chinezen wonen, wint Peking echter aan invloed. China is actief in Irak, Algerije en andere Afrikaanse staten. Delegaties van Zanzibar, Somaliland, Kameroen en Gui- née hebben Peking reeds be zocht of worden er verwacht VERONTRUSTENDE CIJFERS In Afrika hebben de Chinezen iets zeer belangrijks voor op de Russen. Zij zijn gekleurd, ter wijl ook de Rus „de blanke man" is. Dit is van grote be tekenis in alle Afrikaanse lan den, waar vaak een anti-blanke complex heerst. De tijd is nu gekomen, waarin men zich in het Westen reken schap is gaan geven hoe in het oude Azië een nieuwe wereld door een nieuwe impuls tot ge vaarlijk leven is gewekt. Men blijft in Peking vasthouden aan de theorie van de onvermijde lijke oorlog, aan de integrale opmars naar de wereldrevolutie. Deze gedachte is des te angst wekkender als men geloof hecht aan de prognose van het Engel se tijdschrift „The Economist", dat meent dat China nog vóór 1970 de atoombom zal hebben! Het meest verontrustende zijn echter de cijfers. Lang vóór 1980 zullen er één miljard Chinezen zijn, elke 5 seconden wordt er een Chineesje geborenDat zijn de cijfers, die onontkoom baar, onwrikbaar en beslissend kunnen zijn. Voor het Westen, voor de wereld, en.... voor Moskou. (Nadruk verboden.) O In Warschau is dinsdag de zeventiende verjaardag van de opstand tegen de Duitsers ge vierd. Deze opstand kostte een kwart miljoen mensen het leven en de stad werd grotendeels ver nield. In de Nederlandse Staatscou rant is een wijziging van de af betalingsbeschikking 1961 gepu bliceerd. Deze wijziging, die heden in werking treedt, houdt in, dat voor een aantal goederen de verplichte eerste betaling bij het sluiten van een afbetalings overeenkomst, wordt verhoogd. Onder deze gewijzigde afbeta lingsbeschikking vallen de vol gende goederen (hierbij zijn ver meld de percentages, die als mi nimum-kassastorting moeten worden betaald en de maximale duur van het contract): 1. personenauto's (met uit zondering van bepaalde huur auto's en van autobussen), waar van de koopprijs bedraagt: min der dan 6000 (40 24 maan den), van ƒ6000 tot ƒ10.000 (45 24 maanden i10.000 en hoger (50 24 maanden). 2. Motorrijwielen, met inbe grip van scooters, bromfietsen, rijwielen en losse hulpmotoren daarvoor: radio- en televisie ontvangtoestellen (met uitzonde ring van televisie-ontvangtoestel len, waarbij het beeld op een los scherm wordt geprojecteerd); grammofoons; platenspelers; ac cordeons; bandrecorders; haar den; kachels; elektrische fornui zen; gasfornuizen; warmwater apparaten (alle voor huishoude- lijk gebruikt) (25 Vc 18 maan den), 3. Koelkasten met een inhoud van ten hoogste 200 liter, (be houdens indien zij uitsluitend of mede aan de bovenzijde kunnen worden geopend); wasmachines; centrifuges voor het drogen van textielgoederen; naaimachines (alle voor huishoudel. gebruik); stofzuigers; meubelen; woning textiel; bedden; matrassen; alle soorten vloerbedekking (20 'k 18 maanden). Portugese enclave in Dahomey verbrand De Portugese enclave op het gebied van de Westafrikaanse republiek Dahomey is door de Portugese resident en zijn assi- stetit in brand gestoken, zo wordt gemeld in persberichten die in Lissabon zijn ontvangen. De directeur van de regeringsvoor lichtingsdienst van Dahomey zou dit hebben verklaard. De enclave, San Jao Baptista de Ajuda, bestond uit een oud fort, gelegen bij de hoofdweg die van Ghana door Togo en Daho mey naar Nigeria loopt. De rege ring van Dahomey had dezer dagen geëist dat het uit de 17de eeuw daterende fort zou worden verlaten. De Fortugese minister van Overzeese Cebieden, Moreira, verklaarde dinsdagavond dat hij nog geen officiële berichten uit Dahomey had ontvangen. Als de persberichten juist waren, had den de Portugese functionarissen echter hun plicht gedaan, zo meende hij. Het „garnizoen" van het fort bestond, naar men aanneemt, uit enkele functionarissen en hun gezinnen. Het fort was bewa pend met enkele oude kanonnen, waar in geen tientallen jaren meer een schot mee was gelost. JOXE OVER HET FRANS-ALGERIJNSE OVERLEG De Franse minister voor Alge rijnse Zaken Louis Joxe, die de Franse afvaardiging naar het overleg met de delegatie der Al gerijnse rebellen over de toe komst van Algerië heeft geleid, heeft dinsdagavond in een tele visietoespraak het een en ander medegedeeld over het verloop der besprekingen, waarbij hij de deur open hield voor een even tuele hervatting ervan. „De Algerijnse afvaardiging wilde het overleg niet voortzet ten, tenzij zij de toezegging kreeg dat de soevereiniteit over de Sahara zonder meer aan de Algerijnse regering in balling schap zou worden overgedragen. Wij hebben de Algerijnen toen medegedeeld dat de bevolking van de Sahara zelf het recht moest hebben om haar toekomst te bepalen en uiting te geven aan haar politieke voorkeur", aldus Joxe. Hij vervolgde: „Frankrijk meent dat in een dermate uitge strekt en dun bevolkt gebied als de Sahara, dat bijna geheel on vruchtbaar is, de vraag, wie de soevereiniteit erover bezit, niet van alles overheersend belang is. Aan de andere kant heeft onze ontwikkeling van bepaalde bo demschatten een zeer belangrijk vraagstuk doen ontstaan. Hierdoor is een blijvende eco nomische band tussen de Sahara en Frankrijk geschapen. Doch Frankrijk zal de olie-opbrengsten niet voor zich alleen behouden", aldus Joxe. Hij onthulde dat Frankrijk in het overleg in het kasteel Lugrin, waar de besprekingen na de schorsing der beraadslagingen te Evian werden voortgezet, had voorgesteld een gemeenschappe lijke Frans-Algerijnse technische organisatie in het leven te roe pen voor de exploitatie van de bodemschatten van de Sahara. De baten Van deze exploitatie zouden ook ten goede moeten komen aan alle aan de Sahara grenzende staten, die terzake overeenkomsten met Frankrijk hadden gesloten of dat in de toekomst nog zouden doen. 4. Huishoudtextielheren-, dames- of kinderkleding (20 12 maanden i. De wijziging werd noodzake lijk geacht om verhoging van de conjunctturele spanningen in het economisch leven zoveel moge lijk tegen te gaan. Een stijging van de verkopen op afbetaling zou deze spanningen mede in de hand werken, aldus een mede deling van het ministerie van Economische Zaken. Over het nemen van deze maat regel is van tevoren overleg ge pleegd met vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfs leven. De nieuwe regeling geldt niet voor die afbetalingsovereen komsten, waarbij de totale koop prijs van de goederen 150,of minder bedraagt. Wel dienen bij deze transactie- ook de admini stratieve voorschriften, die op alle afbetalingstransacties van toepassing zijn. te worden in achtgenomen. Spaareijfers R. P. S. Bij de Rijkspostpaarbank is in juli ingelegd 82,7 miljoen en terugbetaald 73,1 miljoen, het geen een positief spaarverschil opleverde van 9,6 miljoen (vo rige maand 11,0 miljoen en )n juli vorig jaar ƒ20,3 miljoen). In 1961 werd tot dusver bij de R. P. S. gespaard 121,7 miljoen tegen 130,8 miljoen in hetzelf de tijdvak van I960. Het inleg gerstegoed per ultimo juli be droeg ƒ2767,7 miljoen (vorige maand 2758,1 miljoen en ulti mo juli vorig jaar 249,8 mil joen). Mestkalveren Naar wij vernemen is binnen kort een koninklijk besluit met betrekking tot het houden van mestlkist) -kalveren te verwach ten. Het betreft hier een besluit ter uitvoering van de wet op de dierenbescherming. Het zal on der andere voorschriften bevat ten aangaande de ruimte en het licht dat de dieren moeten heb ben. VOOR STADSGAS OF BUTAAN Zeer grote keuze uit vele prachtige modellen in de Speciaalzaak DIJKSTKAAT 7-9 TEL. 2056 TERNEUZEN Duurt nog tot en met Er zijn nog koopjes te halen bekijk de étalage's Noordstraat 28 Terneuzen KLEUP- EN DOCUMENTECHT BOEKHANDEL VAN DE SANDE NU GAAN IS OP TIJD KLAAR. HEEFT VOLOP «onder chauffeur huurt U bij: Axelsestraat 237-239 Terneuzen Telef. 01150 - 2568 bij het Gulf-tankstation. Uitbreiding Indonesische strijdkrachten President Soekarno heeft dinsdag in het presidentiële pa leis te Djakarta overleg ge pleegd met legerautoriteiten en ministers over versnelling, van de uitbreiding der Indonesische strijdkrachten. De Indonesische minister van Buitenlandse Za ken, dr. Soebandrio, zei tot ver slaggevers, dat de ministers ook hadden gesproken over de Indonesische aanspraken op Westelijk Nieuw-Guinea en het Indonesische achtjarenplan. De chef-staf van de lucht macht, maarschalk Suryadar- ma, deed dinsdag een beroep op de Indonesische luchtstrijd krachten „extra op hun hoede te zijn", naar aanleiding van be richten over een „mogelijk uit breken van de oorlog". De maar schalk sprak op een „rouwdag van de luchtmacht" in Ban doeng, waarop twee officieren werden herdacht, die in 1947 ?n gevechten met Nederlanders wa. ren gesneuveld. „T elevisie-foon' De telefoon bij de huisbel Is ook in ons land al een veel voorko mende combinatie. In Amerika, om precies te zijn in een nieuw flat-blok in New York heeft men nu naast de telefoon ook nog een televisie-circuit ingeschakeld, zodat de bewoners van de flat kunnen zien wie er bij hen aan belt. De camera is vastgemon- teerd boven het paneel met de bei-knopjes; in de woningen be vindt zich Pen beeldschermpje van 12,5 cm dat de bezoeker weergeeft. OVERLEDEN ACHTER HET STUUR De 65-jarige makelaar W. J. C. Sprenger uit Amsterdam is gisterochtend achter het stuur van zijn wagen door een hart verlamming getroffen en over leden. Hij was voor een bespre king op weg naar de stad. Zijn auto botste op het Rapenburger plein tegen een woning. 1,25 per 500 gram X S I Ons PRIMA GEHAKT, rund, varkens of halfom MALSE DOORREGEN RUNDERLAPPEN 1*65 per 500 gram Van Steenbergenlaan 2 Telefoon 2431 ONZICHTBAAR STOPPEN KOUSENREPARATIE Terneuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546, Brouwerjjstr. 4 Tc koop: een Meisjesrijwiel voor leeftijd 714 jaar. Te bevragen: Axelsestraat 28, Terneuzen. boekhandel; van de sande Doe mee aan de en win een pick-up, filmprojector, draagbare radio, fototoestel of één der andere prijzen. Noordstraat 32 - Telefoon 2215 TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 6