ELE leren SOBERHEID voor ENGELAND V Rechtszaken Binnenlands nieuws VOETBAL DUIVENSPORT lerdag .'3 augustus DE VRIJE ZEEUW Pagina 3 - Telefoon 2546 d. .10rr soepen. ;rseliikt! - anderen u: NIEUW-GUINEA-RAAD BEZORGD OVER UITTOCHT FANFANI EN SEGNI IN MOSKOU WESTERSE TOPCONFERENTIE MOGELIJK DE SOWJET-UNIE EN BIZERTA DE NIEUWE REGERING JN KONGO Nederlandse belangstelling voor Vlaamse scbeepwerf Net sneeuw! Donderdag 3 augustus 1961 >rou«t«s\ „ECONOMISCH ACHTERLIJK GEBIED EN EEN HISTORISCH WRAK •k Wil kennen de bestedingsbeperking, Engeland het „austerity nroeram" het soberheidsprogramma, zoals er een door de Britse minister van Financiën, Selwyn Lloyd, in het Lagerhuis is alge- k0IHetdbelangrijkste verschil tussen- ginds en hier is gelegen in het feit dat de Britten sinds het einde van de oorlog vele keren meer in de noodzaak hebben verkeerd het wat zuiniger te gaan aandoen dan de Nederlanders. Periodiek is Engeland geplaagd door een serie van meer of minder zware economische crises. Deze keer is de situatie wel bijzonder paradoxaal. De Britse economische ziekte valt namelijk samen met een aanzienlijke in terne welvaart. Premier MacMillan zei erover„Ik kan mij geen tiid herinneren, waarin het volk beter gekleed, gevoed en gehuis vest was en waarin de werkgelegenheid zo groot was". Maar Hugh Gaitskell de leider van de Labour-partij, was somberder gestemd: Wanneer wij niet oppassen, zal Groot-Brittannië afglijden naar de positie van een economisch achterlijk gebied en een historisch wrak". I I' GROEIEND DÉFICIT De voornaamste oorzaak van de moeilijkheden is de toe nemende achteruitgang van de Britse export. Het tekort op de betalingsbalans van Groot-Brit tannië bedroeg in het afgelopen jaar rond tien miljard gulden en in de eerste helft van dit jaar groeide dit tekort nog aan. De Britten verliezen hun bui tenlandse markten aan landen, die goedkoper produceren, en aan naties, die kunnen profi teren van het privilege van vrij handel of lage invoerrechten in een bepaald gebied, zoals met de leden-staten van de Europese markt het geval is. Tegelijk is in Engeland in de laatste tijd de vraag naar verbruiksgoederen gestegen, waardoor de invoer toenam en dus ook van die kant de betalingsbalans ongunstig werd beïnvloed. Mr. G. W. baron Van der Feltz, directeur van financiën in Ned Nieuw-Guinea. is in Nederland aangekomen. Hij zal met de Ne derlandse regering overleg ple gen over de begroting voor 1962 voor Nieuw-Guinea zoals deze werd aangeboden aan de Nieuw Guinearaad en tevens spreken over de zorgwekkende situatie in de personeelsvoorziening. De raad heeft een motie aangeno men waarin maatregelen worden bepleit om het hoofd te bieden aan de noodsituatie die is ont staan door de uittocht van Neder landers. Bij zijn aankomst op Schiphol zei baron Van der Feltz eerst niet de pers te kunnen spreken na dit overleg in Den Haag. Des gevraagd bevestigde hij echter dat het personeelstekort zeer ernstige vormen is gaan aanne men op Nieuw-Guinea. „Is er een noodsituatie of moet men deze zorgwekkend noe men?" luidde een vraag. „Er tussen in", meende hij. De Italiaanse premier Fanfa- ni en zijn minister van Buiten landse Zaken Segni zijn op het vliegveld van Moskou verwel komd door de Sowjetrussische premier Chroesjtsjef, die zei dat er op het ogenblik geen kwestie tussen de Sowjet-Unie en Italië bestonden die de ontwikkeling var. goede betrekkingen tussen beide landen, vreedzame en vruchtbare samenwerking kon den hinderen. Chroesjtsjef zei te hopen dat de komende be sprekingen zouden bijdragen tot beter begrip van de standpunten der regeringen van beide landen en helpen de zaak van de vrede te versterken en dat zij nieuwe gelegenheden zouden scheppen voor verdere ontwikkeling van de goede betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en Italië. Na Chroesjtsef sprak Fahfa- ni. Hij zei dat een open gedach- tenwisseling van groot nut zal zijn in de huidige moeilijke toe stand. Wij zijn vastbesloten om alle bruikbare middelen te on derzoeken die kunnen leiden tot handhaving van de vrede, zo zei hij. Amnestie voor Indonesische rebellen tot 5 oktober De rebellen in Indonesië zul len zich voor 5 oktober moeten overgeven, willen zij amnestie verkrijgen, aldus president Soe- karno in een speciale verorde ning die woensdag is uitgege- ven. De president verklaarde daarin voorts, dat zij die zich overgeven een opleiding zullen krijgen en zoveel mogelijk op plaatsen zullen worden ingezet die het land ten nutte komen. In Centraal- en Noord-Suma- tra hebben zich volgens offi ciële verklaringen de vorige maand de opstandelingenleiders aan de regeringstroepen overge geven. Daarop volgde een mas sale overgave van rebellen. Er zou nog maar één belangrijke militaire opstandeling op vrije voeten zijn, namelijk de voorma lige Indonesische militair atta ché in Londen, luitenant-kolo nel Djambek. De door de minister, Selwyn Lloyd, aangekondigde maatrege len nu strekken meer tot een be perking van de invoer en het steunen van het pond sterling op de buitenlandse wisselmark ten dan tot het opvoeren van de export. Zonder twijfel zullen zij, evenals bij vorige gelegenheden het geval was, wel leiden tot een meer evenwichtige economische situatie. Maar zij bieden beslist nietde zekerheid van een per manente sanering. Dat kan slechts geschieden door een mo dernisering van de Britse indu strie en ook het vakverenigings wezen, die het zich, beschermd door de voorrechten die het ge menebest biedt, konden veroor loven niet in alle opzichten met hun tijd mee te gaan. NAAR DE E.E. G. Had de Britse economie de mogelijkheid nog langer te flo reren binnen de grenzen van dit gemenebest, dan was er geen narigheid. Maar zij kan dit niet. Daarom laveert de Britse re gering, ondanks veel tegenstand in het eigen land en in gemene best-landen als Australië, Cana da en Nieuw-Zeeland, langzaam in de richting van de Europese gemeenschap. Door toetreding tot de E. E. G. immers krijgt En geland de kans markten, waar van het nu in toenemende mate wordt verdrongen, terug te ver overen. Bovendien en dat is mis schien nog belangrijker zou de ijzige wind van de concurren tie, die op de Europese markt waait, de Britse industrie tot modernisering dwingen. Dat die concurrentie geen na deel is, bewijzen de cijfers. De economische groei ih de zes lan den van de E. E. G. is tweemaal zo snel als die in Groot-Brittan nië! (Nadruk verboden.) Do woordvoerder van het Witte Huis heeft dinsdag te Washing ton- verklaard dat er voor het ogenblik geen plannen bestaan voor een topconferentie van Westerse staatslieden. Het was echter „zeker mogelijk" dat een dergelijke conferentie voor eind 1961 zou worden gehouden. De woordvoerder, de pers secretaris van het Witte Huis Pierre Salinger, verklaarde dit in antwoord op een vraag van een Britse verslaggever. Deze had verklaard dat de Britse eer ste minister MacMillan had ge zegd dat er waarschijnlijk bin nenkort een Westerse topconfe rentie zou worden gehouden. Salinger wees in dit verband ook op de bijeenkomst, die Wes terse ministers van Buitenlandse Zaken in het komende weekein de in Farijs zullen houden. Premier Chroesjtsjef heeft maandag de ambassadeurs van negen Afrikaanse landen meege deeld dat de huidige toestand in Bizerta geen rechtstreeks optre den van de Sowjet-Unie recht vaardigt, aldus is van diploma tieke zijde in Moskou vernomen. De situatie in Bizerta is thans gestabiliseerd en de Verenigde Naties trachten een oplossing te vinden. Na afloop van de besprekin gen werd een communiqué uit gegeven, volgens hetwelk pre mier Chroesjtsjef de ambassa deurs cpnieuw heeft verzekerd dat de Sowjet-Unie de strijd van de Afrikaanse landen tegen de resten van het kolonialisme steunt en opheffing van buiten landse militaire bases voorstaat. Scheepsbrand in Antwerpen Woensdagmorgen is brand uit gebroken aan boord van het 1900 ton metende vrachtschip „Djoli- ba", dat bij het scheepsherstel- lingsbedrijf Mercantile in de ha ven van Antwerpen in een droog dok ligt. Toen de brandweer ter plaatse verscheen, stond het voorschip reeds geheel in lichterlaaie. Het vuur vond een gretige prooi in een grote hoeveelheid kurk en ander materiaal, die in het schip waren opgeslagen voor liet aanbrengen van isolatiewan- den. Na een urenlange strijd vanaf de wal en het achterschip is de brand omstreeks het middaguur in hevigheid afgenomen. De „Djoliba" is kortgeleden van Franse in Oostduitse handen overgegaan en zou in Antwer pen voor fruitvervoer worden omgebouwd. De twee Kamers van het Kon golese parlement hebben woens dag hun vertrouwen uitgespro ken in de nieuwe regering van Adoela. Dit heeft het Kongolese persbureau A. C. P. gemeld. MOSSELEN MAKEN ZEEUWEN ZIEK Inwoners van Zeeland die van palen geplukte of van stenen opgeraapte mosselen hebben ge geten, hebben als gevolg daar van last van darmstoornissen ge kregen. De ziekte, die overigens slechts twee of drie dagen duurt, wekt associaties met lich te buikgriep. De rijksinspectie voor de volksgezondheid en de rijks dienst voor visserijonderzoek stellen een onderzoek in naar de oorzaak van de ziekte. De bac terioloog dr. H. Grijns uit Ber gen op Zoom, verantwoordelijk voor de bacteriologische zuiver heid in de Zeeuwse wateren, zoekt de oorzaak in het voedsel dat de mosselen tot zich nemen. In plankton kan zich bij tempe- ratuursstijgingen en regenval een stof vormen, die schadelijk voor de gezondheid is. Een der gelijke ziekte is in geen 34 jaar voorgekomen. Een voorlopig onderzoek heeft uitgewezen, dat mensen die de normale handelsmosselen hadden gegeten, niet ziek zijn gewor den. (Zws. Dgbld.) TWEE JAAR GEËIST TEGEN overhandigd aan mevr. Van S. De officier noemde deze getuige in zijn requisitoir „een slappe, onvolgroeide jongeman". Op soortgelijke wijze lieten zich ook enkele getuigen a décharge over Frank van S. uit. Mevr. Van S. verklaarde aan vankelijk wel vertrouwen in T. gehad te hebben Over het geld, beschikbaar gesteld voor de doof stomme broer van T„ zei deze getuige: „Als mijn zoon een waar vriend kan helpen, dan heb ik daar nooit bezwaar tegen". In zijn requisitoir zei mr Van Renesse o.a.„Verdachte is een fantast, gevoelloos, kritiekloos, maar met veel zelfbeklag, kort om een gevaar voor de maat schappij". T„ die het laatste woord had, noemde de eis van twee jaar „ontstellend". Uitspraak op 11 augustus a.s. uo'itci; i)t<fc ifiemuV' Generaal Franco heeft dins dag het Belgische koningspaar aan boord van zijn jacht „Azor" op de rede van San Sebastian ontvangen. Tot het gezelschap behoorde ook de Spaanse minis ter van Buitenlandse Zaken Cas heiig. „Respecteer de ander", zo staat er in 't Duits op een groot in felrood en zwart uitgevoerd aanplakbiljet, dat men overal in Zwitserland kan zien hangen. Het behoort bij een nieuwe eampagne van de Zwitserse autoriteiten, welke hopelijk tot resultaat heeft, dat het aantal verkeersongelukken afneemt. Behalve de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij Wil ton Feijenoord die, zoals reeds werd gemeld, een bod heeft uit gebracht op de gefailleerde •Scheepswerven van Vlaande ren" in Brugge, heeft zich thans nog een tweede Nederlandse ge gadigde gemeld. Deze maat schappij wenst echter vooralsnog onbekend te blijven en voert haar onderhandelingen door het Rot terdamse makelaarskantoor Ja mes Schmidt en Zonen. Het door deze firma uitge brachte aanbod zou neerkomen op een onmiddellijke storting van vijftig miljoen Belgische frank (omstreeks drie-en-half miljoen gulden) met recht van huur voor de Nederlandse maat schappij van de Vlaamse werf voor een periode van zeven jaar. Na deze periode zou definitieve aankoop volgen, gepaard met restitutie van zeventien miljoen frank (1,2 miljoen gulden) van het gestorte bedrag. In verband met uitstedigheid van de curatoren van het Belgi sche bedrijf wordt een beslissing op korte termijn niet verwacht. Het huur(koop)voorstel werd gedaan namens een Nederland se groep in de scheepsbouwsec tor. Het Rotterdamse seheepsma- kelaarkantoor James Smith en Zonen noemde het voorstel van geen importantie ten opzichte van het koop-bod, dat gedaan werd door Wilton-Feyenoord. Maar het houdt wel voor de cu ratoren van het gefailleerde Vlaamse bedrijf de mogelijkheid in voor ruimere baten op lange re termijn. AUTO-COUREUR. Twee jaar gevangenisstraf met aftrek en tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaar delijke straf van drie maanden heeft de Officier van Justitie bij de Amsterdamse rechtbank, mr. H. E. van Renesse, woensdag middag geëist -tegen een Amster damse vertegenwoordiger, be kend als autocoureur en rally rijder, de 34-jarige Joek J. T. Nadat zijn autorijschool in 1956 failliet was gegaan, slaagde T. erin met auto's die op naam van een vriendin op afbetaling werden gekocht, de autosport te blijven bedrijven. Twee auto's zou T. in samenwerking met zijn vriendin hebben verkocht voor dat ze waren afbetaald. De op brengst van de wagens ging slechts gedeeltelijk naar de fi nancieringsmaatschappij. Ook nam T. een nog niet afbetaalde wagen van een relatie over. Ook deze auto verkocht hij weer, zon der aan de verplichtingen die hij had aanvaard, te voldoen. De verdachte was tevens ten laste gelegd oplichting van de weduwe C. E. van S.U. uit Reeuwijk, die door het optreden van T. samen met de 20-jarige zoon Frank van de weduwe, ge ruïneerd zou zijn. De weduwe had 90.000 geïnvesteerd in een hotel in Wijk aan Zee, dat door haar zoon en verdachte zou wor den geëxploiteerd. Het bedrag zou door beiden in vijftien jaar worden terugbetaald. Voorts werd mevr. Van S. opgelicht voor een bedrag van 5500. T. had bij al deze transacties steeds beweerd een belangrijke positie te hebben bij een Amster dams havenbedrijf, waar hij zelfs president-directeur zou worden omdat hij tachtig procent van de andelen in zijn bezit had. Wan neer men het havenbedrijf op belde en naar T. vroeg, vertelde le telefoniste (de vriendin van r. die de auto's voor hem had ge financierd), dat T. niet aanwezig vas, maar wel zou terugbellen. Hierdoor had T. bij vele mensen het vertrouwen gewonnen. Hij zou een groot bedrag dat hij nog te goed had, pas over enkele maanden kunnen krijgen. De voormalige vriendin ver klaarde nu als getuige dat zij T. herhaaldelijk gewaarschuwd nad bij de handel in auto's op haar naam. Over de telefoontjes naar het havenbedrijf waar zij werk zaam was, zei ze te goeder trouw te hebben gehandeld. Bij de autoraces had T. de 20- jarige Frank van' S. leren ken nen, die grote bewondering voor de coureur had. Met medewer king van deze zoon maakte ver dachte de weduwe Van S. wijs, dat zijn doofstomme broer in financiële moeilijkheden dreigde te komen, waarop mevr. Van S. zich verplichtte voor 3500, In werkelijkheid was dit geld be stemd voor de afbetaling van een van T.'s auto's. Later kocht mevr. Van S. hotel „Welgelegen", dat later werd omgedoopt in „Tropicana" in Wijk aan Zee, dat haar zoon sa men met T. zou exploiteren. De ze opzet mislukte en het hotel moest na het faillissement met groot verlies verkocht worden. Uit de getuigenverklaringen bleek dat T. inderdaad had ge tracht door werken in het hotel zijn financiële positie te verstevi gen. De zoon Frank zou echter niet gewerkt hebben, doch alleen geld hebben opgemaakt. Later gaf mevr. Van S. nog 2000 voor de aankoop van nieu we stoelen voor het hotel. De bei de „exploitanten" zouden zelf 1500 van het totale bedrag ad ƒ3500 fourneren. In werkelijk heid werden de 2000 voor ande re doeleinden gebruikt. Frank van S„ die als getuige over de oplichtingen werd ge hoord, bleek zich weinig meer te kunnen herinneren van deze za ken, ook niet wie voor de kwitan tie over de z.g. stoelentransaetie, die door T. werd getekend, had gezorgd. Deze kwitantie werd In Hirschau, in Duitsland kan men skieën, midden in de zomer en zonder de eeuwige sneeuw te bestijgen: het is n.l. gebleken, dat een afvalprodukt van een porseleinfabriek, „kaolin" ge naamd, alle prettige eigenschap pen van de beste ski-sneeuw vertoont. Zo kan men dus een helling afsuizen, beneden een- koel drankje genieten en luttele seconden iater een verfrissende duik in een zwembad nemen. 1 9 Dr. PfeifferBothner, ge neesheer-directeur van het po- litie-ziekenhuis in Oost-Berlijn, is maandag naar West-Berlijn gevlucht, zo meldt het Westduit- se persbureau DPA. H In de Noordindische staat Bihar zijn de vorige week 200 mensen aan cholera overleden. Sinds mei woedt in deze staat een cholera-epidemie, die tot nu toe ruim 1.300 mensenlevens heeft geëist. VERDACHT VAN DIEFSTAL 29 horloges, 27 horlogebandjes, 36 gouden ringen en lo colliers bleken dezer dagen bij een in ventarisatie door de juwelier A. K. van de Schiedamseweg te Rotterdam verdwenen te zijn. Zijn 39-jarige winkelbediende J. van O. zei van niets te weten, maar bij hem thuis werden en kele van deze voorwerpen aan getroffen. Hij is gearresteerd. PSYCHOPAAT MET PROEFVERLOF PLEEGDE DIEFSTALLEN UIT AUTO'S De recherche van het bureau Warmoesstraat in Amsterdam heeft de 36-jarige Amsterdam mer H. K„ Hie als psychopaat werd verpleegd in Avereest maar van proefverlof niet terugkeerde, aangehouden wegens diefstal van kledingstukken uit een ge parkeerde auto. Een timmerman uit Sint Nicolaasga deed gister nacht van deze diefstal aangifte bij de politie. In een café op de Zeedijk werd de psychopaat la ter aangetroffen. Hij had nog enkele gestolen kledingstukken bij zich. Een damesmantel had hij in een ander café verkocht. Hij had nog een mes bij zich en een hem niet toebehorend pas poort. Woensdagochtend heeft K. nog drie diefstallen uit auto's bekend. Gebleken is dat de po litie in Zwolle en Den Bosch ook belangstelling heeft voor K. KINDEREN MAAKTEN BRAND OP KAZERNE TERREIN Met vuur spelende kinderen hebben dinsdagavond brand ver oorzaakt in een loods op het ter rein van de Krayenhoffkazerne in Nijmegen. De in de loods op geslagen militaire goederen lie pen schade op door het blus water, dat de Nijmeegse brand weer samen met enkele hulp vaardige soldaten in de loods pompten. Men schat de schade op 35.000 gulden. JEUGDIGE STRAATROVERS AANGEHOUDEN. De Amsterdamse kinderpolitie heeft de 17-jarige P. van A. aan gehouden, die op 22 juli jl. met medewerking van enkele militai ren in de Onze Lieve Vrouwen- steeg een Amsterdammer van zijn portemonnaie (inhoud onge veer ƒ100) heeft beroofd. In ver band met deze overval werd tevens de 20-jarige uit Amster dam afkomstige militair Van V. aangehouden. Hij werd als de serteur gezocht en is aan de koninklijke marechaussee over geleverd. De militair was niet van verlof naar zijn onderdeel teruggekeerd. Over het aandeel van de militair en mogelijk van nog twee andere militairen m deze overval is bij de marechaus see nog niets met zekerheid be kend. Evenmin is bekend, of de jeugdige Amsterdammer de laat ste weken tezamen met de mili tairen bij andere straatoverval len betrokken is geweest. De 17-jarige jongen, die inmid dels aan de Officier van Justitie belast met kinderzaken is voor geleid, heeft de beroving in de O. L. Vrouwesteeg bekend. Bei de aangehoudenen werden van foto's herkend. De jongen heeft tegenover de politie verklaard, dat hij de militairen en zijn slachtoffer in een café had leren kennen. Toen ze teveel aan Bacchus hadden geofferd en weer op straat liepen, hadden ze de vreemdeling overvallen en van zijn portemonnaie beroofd. BROMFIETSER VERONGELUKT Een 18-jarige bromfietser, Hel mut Never uit Keulen, is dins dagavond te Amsterdam aange reden door een personenauto, waaraan hij geen voorrang ver leende. Het ongeluk gebeurde op de kruising VrolikstraatEiken weg. Met zeer ernstige hoofd wonden werd hij naar het O. L. V. gasthuis overgebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. DUITSE TOERIST BEDREIGDE JONGENS MET PISTOOL De 21-jarige Duitser H. E. L. uit Duisburg is gisteren aan de Amsterdamse Vreemdelingenpo litie overgeleverd om over de grens te worden gezet. De jonge man heeft dinsdagavond op de Dam vier jongens met een traan gaspistool bedreigd en vier scho ten gelost, waardoor één van de jongens traangas in zijn ogen kreeg. Ook zou hij met een mes hebben gestoken. De Duitser beweerde dat één van de jongens hem een bana nenschil in het gezicht zou heb ben geworpen. Het pistool werd in beslag ge nomen, evenals het mes dat later in een put werd teruggevonden BROMFIETSER GEDOOD De 18-jarige landarbeider 'M. Elshout uit Abbenes is dinsdag avond bij een verkeersongeluk in de Haarlemmermeer om het leven gekomen. De jongeman reed op zijn bromfiets op de Venneperweg in de richting Hil- legom. Toen hij links af wilde slaan, werd hij ter hoogte van de Sloterweg door een personen auto gegrepen. Elshout werd van zijn bromfiets geslingerd en kwam terecht in de naast de weg gelegen Venneper Tocht, waaruit hij later levenloos werd opgehaald. ZOMERAVONDVOETBAL TERNEUZEN Bcslissing voor de eersie plaats nog niet gevallen. De zomeravondcompetitie 1961 ligt als gevolg van de vakanties even stil. Een kampioen is in tussen nog niet bekend, zodat de weinige resterende wedstrijden- met meer dan gewone belang stelling tegemoet worden gezien. De strijd om de eerste plaats gaat tussen Advendo en H.K.C., die in verliespunten gelijk staan. Het zou hier wel eens op een beslissingswedstrijd kunnen uit draaien Tegen de Scheepswerf lieten de H.K.C'ers weer eens zien, wat ze in hun mars hebben (5—0). Advendo won met 31 van de P.Z.E.M. en met 54 van Sport club De Meijer. In deze laatste ontmoeting heeft de zege van Advendo overigens aan een zij den draadje gehangen. Als De Meijer-ploeg niet zoveel opge legde kansen onbenut had ge latenja, alsMaar wie de meeste doelpunten maakt, wint nu eenmaal De P.Z.E.M. is thans op de derde plaats van de ranglijst terechtgekomen, samen met De Hoop, welke ploeg één wedstrijd meer heeft gespeeld. Rijkswater staat I blijft in de middenmoot hangen. Een schotloze voorhoede was de voornaamste oorzaak van de 20 nederlaag tegen De Hoop. H.S.V. (Hoek) was tegen de tonnenmaat van de Mistrappers blijkbaar niet opgewassen. Met een 41 zege keerden deze „trappers" naar dé bootslieden- wacht terug. De Hoekse veteranen waren er niet al te erg van onder de indruk, want slechts luttele da gen later versloegen zij De Hoop, waardoor de „oudjes" uit Hoek op gelijke hoogte kwamen met Spadella en de Mistrappers. Spadella is er beter in geko men, al is het wat laat. De man nen van Schoof boekten twee verdiende overwinningen, met 31 tegen Sportclub De Meijer en met 42 tegen de P.T.T. Sportclub De Meijer won met 40 van de Waterstaat II en leed, zoals gezegd', een ietwat onfortuinlijke nederlaag tegen Advento (45). De stand dezer zomeravond competitie ziet er momenteel als volgt uit; Advendo 10 8 2 0 18 34—11 H.K.C. 9 8 0 1 16 29— 8 P.Z.E.M. 9 5 2 2 12 28—13 De Hoop 10 5 2 3 12 21—16 R'waterstaat I 9 4 2 3 10 18—13 Scheepswerf 9 4 2 3 10 14—15 H.S.V. 9 3 2 4 8 18—19 Spadella 9 4 0 5 8 19—23 Mistrappers 9 3 2 4 8 16—24 Sp. De Meijer 10 2 1 7 5 2027 P.T.T. 10 1 1 8 3 12—28 R'waterst. II 9 1 0 8 2 5—37 BOND VAN ZATERDAG VLIEGERS. Prijsvlucht op St. Ghislaiii. De Voorwaarts Zaani- slag-Veer. Snelheid eerste duif 1107,19 m: laatste prijswinnende duif 963,3 meter. 1 en 6. H. Scheele; 2. H. de Feijter, Axel; 3. C. van Boven, Axel; 4, 5, 7, 9 en 10. P. Koop man; 8. J. Cornelissen, Axel. COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLA ANDEREN" TERNEUZEN. Veiling van woensdag 2 aug. GROENTEN. Per 100 stuks: Sla 5,10— ƒ11,70. Per stuk: Bloemkool A 7376 ct, A II 45—58 ct, B II 35—43 ct, C II 15 ct, afw. 1132 ct; Groene komkommers A II 22— 23 ct, B II 19—21 ct. C n 14— 18 ct; Witte komkommers A II 10—19 ct, B II 10—19 ct, C II 10 ct. Per bos: Selderij 411 ct; Peen 1241 ct; Peterselie 6 ct. Per kg: Andijvie 1623 ct; Stoksnijbonen I 1,101,15, II ƒ0,65ƒ1,012; Princ. Ibonen T 53—58 ct, II 50—52 ct; Saxa II 1840 ct; Sabo I 44 ct; Prelude 11 3640 ct; Kroten 1019 ct: Rode kool 713 et; Spitskool 28 ctSavoye kool 3134 ct; Was- peen II 44 ct; Prei 5156 ct; Ra barber 618 ct; Tomaten A 54 67 ct, B 64 ct, C 31—54 ct, CC 34 ct; Uien 4—8 ct. AARDAPPELEN. Per 100 kg: Eerstelingen I ƒ11,60, II ƒ3; Bintjes I ƒ10— ƒ16,70; II 610; Eigenheimers I 16—16,60, II 12,50. FRUIT. Per stuk: Meloenen I 1,01 ƒ1,11, II 69-87 ct, III 39 et. Per kg: Pruimen: Czar i 65— 69 ct, II 41—59 ct, grof 67 ct, afw. 2 ct; Ontario II 2149 ct, grof 64—70 ct. F 28—36 ct; Was hington I 63 ct, grof 4171 ct, F 32—33 ct, afw. 17—23 ct; Prui men grof 63 ct. Druiven 2,45 2,67. AppelenStark Earliest I 75/85 82 ct, 65/75 88 ct, 55/65 55—57 ct II 75/85 83 ct, 65/75 81 ct, 55/65 5556 ct, II D 43 ct, III grof 44 ct; kroet 15 ct; verp. I 55/65 68—73 ct; Perzikrode Zomerappel I 70/80 4850 ct, 60/70 46 ct. II 70/80 48—50 et, 60/70 44—48 ct, II D 25—35 ct, III grof 40—42 ct. III fijn 19—27 ct, kroet 911 ct. Peren: Pré- cose de Trévoux I m. 70 74 ct, m. 60 80 ct, m. 55 5160 ct, II 60/70 63 ct; IH grof 46 ct, kroet 22 ct; Kriekperen III grof 41 43 ct, III fijn 37 ct. Per doos: Frambozen H 39 ct; Bramen I 27—29 ct, II 19 ct.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 5