Provinciaal nieuws Vier nieuwe steden in West-Vlaanderen Gemeenteraad van Axel DE BRONZEN ADELAAR BEUR Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW Donderdag 3 augustus 19{ft BURGEMEESTER VAN GOES EERVOL ONTSLAGEN Bij K. B. is mei ingang van 1 augustus jongstleden aan de heer H. K. Michaëlis op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Goes. JACHTHAVEN AAN HET VEERSE MEER Als de uitvoering van de plan nen naar wens verloopt, krijgt de gemeente Wolphaartsdijk be gin volgend jaar een jachthaven met een capaciteit van 125 boten aan het Veerse Meer. Voor een tijdperk van 30 jaar heeft de Belgische I^oyal Yacht Club uit Antwerpen deze haven al ge huurd. Deze club heeft dinsdag met de gemeente, die de aanlcgkos- ten van 180.000 draagt, een contract afgesloten. Voor de tot standkoming van hot contract is overleg gepleegd met diverse „zeilinstanties". Antwerpse en Zeeuwse provinciale autoriteiten en de pas opgerichte watersport vereniging „Wolphaartsdijk". Deze laatste gaat met de Belgi sche club samenwerken. TERNEUZEN Drukke weekmarkt. Een groot aantal belangstel lenden heeft gistermiddag de weekmarkt bezocht. De jaarlijk se vakantieperiode, het vrij mooie weer en het feit, dat hc-t vlaggetjesmarkt was, zullen liet hunne daartoe wel hebben bijge dragen. Na Goes, dinsdag, was er gis teren in Terneuzen een wedstrijd tussen een aantal standwerkers. Deze wedstrijd die ook in de an dere plaatsen, als Axel, Bres- kens. Sas van Gent, Oostburg, Zierikzee, Vlissingen en tenslotte op 14 augustus a.s, te Hulst wordt gehouden, wordt ingericht door de Stichting Reclamefonds Zeeuwse Markten, waarvan de heer G. Scheele uit Terneuzen voorzitter is. Een vijftal heren standwerkers hebben zich ln welsprekendheid, originaliteit, verkoopkunde en beschaving gemeten. Deze wedstrijden zijn jaren ge leden ontstaan om de bevrijding van Amsterdam te vieren en zijn een telkens weerkerend evene ment onder de standwerkers ge worden. De jury. bestaande uit drie heren die niets met het markt wezen te maken hebben en et- dus onbevooroordeeld tegenover staan, hebben de 5 mededingers op hun bewaamheid getest cn kwamen tót de slotsom dat de heer S. Roe uit Amsterdam, de verkoper van de polshorloges si Hij had de zorg over de K. A. J., de verkenners, de welpen en de R.K. Instuif. Zelf een toegewijd verkenner heeft hij op dit terrein bijzonder nuttig werk verricht en door zijn enthousiasme is er ook een afdeling van Katholieke zeeverkenners in Terneuzen ge komen. In de oprichting van de Openbare R.K. Uitleenbibliotheck in de Kanaalzone, heeft hij een zeer werkzaam aandeel gehad. Hij gaf regelmatig godsdienst lessen aan de R.K. Jongens school, de R.K. Uloschool en de Lagere Technische School. Volgende week donderdag avond neemt Katholiek Terneu zen afscheid van hem in het Parochiehuis. Kapelaan Mathijssen wordt opgevolgd dor kapelaan L. E. A. Jespers, priester van het seme- uarie. Goed afgelopen Gistermorgen te 7 uur reed de heer J. de K. uit Hoek op zijn brommer over de Bailybrug van de Westsluis in 'de richting van de stad. Daar de stoplichten van deze brug niet brandden en ook de slagbomen niet waren neerge laten. was hij er niet het minst op verdacht, dat de klep van Ie oprit aan de stadszijde niet was neergelaten. Het gevolg hiervan was dat De K. aan het einde van deze brug een tuimeling maakte van eer* hoogte van pl.m. 70 cm. Deze stunt liep voor hem bijzonder goed af. want hij bekwam geen enke] letsel, doch zijn brommer was tamelijk beschadigd. RETRANCHEMENT Kollekte. De alhier gehouden kollekte voor de stichting Chr. Blinden hulp „De fakkels bijeen" bracht ƒ32.03 op. KIND UIT RAAM OP STRAAT GEVALLEN. Gistermiddag omstreeks twee uur is de 16 maanden oude, uit Bacup (Engelandi afkomstige, William Hendrik Teal uit het raam van de tweede étage van een woning aan de Reina Prin sen Geerligstraat in de Amster damse tuinstad Slotermeer op straat gevallen. Het kindje, dat met zijn moe der en evenoude broertje bij zijn grootmoeder logeerde, is in zorg wekkende toestand naar het Wil- helminagasthuis overgebracht, waar het enige tijd later is over leden. Mevrouw Teal, van geboor te Nederlandse, had kort voor het ongeluk gebeurde, het raam opengezet. Zij bracht een af scheidsbezoek aan haar familie voordat het gezin naar Zuid- Afrika zou vertrekken. KRITIEK OP BEZOEK VAN KONING BOUDEWIJN AAN FRANCO Twee Brusselse bladen een socialistisch en een communis tisch hebben kritiek geleverd op het feit dat koning Boudewijn dinsdag met generaal Franco, het Spaanse staatshoofd, aan boord van diens jacht bij San Sebastian de lunch heeft ge bruikt. De socialistische „Le Peuple" noemt dit een „affront" voor het Belgische volk en zegt dat voor dit feit geen excuus kan worden aangevoerd, 's Konings aanwezigheid bij deze lunch was een officiële functie en het Bel gische publiek had daarom het recht te weten of de koning .il dan niet de minister-oresident, de minister van Buitenlandse Zaken of een andere minister van ziin plan od de hoogte had gesteld. Een dergelijke „blun der" zou niet alleen degene die hem beging duur te staan kun nen komen maar ook degenen die er toe aanzetten of de ver antwoordelijkheid ervoor op zich wilden nemen, aldus ,.Le Peuple". De communistische „Le Dra- peau Rouge" schreef dat de ko ning door met Franco te lun chen een ernstige fout had be gaan. BIJBELKENNIS. In Jeruzalem zijn bijbelken ners van overal ter wereld ook uit Nederland bijeengeko. men voor bestudering van on derwerpen als de Dode-Zeerol len en de apocrieven zowel als kunst en folklore van het Joodse volk en de techniek van het be werken van gegevens. Het wa ren een duizendtal christelijke zowel als Joodse geleerden die het derde wereldcongres voor Joodse studies in de Hebreeuw se universiteit bijwoonden. Er werden twee „jubilea" herdacht namelijk de 2500 ste verjaardag van het edict van de Perzische koning Cvrus waarbij de Joden toestemming kregen uit de Ba bylonische gevangenschap naar hun land terug te keren en het feit dat 800 jaar geleden de ra- bijn Benjamin van Tudela (Span je) zijn reizen begon waarvan het verslag van groot belang was voor de Joodse geschiede nis. Er werd ook studie gemaakt van het grote bijbel-project van de Hebreeuwse universiteit, de samenstelling van een He breeuwse bijbel waarin alle be kende interpretaties en de jong ste oudheidkundige gegevens zijn vervat, en ook van de uit gave van een verzameling van alle gedrukte Hebreeuwse bijbel, se werken. 1 horloges voor niks"... Reccls nu tekori aan technici (Van onze Belgische correspondent De industriële ontwikkeling in het Vlaamse neemt een grote vlucht. Lange tijd heeft België te kampen gehad met werkloos heid. Thans ziet het er naar uit, dat binnen korte tijd niet vol doend? arbeidskrachten in West- Vlaanderen aanwezig zijn om de industrie op gang te houden. Vandaar dat er vier nieuwe ste den worden gebouwd, te weten bij Oostkamp, Zedelgem, Kort- rijk en Brugge. Inmiddels is er al sprake van een ernstig tekort aan technici. BRUISEND LEVEN IN HET VLAAMSE Aan de haven in Brugge ligt het uitgestrekte nieuwe nijver heidsdok, dat in 1952 werd inge wijd. Hier zijn bijna 6000 arbei ders aan het werk. dat is vijf maal zoveel als voor de oorlog. Er staan nog een fabriek voor ziekenhuisinstrumenten en een bloemmolen op het programma. In Zeebrugge zullen een olie- terminal en een machinefabriek komen. Men verwacht in 1962 tankers van 40.000 ton in de ha ven van Zeebrugge. West- Vlaanderen groeit met rasse schreden. De grote vlucht, die de industrie er thans neemt, brengt de nooazaak mee van de bouw van veel woningen. Er zijn vier steden nodig van ongeveer 30.000 inwoners. In Oostende wordt snel gebouwd. Wekelijks komt er een flat van 7 a 8 ver diepingen gereed. Dat betekent in een jaar woongelegenheid voor ongeveer vierhonderd ge zinnen. In Brugge wordt hard gewerkt aan de plannen voor aanleg van een hospitaal, sportvelden, scho. len, een kazerne en woningen voor de rijkswacht. Met 60 hec tare nijverheidsgronden is reke ning gehouden. Al is dan het Vlaamse gedeel te in sociaal-economisch opzicht altijd achter gebleven bij het Waalse, al is dan de kreet „arm Vlaanderen" nog niet geheel ver stomd, toch ziet het er naar uit, dat het noorden van België in tien jaar tijd het zyiden ver voorbij zal -streven. TE WEINIG TECHNICI De electrotechniek en de me taalnijverheid hebben veel ge schoolde krachten nodig. Er zul len meer dan tienduizend nieu we betrekkingen komen. Met 't oog nierop denkt men er in Vlaanderen over. technische op leidingen voor meisjes te orga niseren. Op het ogenblik is er al grote behoefte aan technische ingenieurs. De technische scho len in Oostende, Brugge en Kortrijk kunnen de benodigde krachten m<ri at'everen. Men kan in West-Vlaanderen niet meer van werkloosheid spreken, er zijn geen werkloze geschoolde arbeiders meer en het percen tage van ongeschoolde werklo zen is zeer gering. Het is te ver wachten. dat de arbeidskrach ten niet alleen uit Vlaanderen maar ook uit Wallonië zullen worden aangetrokken. De woon gelegenheid is hierbij van groot belang, hetgeen al tot woning bouw in versneld tempo heeft geleid. Over het algemeen denken ('e West-Vlaipingen dat de belan gen van hun provincie het meest gediend zijn met bestuursdeeen- traüsatie. Niet dat de gemoedelijke Vlamingen zich hier erg druk over makpn, maar zij zien or wel het nut van voor b.v. de verbe tering en aanleg van goede ver bindingswegen, die dc indu- stialisatie - bevorderen. Zij kla gen nog over de overheersende invloed van de Walen, maar vertrouwen er op, dat met de groei van hun welvaart ook hun macht geleidelijk zal worden vergroot. En zo zal de indu strialisatie een ganse ommekeer teweeg brengen. kt Algiers zijn dinsdag acht, en in Oran drie kneedbommen ontploft Een Algerijns meisie werd gewond. Bij andere aansla gen in Algiers werd een gendar me gedood en liepen drie per sonen verwondingen op. 9 Een orkaan heeft in de Me xicaanse staat Vera Cruz en in het ncorden van de staat Tabas co overstromingen veroorzaakt. Circa 7000 personen hebben hun woningen moeten verlaten. De materiële schade is groot. Vergadering van dinsdagavond 1 augustus. Aanwezig de heren: M. L. M. IJsebaert en C. de Putter (wet houders), C. van Bendegem. P. J. van Bendegem, J. den Doelder, W. de Feijter, K. Hamelink, L. Hamelink, A. H. van der Lee. E. A. Maas, D. J. Oggel en J. Vink. Afwezig is met kennisgeving de heer J. C. van Luijk. Voorzitter is de heer M. K. van Dijke, burgemeester. Secretaris is de heer P. G. van de Bosse, gem.-secretaris. De Voorzitter opent de verga dering met het ambtsgebed, waarna hij meedeelt dat het iid de heer J. C. van Luijk bericht van verhindering heeft gezonden. De Voorzitter zegt. dat het oudste lid van de raad, de heer P. J. van Bendegem, jarig is en feliciteert hem namens de raad. Hij- spreekt de hoop uit, dat de heer Van Bendegem nog vele jaren, met Gods hulp, in 't be lang der gemeente werkzaam mag zijn. 2. Notulen. De notulen van de vergadering van 27 juni worden overeen komstig het ontwerp vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. De heer Maas wenst naar aan leiding van diverse financiële stukken betreffende de Stichting Beschuttende Werkplaats te Ter neuzen een en ander onder de aandacht van het college en de raad te brengen en wijst er op, dat het de raad bekend zal zijn dat de gemeente Axel deel nemend lid van de Beschuttende Werkplaats Midden Zeeuws- Vlaandenen is. Dank zij het harde werken van het bestuur, met aan het hoofd de directeur, de heer Din- gemanse. is het ons steeds ge lukt om er financieel uit te springen. Het is altijd zó geweest, dat wij onze produkten aan de man hebben kunnen brengen door de huis-aan-huis verkoop. Maar ge zien de mentaliteit van de colpor teurs is het niet langer verant woord om daarmede door te gaan. Spreker weet het niet zeker, maar gelooft dat er velen zijn die niet weten wat een beschutte werkplaats beoogt. De geringe belangstelling hier voor in onze gemeente is daar van wei het tastbaar bewijs. 55 mensen, die buiten hun schuld uit het arbeidsproces zijn gestoten, door een lichamelijk gebrek, willen wij uit de armen zorg houden. Onder deze men sen zijn er 8 afkomstig uit onze gemeente en na de vakantie zul len het er 1° zijn- En beschikkende over de ge ringe middelen die wij hebben, willen wij proberen om deze mensen weer in het arbeidspro ces is te schakelen. Als U be denkt, dat wij in 1955 op een oude zolder begonnen zijn met zakkenstoppen en pytriet vlech ten en de wasprodukten werden bereid in een onbewoonbaar ver klaard huisje, en men ziet dan op het ogenblik ons mooie ge bouw, dan zult U allen moeten toegeven, dat hier hard wordt gewerkt. Mijnheer de Voorzitter, als U mij toestaat, wil ik voor deze Stichting twee feiten onder uw aandacht brengen. Ten eerste de belangstelling. Ik wil niet werken op het sen timent van deze mensen, maar als ik U zeg, dat er mensen zijn die met een rolstoel van huis naar hun werk moeten worden gereden en van hun werk naar de kantine en de toiletten, dan is cómmentaar hier wel over bodig. Ten (weede: Meerdere maler heb ik geprobeerd om schoor maakartikclen voor gemeente werken aan de man te brenger Dit is mij echter nooit geluk» Gaarne wil ik nog eens er- beroep doen op U, mijnheer d' Voorzitter. Ik heb alvast eer monstertje meegebracht als es: ste kennismaking met de dor de minder-validen vervaardigd» artikelen. (die hij „voor niks" weggaf l als eerste kon gelden. De tweeSe prijs ging naar de heer Th. van Amellsfoort, die de gehele na middag over clips praatte en er telkens nieuwe mogelijkheden aan ontdekte. Hij is afkomstig uit Tilburg. De derde prijs was voor de Amesterdammer Chr. Koldewijn. die verrekijkers, mes sen, speelkaarten enz. verkocht. Het duo Van der PoelMeijer uit Utrecht, verkopers van zeep- odeur, kreeg de vierde prijs en als vijfde eindigde de heer A. Gillen uit Amsterdam, de man die verfspuiten voor de amateur schilder verkocht. Enige tijd geleden werden door de deelnemende marktver- kopers bonnen uitgegeven waar op een prijs kon worden gewon nen. Ook hiervoor was van de zijde van het publiek grote be langstelling. Op deze loten kan ook nog een provinciale prijs vallen, bestaande uit-een was machine. Kapelaan Mathijssen ver laat Terneuzen. De bisschop van Breda heeft kapelaan M. A. A. Mathijssen, kapelaan te Terneuzen. als zoda nig benoemd te Geertruidenberg. Toen hij in 1956 priester was gewijd volgde zijn benoeming op I augustus te Terneuzen, waar hij op 10 augustus zijn werk be gon. In de loop van dcie vijf jaren heeft kapelaan Mathijssen zich vele vrienden verworven, niet alleen onder de Katholieken, maar ook onder de niet-Katho- lieke ingezetenen, mede door zijn actief aandeel in het jeugdwerk. 86) Nadruk verboden. In het Engelse hospitaal zou Clyffurde uitstekend verzorgd worden waar zou hij een betere behandeling vinden? En Maurice ging met een verlicht hart naar de kazerne in de Rue des Comédiens terug, waar hij zich waste en zijn uniform schoon liet maken. Wel wat opgefrist, maar toch nog erg vermoeid, haastte hij zich naar de Rue du Marais, waar de Comte de Cambray woonde. In Brussel heerste de grootste verwarring, nadat de vluchtelingen met hun verhalen gekomen waren. De straten wer den door allerlei voertuigen ver sperd; paarden waren overal vastgemaakt, gewonden lagen op strobossen langs de kant, vrou wen huilden en zochten tussen de voortdurend binnen de stad gebrachte gesneuvelden en ge wonden hun man. En overal stonden mannen in gehavende uniformen met vuile gezichten en de hoge laarzen tot aan de knieën met modder bespat. Zij deden verwarde verhalen over Napoleon's beslissende overwin- door BARONESSE ORCZY ning Wellingtons vlucht het steeds uitblijven van Blü- cher en de Pruisen. Degenen, die later kwamen, hadden weer tegenovergestelde verhalen. De Comte d'Artois was al met spoed van Brussel naar Gent vertrokken om de koning te ver tellen, dat er geen hoop was de troon te redden en dat het maar het wijst zou zijn, als hij naar Engeland terugging. Ook de prins de Condé was al naar Antwerpen vertrokken. Hij had de zorg voor de kroon juwelen, die drie maanden ge leden uit de Tuilerieën waren meegenomen. Op vele plaatsen werden kleine groepjes gevange nen door gemengde patrouilles Hollanders en Belgen bewaakt. Hun roep van „Vive l'Empe- reuri", die zij met vasthoudende koppigheid telkens weer her haalden, maakte hun gevangen bewaarders woedend en had menige nijdige slag ten gevolge. Maar St. Genis hield niet stil om naar dit alles te kijken. Het nieuws van de overwinning zou over een uur overal wel de ron de doen. Hij wilde nu eerst Cry stal zien en haar het goede nieuws brengen. De oude Jeanne deed hem open „O! Maar u is ziek!", riep zij ui; „Alleen maar erg moe, Jean ne", zei hij. „Hat is een vrese lijke dag geweest". „Och, wat zal monsieur le Comte blij zijn!" „En mademoiselle Crystal?", vroeg Maurice met een zelfver zekerde glimlach. ..Mademoiselle Crystal ook. Zij is de hele dag zo verdrietig geweest en zo wanhopig onge rust". „Kan ik haar spreken?" „Mademoiselle is op 't ogen blik uit. En monsieur le Comte is naar de Cercle des Légitimis- tes in de Rue des Cendres misschien weet u wel, waar dat is, het is niet ver". „Ik zou mademoiselle Crystal liever eerst zien. Dat begrijp je toch zeker wel, Jeanne. Hoe lang zal zij nog wegblijven, denk je?" „O, nog wek een half uur. Mis schien wat langer. Mademoiselle is naar de kerk. Als u daar heen wilt gaan, zult u haar zeker vin den, als zij uit de kerk komt". Nog vóórdat Jeanne uitgespro ken was, had Maurice zich al omgedraaid. Hij had maar één gedachte: Crystal te zien en haar stem te horen. Als hij haar zag. zou zi.in vermoeidheid zó verdwenen ziin en dan zouden alle herinneringen aan de ver schrikkingen van deze dag ten minste een ogenblik vergeten worden. II. De dienst was voorbij en d' gemeente verliet dc kerk. Cry stal was één van de laatsten. di< wegging. Zij stond op de trap pen en keek met nietsziende ogen neer op de verwarring en de drukte op het plein beneden haar. Haar gedachten waren bij de dappere mannen, die voor hun land streden bij de Brit se troepen, die te hulp waren gekomen en die het zo extra zwaar te verduren hadden. Het grootste gedeelte van de dag had zij voor het open raam gezeten naar het gebulder geluisterd, dat heel uit de verte te horen was. Haar vader, die dacht, dat zij zich zo ongerust maakte over Maurice en die er zich ook enigszins over verbaasde, dat zij zo veel om hem gaf had zijn best gedaan, haar te troosten: „Zij hoefde zich niet zo onge rust te maken over Maurice. De Brunswijkers, waarbij hij inge deeld was, zouden wel niet zo veel te lijden hebben. De Brit ten. die zouden in het heetst van het gevecht zijn. Ja, die zouden wel zware verliezen lij den, die waren er slechter aan toe. Wellington had te weinig troepen om tegenover de Corsi- kaan te stellen en maar hon derdvijftig kanonnen, tegen twee honderd-tachtig van de vijand. Ja. de Engelsen zouden de spits wel afbijten. Maar heus, de Brunswijkers kwamen er vast vee! beter af". (Wordt vervolgd.) Ik hoop dat deze geste zal mo gen leiden tot een vruchtbare samenwerking tussen de ge meente en de Beschutte Werk plaats. De minder-valide mensen zul len er. U zeker dankbaar voor zijn. De Voorzitter zegt dat het col lege zeker rekening zal houden met de woorden van de heer Maas. .Mededelingen. De heer Oggel wijst er naar aanleiding van hetgeen is mee gedeeld over de sportvelden op, dat de v.v. „Axel" al jaren gele den 'n trainingsveld is toegezegd, maar dat zulks nog nooit is ge realiseerd. Deze zaak dient nu eindelijk toch eens opgelost le worden. Spreker is verder niet tevre den over het antwoord op zijn vraag over het nieuwe ter rein. Welke vereniging zal dit krijgen? En dan wat hebben zij er aan als het terrein in de win termaanden, gedurende het voet balseizoen, onder water staat. De Voorzitter antwoordt, dat het college voor de v.v. „Axel" doet wat gedaan kan worden om de belofte in te lossen, maar wij kunnen er bepaald niet aan mee werken dat er voor 6000 aan bomen worden gerooid. Als wij een mogelijkheid zien zullen wij voor de terreinen zeker geld aan de raad vrager), maar het lijkt mij het beste om de Sportnota af te wachten. De heer Oggel: Wij moeten zo vlug mogelijk de belofte aan de v.v. „Axel" inlossen en wat bet nieuwe terrein betreft, B. en W. hebben zelf gezegd dat het on der water stond. De heer IJsebaert zegt, dat men zich niet blind moet staren op de abnormaal hoge water stand van vorig jaar. Bij een terrein, waarvan de grond nog niet „gezeten" is, heeft men dan meer last dan anders. De heer P. J. van Bendegein: Kan hier straks geen grond op gespoten worden? De Voorzitter: Dit zal zeker niet aan te bevelen zijn, daar hetgeen opgespoten kan worden niets dan zand zal zijn. De heer De Doelder is van mening dat het terrein goed is. De mededelingen worden aan genomen voor kennisgeving. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming worden overeen komstig het voorstel van B. en W. achtereenvolgens aangeno men: 4. Het garanderen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een woning. 5. Idem tot verkoop van bouwgrond aan de heer J. G. Nieuwenhuijzen te Bosch en Duin. 6. Idem tot het uitbreiden van het pand Noordstr. 23. 7. Idem tot overdracht opstal recht gedeelte domeingrond Kinderdijk aan de N.V. P.Z.E.M. e.a. 8. Idem tot voorlopige vast stelling van de gemeente en bedrijfsrekeningen dienst 1959 en goedkeuring van de rekening van het Burgerlijk Armbestuur. 9. Idem tot wijziging van de gemeenschappelijke rege ling voor de Keuringsdienst van slachtdieren en vlees voor de Vleeskeuringskring Axel. IC. Voorste) om in principe te besluiten tot het bouwen van een dienstwoning voor het Gasbedrijf te Terneu zen en om aan J. J. Steel, architect te Axel, opdracht te geven tot het maken van een plan terzake. De heer P. J. van Bendegem 'raagt om bij de uitvoering van ergelijke plannen alle daarvoor 'n aanmerking komende zaken lit onze gemeente een kans te reven, hetgeen bij wijze van oerbeurt zou kunnen geschie den. De Voorzitter: Het college van 3. en W. zullen met* deze sug- testie rekening houden. 11. Voorstel tot het benoenvn van een directeur van de Keuringsdienst van slacht dieren en vlees voor de Vleeskeuringskring Axel en vaststelling van zijn salaris. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt met algeme ne stemmen tot directeur van de Keuringsdienst benoemd de beer J. Jansen, dierenarts te Axel. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming worden conform het voorstel van B. en W. aan genomen de agendapunten: 12. Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van de artikelen 72 en vol gende der Lager Onder wijswet 1920 tot uitbreiding van leer- en hulpmiddelen der R.K. lagere school. 13. Idem tot liet nemen van salarismaatregelen per 1 juli 1961 en het toekennen van een uitkering-ineens over een daaraan vooraf gaand tijdvak. 14. Idem tot het vaststellen van de 6e wijziging der ge meentebegroting voor 1961. 15. Idem tot het vaststellen van de 7e wijziging der ge meentebegroting voor 1961. 16. Voorstel tot het garanderen van een eventueel tekort, voortvloeiende uit de door «Ie Stichting Streekcentrum Axel te organiseren „Tap toe Axel 1961". De heer C. van Bendegem zegt, dat hij gezien het stadium waar- ln dit voorstel verkeert niet tegen de gevraagde garantie zal stommen. Maar, zegt hij, dergn. lijke groot opgezette evenemen ten, hoe mooi ze overigens ook zijn voor de gemeente, zijn <n hun gevolgen, voor een noodlij, dende gemeente als Axel, des le erger als het eens een keer mis gaat. Er is in dit geval weinig vooi nodig om mis te gaan, omdat er financieel geen ruimte in zit. Spreker is des te angstiger ge worden, omdat bij een ander eve nement nl. het eoncours-hippique met Pinksterdag, dat, voor wat I bezoek betreft, geslaagd is, j:i I zelfs zó, dat de speaker door de luidspreker deed schallen dat er een bezoek was als nog nooit was vertoond, n.l. 14.000 betalen, de bezoekers! En als ik nu van achter de schermen moet vernemen, dat er voor B. en W. nog al wat diplo matie vereist was om de mensen van het concours er van te over tuigen, dat er geen aanspraak op een gemeentelijke garantie ge daan kon worden, dan wil ik toch voor de toekomst wel waarschu wen om ons niet te ver te wa gen met dergelijke en andere grote evenementen. Wij moeten niet verder sprin gen dan onze financiële stok lang is. Want als wij een sloot over moeten en onze beschikbare laar zen kunnen slechts nuttig zijn als wij precies op de rietstoelen stappen, dan is de kans om nat tc worden toch wel erg groot. Overigens heb ik respect voor de ondernemingsdurf van het Streekcentrum. De heer De Fejjter zegt de woorden van de heer C. van Ben degem volledig te kunnen onder schrijven. De heer P. J. van Bendegem merkt op, dat wanneer er ver makelijkheidsbelasting geheven wordt, dergelijke evenementen ook een voordeel voor de ge meente zijn. De Voorzitter wijst er op, dat de raad nog volkomen vrij is om de gevraagde garantie te verle nen, ja of neen. Het college is van mening, dat het ons geen geld zal kosten. Ook wij hebben respect voor de durf van het Streekcentrum en dit heeft in het verleden getoond dat het iets kan organiseren. Wij mogen blij zijn, dat zo iets hier kan gebeu ren. Als de heer C. van Bendegem zegt. dat wij bij het concours- hippique bijna het bokje waren, moet ik dit toch tegenspreken. Hier is geen sprake van geweest. Aan de heer P. J. van Bende gem antwoordt spreker, dat aan vermakelijkheidsbelasting 900 opgebracht kan worden. De heer Oggel zegt in 't be gin ook bezwaar tegen dit hoge garantiebedrag te hebben;, maar hij vindt het toch wel verant woord dat deze uiting van parti culier initiatief door de gemeen te wordt gesteund. Wij kunnen er wel zeker van zijn, dat voor deze kunstuiting, die zo'n taptoe toch is. veel belangstelling zal zijn. Hij vraagt zich af of wij voor dergelijke dingen geen re servefonds kunnen vormen uit de vermakelijkheidsbelasting. De Voorzitter zegt met dit laatste idee zeker accoord te kun nen gaan. De heer C. van Bendegem zegt, dat hij bij vroegere begrotings debatten wel eens heeft voorge steld om de opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting tc storten in een cultuurfonds. Uit zulk een fonds zouden wij cul tuur-uitingen in de gemeente kunnen subsidiëren. Of hier echter ook een taptoe onder te brengen is, al is deze ontegen zeggelijk mooi, is een andere vraag. Het voorstel van B. en W. om de gevraagde garantie te ver lenen, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Rondvraag. De heer P. J. van Bendegem zegt dat in 1965 het contract met de Centrale Dienst van Bouw- en Woningtoezicht afloopt. Willen wij hier van af, dan moeten wij dit tijdig opzeggen. Hij vraagt B. en W. dit in de gaten te hou den. Vervolgens wijst hij op de slechte toestand van straten en pleinen. De Voorzitter zegt voor wat het eerste betreft tijdig met voor stellen te zullen komen. De heer De Feijter vraagt aan dacht voor het verkeer in de Noordstraat. Het zou toch goed zijn dat het parkeerverbod aan één zijde werd uitgevoerd. De Voorzitter antwoordt da' biermede gewacht moet worden op de aflevering van de desbe treffende verkeersborden. De heer C. van Bendegem zegt dat de bewoners aan de Noord zijde van de Kanaalkade tussen de Crijnssenstraat en De Ruyter straat bij enige regenval hun er' niet met droge voeten kunne" verlaten. Verder vraagt hij ook nog aan- dacnt voor het oude stukje Wal- straat (Nassaustraat). Dat men hier niet veel meer aan wil doen is wel mogelijk, maar het wat gelijk leggen van de goot be- hoeft toch niet zoveel te kosten De heer K. Hamelink zegt dat de toestand van de terreinen van de v.v. „Axel" toch wel ernstig is, gezien het feit dat zelfs de heer Oggel. die anders slechts oog heeft voor het „Spui", zien dit ook ai aan begint te trekken. Dit zal B. en W. toch zeker tot meer voortvarendheid in ^eze moeten prikkelen. De heer Oggel vraagt of het feit, dat uit de bomen achter de Bankertstraat tijdens de laats' storm enkele toppen zijn waaid ook zijn oorzaak kan he ben in het te weinig snoeien. Verder niets meer aan de ora zijnde, sluit de Voorzitter de ve gadering met dankzegging. Ponderdag 3 augustu Miljoenste bezoek op Schiphol Een week eerder dan beeft Schiphol woensdagc 7ijn miljoenste bezoeker laar begroet. Het was de wereerde, 28-jarige Wag. eiectrornonteur H. J. Woerd, neef van de beken eeningse voetballers v<| naam. Te oordelen naar laatsuitdrukking meende vankelijk. dat men herr beetnemen, toen een vc vooi'diger van de luel hem bij de ingang tenmdc de stroom bezoekers gi SPD(k heer Van de Weerri I me- vrouw en twee zoont; het eersf van zijn leven 1 zoek aan Schiphol. Het regenachtige ochtend, rr tocht was de zoontjes bel bij nader inzien hadden v moeder Van de Weerd sniit van. De heer A-.A 'hoofd bureau voorlichting luchthaven, bood hun eet retourvlucht Amsterdam aan en late, bedolven v woordigers van alle op - gevestigde luchtvaartma Dijen de miljoenste bezo zijn gezin onder cadeau dc bekende blauwe rei dure aanstekers, een la plaat, vliegtuigmodellen reiskoffertje. Alleen over die vluci Parijs toonden ze zich ni togen. „We hebben nog vlogen en ik vind vliegei lig", zei mevr. an de Haar man voegde eraan ga tenminste heel wat Ir auto". HET VERKEE TUSSEN OOST WEST-DUITSLA Walter Ulbricht, het se staatshoofd, heeft in derhoud met „De Gazet werpen" gezegd, dat hi. pig niet van plan is de sluiten, zodat er geen sers meer naar het Wes nen uitwijken. Als eni waarde stelt hij, dat me Westen „vreedzame ge toont. PHILIPS „W Na de kwakkelende die de internationale dinsdag hebben te zien heeft hot Damrak giste vaste tot willige koerse opening geregistreerd, tot deze tendentie werd doorWallsfrcej,, waar Het Dow J-pnes-gémiddi de industrie-aandelen enige moeite op een ni time record werd gebr gemiddelde steeg tot 7 kooplust op de Newyorl wordt toegeschreven goede verwachtingen ii mende maanden voor 1 rikaanse bedrijfsleven, vrees voor inflatie alda volge van o.a. de grote uitgaven, kopers in d brengt. Men had in niet alleen belangstcll de eigen fondsen. Ook c landse internationale ten er goede vraag. Vo lips profiteerde hier fonds lag er zelfs „wil markt. Zeer begrijpel Amsterdam zich gedui telefonisch avondverl dinsdag bij de vaste in New York aan. Aanc lips bereikten toen ee: koers van 998, Unih Hoogovens 960, AKU Kon. Olie ƒ119.80. Gist deed men er nog een sc ven op bij een regelrr faire met als hoogste k Philips 1004, AKU 41 ver 761. Hoogovens 96: Olie 120. Al spoedig dc eerste notering oi ciële beurs, dal men 's wat te hoog had gegr openingskoex-sen blevi het hoogste niveau vai genuren. Dit vei-hindei niet dat er forse kot werden geboekt. Philij met een koersverbete opzichte van de vorige met ï-uim 30 punten AKU's liepen op van 4 en stegen op deze kot punten. Unilevers 757 een vorige slotkoers Certificaten Hoogoven punten hoger op 960. ruim een gulden 118.70. Doordat het merendeels verstek bleef de handel over linie zeer beperkt. I ningskoersen kwam v anaering meer. De sti Amsterdam werd med leerd door de hoger die de Westduitse b ook Londen gisteren ven. Ook in de overige bleef het zeer rustig, tuurseefor gebeurde v van betekenis. Aanc sterdam Rubber laget hoger op 110 in Met de scheepvaartwj de het gisteren weder te best vlotten. De ko den zich beneden slotniveau. De verlie echter beperkt. Ste gemakkelijker met - ken. In de lokale afdeli den de aandelen van banken hoger geadvis delen Ned. Grondbrie den wederom op 31 verhandeld. Kon. Zox 1150 (1130) geadvisi de inschrijving a par

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 2