Lagerhuisdebat over onderhandelingen met E.E.G. Door twee dictaturen naar democratie... De arbeidsverkorting bij de spoorwegen ZON- en MAANSTANDEN Autobus in het Vierwoudstedenmeer HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Jtnnkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nis 9 ct. VRIJE DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1961 17e Jaargang Nr 5359 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties 'géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer,*of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het probleem van Engelands toekomstige betrekkingen met Europa en de Europese Econo mische Gemeenschap is het zwaarste en belangrijkste waar voor Engeland ooit heeft ge staan. Met deze woorden heeft premier Macmillan woensdag middag' in een stampvol Lager huis een debat van twee dagen geopend over het besluit van de regering om met de E. E. G. on derhandelingen te beginnen over toetreding tot de gemeenschap. Aan het einde van liet debat vanavond zal gestemd moeten worden over een regeringsmotie waarin instemming met dit be sluit wordt gevraagd. MacMil- lan, in wiens nabijheid in de zaal de 86-jarige sir Winston Chur chill op zijn gebruikelijke plaats zat, gaf op rustige en welover wogen wijze een verdediging van de regeringspolitiek. De ba sisoverwegingen van de Euro pese eenheid, de toekomst van het Gemenebest en de kracht van de vrije wereld zijn alle van kapitaal belang, zo zei hij, en omdat wij vast geloven dat En geland een positieve rol heeft te spelen in de ontwikkeling van deze onderling verbonden zaken vragen wij het Huis ons besluit goed te keuren. MacMillan meende dat ieder een zal moeten toegeven dat de zes E. E. G.-Ianden dank zij hun gemeenschap enorme vorderin gen hebben gemaakt en een eigen dynamiek hebben ontwik keld. Hij erkende dat Engeland een lange traditie van isolement had en een zeker wantrouwen ten aanzien van vreemdelingen. Doeli steeds als de wereld door een tiran of agressie was be dreigd, had Engeland zijn isole ment opgegeven. En wie twijfelt er nog aan, aldus de premier, dat we voor een lange en uitput tende strijd staan, die langer dan een generatie zal duren, als wij een halt willen toeroepen aan de communistische expansie. „Onze juiste plaats is in de voorhoede van de beweging naar een grotere eenheid van de vrije wereld. Wij kunnen beter van binnen uit dan van buitenaf lei den. Daarom ben ik ervan over tuigd dat wij het moeten probe ren." zo zei hij. MacMillan beloofde dat een eventueel akkoord met de E. E. G. ter goedkeuring aan het parlement zal worden voorge legd liet E. E. G.-verdrag voor ziet hierin trouwens» en dat ook tussentijds de regering met het parlement overleg zou plegen. Ook het Gemenebest zal ,.op elk niveau en in alle stadia" geraad pleegd worden. Op de reeds door Labour ge stelde eis. dat er een conferen tie van Gemenebest-premiers zal worden gehouden, antwoord de hij c.at een conferentie van ministers of premiers kan wor den gehouden als het Gemene best het wenst. In dit verband gaf MacMillan tevens nogeens de verzekering dat met de bij zondere belangen van het Geme. nebest, speciaal op economisch gebied, rekening zal worden ne- houden. Over do landbouw, een ander moeilijk asDect van Britse aan sluiting bij de E.E. G.. zei de Britse premier dat Engeland wellicht zal moeten afstappen van het stelsel van regerings subsidies, dat afwijkt van de methoden die in de Europese Economische Gemeenschap worden gebruikt. Mogelijk zullen wij op dc duur moeten overschakelen op een systeem waarbij de markt zelf »oor een redelijk inkomen van de producent zorgt, zo meende Hl. Hij voegde hier overigens aan toe dat de E. E. G. nog be zig is met het uitwerken van de gemeenschappelijke landbouw politiek en dat Engeland, door hd te worden, invloed hierop zal Kunnen uitoefenen. Wat do industrie betreft ver klaarde MacMillan dat de ont wikkeling van een grote ge- eenschappelijke markt de j'itse industrie voor een uitda- C fv °P llet gebied van concur rentie en doelmatige produktie zal stollen. Maar of wij lid wor sen of met, we zullen in ieder «evai tegenover een zeer effi- Sjente industrie in geheel West- europa komen te staan. „Op de 2? duim kan een eiland-be- 0 King zoals wij geen hoge le- °nsstandaard handhaven als wij 111 geïsoleerde, beschermde manschap blijven leven. Wij kunnen geen zuivere staat op maken van de vooruitzichten voor onze industrie, maar de overwegende opvatting van de Britse fabrikanten is dat het voordelen biedt om lid te wor den van een eenheid die wat grootte betreft vergelijkbaar is met de Ver. Staten of Sowjet- Rusland." De mogelijke moeilijkheden op sociaal gebied als gevolg van aansluiting bij de E. E. G. dien de men volgens de premier niet te overdrijven. Zo zou men b.v. niet bang behoeven te zijn voor n toevloed van goedkope arbeids krachten of een grondige wijzi ging in de sociale voorzienin gen. De zes zijn nog pas aan het begin, van de harmonisatie van hun sociale politiek en als lid zou Engeland eigen ideeën in de ontwikkeling kunnen invoegen. MacMillan legde er voorts op nieuw de nadruk op dat een mis lukken van de komende onder handelingen met de E. E. G. een tragedie zoru betekenen. Als men hem zou vragen of de vooruit zichten beter zijn geworden, zou hij slechts kunnen herhalen „ik héb meer hoop dan tevoren". Hij was ervan overtuigd dat dé Europese landen beseffen dat Engeland speciale voorzieningen nodig heeft voor zijn bijzondere problemen. Hugh Gaitskell verklaarde als leider der Labouroppositie, dat de socialisten zich donderdag avond van stemming zouden onthouden. Volgens hem was de meerderheid van de Britse be volking niet bereid politieke in tegratie met de zes te aanvaar den. Hij staafde zijn betoog met citaten uit redevoeringen van MacMillan en Maudling, de mi nister van Handel, in de afgelo pen jaren, waarin zij zelf had den gezegd dat Engeland niet kon toetreden tot een politieke en economische gemeenschap die gevaar zou .kunnen opleveren voor de betrekkingen met het Gemenebest en de eigen soeve reiniteit. Gaitskell gaf toe dat de lan den van de E. E. G. op econo misch gebied grote successen hadden geboekt, maar volgens hem moest nog bewezen worden dat dit uitsluitend aan de ge meenschappelijke markt te dan ken was. Hij voor zich betwijfel de dat de economische vooruit gang in Frankrijk was te dan ken aan de devaluatie van de frank er. die in Duitsland aan de toevloed van immigranten uit Oost-Duitsland. De verwachte voordelen voor Engeland van een groot vrijhandelsgebied achtte hij discutabel. Gaitskell diende een amende ment op de regeriiigsmotie in, waarin wordt verklaard dat het regeringsbesluit betreurens waardig is omdat Engeland zal gaan onderhandelen „vanuit een positie van grote economische zwakheid". Engeland zal voorts pas defi nitief tot aansluiting kunnen be sluiten als de door de zes ge stelde voorwaarden aanvaard baar zijn voor het parlement en een conferentie van Gemenebest premiers en als zij in overeen stemming zijn met de Britse ver plichtingen in de Europese Vrij handelsassociatie, aldus dit amendement. Gaitskell sprak zich tenslotte uit tegen het denkbeeld van een Europese federatie. Evenals MacMillan gaf hij de voorkeur aan een confederatie. Hij meen de dat de bevoegdheden van de E. E. G.-commissie en het sy steem voor stemmingen in de diverse gemeenschapsorganen gewijzigd zouden moeten wor den. De vakantie van liet Belgisch vorstenpaar Een leuke vakantiefoto van het Belgische koninklijke paar, dat op het ogenblik in Zarauz in Spanje vertoeft: ongedwongen gesprek op liet dek van een jacht tijdens een rondvaart. Ook dit is Berlijn U zult liet misschien niet wil len geloven, maar ook dit is Berlijn! Het is de koeienmarkt in het West-Berlijnse Wedding, die iedere maand wordt gehou den. Het ziet er landelijk genoeg uit! .PRINS BERNHARD NAAR MEXICO VERTROKKEN Om half acht gisteravond is Prins Bernhard per K.L.M.-lijn- toestel van Schiphol naar Mexico vertrokken. Zaterdag a.s. viert Prinses Irene daar haar 22e ver jaardag en de Prins wil daarbij aanwezig zijn. Naar bekend brengt de Prinses enkele weken in Mexico door ais gast van pre sident Adolfo Lopez Mateos. De Mexicaanse ambassadeur in ons land, dr Rafael Fuentes, deed ue Prins gisteravond op Schiphol uitgeleide. Prins Bernhard vertoefde met de overige leden van de Konink lijke Familie in de vakantie-villa bij Porto Ercole in de buurt van Napels.Gisteren vloog hij in de koninklijke „Friendship" van Italië naar Soesterberg. Maandag 7 augustus reist hij per K.L.M. terug naar Neder land. De machine wordt dinsdag ochtend om 7.15 uur op Schip hol verwacht. Met de „Friend ship" zal de Prins daarna naar het vakantieverblijf in Italië terugkeren. WERKLOOSHEID IN DE V. S. VERMINDERD Het aantal werklozen in de Verenigde Staten is gedaald van 5.590.000 in juni tot 5.140.000 in juli van dit jaar, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Ar beid gisteren bekendgemaakt. In juli van het vorige jaar be droeg het aantal werklozen 4 miljoen. De Amerikaanse mi nister van Arbeid A. J. Goldberg verklaarde dat de cijfers een seizoensdaling -weerspiegelen ?n dat het economisch herstel geen invloed heeft gehad op de werk loosheid. De Amerikaanse beroepsbevol king daalde met 205.000 tot 68.499.000. PROCES-EICHMANN IN 'TIJDNOOD Dc aangekondigde verdaging van de hervatting van het pro- ccs-Eichmann van deze donder dag tot volgende week dinsdag, vanwege ziekte van rechter Ha- levi, heeft het gerecht in tijd nood gebracht. Dc datum der Israëlische verkiezingen, 15 augustus, nadert en bij aanhou den van het bestaande tijdsche ma voor requisitoir en pleidooi zou dit laatste waarschijnlijk niet meer voor de verkiezingsdag afgesloten'kunnen worden. Men zou nu van plan zijn voor requisitoir en pleidooi tijdsbe- sprekingen aan te leggen en ook genoegen willen nemen met schriftelijke indiening van lange citaten. Volgens het nieuwe schema zou aanklager Hausner nu dinsdag en woensdag aan staande zijn requisitoir houden daarna pauze op donderdag en irijdagoehtend. Dit alles mits het pleidooi van Servatius op rechter Halevi inderdaad a.s, dinsdag weer beschikbaar is. De uitspraak van het vonnis wordt niet voor oktober, en waarschijnlijk zelfs aanzienlijk later, verwacht. Van dc zijde van het College van ftijksbemiddelaars Wordt medegedeeld: „Heden heeft het College van Rijksbemiddelaars mededeling gedaan van zijn beslissing inzake de met de invoering van de ar beidstijdverkorting samenhan gende arbeidstijdverkorting ar beidsvoorwaarden bij de Neder landse Spoorwegen. In overeen stemming met het door de Stichting van de Arbeid uitge brachte advies, zijn de terzake gedane voorstellen goedgekeurd. Dit houdt in, dat enkele onder delen, die niet met de arbeids tijdverkorting in verband kon den worden gebracht, als open breker moesten worden be schouwd, en derhalve niet voor goedkeuring in aanmerking kon den komen." Met betrekking tot de mede deling van het College van Rijksbemiddelaars inzake de voorstellen van de N. S. tot wij ziging van het reglement dienst- voorwaarden wordt van de zijde van het ministerie van Verkeer en Waterstaat meegedeeld, dat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer E. G Stijkei, de met de invoering van de arbeidstijdverkorting samen hangende arbeidsvoorwaarden bij de N. S., met uitzondering van enkele onderdelen, die niet met de arbeidstijdverkorting in ver band konden worden gebracht eveneens heeft goedgekeurd. De staatssecretaris, die zijn vakantie had onderbroken, zal heden wederom naar zijn vakan tieadres in het buitenland ver trekken. ZON MAAN op onder op ondei Aug. 3 5.04 20.28 23.54 13.29 4 5.05 20.26 14.38 5 5.07 20.24 0.24 15.43 6 5.0S 20.22 0.59 16.41 OOSTDUITSERS WERDEN GEEN COMMUNISTEN. Onrust en ontevredenheid heersen in het rijk van Walter Ulbricht. Zelfs de communisti sche machthebbers maken daar van niet langer een geheim. De Oostberlijnse burgemeester, Ebert, geeft in een rede toe, dat op het gebied van de voedsel voorziening in de Oostzöne „on mogelijke en onduldbare toe standen" heersen. De „Leipziger Volkszeitung" gewaagt van hele groepen hoe ren, die als één man ontbinding eisen van de zogenaamde land- bouwproduktiegemeensehappen, de beruchte L.P.G.'s, en hekelt de communistische functionaris sen op het platteland, die zich niet tegen deze „provocaties" van de gecollectiviseerde boeren verzetten. De talrijke berichten over protestdemonstraties van het personeel in fabrieken en grote staatsbedrijven worden niet meer tegengesproken. Toch mag op grond van deze bewijzen van een gespannen si tuatie geen geloof worden ge hecht aan profeten, die een nieuwe opstand der Oostduitsers voorspellen. Wat op de 17e juni 1953 gebeurde, is onder een sindsdien dubbel waakzaam ge worden dictatuur niet mogelijk. En waarschijnlijk is het ook beter zo, want het uitbreken van gewelddadigheden in Oost-Duits- land op dit ogenblik zou dc ge hele wereld voor enorme geva ren plaatsen. NOG EEN BOLSJEWISERING. De positieve zijde van de ont wikkeling in Oost-Duitsland ligt, van het Westelijke standpunt uit gezien, onder de huidige omstan digheden vooral op het geeste lijke vlak. De Oostduitsers zijn, ondanks jaren van communisti sche heerschappij, geen commu nisten geworden en dat zeker niet in de zin en stijl van de over hen heersende partij-bureaucra tie. De reeds geruime tijd geleden uit de Sowjet-zöne gevluchte schrijver Gerhard Zwerenz (die niet behoort tot het type be roeps-anticommunisten, die het Westen dikwijls verkeerde raad geven) heeft onlangs, onder de titel „Ergernissen", een dagboek gepubliceerd, waarin hij de rede nen van zijn vlucht en zijn hou ding tegenover de wereld, waarin hij nu woont, onderzoekt. Zwerenz vraagt zichzelf af: „Waarom ben ik tegen Ulbrichts systeem?" En hij antwoordt: „Het is onverenigbaar met de eenvoudige menselijke trots. Dit antwoord zal in het Westen, waarheen miljoenen mensen uit het Oosten vluchten, op een wat vermoeid lachje stuiten. En toch, zo meen ik, leidt de confrontatie met de praktijken van de com munistische dictatuur tot de ont dekking van een wet van deze eeuw: het streven naar demo cratie". NU GRAAG DEMOCRAAT. „Burger te zijn in de staat van Ulbricht brengt de mens automa tisch tot het verlangen naar me dezeggenschap en zelfbestem ming. Wat de Duitser nooit scheen te zijn: een democraat, dat wil de Oostduitser juist cp het ogenblik wel zijn, omdat bij het recht daartoe mist. De dic tatuur maakt weliswaar geen de mocraten, maar zij wekt het ver langen naar een democratie." Niet allen die uit het Oosten vluchten, zijn idealisten. Niet allen hebben een innerlijke ont wikkeling beleefd als mensen van het type Zwerenz. die be paald niet zonder kritiek is op de Westelijke wereld. Maar daar op komt het niet aan. Het komt er op aan, dat juist onder de on derdrukte volken (of ook onder de jonge of voor een deel sociaal verslaafde volken, zoals bij voor beeld in Zuid-Amerika) de wil tot vrijheid niet altijd identiek is met de wil tot de vormen der Westelijke democratie in haar huidige ontwikkelingsstadium. Vooral voor de Verenigde Sta ten, maar ook voor andere Wes telijke mogendheden, komt het er daarom op aan in te zien, dat de democratie van de Angelsaksi sche traditie niet altijd een poli tiek zeer praktisch en bruikbaar exportartikel is. (Nadruk verboden.) OOST- EN WEST-BERLIJN Een Westduitse regerings woordvoerder heeft woensdag verklaard dat in de afgelopen 24 uur 1,110 Oostduitse vluchte lingen in West-Berlijn zijn aan gekomen. De vluchtelingen hebben me degedeeld dat de Oostduitsers nog steeds een strikte controle op het weg- en spoorwegverkeer naar West-Berlijn uitoefenen. Een woordvoerder van de Westberiijnse politie verklaarde dat berichten zijn ontvangen volgens welke de Oostduitse po litie de inwoners van het elf ki lometer ten westen van Berlijn gelegen dorp Albrechtshof hun identiteitspapieren heeft afge nomen. De inwoners van dit dorp werkten in West-Berlijn. 19 VERMISTEN Ruim twintig toeristen wor den vermist nadat de autobus arin zij zaten, nabij Luzern in liet Vierwoudstedenmeer was terechtgekomen. Volgens de politie zijn tot dus ver 10 inzittenden 10 Ameri kanen en één Zwitser gered. De geredden zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Stanz. Het ongeluk gebeurde tussen Stanzstad en Hergiswyl aan de voet van de Pilatus. De bus, het eigendom van een reisbureau te Lugano, reed van de weg, dook in het Vierwoudstedenmeer en verdween onder water. Volgens de politie ligt de bus in diep water. De politie deelde later mee, dat er nog 24 passagiers worden vermist. Gevreesd wordt dat zij allen zijn omgekomen. Het aantal geredden is tien in plaats van dertien, zei dc politie. Eén lijk is geborgen. De politie heeft later meege deeld dat er nog 19 Amerikaanse toeristen worden vermist, die naar gevreesd wordt, zijn ver dronken. Achttien mensen zijn gered. Eén lijk is geborgen. In de autobus zaten 35 Amer kaanse toeristen, de chauffeur en een Zwitsers echtpaar. Geen van de 18 overlevctiden verkeert in levensgevaaizo is in het ziekenhuis vernomen. Enkelen van hen zijn reeds uit het ziekenhuis ontslagen. Inzittenden hebben meegedeeld dat de autobus, nadat zij van de weg was geraakt en langs de oever naar beneden was gegle den, nog enige ogenblikken is blijven drijven. Hierdoor had een deel van de passagiers de gele genheid zich in veiligheid te stel len, daarbij geholpen door men sen die passeerden. Een wielrijder heelt de politie meegedeeld te hebben gezien, dat de bus in botsing is gekomen met een vrachtauto, waarna zij kan telde en in het meer terecht is gekomen. De politie meent, dat de bus ongeveer 45 meter onder water ligt. IIET MIJNONGELUK BIJ METZ Men heeft de nacht doorge werkt om de zeven arbeiders te bevrijden, die dinsdag in een mijn bij Metz, 700 meter onder de oppervlakte, door vallend ge steente werden ingesloten. De vcntilatieschachl is nu hersteld en een van de slachtof fers, een 29-jarige Pool, heeft door deze schacht geroepen dat zijn beide benen zijn gebroken. Hij wist niet of er nog anderen in leven waren. Het zal naar schatting nog twee dagen duren om de inge- glotenen te bereiken. Een reddingsploeg heelt woensdag op 700 meter diepte het verbrijzelde lichaam gevon den van een van de zeven mijn werkers, die sinds dinsdagmor gen vroeg door een instorting in een mijn bij Metz ingesloten zitten. Men heeft niet veel hoop dat er rog overlevenden gevon den zullen worden. Rond 250 mijnwerkers hebben woensdag voor het hoofdkan toor van de mijn betoogd voor betere veiligheidsmaatregelen en meer loon. Afnemend buiig. De buien van woensdag, waar van sommigen met onweer ge paard gingen, hingen samen rnet een front, dat inmiddels tot het Alpengebied is doorgedrongen. In ons land viel de meeste re gen in de provincie Zuid-Holland. Op de vliegvelden Zestienhoven en Valkenburg werd ongeveer 13 mm gemeten. Achter het front stroomde koe lere polaire lucht binnen. Hierin komen verspreide opklaringen voor, maar ook zullen aanvanke lijk plaatselijk nog enkele buien vallen. Door het naderbijkomen van een rug van hogedruk boven de Britse eilanden, wordt de bui igheid echter geleidelijk onder drukt, maar door het aanhouden van een overwegend matige noordwestelijke wind zullen de temperaturen gematigd zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Koel Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele buien. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. Ge matigde temperaturen. DONDERDAG 3 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 6.46 7.05 Terneuzen 7.21 7.40 Hansweert 8.01 8.20 Walsoorden 8.11 8.30

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1