Domme oo trlog Waardering in de reacties op toespraak van Kennedy Weeroverzicht Stevenson Kennedy vraagt verhoging defensiebegroting WEERBERICHT HOOGWATER vraagt versterking van Euromarkt ZON- en MAANSTANDEN De toestand in Kongo In Carthago van twintigste eeuw GEËVACUEERD UIT TUNESIË Frankering bij abonnement: Temeuzeii Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactieadres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct DONDERDAG 27 JULI 1961 17e Jaargang Nr 5353 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de-Saïfde te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p« advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meex 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding:'Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 oent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een „domme oorlog", zo heeft president Eourguiba de korte, maar bloedige strijd in Bizerta "enoemd. Inderdaad een „dom me oorlog", maar dan een, die met een domme daad van de Tunesische president zelf begon. Hij mocht immers geen seconde aannemen, dat een generaal De Gaulle voor zijn dreigementen zou bukken. Inmiddels, de strijd heeft aan Tunesische zijde ruim zeshonderd doden gekost en dat moge zijn eigen volk Bourguiba kwalijk nemen. Het Westen zal het hem euvel duiden, dat hij zijn actie ondernam op een voor de vrije wereld, waartoe Bour guiba inaar hij steeds heeft ge zegd) ook Tunesië rekent, kri tiek ogenblik, namelijk midden in de crisis om Berlijn. Gelukkig is Bourguiba nog tijdig op de dwalingen zijns weegs teruggekeerd door een beroep te doen op de Veiligheids raad der Verenigde Naties. Na tuurlijk ondersteunde deze niet zijn aanklacht wegens agressie tegen de Fransen en daarop zal de Tunesische leider ook wel niet hebben gehoopt. Maar de raad bood hem. met het verzoek aan beide partijen het vuren te staken, wel de mogelijkheid om zich met enig fatsoen uit een onaangename situatie terug te trekken. Zijn uitnodiging aan de secretaris-generaal van de V. N.. Hammarskjoeld, sluit daarbij geheel aan. >IOOI AANBOD Lof in deze zo onverkwikke lijke affaire verdient zeker gene raal De Gaulle. Hoewel hij uiter aard niet kon en mocht zwich ten voor het Tunesische ultima tum, heeft hij zich geen ogen blik laten verleiden tot impul sen van woede, die maar al te begrijpelijk zouden zijn geweest. Integendeel, hij bood onmiddel lijk een wapenstilstand aan en stelde voor om over de Sahara en Bizerta, waarover hij de Tu nesische souvereiniteit immers al vroeger had erkend, te onder handelen, zodra normale toe standen hersteld zouden zijn. Het is waar, dat Bizerta al zeven jaar lang, sinds de dag dat Tunesië de onafhankelijk heid kreeg, een doorn in het vlees van deze Noordafrikaanse staat is geweest. Maar ook niet meer dan slechts een doorn, die op de duur zeker pijnloos verwij derd had kunnen worden. De verklaring, dat Bourguiba tot zijn onverwachte optreden zou zijn gekomen, omdat hij, nadat Frankrijk zijn bases in Marokko en Mali had opgegeven, niet voor minder anti-imperialis- lisch dan de andere Arabische leiders wilde doorgaan, schijnt daarom niet zeer steekhoudend. DK ARABISCHE LEI DER? Meer waarschijnlijkheid bezit de veronderstelling, dat Bour guiba op het ogenblik, dat Fran sen en Algerijnen opnieuw gin gen onderhandelen over onder meer de Sahara, meende, dat hij niet langer kon wachten met het claimen van ook een stuk van dit olierijke gebied. Mali, dat eveneens aan de Sahara grenst, had dit al gedaan. Maar moest Bourguiba daarvoor nu zulke grove middelen gebrui ken? Geen wonder, dat men gezocht heeft naar een derde verklaring. Men meent die gevonden te heb ben in het volgende: Bourguiba zou er van overtuigd zijn, dat Fransen en Algerijnen niet tot overeenstemming kunnen ko men en dat als gevolg daarvan het Frans-Algerijnse conflict zal uitgroeien tot een veel uitgebrei der Frans-Arabisch conflict. En daarin zou Bourguiba de leider aan Arabische zijde willen zijn. Natuurlijk is deze „verkla ring" niet meer waard dan elke andere mogelijke veronderstel ling. Men zou er echter toch bij willen aantekenen, dat Tunesië misschien wel geografisch de erfgenaam is van Carthago, maar dat Bourguiba beslist niet verkeert in de positie van een Hannibal. De krijgsolifant is al sinds eeuwen geen superieur wapen meer. (Nadruk verboden.) CUBA Een groep Cubaanse ballingen heeft dinsdag in Washington een „voorlopige vergadering" opge richt met het doel een Cubaanse regering in ballingschap op te richten. Tegenover verslaggevers ver klaarden zij dat niet alle Cubaan se politieke partijen in deze ver gadering vertegenwoordigd zul len zijn. Zij hopen echter dat de „Cubaanse revolutionaire raad", die de landingspoging op Cuba op 17 april organiseerde, zich bij hen zal voegen. Geslaagde lancering van Titan-raket Een ongeveer dertig meter lange intercontinentale Titan raket is dinsdag vanaf de lan ceerbasis te Kaap Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida, afgevuurd. De lancering werd een succes. De raket legde in een half uur een afstand van vijfduizend mijl over het zuidelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan af. Belgische ninister bezocht kanaalzone. Op een te Zelzate gehouden bijeenkomst heeft de minister van Openbare Werken in België, de heer N. Merlot, tijdens een oriëntatiebezoek in de Belgische kanaalzone de wensen en grie ven van het plaatselijk gemeen tebestuur aangehoord. In een wederwoord op de door de bur gemeester van Zelzate, de heer J. Chalmet, gedane verlangens stelde de minister zich in prin cipe akkoord voor de gedupeer den ten tijde van de onteigening met spoed kredietenvoorrang te verlenen, welke kredietverlening ook van toepassing zal zijn voor de gemeentelijke werk zaamheden. De minister zei voorts dat in Zelzate een tunnel en een brug zal komen in plaats van een tunnel en een pont. Met nadruk stelde de minister dat de werkzaamheden in 1965 be slist zullen moeten zijn beëin digd, niettegenstaande de van Nederlandse zijde „geplande ti ming" over een groter aantal jaren. Het bleek dat spoedige uitvoe ring der werkzaamheden zeer belangrijk is met het oog op de te verwachten economische acti viteiten in de Belgische kanaal zone, speciaal wat betreft het door de groep Cidemar in de na bijheid van Zelzate te projec teren staalbedrijf, dat aan onge veer 18.000 arbeiders werk zal bieden. Deze streefdatum is zeer belangrijk voor het weer opgang- brengen van de activiteiten in de Gentse haven waardoor sche pen met een draagvermogen van 50.000 ton via Terneuzen deze stad zullen kunnen bereiken. Congresleden van de twee gro te Amerikaanse partijen hebben uiting gegeven aan hun waarde ring voor de inhoud van Kenne dy's toespraak. Men meent in Washington dat de president in beide kampen aanzienlijke steun heeft verkregen voor zijn toezeg ging dat de Ver. Staten, in ver band met de crisis om Berlijn, hun militaire kracht zullen uit breiden. „Reuter" meldt uit Parijs dat Kennedy's rede in Frankrijk als ,,'n redelijke gevechtstoespraak" wordt beschouwd. Men meent dat zij ten doel heeft de Russen dui delijk te maken dat het Westen niet zal aarzelen ten strijde ie trekken, indien het Kremlin ern stig zou pogen afbreuk te doen aan de vrijheid van West-Berlijn. De opmerking van de presi dent, dat niet Berlijn maar Mos kou de oorzaak is van de interna tionale spanning, komt overeen met de Franse beschouwing van de internationale toestand. Men merkt verder op dat zijn waarschuwing aan de Sowjet- Unie „niet de gevaarlijke vergis sing te maken van aan te nemen dat het Westen te zelfzuchtig of te week is om het hoofd te bie den aan vrijheidsschendingen in andere landen", een uiting is van de vastberadenheid, die In aansluiting op zijn radio- en televisietoespraak heeft presi dent Kennedy het congres woensdag gevraagd de defensie begroting voor 1962 met 3.451 miljoen dollar tot 47.506.113.000 dollar te verhog De aanvul ling is „voornamelijk bestemd om de non-nucleaire defensie- kracht van de strijdkrachten te vergroten", zo zegt Kennedy in de begeleidende boodschap. Een bedrag van 207,6 miljoen dollar is bestemd voor bescher ming van de burgerbevolking „tegen de vernietigende gevolgen van een atoomaanval". Van de 3.454 miljoen gaan voorts 751 miljoen naar militair personeel, 743 miljoen naar gebruik en on derhoud van materieel en 1.753 miljoen naar nieuw materieel. Kennedy heeft het congres volmacht gevraagd onderdelen van de eerste reserve gedurende een periode van maximaal twaalf maanden onder de wapenen te roepen. Slechts een kwart mil joen man van de eerste reserve mag in actieve dienst zijn. De anderen mogen eerst worden op geroepen wanneer het eerder onder de wapenen gekomen deel van de eerste reserve is gedemo biliseerd. De president wil tevens de be lle Franse marine is bezig met de evacuatie van een aantal Franse gezinnen uit Tunesië. Bij de aankomst van liet eerste sehip met evacuees, de kruiser „Colbert", werd in de haven van Toulon deze opname ge maakt van een paar zuigelingen, welke door een matroos van de kruiser aan wal worden gedra gen. De „Colbert" is op deze foto ook zichtbaar. VRIJ VEEL WIND Opnieuw is de invloed van depressies op het weergebeuren in West-Europa toegenomen. Een lagedrukgebied dat naar het noordelijk deel van de Noordzee trok, deed de lueht- drukverschillen zozeer toenemen dat er aan onze kust een harde en af en toe stormachtige zuid wester opstak. Een bijbehorend front passeerde met veel bewol king en wat regen, zij het ook dat het in het zuidoosten van het land droog bleef en in de aangevoerde lucht het kwik nog tot 25 graden kon oplopen. Bo- ven Zuid-Europa bevindt zich tjog een gordel van hogelucht- druk die vergezeld gaat van zonnig weer met zomerse tot medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Koel weer. Veranderlijke bewolking en slechts hier en daar een bui. Ma tige tot krachtige, en aan de kust af en toe harde westelijke wind. Koel weer» tropische temperaturen. Vanuit Frankrijk worden waarden van boven de 30 graden gemeld. Wij zullen vandaag lucht aan gevoerd krijgen met een krach tige, en aan de kust af en toe harde westelijke wind. In deze lucht komen naast wolkenvel den ook enkele opklaringen voor. Regen van enige betekenis wordt er niet verwacht. De mid- dagtemperaturen zullen in het binnenland echter nauwelijks de 20 graden bereiken, en aan de kust tot ongeveer 17 graden op lopen. DONDERDAG 27 JULI vm. n.m. Breskens 0.58 1.21 Terneuzen 1.33 1.56 Hansweert 2.13 2.36 Walsoorden 2.23 2.46 ZON MAAN op onder op ondei Juli. 27 4.53 20.39 20.18 4.22 28 4.54 20.37 21.00 5.38 29 4.56 20.36 21.36 6.59 30 4.57 20.34 22.06 8.21 31 4.59 20.33 22.33 9.42 Adlai Stevenson, de Ameri kaanse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties die op het ogenblik een be zoek aan Italië brengt, heeft woensdag in Rome gepleit voor versterking van de Euorpese Economische Gemeenschap. Hij zag dit als een belang voor de eenheid van de Atlantische wereld en zinspeelde op de mo- hij hieraan toe. gelijkheid van een Amerikaans samengaan met de Euromarkt, op den duur. Wat hem voor ogen stond was een „nieuwe gemeen schap, open voor handel, inves teringen en mogelijkheden" en zich uitstrekkend van Hawaii tot de grenzen van het Sowjet- blok. Stevenson verklaarde dit in een rede voor het Italiaanse ge nootschap voor internationale organisatie. „Net als het welsla gen en de dynamiek van de ge meenschappelijke markt de voor naamste aansporing voor Enge land is gebleken om de kwestie van toetreding (tot de E. E. G.) te overwegen, zal de groeiende aantrekkelijkheid van een wel varende markt van. 200 miljoen mensen in Europa een overwel digende aantrekkingskracht uit oefenen op de Noordamerikaan- se markt", zo verklaarde hij. Volgens hem zouden „zowel En geland als Amerika kunnen pro fiteren van de levendigheid der concurrentie die door fantasie rijke leiding en van staatsmans inzicht getuigend vakbondsleven vanuit West-Europa aan Ameri ka zal worden geboden". „En het samenbinden van ons gemeenschappelijk leven op eco nomisch niveau zal het ontwer pen van nieuwe, gemeenschappe lijke politieke instituties, die een associatie tussen de werelddelen nu eist, bespoedigen", zo voegde Kwestie Angola in de Veiligheidsraad? De 39 landen tellende groep van Afro-Aziatische landen in de Verenigde Naties overweegt de kwestie-Angola voor de Veilig heidsraad of de algemene verga dering te brengen. In een brief aan secretaris generaal Hammarskjoeld zeg gen de afgevaardigden van deze landen dat Portugal zich schul dig maakt aan „medogenloze onderdrukking en massamoord". De Portugese regering heeft „niet de geringste aandacht" be steed aan de besluiten die de Veiligheidsraad en de algemene vergadering met betrekking tot Angola hebben genomen. Zoals bekend heeft Portugal gewei gerd de V. N.-subcommissie voor Angola tot dit gebied toe te laten. voegdheid bezitten dienstverban den, benoemingen, perioden van actieve dienst en perioden van verplichte dienst in alle onder delen van de strijdkrachten en de nationale garde met maximaal twaalf maanden te verlengen. De leider van de republikeinse fractie in de senaat. Everett Dirksen, heeft meegedeeld dat zijn partij zal meewerken aan een spoedige behandeling van het wetsontwerp. De president zou het ontwerp reeds dinsdag moeten kunnen tekenen. Frankrijks president De Gaulle reeds zo lang heeft bepleit. In officiële Franse kringen verheugde men zich erover dat de Amerikaanse president zijn krachtige waarschuwing aan het Kremlin gepaard deed gaan met de erkenning, dat de Sowjet Unie het recht heeft zich zorgen te maken over haar nationale veiligheid. Men wijst er verder op dat Kennedy zich bereid heeft ver klaard tot overleg met de Sow- jetrussische regering over de wijze, waarop de internationale spanning zou kunnen worden verminderd. „Reuter" meldt uit Bonn dat men in Westduitse regerings kringen zeer is ingenomen met het krachtige standpunt, dat president Kennedy met betrek king tot het vraagstuk-Berlijn heeft ingenomen. Men is vooral voldaan over de door Kennedy aangekondigde maatregelen om de Amerikaan se militaire macht te versterken. De Westberlijnse plaatsvervan gende burgemeester Franz Am- rehn verklaarde onder meer „Ik ben ervan overtuigd dat iiet Kremlin de diepe ernst van Ken nedy's woorden en het gevoel van verantwoordelijkheid, waar mede zij werden uitgesproken, zal begrijpen". Bondskanselier Adenauer Had dinsdagmiddag op een perslunch reeds tegenover Westduitse jour nalisten verklaard dat Kenne dy's programma het bewijs zou leveren van de leidende rol, die de Verenigde Staten in de Wes telijke wereld, bij het bepalen van het standpunt tegenover de Sowjetrussische uitdaging, ver vullen. BRITS COMMENTAAR Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken verklaarde woensdag, in een eerste officiële commen taar op de rede van Kennedy, dat de Westelijke geallieerden duide lijk moeten demonstreren dat op treden van de Sowjet-regering alleen ten aanzien van de kwestie Duitsland „zeer ernstige geva ren" zou scheppen. Engeland deelt de Amerikaan se bereidheid tot onderhandelen over de Duitse kwestie met de (Adv.) EEN PRODUKT VAN De secretaris-generaal van de Ver. Naties. Dag Hammarskjoeld heeft aan de regering van India verzocht meer troepen naar Kon go te zenden om de Tunesische troepen, die naar aanleiding van de crisis in Bizei-ta zijn terugge roepen, te vervangen, zo is giste ren uit officiële bron in New Del hi vernomen. India zal het ver zoek in overweging nemen, maar het heeft reeds 5.000 man in Kon go, aldus de bron. Het Tunesische contingent bestond uit meer dan 3.000 manschappen. Een woordvoerder van de Ver. Naties in Leopoldstad heeft be kendgemaakt dat het Kongolese centrale parlement zijn „eerste doeltreffende bijeenkomst" heeft gehouden. Een Loemoembist werd gekozen tot voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden. Ook werden andere functionaris sen benoemd. Joseph Kassongo, de nieuwe voorzitter van de Kamer van Af gevaardigden, behoort tot de „Nationale Kongolese beweging", de partij van wijlen Loemoemba. Tot voorzitter van de senaat werd gekozen Komoriko, die lid is van de gematigde „Nationale partij van de vooruitgang". Deze post werd bekleed door Joseph Ileo, die premier is van de cen trale regering in Leopoldstad. In de Kamer van Afgevaardigden zijn alle belangrijke posten in handen gekomen van de Loe- moembistische coalitie. Eindafrekening garantie koolteelt 1960—1961 De minister van Landbouw en Visserij heeft thans definitief besloten de koolprijstoeslag voor 1960 vast te stellen op 2,50 per 100 kg voor in de periode van 1 januari29 april 1961 aange voerde rode, witte en savooije kool. Aan de kooltelers, die reeds een voorschot van 1,50 hebben ontvangen, zal dus nog de slot- uitkering van 1 per 100 kg wor den verstrekt. Het Produktschap voor Groen ten en Fruit is met de uitvoe ring van deze toeslagregeling be last. De Katagaanse minister van Buitenlandse Zaken, Evariste Kimba, die op het ogenblik in Parijs is, heeft verklaard dat Ka- tanga pas vertegenwoordigers naar het Kongelese parlement zal zenden, als men het principe heeft aanvaard, dat „Katanga zijn persoonlijkheid ook in een federaal systeem zal behouden". i De prijs van de boter Bij de rondvraag van de gis terochtend in Den Haag gehou den openbare vergadering van het bestuur van het Produkt schap voor Zuivel heeft de heer S. van der Ploeg er de aandacht op gevestigd dat het bestuur op groothandelsniveau en op pro- duktschapsniveau veel doet aan stabilisatie van de boterprijs. Maar, zo vroeg hij, wat doet het bestuur op dit gebied op klein handelsniveau en op consumen tenniveau? Het is hem gebleken dat een pakje boter (van een half pond) in Utrecht dinsdag voor 1,04 te koop was en dat een pakje van hetzelfde merk maandag 89 cent kostte. Een verschil van 60 cent per kg van de ene dag op de andere komt hem wel wat groot voor. De heer Van der Ploeg stelde derhalve voor te on derzoeken wat er met de prijs zetting van boter gebeurt nadat ze de fabriek heeft verlaten, of is omgepakt. Op grond van dit onderzoek zou dan kunnen wor den nagegaan of het bestuur van het schap maatregelen zou kunnen nemen. Na discussie, waarbij bleek dat enkele bestuursleden er voor voelden deze kwestie op haar beloop te laten en anderen het nut van een onderzoek niet in zagen, werd besloten dat eerst eens zal worden nagegaan of een publiekrechtelijk bedrijfs- lichaam als het onderhavige schap wel bevoegdheden heeft op het gebied van de binnen landse prijzen van boter. Pas daarna kan worden bezien of er iets kan worden gedaan. In de bestuursvergadering van 23 aug. a.s. zal een nota over eventuele bevoegdheden dan kunnen wor den besproken. Sowjet-Unie, als er „redelijke ba sis" voor zou bestaan. Voorts is Engeland het ermee eens dat de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen met het oog op een eventuele gevaarlijke ontwik keling. De Britse woordvoerder kon echter niet zeggen welke stappen Engeland eventueel zou nemen. Zij zouden, ook al dienden zij het zelfde doel, niet noodzakelijker wijs identiek aan de Amerikaan se maatregelen behoeven te zijn, zo voegde hij hieraan toe. WESTDUITSE REACTIES De Westduitse partijen hebben op de rede van Kennedy gerea geerd met instemming met de vastbeslotenheid van de Ameri kaanse politiek tegenover Sow jetrussische dreigementen. De Christelij K-democratische bondsdagafgevaardigde Ernst Majonica verklaarde dat de NA VO door de militaire plannen van de Ver. Staten doeltreffender en daardoor een krachtiger instru ment van de vrede is geworden. Chroesjtsjef kon thans zelf kie zen tussen een eervolle vrede en zelfvernietiging. Van de zijde der sociaal-demo craten werd gezegd dat de rede van Kennedy een einde zou kun nen maken aan liet verwarde uit wisselen van bedreigingen en speculaties. In Duitsland kan met tevredenheid geconstateerd worden dat men machtige pleit bezorgers voor de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht heeft. De voorzitter van de Vrije de mocratische partij (liberalen), dr Erich Mende, juichte vooral de Amerikaanse bereidheid tot on derhandelen toe. N EDER.LAN DSE REACTIE OP REDE VAN KENNEDY „President Kennedy heeft op rustige en overtuigende wijze de noodzaak van de versterking van de Westerse defensie duidelijk gemaakt", aldus heeft desge vraagd een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verklaard. „De voorgestelde maatregelen dienen niet zozeer te worden ge zien als noodmaatregelen in ver band. met de kwestie-Berlijn. Zij beogen versterking van de „overall deterrent" van het Wes ten, waaraan een meer geva- rlëerd karakter dient te worden gegeven, en tevens het brengen van de Navo-strijdkrachten op het peil dat reeds larlg als nood zakelijk was erkend. I>3 rede is van belang omdat nog eens de vastberadenheid van het Westen in de kwestie-Berlijn wordt ver tolkt, zodat een bijdrage wordt geleverd tot het voorkomen van misrekeningen", aldus deze ver klaring. WAARDERING Ook in kringen van handel en financiën in Amsterdam werd gisteren met veel waardering ge sproken over de redevoering van president Kennedy. Evenals in de meeste buitenlandse centra was de reactie dan ook gunstig, het geen bijv. tot uitdrukking kwam in de koersen van het voorbeurs- effectenverkeer. alwaar de dins dag reeds ingezette vastere stem ming werd voortgezet en de koer sen op het hoogste niveau de ochtendhandel verlieten, hetgeen neerkwam op koerswinsten van circa tien punten ten opzichte van het vorige officiële slotpeil voor de internationale fondsen. Er heerste een gevoel van ont spanning nu de Amerikaanse president zijn standpunt duidelijk heeft uiteengezet en nu ook de Britse regering haar maatrege len heeft bekend gemaakt om het hoofd te bieden aan de eco nomische problemen waarmee het land te worstelen heeft. Als bewijs van vertrouwen in de En gelse maatregelen, zoals dinsdag in het Lagerhuis aangekondigd, vertoonde de koers van het pond sterling internationaal een ver der herstel. In 24 uur is het pond nu verbeterd van 10.01% tot 10.03)4 gulden. Met een flinke verhoging van het officiële En gelse disconto had men in beurs- kringen te Amsterdam reeds re kening gehouden. De verhoging had geen nadelige invloed op de koersontwikkeling, zoals anders met discontoverhogingen het ge val pleegt te zijn. De opvolging van dr. Veldkamp In verband met geruchten als zou er niet worden voorzien in de vakature van dr G. M. J. Veld kamp als secretaris van Econo mische Zaken kan erop worden gewezen, dat minister De Pous momenteel met vakantie is en zich met het aanzoeken van een staatssecretaris nog niet heeft bezig gehouden. De benoeming van een nieuwe functionaris kan niet vóór september worden .ver wacht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1