Het alarm der machtelozen 4 BADPAKKEN Jlffl HAARD" Lübke tevreden naar huis na bezoek aan Parijs c 3 De rechten van het Westen in Berlijn Bloedbad in Zuid-Afrika HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Radio de Koek Franse regering treft voorbereidingen voor een verdeling van Algerië Frankerlng bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38X50 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per 'week 48 et. Losse nrs 9 et DE VRIJ ZATERDAG 24 JUNI 1961 17e Jaargang Nr 5325 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pel advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meei 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre« Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer; zaterdags 10 uur, GEVOEL VAN ONBEHAGEN IN HET WESTEN Sinds de topontmoeting tussen Chroesjtsjow en Kennedy in Wenen heeft zich een gevoel van onbehagen meester gemaakt van de Westelijke wereld. In het algemeen komt dit voort uit het feit, dat men niet goed weet wat te doen. In Wenen is gebleken dat de Russen ten aanzien van Duitsland hun politiek voortzetten en in die zin heeft Chroesjtsjow zelf ver leden week verslag uitgebracht. Het gaat er om dat de communis ten de situatie in Europa willen regelen op basis van de verdeling van Duitsland. De Oostduitse republiek moet worden erkend als een soevereine staat, die zich nooit zal laten „inlijven'' door West- Duitsland. De grenzen moeten worden vastgesteld, dat wil zeggen die tussen West- en Oost-Duitsland en tussen Oost-Duitsland en Polen. Nu zal Bonn bondgenoot van het Westen stellig niet afzien van de hereniging, al is de kans daarop gering. Bovendien eist Adenauer het recht op, a 1 ie Duitsers te vertegenwoordigen, en het Westen is het met hem eens, dat Oost-Duitsland niet moet worden erkend, tenminste niet als staat. Volgens Bonn is het ,,de door de Russen bezette zóne van Duitsland". Berlijn Maar de kernkwestie vormt Berlijn. Chroesjtsjow zei, dat hij een afzonderlijke vrede zal slui ten met Oost-Duitsland, wat niet veel aan de situatie zal verande ren. Met die republiek heeft Rus land immers nooit oorlog ge voerd: zij is door de Russen zelf in X949 geschapen. Maar het oe- tekent dat de Russen dan defini tief ophouden bezetters te zijn. En op het grondgebied van Oost- Duitsland zal de Oostduitse re gering soeverein zijn. Nu ligt midden in Oost-Duits land de stad Berlijn, en het Wes telijke deel daarvan is bezet door Fransen. Die krijgen dan te doen met de Oostduitsers en zouden met hen een overeenkomst moe ten sluiten. Erkend moet wor den dat de communisten niet West-Berlijn opeisen: dat kan (hoe lang nog?) een vrij stads deel blijven. Maar voorlopig zul len de bezetters dus over hun verbindingslijnen, dwars door Oost-Duitsland, moeten onder handelen met de Oostduitsers, en niet met de Russen. Kunnen zij dit doen, terwijl zii Oost-Duitsland niet erkennen a's staat? Doen zij het niet, dan kunnen er ernstige moeilijkheden rijzen en dan zou geweld :om de weg naar West-Berlijn eventueel open te breken) zeer wel kunnen leiden tot een derde wereldoor log, terwijl eigenlijk niemand om deze reden zulk een oorlog wil. Prestigeverlies De communisten zullen hard nekkig pogen de erkenning van Oost-Duitsland af te dwir.gen om aan het Westen een verlies van prestige te bezorgen. En voor de toekomst zal er dan toch weer een nieuw gevaar opduiken. De Oostduitsers zullen het vertrek eisen van de gealliëerde troepen uit West-Berlijn. om dit stads deel te neutraliseren. Het kan een vrije stad blijven, maar dan een neutraal stukje midden in Oost-Duitsland, zoals Monaco in Frankrijk, of dit voorbeeld is natuurlijk van de communisten zoals Vaticaanstad in Italië. Het zal dan niet lang duren of West-Berlijn wordt in werke lijkheid geheel afhankelijk van Oost-Duitsland. De Westelijke troepen zouden weg moeten, en een internationale garantie zou gegeven moeten worden voor de zelfstandigheid van West-Ber lijn. Niettemin zou dit econo misch weldra worden ingekap seld in de communistische sfeer. Dat kan lang duren, en de Rus sen en Oostduitsers stellen ook geen ultimatum, maar zij heb ben de aanval toch opnieuw ge opend op de positie van West- Berlijn. naar West-Berlijn. En dan wor den zij per vliegtuig over het Oostduitse grondgebied heen naar West-Duitsland overge bracht. Nu heeft Ulbricht, staats, hoofd en partijleider van Oost- Duitsland, duidelijk gezegd, dat daaraan een einde moet komen. We zien dus, dat er problemen genoeg rijzen. Eigenlijk wordt de verdeling van Duitsland en de heftige twist tussen Duitse communisten en democraten een bron van enorme spanningen, doch voornamelijk doordat West- Berlijn een Westelijke kern is in een communistisch gebied. Wat te doen? In het Westen wordt de kwes tie zeer ernstig genomen en wordt er alarm geslagen. Doch vooral omdat het zo moeilijk is; in dit geval een houding te be palen die niet als een nederlaag wordt uitgelegd De positie van West-Berlijn is nu eenmaal stra tegisch zwak. Het geschil is ont staan, omdat tijdens de oorlog eerst is bepaald dat de hoofdstad van het Duitse rijk door de vier overwinnaars zou worden bezet. Daarna is de verdeling van Duitsland gekomen. Zou toen de scheidingslijn dwars door Berlijn zijn gekomen, met aan deze zijde net Westen en aan de andere kant de Russen, dan zou de staatsgrens tussen Oost- en West-Duitsland dwars door de stad lopen, maar dan zouden er eigenlijk twee steden „Berlijn" zijn ontstaan, ieder lig gende in een ander land. Maar einde 1944 en begin 1945 rukten de Russen sneller op dan de westelijke geallieerden. Op grond daarvan werd de Elbe aanvaard als scheidslijn. En zo kwam Ber lijn midden in de Russische zone te liggen. Zo kan een erfenis van de oorlog van 19391945 nog lei den tot een nieuw groot conflict, hoewel niemand dat wil. Engeland en het vaste land In deze kritieke omstandig heden willen vooral de Amerika nen graag dat West-Europa ster ker staat en zich nauwer aaneen sluit. Zij hebben de economische „club" op 't vasteland, de Euro pese Economische Gemeenschap, toegejuicht omdat deze de Fran sen nauw bont} aan de Westduit sers. Zij zouden nu ook wensen dat de Engelsen er zich mee ver bonden. In Londen bestaat daar meer neiging toe dan voorheen, omdat de E. E. G. niet suprana tionaal is. Ook De Gaulle wil daar immers niets van weten: hij spreekt van een „Europa der Vaderlanden". Er is nog iets anders: de Brit ten vrezen te worden uitgesloten van de markt op het vasteland, als zij niet meedoen. Wel zijn zij altijd meer gebonden geweest aan de overzeese gebieden van het gemenebest dan aan het Westeuropese vasteland. Maar die gebieden worden steeds meer onafhankelijk en neutralistisch. Dus drijven de ontwikkeling en de Sowjet-dreiging toch de En gelsen meer naar het Europese continent. Het zal lang duren, voordat de Engelsen tot de E. E. G. toetreden. Maar de kans er op is toegenomen. dr. A. C. (Nadruk verboden.) Tricobest v.a. 13,95 Heinzelnian Orchidee Ganducor Elka in Helanca, Katoen en Lastex SPORTHANDEL Noordstraat 76 TERNEUZEN Spion in Griekenland ontmaskerd In het noorden van Grieken land is door de Griekse contra spionage een geheime zender ontdekt, die militaire gegevens naar Bulgarije doorgaf. Een 32-jarige inwoner van het dorp Kelkis is aangehouden. De Gaulle naar Bonn „Ik ga tevreden naar huis terug", aldus heeft de president van de bondsrepubliek Lübke vrijdagochtend tegen Duitse journalisten gezegd voor zijn te rugreis naar Bonn na het staats bezoek van drie dagen dat hij aan Parijs heeft gebracht. Hij loofde de „volkomen waardige houding" van de Franse bevol king die toenemende belangstel ling voor zijn bezoek had ge toond. De diepste indruk had hij van president De Gaulle zelf gekre gen. Men kan met De Gaulle rechtuit praten en hij geeft een duidelijk antwoord. De bezege ling van de Duits-Franse betrek kingen ligt hem zeer na aan het hart, aldus Lübke. De bondspresident en zijn echt genote Wilhelmine namen in de appartementen van het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken waar zij gelogeerd hebben met een handdruk afscheid van elk der ongeveer 25 politieman nen die hun gemotoriseerd es corte hadden gevormd. Daarna begaf het echtpaar zich langs een erewacht naar de auto die hen eerst naar de Duitse ambas sade en dan naar het Elysee voor het afscheid van president De Gaulle bracht. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken Von Bren- tano had inmiddels nog een apart onderhoud met zijn Franse col lega Couve de Murville. Op het tuinterras van het Ely see stond een ruitergroep van de republikeinse garde met getrok ken sabels opgesteld. De bonds president werd op het terras door De Gaulle verwelkomd en naar de ambassadeurszaal geleid waar de twee staatshoofden in het bij zijn van minister Von Brentano en premier Debré nog een onder houd van 25 minuten hadden. Na de ceremonie met het spelen van de volksliederen in de tuin nam De Gaulle afscheid met de woor den: Danke schön und auf Wie- dersehen". In een open auto en vergezeld van premier Debré werd president Lübke naar liet vliegveld Orly gereden. Zijn echt genote volgde met mevrouw Debré in een andere auto. Lübke heeft als gastgeschenk voor De Gaulle een uitgave uit 1828 van Goethes Faust achter gelaten alsmede vijftig flessen wijn. Op de eerste dag van het bezoek had hij van De Gaulle een Frans wandtapijt met Chi nees motief uit de achttiende eeuw ten geschenke gekregen en mevrouw Lübke een kostbare handtas. Mevrouw De Gaujle kreeg een madonna-schilderij uit de zestiende eeuw uit de Stichts- kerk van Freekenhorst. Volgens welingelichte zijde heeft president Lübke generaal De Gaulle voor een officieel be zoek aan Bonn uitgenodigd. De Franse president heeft deze uit nodiging aanvaard. DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S. DE VRIfLAtlNG VAN MOISE TSJOMBE Na de vrijlating van Tsjombe. de Katangaanse president,, wor den er menigvuldige besprekin gen tussen de Kongolese leiders gehouden maar in politieke kringen onthoudt men zich van alle commentaar. Naar verluidt zou generaal Moboefoe wat de vrijlating van Tsjombe betreft op eigen initiatief gehandeld hebben en de ministers voor een voldongen feit hebben gesteld. In diplomatieke kringen vraagt men zich af hoever Moboetoe zal gaan. Men vreest dat er als nog van de voorgenomen bijeen komst van hei parlement niet veel terecht zal komen en dat de regering van Stanleystad toch niet naar Leopoldstad zal gaan. MANIFESTATIE VAN BOEREN IN POITIERS Honderden Franse boeren waren naar Poitiers getrokken voor 'n grote manifestatie om (Ie eisen tot verkrijging van hogere prij zen voor landbouwprodukten kracht bij te zetten. Het plein voor (1e prefectuur stond vol met autobussen en trekkers. Vluchtelingen Daar komt nu iets bij. De Westduitsers zeggen dat West- Berlijn tot hun bondsrepubliek behoort. Dat staat in hun grond wet en in de grondwet van West- Berlijn. Voorlopig is? die clausule buiten werking gesteld door de Westelijke gealliëerde bezetters, die immers nog in het vrije stadsdeel soeverein zijn. Maarin werkelijkheid is dit stadsbeeld wel bij West- Duitsland getrokken. De re gering in Bonn subsidieert het rijkelijk met ruim 1.000 mil joen mark per jaar en het parlement van Bonn vergadert er ook wel. Daaraan willen de communisten een einde maken. Zij willen niet slechts de Weste lijke bezetters, maar vooral ook de Westduitsers uit Berlijn ver drijven. Die nu zitten daar o.a. om vluchtelingen op te vangen uit Oost-Duitsland. Zulke réfu giés stappen, als zij eenmaal in Oost-Berlijn zijn (en dat is niet zo moeiliik), gemakkelijk over Noordstraat 102 - Telefoon 3121 Terneuzen Het State Department heeft vrijdag verklaard dat het recht van het Westen om in Berlijn te zijn voortvloeit uit overeenkom, sten, die het voor het einde van de laatste wereldoorlog met de Sowjet-Unie heeft gesloten. Daarom, zo zei Lincoln White, de woordvoerder van het minis terie, verwerpt het State Depart ment de Russische verklaring, dat er geen rechtsgronden zijn voor dë aanwezigheid van het Westen in Berlijn. Het State De partment vindt dit een „sehijn- argument". White sprak over de rede van maarschalk Tsjoeikof, die bevel hebber van de Russische strijd- LAOS KRIJGT REGERING VAN NATIONALE EENHEID In Ziirich hebben de drie poli tieke leiders van Laos, prins Soe- vannah Phoema, zijn halfbroer prins Soevanoe Vong en prins Boen Oem, in een donderdagmid dag uitgegeven communiqué medegedeeld, dat zij voor Laos een regering van nationale een heid zullen vormen.-Deze foto is gemaakt aan het slot van de „prinsen"-conferentie. Links aan de tafel prins Boen Oem, in liet midden prins Soevannah Phoe ma, die het communiqué onder tekent en rechts prins Soevan- noe. Vong, die gedeeltelijk schuil gaat achter een cameraman. Naar eerst thans bekend is ge worden hebben woest geworden negers donderdag in een lokasie op ruim 40 km van Oemtala 21 tegenstanders letterlijk „dood gehakt". Hun vrouwen plunderden en verwoesten tijdens de vechtpartij hutten en slachtten een duizend tal schapen af. De strijd ging tussen twee el kaar vijandige groepen van de stam der Temboe. De negers vochten met strijdbijlen, asse gaaien en messen. Een plaatselijke winkelier, die het gevecht gevolgd heeft van uit zijn gebarricadeerde winkel, zei dat het een verschrikkelijk bloedbad was. Een incident tij dens een spelletje kaarten, nu drie weken geleden zou de aan leiding zijn geweest voor de vechtpartij. Negers hadden toen met geweld een strijdbijl afge nomen van een man, die in een andere lokasie woont. Van doorgaans welingelichte zijde te Parijs is vernomen dat de Franse regering besloten heeft voorbereidingen te treffen voor een verdeling van Algerië indien de Algerijnse nationalistische leiders blijven weigeren serieus te onderhandelen over de poli tieke toekomst van Algerië en waarborgen voor de Europese minderheid. Generaal De Gaulle zal dit meedelen tijdens een reis die hij van woensdag aanstaande af door het oosten van Frankrijk zal maken. Bovendien zal de Franse premier, Debré, dinsdag of vrijdag in de Nationale Ver gadering over Algerië spreken. De Franse regering wil graag dat de onderhandelingen te C. A. O. METAALINDUSTRIE GOEDGEKEURD Het College van Rijksbemidde laars heeft vrijdag zijn goedkeu ring gehecht aan de door de Vakraad voor de Metaalindustrie ingediende loonvoorstellen. De Vakraad heeft namens partijen bij de collectieve arbeidsovereen komst meegedeeld, bereid te zijn, na de beslissing omtrent de door de regering voorgenomen huur- maatregelen, voor zover zulks op grond van de spelregels aan de hand van de bij het sluiten van het contract bekende gegevens nodig zal blijken, de C. A. O. zo danig te verlengen, dat voldoen de ruimte voor de huureompen- satie beschikbaar komt. Evian worden hervat maar zij wil dat ze dan van praktische aard zijn. Te Parijs is vernomen, dat het moeilijke punt van de Frans-A'- gcrijnse onderhandelingen te Evian was de aanhoudende wei gering van de Algerijnse natio nalisten te spreken over waarbor- gen voor de toekomstige te trek kingen tussen de gemeenschap pen van de Europeanen en de Mohammedanen. krachten in Oost-Duitsland is geweest. Tsjoeikof heeft deze week in een rede te Moskou ge zegd, dat de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk geen spe ciale rechten in Berlijn hebben omdat zij de stad niet ingenomen hebben. Volgens Tsjoeikof waren er op het einde van de oorlog geen Westelijke troepen binnen een straal van 100 km van Berlijn. Op grond van de overeenkom sten. die het Westen vóór het einde van de oorlog met Rusland heeft gesloten, heeft het Westen grote gebieden van het huidige Oost-Duitsland, die door de troe pen van het Westen waren ver overd, afgestaan aan de Russen om daar toezicht uit te oefenen, aldus Lincoln White. Het Westen is dan ook niet bereid om zijn door de overwin ning verkregen rechten op te ge ven en het neemt aan dat ook de Sowjet-Unie niet bereid is om het Westen weer bezettingsrech ten te geven in de Oostduitse ge_ bieden, die het veroverd heeft. WESTELIJKE WIND Het K.N. M. I. deelt mede: In de luchtdrukverdeling komt niet veel verandering. De lucht druk blijft relatief hoog boven Noord-Frapkrijk en relatief laag tussen IJsland en Noorwegen. Matige tot vrij krachtige wes telijke winden blijven tamelijk droge lucht naar ons land aan voeren, waarin de bewolking wisselend is en waarbij het bijna overal droog zal blijven. Ook in de temperaturen wordt weinig verandering verwacht. meegedeeld door het K. N. M.I., geldig van zaterdagochtend tot zaterdagavond westelijke wind Wisselende bewolking en bijna overal droog weer. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Weinig verandering in tempeva- tuur. BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt (jooilwill SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector ffabrieken Zevenbergen ZATERDAG 24 JUNI v.m. mm. Breskens 1025 10.49 Terneuzen 1100 11.24 Hansweert 11.40 12.04 Walsoorden 11.50 12.14 ZONDAG 25 JUNI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.26 Terneuzen 12.01 Hansweert 0.40 12.41 Walsoorden 0-50 12.51 ZON MAAN op onder op ondel Juni 24 4.20 21.04 16.08 1.59 25 0.40 21.04 17.31 2.28 26 4.21 21.04 18.34 3.01 27 4.21 21.04 19.44 3.43

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1