EIGAREN LE Nog steeds gevechten in Laos I Huurverhoging van 30 pCt is nodig De conferentie in Evian ten. ames Woensdag 7 juni 1961 1 SMAAK! PROFITEERT in Eeckhout Ban Padong gevallen Maak rente op Uw belastingschulden! 3/4 rente toe f 30.000.-. Strubbeling met de nieuwe spoorwegdienstregeling Regering is het eens met de S.E.R. Verkoging zal in 3 tweejaarlijkse termijnen worden overbrugd De grens tussen Zn id-Af rika en Beetsjoeanaland Charmant bruin HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en (ERHEID! eten. Dat ïelpt haar, A en D tóe «roei. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiifiiiiiiiiiinuiniiwiiP 1,40 per 500 gram 5 S ƒ2,50 per 500 gram g 1,75 per 500 gram 1 ƒ2,— per 500 gram in Steenbergenlaan 3 1 TERNEUZEN Frankering tiii abonnement: Temeuzen Directeur-Hcofdreda: teui 1. van de Sande Redactie-adres: Noot dstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; per maand f2,— pei week 48 ct. Losse nrs 9 et. Jt .1. DONDERDAG 8 JUNI 1961 17e Jaargang Nr 2311 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Tedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties hij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: A dies Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagmimn.er: zaterdags 10 uur. Ban Fadong, een bolwerk van de rechtse regeringstroepen In het zuiden van de voor het overige door de communistisch gezinde tToepen van de Pathet I>ao be heerste Vlakte der Kruiken, is woensdagochtend, na hevige aan vallen der communisten in de af gelopen 24 uur, in handen der linksen gevallen. REDE VAN KENNEDY President Kennedy heeft giste ren bij zijn bezoek aan de Ameri kaanse academie voor opleiding tot zee-officier in Annapolis ver- Klaard, dal de vrije wereld „be legerd wordt door een geloof, dat de vernietiging van de libe rale beschaving en cultuur be oogt." Vijftig jaar geleden werd de wereld door Europa over heerst. In Europa bestond toen een vaak wankelend machts evenwicht, waarbij de Amerika nen als toeschouwers optraden. Maar nu, nu de ianden van La- tijns-Amerika, Afrika en Azië ontwaken uit een eeuwenlange verdoving, zijn de V. S. niet lan ger toescnouwers meer, maai- de jciders bij de verdediging van de vrije wereld, aldus Kennedy, die voorts aandrong op ofters om de V. S. sterk te houden bij de con frontatie met het communisme. DE KERNSTOP- CONFERENTIE De impasse, waarin de confe rentie over net staken van de kernproeven is geraakt, is nog steeds niet doorbroken. Ook woensdag bleven de beide par tijen weer op hun standpunt staan. De Amerikaan Arthur Dean beschuldigde de Russen van een terugkeer „naar de geest van de middeleeuwen en de onbe perkte macht van een monarch", dit omdat zij maar blijven vast houden aan hun eis om de com missie, die moet zorgen voor de naleving van een eventueel ver bod op het doen van kemproe ven, het vetorecht te geven. De Rus Tsarapkin verklaarde nogmaals dat het door het Wes ten ingediende ontwerpverdrag volkomen onaanvaardbaar is. Zweedse tegenspraak over aansluiting bij de E. E. G. van de Zes De Zweedse minister van Bui tenlandse Handel, Gunnar Lange, heeft woensdag in Stockholm -nadrukkelijk alle berichten tegengesproken volgens welke hij bij zijn besprekingen in Bonn overleg had gepleegd over de mogelijkheid van Zweedse aan sluiting bij de Europese Econo mische Gemeenschap van de Zes. Berichten over een mogelijk uiteenvallen van dè Europese vrijhandels-associatie van de Zeven, waar Zweden lid van is, noemde hij „gedachten van be paalde kringen die door wensen zijn ingegeven". Het doel van de Europese Vrij handelsassociatie is een economi sche oplossing voor het probleem van de gehele Europese markt te vergemakkelijken, zo zei minis ter Lange. Zo'n oplossing zou liberaal moeten zijn en in handel tussen Europa en buiten-Euro- pese landen zowel met de Ver enigde Staten als de onderont wikkelde en communistische lan den imoeten voorzien. Aan zo'n organisatie zouden voorts alle landen moeten kunnen me dewerken zonder zich politiek te binden. Pas als dat bereikt zou zijn. zou men de Europese Vrij handelsassociatie kunnen ophef fen, zo meende hij. Japanse regering schort wetsontwerp op geweldpleging op De Japanse regering heeft woensdagochtend besloten een wetsontwerp op te schorten, dat voorzag in het nemen van maat regelen om politieke geweld daden tegen te gaan. Zij besloot hiertoe omdat er een scheuring in haar eigen gelederen dreigde en onder de indruk van wanor delijkheden in Tokio en andere Japanse steden, die het gevolg waren van felle betogingen door socialisten en communisten. Vooraanstaande leden van de liberaal-democratische re geringspartij hadden met af treden gedreigd voor het geval de regering toch zou pogen de Aan de bestorming door infan terie was, als gemeld, een artil leriebeschieting voorafgegaan, waarbij de communisten voor het eerst van een stuk geschut van 75 millimeter gebruik maak ten. Woensdagochtend werd nog een radioboodschap ontvangen van de bevelhebber der rege ringstroepen in Ban Padong, ko lonel Van Pao, die mededeelde dat zijn troepen voor de vijande lijke druk moesten wijken. Daar na werd het radiocontact ver broken. In de laatste radioboodschap die uit Ban Padong is ontvangen werd medegedeeld dat de rechtse troepen op „andere stellingen" zijn teruggetrokken. Amerikaanse hefsehroefvlieg- tuigen zijn woensdag uit Vien tiane naar het gebied van Padong vertrokken voor het:ophalen van gewonden. Generaal Poemi Nosavan, vice premier in de rechtse Laotiaanse regering, heeft dinsdagavond j.l. in Bangkok verklaard dat het bestand in Laos niet afdoende wordt nageleefd. „Er wordt nog steeds gevochten", aldus generaal Nosavan, die verwees naar de strijd om Ban Padong. Generaal Nosavan was in Bang kok op doorreis naar Nice, waar hij zic-h bij zijn premier Boen Oen zal voegen. Nosavan en Boen Oen zullen besprekingen voeren met de neutralistische premier Soevanna Poema en zijn half broeder prins Soevanoevong, de leider van de communistische Pathet Lao. GEEN VERGADERING OVER LAOS IN GENEVE De vergadering van de confe rentie over Laos die woensdag middag zou worden gehouden, gaat op verzoek van de Weste lijke deiegaties niet door wegens de verovering van L..n Padong door de pro-communistische Pa thet Lao, zo is in gezaghebbende Westelijke kringen in Genève meegedeeld. Ban Padong was een rege- ringsbclwerk in het zuiden van de strategisch belangrijke Vlakte der Kruiken. Een Sowjet-woordvoerder ver klaarde dat de zitting is afgelast omdat zich geen sprekers had den aangemeld. Er is nog geen datum voor de volgende bijeen komst vastgesteld, voegde hij er aan toe. DE VREDES ONDERHANDELINGEN De vredesconferentie te Na Mon in Laos, waaraan de drie groeperingen in Laos - de rechtsen, de linksen en de neu tralisten - deelnemen, heeft woensdag overeenstemming be reikt over inspectie door cie in ternationale controle-commissie van een aantal belangrijke plaat sen om na te gaan of het bestand wordt nageleefd, aldus meldt het persbureau ..Nieuw China". Over de te inspecteren plaatsen zal nog gesproken worden. In de vergadering van woens dag is ook verder gesproken over een program voor een voorlopige coalitieregering in Laos. De Verenigde Staten en de conferentie over Laos De Verenigde Staten zullen de conferentie te Genève over Laos niet torpederen, maar er blijven vechten voor een bestand aldaar. Dit is woensdag in Washington meegedeeld door de woordvoer der van het State Department, Lincoln White. Eerder was gemeld dat men in Washington druk overleg pleeg de over de vraag of dé Verenigde Staten zich, gezien de jongste ontwikkelingen in Laos, al dan niet moeten terugtrekken van de conferentie. White verklaarde dat hem hierover niets bekend was. Wel merkte hij nog op dat de werkelijke bestandsschenders in Genève om de tafel zitten. RUSK OVER LAOS De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft woensdag in Washington verklaard het „niet erg bemoe digend" te achten, dat de com munistische troepen van de Pat het Lao Padong in Laos hebben veroverd twee dagen nadat Ken nedy en Chroesjtsjef in Wenen de toestand in dit land hebben besproken. Rusk zei dit op een bijeenkomst van de commissie van buitenlandse zaken van het huis van afgevaardigden. De mi nister achtte deze ontwikkeling van buitengewoon belang. Desgevraagd verklaarde hij het nuttig te achten om Amerikaan se troepen naar Zuidoost-Azië te zenden, maar dan niet om tc vechten, doch om hen, die zich tegen het communisme willen verzetten, te helpen opleiden. Ge zien hét karakter van de strijd in dit, gebied overrompelings- aanvallen door gueriilastrijders moet onze militaire steun grondig gewijzigd' worden. Het moet een gecombineerde inspan ning van militairen en burgers worden, aldus Rusk. KRAP AAN Het nieuwe vlaggeschip van de „Oranjelijn", de „Prinses Mar griet" is dinsdag van Hardinx- veld, van de werf, naar Rotter dam gevaren. Het schip moest de Baanhoekbrug passeren en, zo als dat al traditie is bij grote schepen, moest een deel van de overspanning worden gedemon teerd. Onder grote belangstel ling van vele kijkers voer het schip langzaam door de vrijge komen opening- welke echt zoveel sPeling overliet Luchtverbinding Amsterdam—Oostende geopend Amsterdam en Oostende zijn sinds woensdagmiddag ook door de lucht met elkaar verbonden, wen uur duurt deze speciale vlucht, die voortaan eenmaal per week op woensdag door de Blit se luchtvaartmaatschappij Air (Safaris Ltd. zal worden uitge voerd. Oostendes burgemeester en volksvertegenwoordiger Jan Piers (39) kwam voor deze ge beurtenis speciaalnaar Amster dam. Hij was ö.m.f in gezelschap van de heer R. V. de Ramée, die directeur-generaal van Oostendes Casino- Kursaal. „Het wordt voori de Nederlan ders nu een stuk eenvoudiger om een kort uitstapje naar de koningin der badsteden te ma ken" zei burgemeester Jan Piers, die het toerisme („Oostende en Kursaal zijn één") een warm hart toedraagt. De gemeente Oostende is eigenaar van de Kur saal en de heer De Ramée is daarvan de concessionaris. Burgemeester en concessionaris maakten tijdens een persconfe rentie in Amsterdam van de ge legenheid gebruik de aandacht te vestigen op hetgeen Oostende gedurende dc komende maanden zijn gasten aan feestelijkheden zal bieden. BANKOVERVAL IN ENGF.liAND Een overvaller heeft woensdag- echtend de bedrijfsleider- van een bank in Newcastie-upon-Tyne doodgeschoten en een politieman verwond. i Adv.) U ontvangt van de fiscus voortdurend aanslagen voor vele belastingen. Verminder Uw zorgen door de betaling in termijnen aan ons op te dragen uit een bij de N.H.M. aan te houden tegoed op spaarrekening. Stort op Uw spaarrekening regelmatig de noodzakelijke bedragen voor Uw belastingschulden. De N.H.M. vergoedt over het saldo De invoering van de nieuwe dienstregeling. Mr. Ittmann heeft zomerdienstregeling bij de Ne- grote waardering voor de mede- derlandse Spoorwegen is gepaard werking van het personeel, dat, gegaan met talloze vertragingen, 1 volgens hem, alles doet om het storingen en andere moeilijk- j treinverkeer onder de nieuwe heden. Zoals bekend, is het omstandigheden zo soepel moge- dienstregelingspatroon dit jaar lijk te laten verlopen. Bij de bijzonder rigoureus gewijzigd, spoorwegen wordt altijd reke- zózeer zelfs, dat men van een ge- ning gehouden met een inloop- heel nieuw stelsel kan spreken, tijd van drie weken, aangezien Bij de spoorwegen was men dan de mensen in de roulerende ook voorbereid op de nodige diensten (dag-, vroege nacht- en „aanloopmoeilijkheden", maar late nachj-diensten i pas in deze dat ze deze omvang zouden aan- periode gelegenheid krijgen om nemen, is toch niet verwacht. De chef van de dienst exploi tatie van de N. S„ mr. D. H. C. Ittmann, heeft in een onderhoud in de praktijk ervaring op te doen onder alle nieuwe omstan digheden. Het aantal treinen dat dage lijks ons land doorkruist, is ook met hel ANP verklaard, dat de dit jaar weer groter geworden. In nieuwe dienstregeling de tweede week zelfs nog slechter is ver lopen dan de eerste. Nadrukke lijk stelde hij echter, dat externe factoren hierbij een bijzonder grote rol hebben gespeeld. Dins dag bijvoorbeeld ontstond 27 maal een geval van vertraging 1959 werden per dag door reizi gerstreinen 155.000 treinkilo- meters afgelegd, in I960 onge veer 160.000 en dit jaar ruim 173.000. Doordat er meer trei nen rijden, is de kans op een storing ook groter. De nieuwe dienstregeling is geheel ingesteld weersomstandighedende blik sem sloeg in seinapparaturen, na een wolkbreuk liepen verschil lende sporen onder water, enzo voort. Grote stagnaties zijn ook opgetreden door de treinbotsing bij Tilburg en de ontsporing van HHL0 een locomotief bij Waagdenburg, goedkeuring van de volksver-deze week. Deze ongelukken uitsluitend tengevolge van de op snellere verbindingen. De rij- tegenwoordiging voor haar ont werp te verkrijgen. Het wetsontwerp was reeds door de Kamer van afgevaardig den goedgekeurd. Het was in be handeling bij de senaat. hebben uiteraard ook niets met de nieuwe dienstregeling te ma ken. Het is ieder seizoen zó, dat het gehele spoorwegpersoneel zich moet instellen op de nieuwe tuigen zijn verkort en daardoor zijn de tijden tussen aankomst en vertrek van de treinen krapper geworden, hetgeen weer impli ceert, dat de zogenaamde „kruis- liggingen" intensiever worden gebruikt, evenals de perronspo ren. Het is vaak een kwestie van minuten en wanneer één trein vertraging heeft bij aankomst of vertrek, kan zich dat ook op de volgende wreken. Mr. F. G. de Steenwinkel, die verantwoordelijk is voor de theo retische opzet van de nieuwe dienstregeling, is van ooi-deel, dat deze volkomen „rijdbaar" is, ook al is zij minder soepel dan de vorige. Met dit nieuwe stelsel moet uiteraard nog de nodige ervaring worden opgedaan en eventuele onvolkomenheden zul len in de zomerdienstregeling 1962 worden bijgeschaafd. Nu al kan men technische en materiële voorzieningen treffen waar dit nodig mocht blijken. Bij de komende wintel-dienstregeling zal men nog meer rekening gaan houden met drukke vrijdagavon den en stille zaterdagen. De regering is liet eens met de S. E. R., dat een verhoging van de huur prijzen van gebouwd onroe rend goed met in totaal 30 procent nodig zal zijn; Zij meent, dat een program ma van huurverhogingen wenselijk is, waarbij in de jaren 1962, 1964 en 1966 de huren in de eerste gemeen teklasse met 10 pet en in de tweede en derde, respec tievelijk vierde en vijfde, met 11 en 12 procent wor den verhoogd. Naar de me ning van de regering zouden deze huurverhogingen tel kens met een compensatie in de loonsfeer gepaard moeten gaan. De eerste huurverhoging zou worden ingevoerd per 1 april 1962. Aan de Stichting van de Arbeid is advies gevraagd over de vorm van de loon- compensatie bij deze eerste huurronde. Een en ander wordt meege deeld in een nota aan de Tweede Kamer, waarin de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid meedeelt, dat de regering thans haar standpunt heeft be paald naar aanleiding van het S. E. R.-advies over het huur beleid, dat op 27 januari is uit gebracht. De regering zal, zo wordt in deze nota verder mee gedeeld, de daarvoor in aanmer king komende organen advies vragen over enkele in concreto te nemen maatregelen. Aan de hand van de te ver wachten adviezen is de minister voornemens op korte termijn de indiening van een wetsontwerp te bevorderen. Minister Van Aartsen merkt in zijn nota op, dat de regering meent, dat na de reeds vooraf gegane huurverhogingen de in totaal nog te overbruggen af stand lot het evenwichtspeil ge leidelijk kan worden afgelegd en wel in een zodanig tempo, dat het einddoel zal kunnen zijn be reikt omstreeks, de-tijd, dat een zekere mate van evenwicht tus sen woningvoorraad en woning behoefte verwacht mag worden. In het S. E. R.-advies wordt de verwachting uitgesproken, dat zulks in 1965 in de meeste plaat sen van het land het geval zal kunnen zijn. Hiervan uitgaande, ziet de regering, als meest wen selijke methode een optrekking van het huurpeil in drie opvol gende fasen met telkens twee jaar tussenruimte. In elke fase zal dan telkens ongeveer een derde van de te overbruggen af- Langs de 1600 km lange grens tussen de republiek Zuid-Afrika en het Britse protectoraat Beets joeanaland wordt door de Zuid- ariikanen een draadversperring aangebracht, zo meldt het te Johannesburg verschijnende dagblad „Die Vaderland". Over eni^c honderden kilometers is de versperring al gereed. Volgens het blad is de ver sperring in de eerste plaats be doeld tegen verspreiding van mond- en klauwzeer. De Zuid- afrikaanse regering zou échter ook overwegen, langs de grens door militairen te laten patrouil leren. Voorts wordt aan plannen gewerkt om langs de grens dou aneposten in te richten. Tussen Zuid-Afrika en Beets joeanaland lopen twee rivieren., die vrijwel overal doorwaadbaar zijn als het peil daalt. Ook zijn er vele voetbruggen. Enige tijd heeft de Zuidafri- kaanse politie ook gepatrouil leerd langs de grenzen van de Britse protectoraten Basoctoland en Swaziland. dienen te worden afge- stand legd. Bij deze verhogingen, zou naar het oordeel van dé minister, te vens een zekere differentiatie der verhogingspercentages naar ge lang van ae klasse van de ge meenten, waarin de woningen gelegen zijn, kunnen worden toegepast. Het ecart tussen de kostprijshuren en de vraag- huren, uitgedrukt in procenten van deze laatste, zou namelijk na een uniforme huurverhoging in de vierde en de vijfde gemeente klasse belangrijk groter zijn dan in de eerste klasse. Ook het ver schil in afstand in de eerste ge- menteklasse enerzijds en in de tweede en derde gemeenteklasse anderzijds rechtvaardigt deze differentiatie. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft omtrent de vorm der iooncom- pensatie voor wat de- eerstvol gende huurverhoging betreft, ad vies gevraagd aan de Stichting van den Arbeid. Minister Van Aartsen wil reeds thans opmerken, dat het aange kondigde wetsontwerp slechts be trekking zal hebben op een per 1 april 1962 in te voeren huur verhoging. Het komt hem name lijk niet juist voor reeds nu in de wet het beleid vast te leggen, dat in de toekomst zaj wu.u gevoerd. De FransAlgerijnse vredes besprekingen in Evian zijn woensdag aan het einde van de eerste tase gekomen, zo heeft een Franse woordvoerder na af loop van een bijeenkomst van twee uur verklaard. In de twee de fase, die heden zal beginnen, zuilen de twee partijen een lijst opstellen van punten, ten aanzien waarvan zij een gemeenschappe lijke basis hebben. Daarna zal worden uitgemaakt, op welke wijze deze problemen moeten worden aangepakt. De Franse woordvoerder zei van mening te zijn, dat de twee de fase niet zoveel tijd zal ver gen als de eerste. De Algerijnse woordvoerder verklaarde te ho pen, dat het overleg, dat nog in verkennend stadium is, „spoedig in de fase van onderhandelingen zal komen". Volgens hem is de sfeer op de conferentie „nog cor rect". Wat de Algerijnen betrof was er geen sprake van, dat de besprekingen op 20 juni de dag waarop de Franse regering heeft beloofd de hotels in Evian ten behoeve van het toerisme te zuilen ontruimen zullen wor den verdaagd. „Het gaat alleen maar om de plaats van samen komst en over deze kwestie kan door de twee delegaties worden beslist", aldus de Algerijnse woordvoerder. Hij deelde mee, dat zijn afvaar diging woensdag een reeks vra gen had beantwoord over de toe komst van de Europese minder heid in Algerië. Deze kwestie zou donderdag verder worden oesproxen. Het hoofd van de Al gerijnse delegatie, Belkacem Krim, bood dinsdag de Euro peanen die in Algerië willen blij ven de keuze tussen een volledig Algerijns staatsburgerschap of de status van vreemdeling. Frankrijk heeft een volledig dub bele nationaliteit voor de betrok kenen geëist. Naar aanleiding van hetgeen de Algerijnen over het samen leven van de negen miljoen mo hammedanen en de één miljoen Europeanen hebben gezegd, ver klaarde de Franse woordvoerder, dat de bezorgdheid van de Fran se delegatie niet in merkbare mate is veiminderd. (Adv.) veilig tegen zonverbranding Pigmaderm,Tube 2.95 - Fl. 7.50 en 2.95 ONBESTENDIG Woensdag voerden westelijke winden minder warme lucht aan, waarin de maximumtemperatu ren merkbaar lager bleven dan de laatste dagen het geval was geweest. Over de Britse eilanden bewoog toen een storing in de richting van de Noordzee. Deze zal vandaag ook ons land berei ken, zodat plaatselijk enkele regenbuien verwacht worden. De wind, die overwegend zuidweste lijk wordt, blijft zwak tot matig. De temperaturen zullen zich op het lagere niveau handhaven. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Gematigde temperaturen Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind. Overwegend tus sen west en zuidwest. Gematigde temperaturen. DONDERDAG 8 JUNI Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.01 10.36 11.16 11.26 n.m. 10.27 11.02 11.42 11.52 ZON op onder Juni 8 4.21 20.56 9 4.21 20.57 10 4.20 20.58 MAAN op ondei 2.28 2.48 3.35 15.26 16.38 17.48

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1