IIG\ Besprekingen in Evian begonnen De transactie bulldozers voor gevangenen De Zuid-Koreaanse regering beëdigd De toestand in Laos ZON- en HAAMSTANDEN de goede richting naar een stralende gezondheid Geef ze de veelzijdige voeding HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER President Scharf terug in Wenen NIEUWE PIER IN SCHEVENINGEN RUSTIG EXAMEN Staat van beleg in Montgomery Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.per kwartaal; per maand f 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DINSDAG 23 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5297 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 et: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties géén handels advertenties)5 regels 1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Tnzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De conferentie in Evian tussen de Franse en Algerijnse delega ties over de toekomst van Alge- rië, is zaterdagmorgen om vijf voor elf begonnen. De Algerijnse delegatie onder leiding van Belkacem Krim, de vice-voorzitter der „voorlopige Algerijnse regering", was tegen tien uur met drie Zwitserse hef- schroefvliegtuigen naar het con ferentieoord overgebracht. De toestellen landden op een spe ciaal daarvoor afgebakende ruimte, op ongeveer vijftig meter afstand van het hotel Du Pare, aan de oever van het Meer van Genève, waar de besprekingen worden gehouden. De Franse afvaardiging, onder leiding van minister Louis Joxe, arriveerde om even over half elf bij het hotel. Na afloop van de eerste bijeen komst in Eviatn, heeft het hoofd van de Franse delegatie, de mi nister voor Algerijnse Zaken Louis Joxe, in de loop van zater dagmiddag een persconferentie gehouden voor meer dan driehon derd journalisten, waarin hij een (Adv.) WESTELIJKE WIND. Tijdens de Pinksterdagen bleef koude lucht over de Noordzee r.aar ons land stromen. Terwijl zondag echter de noordelijke winden nog krachtig waren bij maximumtemperaturen van on geveer 14 graden, nam maandag de wind in kracht af, zodat tij dens opklaringen de maximum temperaturen 2 tot 3 graden ho ger werden. Vandaag wordt de wind west of zuidwest. Er wordt dan echter meer bewolking verwacht, waar uit hier of daar wat lichte regen zal vallen. De windkracht blijft overwe gend matig. De midd'agtempera- turen zullen dezelfde waarden als die van maandag bereiken, of iets lagere. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Westelijke wind Bewolkt, maar weinig regen. Overwegend matige westelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren, of iets lagere. DINSDAG 23 MEI kort overzicht gaf van het ver loop dezer eerste vergadering. Minister Joxe deelde mede, dat de eerste zitting van elf uur tot kwart voor een heeft geduurd. Hij wees erop, dat dit uiteraard een eerste contact was. De dele_ gatieleiders hebben zich beperkt tot het uiteenzetten van hun standpunten. Op de afgelegde verklaringen werd vanzelfspre kend nog niet geantwoord; beide delegaties hebben tijd nodig om de door de andere partij afgeleg de verklaring te bestuderen. De minister zei, dat het stand punt van Frankrijk is gebaseerd op het zelfbesfchikkingsreeht van de Algerijnse bevolking, een be ginsel dat door het Franse volk en parlement is goedgekeurd. Hij heeft de Algerijnse delegatie her innerd aan de door generaal De Gaulle in zijn verklaring van 16 september vorig jaar aan de Al gerijnse bevolking geboden keu ze, daaraan toevoegend dat Frankrijk een volkomen soeve rein Algerië. zowel naar binnen als naar buiten, beoogt. De aan het Algerijnse volk gestelde vraag is dus:, soevereiniteit of niet? In het eerste geval staan twee wegen open: afscheiding of associatie van Algerië mot Frankrijk in volle soevereiniteit. Hierover kan echter alleen het Algerijnse volk zelf beslissen. Als het besluit mocht zijn soe vereiniteit zonder associatie, is Frankrijk bereid dit toe te staan, doch het zal uiteraard de nodige wettige voorzorgen treffen voor de verdediging van zijn nationa le belangen als van die van zijn onderdanen. Frankrijk is ook bereid een zelfde associatie te overwegen op economisch, financieel, technisch en cultureel gebied alsmede op dat der defensie. Frankrijk zal daarbij echter ook aan zijn vei ligheid moeten denken en aan de noodzaak bepaalde bases te be houden, aldus de minister verder. Minister Joxe merkte nog op, dat het duidelijk is dat men niet langdurig kan blijven onderhan delen zonder dat getracht wordt een einde te maken aan de strijd. Vandaar dat hij op de conferen tie mededeling heeft gedaan van het staken der offensieve opera_ ties in Algerië. Door dit gebaar heeft Frankrijk met concrete feiten blijk gegeven van zijn ver langen naar vrede. Wat de Algerijnse delegatie be treft, deelde de minister mede, dat ook zij zich heeft bepaald tot het afleggen van een verklaring van een algemeen karakter, en een uiteenzetting heeft gegeven van de verschillende door de Al gerijnse opstandelingen beoogde gi-ondbeginselen, zonder echter in details te treden. Minister Joxe besloot zijn me dedelingen met de opmerkirfg, dat deze eerste ontmoeting in alle eenvoud heeft plaats gehad. Een ieder heeft op algemeen niveau gezegd wat hij te zeggen had. „Wij zullen onze gedragslijn bepalen aan de hand van het ver loop der besprekingen", aldus de Franse minister. FRANSE REGERING KONDIGT WAPENSTILSTAND IN ALGERIE AF Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 7.57 8.32 9.12 9.22 n.m. 8.24 8.59 9.39 9.49 MAAN De Franse regering heeft za terdag bekend gemaakt voor ge heel Algerië een eenzijdige wa penstilstand van een maand (e hebben afgekondigd. De wapenstilstand werd door het kabinet van de Franse pre mier bekendgemaakt op het ogenblik, waarop de besprekin gen in Evian werden geopend. Voorts maakte de regering de invrijheidstelling van zesduizend politieke gevangenen bekend. Mohammed Ben Bella, de vroe gere militaire leider van de Al gerijnse opstandelingen en vice- premier in de „voorlopige Alge. rijnse regering", die in 1956 tij dens een vliegreis van Rabat naar Tunis door de Fransen werd gevangen genomen, als mede zijn metgezellen Hocine Ait Hamed, Rabah Bitat. Mohammed Boedial en Mohammed Kider, zijn onder „residence surveillée" geplaatst. Een zesde lid van dit gezelschap, Mohammed Lacheraf, is i-n vrijheid gesteld. „Reidence surveillée" komt overeen met beperkte bewegings vrijheid en is minder strikt dan huisarrest. Red.) Volgens officiële mededelingen zullen de hierboven genoemde zesduizend politieke gevangenen in Algerië in de loop van de ko mende vier weken in vrijheid worden gesteld. In de officiële bekendmaking wordt gezegd, dat de Franse re gering opdracht heeft gegeven tot onderbreking der offensieve operaties in het gehele gebied van Algerië. De troepen zullen van nu af aan slechts in actie ko men in geval van wettige ver dediging of voor de achtervolging van plegers van aanslagen. Deze maatregel geldt voor een tijdvak van een maand. Hij zal worden opgeheven, dan wel ver lengd al naar de ontwikkeling van de situatie. Algerijnse reactie op Franse wapenstilstand Mohammed Yazid, de minister van Voorlichting der „voorlopige Algerijnse regering" heeft de door Frankrijk aangekondigde eenzijdige wapenstilstand in Al gerië „een propagandagebaar" genoemd, „dat in geen enkel op zicht bindend kan zijn voor de voorlopige Algerijnse regering. De minister herinnerde aan het reeds meermalen bekend gemaakte standpunt zijner re gering, dat een beëindiging van de gevechten., in welke vorm ook, slechts het resultaat zou kunnen zijn van een tussen beide bij het conflict betrokken partijen be reikte overeenkomst. Bij zijn terugkeer in Wenen na een driedaags officieel bezoek aan Nederland verklaarde de Oostenrijkse bondspresident dr. A. Scharf oprecht verheugd en ontroerd te zijn over de vriende lijke en hartelijke ontvangst door de Koningin, Prins Bernhard en vele anderen, die hij ontmoette. Bijzonder enthousiast was dr. Scharf over zijn bezoek aan de kunstschatten van hot Rijksmu seum in Amsterdam, de impone rende aanblik van nieuwe bin nenstad en de haven van Rotter dam vanaf de Euromast, alsook over zijn tocht langs de Zuider zeepolders, die een overweldigen de indruk van vreedzame arbeid geven. Dr. Scharf heeft bij liet ver laten van Nederland aan H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden telegrafisch zijn meest oprechte dank betuigd voor de bijzondere vriendelijke ontvangst hem in ons land ten deel gevallen. Voorts heeft de president gezegd een onvergete lijke indruk van ons land mee terug te nemen, met name noe. mend de tastbare hoogtepunten van het Nederlandse verleden, heden en toekomst. Tenslotte heeft de president, dankend voor de bijzondere har telijkheid waarmede de Koningin en Prins hem ontvangen hebben, verklaard overtuigd te zijn dat zijn bezoek de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen versterkt heeft. Daar heeft de Koningin het volgende op geantwoord: Getrof fen door uw buitengewoon vrien delijke afscheidsboodschap zen den mijn man en ik U daarvoor onze meest hartelijke dank. Ook wij verblijden ons van ganser harte over de goede dienst, die uw bezoek aan de vriendschappe lijke banden onze landen bewe zen heeft. In het bijzonder ook aan de persoonlijke banden, die we met U en de Uwen mochten aanknopen. Moge dé toekomst deze nog steeds versterken. Doden bij busongeluk in Spanje Hel persbureau „Cifra" heeft gemeld dat zondag 21 inzitten den van een autobus zijn omge komen, die nabij Sevilla in Span je van de weg reed. 46 passagiers werden gewond. In de autobus zaten een vijf tigtal bedevaartsgangers uit Se villa. Op 16 km van Sevilla stortte de bus in een 18 meter diep ra vijn. Het wrak vloog onmiddellijk in brand. De pelgrims, afkomstig uit de volkswijken van Triana en La Macarena. waren or weg naar een plaatselijk bedevaartsoord. toonaangevend op gebied van moderne coiffures, uw haar is onze kopzorg de betere toiletartikelen. ZON op onder op ondei Mei 24 4.34 20.39 13.52 2.23 25 4.33 20.41 14.58 2.46 26 4.32 20.42 16.07 3.08 27 4.31 20.43 17.18 3.32 28 4.30 20.45 1S.32 3.59 29 4.29 20.-16 19.45 4.31 30 4.28 20.47 20.57 5.08 31 4.27 20.48 22.03 5.54 Nederlander in Duitsland verongelukt Bij een verkeersongeluk bij Pier in West-Duitsland is dezer dagen de heer L. H. Busman uit Amersfoort om het leven ge komen. Zijn echtgenote werd ge wond en moest in een ziekenhuis worden opgenomen. De heer Busman reed met zijn auto op een natte weg en slipte in een bocht. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder was op slag dood. De heer Busman. 56 jaar oud, was hoofd van de I. V. O.-school van de schoolvereniging Pallas Athene in Amersfoort. Fidel Castro heeft vrijdag avond in een rede voor een mas sa-bijeenkomst, die was georga niseerd in velband met zijn on derscheiding met de Orde van Lenin, zijn aanbod om gevange nen te ruilen voor Amerikaanse bulldozers herhaald. De bulldo zers moeten van een zwaar type zijn en compleet, met garantie en reserve-onderdelen, worden afgeleverd. Als de Verenigde Staten op zijn aanbod ingaan, zouden de minst belangrijke gevangenen tegen de eerste bulldozers wor den geruild. De meest belangrij ke komen pas aan de beurt als de laatste bulldozers worden ge leverd. Het schip dat bulldozers naar Cuba brengt, kan op de terug reis de gevangenen mee terug nemen, aldus Castro. Mevr. Eleanor Roosevelt, dr. Milton Eisenhower, een broer van oud-president Eisenhower en de voorzitter van de Amerikaan se vakbond van werknemers in de auto-industrie, Walter Reu- ther, zijn van plan gelden bijeen te brengen voor de aankoop van tractors en bulldozers, om die te ruilen tegen gevangenen op Cui-.a. Fidel Castro is hiervan op de hoogte gesteld. Als Castro hiermee instemt, zullen de drie ontwerpers van het plan onmiddellijk stappen nemen voor de vorming van een nationaal comité om de benodig de gelden bijeen te brongen en de regelingen te treffen voor het in ontvangst nemen van bijdra gen. Een woordvoerder van 'net Witte Huis wilde geen commen taar leveren op het plan. Zaterdag zijn tien gevangenen van de invasie van vorige maand per vliegtuig naar Miami, Ver. Staten, vertrokken. Wanneer de Amerikaanse autoriteiten niet over het aanbod willen onderhan delen moeten zij binnen drie da gen terugkeren. In het andere ge val mogen zij tien dagen in de Ver. Staten blijven. Mevr-, Roosevelt, Miiton Eisen hower en Waither Reuther heb ben premier Castro laten weten dat zij gelden bijeen willen bren gen voor de ruil van 500 tractors tegen 1.200 gevangenen. De Cu baanse regering heeft in haar aanbod echter gesproken van 1.000 gevangenen in ruil voor 500 tractors. Een woordvoerder van net Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft verklaard dat de regering „uit zuiver mens lievende overwegingen" wellicht een uitvoervergunning voor de tractors en buldozers zal verlenen wanneer mevr. Roosevelt, Eisen hower en Reuther overeenstem ming hereiken. Hii sprak over ,,'n cynisch voorstel" van de Cu. baanse regering. De Cubaanse revolutionaire raad heeft zaterdagavond in New York verklaard dat .hij het voor stel van de Cubaanse regering om gevangenen tegen bulldozers uit te wisselen, om „humanitaire redenen" aanvaardt, hoewel het voorstel in strijd met de interna tionale conventies aangaande krijgsgevangenen wordt ge noemd. (Adv) Mijnhardt's Zenuwtabletten Gegrond op 10-fallen jaren ervarinc De nieuwe Zuidkoreaanse re gering van luitenant-generaal Do Joeng Tsjang heelt zondagoch tend de eed afgelegd en meege deeld dat haar devies is: „Slaat de binnenlandse agressie neer". De banken in Seoel waneni zon dag open nadat de regering zaterdag had bepaald dat alle vrije feestdagen worden alge- schaft. Leraren en onderwijzers moesten naar de scholen komen ook ai werd er op de Eerste Pink sterdag geen les gegeven. tn Knngen van de nieuwe machthebbers is vernomen dat de berichten volgens welke de afgezette minister-president, John M. Tsjang, aan arrestatie is ontkomen, onjuist zijn. Hij en elf andere leden van zijn kabinet worden gevangen gehouden. Het uitgaansverbod is met een uur bekort thans van 23.00 tot 0.5.00 uur bioscopen en theaters, die gedurende vier dagen gesloten zijn geweest, mogen weer openen. Le golf van arrestaties duurt voort. De regering treedt streng op tegen „rijstspeeulanten en pro-commumstische elementen". De nieuwe regering heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat de banden met de Verenigde Staten en1 de bond genoten zullen worden versterkt. Er wordt echter niet gesproken over een herstel van het burger lijk bestuur. Aanvankelijk ver luidde dat de junta had beloofd ,.zo spoedig mogelijk" de macht over te dragen aan een burger lijk bewind. Een Amerikaanse diplomaat in Seoel heeft verklaard dat, ,,nu de revolutie eer.' feit is, Amerika de revolutionaire raad succes wenst bij het uitvoeren van de hervormingen en het verbeteren van de betrekkingen met de Ver enigde Staten". NIEUW ZUIDKOREAANS KABINET. Er is een nieuuw Zuidkoreaans kabinet gevormd, onder leiding van het hoofd van de militaire .lunta, generaal Tsjang Do Joeng, die tevens als minister van De fensie optreedt. Minister van Buitenlandse Zaken is generaal Kim Hong Yil, sinds tien jaar ambassadeur bij nationalistisch China, en minister van Binnen landse Zaken generaal Han Shim. Het kabinet bestaat uit veertien officieren; zeven van hen maak ten reeds deel uit van de „opper ste raad voor de nationale op bouw", het bestuursorgaan van de nieuwe staat Zuid-Korea. Naar werd vernomen zouden de leiders van de jongste staats greep aan de Amerikanen heb ben beloofd het bestuur over het land zo spoedig mogelijk weer in handen te zullen stellen van een burgerlijke regering. Volgens gezaghebbende krin gen heeft de V. N.-bevelhebber. generaal Magruder aan de nieu we leiders gevraagd hun troepen zo spoedig mogelijk weer hun oorspronkelijke stellingen te doen innemen, en de ontslagen van dc Koreaanse troepencommandan ten aan de frontlinie, die hadden geaarzeld zich bij de staatsgreep aan te sluiten, ongedaan te ma ken. Be vrijdag door Prins Bernhard officieel geopende pier heeft tij dens de Pinksterdagen reeds meer dan honderdduizend bezoe kers getrokken. Doodvonnis tegen oorlogsmisdadiger Het hooggerechtshof in Oost- Berlijn heeft de 49-jarige Wil helm Schafer, een voormalig ser geant van de S.S. en destijds be waker in het kamp Buchenwald, ter dood veroordeeld wegens moord op meer dan honderd Rus- sische krijgsgevangenen en beest, achtige mishandeling van andere gevangenen in dit kamp. fAdv) •BONAFIDE SERVICE GELEIDELIJKE BETALING I Prins Norodom Sihanoek van Cambodja heeft meegedeeld dat zijn poging om in Genève een topconferentie te beleggen van de leiders der linkse, neutralisti- sche en rechtse groepen in Laos, is mislukt. Zowel prins Soevanna Phoema, de leider der neutralisten, als prins Boen Oem, het hoofd van de rechtse regering, hebben la ten weten dat zij in de huidige De gouverneur van Alabama. Patterson, heeft de staat van be leg in Montgomery afgekondigd toen verscheidene honderden blanken op weg waren naar een kerk waar de negerleider dr. Luther King zou preken. De politie sloeg de aanval van de blanken op het kerkgebouw met traangas af. Een auto in een straat bij de kerk werd in brand gestoken. Na een tweede aanval dreef de politie de blanke menig te terug. Dr. Luther King werd zondag avond naar het kerkgebouw be geleid door „Freedom Riders", blanken en negers die tegen ras senscheiding zijn. Terwijl de menigte buiten de kerk naar het gebouw opdrong, hoorde men de mensen binnen geestelijke liederen zingen. De Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy, heeft zondag een boodschap tot de bur gers van Alabama gericht waarin erop wordt aangedrongen zich te onthouden van elke daad die kan leiden tot verhoging van de span ning of tot ontketening van ge welddaden. De berichten van zondagavond uit Montgomery duiden op toeneming van de spanning, aldus de boodschap van de broer van president Ken nedy. Zoara minister Kennedy's boodschap in Montgomery be kend was, trokken de blanken naar het kerkgebouw. Terwijl de blanken voor het gebouw riepen „Komt naar buiten", zei dr. Luther King dat de staat Alaba. ma vervallen is tot de barbarij van het Duitsland van Hitier. De Amerikaanse nazi-partij, die overigens maar enkele hon derden leden telt, heeft te New York meegedeeld dat zij bruine hemden naar Alabama zal zen den. AUTO TEGEN BOOM Een dode. Op de rijksweg in Franeker is zaterdagmorgen een personen auto bestuurd door de 24-jarige R. Post uit Wijnaldum, in voile vaart tegen een boom gereden. Door de hevige botsing werd de be=tuurder op slag gedood. De auto was totaal vernield. omstandigheden niet naar Genè ve zullen komen. Beide prinsen willen dat bij de besprekingen in 'Na Mom eerst overeenstem ming wordt bereikt over bepaal de principes. Prins Soevannoe Vong, de lei der van de linkse Pathet Lao, heeft het voorstel van het Cam bodjaanse staatshoofd nog niet beantwoord. Prins Sihanoek verklaarde ..diep teleurgesteld" te zijn door deze gang van zaken. „Wanneer zij niet bij elkaar komen is het afgelopen met Laos. Het zal binnen enkele weken geheel ver loren gaan voor de vrije wereld". Zondag is geen enkele voort gang geboekt op de conferentie van Na Mom. De rechtsen staan op de instelling van een gemeng de wapenstilstandscommissie om schendingen van het bestand te onderzoeken, de linksen en neu tralisten willen dat. in overeen stemming met hetgeen op de eerste samenkomst werd beslo ten, eerst wordt gesproken over politieke kwesties. Van linkse zijde worden de rechtsen be. sehuldigd van schendingen van het bestand en voorbereidingen voor militaire acties. Prins Sihanoek verweet Boen Oem het probleem van de vor ming van een coalitieregering op een onbuigzame, formeel-grond wettige wijze te benaderen. „De Geneefse conferentie kan niet slagen tenzij een verenigde Lao- tische regering wordt gevormd. Wij moeten realistisch zijn en een regering hebben die voor de Chi nezen en anderen aanvaardbaar is". Prins Sihanoek verklaarde in samenwerking met de internatio nale controlecommissie persoon lijk een onderzoek te zullen in stellen naar klachten van de re gering Boen Oem over sehendin. gen van het bestand.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1