Gesprek tussen grote twee... Kennedy ontmoet Chroesjtsjef IjiMnhviU Zuidkoreaanse president afgetreden Reacties op gesprek Kennedy-Chroesjtsjef Belgische guldenslening Smidt-Pothoven Weeroverzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN en Radio de Koek Oostenrijkse president vertrokken StanlteriHg by abonnement: Terneuzen Dtrecfeur-Hoofdredacteur I. van de Sandi Redactie-adres: Noordstraat 55—57 i Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 20 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5296 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties! 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. OM GEVAREN TE BEZWEREN MAAR ZIJ NEMEN TOE Het zal tot een ontmoeting komen tussen de Ameri kaanse president Kennedy en de Russische leider Chroesjtsjef. Na de mislukte topconferentie van Parijs, een jaar geleden verbaast dit. Toen kwam Chroesjt sjef met zijn grieven over het Amerikaanse spionage toestel, dat op 1 mei boven de Oeral was neergeschoten. Is nu de verhouding tussen Russen en Amerikanen zo veel verbeterd? Het lijkt er niet bepaald op. De Amerikanen hebben ernstige tegenslagen geboekt; in Cuba, in Laos, op het gebied van ruimte vaart. En minder opgevallen, doch ook ernstig is het feit, dat in Zuid-Vietnam, het stukje van Zuidoost-Azië, dat in 1954 uit handen van de communisten is gehouden, nu de communistische guerilla-infiltratie weer onrust barend is. Men neemt dan ook in Washington aan, dat Kennedy vooral de Russen wil waarschu wen, dat er grenzen zijn aan het geen de Verenigde Staten kunnen dulden, zonder rechtstreeks mili tair in te grijpen. De Russen vechten nergens zelf: zij leveren wapens en adviseurs, om Cuba nen, Laotiërs, Vietnamezen enz. in staat te stellen, te strijden tegen Westelijk gezinde troepen. De Amerikanen hebben in Cuba, Laos en Zuid-Vietnam op gelijke wijze hun vrienden gesteund, maar met minder succes: te laat of te zwak. Kennedy zal Chroesjtsjef aan het verstand brengen, dat de Verenigde Staten niet kunnen toelaten, dat in de drie genoem de gebieden de communisten definitief zegevieren. Desnoods zullen zij dan zelf ingrijpen. En aangezien er geruchten lopen, dat de Oosteuropese landen in september ook iets in de zin hebben, om de Westelijke troepen te dwingen, West-Berlijn te ver laten, zal Kennedy bevestigen, dat zulk een poging alleen op oorlog kan uitlopen. Kemproeven Bovendien wil de Amerikaanse president aandringen op een ver. drag inzake het staken van kern proeven. Die worden sinds okto ber 1958 al niet meer door de Verenigde Staten, de Sowjet- Unie en Engeland genomen (de Fransen experimenteerden op hun eigen manier! maar het is niet mogelijk gebleken, de sta ging der proefnemingen voorgoed te bevestigen door het instellen van een controle-systeem op de naleving van zulk een verbod. De angst voor spionage is aan zienlijk en de Russen beroepen zich daar op. Zij zeggen, dat men met de beschikbare instrumenten voldoende kan registreren of kernproeven plaats vinden of niet. Dat is aldus de Ameri kanen maar gedeeltelijk waar. Onder de grond zou men experi menten kunnen doen plaats vin den, waarvan de schok niet zou zijn te onderscheiden van een lichte aardbeving, tenminste niet op grote afstand. Er moeten dus in de landen, die een overeen komst tekenen, controleploegen aanwezig zijn. Het gaat dus hier om, of door het ontbreken van een verdrag de proeven heiwat zullen worden. Is dit zo, dan zal men nieuwe wapens vinden met nog veel verschrikkelijker uitwerking. Dan zal ook de angst toenemen, dat een grote mogendheid een overrompelende aanval zal doen, om een andere voor te zijn. De spanningen zullen stijgen. Daar om, zo zegt Kennedy, moet con trole worden aanvaard en het stoppen der proefnemingen moet blijvend' zijn. En het gaat nog om iets anders. Komt er eenmaal een inspectie.apparaat op inter nationale basis, dan kan dit een beperking van de bewapening be vorderen. Want ook ontwapening zou er pas kunnen komen, als er voldoende toezicht mogelijk is op het naleven van de bepalingen van een verdrag. Waarschuwingen Een ontmoeting tussen Kenne dy en Chroesjtsjef, als die zou plaats vinden, zou dus niet het gevolg zijn van afgenomen span ningen, maar van juist vermeer derde gevaren. Omdat alle mo gendheden even bang zijn voor een moderne oorlog, die hen ge lijkelijk zal treffen en verwoes ten, is er wel kans, dat de twee staatslieden elkaar overtuigen van hun vredeswil. Dat zegt ech ter nog weinig, als er geen con crete akkoorden op volgen. Niet alleen inzake het staken van kernproeven en op het terrein der ontwapening. De felle strijd om invloedssferen zou moeten ophouden door het militair „neu traliseren" van betwiste gebie den. Wat dit aangaat komt het be richt omtrent een eventuele „top conferentie van twee" niet op een gunstig ogenblik. Het vorsten, dom Laos is daarvoor een toets steen. Vrijdag had over Laos een conferentie moeten anvangen in (Adv.) BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector J fabr ieken Zevenbergen Genève, maar aan het begin van deze week was deze nog niet be gonnen. Staatsgreep in Korea In Zuid-Korea heeft een mili taire junta de macht in handen genomen. Deze staatsgreep kwam niet onverwacht. Toen in april 1960 een einde werd ge maakt aan het autocratische be wind van Syngman Rhee, werd de hoop gekoesterd dat onder een meer democratisch regiem betere economische resultaten zouden worden geboekt. Hiervan is ech ter vrijwel niets terechtgekomen, Steeds luider klonken de stem men van hen, die premier Tsjang Myoen op één lijn wilden stellen met Syngman Rhee. De pers leverde reeds maan denlang bittere kritiek op hem en ook de oppositie in het parle ment werd steeds groter. Nu had men in Zuid-Korea alle reden om ontevreden te zijn. Het land, dat 24 miljoen inwoners telt, heeft twee miljoen werklozen en vier miljoen gedeeltelijk werklozen en dat zijn werkelijk ontstellende cijfers, zelfs naar Oosterse maat staven. Ondanks zijn krasse taal heeft premier Tsjang Myoen geen kans gezien de ontwikkeling van zijn land in gunstiger banen te leiden. Hoe de situatie in Zuid-Korea zich thans zal ontwikkelen, blijtt voorshands een groot vraag, teken. Het nieuwe bewind ijvert eveneens voor een anti-commu nistische koers en er bestaat geen reden om hieraan te twijfe len. Wat echter niet wegneemt dat de verwarring in Zuid-Korea door de communisten met vreug de zal zijn begroet. dr. A. C. (Nadruk verboden.) (Adv.) Noordstraaf 102 - Telefoon Terneuzen 31M THAILAN1 )S MINISTER MELDT KOMPLOT De Thailandse minister van Binnenlandse Zaken, generaal Prapas Sjaroesathien, heeft vrij dag verklaard dat onlangs een komplot is ontdekt, dat ten doel had de macht in Noordoost- Thailand over te nemen. Dit komplo had, volgens de minister, de steun van communistisch China en Noord-Vietnam. In ver band met de ontdekking van het komplot zijn ongeveer zeventig mensen aangehouden. President Po Soen Joen van Zuid-Korea is vrijdag' afgetreden. In een verklaring voor de pers zei president Joen, dat hij de morele verantwoordelijkheid op zich nam voor de toestand in het land, die tot de militaire staats- President Kennedy en premier Chroesjtsjef zullen eikaar op 3 en 4 juni in Wenen ontmoeten, zo heeft het Witte Huis vrijdag bekendgemaakt. Op 5 juni zal de Amerikaanse president premier MacMillan in Londen ontmoeten. De twee regeringsleiders zijn vair mening, aldus de bekend making, dat deze ontmoeting niet bedoeld is om te onderhan delen of wel tot een akkoord te komen over de grote internatio nale problemen, waarbij belan gen van talrijke andere landen zijn gemoeid. Dit onderhoud zal echter een geschikte gelegenheid bieden voor een eerste persoon lijk contact, alsook voor een al gemene gedachtenwisseling over de voornaamste vraagstukken betreffende de betrekkingen tus sen beide landen. Vóór zijn bezoek aan Wenen zal president Kennedy met zijn vrouw het reeds eerder vastge stelde staatsbezoek aan Parijs brengen, dat van 31 mei tot en met twee juni zal duren. In de ochtend van de derde juni gaat het echtpaar Kennedy naar de Oostenrijkse hoofdstad. Vandaar reist het in de avond van 4 juni of de daaropvolgende ochtend naar Londen. Op 5 juni zal de president lunchen met premier MacMillan. Die avond zullen zijn vrouw en hij aan het diner de gasten zijn van koningin Eliza beth en de hertog van Edinburgh in het Buckingham-paleis. Daar na keert de president naar Washington terug. Mevr. Kenne dy zal nog enkele dagen in Lon den blijven bij haar zuster, die getrouwd is met prins Radziwill. Op 5 juni wordt een dochtertje in dit gezin gedoopt en de Ken nedy's zullen deze plechtigheid bijwonen. Over de ontmoeting van Ken nedy en Chroesjtsjef werd al sinds maart via diplomatieke kanalen onderhandeld. Het defi nitieve besluit werd genomen op grond van een brief van Chroesjt sjef, die ambassadeur Mensjikof dinsdag aan president Kennedy overhandigde. Van de besprekingen over de komende ontmoeting zijn de re geringsleiders van Engeland, Frankrijk en West-Duitsland steeds op de hoogte gehouden. De perschef van het Witte Huis, Salinger, zei niets te weten van een plan van de president om gedurende zijn bezoek aan Europa ook een ontmoeting te hebben met vertegenwoordigers van de Westduitse regering. In Parijs verwacht men, dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, onmiddellijk na de gedachten- wisseling van Kennedy en Chroesjtsjef naar de Franse hoofdstad zal komen om de Navo-landen van het resultaat op de hoogte te stellen. Salinger wa^r;chuwde de pers- vertegenwcwr-'js.efs dat het moeilijk zal zijn, in Wenen on derdak te krijgen. Naar aanleiding van berichten, dat de journalisten wellicht in kazernes buiten de stad zullen worden ondergebracht, merkte Salinger op, dat hij, op grond van eigen ervaringen in kazernes, dat graag zou vermijden. In Washington wordt de ont moeting tussen Kennedy en Chroesjtsjef beschouwd als het slechtst bewaarde geheim van de Amerikaanse regering. Reeds sinds zondag werd er in het openbaar over de kwestie gespro ken. greep op dinsdag j.l. heeft geleid. „Ik treed af met een gerust hart omdat ik thans weet dat het volk hoge verwachtingen koestert van de revolutionaire raad. Ik heb tenminste mijn best gedaan om bloedvergieten te voorkomen aldus Joen. De revolutionaire raad heeft zijn aftreden bekrachtigd en luitenant-generaal Do Joeng Tsjang, die voorzitter van deze raad is, als staatshoofd aange wezen. De 63-jarige Joen was in augustus van het vorige jaar ge ïnstalleerd als eerste president van de tweede Zuidkoreaanse republiek. Hij was door de na tionale vergadering gekozen, na dat dri Syngman Rhee na een presidentschap van twaalf jaar, was afgezet. Joen is een leider van de „oude garde" van de democratische partij. De thans afgetreden president had na de staatsgreep in een radiorede er bij de premier, dr. John Tsjang, op aangedrongen te voorschijn te komen en af te treden. Dr. Tsjang deed dit don derdag en stelde met zijn minis ters zijn mandaat beschikbaar. Joen werd nog steeds door de militaire raad als staatshoofd erkend, ook al had hij huis arrest gekregen. De woordvoerder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde gistermiddag het komende gesprek in Wenen tussen president Kennedy en premier Chroesjtsjef zeer toe te juichen. Britse officiële kringen ver klaarden, dat Kennedy's besluit tot een persoonlijke ontmoeting met Chroesjtsjef in het begin van zijn ambtsperiode de alge hele steun der Britse regering heeft. Ook was men er voldaan over dat Kennedy na zijn onder houd met Chroesjtsjef naar Lon den zal komen om premier Mac Millan te ontmoeten. In Bonn heeft een woordvoer der der Westduitse regering ver klaard, dat bondskanselier Ade nauer de ontmoeting in Wenen nuttig en noodzakelijk acht. Adenauer vertrouwt tenvolle, dat de Amerikaanse president de belangen der bondsrepubliek en die van Berlijn zal behartigen. Willy Brandt, de burgemees ter van West-Berlijn, verklaarde zich eveneens voldaan over de conferentie in Wenen. Deze zal de beide verantwoordelijke staatslieden gelegenheid bieden elkaar persoonlijk te leren ken nen en de nog hangende inter nationale problemen te bespre ken. Brandt zei te menen dat Naar wij vernemen zijn de laatste dagen besprekingen ge voerd omtrent een in Nederland te plaatsen guldenslening ten laste van het koninkrijk België. Op voorstel van de minister van Financiën van België zal een 4% 20-jarige guldenslening groot 75.000.000 worden uitge geven, welke gedurende vijf jaar niet aflosbaar zal zijn en waar van de aflossing daarna zal plaatsvinden in 15 gelijke jaar lijkse termijnen. Deze lening zal door een con sortium onder leiding van de Twentsche Bank N. V. en de Ne- derlandsche Handel-Maatschap- pij N. V. a pari ter beurze te Am sterdam worden Geëmitteerd. als ook de kwestie-Berlijn aan de orde mocht komen, deze dan bij Kennedy in goede handen zou zijn. In Genève is het nieuws over het Weense gesprek door de delegaties van de internationale Laos-conferentie over het alge meen toegejuicht. In conferen tiekringen zei men dat met het gesprek tussen Kennedy en Chroesjtsjef in het vooruitzicht, de eerste vorderingen die de con ferentie tot dusver heeft ge maakt, de volgende week zullen worden voortgezet. Een succes vol resultaat van de besprekin gen tussen Kennedy en Chroesjt sjef zou het bereiken van over eenstemming over Laos op de internationale conferentie onge twijfeld bespoedigen. In kringen der Chinese dele gatie zei men. dat de ontmoeting tussen de beide staatslieden de Amerikaanse regering de gelegen heid biedt te bewijzen dat het haar ernst is met haar zoge naamde verlangen om de inter nationale spanning te verminde ren. In een door het Franse mini sterie van Buitenlandse Zaken uitgegeven communiqué wordt gezegd, dat de bekendmaking van het onderhoud tussen Ken nedy en Chroesjtsjef in Parijs zonder verrassing is ontvangen, waar men enkele dagen geleden reeds vriendelijkerwijs van deze mogelijkheid op de hoogte was gesteld. Het is vanzelfsprekend dat dit onderhoud plaats heeft, aldus het communiqué verder, te meer daar president Kennedy de enige Westelijke staatsman is die nog niet in de gelegenheid is ge weest premier Chroesjtsjef te ontmoeten. De Oostenrijkse regering heeft bekendgemaakt dat zij de Ameri kaanse regering heeft meege deeld met voldoening te hebben vernomen dat de keuze voor een ontmoeting tussen de Ameri kaanse en Russische staatshoof den op Wenen is gevallen. De Oostenrijkse regering zal alles in het werk stellen deze ontmoe ting zonder stoornis te doen ver lopen. In de kringen van het Ameri kaanse congres is de bekendma king van de komende besprekin gen tussen Kennedy en Chroesjt sjef gunstig ontvangen. Doch senator Everett Dirksen, de lei der der republikeinse fractie in de senaat, zei: „Men kan alleen maar innig hopen, dat er enige overeenstemming uit voortvloeit en dat er geen compromis zal worden gesloten over iets waar bij de basisbelangen van de Ver enigde Staten en de vrije wereld zijn betrokken. Na Cuba en Laos en de moeilijke situatie die in Iran is ontstaan, en ook na de door minister Rusk geuite mening dat de Sowjet-Unie wat Oost-Duitsland en Berlijn be treft spoedig tot handelen zou kunnen overgaan, bestaat er wei nig twijfel dat Chroesjtsjef vrij arrogant is", aldus senator Dirk sen. De democratische senator Wayne Morse, lid van de Se naatscommissie voor de buiten landse betrekkingen, wees er op, dat de informele bijeenkomst geen top-conferentie zal zijn. Hij verklaarde zich verheugd over de genomen beslissing. Hoe meer men de Russen aan het praten kan krijgen, hoe meer daarbij zal blijken wie een vreedzame oplossing van de moeilijke problemen nastreeft. De oenferentie is in elk geval een demonstratie, dat de Ver enigde Staten de weg van de vrede willen bewandelen, aldus senator Morse. De voorzitter van de commis sie voor de buitenlandse betrek kingen, senator Fulbright, meen de, dat de beste kansen op suc ces liggen in een rustig gesprek tussen de twee mannen, met zo weinig mogelijk adviseurs en zover mogelijk verwijderd van onderhandelingen in „de schitte ring der publiciteit", IX VERBAND MET HET PINKSTERFEEST ZAL 'T EERSTVOLGENDE NUMMER VERSCHIJNEN DINSDAG 23 MEI a.s. De Oostenrijkse president heeft donderdagavond een gala-diner aangeboden in de ambassade in Den Haag. Foto: Prins Bernhard bewondert de witte anjer, die hij aangebo den kreeg van de 7-jarige Eva, dochter van de Oostenrijkse ambassadeur. Prinses Beatrix kykt vrolijk lachend toe. Cavalerietrompetters speelden het Oostenrijkse volkslied toen vrijdagmorgen om half elf presi dent dr. Adolf Scharf van Oos tenrijk met de koninklijke trein van het Haagse station S.S. naar Wenen vertrok. De president bracht van dinsdag tot vrijdag een staatsbezoek aan de Ko ninklijke familie. Met snelle hofaulo's waren de Koningin, de Prins, hun hoge gast en het geyolg een kwartier eerder van Huis ten Bosch ver trokken, begeleid door 21 motor rijders van het wapen der Kon. Marechaussee. De erewacht bij Huis ten Bosch was betrokken door manschappen en kapel van de Kon. Luchtmacht in ceremo nieel tenue. (Adv.) v P -. ƒ- jaraffgijw "v V -.v-v, STERKE CONSTRUCTIE DUURZAAM MATERIAAL DECORATIEVE KLEUREN PERFECTE LICHTREGELING Afd. Woninginrichting TERNEUZEN Op het station nam de presi dent afscheid van de Kamervoor zitters, de vice-premier, de Ne- derlandse ambassadeur in We nen, de hoogste militaire bevel hebbers, de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en an dere hoogwaardigheidsbekleders. Op het perron werd de erewacht het wapen van de Kon. Mare chaussee en het trompettercorps van de cavalerie in ceremonieel tenue geïnspecteerd. Vervolgens namen de Koningin en de Prins afscheid van het ge volg van de president, waarna de president afscheid nam van de burgemeester van Den Haag, het koninklijk gevolg, mevr. Afuha, de leden van de ambassadestaf, de consuls-generaal en de con suls. Daarna nam hij afscheid op de hem eigen hoffelijke wijze van de Koningin en de Prins, welk af scheid hartelijk beantwoord werd. MISLUKTE SPOORWEGAANSLAG IN FRANKRIJK In de nacht van woensdag op donderdag is met een plastieken bom een aanslag gepleegd op de spoorbaan van de lijn Parijs Rome, nabij d'Aiguebelle in het departement Savoie, didht bij de Italiaanse grens. Door de ont ploffing werden drie van de vier rails beschadigd. Hoewel de sabotage al zeer spoedig werd ontdekt, waren niettemin inmiddels twee snel treinen de plek van de aanslag gepasseerd, één in elke riöhting, zonder enige hinder van de breu. ken in de rails te ondervinden, en zonder dat enige schok werd ge- voeld. De dader, een Italiaanse mijn werker die vroeger korporaal in het Franse vreemdelingenlegioen is geweest, werd kort na de aan slag gearresteerd. Hij heeft een bekentenis afgelegd. W AF EN TOE ZON. Met matige tot vrij krachtige winden werd vrijdag lucht van de Noordzee aangevoerd, waarin een gesloten wolkendek voor kwam. Vandaag zal iets minder vochtige lucht worden aange voerd. Daarin zal de hemel half- tot zwaarbewolkt zijn. Er zullen enkele buien voorkomen. De ZATERDAG 20 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.22 5.57 6.37 n.m. 5.42 6.17 6.57 7.07 wind blijft waaien uit lichtingen tussen west en noord. De tem peraturen uilen dezelfde zijn ais vrijdag, of iets hoger. medegedeeld door het K. N.M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Af en toe zon. Half- tot zwaar bewolkt met enkele verspreide buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen west en noord. Niet veel veran dering in temperatuur. ZON MAAN op onder op ondeï MEI Mei v.m. n.m. 20 4.40 20.34 9.41 0.30 6.08 6.23 21 4.38 20.35 10.41 1.04 6.43 6.58 22 4.37 20.37 11.43 1.33 7.23 7.38 23 4.36 20.38 12.47 1.59 7.33 7.48 24 4.34 20.39 13.52 2,23

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1