Martin Bormann gevonden? Nieuw Perzisch kabinet De NAVO-conferentie in Oslo HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN CETAFLEie Radio de Koek Belgische regeringsverklaring in de Senaat r Man zaaide paniek met pistoolschoten in Amsterdam J Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5357 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per' maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW 'WOENSDAG 10 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5288 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels Iedere regel meer .20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Opvolger van Hitier zou aan de Argentijns- Braziliaanse grens hebben gewoond l)e vroegere ambassadeur van Argentinië in Israël, flr Gregorio Topolevski, heeft op een perscon ferentie in Tel Aviv verklaard dat Martin Bormann, Hitler's plaatsvervanger, nog vijf maan den geleden aan de Argentijns- Braziliaanse grens woonde. Bor mann zou thans in Brazilië nonen. Topolevski, die thans het pro ces Eichmann voor een Argen tijnse krant verslaat, noemde geen bron van zijn verklaring over Bormann. Hij zei dat ongeveer 70.000 Duitsers in Argentinië woon den. De zoon van dr. Mengele, de kamparts van Auschwitz, heeft een timmerbedrijf, Mus solini's zoon bezit drie huizen. Gedurende het bewind van Péron hebben Duitse nazi's onge veer voor 500 miljoen dollar (ca. 2 miljard gulden) aan eigendom men, vv.o. aandelen, uit Zwitser land naar Argentinië overge maakt. Een woordvoerder var, de West- duitse regering heeft in antwoord op vragen verklaard dat, „wan neer er ook maar de geringste reden is om aan te nemen dat Bormann nog in leven is, de bondsregering alle mogelijke stappen zal doen om zijn uit levering te verkrijgen". Westauitse justitiële kringen ^taan sceptisch tegenover het be richt uit Tel Aviv dat Bormann nog in leven is. Uit het onder zoek zou zijn komen vast te staan dat Bormann in mei 1945 in of bij Berlijn is gedood. Toen de Russen Berlijn binnen trokken verdween Bormann uit de zgn. Führerbunker onder de Reichskanselarei. Hij zou- bij de straatgevechten in Berlijn zijn gesneuveld en werd in 1954 offi cieel dood verklaard. Maar zijn lijk is nooit gevonden. Bormann werd in Neurenberg bij verstek ter dood veroordeeld. Hij weid beschreven ais een man die de weerzinwekkende orders van Hitier zonder enig gewetens bezwaar uitvoerde. Volgens Topolevski heeft Bor mann Péron rechtstreeks gehol pen bij de machtsovername. De afgelopen vijftien jaar is Bormann's aanwezigheid gemeld uit Portugal, Peru, Italië, Argen tinië, Zuid-Afrika en Zweden. Vorig jaar september arresteer den de Argentijnse autoriteiten een Duitser van wie men ver moedde dat hij Bormann was. Lijm koud alle bout met- van G'eta-Bevcr OOK GENERAAL FAURE IN HECHTENIS GENOMEN Foto: 'Generaal Faure bij aan komst van de Farijse Santé ge vangenis. l)e parachutistengene- raal zou leider zijn geweest van het „complot van Parijs". Noordstraat 102 - Telefoon 3123 Terneuzen AMERIKAANS AANBOD AAN DE NAVO Van betrouwbare zijde te Oslo is dinsdagavond vernomen dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, dins dagavond, aan het eind van de N.A.V.O.-conferentie heeft aan geboden in het N.A.V.O.-gebied vijf duikboten met Polaris-raket- ten te stationeren. Deze schepen die zijn uitgerust met zestien Polaris-raketten. zullen onder Amerikaans beheer blijven. Op de conferentie is dinsdag verder vrijwel niet over militai re of strategische onderwerpen gesproken. Volgens Rusk is de nieuwe Amerikaanse regering van plan haar strijdkrachten in Europa te laten', met inbegrip van de be nodigde atoomwapens voor de Amerikaanse en andere een heden. Rusk drong er bij de Europese N.A.V.O.-landen op aan hun con ventionele strijdkrachten te ver sterken. De nieuwe Perzische premier, dr. Ali Amini,' heeft gisteren de samenstelling van zijn kabinet aan de sjah voorgelegd. Vier mi nisters uit de vorige regering, waaronder de minister van Bui tenlandse Zaken, Husainghods Nakhaai, hebben hun porte feuille behouden. Men be schouwt deze regering als een zakenkabinet. Minister-president Amini werd zaterdag benoemd als op volger van premier Emami, die ontslag heeft genomen. Tevoren had dr. Amini reeds een oproep tot de bevolking ge richt waarin hij steun verzocht in zijn strijd tegen de corruptie en bij het zoeken naar een uit weg uit de economische maal stroom. „Een groot deel van onze rijkdom wordt verkwist," zei de premier, die voorts opriep tot bezuinigingen in de persoon lijke en de gemeenschappelijke bestedingen. In een interview met de cor respondent van het Hamburgse dagblad „Die Welt" heeft de nieuwe premier maatregelen aangekondigd, die verbetering van de wankele economie en be strijding van de corruptie be ogen. Onze handelsbalans kan niet in evenwicht worden gebracht wanneer wij voortgaan weelde artikelen voor de bevoorrechte klasse in te voeren in plaats van voedsel en landbouwwerktuigen voor de bevolking. Hiertoe zuilen invoerbeperkingen noodzakelijk zijn. aldus de premier. Economische sanering van het land zal niet mogelijk zijn zonder een periode van strenge bezuiniging. Over de corruptie zei Amini dat deze krachtig zal worden bestreden waarbij getracht zal worden de ambtenaren een nieuwe opvatting van hun taak bij te brengen. ..Wij zullen met de hervormin gen van boven af beginnen. De gezagsdragers moeten de diena ren van het volk worden," zo verklaarde de Perzische pre mier, die verder zei te hopen, dat het parlement niet blind zal zijn voor de noodzaak van deze maatregelen. „Ik zou bijna zeg gen, dat wij deze hervorming' uit nood boven de democratie moesten stellen." Een derde van de Katholieke senatoren in België zal niet be reid zijn het vertrouwen te schenken aan het nieuwe Katho liekso< ialistisehe coalitiekabi net van minister-president Le- fèvrc. Dit is gebleken op de vergade ring van de C.V.P.-fractie in de Senaat, die dinsdagochtend is ge houden en de behandeling van do regeringsverklaring in de Se naat is voorafgegaan. De socia listische senatoren hebben reeds de vorige week te kennen ge geven, dat zij allen de nieuwe regering zullen steunen. Nadat minister-president Lefè- vre dinsdagochtend de Katholieke senatoren nadere inlichtingen had verstrekt over de Belgische politieke toestand in het alge meen en de regeringsverklaring in het bijzonder, werd over de door de C.V.P.-fractie aan te nemen houding gestemd. Van de 63 Katholieke senatoren, die de fractievergadering bijwoonden (de C.V.P. heeft in totaal 82 zetels in de Senaat! stemden 43 vóór het goedkeuren van de re gering, 7 tegen, terwijl 13 leden zich van stemming onthielden. De Belgische Senaat is dins dagmiddag met de bespreking van de regeringsverklaring be gonnen. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die de vorige week met ruime meerder heid een motie van vertrouwen in het kabinet-Lefèvre goedkeur de, onthield ongeveer een vierde deel van de C.V.P.-fractie het vertrouwen in de nieuwe rege- irng. DONDERDAG 11 MEI (Hemelvaartsdag) zal er geen nummer van dit blad verschijnen. DE TOESTAND IN LAOS De rechtse troepen in Laos hebben tussen 3 en 7 mei 29 maal het luchtruim boven de gebieden die in handen zijn van de linkse troepen geschonden, aldus meldt het radiostation „De stem van de Pathet Lao". Dit bericht het Sowjetpersagent- schap Tass. Een Amerikaanse F-86 straal jager heeft het vliegtuig waar mee de linkse delegatie zich van Xieng Khoeang naar Vang Vieng begaf enkele malen dicht benaderd. Zoals bekend zijn in Vang Vieng onderhandelingen over de wapenstilstand gevoerd. De ministers van Buitenland se Zaken van de vijftien NAVO- landen op de conferentie to Oslo hebben dinsdag besloten een commissie van drie in ie stollen die 'n onderzoek zal instellen ten behoeve van hulp aan Turkije en Griekenlaifd. Voordien hadden ile Turkse en de Griekse minis ter van Buitenlandse Zaken, Sarper en Averoff, een uiteen zetting gegeven. paalde landen, die hij echter niet met name noemde. Zijn Nederlandse ambtgenoot, mr. J. M. A. H. Luns, steunde Krags verklaring. De ministers hebben een re solutie aangenomen over het ma ken van plannen op lange ter mijn. In deze resolutie wordt voorzien in de mogelijkheid van vorming van commissies ad hoe. Dit zijn nict-permanente commis- Minister Luns en de Nederland se staatsecretaris van Buiten landse Zaken, dr. H. R. van Hou ten, zullen hedenmiddag te Oslo een gesprek hebben met minister Rusk en de Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Zaken voor Europese aangelegenheden. Kohier. Aangenomen wordt dat onder andere over de kwestie van de landingsrechten zal wor den gesproken. De Deense minister van Bui tenlandse Zaken, Krag, heeft bij de NAVO-ianden dringend ge pleit voor vrijheid van het bur- gerluehtverkeer en zich kritisch getoond over het beleid van be- Politic rnaak'v tfebruik van if? traangasbommen om de man te kunnen overmeesteren Een man Aan middelbare leef tijd heeft gistermiddag in de An dreas Bonnstraat te Amsterdam gedurende enige uren angst on der de bewoners gezaaid, toen liij, waarschijnlijk in een vlaag van waanzin, van&it zyn woning met een pistool enige schoten in het wilde weg loste. Er raakte bij dit incident echter niemand gewond. De man kon, nadat de politie traangasbommen had gebruikt, overmeesterd worden. Hij is naar h. t YVilhelminagasthuis overge bracht. Kort na drie uur gistermiddag kreeg de politie van het bureau Linaeusstraat in de hoofdstad een melding dat de bewoner van WALDIMIR ILJOESHIN OP HET RODE PLEIN Deze foto is in Moskou gepubli ceerd naar aanleiding van ge ruchten, dat YVladimlr Iljoeshin de eerste ruimtevaarder zou zyn geweest. De opname zou in de cember 1960 gemaakt zijn en laat Iljoeshin zien met enige vrien den en kennissen op liet Rode Plein in Moskou. YVladimir II joeshin (geheel links) draagt een stok. Zijn rechterbeen is in ver band gewikkeld; onder de voet een beugel. Iljoeshin zou bij een auto-ongeluk verwondingen hebben opgelopen. De voorlopige Algerijnse regering en de rede van De Gaulle De voorlopige Algerijnse rege ring heeft in de radiorede, die De Gaulle maandagavond heeft gehouden, niets nieuws kunnen ontdekken, zo is dinsdag in krin gen rond deze regering meege deeld. Alleen bij vredesonderhande lingen kan blijken wat De Gaul le nu eigenlijk precies bedoelt met termen zoals „associatie" tussen een onafhankelijk Algerië en Frankrijk, zo zei men, een benedenhuis in de Andreas Bonnsiraat zijn omgeving onvei lig maakte door het lossen van een tweetal pistoolschoten. On middellijk daarop begaven enige inspecteurs zich met ongeveer twintig agenten naar de bewuste woning. Terwijl de politiemannen via enige nabijgelegen huizen naar perceel nr. 18 slopen, vuur de de bewoner daarvan wederom tweemaal kort achter elkaar. Eén schot ketste af op een hard voor werp in de woning, een tweede echter zoefde door een van de ramen naar buiten. Gezien de ernst van de situatie riep de politie daarop de hulp in van de karabijnbrigade die spoe dig, gewapend met traangas bommen, ter plaatse was. Ook de brandweer en de G. G. en G. D, waren in de inmiddels geheel ont ruimde straat aanwezig. Via de telefoon poogden de hoofdinspecteur van politie W. van der Voort en een rabbijn de man nog tot andere gedachten te brengen, maar dat bleek onmo gelijk. Weliswaar nam hij de tele foon normaal op, maai- op hun vragen kregen de hoofdinspec teur en de rabbijn slechts war taal ten antwoord. Zo zei de man o.a.: „Er is niets meer aan te doen, alle telexapparaten zijn kapot, alleen Londen werkt nog". Het advies om zich met de han den boven het hoofd naar buiten te begeven weigerde hij op te vol gen. Kort na half zes besloot de politie in de grijpen. Onder dek king van karabijnschutters be gaven twee agenten zich naar de voor- en achterzijde van het huis, waarna zij precies tegelijk vier traangasbommen in de woning wierpen. Even later kwam de man naar buiten, waar enige agenten hem spoedig overmees terden. Voor alle zekerheid wer den hem de boeien omgedaan, maar de man liet zich rustig naai de gereedstaande ziekenauto brengen. Diep onder de indruk kwam daarna de bejaarde moeder van de man naar buiten. Tijdens het begin van de schietpartij had zij in de woning vertoefd, maar op aüvies van ae buren was zij nam een hoger gelegen étage ge vlucht. In een politie-auto volg de zij de ziekenwagen, die haar zoon naar het Gasthuis bracht. De man die de schoten heeft gelost is de 36-jarige fotograaf J. ,v. D. Hij is ongehuwd en be woonde het perceel in de Andreas Bonnstraat samen met zijn on geveer 70-jarige moeder. Uit opmerkingen die zowel de fotograaf als diens moeder heb ben gemaakt, heeft men afgeleid dat de man, die in de oorlogs jaren veel meegemaakt zou heo- ben, plotseling vele gebeurtenis sen uit het verleden weer aan zich voorbij heeft zien gaan en daardoor in een vlaag van waan zin is geraakt. Hij had een en ander kennelijk in allerijl voorbereid: enige ramen en deu ren waren versperd, sies, die op verzoek van elk der leden kunnen worden gevormd, en die een nader te bepalen taak moeten vervullen. Deze res'olutie bevat voorts een bepaling op economisch terrein over directe hulp aan minder ontwikkelde landen in noodge vallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, heeft dinsdag gewezen op de speciale moeilijkheden voor de Verenigde Staten wegens de ingewikkelde staatsrechtelijke procedure. Hij drong er daarom op aan de vraagstukken -tijdig in de NAVO- raad ter sprake te brengen, zo dat bij het vaststellen van het beleid van het begin af met alle omstandigheden rekening kan worden gehouden. Het wijzigen van plannen kan zeer veel moei lijkheden opleveren. Minister Luns pleitte er dins dag voor de politieke consultatie in de NAVO te intensiveren en kwesties, die van belang kunnen worden, in een vroeg stadium ter sprake te brengen. Ook drong de Nederlandse minister erop aan dat de leden in de Raad zich bij de behandeling van de vraag stukken niet in zwijgzaamheid hullen om dan later elders uiting te geven aan hun standpunt, dat anders kan blijken te zijn dan men in de NAVO-raad aannam. De ministers zijn er in de twee eerste dagen vrijwel in geslaagd de gehele agenda af te werken. Zij zullen hedenmorgen over het communiqué spreken dat naar verwacht wordt, hedenmorgen voor of omstreeks het middag uur zal worden goedgekeurd. De oud-secretaris-generaal, Spaak, heeft er als minister van Buitenlandse Zaken van België een lans voor gebroken dat de NAVO-raad meer beslissingen neemt. Hij zei echter dat hij de NAVO niet zag als een monopo listisch geheel. Een grote verrassing op de conferentie was, aldus zei men in conferentiekringen, de verkla ring van minister Krag dat Dene marken bereid is onderhandelin gen aan te gaan over aansluiting bij de E. E. G. indien Groot-Brit- tannië hetzelfde zou doen. De reacties hierop van een aantal ministers, onder wie minister Luns, was dat de NAVO eigen lijk niet de geschikte organisa tie voor behandeling van deze vraagstukken is. Deze gedele geerden vonden dat deze' zaak eigenlijk besproken moet worden in de Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ontwik keling, de opvolgster van de Or ganisatie voor Europese Econo mische Samenwerking. De Britse minister van Buiten landse Zaken, lord Home, ant woordde op deze verklaring van Krag dat hij het idee bijzonder interessant vond en dat Groot- Brittannië erover zal spreken met zijn bondgenoten in de Euro pese Vrijhandelsassociatie en de andere leden van hel gemene best. WOENSDAG 10 MEI DEMONSTRATIE BIJ OPENING NAVO-CONFERENTIE Ter gelegenheid van de opening van de NAVO-conferenfic in Oslo, werd maandagochtend in de Noorse hoofdstad een demon stratie tegen atoomwapens gehouden. CYCLOON IN OOST-PA KISTAN Vele doden en grote schade Oost-Pakistan, waar vorig jaar oktober meer dan 14.000 mensen by een cycloon zijn omgekomen, is dinsdag gpnieuw door wervel stormen getroffen, die zeven uur aanhielden en vele doden en grote schade hebben veroor zaakt. De verbindingen met Oost- Pakistan zijn verbroken, doel» langzamerhand beginnen in Ka- ratsji fragmentarische gegevens over de aangerichte schade bin nen te komen. Ir» een der onto vangen berichten werd gemeld, dat fn de Golf van Bengalen drie schepen zijn gezonken. Er werd echter niet bij vermeld hoeveel mensen zich aan boord van dezs schepen bevonden. In de havefl van Khulna zijn twee voor an ker liggende schepen op drifï geslagen. In Dacca werd een deel van het dak van het regeringspalei# weggeslagen terwijl da houten structuur grote schade opliep. Ook werden bomen ontworteld. President Ajoeb Khan van Pa kistan heeft de gouverneur vaü Oost-Pakistan telefonisch geïn strueerd over hulpmaatregelen, Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.25 11.00 11.40 11.50 DONDERDAG 11 MEI v.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 11.25 0.40 0.50 NOORDEYYTND Het K.N.M.I. deelt mede: Met noordwestelijke winden werd dinsdag polaire lucht naar ons land gevoerd, waarin buien voorkwamen. Intussen steeg de luchtdruk boven de Britse eilan den verder. Dit zal tot gevolg hebben, dat de wind bij ons van daag noordelijk wordt. De wind kracht blijft matig tot krachtig. Naast opklaringen zullen ook vandaag enkele verspreid voor komende buien vallen. In de middagtemperaturen wordt niet veel verandering verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Zelfde temperaturen Opklaringen, maar ook enkele verspreid optredende buien. Tot krachtig of matig afnemende noordelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren. ZON MAAN n.m. op onder op onder 10.54 Mei 11.29 10 4.55 20.18 3.26 15.08 12.09 11 4.53 20.20 3.52 16.24 12.19 12 4.52 20.22 4.17 17.38 13 4.50 20.23 4.44 18.51 14 4.48 20.25 5.13 20.01 n.m. 15 4.47 20.26 5.45 21.07 11.30 .12.05 DIT NUMMER BEVAT 12.45 12.55 16 PAGINA'S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1