Franse generaals in Algerije rebelleren Rede van De Gaulle BAND RECORDERS RADIO de B UCK V? Boodschap van Chroestsjef aan Kennedy ET WEER Noodtoestand in Frankrijk afgekondigd Actie tegen Parijs verwacht De Assemblee over Cuba Lammeren voor prinses Marijke WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN el-Sassing Q 22e of ïiskil; na 19.30 uur: ir een L.T.S.-diploma emeen metaal, bank- bestaat de mogelijk- opleiding in onze sr vakken: SN SCHEEPSBOUW TIEWERKEN i'ERKEN RGIETEN lar. Naast de practi- ri.jfsschool volgen de dag per week aan- mend en theoretisch inische School, ïen zij het landelijk na behalen. ir een L.T.S.-diploma mmeren, houtbewer- lat in gelijk verband irwaarden als hier- gelijkheid té worden eken :ten ar een L.T.S.-diploma emeen metaal, bank- if dat diploma reeds bestaat de moge- ■ïjisschool gedurende tte opleiding te vol- TIEWERKEN V EN SCHEEPSBOUW RGIETEN ir een L.T.S.-diploma mmeren, houtbewer- it diploma reeds eer- staat de mogelijkheid voortgezette oplei- ak aleidingen zal, naast indacht besteed wor- en kennis van mate- en. ild worden als deze rijs volgen aan een al. eiding tot metaalbe- ;bouw of tot pijpen- leens in aanmerking lichtige jongelui. ijfsvoorzieningen zijn leerlingen van onze ave Arbeidsovereen- itrie. n A, B of C in aan geheven zich vóór r afdeling Personeels- Vlissingen. Dit kan ariftelijk geschieden, afdeling alle gewenste Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Ncordstraat 5557 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 .\bonnement?priis: ƒ6.- rnaand ƒ2,--; per week - per kwartaal; per -18 ct. Losse nrs 9 ct. .IV Ut MAANDAG 24 APRIL 1961 17e Jaargang Nr 5274 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties agéén handels advertenties t5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties hij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau var» dit Blad. 20 cent meer. "Tond'ng advi ronpe- to* 's namiddags 2 uur. Vac.r het maandagnvmmer: se-fcnJags 10 uur. In Algiers is zaterdagmorgen vroeg een militaire opstand uitgebroken. De Franse regering in Parijs heeft bekend gemaakt, dat zij „de nodige maatrege len" heeft genomen. Het Franse ministerie van Voorlichting heeft in een communiqué meegedeeld, dat door de „tuchteloos heid van zekere leiders en zekere militaire groepen de burgerlijke en militaire gezagsdragers zaterdag morgen hun gezag in Algiers niet konden uitoefenen. Radio-Algiers heeft 'n „proclamatie van de opstan dige generaals" omgeroepen waarin hekend gemaakt wordt, dat „de burgerlijke en militaire vertegenwoor digers van het bewind van verraad zijn gearresteerd. De proclamatie, die getekend was door de generaals Challe, Zeiler, Jouhaux en Raoul Salan, luidde verder: Het leger heeft het gezag over 't gebied van Algiers en de Sahara in handen genomen. De operatie werd uitgevoerd zonder dat één schot gelost werd. Tijdens de nacht werd Frans-Algerië gered door het Franse leger. Alle eenheden en alle legerkorpsen zijn her- eaigd en eensgezind en de gendarmes en de politie hebben zich met hen verbroederd. De proclamatie deelde ook mee, dat in Algiers de staat van beleg heerst. President De Gaulle heeft zaterdagavond na een kabinetszitting in Frankrijk de noodtoestand afge kondigd. De vier generaals die de opstand leiden en kolonel Yves Godard, vroegere leider van de inlichtingendienst, zullen voor de krijgsraad wor gebracht. „Fransen, Franeaises, he lp mij- de den •«ft! Radio-Algiers heeft een dag order omgeroepen die dooi' de 4 opstandige generaals in Algiers is getekend. Hierin staat, dat elk verzet, waar het ook vandaan komt, neergeslagen zal worden. In de dagorder wordt gezegd dat het leger de bevoegdheden van het burgerlijk bestuur aan zich heeft getrokken en zich het recht van arrestatie en berech ting voorbehoudt. Geweld zal met „de uiterste strengheid" wor den behandeld. In Parijs heeft men de indruk dat de coup zorgvuldig is voor bereid en een zuiver militaire aangelegenheid is. Gen. Challe ,de centrale figuur, schijnt de poli tieke „activisten'' van uiterst rechts niet in zijn onderneming te hebben betrokken. De coup is voltrokken zonder dat een beroep werd gedaan op de gevoelens van een deel der Franse bevolking van Algerië zoals op 13 mei 1958 en 24 januari 1960, de „bar- rieadenopstand" in de stijl van de militaire staatsgreep van gen. Franco. VERKLARING VAN GEN. CHALLE. In een toespraak tot de strijd krachten in Algerië, die in Lon den is opgevangen, zei generaal Challe, dat ,,de regering van overgave" een Frans-Algerië. een onafhankelijk en met Frankrijk verbonden Algerië had beloofd. Maar nu haastte zij zich Algerië uit te leveren aan „een buiten landse organisatie van opstande lingen". Zij had zelts geweigerd vrede te sluiten met „zekere op standelingen in het binnenland, die bereid zijn geweest de strijd te staken." Gen. Challe vroeg of het leger ..onze Mohammedaanse en Euro pese broeders, onze zaak" zou moeten prijsgeven aan de wraak van de opstandelingen. Hij vroeg of de strijdkrachten in Algerië morgen Russische bases in Alge rië wensen te zien. Challe zei vervolgens: „Ik ken u allen, ik ken uw moed, uw trots, uw eer- en plichtsgevoel. Het leger staat, vóór alles, in dienst van Frankrijk. Het is de waarborger van het nationale grondgebied. Het leger zal niet falen in zijn taak en de bevelen die ik u zal geven zullen nooit een andere bedoeling hebben." De luchtmacht generaal Challe was opperbevelhebber in Algerië tijdens de „barricadenopstand". Hij werd later plaats vervangend opperbevelhebber van de geal lieerde strijdkrachten in Europa, maar verliet vorig jaar de dienst, naar verluidt omdat hij het niet eens was met De Gauiles politiek. FRANSE MAATREGELEN. Be maatregelen die de Franse regering met het oog op de ge beurtenissen in Algiers heeft ge nomen kunnen als volgt worden samengevat. Ambtenaren en officieren in Algerië moeten „bij afwezigheid van plaatselijke autoriteiten" ge hoorzamen aan minister Joxe, minister van Staat voor Algerijn se Zaken en generaal Olie, de nieuwe opperbevelhebber van de Franse troepen in Algerië. In Frankrijk heeft de politie de woningen van rechtse extremis ten doorzocht en een aantal ar restaties verricht. Het personeel van de veilig heidsdienst en de prefectuur van politie in Parijs moet op zijn post blijven. Militaire verloven zijn inge trokken. Lucht- en scheepvaart verkeer met Algerië is stopgezet. Radio-zendamateurs mogen hun apparaten niet gebruiken. Radio-Algiers heeft zondag be kend gemaakt, dat het gehele ge bied van Algerië met alle eenhe den van de Franse strijdkrachten en alle vliegvelden zich onder het gezag van de generaals heeft ge steld. Voorts heeft dit radio-station verklaard, dat de militaire com mandant van het district Cön- stantine, generaal Gouraud, heeft bekend gemaakt dat hij en zijn commando zich bij de opstandige generaals zullen aansluiten. Tegenover de verklaring van radio-Algiers, dat met name de steden Algiers, Oran, Constanti- ne en Mostganem de zijde van de opstandelingen hebben gekozen, wordt in Parijs alleen het verlies van Algiers en Oran toegegeven. Het ministerie van Voorlich ting in de Franse hoofdstad ver klaarde zondag, dat Constantine. Bone en Batna nog in vrije ver binding met Parijs staan. Ook was het hoofdkwartier van het Vreemdelingenlegioen in Sidi bel Abbes aan De Gaulle trouw ge bleven. Naar verluidt bevinden zich 30 tot 40 duizend Franse parachu tisten in Algerië, terwijl het Vreemdelingenlegioen, dat onge veer 40.000 man telt, ook val schermregimenten omvat. Het eerste van deze regimenten speel de 'n leidende rol bij de machts overname in Algiers in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat de opstandelingen de strijd tegen de Algerijnse verzetsbewe ging voortzetten, blijkt uit het bericht van radio-Algiers, dat in het gebied van Saida in West- Algerië 34 Algerijnen zijn ge sneuveld en dat elders in het land honderd man „buiten gevecht is gesteld". Generaal De Gaulle heeft zon dag van gedachten gewisseld met generaal Olié, de niéuwe opper bevelhebber in Algerië, en met Louis Joxe, de minister voor Al gerijnse Zaken, die beiden dit weekeinde een bezoek aan Alge rië hebben gebracht. Iedereen die dit weekeinde met de president heeft gesproken, noemde zijn houding „ernstig, kalm en vastbesloten". Volgens regeringskringen zijn vérgaande maatregelen getroffen om elke poging tot uitbreiding van de opstand naar Frankrijk te voorkomen. In dit verband werd er aan herinnerd, dat de opstandelingen over alle vlieg velden in Algerië zouden beschik ken en eventueel valschermtroe pen naar Frankrijk kunnen over brengen. In Parijs en de rest van Frank rijk was het, oppervlakkig ge zien, rustig. GEN. SALAN IN ALGIERS. Generaal Saian, één van de Franse opstandige generaals, is uit Madrid in Algiers aangeko men, zo heeft het radiostation van de opstandelingen zondag bekend gemaakt. De 62-jarige generaal Salan1 was in november naar Spanje ge-1 gaan, nadat hem wegens kritiek i op de Algerijnse politiek van president De Gaulle een verbod j was opgelegd om naar zijn wo ning in Algerië terug te keren. I nieuwe lijn, voorjaar en zomor- coiffure 1961 „audace", (edele stoutmoedigheid), kort haar, speciale coupe, met pijnlijke nauwgezetheid, verzorgen wij uw coiffure. Het is niet bekend of Pierre Lagaillarde met de generaal naar Algerië is gegaan. MAATREGELEN IN PARIJS De prefect van politie heeft ahe demonstraties, samenscnonn. gèh en vergaderingen op de open- uare weg lil de franse iiooiastacj verboden. Nadat president De Gaulle zijn toespraak tot het lianse vork had beëindigd, werden in Parijs verscherpte politiemaatregelen genomen. Mobiele gendarmes en „oproerpolitie" nainen stelling bij belangrijke punten in de stact. De wacht bij het Elysé, de offi ciële ambtswoning van generaal De Gaulie, werd versterkt. Aan de achterzijde van het paleis stonden vraentauto's vol gendar mes bumper aan bumper. Naar schatting bedragen de versterkin gen ongeveer 2U0 man. Soortgelijke voorzorgsmaatre gelen werden genomen bij de ambtswoning van premier Debré, evenals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. ACTIE TEGEN PAKIJS VERWACHT De Franse premier Debré lieett zondagavond half 12 Nederlandse tijd in een televisie-uitzending bekendgemaakt, dat een poging der opstandelingen om een ge welddadige en verrassende actie in het gebied van Parijs te onder, nemen, moet worden verwacht. In Algerië staan vliegtuigen klaar om op te stijgen. ■Uit overwegingen dat de Franse regering het noodzakelijk acht in contact te blijven met de bevolking om elk moment be langrijke mededelingen te kun nen doen, zal de Franse televisie uitzending tot hedenochtend half acht onafgebroken voortduren, terwijl de beide Franse radiozen ders ononderbroken in de lucht zullen blijven. Debré verklaarde dat de rege ling maatregelen heeft genomen. Aan alle eenheden der strijd krachten is opdracht gegeven al le middelen aan te wenden om deze waanzinnige poging af te slaan. Met ingang van middernacht is het opstijgen van en landen op alle vliegvelden verboden. Debré wekte de bevolking op om zodra de sirenes klinken „in grote getale naar de vliegvelden te gaan om de soldaten van hun vergissing te overtuigen". Debré verklaarde dat de Alge rijnse opstandelingen „op zeer korte termijn" het uitwerpen of landen van parachutisten op ver schillende vliegvelden voorberei den om zich van de macht mees ter te maken. Premier Chroesjtsjef heeft president Kennedy een boodschap gezonden waarin hij zegt dat „onweerlegbaar is komen vast te staan dat de Verenigde Staten medeplichtig zijn aan de aanval op Cuba". De boodschap is zaterdag op de Amerikaanse ambassade in Moskou overhandigd, aldus meldt 't Sovvjetpersagentschap „Tass'.' „Onwèerlegbaar is komen vast te staan dat de Verenigde Staten de interventie hebben voorbereid, en de bewapening en het trans port van de gewapende benden hebben gefinancierd. 'De agressie tegen Cuba is een misdaad, die in de gehele wereld weerzin heeft gewekt." De regering probeert op Cuba het soort „vrijheid" te herstellen „die dit land verplicht naar de pijpen van zijn machtige buur staat te dansen en waarbij bui tenlandse monopolies de nationa le rijkdom van Cuba kunnen ro ven, kunnen leven van het bloed en zweet van het Cubaanse volk." „De Sowjetregering is niet uit op voordelen of voorrechten op Cuba. Wij hebben er geen bases In zijn via radio en televisie tot het Franse volk gehouden redevoering heeft president De Gauile zondagavond bekend gé- maakt de in de grondwet voor ziende bijzondere bevoegdheid op zieh te hebben genomen op een tijdstip, waarop de instellingen van de republiek, de onafhanke lijkheid van de natie, de on schendbaarheid van haar gebied of de uitvoering van haar inter nationale verplichtingen ernstig en onmiddellijk worden bedreigd. Sprekend over het „afschuwe lijke en onzinnige Algerijnse avontuur" noemde de generaal de opstandelingen „een groep am bitieuze en fanatieke officieren, die de natie niet kennen." Hun onderneming kan allen maar tot een nationale ramp leiden, aldus de Franse president. De Gaulle, die in uniform ge kleed was, verklaarde met grote nadruk, dat hij de houder van de legitieme macht in Frankrijk is. „Ik zal deze legitieme macht blij ven behouden, wat ook moge ge beuren, tot aan het einde van mijn mandaat of tot zodanig tijd stip waarop ik daarvoor niet meer de nodige middelen zal heb ben of zal hebben opgehouden te leven." „Ik verbied alle soldaten de opstandelingen te gehoorzamen", aldus De Gaulle. „Hot lot van de opstandelingen moet zijn zoals in de volle strengheid van de wet wordt voorzien. In naam van Frankrijk gelast ik dat alle middelen ik zeg alle middelenworden toege past om de weg voor deze man nen (de opstandelingen) te ver sperren." In zijn bevel dat geen enkele Fransman, en geen enkele sol daat enige order van de opstan delingenleiders mag uitvoeren, verklaarde de Franse president, dat niemand zich moet laten be driegen door het argument dat het plaatselijk nodig zou zijn hun leiding te aanvaarden, onder hot voorwendsel van operationele of administratieve noodzaak. De burgerlijke en militaire leiders die gerechtigd zijn de verant woordelijkheid op zich te nemen, zijn degenen die daarvoor langs regelmatige weg zijn aangewe zen, hetgeen de opstandelingen trachten te verhinderen. De Gaulle verklaarde vanaf zondag, zonodig rechtstreeks, „de maatregelen te zullen nemen, die hem door de omstandigheden ge boden voorkomen." „Fransen, Franeaises, help mij", aldus eindigde president De Gauile zijn rede. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft zater dagochtend een door de Verenig de Staten gesteunde poging om de kwestie met Cuba naar de organisatie van Amerikaanse staten te verwijzen van de hand gewezen. Cuba zelf heeft zich steeds verzet tegen een dergelijke verwijzing. Het Sow jet-blok en een aantal niet tot een bepaald kamp be horende landen steunde het Cu baanse standpunt. ij De paragraaf van een resolu tie in de assemblee waarin de leden van de organisatie van Amerikaanse staten werd ge vraagd bijstand te verlenen om tot een vreedzame regeling te j kunnen komen, kreeg niet de j vereiste meerderheid van twee derden en werd geschrapt. Er i werden 36 stemmen voor en 32 stemmen tegen uitgebracht, bij 8 onthoudingen. Drie leden waren afwezig. Slechts een enkele paragraaf van de resolutie, waarin alle ledenstaten werd verzocht de vreedzame stappen te doen waar toe zij in staat zijn om de be staande spanning uit de weg te ruimen, bleef over. Een andere resolutie, waar de Verenigde Staten tegen waren, kreeg ook niet de vereiste twee derden meerderheid. Deze reso lutie was door Mexico in de poli tieke commissie ingediend en daar met eenvoudige meerder heid aanvaard. Hierin werd alle staten gevraagd er voor te zor gen dat hun gebied en hulpbron nen niet gebruikt zouden worden ter bevordering van een burger oorlog in Cuba. Cuba en het Sowjet-blok en vele neutrale sta ten steunden deze resolutie, die 11 stemmen voor en 35 stemmen tegen kreeg bij 20 onthoudingen. en willen er ook geen bases ves- ugen", aldus Chroesjtsjei. .\aar aanleiding van Kenne dy s vei Kiaring dat wellicht raketbases op Cuba zouden wor den aangeiegd tegen oe Ver. Sta len en üc implicatie dat Ame- nita dan liet reent heeit Cuba aan te vallen zegt Chroesj- sjet: „Mijnneer de president, u siaai een bijzoncier gevaarlijke koers in. Denkt u daar eens over na". Verscheidene landen in de na bijheid van ue öowjet-Unie heb ben hun grondgebied ter beschik king van de Vei'. Staten gesteld voor cie aanleg van bases die te gen de Sowjei-Unie zijn gericht, wanneer de Amerikaanse rege ring "meent dar dé maatregel die zij onlangs tegen Cuba heeft ge nomen wettig zijn, dan moet zij toegeven dat andere landen niet minder het -recht hebben over eenkomstige maatregelen te ne men met Detrekking tot landen „op wier grondgebied voorberei dingen worden getroffen die een bedreiging van de veiligneio van de Sowjet-Unie vormen". „Wij zijn die mening niet toe-1 gedaan". Chroesjtsjef besluit met te zeg-j gen dat de Sowjet-Unie voorstan- der is van vreedzame coëxisten tie en niet-inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden van andere landen. „Wij willen zoda nige betrekkingen lussen de Sow jet-Unie en de Ver. Staten ae twee machtigste landen ter we reld dat sabelgekietter en het voorstaan op militaire en econo mische superioriteit zijn uitgeslo ten. Want dit leidt niet tot een verbetering maar een verslechte ring van de internationale situa tie". Zowel de boodschap van pre mier Chroesjtsjef als de brief van Kennedy werden door het re geringsorgaan „Izwestica" gepu bliceerd. REAC TIES OF BOODSCHAP AAN KENNEDY Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft za terdag de beschuldigingen aan het adres van de Ver. Staten ten aanzien van Cuba verworpen. Cuba, is, aldus de woordvoerder van het ministerie een voorbeeld van „medogenloze onderdrukking door een communistische groep. De woordvoerder zei dat presi dent Kennedy op het ogenblik niet van plan is op Chroesjtsjefs boodschap te antwoorden. De president wil een openbaar debat met de Russische premier vermijden. Vrijdag heeft H. M. Koningin Juliana een bezoek gebracht aan enige plaatsen in de pro vincie Friesland. Foto: Op de Lanwerszeedijk eruk r Kollumerpomn nood de heer F. Douma, dijkgraaf en tevens voorzitter van het Tes- selse sehapenstamboek in Friesland, de Koningin twee volbloed Tesselse lammeren aan, die bestemd waren voor Prinses Marijke. De Koningin toonde zich zeer verheugd over dit geschenk. 'Adv i Huwelijksgeschenk voor Koning Boudewijn: 10 miljoen frank Het nationaal huidecomité, dat in België vóór het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola werd opgericht, heeft een bedrag van bijna 10 miljoen frank (700.000 gulden) aan het Belgische koninklijke paar over handigd. Behalve dit bedrag heeft het koninklijke paar tezelfder tijd een „gouden boek" ontvan gen met gelukwensen van de Belgische bevolking. Koning Boudewijn deelde bij de aanvaarding van het geschenk mede, dat het gehele bedrag zal worden gestort in een fonds voor sociale hulp. dat de naam van Koningin Fabiola zai dragen i ZELF PROGRAMMA'S MA KEN, EEN FANTASTISCH LEUKE HOBBY KOM EENS INFORMEREN NAAR DE MOGELIJKHEDEN N00RDSTR. 84 86 TEL. 01)50-2573 •TESWUZE* OPKLARINGEN. Zondag trok een frontale sto ring met regen, op enkele plaat sen vergezeld van onweer, over ons land. Op de meeste plaatsen bracht dit front een paar milli meter regen. Daarachter stroom de met zuidwestelijke winden enigszins onstabiele lucht naar ons land. In het komende etmaal zullen daarin naast opklaringen hier en daar ook nog een bui voorkomen. De temperaturen zullen daar bij op de meeste plaatsen weinig verschillen van die van zondag. Alleen in het noordooste"n van het land worden wat lagere mid- dagtemperaturen verwacht. De wind blijft zwak tot matig van kracht. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Opklaringen. Opklaringen maar op enkele plaatsen ook een bui. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. In het noordoosten van het land iets Ihgere middag temperaturen, elders weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 24 APRIL v.m. n.m. Breskens 8.53 9.26 Terneuzen 9.2S 10.01 Hansweert 10.08 10.41 Walsoorden 10.18 10.51 ZON MAAN op onder op onder A nr. 24 5.26 19.52 12.55 3.02 25 5.23 19.54 13.58 3.30 26 5.21 19.55 15.03 3.56 27 5.19 19.57 16.09 4.19

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1