Als Algerijnse bevolkingsgroepen IfHllSIS ■Essa jgifljllÉjW Proces tegen miljoenen-moordenaar Eichmann begonnen De kabinetsformatie in België W eeroverzicht ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER, AN DAMME St WOENSDAG 12 APRIL 1961 17e Jaargang Nr 5264 een breuk willen met Frankrijk zullen wij ons daar niet tegen verzetten PERSCONFERENTIE VAN DE GAULLE Voormalige SS-er hoort bewegingloos in kogelvrije glazen cel de beschuldigingen aan Radio de Koek Gewonde bij brand op de „Bloemgracht" overleden DIJKBREUK IN MAAS BIJ NAMEN De zevende vloot en Nieuw-Guinea BERICHT OVER EERSTE RUSSISCHE BEMANDE RUIMTEVLUCHT Het Londense communis tische blad „Daily Worker meldt uit Moskou, dat de Sowjet-Unie de eerste mens een vlucht in de ruimte heeft laten maken en hem levend terug heeft ge bracht. ONTPLOFFING OP HET BINNENHOF Persconferentie van minister Luns in Washington Worstmakcr 3 TELEF. 2566 WOENSDAG: nbieding voor 1,40 >gTam 2,60 PPEN voor 2,10 IADE voor 2, AADVLEES 2,50 1PPEN voor 1,75 t/m zaterdag e per K.G.): :el voor f 1,50 voor I 3,— kwaliteit VLEES- ken voorradig. IOFDKAAS 25 ct. per 250 gram 25 ct. per 100 gram ekhandei Van dc S»ndt •ordstraat Terneuzen Jor'den. Afwas- tot de an! aardebort 'estuurd. vozende EDRIJF £10411 EranJreriEg bij abonnement: Terneuzen nïrecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5o—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ft- per. kwartaal; per maand /2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; mihinfompel advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties)5 regels 1,Iedere regel meet 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, President De Gaulle heeft gis termiddag op zijn persconferen tie te Parijs gezegd dat indien de bevolkingsgroepen in Algerië het op een breuk met Frankrijk willen laten aankomen, Frank rijk zich daar niet tegen zal ver zetten. Maar het zal niet langer zijn hulpbronnen, zijn mensen cn zijn geld in Algerië steken. De Gaulle ze' van oordeel te zijn dat indien de Algerijnse bevol kingsgroepen het willen, zij een soevereine staat moeten hebben. Het punt van het grootste be lang is thans hoe het Algerië van morgen er zal uitzien en wat voor band het met Frank rijk zal hebben, zei hij. President De Gaulle heeft geen van te voren opgestelde verkla ring afgelegd. Onmiddellijk na dat" hij de zaal met meer dan zeshonderd journalisten was bin nengekomen. gaf hij de pers ge legenheid tot het stellen van vragen. Er waren strenge veiligheids maatregelen genomen. Over Algerië zei De Gaulle verder dat Frankrijk er geen enkel belang bij heeft een Alge rië binnen zijn grenzen te hou den dat de voorkeur geeft aan een andere toekomst. Als de Algerijns-Franse onder handelingen een feit zullen zijn, zal er verandering komen in de omstandigheden waarin Ben Bella en zijn metgezellen ver keren. Zij zullen meer vrijheid krij gen. Zodra de oorlogshandelin gen tot het verleden behoren, zullen Ben Bella en de zijnen zeker niet in Frankrijk worden vastgehouden. Frankrijk zal hen terugbrengen, vanwaar zij geko men zijn, namelijk Rabat. Frankrijk wil dat er haast mee wordt gemaakt dat de vrede en de openbare vrijheid in Algerië weer een feit worden zodat de bevolkingsgroepen zich kunnen uitspreken over hun toekomst. Het gaat er om te weten of de leiders van de opstandelingen positieve daden kunnen stellen. De Gaulle merkte op dat Al gerië Frankrijk aanzienlijke sommen kost, zonder dat hier ook maar enigszins gelijkwaar dige baten tegenover staan. „Het zou anders zijn, indien het Algerijnse volk deel van het Franse volk zou willen uitma ken. Het is echter moeilijk aan te nemen, dat het dit zou wil len", verklaarde hij. De president sprak vervol gens over de toestand, die zou ontstaan, wanneer de Algerijnen zich in een stemming, waarbij zij hun recht tot zelfbeschikking zouden uitoefenen, zouden uit spreken voor een samengaan met Frankrijk. „Het moet echter nauwkeurig bekend zijn wat een stemming voor een Frans-Algerijns samen gaan zou betekenen. Dit zou de Algerijnen terdege duidelijk moe ten worden gemaakt en Frank rijk en de opstandelingenlei ders zouden hierover tevoren overeenstemming moeten berei ken", aldus het Franse staats hoofd. Hij voegde hieraan toe: „In dien wij het eens zouden worden over een Frans-Algerijns samen gaan. zou Frankrijk de nieuwe Middellandse-Zeestaat econo mische en militaire Hulp en bij stand op bestuurs-, financieel en cultureel gebied verlenen. Dit zou vanzelfsprekend die nen te geschieden op voorwaar de, dat een organische samen werking der gemeenschappen in Algerië zou worden verzekerd. Voorts zou Frankrijk de bases en bepaalde hulpverleningsdiensten, die het nodig heeft voor zijn landsverdediging, moeten behou den", aldus De Gaulle. De president verklaarde ver der dat Frankrijk met de Alge rijnen over de uitoefening van het recht tot zelfbeschikking wil spreken. „Men zou het verba zingwekkend kunnen noemen, dat de leiders der opstandelin gen geen gevolg hebben gegeven aan de hun gezonden uitnodi gingen. Mogelijk heeft het lange verblijf van deze leiders buiten Algerië en de wijze, waarop hun organisatie is samengesteld, ge maakt dat zij bepaalde illusies zijn gaan koesteren. Ik erken dat het voor een or ganisatie van opstandelingen niet gemakkelijk is een opbou wend standpunt in te nemen ten opzichte van vraagstukken als het sluiten van vrede, de orga nisatie van een staat en de eco nomische ontwikkeling van een land", aldus Dë Gaulle. Hij voegde^ hieraan toe: „pe leiders van de Algerijnse op stand dragen een grote verant woordelijkheid met het oog op de invloed, die zij op vele Alge rijnen hebben. Men krijgt de in druk dat velen van. hen de kans zal worden gegeven een voor aanstaande rol te spelen bij het leiden van de eerste schreden van een nieuw Algerië Doch het blijft te beziere of ifj in staat zul len zijn over te schakelen van hun huidige bezigheden op het vervullen van een positieve lei dende rol". Omtrent Ben Bella c.s. ver klaarde De Gaulle nog: „Zolang de oorlog voortduurt zullen wij geen der oorlogsleiders vrij la ten, doch vanaf het ogenblik, dat de vijandelijkheden worden gestaakt, zullen er geen gevan genen meer zijn". De Gaulle reageerde Krachtig op de vraag, waarom Frankrijk had geweigerd een deel van de kosten van het optreden der Ver. Naties in Kongo voor zijn reke ning te nemen. „Nieuwe V. N.-leden maken thans van de Algemene Verga dering gebruik voor het doen van aanvallen op oude staten en zij doen dit in van laster door trokken toespraken vol scheld woorden. Het resultaat van het ingrij pen der V. N. in Kongo is ge weest dat de internationale on- samenhangenheid van de volke renorganisatie thans naar dit Afrikaans gebied is overge bracht. Frankrijk wenst geen perso neel of geld beschikbaar te stel len voor de huidige of even tuele toekomstige ondernemin gen van deze organisatie der desorganisatie", aldus De Gaulle. Hij sprak de hoop uit dat het mogelijk zou blijken de V. N. op een „redelij ke basis" te plaat sen, hieraan toevoegend: „Het initiatief hiertoe moet van Euro pa uitgaan". In antwoord op de vraag, of Frankrijk zijn proefnemingen met kernwapens in de Sahara zou blijven voortzetten, ver klaarde de Franse president: „De wedijver tussen de Angelsaksi sche staten en de Sowjet-Unie bij het vervaardigen van kern wapens is thans groter dan ooit. De hoeveelheid kernwapens, die deze landen maker., is groot ge noeg om de gehele wereld te ver nietigen. Op Frankrijk rust wel de plicht de uiterste voorzichtig heid bij het nemen van zijn kernwapenproeven te betrach ten". (Adv.) (Adv.) Ewrötóaat los - Telefoon 3Ut lerneuwa Gisteren is in het centrale ziekenhuis in Turku overleden de 24-jarige zeeman Andreas Stoter, uit Best, die bij de brand op Eerste Paasdag op het Ne derlandse schip „Bloemgracht" in de haven van Turku ernstige brandwonden had opgelopen. Zijn huid was voor ongeveer ne gentig procent verbrand. De andere Nederlandse ge wonde, de 23-jarige Gerrit van Zanen uit Scheveningen, wordt nog steeds verpleegd. Aangezien ook zijn huid grotendeels ver brand is, vreest men voor zijn leven. Zoals bekend kwamen bij de brand op de „Bloemgracht" drie opvarenden, twee Nederlanders en een Spanjaard, om het leven. De kok var. de kustvaarder, aendr k Brouwer, kon na een behandeling var. vier dagen uit fcet ziekenhuis ontslagen wor den. De Belgische kabinetsforma teur, de voorzitter van de Chris telijke Volkspartij Theo Lefèvre, heeft dinsdagavond verklaard te hopen woensdagavond gereed te zijn met zijn besprekingen met de socialistische partij over een regeringsprogramma voor een Katholiek-socialistisch coalitie kabinet. Hij deelde mede, dat over een groot aantal financiële, economi sche en sociale aspecten reeds beginsel-akkoorden konden wor den bereikt, evenals over de Vlaams-Waalse tegenstellingen en het taalvraagstuk in België. Hoewel hij zich optimistisch toonde over de mogelijkheden tot een definitief vergelijk tussen de C.V.P. en de B.S.P. te komen legde hij er de nadruk op, dat een dergelijk definitief akkoord eerst mogelijk zal zijn nadat alle vraagstukken zullen zijn bespro ken. Zoals de vorige week reeds werd verwacht vormt een van de moeilijkste punten, die nog op een oplossing wachten, de maatregelen ter versterking van het staatsgezag. Dit vraagstuk is Door zware regenval Als gevolg van de zware regen val van de afgelopen dagen is maandagnacht een breuk ont staan in de dijk van de Maas bij de plaats Beez nabij Namen. Een brede stroom van water cn modder baande zich een weg door de plaats, een twaalftal hui zen isolerend. De spoorlijn tussen Luik en Parijs werd aanvankelijk versperd. In de loop van dinsdag konden de treinen weer stap voets passeren. Er is geen melding gemaakt van persoonlijke ongelukken. De materiële schade wordt groot ge noemd. in het middelpunt van de be langstelling gekomen tijdens de stakingen van begin dit jaar door de socialisten tegen de „eenheidswet" van het afgetre den kabinet-Eyskens. De C.V.P. wenst met name te voorkomen, dat burgemeesters en andere overheidsdienaren aan stakingen deelnemen zoals leden van de B.S.P. waardoor het openbare leven wordt ontwricht. Van so cialistische zijde zouden hier tegen overwegende bezwaren be staan, evenals tegen het alsnog bestraffen van socialistische ambtenaren, die deelnamen aan de actie tegen de „eenheidswet". Kabinetsformateur Lefèvre verklaarde evenwel dinsdagavond op zijn dagelijkse persconferen tie, dat hij niet wanhoopte wat betreft de mogelijkheid van een compromis. Mocht dat bereikt kunnen worden, dan zal hij don derdag inplaats van vrijdag reeds verslag aan de koning uit brengen. In dat geval zou hij nog vóór het komende weekeinde kunnen beginnen met de bespre king van de structuur en de por tefeuilleverdeling in een door hem te leiden Rooms-rood kabi net. Niet één adviseur van presi dent Kennedy heeft tegenover de journalist Willem Oltmans ver klaard dat de Verenigde Staten eventueel de zevende vloot zullen inschakelen bij het verhinderen van een Indonesische aanval op Westelijk Nieuw-Guinea. Dit heeft de plaatsvervangend pers chef van het Witte Huis, Andrew Hatcher, verklaard. „Dit is een categorische ont kenning", zo zei Hatcher. Oltmans had in een voordracht in de universiteit van Michigan een niet met name genoemde ad viseur van de president als bron voor zijn verklaring over de zevende vloot genoemd. Eind 1960 telde West-Duits- land 53,8 miljoen inwoners, van wie 28,4 miljoen vrouwen en 25,4 miljoen mannen. De bevol kingsdichtheid was 217 inwoners per vierkante kilometer. Volgens het bericht van de Daily Worker is do eerste Rus sische ruimtevaarder een invlie gen en zoon van een vooraan staande Russische vliegtuigont-, werper. Hij zou te lijden hebben van de nawerking van de vlucht. Het bericht, afkomstig van welingelichte kringen in Mos kou. zegt verder, dat de beste medische specialisten van de luchtmacht en vooraanstaande geleerden op het gebied van dê ruimtevaart voortdurend bij de ruimtevaarder zijn en hem nauwlettend in observatie hou den. De ruimtevaarder zou drie maal om de aarde gevlogen zijn op ongeveer 320 km hoogte alvo rens naar de aarde terug te keren. De terugkeer van het ruim tevaartuig was door een signaal van de grond af teweeggebracht. Volgens de speciale correspon dent in Moskou van het blad wordt een officiële bekendma king over de vlucht, die vrijdag plaats gehad zou hebben, heden verwacht. Reuters correspondent in Mos kou meldde dinsdagavond, dat geruchten over de lancering van een mens in de ruimte de laatste twee dagen in Moskou de ronde hebben gedaan. Maar het was on mogelijk geweest enige bevesti ging hiervan te krijgen. Een woordvoerder van het. Ame rikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart heeft gezegd, dat het bureau in de laatste dagen geen enkele Russische lancering van belang heeft waargenomen. Wèl moest worden toegegeven, dat de Sowjet-Unie een mens in de ruimte vermag te brengen. Om zes minuten vóór half tien gisteravond heeft zich op het Binnenhof, vermoedelijk in de Ridderzaal, een ontploffing voor gedaan. De brandweer heeft twee auto spuiten, een ladderwagen en een gereedschapswagen naar het Bin nenhof gedirigeerd. Samen met de politie wordt een onderzoek ingesteld. De politiepost op het Buitenhof sprak in eerste instan tie het vermoeden uit, dat een gaskachel uit elkaar zou zijn ge sprongen. Dc knal was zó hard, dat hij in de vergaderzaal van de Eerste Kamer werd gehoord. Ofschoon het raadsel van de ont ploffing op het Binnenhof nog niet ontsluierd is, kan toch wor den aangenomen, dat de politie een spoor heeft gevonden. In de smalle doorgang bij de ingang van de Rolzaal werden vervorm de en gedeeltelijk gesmolten res ten van een plastic electriciteits- buis aangetroffen. De vervor mingen en scheuren, alsmede de aanwezigheid van een stukje aangekleefd lont, wettigen het vermoeden, dat onbekenden een soort projectiel hebben laten ontploffen. Dit zou dan bestaan hebben uit een ontplofbare stof in een stukje plasticbuis, aan beide kanten vastgestampt met proppen papier, waarin een lont gestoken was. Van dit papier zijn ook resten aangetroffen. Ontploffing van deze spring lading in plastic zou zeer wel een dreunende, vèr hoorbare knal kunnen veroorzaken zonder scha de aan te richten, mede gezien de holle ruimten waartussen deze waarschijnlijk heeft plaats gehad. In Jeruzalem is dinsdagmorgen het proces begonnen tegen Adolf Eichmann, die beschuldigd wordt van moord op miljoenen Euro pese Joden. Om negen uur plaatselijke, tijd stapte de voormalige luitenant kolonel van de S. S., gekleed in een donker pak, de kogelvrije glazen cel binnen, die speciaal voor hem gemaakt is voor de duur van het proces. Het was de eerste keer dat hij onder zijn ware naam Adolf Eichmann in het openbaar verscheen na de in eenstorting van Hitiers derde rijk in 1945. 750 toeschouwers, onder wie circa 440 journalisten, volgen het proces. Viak vóórdat de drie rechters de zaal betraden, schoof de bebrilde en al kaal wordende Eichmann even onrustig heen en weer voor de batterij microfoons. Kort daarna vroeg president Mosje Landau de beklaagde: „Bent u Adolf Eichmann?" Eichmann antwoordde met een krachtig: „Jawohl." Mosje Landau las toen de akte van beschuldiging voor in het Hebreeuws. Na elk punt las een tolk de vertaling in het Duits voor ten behoeve van Eichmann. Tijdens de voorlezing keek Eichmann nieuwsgierig rond. Nadat de akte van beschuldi ging voorgelezen was, vroeg Eichmanns verdediger Servatius de president toestemming om en kele procedurekwesties aan te snijden. Servatius bestreed de compe tentie van de rechtbank en bracht daarna bezwaren tegen de rech ters naar voren, die volgens hem bevooroordeeld zouden zijn tegen over de verdachte. Servatius verzocht de rech ters zich onbevoegd te verkla ren. Hij is van mening dat de Israëlische wet van 10 augus tus 1950 inzake het berechten van nazi's in strijd is met het internationale recht. Toen de nazi's hun misdaden bedreven, was de staat Israël er nog niet. Verder acht de verdediger de rechtbank onbevoegd omdat de beschuldigde met geweld naar Israël is gebracht. Eichmann stond bewegingloos toen de acte van beschuldiging werd voorgelezen. Nu en dan klemde hij de lippen opeen, slikte moeilijk en haalde diep adem. Na de voorlezing vroeg rechter Lan dau of Eichmann de tegen hem ingebrachte beschuldigingen be grepen had. Het antwoord was: „Ja, natuurlijk". De verdediger stelt, dat Eich mann vrijuit gaat, omdat hij tot de ten laste gelegde feiten is ge bracht door de nazi-staat. De Duitse staat is volgens hem ver antwoordelijk voor de gevolgen van de gang van zaken in de nazi-tijd. Minister Luns heeft dinsdag op een persconferentie in Washing ton verklaard „garanties" van de Amerikaanse regering te hebben gekregen wat betreft de bereid heid van president Kennedy om ter bescherming van W.-Europa het atoomzwaard te handhaven. De Nederlandse bewindsman, die maandag een onderhoud had met president Kennedy en ook gisteren in Washington bespre kingen heeft gevoerd, herinner de aan de in West-Europa be staande vrees dat de Verenigde Staten voortaan meer aandacht zullen besteden aan conventio nele wapens, ten nadele van het kernwapenpotentieel van de NAVO. Wat Nederland betreft, zo zei minister Luns, is deze vrees weggenomen. „Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikaanse regering vast besloten is de Noordatlantische Verdragsorga nisatie te handhaven en te ont wikkelen. De Amerikaanse regering on derzoekt alle middelen om het bondgenootschap te voorzien van een doeltreffende afschrik wekkende macht. Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat dit onderzoek tot de conclusie zal leiden dat een dergelijke formule in de prak tijk niet te verwezenlijken is, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet betekent dat de af schrikwekkende macht moet verdwijnen-" Minister Luns voegde hier aan toe dat de Amerikaanse rege ring ontvankelijk is voor elke Europese suggestie op dit punt. De Nederlandse bewindsman heeft in Washington eveneens gesproken over de economische en politieke eenheid van Euro pa. Nederland zal blijven pogen Engeland in de gemeenschappe lijke markt te betrekken en zal eveneens blijven aandringen op Europese integratie. „De Ame rikaanse regering heeft volledig begrip voor ons standpunt." Het probleem van deelneming van Engeland en andere Euro pese landen aan de gemeen schappelijke markt is reeds in economisch opzicht moeilijk ge noeg. Het wordt nog gecompli ceerd door voorstellen die be ogen van de gemeenschappelijke markt niet een geïntegreerde ge meenschap maar een verouderd soort verbond te maken. Ten aanzien van Westelijk Nieuw-Guinea liet minister Luns doorschemeren dat tussen Ne derland en de Verenigde Staten verschil van inzicht bestaat. Hij beperkte zich ertoe op te mer ken dat hij met de Amerikaan se regering „lange gesprekken over de problemen van het Ver re Oosten heeft gevoerd. Op meerdere punten zijn beide re geringen het eens. Het overleg zal worden voortgezet, maar men moet in de nabije toekomst geen concrete resultaten ver wachten." Minister Luns weigerde zich uit te laten over de mogelijk heid dat de Verenigde Staten in de kwestie Nieuw Guinea tus senbeide komen. De Amerikaanse regering be studeert thans het Nederlandse streven naar landingsrechten voor de K. L. M. in San Fran cisco. „Wij wachten de resulta ten van dit onderzoek af." De regering Kennedy had tot op heden niet de gelegenheid zich in deze kwestie te verdiepen. Minister Luns heeft de afge lopen twee dagen besprekingen gevoerd met president Kenne dy, zijn Amerikaanse ambtge noot Dean Rusk, de onder-mi- nister van Buitenlandse Zaken Chester Bowles, de onder-minis ter van Buitenlandse Zaken voor Economische Aangelegen heden George Ball en de onder minister van Defensie Paul Nitze. Gisteravond heeft minis ter Luns opnieuw besprekingen gevoerd met minister Rusk aan een diner in de Nederlandse ambassade. Onder-minister Bowles zou hij aan de lunch in Blair House ontmoeten. Dr. Servatius zei, dat Eich mann niet tot de leidende figuren van nazi-Duitsland heeft be hoord. De verklaring van be klaagde dat hij bereid is voor eén Israëlische rechtbank te verschij nen, is volgens dr. Servatius on der pressie verkregen. Hij stelt ook, dat de Israëlische staat op dracht heeft gegeven Eichmann uit Argentinië te ontvoeren. Dit is strijdig met het internationale recht, zei hij, en de rechtbank mag deze handelwijze niet sanc tioneren. Om zijn bewering te staven verzocht de verdediger twee personeelsleden van de Is raëlische luchtvaartmaatschappij El Al, die de ontvoering hebben meegemaakt, te laten getuigen. Na dr. Servatius nam de eerste openbare aanklager, Gideon Hausner, het woord. Hij zei dat de wereld 15 jaar op dit proces heeft gewacht. Hij citeerde de resolutie die de Veiligheidsraad op 23 juni 1960 heeft aangenomen naar aanleiding van Argentiniës klacht tegen Israël over de ont voering van Eichmann. In die resolutie wordt er voldoening over uitgesproken, dat Eichmann zou worden berecht. Vervolgens haalde Hausner verwijzingen naar Eichmann aan uit het Neu- renbergse proces. Naar de schatting van Eich mann, aldus de openbare aankla ger, zijn er als gevolg van de politiek van nazi-Duitsland zes miljoen Joden ter dood gebracht, van wie vier miljoen in de „uit- roeiings-instellingen". „Ik ben blij dat er nu in de wereld een plaats is, waar Joden soevereiniteit hebben, rechtban ken, en de mogelijkheid om recht te spreken over een man die van misdaden tegen het Joodse volk wordt beschuldigd", aldus Haus ner. Buiten Israël is er geen land, zei hij, dat Eichmann wenst te berechten en met geen enkel land bestaat hierover verschil van mening. De openbare aanklager is van mening dat Eichmann moet wor den berecht door de Joden zelf, zijn slachtoffers, en niet door „neutralen". Rechter Landau sprak verschei dene malen Engels met de ver dediging over de toelaatbaarheid van Eichmanns document, waarin hij zich tegenover zijn ontvoer ders bereid verklaarde in Israël terecht te staan. Een van de op merkingen van dr. Servatius ver wekte enig gelach bij het publiek, waarop Landau met de vuist op tafel sloeg en dreigde iedereen die lachte te zullen wegsturen. Openbare aanklager Hausner stelde, dat een objectieve behan deling van de zaak heel goed mo gelijk is. Volgens hem doet de mo- nier waarop Eichmann naar Is raël is gebracht, niets af aan de bevoegdheid van de rechtbank. Overigens kan niemand vol gens hem van de rechters eisen dat zij „neutraal" zijn. Juist iemand die tegenover zulke ern stige misdaden neutraal zou staan, zou als rechter gediskwa lificeerd moeten worden. Kort na 13 uur plaatselijke tijd is het proces tot 16.30 uur ge schorst. Hausner zei onder bepaalde omstandigheden bereid te zijn de Westduitse justitie te vragen ge tuigen te horen, wier verklarin gen dan aan de rechtbank in Jeruzalem konden worden door gegeven. De openbare aanklager is van mening, dat niet moet worden gesproken over de wijze van ar resteren en het overbrengen van de beklaagde naar Israël en dat in deze geen getuigen dienen te worden gehoord. AANVANKELIJK ZONNIG. De rug van hogedruk, die zich uitstrekt van de Golf van Biscaje over ons land tot Zuid-Noor- wegen neemt onder invloed van een actieve oceaandepressie ten zuiden van IJsland langzaam in betekenis af. Deze depressie trekt naar het noorden, maar het bijbehorend frontensysteem beweegt over Ierland en Schot land met regen naar het noor den van de Noordzee. Het laat zich momenteel ech ter aanzien, dat dit regengebied ten noorden van ons land zal voorbijtrekken. Aanvankelijk worden dan ook na het optrek ken van de mist nog zonnige perioden verwacht, later op de ZON MAAN op onder op onder Apr. 16.07 12 5.51 19.31 4.54 13 5.49 19.33 5.22 17.25 14 5.47 19.35 5.49 18.41 15 5.45 19.37 6.16 19.56 dag zal op het naderbij karnen van het frontensysteem de be wolking toenemen. De wind krimpt naar zuidwestelijke rich-' ting en neemt iets in kracht toe, terwijl de temperaturen dezelfde of iets hoger zullen zijn dan gisteren. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Toenemende bewolking Op de meeste plaatsen droog weer met aanvankelijk zonnige perioden, later van het westen uit toenemende bewolking. Zwak ke tot matige naar zuidwest krimpende wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen dan giste ren. WOENSDAG 12 APRIL v.m. n.m. Breskens 11.25 11.50 Terneuzen 12.25 Hansweert 0.4(1 jl.05 -Walsoorden 0.50 1.15

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1