EXTHA PAASAANBIEDING h MA De kabinetsformatie in België De toestand in Kongo De strijd in Laos slechts 2.38 Massamoord in Angola? HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 31 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5255 at 34 - axel - terneuzen CONFERENTIE VAN KONGOLESE STAATSHOOFDEN Malaya zendt meer troepen naar Kongo De Indiase troepen voor Kongo Terechtstelling in Ethiopië Kok moest 400 mensen in concurrerend restaurant vergiftigen Marsen in Engeland uit protest tegen kernbewapening Amerikaanse majoor gevangen in Laos AMERIKAANSE MEDEDELING OVER LAOS Admiraal Felt in Laos DE AANSLAG OP DE IMAM VAN JEMEN GRIEVEN VAN SOMALILAND TEGEN KENIA EN ETHIOPIE RADIO de BUCK LORD HOME OVER DE ZOAVO-CONFERENTIE Nieuwe Amerikaanse aardsatelliet gelanceerd V. 500 gr mooie doorregen runderrollade Fa E. A. SJSEBAERT Comité voor de bevrijding van Portugal en zijn koloniën Priester in Angola vermoord ONGELUK MET ILJOESJIN SABOTAGE '°"(J"dag 30 maart hankering bij abonnement: Terneuzen irecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55o7 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Sironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per aand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentienrils per mm 15 ct; minimum per advertentie f2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. 'oeffiacon bij CREAMY POWDER éme-basis met ile modekleuren. De na de verkiezingen in Bel- Igjö ontstane regeringscrisis is donderdag in een nieuw stadium getreden. Koning Boudewijn ■heeft de Katholieke minister van Administratie en Culturele Za ken, P. Harmei, belast met een jhformatieopdraeht. Koning Bou- lewijn ging hiertoe over na drie agen niet alleen politieke tigu- ■ren, maar ook vertegenwoordi- Igers uit de financiële wereld te hebben geraadpleegd. Amerika houdt het stilzwijgen over de kwestie Nieuw-Guinea Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui- tenlandse Zaken heeft geweigerd commentaar te leveren op de ver- I klaring van de Nederlandse rege- I ring. dat de Verenigde Staten I een uitnodiging om de installatie 1 van de Nleuw-Guinea-raad bij te wonen, hebben afgeslagen. I Dc officiële woordvoerder, Lin- f coin White, zei: ,.Ik heb geen I commentaar". Het was voor de tweede aehter- i eenvolgbnde dag dat men het i stilzwijgen bewaarde over het geen officiële kringen noemen de jmoeilijke kwestie" van de Amo- rikaanse betrekkingen met de i NAVO-bondgenoot Nederland en het neutralistische Indonesië. De opdracht aan Harmei. die behoort tot de Waalse vleugel van de Christelijke Volkspartij, doch tweetalig is, laat het onder zoek naar alle mogelijkheden open. Behalve de voorzitters van de beide Kamers van het Belgi sche parlement zal hij de komen de dagen besprekingen voeren met de leiders van de drie natio nale Belgische politieke partijen, de C.V.P., de socialistische partij en de liberale partij. Verwacht wordt, dat hij eerst na Pasen zijn eerste rapport aan de Belgische vorst zal uitbrengen. Hoewel in de meeste commen taren een coalitie tussen de Ka tholieken en socialisten als het meest waarschijnlijk wordt ge noemd, waren er donderdag teke nen die er op wijzen, dat in de liberale partij het standpunt van de aftredende minister van Eco nomische Zaken, Vandersehue- ren, dat de liberalen in de oppo sitie dienen te gaan, niet alge meen wordt gedeeld. Veel be lang wordt dan ook gehecht aan de besprekingen, die C.V.P.-voor- zitter Lefèvre voert met de voorzitters van de socialistische partij, Collard, en van de liberale partij, Motz. De drie nationale partijen hebben commissies inge steld, die met elkaar overleg zul len plegen over de wederzijdse politieke programma's. Minister-president Eyskens heeft donderdag een einde ge maakt aan alle speculaties, dat hij in de nieuwe regering een functie zou ambiëren. „Allé ge ruchten over een portefeuille van Economische Zaken of Fi nanciën in de komende regering Het opperbevel van dc V. N. in Kongo heeft donderdag ont kend dat Indonesische soldaten 1 in hot gebied van Moanda bi.i de vlootbasis Banana huizen heb- i ben geplunderd en burgers las tig gevallen. De beschuldiging van het Kongolese ministerie van Buitenlandse Zaken aan hot adres van de Indonesiërs is vals, omdat er helemaal geen Indone siërs in het gebied van Moanda zijn geweest, aldus een woord voerder van de V. N. Hij deelde voorts mee dat Al- bert Kalondji, president van de mijnstaat in Zuid-Kasai, aan wezig wil zijn bij het verhoor van hen, die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van drie Ghanese soldaten van de V. N. Het onderzoek hiernaar heeft echter nog geen enkel re sultaat opgeleverd. Maleise troepen van de V. N. hebben de leden van de reli gieuze sekte, die het gebied van Kasongo in Kivoe onveilig heb ben gemaakt, naar hun stamge bied teruggedreven zo verklaar de de woordvoerder tot slot. Op 5 april zal in Kamina, Ka- tanga, een conferentie van hoof- .den van de staten der Kongo lese confederatie worden ge houden. aldus is in Leopoldstad meegedeeld. Het is niet bekend of Antoine Gizenga, de leider van de Oostprovincie, ook aan wezig zal zijn. De kans dat Gizenga de con ferentie zal bijwonen lijkt gro ter nu de conferentie in Kami na wordt gehouden dan wan neer men Bakwanga, Zuid-Ka sai, als conferentie-oord had ge kozen. Naar verluidt heeft Gi zenga zich bereid verklaard aan wezig te zijn wanneer de V. N. zijn veiligheid garanderen. Een woordvoerder van de volkeren- rganisatie wilde geen com mentaar leveren op dit bericht. Sinds de conferentie van Tha- nanarive hebben een tiental Kongolese politici te kennen ge geven een staat te zullen vor men. Naar wordt aangenomen zullen slechts de leiders van de reeds bestaande staten aan de conferentie deelnemen. In Koeala Loempoer is officieel bekend gemaakt, dat de federatie van Malaya meer troepen naar Kongo zal zenden, die onder het commando van de Verenigde Na ties zullen dienen. Het aantal werd niet genoemd, doch men schat dat het nieuwe contingent uit minstens 500 man zal bestaan. Vandaag zou de eerste afdeling, twee officieren en tachtig man schappen, per vliegtuig naar haar bestemming vertrekken. Het vertrek van 2.300 Indiase 'militairen die met een Ameri kaans troepenschip naar Kongo zullen worden overgebracht, is van woensdag tot zaterdag uit gesteld. Het ministerie van De fensie in Nieuw Delhi wil eerst met de V. N. overleg plegen over de plaats waar de militairen aan land zullen gaan. Als de Kongolese havenstad Matadi niet weer onder het gezag van de V. N. komt, zullen de Indiase militairen naar een ander Afri kaans land worden gestuurd, zo verklaarden donderdag functio narissen van het Indiase minis terie van Defensie. 1500 Indiase militairen zijn al eerder per vliegtuig naar Kon go overgebracht. VEILIGE RONDWEG IN HANNOVER In het westelijk stadsdeel van Hannover is een rondweg aange legd, waarvan het snelverkeer zieh over een viaduct beweegt. Onder het viaduct zijn een rij wielpad en voetpaden aangelegd. Door deze combinatie heeft men een aanzienlijke ruimte bespaard en bovendien de veiligheid ge waarborgd. zijn van aie grond ontbloot", verklaarde hij donderdagmiddag met nadruk. „Ik zal geen enkele ministeriële taak in het nieuwe kabinet aanvaarden, welke ook de formule van de formateur zal zijn". Generaal Manghistoe Newye, voormalig commandant van de keizerlijke garde in Ethiopië, is donderdagochtend vroeg op een marktplein te Addis Abeba opge hangen wegens zijn aandeel in de mislukte staatsgreep van decem ber vorig jaar tegen keizer Haile Selassi. Duizenden mensen hebben de terechtstelling gadegeslagen. POGING TOT MASSALE VERGIFTIGING In Saigon zijn de eigenaar van een restaurant en een kok ge arresteerd wegens een poging tot vergiftiging van 400 mensen, die in een concurrerend restaurant aan een partij deelnamen. Hon derden mensen werden ziek, van wie er velen met vergiftigings verschijnselen in ziekenhuizen moesten worden opgenomen. Volgens de politie heeft de kok bekend van de gearresteerde restauranthouder ongeveer vijf duizend gulden te hebben gekre gen. Waarschijnlijk ligt de oor zaak van deze poging in concur- rentienijd. Het ministerie van Defensie in Vientiane heeft meegedeeld dat 6 Iljoesjin-viiegtuigen donderdag ochtend boven de streek bij Tha Thou en Tha Vieng, ten zuiden van de vlakte der Kruiken heb ben gevlogen. Het is de grootste groep Russische vliegtuigen die sinds het begin van de vijande lijkheden boven Laos is waarge nomen. De linkse strijdkrachten bij Tha Ton en Xieng Kouang, even eens ten zuiden van de vlakte der Kruiken, zijn versterkt. Op 15 kilometer van Laksao en Kham Kct, in dezelfde streek, is woensdag hevig gevochten. De linkse troepen van de parachu tistenkapitein Kong Lea hebben 24 tegenstanders gedood. Eenheden van de Patliet Lao hebben woensdagavond een po litiepost op 20 km van Vientiane aangevallen. Zij maakten zich met honderd geweren, machine geweren en een vrachtwagen uit de voeten. De aanval op de politiepost ge schiedde door troepen die in ka no's langs de oever van de Me kong waren gevaren. De bezet ting van de post vluchtte in bootjes naar Thailand. De stafchef van de rechtse troepen, generaal Oeane Rati- kone, heeft meegedeeld dat zijn strijdkrachten bij Xieng Kouang een ernstige nederlaag hebben ge leden. Eenheden van de Pathet Lao zijn Tha Ton tot op vijf kilo meter genaderd. De stad ligt onder artillerie- en mortiervuur. De linkse troepen verloren 80 man toen zij bij Kham Ket in een hinderlaag liepen. De minister van Voorlichting, Bouavan Norasing, heeft meege deeld dat het kabinet ingenomen is met het slotcommuniqué van de Zoavo-conferentie. De rege- De rond 15.000 mensen, die in Engeland 88 km zullen gaan lo pen uit protest tegen de kern bewapening, zullen geen honger behoeven te lijden. Men heeft onder meer 22.000 eieren, een ton-kaas, 3 ton chocola, 13.500 liter melk, 10.000 broodjes, 5.000 krentenbroodjes, koffie voor 30.000 koppen, thee voor 120.000 koppen en 4 ton fruit laten aan rukken om de wandelaars, die vier dagen over de afstand' zul len doen, onderweg te kunnen voeden. Op Goede Vrijdag start een groep rond 10.000 man in Aldermastro in Berkshire, waar het instituut is gevestigd voor het onderzoek op het gebied van de kernwapens. De andere groep circa 5.000 mensen ver trekt heden van Wethersfield, waar een basis van Amerikaan se kernbommenwerpers geves tigd is. Beide groepen zullen el kaar cp Paasmaandag ontmoe ten en dan gezamenlijk naar Trafalgar Square in Londen marcheren. Vele buitenlanders, onder wie ook Nederlanders, zullen aan de protestmarsen deelnemen. Drie meisjes van achttien jaar en twee 15-jarige jongens zijn donderdag uit Chichester op ruim 100 km ten zuiden van Londen vertrokken. Zij willen naar Londen lopen en daar ook op maandag aankomen. Maar hun tocht is bedoeld als een de monstratie vóór het behoud van de kernbom. Zij hopen dat hon derden jongens en meisjes zich onderweg bij hen zullen voegen. ring is bereid de Engelse voor stellen voor een oplossing van de crisis te aanvarden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt over inlichtingen „die schijnen te bevestigen" dat majoor Law rence Bailey door linkse troepen in Laos is gevangen genomen. Hij bevond zich in het toestel van de Amerikaanse luchtvaart attaché in Vientiane, dat vorige week donderdag boven de vlakte der Kruiken werd neergeschoten. Het toestel maakte op verzoek van de autoriteiten in Vientiane een „inspectievlucht" boven deze vlakte, die in handen van de link se troepen is. Omtrent de zeven andere inzittenden van het vlieg tuig is niets bekend. De Verenigde Staten hebben contact opgenomen met de rege ring in Vientiane en de Franse autoriteiten in Laos om de vrij lating van majoor Bailey te be werkstelligen. Naar verluidt is hij gewond. Volgens de New York Times heeft Amerika de Sowjet-Unie langs diplomatieke weg laten weten, dat de vastbeslotenheid van Amerika en zijn geallieerden om Laos te verdedigen verder gaat dan men uit de ZOAVO- resolutie zou kunnen opmaken. Het blad heeft dit van Ameri kaanse zijde in Bangkok, waar de ZOAVO vergaderd heeft, ver nomen. Amerika heeft het. duidelijk ge maakt, aldus het blad, dat de „passende maatregelen" uit het ZOAVO-communiqué ook mili taire interventie insluiten. De Laotische vice-premier en minister van Defensie, generaal Phoemi Nosavan heeft donder dag in Udorn, Thailand, bespre kingen gevoerd met de comman dant van de Amerikaanse zeven de vloot, admiraal Harry Feit. Aanvankelijk was gemeld dat de admiraal van Bangkok naar Vientiane zou gaan. Een woord voerder van de Amerikaanse ambassade in Vientiane noemde dit bericht onjuist, en voegde er aan toe dat zich momenteel niet een hooggeplaatste Ameri kaanse officier in Laos bevindt. In Udorn, een plaatsje ca 40 km ten zuiden van Vientiane, zijn onlangs Amerikaanse mariniers aangekomen. Zij zullen Ameri kaanse helikopters bedienen die door de rechtse Laotische troe pen worden gebruikt. In regeringskringen in Vien tiane meent men dat ondanks de ontspanning op het diploma tieke vlak de Verenigde Staten wellicht zullen besluiten tot rechtstreekse militaire interven tie. Het kabinet heeft zich be ziggehouden met „de bijzonder ernstige situatie" in midden Laos. Linkse troepen hebben het plaatsje Kam Keut veroverd. Een bataljon trekt op naar de grens met Thailand waardoor Laos in tweeën zou worden ga- sneden twee bataljons bewe gen zich in de richting van Sa- vannakhet, in het zuiden. Radio Saana heeft donderdag een boodschap van de imam van Jemen omgeroepen, waarin deze een beroep doet op zijn volk om kalm te blijven. In de uitzending, die plaats vond vanuit het paleis van de imam, zegt deze „uw imam ver keert Allah zij geloofd, in vol komen goede welstand." In de boodschap wordt de aanval herhaald, die kroonprins El Badr woensdagavond j.l. voor radio-Saana heeft gedaan op de „atheïsten en bandieten, wier stompzinnige daden slechts in de kaart spelen van de vijan den van Jemen." HERSTEL BETREKKINGEN EGYPT E-ENGELAND In november 1956 verbrak Egyp te de diplomatieke betrekkingen met Engeland. Onlangs werden deze echter weer hersteld. In Cairo bood sir Harold Beeley (rechts), de nieuwe Britse am bassadeur, president Nasser (links) zijn geloofsbrieven aan. Sir Harold kreeg tijdens de drie kilometer lange route naar het paleis van president Nasser een escorte van motorpolitie met loeiende sirenes. Abdel Moemen de leider der afvaardiging van Somaliland naar de conferentie van Afri kaanse volken, die thans in Cai ro wordt gehouden, heeft woens dag een commissievergadering verlaten na verwerping van zijn voorstel om Ethiopië te veroor delen wegens het bedrijven van zwart imperialisme". Moemen verklaarde dat er ter conferentie een „samenzwering van Ethiopië en Kenia" bestaat om de aanspraken, die Somali land laat gelden op bepaalde streken van deze landen, die. door Somaliërs worden bewoond dood te zwijgen. Somaliland heeft, vanaf het ogenblik dat het een zelfstandi ge staat werd, aanspraken op deze gebieden doen gelden. De vertegenwoordigers van Kenia hebben, naar verluidt een beroep van Ethiopië op de con ferentie gesteund om „deze niet te gebruiken voor het uitvech ten van plaatselijke geschillen". HET DB G MOTSTE EN MEESTE SERVICE1 Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen De Britse minister van Bui tenlandse Zaken, lord Home, die donderdag van de ZOAVO-mi- nistersconferentie te Bangkok in de Engelse hoofdstad is terug gekeerd verklaarde bij zijn aan komst, dat er een „wezenlijk ge vaar" bestaat dat de communis ten zich van Vietnam meester maken. De laatste twee jaar zijn in Vietnam jaarlijks ongeveer 2000 mensen vermoord, op insti gatie van infiltranten, zodat er een wezenlijk gevaar bestaat voor een machtsovername dooi de communisten. Over het verloop der ZOAVO- conferentie zei lord Home, dat deze organisatie naar zijn me ning door de conferentie in ver sterkt. Hij noemde de door de conferentie genomen besluiten eensgezind en volkomen juist. Op de vraag onder welke om standigheden Britse troepen naar Laos zouden kunnen worden ge zonden, merkte- de minister op dat noch in het uitgegeven com muniqué, noch in de resolutie iets staat over het zenden van troepen naar Laos door enig of door alle landen. Hij zette uit een, dat in de resolutie over Laos gesproken wordt van een politieke regeling der crisis door middel van onderhandelingen. De ZOAVO is, evenals de NAVO een militair bondgenootschap en de militaire commissie daarvan stelt voortdurend plannen op tegen elke mogelijkheid, aldus de Britse minister van Buiten landse Zaken. Op de Amerikaanse luchtbasis Vandenberg is donderdagavond een nieuwe aardsatelliet. „Ont dekker XXII", gelanceerd. De satelliet bevat levende cellen om de invloed van straling te kun nen bestuderen, maar geen die ren. PRINS BERNHARD NAAR MEXICO, VERENIGDE STATEN EN CANADA Op vrijdag 7 april zal Prins Bernhard in gezelschap van zijn* particulier secretaris, dr. F. A. de Graaf, en het hoofd van de vei ligheidsdienst van het koninklijk huis, de heer C. Sesink, van Schiphol naar Mexico vertrekken. Hij maakt de reis in het lijntoe- stel van dc K. L. M„ dat 's avonds om 19.15 uur van Schiphol ver trekt en zaterdag in de vroege ochtenduren (3.45 uur) in Mexico City aankomt. Desgevraagd deelt de rijksvoor lichtingsdienst mede, dat de Prins enkele dagen in Mexico denkt te zullen vertoeven. Hij hoopt er besprekingen te voeren met pre sident Adolfo Lopez Mateos. Over de aard dier besprekingen wer den geen details bekend gemaakt. Vervolgens zal Prins Bernhard zich naar dc Verenigde Staten begeven voor bezoeken aan en besprekingen in Los Angeles en New York. Daarna zal hij van 20 tot 23 april in de omgeving van Quebec in Canada de tiende Bil- derberg conferentie leiden, waar aan vooraanstaande figuren uil Europa, de Verenigde Staten en Canada zullen deelnemen. Ëinc april wordt hij in Nederland te rug verwacht. zolang de voorraad strekt. ZELIBELiLiMNt SLAGERIJ VLOOSWIJKSTRAAT Volgens bepaalde, te Lissabon ontvangen en nog onbevestigde berichten, zijn 460 blanken en de Portugezen toegewijde inboorlin gen in Noord-Angola om 't leven gekomen tengevolge van de ter roristische invallen van Kongo lezen. Voorts is vernomen dat zich in de Angolese hoofdstad Loeanda nog tweeduizend vluchtelingen, in hoofdzaak vrouwen en kinde ren, uit Noord-Angola bevinden. Reuter meldt uit Lissabon, dat het Portugese persbureau „Lusi- tania" heeft medegedeeld, dat een naar Tabi, in Noord-Angola, ge zonden militaire eenheid de uit barsting van nieuwe gewelddaden heeft verhinderd. Volgens dit persbureau zijn in Noord-Angola 85 personen aan de Kongolese terroristen ten slachtoffer gevallen. „Lusitania" meldt verder dat de Portugese autoriteiten in mid- den-Angola de aanwezigheid van opruiers hebben vastgesteld. Er is nog geen melding gemaakt van incidenten in dit gebied. In Londen is woensdag een „co mité voor de bevrijding van Por tugal en de Portugese koloniën" opgericht. Voorzitter is de La- bourafgevaardigde sir Lesilie Plummer. Verschillende labour en liberale leden van het Lager huis als Sydney Silvermann, Fen- ner Brockway, James Callaghan, Jennie Lee en de bisschop van Southwark hebben in het comité zitting. Het comité zal samenwerken met allen die in Portugal of in de Portugese koloniën strijden voor onafhankelijkheid, vrijheid en de rechten van de mens, aldus heeft sir Leslie op een persconferentie meegedeeld. Pater Angelo Graziani, een 42-jarige Italiaanse priester, is op 16 maart in Pangala, een dorp in Noord-Angola. als een martelaar gestorven, zo meldt het Portugese persbureau Lusi tania. Pater Graziani zou door opstandelingen, die met messen op hem los staken, zijn afge maakt. Hij stierf biddend ter wijl hij een kruisbeeld tegen zijn borst drukte. Pater Gra ziani was een Capucijn. Hij werkte sinds 1957 bij de R. K. missie in Angola. Lusitania meldt voorts, dat men woensdagavond in de ne- gerwijk van Loeanda een man heeft gearresteerd, die een kaart bij zich had waarop de plaatsen stonden aangegeven, die het doelwit van overvallen moesten worden. Luchtvaartdeskundigen die een onderzoek instellen naar het neerstorten van de Tsjechoslo- waakse Iljoesjin krijgen meer en meer de indruk dat dit „geen normaal ongeluk" was. Zoals be kend kwamen bij dit ongeluk alle 52 inzittenden om het leven. Tot op heden zijn 36 lijken ge borgen, waarvan slechts enkelen konden worden geïdentificeerd. Reeds woensdag verklaarde men sabotage als oorzaak niet geheel en al te willen uitsluiten. Men voegde daar echter onmid dellijk aan toe dat deze veronder stelling gezien de omstandig heden van het ongeluk voor de hand ligt. Lagere temperaturen Het K.N.M.I. deelt mede: Donderdag trok een frontale storing met vrij veel regen over ons land. Achter de storing aan begon in de avond iets koudere lucht ons land binnen te stromen. Vandaag zal het grootste deel van ons land zich in deze koudere lucht bevinden. De temperaturen zullen dan ook lager blijven. Aanvankelijk zal er veel bewol king zijn en hier of daar regen. Later worden enkele verspreide opklaringen verwacht. De wind wordt zwak tot matig, op de meeste plaatsen uit noordelijke richtingen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Lagere temperaturen. Half tot zwaar bewolkt en mees tentijds droog weer. Zwakke wind, overwegend tus sen noord en west. Lagere tem peraturen. VRIJDAG 31 MAART v.m. n.m. Breskens 1.35 1.55 Terneuzen 2.10 2.30 Hansweert 2.50 3.10 Walsoorden 3.00 3.20 ZON MAAN op onder op onder maart 31 6.19 19.11 18.25 6.16 Apr. 1 6.16 19.13 19.34 6.40 2 6.14 19.14 20.44 7.04 IGINGEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1