ik VANOENBRUELE Amerikaanse troepenbewegingen in Verre Oosten «Revolutionaire Cubaanse Raad» opgericht Weero verzicht Britse nota aan Sowjet-Unie Laos over De Politieke Commissie WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN clerdag 23 maart 196! en oog 95,- t57 ik A? 598, VRIJDAG 24 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5249 RADIO de BUCK ENGELAND EN HET GEMENEBEST Cubaanse ballingen heb ben woensdag in New York een „revolutionaire raad" opgericht om „de commu nistische tyrannie van Fidel Castro te verdrijven en orde en recht op Cuba te her stellen". Jagerfestijn rondom vliegveld van lokio BIJZONDERE STEMPELS Dr. Ambrose Reeves over Zuid-Afrika FEESTPALEIS VAN EVIAN WORDT PERSHUIS TIJDENS FRANS-ALGERIJNSE ONDERHANDELINGEN DE CONFERENTIE OVER HET STAKEN VAN DE KERNPROEVEN VERKLARING VAN FERHAT ABBAS ONZICHTBAAR stoppBk KOUSENREPARATIE Terneuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546, Brouwerflstr. 4 's inruil) 34 - AXEL TERNEUZEN i GELDER» AND o.a. oor mevr. Zwitserlood eiligestraat 2, iel, een Erres as combinatie» nens koelkasten Iraun electrische keukenradio's, tontlac horloges ersoons theeser- ïtgewicht strijk- rettenaanstekers, *2? 387 S64j 707 V2, :ic lijst aan van hankering bij abonnement: Terneuzen nireeteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—51 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073' Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maa™2!-7per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties fgéén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, Of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Ondanks officiële ge heimhouding verschijnen in Washington steeds weer berichten dat de Verenigde Staten hun strijdkrachten in het Verre Oosten vergro ten om voorbereid te zijn op verergering van de toestand in Laos. Het Amerikaanse vliegdek- schip ..Midway dat een bezoek aan Hongkong bracht, vertrok donderdagochtend met onbeken de bestemming, samen met twee torpedobootjagers van de Ame rikaanse marine en er waren be richten dat landingsstrijdkrach ten in het gebied in staat van paraatheid zouden zijn gebracht. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wilde geen com mentaar op de gemelde troepen bewegingen geven. Volgens een bericht worden hefschroefvliegtuigen en een aantal transportvliegtuigen en ander militair materiaal naar het betrokken gebied overgebracht. De onbevestigde berichten over militaire voorbereidingen volgen op een verklaring van vice-presi dent Lyndon Johnson dat de Verenigde Staten niet zullen toe staan dat Laos wordt opgeslokt door een minderheid die door het buitenland wordt gesteund. Volgens het Britse plan zou een internationale conferentie over Laos kunnen worden ge houden; nadat de internationale controlecommissie het tot stand komen van een bestand heeft vastgesteld. De drie stappen zijn derhalvi 1. Beroep van Engeland en de Sowjet-Unie op strijdende par tijen om het vuren te staken; 2. Bijeenroeping van de inter, nationale controlecommissie (In dia, Canada en Polen, en roepen van een conferentie ge lijkend op die welke in 1954 in Genève over Laos is gehouden. ,De V. S. zullen niet toestaan dat Laos wordt opgeslorkt door een gewapende minderheid, die van buitenaf wordt gesteund", zo heeft vice-president Lyndon John son gezegd in een verklaring, die hij woensdag uitgaf, nadat minis ter van Buitenlandse Zaken Rusk en het hoofd van de Amerikaanse geheime dienst. Allan Dulles, con gresleiders hadden ingelicht over de toestand in Laos. De V. S. zouden redelijk en ver standig in al hun acties zijn, maar zij waren niet van plan toe te staan, dat Laos wordt overgeno men, aldus Johnson. Volgens diplomatieke krin gen in Washington zijn de gro te Westelijke mogendheden en hun bondgenoten het volledig eens met de Amerikaanse rege ring, dat men het in Laos niet zover moet laten komen dat de communisten daar aan de macht komen. Dit was geble ken bij het overleg dat aan het zenden van de Britse nota vooraf is gegaan. De essentie van deze nota is, dat de Westelijke geallieerden bereid zijn met de Russische eis voor het beleggen van een veertien-mogendhedenconferen- tie over Laos in te stemmen, mits de communisten akkoord gaan met het onverwijld in het leven roepen van een orgaan om een wapenstilstand te waar borgen. Dat de Verenigde Sta ten hebben ingestemd met het voorstel tot bijeenroeping van een conferentie waarvoor ook comrpvr'i' 'ylhlna zal wor den uitgenodigd, wordt door diplomaten in Washington als een belangrijke stap voorwaarts beschouwd. Militaire deskundigen in de Amerikaanse hoofdstad schatten dat de geallieerden in de Z O A.V.O. op korte termijn 4.000 goed geoefende militairen in Laos kunnen brengen, als de toestand zulks zou vereisen. In deze onofficiële schatting zijn 2.500 man Britse, Australische en Nieuwzeelandse troepen in de Maleise federatie en 1.500 man Amerikaanse landingstroe pen aan boord van de Zevende vloot begrepen. De Verenigde Staten beschikken ook over on geveer 2.000 man luchtlandings troepen op Okinawa, maar dat eiland ligt ongeveer 3200 km van Laos verwijderd. (Adv.) oriremG EN MEESTE SERVICE Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen De Engelse minister van Ge menebestzaken, Duncan Sandys, heeft woensdagavond in het La gerhuis verklaard dat premier Verwoerd probeert de klok terug te zetten. „Hij probeert tegen de stroom van de ontwikkeling in de wereld in te zwemmen". De Engelse bewindsman zei dat wellicht geen nauwkeurige omschrijving bestaat van de be ginselen van het gemenebest, maar er zijn bepaalde dingen die het zeer zeker niet onderschrijft en die strijdig zijn met de geest waarvan het is doortrokken. Eén van die dingen is de apartheidspolitiek zoals Zuid- Afrika die voert. De weigering van de Zuidafrikaanse regering, diplomatieke vertegenwoordigers van de niet-Europese leden van het gemenebest te ontvangen, maakt het onderling overleg tot „een aanfluiting" en brengt het apartheidsprincipe bovendien in de internationale sfeer. „Wij kunnen in geen geval aanvaar den dat bepaalde leden van het gemenebest vanwege hun huids kleur als melaatsen worden be handeld". Toen minister Sandys zei, dat Zuid-Afrika zich heeft geïso leerd, verliet Lord Hinchingbroo- ke, een lid van de rechtervleu gel van de conservatieve fractie, uit protest de zaal. De minister merkte op: „Hel is voor mij even pijnlijk om deze dingen te zeg gen als voor Lord Hinching- brooke om ze aan te horen". De voorzitter van de raad, José Miro Cardona, is kort na de machtsovername van Fidel Cas tro enige tijd premier geweest. Hij verklaarde op een persconfe rentie dat de grootste twee orga nisaties van Cubaanse ballingen, het democratische revolutionaire front en de revolutionaire volks beweging, in de raad zitting heb ben. Kennelijk om de Ameri kaanse regering niet in moeilijk heden te brengen wensen deze organisaties de raad niet als een regering in ballingschap te be schouwen. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken verklaarde woensdag dat slechts met toestemming van de Ameri kaanse regering op Amerikaans grondgebied een regering in bal lingschap kan worden gevormd. Deze toestemming is niet ver leend aan de Cubaanse vluchte- 3. Bijeenroeping van een inter nationale conferentie. Deze drie maatregelen zouden een eenheid moetên vormen. En geland acht Russische samen werking bij een beroep op de partijen om het vuren te staken een voorwaarde voor bijeenroe ping van de controlecommissie. De internationale conferentie over Laos zou dezelfde samen stelling kunnen hebben als de Geneefse conferentie van 1954 over Indo-China, doch zij zou naar Britse opvatting kunnen worden uitgebreid met neutrale buurlanden van Laos, zoals voor gesteld door prins Sihanoek van Cambodja. Het Britse plan heeft de vol ledige steun van de Verenigde Staten. Radio-Moskou verklaarde don derdag in een voor Engeland be stemde uitzending dat er berich ten waren ontvangen over „nieu we voorbereidingen om de impe rialistische inmenging in Laos uit te breiden". Deze maatrege len brengen de „kolossale drei ging" met zich mee dat Laos het toneel van een oorlog wordt die zich tot een groter gebied kan uitbreiden, aldus de commentator die de toestand in dat land ge compliceerd en gevaarlijk noemt. De enige manier om een verer gering van de crisis te voorko men, zo zegt hij, is het bijeen- (Adv.) Adlai Stevenson heeft donder dag in de politieke commissie van de algemene vergadering der Ver. Naties het plan voor hulp aan Afrika, in september door Eisenhower aan de assem- blée voorgelegd, nader toegelicht. Stevenson zei, dat de Ver. Staten geen bevoorrechte positie in Afrika willen hebben en de koude oorlog buiten dit conti nent willen houden. Ik hoop dat de Afrikaanse landen de verant woordelijkheid op zich willen Dreigement, van Pathet Lao Prins Soephanoevong. de lei der van de linkse Pathet Lao- strijdkrachten, die in Laos het rechtse bewind onder prins Boen Oem bestrijden, heeft donder dag gedreigd, „vredelievende landen om militaire hulp te zul len vragen". Hij deed dit in een verklaring voor het radiostation van de Pathet Lao, welke door het communistische persbureau Nieuw-China werd aangehaald. De prins beschuldigde de Ver. ■j-taten, Thailand en nationalis- tisch-China van steunverlening aan de strijdkrachten van de rechtse regering. Als zij niet ak soord zouden gaan met het om een veertien-mo- s nohedenconferentie over Laos e houden, zouden de bewoners n Laos militaire steun zoeken om aan de agressie een halt toe te roepen. „Het Amerikaanse mperialisme en zijn lakeien moeten dan de verantwoorde lijkheid voor alle gevolgen van hun agressie dragen", aldus de leider van de Pathet Lao. WEINIG VERANDERING Het hogedrukgebied, waarvan de kern de afgelopen dagen ten westen van Ierland was gelegen, heeft zich naar het zuidoosten verplaatst en strekt zich nu uit van Ierland tot de Alpen. Langs de noordflank staat een matige tot krachtige westelijke stroming, die in stand gehouden wordt door enkele van Groen land naar Scandinavië trekkende storingen. Met de westelijke stro ming wordt tamelijk zachte en Wolkenvelden. maar ook plaatselijk opklaringen. Op de meeste plaatsen droog. Overwe gend matige westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. t Westelijke wind. Bewolkt maar geen regen van betekenis. Matige tot vrij krach tige wind ussen west en noord west. Iets hogere tmeperaturen, vochtige lucht, waarin vrij veel bewolking voorkomt naar ons land gevoerd. Het blijft echter op de meeste plaatsen droog weer. De wind zal overwegend matig zijn uit westelijke richting, ter wijl in het temperatuurverloop weinig verandering komt. VRIJDAG 24 MAART v.m. n.m. Breskens 7.03 7.42 Terneuzen 7.38 8.17 Hansweert 8.18 8.57 Walsoorden 8.28 9.07 ZON MAAN op onder op onder maart 25 6.33 19.01 12.12 3.15 26 6.30 19.02 13.08 3.56 27 6.28 19.04 14.07 4.31 28 6.26 19.06 15.09 5.01 29 6.23 19.08 16.13 5.28 30 6.21 39.09 17.18 5.52 31 6.19 19.11 18.25 6.16 nemen voor de uitwerking van dit hulpprogram op lange ter mijn. Het moet duidelijk zijn dat het hier een plan voor Afri ka van de Afrikanen zelf be treft. aldus Stevenson. De afgevaardigde Nigeria, Jaja Watsjoekoe, verklaarde „teleur gesteld" te zijn door de rede van Stevenson. Hij had een concreet er. uitgewerkt plan venvacht. De Afrikaanse landen willen daden en geen woorden. In elk hulp program voor Afrika moet er mee rekening gehouden worden, dat elke „vierkante centimeter" Afrikaans gebied binnen tien jaar bevrijd moet zijn. Gebeurt dit niet dan is zo'n program waardeloos, aldus Watsjoekeo, die er vervolgens bij de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk op aandrong om een concreet en gedetailleerd plan op te stel len. Sir Claude Corea, voorzitter van de politieke commissie, heeft donderdag het voorzitterschap overgedragen aan de vice-voor- zitter, de Tsjech Karei Kurka. Sir Claude Corea, die afgevaar digde van Ceylon is, is al enige tijd ziek. Het vliegveld van Tokio heeft te kampen met een wilde- eenden-plaag. De vogels ko men daar in zulke grote hoe veelheden voor, dat zij soms het vliegverkeer ernstig be moeilijken. Zij vliegen tegen aankomende en vertrekkende vliegtuigen aan en worden soms in de straalmotoren van de vliegtuigen gezogen, waar door grote schade kan worden aangericht. Om de plaag te bestrijden hebben de autori teiten jagers toestemming ge geven bij het vliegveld wilde eenden te schieten. Op de eer ste dag werden meer dan 50 eenden neergelegd, maar er zouden er meer dan 5000 rond fladderen Op de foto zien we de jagers in actie. Op de achtergrond een DC-8 van de K. L. M. lingenorganisaties, die hierom ook niet hebben verzocht. De president van Nicaragua, Luis Somoza, heeft op een pers conferentie verklaard dat zijn regering over bewijzen beschikt dat „de communistische regering van Cuba" vanuit Honduras, Ni caragua, Guatemala en El Sal vador wil binnenvallen. Cuba maakt hierbij gebruik van in Honduras werkende communis tische cellen, aldus Somoza. De leider van het democrati sche revolutionaire front, Manuel Antonio de Varona, heeft ver klaard dat een voorlopige rege ring op Cubaans grondgebied zal worden gevormd „zodra dit mo gelijk is". Hij zei dat Cuba „zeer spoedig zal worden bevrijd". De revolutionaire raad heeft een „werkprogramma van de voorlopige regering' gepubliceerd en stelt zich voor vrije verkiezin gen op Cuba te houden „binnen anderhalf jaar na de val van Castro". Behalve „het omverwer pen van de communistische tyrannie en herstel en orde en recht" zijn „herstel van de grond wet van 1940 en bevrijding van alle politieke gevangenen" de voornaamste programmapunten. Cardona verklaarde dat de revolutionaire raad „alle regerin gen van de vrije wereld zal vra gen ons te erkennen." De Cubaanse journalist José Pardo Llada, officieel woordvoer der van de Cubaanse regering en tevens hoofd van de Cubaanse radiovoorlichtingsdienst, die in belangrijkheid als de vierde auto riteit van het Cubaanse regiem wordt beschouwd, heeft met de regering gebroken en zal waar schijnlijk politiek asiel in Mexico vragen, aldus een bekendmaking van het „Cubaanse revolutionaii front" in Mexico. Ter gelegenheid van een natio nale filatelistische tentoonstel ling zal van 7 tot en met 9 april a.s. in de glazen zaal van het Ahoy-gebouw te Rotterdam een tijdelijk bij-postkantoor worden gevestigd. Tijdens deze tentoon stelling zal op 8 april a.s. de 49e Nederlandse filatelistendag wor den gehouden. De op 7 april a.s. in hot tijde lijk bij-postkantoor aangenomen gewone, aangetekende en ex pressestukken. alsmede de op 9 april in de te plaatsen brievenbus in de glazen zaal van het Ahoy- gebouw ter post bezorgde stuk ken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel met het randschrift „Nationale Fila telistische tentoonstelling Rot terdam '61 7 t/m 9 april 1961" worden voorzien. De op 8 april in het tijdelijk bij-postkantoor aangenomen ge wone, aangetekende en expresse stukken en de te plaatsen brie venbus ter post bezorgde stukken zuilen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel met het randschrift „49e Nederlandse Filatelistendag Rotterdam 8 april 1961" worden voorzien. Voor de op 7 april aan te ne men aan te tekenen stukken zul len nummerstroken met de bij zondere opdruk „Nationale Fila. telistische tentoonstelling" en voor die aan te nemen op 8 april nummerstroken met de bijzonde re opdruk ,,49e Nederlandse Fila telistendag" worden gebruikt. In een gestencilde verklaring, die wel zijn naam draagt doch niet door hem is ondertekend, verklaart Pardo Llada dat het in Cuba onmogelijk is een politieke koers te volgen of opinie kenbaar te maken die niet in overeen stemming is met die van de socialistische volkspartij, d.w.z. de communistische partij. De 37-jarige Pardo Llada ver trok vrijdag j.l. uit Cuba met een diplomatiek paspoort. Als reis doel had hij opgegeven het inter viewen van de presidenten van Brazilië en Ecuador, In hotel „Krasnapolsky" te Amsterdam heeft de uit Zuid- Afrika verbannen Anglicaanse bisschop dr. Ambrose Reeves woensdagavond op uitnodiging van het „Comité Zuid-Afrika" een lezing gehouden over de toe stand in Zuid-Afrika. Daarbij riep dr. Reeves aller- erst de gebeurtenissen van j Sharpeville. nu juist een jaar geleden, in de herinnering. „Soms wordt volkomen foutief aangenomen dat Sharpeville een op zichzelf staand incident was", zo zei dr. Reeves. „Er hebben zich de laatste jaren echter ook in vele andere plaatsen in Zuid- Afrika botsingen voorgedaan en Sharpeville is slechts een van de incidenten uit een lange rij". Hij ontkende ten stelligste dat de redenen voor deze botsingen voortsproten uit een samenzwe ring van communisten en agito- ren. „Natuurlijk zijn die er in Zuid-Afrika, maar ze zijn be paald niet de oorzaak van de steeds terugkerende ongeregeld heden en geweldplegingen- Het grootste gedeelte van de schuld komt neer op de apartheidsapos telen en op alle blanken die hen steunen en die waarschijnlijk evenzeer beklaagd als beschul digd moeten worden", aldus de Anglicaanse bisschop. Met klem riep dr. Reeves uit dat de Afrikanen wensen te leven als mensen. „En dat wordt hun bele* door vele restricties, die de fundamentele oorzaak zijn voor de toenemende on rust". Dr. Reeves zei er van overtuigd te zijn dat apartheid- politiek onraadzaam is en eco nomisch rampzalig is, maar tevens is het volgens hem een ontkenning van de bijbelse mensopvatting. „Het wordt tijd dat er in alle kerken in Zuid- Afrika enkelen zijn die dit er kennen en pogingen in het werk gaan stellen om de kerkpraktijk meer in overeenstemming te brengen met de prediking", zo besloot dr. Reeves zijn redevoe ring, die werd bijgewoond door ongeveer 500 belangstellenden. De Amerikaan Arthur Dean heeft donderdag op de confe rentie over het staken van de kernproeven, die in Genève ge houden wordt, nadere bijzon derheden gegeven over de con cessies die het Westen aan de Russen wil doen. Deze bijzon derheden hadden betrekking op kernproeven voor vreedzame doeleinden. In een rede, die gisteren in Tunis is gepubliceerd, zegt de leider van de Algerijnse opstan delingen, Ferhat Abbas, dat de enige overeenkomst die tot dus ver tussen Frankrijk en de „Al gerijnse voorlopige regering" is bereikt, betrekking heeft op het openen van officiële onderhan delingen over de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht. Abbas juicht het toe, dat wel dra officiële vredesonderhande lingen zullen beginnen zonder voorafgaande voorwaarden, „maar het vraagstuk dat door onze onafhankelijkheidsoorlog is gesteld, blijft ongewijzigd". Abbas waarschuwt, dat onder handelen nog geen vrede bete kent. „Maar natuurlijk hopen wij, dat de komende besprekingen zullen leiden tot de door het Al gerijnse en Franse volk zo vurig verlangde vrede". Deze foto toont werkzaamheden aan het „Palais des Festivités", het feestpaleis, in de Franse plaats Evian-les-Bains, welk gebouw tijdens de FransAlge rijnse onderhandelingen zal wor den gebruikt als pershuis. Het .Palais des Feslivité's, gebouwd volgens ontwerp van de beken de architekt Maurice Novarina, wordt doorgaans gebruikt voor congressen. ■Hl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1