DE DOOD VAN LOEMOEMBA Provinciaal nieuws DE GROENE HEL RADIO TAZELAAR Geboortecijfers in Zuid-Afrika KERKNIEUWS BILJARTEN WIELRENNEN Twee zonen van Loemoemba zagen de ver nielingen in de Belgische ambassade in Cairo GRUNDIG PHILIPS NOVAK ERRES ZAAMSLAG Pagina 2 DE VRIJE ZEEVW Dr. Pleters, directeur van de geneeskundige dienst van Ka- tanga, heeft tegenover de cor respondent in Elisabethstad van het dagblad „The Star" in Johannesburg verklaard zelf het overlijdenscertificaat van Loe- moemba te hebben getekend. Dr. Pieters zei geen mededelin gen te kunnen doen over de doodsoorzaak, omdat zijn hulp uitsluitend was ingeroepen om de dood te constateren. Verder verklaarde hij, dat er geen en kele twijfel bestaat omtrent de identiteit van Loemoemba. Dr. Pieters sprak tenslotte de geruchten tegen volgens welke Loemoemba in de nacht na zijn aankomst in Elisabethstad, nu drie weken geleden, om het leven zou zijn gebracht Het Zuidslavische persbu reau Tanjug heeft uit Leo- ,poldstad gemeld, dat Loe moemba in Katanga door 'n [Belgische kapitein is dood- gesriioten. t Volgens de berichten van ■Tanjug zou de Belgische of- [ficier eerst de voormalige minister voor Jeugdzaken, Maurice Mpolo, hebben doodgeschoten en vervolgens de oud-voorzitter van de se naat Okito, toen deze zich 'over Mpolo boog om te zien of deze dood was. Een half uur later zou Loemoemba zijn doodgeschoten. Dit zou hebben plaatsgehad kort nadat het drietal naar Katanga was overgebracht. President Tsjombe van Ka- tanga heeft in een verklaring voor de pers meegedeeld geen internationale commissie van onderzoek naar de dood van Loemoemba te zullen ontvan gen. De regering van Katanga zou echter geen bezwaar hebben legen journalisten, die de om- standigheden waaronder Loe moemba de dood vond, willen onderzoeken. De naam van het dorp waar zijn lichaam werd gevonden, zal hun echter niet worden meegedeeld, aldus, Tsjombe. Een V. N.-woordvoerder in Elisabethstad heeft verklaard, dat Tsjombe onofficieel te ken nen heeft gegeven bereid Ie zijn aan een commissie van onder zoek van de Verenigde Naties documenten betreffende de dood van Loemoemba te ver strekken. Intussen heeft een woord voerder der Katangese regering tegengesproken dat twee Ka- BONDSKANSELIER RAAB VAN OOSTENRIJK TREEDT AF T)p Oostenrijkse bondskanselier, dr. Haal» hoeft /.iin partij, de Oostenrijkse volkspartij, donder dag meegedeeld, dat hij op il april zal aftreden als regerings leider. Hij zei dit op een bijeen komst van zijn partij op de Som mering, die twee dagen duurt. Dr. Raab is 69 jaar oud en is sedert acht jaar bondskanselier. Dc Oostenrijkse volkspari ij heeft Gorbach aangewezen als opvolger van Raab. Dr. Alphons Gorbach is voor zitter van dc partij. Hij is 62 jaar oud. Een regeringswoordvoerder te Wenen heeft meegedeeld dat Raab aftreedt om gezondheids redenen. Hij werkt thans halve dagen en woont in een zieken huis nadat hij een behandeling voor suikerziekte heeft onder gaan. ZUID-KAS AI VOOR KONGOLESE STATENBOND Albert Kalondji, die zich pre sident van de autonome staat Zuid-Kasai noemt, en zijn eerste- minister Ngaloela hebben zich donderdag uitgesproken voor vorming van een Kongolese sta tenbond. In boodschappen aan president Kasavoeboe, premier lleo, diens minister van Buiten landse Zaken Bomboko, generaal Moboetoe en president Tsjombe van Katanga stellen zij voor, dat op korte termijn in Bakwanga, de hoofdstad van Zuid-Kasai, een constitutionele vergadering bijeenkomt om 'n dergelijke sta tenbond in het leven te roepen. 100.000 Portugezen verwelkomen Santa Maria in Lissabon Op de kade toegejuicht door ca 100.000 Portugezen is de „San ta Maria" donderdagmiddag de haven van Lissabon binnengelo pen. Aan boord bevond zich het lijk van de officier die bij de overname van het schip door ka pitein Galvao en zijn mannen om het leven is gekomen. De leiders van de rebellie, ka pitein Galvao en Souto Mayor, hebben woensdag voor de Brazi liaanse televisie verklaard „com munisten noch anti-communis ten te zijn. Wij willen slechts Portugal en Spanje van de dicta tuur bevrijden". De journalist die verklaarde dat de affaire „Santa Maria" z.i. een mlslukkig is geworden ant woordde kapitein Galvao dat de actie in een overwinning is ge eindigd. „Wij hadden reeds dichters en martelaars, maar geen mannen van actie. Ons voorbeeld heeft bij sommigen het verlangen naar actio wakker ge roepen. Thans hebben wij de zekerheid dat dc eindoverwin ning nabij is". Ken tierende menigte heeft in Cairo de inboedel van het ge bouw van de Belgische ambassa de te Cairo kort en klein gesla gen om te protesteren legen de moord op Loemoemba. tangese bewakers, die dienst hadden toen Loemoemba ont vluchtte, zouden zijn gearres teerd. Zij zijn in het kampement geconsigneerd, in afwachting van de voltooiing van het rege- ringsonderzoek. Ook sprak "da woordvoerder berichten tegen Foto: een Egyptische functiona ris liet twee zonen van Loc- moemba. Patrice en Francois, die. in Cairo op school zijn, de vernielingen in liet ambassade gebouw bekijken. als zoude een van deze bewa kers een Belg zijn. De Marokkaanse troepen, die door de Marokkaanse regering uit Kongo zijn teruggetrokken en dinsdag uit Katanga hadden moeten vertrekken, zijn nog niet vertrokken. Er worden jaarlijks meer jon gens en tweelingjongens dan meisjes in Ziijd-Afrika geboren. Het sterftecijfer onder eerstge- noemden in het baby-stadium is echter groter dan onder de baby- meisjes. De natuurlijke aanwas van meisjes overtreft die van de jongens in grote mate. De meeste kinderen worden ge boren uit ouders waarvan de moeder tussen 20 en 24 jaar en de vader tussen 25 en 29 jaren oud is. Deze gegevens staan in een rapport over 1958 en vorige .ia- ren dat in dc Volksraad ter tafel kwam. In 1958 zijn er 73.S8S blanke kinderen levend geboren tegeno- over 47.717 in 1935. Van het eerstgenoemde aantal stierven later 25.786 zodat do natuurlijke aanwas 48.102 bedroeg. Tegenover liet geboortecijfer voor blanken in 1958 staat voor kleurlinggehoorten 63.982 en voor Aziaten 13.600. De aanwas bij de kleurlingen was 41.010 en bij de Aziaten 10.003. Van de blanke geborenen waren er 37.827 jongens en 36.061 meis jes. De natuurlijke aanwas in 1958 van jongens bedroeg 22.985 en van meisjes 25.117. Van de hlanke geboorten wa ren er 1.202 buitenechtelijk. Se dert 1935 is hel buitenechtelijke cijfer vrij bestendig gebleven. Gedurende 1958 zijn er 720 blanke paren Iweelingen geboren die in leven bleven. Hiervan wa ren 283 paren jongens, 235 paren bestaande uit een jongen en een meisje en 202 paren meisjes al leen. Zes stellen blanke drielin gen werden in 193S geboren die in leven bleven. TNBOEDELVEITJNG MC DEN BESTEN c.s. BRACU I 65 MILLE OP De in „Odeon" in Amsterdam gehouden driedaagse veiling waarop o.m. de goederen uit het faillissement van de Socrates- directeur Nic. den Besten ziin verkocht, heeft ruw geschat 65 mille opgebracht. Veilingmees ter Chr. J. Bolle die sinds dins dag bilna 2400 kavels, waaron der ook veel goederen uit het faillissement van de wegens verduistering van enkele tonnen gelds gedetineerde Amsterdam se boekhouder L. P.. onder de hamer bracht, was over hei re sultaat van deze drukbezochte veiling goed te spreken. Gistermiddag kwamen o.m. juwelen, goud en zilver onder de hamer. Er waren heel wal kostbaarheden bij, waarvoor grote bedragen werden geboden. Het record-bod gold een witJ gouden damesring met één gro te en vele kleirifc briljanten („een sprookje van een stuk" volgens veilingmeester Bolle), die 5200 opbracht. Daarop volgden een losse briljant van ongeveer vijf karaat ƒ5100) en een speld met briljanten var. 6 8 karaat 4400). Het fraaiste zilver van de.vei ling. een vijf-delig koffieservies, bracht 16Ó0 op en een antiek collier met vele diamanten 3000. Het waren grotendeels handelaren die met de „koop jes" naar huis gingen. Een han delaar die een gouden horloge met gouden armband voor 400 kocht, ging er prompt mee naar een gegadigde, die er vol gens zijn zeggen 650 voor wil de bet alen De in de afgelopen dagen ge veilde goederen waren niet al leen afkomstig uit de faillisse menten van Nic. den Besten en de boekhouder L. P. Nederlands schip in aanvaring Het Nederlandse schip „Am- stelhoek" heeft gemeld donder dagavond om acht uur Neder landse tijd op een afstand van ongeveer 25 mijl ten oosten van North Foreland in aanvaring te zijn geweesl met het s.s. „Ocean Evelyn". Dit laatste schip heeft zware schade gemeld, doch niet onder de waterlijn.. Twee leden der bemanning zijn gewond. De „Ocean Evelyn" is op de plaats van aanvaring voor anker ge- gaan. De 10.000 Ion metende „Am- stelhoek" (N.V. Rederij „Amster dam") lieeft lichte schade aan de voorsteven. De „Ocean Evelyn" (10.687 ton) is op weg naar Engeland om de twee gewonden aan wal te zetten. Aanvaring tussen Rus en Liberiaan in Het Kanaal Het 5.000 ton metende Russi sche schip „Dneprogres" is woensdag in Het Kanaal in aanvaring geweest met. de ruim 15.000 ton metende Liberiaanse tankboot „Ore Prince". De „Ore Prince" is op het ogenblik in dichte mist op weg naar Amsterdam om daar gere pareerd te wordeo. (Adv.) t'.en ouderwetse radio En nog helemaal geen televisie Wij adviseren U graag en goed Noordstr. 21 Tel. 2361 Terneuzen DE MIST, die woensdag dc veerdiensten in dr war heeft gestuurd en tal van reizigers naar en .uit Zeeuws- Vlaanderen heeft gedupeerd, bleef ook gisteren de gehele dag hangen en was oorzaak dat op alle drie dc veren slechts enkele overvaarten konden worden uit gevoerd. Op de veerdienst Vlissingen Breskens werden 3 reizen ge maakt, en wel uit Vlissingen te 3, 5 en 9 uur, en in aansluiting daarmede om 3.25, 5,25 en 9.25 uit Breskens. De reizen om 3 en 9 uur wer den uitgevoerd mei de „Prinses Beatrix" on die om 5 uur met de „Prins Hendrik". De „Prins Willem I" maakte eveneens drie reizen, vanuit Ter- neuzen om 9.55 uur, 12.55 uur en 2.55 uur en vanuit Hoedekens kerke om 10.55 uur, 1.55 en 3.55 uur. Op het veer Kruiningen—Perk- polder v.v. konden slechts twee reizen worden gemaakt en wel om half vier uit Kruiningen heen en weer met de „Dordrecht" en om vier uur heen en weer met de „Prins Bemhard". TERNEUZEN Gecompliceerde aanrijdingen Gistermorgen te half elf reden op de Kanaalweg in de richting Sluiskil tijtlens de zware mist achter elkaar twee vrachtauto's, een Opel personenauto, bestuurd door de heer J. S. uit Oostburg. een D.K.W. personenauto, be stuurd door de heer J. O. D. uit Oostburg, en daarachter een vrachtauto, bestuurd door de heer J. F. R. uit Hoofdplaat. Toen de bestuurder van de voorste vrachtauto de weg naar Hoek naderde, minderde hij in verhand met de mist zijn snel heid, waarop zijn collega van de tweede vrachtauto eveneens af remde, hetgeen ook de bestuur ders van de beide personenauto's deden, doch voor de bestuurder van rle achterste vrachtauto was de afstand met de D.K.W. zó ge ring geworden, dat ondanks zijn afremmen de vrachtauto toch in aanraking kwam met de D.K.W., welke door de duw daarop tegen de achterzijde van de Opel te recht kwam. Het gevolg van deze gecompli ceerde botsing was, dat de DK.W. aan vóór- en achterzijde VROUWENGEBEDSDAG. Heden zal in diverse gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen aan de We- relvrouwengcbedsdag worden deel genomen. Te Axel in de Ned. Herv. kerk, aanvangende 8 uur; te Hoek in de Geref. kerk, aan vangende 7.45 uur; te Sas van Gent in de zaal achter de Ned. Herv. kerk, aanvan gende 8 uur; te Sluiskil in de Ned. Herv. kerk, aanvangende 8 uur; te Terneuzen in dc Geref. kerk. aanvangende 8 uur; te Zaamslag in de Geref. kerk, aan vangende 8 uur; te Biervliet in het. Jeugdgebouw, aanvangende 2 uur; te Breskens zie raambiljetten) te Cadzand in het Jeugdgebouw 't Zwin, aanvangende 2Vs uur. te Groede in de Lutherse kerk, aan vangende m uur; te Hoofdplaat in de Ned, Herv. kerk; te Oostburg In het gebouw Pro Rege, aanvangende 8 uur; te Schoondvjke in de consistorie Ned. Herv. kerk, aanvangende 7ti uur; te Sluis in de Ned. Herv. kerk, aanvangende 713 uur; te I.Tzendtjke in de consistorie van de Ned. Herv. kerk, aanvan gende 7'i uur; te Zuidzande in de consistorie van de Ned, Herv. kerk, aanvan gende 3 uur. door HENRI VAN WERWjH ERZ.LI. 61) (Nadruk verboden.) Vrij en gevangen. Sinds zes weken ben ik hier en ik geloof niet, dat ik ooit zo rustig en vredig en veilig ge leefd heb. Als krankzinnige. Ik kan over al gaan. er is niemand die mij iets in de weg legt. Integendeel, men toont een bijzondere ver ering voor mij. De twee hoge priesters.... want zo noem ik ze maar, ofschoon ik hun func tie niet kenkwamen mij zwijgend in de hut een bezoek brengen en keken of alles in orde was. Iedere dag wordt uit- stekencf'eten gebracht, dat Tai- peke nu zelf voor mij klaar maakt naar mijn eigen smaak. Er is dikwijls heerlijk gevogelte bij. en dan weer is er ineens geen vlees of wild en schijnen ze twee dagen diëet te houden of vegetariër te spelen. Ook is er zout, al is men er gierig mee. Er heersen strenge wetten op dit gebied, die ik niet ken, maar die verband houden met reli- gieuse gevoelens. Wat men aan bidt weet ik niet. het is echter de maan niet, want die wisselde dezer dagen en het ging onge merkt voorbij. Een zeker soort dieren krijgen we niet te eten, o.a. apen. die gewoonlijk door de wildere stammen gaarne ge geten worden. Maar dat zijn dan meestal kannibalen. De aap moet in smaak niet ver staan van mensenvlees. Niets wijst erop, dat men hier mensenvlees eet. Het is in ieder geval een stam van veel hoger orde, en van geheel afwijkend type. Er zijn bouwwerken van steen en van hout. De bouwwerken van steen zijn naar schatting zeer oud. Maar men kan zoiets moeilijk schat ten, want. het warme klimaat tast het steen op geheel andere wijze aan, dan bij ons. En het is ook een andere steensoort. Dus kan ik de eeuwen niet be rekenen. Wat, ik wél zie. is dat men tegenwoordig weinig meer met steen bouwt, dat de laat ste bouwwerken lang geleden moeten zijn neergezet en dik wijls met reeds gebruikte steen soorten, alsof ze vroeger voor andere huizen dienden. Dat is aan de voegen te zien. Ik schat de stam of de bevol king van deze stad op circa achthonderd mensen, waarvan veel meer vrouwen dan man nen. De weerbare mannen moe ten niet meer dan tweehonderd zijn. Er zijn niet veel kinderen, maar dat komt misschien om dat er vele sterven aan een kin derziekte, die hen dan in enke le dagen wegneemt. Voor mij is het zo goed als zeker, dat dit een stam is die honderden en misschien meer jaren niet met de andere stam men in aanraking geweest is, terwijl het toch duidelijk is te zien aan liet aantal Indianen, dat er rondloopt, dat men toch nu en dan rooftochten gemaakt heeft, waarschijnlijk om andere vrouwen te krijgen en rasuit sterving te voorkomen, en sla ven te hebben. Sommigen tonen werkelijk de kenmerken van een blanker ras. Ik zou bijna zeggen óf Latijns óf oud-Egyptisch. Het laatste zou erop wijzen, dat men hier te doen heeft met een groep In- cas, die sinds hun uitroeiing honderden jaren geleden zich hier hebben gevestigd. Het kan dus zijn dat het een overblijfsel is van een der In- calegers, dat onderweg was op een veroveringstocht, toen het Incarijk vernietigd werd en zich hier heeft, gevestigd. Omdat die legers altijd vrouwen meena men en overal waar zij kwamen de zogenaamde maagdenhuizen oprichtten, zo werd het moge lijk dat zij zich betrekkelijk zui ver hebben weten te houden. De Incas vertonen in de nagelaten bouwwerken een grote overeen komst met de Egyptenaren. De halfbloeden vormen een aparte kaste. De enkele Latijnse typen, die zeer geprononceerd zijn, kunnen afstammen van de Portugese plantages, die vroeger vaak door wilde stammen zijn uitge moord. terwijl men de vrouwen meenam de wildernis in. Niemand spreekt een woord met mij. Ik heb geprobeerd Taipeke aan het praten te krij gen met de Indiaan, die inder tijd als tolk diende, de man week geschrokken terug en Tai peke heeft eerst alle pogingen opgegeven, die hij trouwens met tegenzin deed. Ik heb hem echter gedwon gen het toch te doen en de man een gebroken potlood gegeven, maar veel horen wij niet. Ik begrijp Taipeke. Thans zijn we veilig, maar ik moet niet te duidelijk tonen, dat ik hier ben om onderzoekingen te doen, want, dan houdt, het fabeltje, dat. ik krankzinnig zou zijn of door een vreemde geest ben be zeten, meteen op. Het wonderlijkste vind ik dat men mij. of liever Taipeke. ook al mijn wapenen gelaten heeft zonder iets van ons aan te roe ren. Men vreest die dus niet. Tegelijk zijn ook de mannen met. de mantels verdwenen. Men moest dus lang te voren aan iets onze aankomst, hebben gemerkt of gezien, om de man nen uit te zenden. Misschien reeds in de woestijn, of toen wij ons aan het moeras herstelden. Opmerkelijk is, dat deze men sen het. gebruik van ijzer ken nen. Ze gebruiken het maar weinig. Ik heb gemerkt dat een deel der landbouwwerktuigen van een zeker metaal is. Goud? heb ik een ogenblik gedacht, maar dit bleek niet. Het, was een zacht ijzer, primi tief bewerkt en gesmeed. (Wordt vervolgd.) zwaar werd beschadigd, do Opel licht beschadigd aan de achter zijde. en do achterste vrachtwa gen licht beschadigd aan de voor zijde. Geen der bestuurders liep enig letsel op. AXEL. Bosluursniutaties Bad- en zweminrichting. In de vacatures van het be stuur der stichting Bad- en Zweminrichting, ontstaan door het bedanken van de heer P. L. D. J. van Oeveren en door ver trek van de heer Meijling, is thans voorzien door de benoe ming van burgemeester M. K. van Dijke en notaris De Graaf. BIERVLIET. Benoeming gemeente ontvanger. De heer H. Westdorp, com mies ter secretarie te Biervliet is benoemd tot ontvanger der gemeente Kamerik. De heer Westdorp. die te Biervliet geboren is, bezocht eerst de R. K lagere school, daarna de R. K. H. B. S. te Schoondijke. Nadat hij geslaagd was, begon hij zijn ambtelijke loopbaan. Na enkele jaren werk zaam te zijn geweest werd de heer Westdorp te Biervliet be noemd, waar hij spoedig door zijn grote bekwaamheid en het behalen van verschillende di ploma's opklom tot de rang van commies der secretarie, GOES Dodelijk verkeersongeluk by Kruiningen. Donderdagmorgen omstreeks elf uur is op de Rijksweg bij Kruiningen de 41-jarige G. J. A. Simons uit Oisterwijk door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Bij het inhalen van een vrachtauto kwam hij in frontale botsing met een uit de tegenovergestelde richting ko mende vrachtauto. De heer Si mons was gehuwd. Door de zeer dichte mist heeft de heer Simons de tegenligger waarschijnlijk niet tijdig waar genomen. C.B.T.B. Oost Zeeuws* Vlaanderen vergaderde. De C.B.T.B. Oost Zeeuws-Vlaan deren hield baar tweede winter vergadering op 14 februari te Zaamslag onder leiding van de voorzitter, de heer P. van Hoeve. Na op gebruikelijke wijze de vergadering te hebben geopend, zeide de voorzitter, dat het in de tweede helft van deze eeuw geen gemakkelijke taak is om boer te zijn. Heel in het kort liet hij ver schillende problemen dc revue passeren. Aan het slot van zijn openings woord zeide spreker dat het de taak is van de C.B.T.B. als standsorganisatie om een actief beleid te Voeren, gericht op on ze Christelijke maatschappij-be schouwing. Hierna verwelkomde hij de spreker van deze middag, de heer J. van de Bos. voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B., en de ere voorzitter de heer C. de Putter, In zijn causerie behandelde de heer Van de Bos: „Enige aspek- ten van de Overheid inzake do landbouw." De taak van de Overheid is enorm toegenomen, aldus dc heer Van de Bos. Naast onze uitgebreide wetgeving, wordt de taak van de besturen steeds mooi lijker en zijn wij aangewezen op specialisten. In de landbouwpolitiek hebben wij een „struktuurbeleid" cn een „garantiebeleid". Hel is nood zakelijk deze uit de politiek le houden, want zoals in dc Twee de Kamer het landbouwprijsbe- leid en het garantiebeleid wordt behandeld, is dit koren op de mo len van de publieke opinio. Hier door geraken wij in een impasse en wordt dc waardering voor de land- en tuinbouw steeds ongun stiger. De Nederlandse land- en tuin bouw levert nog altijd een derde deel van de totale exportwaarde, wat een zeer belangrijk aandeel is. De land- en tuinbouw moet steeds meer investeren, het be drijfsrisico wordt steeds groter en hiermede wordt onvoldoende rekening gehouden, aldus de in leider. Na deze causerie kreeg de spreker verschillende vragen te beantwoorden. Na de pauze, waarin koffie werd geserveerd, was aan de or de de behandeling van het rap port „Zondagarbeid in de land bouw". Dit rapport, samenge steld door leden van de afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen, had grote waardering van bestuur en leden. De conclusie van dit uit gebreide rapport is: „Het Chris ten-zijn in Nederland drijft op de kurk van de rechtzinnige zon dagsviering". De „preciezen" hebben het door de eeuwen heen nog altijd langer volgehouden dan de „rekkelij- ken". Zij vormen de ruggegraat van ons Christelijk volksdeel. De afval en de verslapping komt al tijd vlug genoeg. Aan ons de taak hiertegen met kracht en met Gods woord in de hand op te treden. Ook hierop kwamen vele vra gen, maar ook opmerkingen wer den gemaakt, die de rapporteur, de heer W. J. Dieleman, op zeer positieve wijze beantwoordde. De voorzitter zeide verheugd te zijn met dit rapport dat de com missie beeft samengesteld. Het heeft inhoud cn gestalte aan onze Christelijke organisatie. Hij dankte de commissie en vroeg de heer Van de Bos om met dank gebed de vergadering te willen sluiten, waaraan door deze werd voldaan. Vrijdag 17" feBmaflJRgtt MEISJE OMGEKOMEN DOOR VKKK E EKSONGELUK Gistermorgen om half ne|en is op de Domine van Dijkweg jn Doetinchem het. twaalfjarig meisje Joharma Hendriksen om het leven gekomen. Het meisje reed per fiets naar school én raakte aan het slingeren. Zij kwam voor de achterwielen van een juist passerende vracht auto terecht. Het meisje werd overreden en was op slag dood. BESTELAUTO TEGEN TREIN. Op een niet beveiligde over weg tuscn Wijchen en Nijmegen is donderdagmiddag om vior uur een bestelauto tegen dc trein 's-Hertogenbosch Nijmegen ge. botst. Er hing een dichte mist. De auto werd zwaar beschadigd, maar de chauffeur kwam er zon der letsel af. De trein had bijna 20 minuten vertraging. Verrassingen in de Terneuzense kampioenswedstrijd De wedstrijd om het persoon lijk kampioenschap van Terneu zen loopt op zijn eind. Nog slechts weinige dagen en de strijd is beslecht. Woensdagavond hebben Ver- strapten en Meerschaert voor een verrassing gezorgd door een der voornaamste kanshebbers, De Mul, zo goed als uit te schakelen voor de titel. De overwinning Van Meersehaert in 14 beurten met series van 46 en 37 en een ge middelde van 10,71 was vól komen regelmatig, maar de zege van René Verstraeten was wei nig 'minder dan sensationeel. Het was intussen verdienstelijk werk van de kleine René, een prak tisch verloren partij (De Mul had o.m. series van 36 en 34 op tafel gelegd) na een grote achterstand in een 25-tal beurten in een zege om te zetten. Zondagavond a.s. moet de be slissing vallen in de partijen De GraeveDe Clerck en De Mui- De Graeve. Na de twee neder lagen van De Mul zit, de Sluiskil- lenaar De Graeve nu op fluweel, maar R. de Clerck 'blijft een ge vaarlijke tweede met slechts één verloren partij en een algemeen gemiddelde van 6,65. De uitslagen van de laatste dageh: Meerschaert 150 24 36 6,25 Bracke 143 24 20 6,- Meerschaert 150 17 45 8,82 Vernooij 36 17 6 2,12 De Clerck 150 20 20 7.50 Vernooij 128 25 29 5.12 Verstraeten 150 25 36 6,- De Mul 128 25 28 ,5,12 !.-•* OUIUK Vófi' Damme 150 24 -423 Bracke 150 24 28 6,25 Meerschaert 150 14 46 10,71 De Mul 132 14 23 9,43 De wedstrijd, die hedenavond en zaterdag- en zondagavond wordt voortge7.et. is over hèt ge heel goed georganiseerd. De tel lers doen nauwgezet hun werk. Zij zien nu en dan wel eens een touché-bal over het hoofd, maar dat mag in het kader der onder linge vriendschapsbetrekkingen verder geen naam hebben! Van Looy—Post—Vannitsen winnaar Antwerpse zesdaagse De Belgisch-Nederlandse com binatie Van LooyWilly Vannit sen Peter Post heeft de zes daagse van Antwerpen gewon nen. WERELD KAMPIOENSCHAPPEN KUNSTRIJDEN GAAN DEFINITIEF NIET DOOR De bestuursleden van de In ternationale Schaats Unie heb ben donderdag telegrafisch hio besluit kenbaar gemaakt, dat de wereldkampioenschappen kunstrijden 1961 in Praag defi nitief niét door zullen gaan. Dit in verband met het vlieü; tuigongeluk bij Brussel, waarbii de Amerikaanse ploeg, alsmede een aantal officials, ouders en supporters (in totaal 44 perso nen) om het leven kwamen. Voordat de Internationr le Schaats Unie zijn beslui' kenbaar maakte, had de Ko ninklijke Nederlandse Schaat senrijders Bond (K.N. S. B' laten weten, dat een eventuele afgelasting van de wereldkam pioenschappen zijn sympathie zou hebben. De, K. N. S. B. ver klaarde echter tevens, dat zijn leden wel aan de kampioen schappen zouden deelnemen. Indien deze mochten doorgaan. De beslissing van de bestuurs leden van de Internationale Schaats Unie werd bekendge maakt door de Zwitser Georg Hasler, de secretaris van de I. S. U. De bestuursleden had den hun stem telegrafisch uit gebracht de Amerikaan Walter S. Powell, die bij de ramp in België het leven verloor, werd bij de stemming vervangen door de Oostenrijker Labin. Voor de kampioenschappen in Praag waren 110 deelnemers en deelneemsters uit 15 ver schillende landen ingeschreven Canada zou met 18 deelnemers het sterkst, vertegenwoordigd zijn geweest.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 2