De dollar in het nauw! 3 Martinez LOEMOEMBA ONTSNAPT? Einde van een avontuur r De kwestie Nieuw-Guinea HET WEER HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Vrijdag 10 februari 1961 iljartwedstrijd CENTRAAL ssen is pasvorm larine of 500 gr j rundvet voor r. d. Eeckhout f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiumifiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiil ZATERDAG 11 FEBRUARI 1961 17e Jaargang Nr 5214 PRINSES IRENE NAAR MUNCIIEN VERTROKKEN OLIÏVERVIH Rijnberg's Handelsbureau Of is hij gedood? KINDEREN DOOR LAWINE OMGEKOMEN KENNEDY EN DE SOWJET-UNIE NIEUWE POLITIEKE PARTIJ IN BELGIE Radio de Koek GEEN MENS IN JONGSTE SPOETNIK BENOEMING IN OOST-ÜUITSLAND Nederlands slachtoffer bij treinongeluk in Ohio WEERBERICHT ND - aanvang 8 uur tUIJTER, ex-Europees kam- e heer R. DIELEMAN, Axel aanbevelend, terneuzen voor een vlakke ruglijn, lijn. Sterke importetof. c 12.75 orset. De medisch ver- and voorkomt moeheid ■evige stof, 29.90 (Ook aeialc étalage >p Terneuzen zen! mmmmmmimmautr lllllllll!l!MII!l!lllll!lllll!l!IIIH!lllilili|!|i|!|l|||||!|||||H||||I|{l||||{| Sb W E E K iRAADVLEES of FIJNE RIB a ƒ2,50 I OORR. LAPPEN a ƒ1,75 1ERCARBONADE a ƒ3,— 3EHAKT 1,40 I a reklame: onze uide verse worst f er 500 gram ff LAAN 2 - TELEF. 2431 LEDERWAREN TEL. 3333 - TERNEUZEN jnrankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 et Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum p«t advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels-* advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 unr. De Amerikaanse dollar staat zwak. En ondanks de verzekeringen an de nieuwe president der Verenigde Staten, Kennedy, dat er geen sprake zal zijn van vermindering der goudwaarde (devaluatie) kan niemand dienaangaande met stelligheid iets beweren. Er zijn te veel omstandigheden, welke een regering niet in de hand heeft. De laatste tijd zijn veel dollars ingewisseld tegen goud, omdat men de dollar niet vertrouwde. En zou dit proces voortgaan, dan zou er een tijd komen, dat de Verenigde Staten niet meer in staat zijn, hun goudvoorraad nog verder uit te putten. Dan is de dollar in werkelijkheid niet meer voldoende door goud gedekt en daalt de koers toch, omdat men de voorkeur geeft aan vastere munt eenheden. Hoe komt het nu, dat de dol- iar zwakker is komen te staan? Omdat zijn koopwaai'de reeds lang niet racer in overeenstem ming is met de koers, die men betalen moet. Koopt men dol lars tegen 3,80, dan kan man er in de Verenigde Staten mis schien voor kopen, wat men in ons land voor ƒ2.— verkrijgt. De hoge doeltreffendheid van het Amerikaanse produktie- apparaat en zijn waardevolle artikelen, die het voortbracht, maakten dat de Verenigde Staten toch veel konden uit voeren. Daaraan echter begint enigszins een einde te komen: de Amerikanen kunnen minder goed concurreren, nu elders en vooral in Europa allerlei produkten goedkoper verkrijg baar zijn. Als een Amerikaan se arbeider 70 dollar per week verdient, en de ruilwaarde daarvan wordt gesteld op on geveer 270 gulden, dan zijn die lonen te hoog. Vandaar dat Kennedy, in zijn financiële uit eenzettingen aandringt op ver nieuwing van het concurrentie vermogen door hogere presta ties. Nog geen nood, maar De president rept van een noodtoestand. Zover is het nog niet, maar hij wil voorkomen, dat zijn landgenoten zelfgenoegzaam inslapen. En feit is het, dat de Verenigde Staten in vier jaar zo ongeveer elf miljard dollar aan goud hebben verloren, ook om dat zij veel militaire, economi sche en technische hulp hebben verleend aan het buitenland. In zekere zin deden zij dat voor hun veiligheid, om vrienden tc ver werven en te behouden. Zij ver langen nu, dat de bondgenoten wat inecr opbrengen, vooral W. Duitsland, dat rijk is aan goud. Toch kan de bondsrepubliek van Adenauer niet te veel be talen, omdat de belastingen al hoog zijn, er nog altijd vluchte lingen binnenkomen, schadeloos stellingen voor nazi-slachtoffers (o.a. aan Israël) aanzienlijk zijn, enAdenauer niet te grote offers durft te eisen. Dan immers kunnen de arbeiders ontevreden worden, het Oostduitse commu nisme gaan idealiseren en weer op drift laken, ditmaal in com munistische richting. Erg stabiel is het regime in de Westduitse deelstaat immers niet. Daarom biedt West-Duitsland eenmaal aan. bijna duizend miljoen dollar in goud te voldoen, aan vervroeg de aflossing van schulden en vooruitbetaling op bestelling van wapens. Wat overigens de hulp verlening aangaat, daarover wil Bonn praten in overleg met alle leden van de NAVO. Die zullen wel allen een veer moeten laten, om een deel van de last der Ver enigde Staten over te nemen. Verder vraagt Kennedy, dat de bondgenoten meer kapitaal be leggen in de Verenigde Staten en verlangt hij van zijn landge noten. de invoer te beperken, dus soberder te leven. Hel lijkt in vergelijking met 1916 de omge keerde wereld! Raket-concuirentie De Verenigde Staten zijn ove rigens in een zeer kostbare wed strijd met de Sowjet-Unie ver nikkeld inzake het lanceren van raketten. Van beide zijden kan men de wedloop bijna niet meer bijhouden. Men kan terecht zeer sceptisch staan ten aanzien van liet nut, mensen door het heelal te laten wentelen, nadat honden en apen dat al hebben gedaan. Men kan de vraag stellen, of dat geld niet beter, namelijk voor sociale en culturele doeleinden zou zijn te besteden, in plaats van te trachten elkaar te over bluffen met spektakelstukken. Maar het militaire nut ervan schijnt wel vast te staan. Die raketten kunnen dienen, om over de ganse wereld radio-mede delingen te verbreiden, eventueel in code voor de eigen troepen of vloten of die der bondgenoten; zij kunnen terugseinen. Eigenlijk zijn het vliegende bases voor militaire operalies. Behaaglijker wordt de wereld daardoor niet. Krachtmetingen De Amerikanen zien met lede ogen. dat sommige bondgenoten grote sommen en strijdkrachten gebruiken voor andere doelein den dan de defensie tegen het rode blok. Frankrijk is bijvoor beeld erg gebonden door de oor log in Algerije. Men zal dus in de Verenigde Staten weer hoop heD- ben gekregen, toen bericht werd dat De Gaulle de bemiddeling zou willen aanvaarden van de Tune sische president Bourguiba in zake de strijd met de Algerijnse mohammedaanse nationalisten. Zekerheid dienaangaande be stond daarover echter nog niet. Een ander probleem vormt het optreden van Belgen en Fransen in Kongo. Zij steunen daar deel- staatjes, zoals dat in Katanga, dat onder leiding staat van Tsjombe. Die heeft al velerlei wapens ontvangen, o.a. uit Bel gië, maar nu tevens straaljagers uit Frankrijk, al hebben Belgi sche grote ondernemingen die dan betaald. De Vei inigde Staten willen de eenheid van Kongo trachten te redden en zijn tegen privé-legertjes en aparte deel- staatjes. Ook in de Verenigde Naties is men bang, dat landen als de Verenigde Arabische Re publiek van Nasser en Sowjet- staten de modernste wapens zul len leveren aan de vrienden van Loemoemba, als diens tegenstan ders zulk een hulp krijgen van Belgen en Fransen. Amerika zou een verzoening willen tussen de Kongolese staatslieden en ont binding van de aparte legertjes, om een nieuwe nationale strijd macht te vormen. Portugal en Brazilië In Washington is men even min gelukkig over de stand van zaken in Portugal. Het avontuur met de gekaapte Santa Maria is nu afgelopen, en de rebellen on der leiding van Galvao hebben het schip in Recife moeten ver laten. Hoewel de illegale daad allerwegen werd afgekeurd, be stond er in het Amerikaanse werelddeel toch wel begrip voor de tegenstanders van de Portu gese dictator Salazar. Waarschijnlijk moest het kapen van het schip samenvallen met een opstand in de Afrikaanse kolonie (officieel een Portugese „provincie") Angola. Daar is ten minste een opstand onderdrukt. Een sterke bondgenoot voor de atlantische wereld is Portugal niet; het wordt nu de vraag, wat een ander regime zou doen, in dien Salazar eens zou vallen. De nieuwe president van Brazilië. Quadros, die forse be- zuiningen heeft aangekondigd en strijd tegen de voortduren de daling van de geldswaarde heeft inzake de Santa Maria rekening moeten houden met de sympathie van een meerder heid van zijn landgenoten met de Portugese rebellen. Aan hen heeft hij asiel verleend. Het schip gaat natuurlijk naar de eigenaren terug. Om zijn land van een bankroet te redden, heeft Quadros aange kondigd, int hij met. alle landen, die hulp kunnen bieden in de vorm van leningen, kredieten en aankoop van produkten, zal gaan onderhandelen, eventueel ook met Sowjetstaten. Neutralistisch is hij niet: hij blijft trouw aan de Verenigde Staten, die echter wei nig kunnen doen. En zo wordt de verzwakking van de economi sche positie der Verenigde Staten een versterking van Sowjetlan- den, die een lager levenspeil heb ben maar steeds meer hulp kun nen bieden. Dr. A. C. (Nadruk verboden) Prinses Irene laat in Rotterdam „Ondina" te water Donderdagochtend heeft H, K. II. Prinses Irene op de werf van de R. D. M. de naamgeving en tewaterlating verricht van het 48.000 ton metende s.s. „Ondina", dat hier in aanbouw is. Foto: Vrolijk wuift de Prinses het van de helling glijdende reu- zenschip toe. Mn de noordoostelijke krater van de Etna hebben zich don derdag hevige ontploffingen voorgedaan. Een grote zwarte wolk steeg uit de krater op. Al vier dagen stroomt er lava naar beneden. De mensen in de om geving werden donderdag door een paniek aangegrepen. Met een lijntoestel van de K. L. M. is Prinses Irene gister middag om twee uur naar Mün- chen vertrokken. Zij werd alleen vergezeld door een rechercheur van het koninklijk huis. De Prinses, die een eenvoudige lichtbruine suède mantel en een wit-bonten muts droeg, gaat in het buitenland een lang week einde doorbrengen en wordt maandagmiddag om 1 uur weer op Schiphol verwacht. Naar ver luidt betreft het een privé- bezoek. Over deze reis zijn geen offi ciële mededelingen gedaan en op verzoek van de Prinses werden de persfotografen bij het vlieg tuig geweerd. Zij -naakten ech ter op 60 meter afstand gebruik van hun telelenzen. Later op de middag deelde de R. V. D. mede: ,,H. K. H. Prin ses Irene is om twee uur van Schiphol naar München ver trokken. Zij zal daar het ko mende weekend bij een be vriende familie aan feestelijk heden deelnemen. De Prinses keert maandag terug". Om kwart over vier gister middag is Prinses Irene in München aangekomen. Zij werd verwelkomd door de Neder landse consul-generaal in Mün chen, ir. J. L. H. Ceulen, die haar bloemen aanbood en door de vertegenwoordiger van de K. L. M. in München. Op het vliegveld was voorts aanwezig de adjudant van H. M. de Ko ningin luit.-kol. W. P. K. Bi- schoff van Heemskerck, die per auto uit Nederland naar Mün chen was gereden De heer Bischoff van Heemskerck zal met de Prinses ae feestelijkheid in München bijwonen en gaat dan in Oostenrijk vakantie houden. (Adv.) Alle Schildersbenodigdheden bij Noordstraat 78 - Terneuzen Telef 01150 - 2304 Officieel wordt in ftlisabethstad meegedeeld, dat Patrice Loe moemba, de eerste premier van Kongo, uit een gevangenis in Ka- tanga is ontsnapt. Twee medewerkers van Loe moemba, Maurice Mpolo en Jo seph Okito, zijn eveneens ont vlucht. Dit is vrijdag op een pers conferentie meegedeeld door de Katangese minister van Binnen landse Zaken Moenongo. Hij had een radioboodschap ontvangen, waarin wordt gezegd dat de ont snapping donderdagavond is ge schied. De twee bewakers waren gekneveld er. er zijn een paar geweren ontvreemd. Loemoemba is op I dec. j.l. ge arresteerd door troepen van Ka- savoeboes legerbevelhebber, ge neraal Joseph Mboetoe. Moenongo zei dat de vluchte lingen zich vermoedelijk uit de voeten hebben gemaakt in do auto van een bewaker. Er zat benzine voor honderd km in. Met militaire vliegtuigen wordt de omgeving afgezocht. De drie mannen werden gevan gen gehouden in een afgelegen boerderij in het zuiden van Ka- tanga, op 100 km afstand van het Portugese Angola. De steden Kol- wezi, Jadotstad, Kamina en Eli- sabethstad zijn afgezet om te voorkomen dat de vluchtelingen daar binnengaan. Voor de ge vangenneming van Loemoemba is een beloning van 300.000 Ka- Nabij Wenzerheide, in Zwit serland, zijn gistermiddag veer tien Zwitserse schoolkinderen door een lawine overvallen. Vier van de kinderen konden levend worden uitgegraven, ter wijl van vier anderen de lijken werden opgegraven. Zes kinde ren worden nog vermist. De scholieren waren op de berg Piz Skalottas, op een hoog te van ruim 2.500 m., aan het skiën, toen zij door de lawine werden bedolven. Reddingsploegen uit de om liggende dorpen, alsmede vlieg tuigen met „lawinehonden", vertrokken onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk. Ook de onderwijzer, die de schoolkinderen op de skitocht vergezelde, is door de lawine beaolven. Laier zijn er nog drie lijken geborgen, onder wie het stoffe lijk overschot van de leider van de groep. President Kennedy heeft er bij de Sowjet-Unie op aange drongen in belangrijke interna tionale kwesties geen aanstoot gevende maatregelen te nemen zolang de nieuwe Amerikaanse legering nog bezig is haar poli tiek te formuleren, zo wordt van welingelichte zijde ver nomen. Kennedy heeft deze wens langs diplomatieke weg kenbaar gemaakt. DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S. Overeenkomstig de bevelen van president Soekarno hebben de Indonesische strijdkrachten hun defensieve positie in de grensgebieden van West-Irian versterkt. Dit is donderdag meegedeeld door luitenant-kolonel Boesiri, de Indonesische bevelhebber in de Molukken, die in Djakarta is aangekomen om verslag uit te brengen aan minister van'Defen sie Nasoetion. Men vroeg Boesiri naar zijn mening over de be schuldiging van Nederland, dat Indonesische militairen en bur gers Westelijk Nieuw-Guinea zijn binnengedrongen. Boesiri antwoordde: Als dat waar is, hebben deze Indone siërs gehandeld overeenkomstig hun recht, want West-Irian is Indonesisch grondgebied. Overi gens, zo voegde hij hieraan toe, hebben wij nog altijd contact met de strijders voor de onaf hankelijkheid die in West-Irian vechten. De Brusselse advocaat Hupin heeft een nieuwe politieke par tij, de „nationale Belgische par tij", opgericht. De partij zal kandidaten stellen voor de komende verkiezingen, die in het voorjaar gehouden zuilten worden. Op het program komen onder meer de volgende punten voor: volledig gebruik van de koninklijke voorrechten, ver dediging van de christelijke be schaving. nationale eenheid, samenwerking van de klassen. De partij heeft zich uitgespro ken tegen het federalisme. Zij eist voorts dat Katanga onmid dellijk erkend wordt en dat de ministers, die verantwoordelijk zijn voor de huidige toestand in Kongo, in staat van beschuldi ging worden gesteld. Volgens bepaalde waarnemers is het een fascistische partij, Luitenant-kolonel Boesiri heeft vrijdag op een persconferentie gezegd dat er vier factoren waren die een sterke basis vor men voor Indonesië's strijd „om Westelijk Nieuw-Guinea van Nederlandse overheersing te be vrijden". Volgens Boesiri waren dit de volgende factoren: 1. De Indonesische vastbeslo tenheid om West-Irian te bevrij den. 2. De sterkte en kundigheid van de Indonesische strijdkrach ten. 3. Het toenemend volksverzet tegen de Nederlanders in West- Nieuw-Guinea. 4. De toenemende wereldsteun voor de Indonesische strijd. Hij zei dal de Nederlanders ook hun defensie in Westelijk Nieuw-Guinea versterken. „Maar wij ontvangen voortdurend ge detailleerde inlichtingen over alle Nederlandse activiteit daar en zelfs de Nederlandse leiders zijn nu onrustig geworden." tangese franken (circa ƒ22.000) uitgeloofd, voor die van Okito en Mpolo ongeveer 3.700 ieder. In officiële kringen in Leopold- stad en ook bij het publiek staat men zeer sceptisch tegenover het bericht over de ontvluchting van Loemoemba en zijn twee meide werkers Maurice Mpolo en Jo seph Okito. Een lid van de* verzoenings commissie der V. N„ die op het ogenblik in Leopoldstad verblijft, meende dat de bekendmaking van Loemoemba's ontsnapping slechts een verhaaltje is om de waarheid te verdoezelen. „Loe moemba is waarschijnlijk dood geschoten, en als dat waar is, dan zal er de eerste twintig jaar geen vrede zijn in Kongo", aldus dit lid. Bij de V. N. in Leopoldstad en ook in officiële Kongolese krin gen heeft men behalve de radio berichten erover, geen berichten over de ontvluchting van Loe moemba ontvangen. Ook in sommige diplomatieke kringen bij de V. N. in New York staat men sceptisch tegenover het bericht over Loemoemba's ontsnapping. Men acht het on waarschijnlijk, dat de autoritei ten in Kantanga zo laks zouden zijn geweest bij zijn bewaking. Volgens waarnemers bestaat de mogelijkheid dat als mocht blijken dat Loemoemba is gedood, de Veiligheidsraad nog dit week einde bijeen zal komen om de si tuatie in Kongo te bespreken, in- plaats van maandagmiddag vijf uur Ned. tijd, zoals in de bedoe ling ligt. Vrijdag maakte het Katangese ministerie van Voorlichting be kend, dat een vliegtuig van de Katangese luchtmacht op 450 km ten noordwesten van Elisabeth- stad een zwarte auto had waar genomen. In het bericht over de ontsnapping van Loemoemba was gesproken van de verdwij ning van een dergelijke auto, die waarschijnlijk door de vluchte lingen zou zijn meegenomen. Het Katangese vliegtuig had de auto niet precies kunnen identi ficeren. Daarom was aan twee de fronten vandaag boven Neder- gegeven de kwestie nader te on derzoeken. Als de drie vluchte lingen inderdaad in deze auto zouden zitten, zou dit een beves tiging vormen van het vermoe den dat zij op weg zijn naar het noordwesten van Katanga, waar leden van de Baloebastam, die Tsjombe vijandig gezind is, heer en meester zijn. De streek waar de zwarte auto werd waargeno men, wordt echter bewoond door de Loendastam, waarvan de schoonvader van Tsjombe het hoofd is. De woordvoerder van het Ka tangese ministerie van Binnen landse Zaken maakte vrijdag avond bekend, dat de auto leeg is tei-uggevonden. Het voertuig lag beschadigd op zijn kant in een greppel. Met het oog op de duis ternis moest het onderzoek in het betrokken gebied tot zater dagochtend worden opgeschort, j (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 31M Terneuzen Aanhoudend zacht. Aan de flank van een hoge- drukgebied boven centraal-Euro- pa staat nog steeds een zuidwes telijke stroming die zachte lucht aanvoert. In deze stroming kwam boven Engeland vrijdagavond een nieuwe stroming voor, waarvan de fronten vandag boven Neder land hier en daar wat motregen zullen veroorzaken. De kans op opklaringen is daarbij maar klein. De depressie-activiteit op de Atlantische Oceaan is nog steeds vrij groot. De depressies volgen een baan, die van tamelijk zuide lijke breedte in de richting van het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen loopt. In verband met deze toestand mag worden verwacht, dat bij ons de aanvoer van zachte lucht het gehele week-end zal voortduren. (Adv.) Professor Sedof, voorzitter van de commissie voor ruimte vaart van de Russische aca demie van wetenschappen, heeft in een vraaggesprek met een verslaggever van de „Prawda" de geruchten tegengesproken dat er in de jongste Spoetnik een mens zou zitten. Deze geruchen „stemmen niet met de werkelijkheid overeen", zo zei Sedof. Hij verklaarde voorts dat de satelliet geen speciale uitrusting voor de wetenschappelijke be studering van de ruimte aan boord heeft en ook géén proef dieren. Het in een baan om de aarde brengen van zo'n enorme kunst maan is deze keer onze voor naamste taak geweest, aldus Sedof. Daarbij ging het natuur lijk ook om de Spoetnik precies in die baan te krijgen die van tevoren was berekend. Deze taak is met succes bekroond, want de satelliet draait in een baan, waarvan de parameters bijna gelijk zijn aan die welke wij berekend hadden. Sedof onthulde dat er geen speciale voorzieningen zijn ge troffen om de satelliet weer naar de aarde te halen. Tot slot merkte de geleerde op dat de satelliet geen lang leven beschoren zal zijn omdat hij maar vrij dicht bij de aarde rond draait. Mevrouw dr. Grete Wittkows-'- ki, 50 jaar, is benoemd tot vice- premier van Oost-Duitslar.d. Zij is de eerste vrouw op zo'n hoge post daar. Volgens het partij blad „Neues Deutschland" wordt zij belast met zaken betreffende handel, bevoorrading en land bouw. Mevrouw Wittkowski heeft gestudeerd in Engeland en Zwitserland. PERLAS - n sigaar waarmee 'n jonge man zich meer „mans" voelt! (of mei PRETTY - een licht 5 cents sigaartje. J Naar wij vernemen is bij een treinongeluk, dat donderdag in de Noordamerikaanse staat Ohio op ongeveer 160 km ten zuiden van Cleveland is gebeurd, een Nederlandse passagiere, als de enige van alle inzittenden, om het leven gekomen. Het was mevr. Roemers uit Maastricht, die dinsdag j.l. met haar echt genoot en hun baby per K. L. M. van Schiphol met bestemming Californië was vertrokken. Het echtpaar behoorde tot een groep van enkele tientallen Nederland se immigranten die naar Califor nië op weg waren. Van de overige Nederlandse in zittenden van de trein liep alleen een passagiere een gebroken arm op en een andere een zenuw schok maar allen konden de reis voortzetten nadat door het Rode Kruis eerste hulp was verleend. De trein was in botsing ge komen met een vrachtauto op een overweg bij Galion. Een rij tuig en een restauratiewagen kantelden om en de restaura tiewagen geraakte in brand. De brandweer brak de wagen open om de passagiers te kunnen redden. De uit Indonesië afkomstige mevrouw Roemers werd uit een rijtuigraam geslingerd en kwam terecht onder de ontspoorde restauratiewagen. Zij liep een schedelbreuk op en bovendien ernstige brandwonden door het in vlam geraakte gas uit een gebroken leiding. medegedeeld door het K.N.M.I.I te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Zacht weer. Veel bewolking met hier en] daar wat motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Zacht weer. ZATERDAG 11 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 9.51 10.*7 Terneuzen 10.26 11.12 Hansweert 11.06 11.52 Walsoorden 11.16 12.02 ZONDAG 12 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 11.13 11.25 Terneuzen 11.48 - Hanswee r-t 0.28 12.40 Walsoorden 0.38 12.50 ZON MAAN op onder op onder Febr 11 8.04 17.46 4.32 13.29 12 8.02 17.48 5.35 14.30 13 8.00 17.49 6.30 15.41 14 7.58 17.51 7.16 16.59 15 7.56 17.53 7.55 18.20

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1