120.- e brillen O Sprang Overleg De Gaulle tussen Adenauer en Paket met helse machine voor Adenauer? De Londense spionagezaak Subandrio over de geweigerde Nederlandse nota ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 10 FEBRUARI 1961 17e Jaargang Nr 5213 doopplechtigheid RADIO de BUCK Trein in huis Diamanten bruidspaar kreeg onverwacht bezoek van koning en koningin Weeroverzicht WEERBERICHT HOOGWATER 12 VERSCHILLENDE SOORTEN f5?l ïere gezin. Door lange pluisopnemer, buizen n, d.w.z. met een goed wl ÉÉÉÉil ï'A'V Philips stofzuigers is hit ge- mpapieren stof zakken mogelijk. 'DELING OPTIEK EDEN ONTVANGEN ÏLDE KORTINGEN Vraag bi} de fotohandel de volledige inlichtingen over frankering bij abonnement: Terneuzen TVrfirteur-Hoofdredactêur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,-j per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pei advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adre* Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nnr. De Franse president, generaal De Gaulle, en de Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer, hebben donderdag te Parijs ge durende anderhalf uur een be sloten bespreking gehad over de betrekkingen tussen Oost en West. de toekomstige houding der nieuwe Amerikaanse re gering tegenover de Navo, de mogelijkheid van het vinden van een economische oplossing voor de belangenverschillen tussen de zes E.E.G.- en de zeven E.V.A.-landen en het PRINSES IRENE VERRICHTTE „ONDINA" „Ik geef u de naam Ondina en wens u een behouden vaart". Ernstig, maar helder klonken de woorden van Prinses Irene over de werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij N. V. aan de Heyplaat, toen zij daar gistermorgen in een druilerige regen de doopceremonie van het toekomstige vlaggeschip van de Nederlandse Shell-tankvloot ver richtte. Even later barstte een fles champagne open tegen de scheepswand en gleed het grote, 48.000 ton metende schip onder instemmend gefluit van de boten op de rivier in het woelige water van de Nieuwe Maas. De Prinses arriveerde ver gezeld van haar particulier secre taresse, mej. M. C. C. Wijnen, en de kapitein-luitenant ter zee N. J. H. Gregory, adjudant van H. M. de Koningin omstreeks tien uur per auto bij het hoofd kantoor van de maatschappij, waar zij werd ontvangen door de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, en de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. In de hal was de minis ter van Verkeer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, ter begroe ting aanwezig. Daar ook werden ir. A. Knape en ir. K. van dei- Pols, directeuren van de R.D.M., ir. L. Schepers, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Pe troleum Maatschappij, en hun echtgenoten aan de Prinses voor gesteld. Een kleindochter van een der oud-directeuren van de R.D.M.. de 9-jarige Marja Endert. bood de Prinses later bloemen aan. Na de tewaterlating maakte Prinses Irene een rondrit over het terrein. Om half twaalf ver trok zij naar het Shell-gebouw aan het Hofplein. In de cantine van de Rotter- damsche Droogdok Maatschappij N. V. sprak ir. Schepers na de doopplechtigheid nog een korte rede uit, waarin hij mededeelde dat bij de bouw van de tanker een geheel nieuwe methode werd toegepast om het scheepsstaal tegen roest te beschermen. Daar voor werd namelijk een (licht grijze) verf op basis van „epiko- te-hars" gebruikt, een produkt van de Koninklijke Shell Plastics. Ir. Scheper bood de Prinses als aandenken de traditionele Shell") schelp aan, die ditmaal echter was vervat in een zilveren briefopener, ontworpen door Pie- ter Hofman. De versiering van het heft is geïnspireerd op het gedicht van de Franse dichter Aloysius Bertrand, waarin de liefde van de zeenimf „Ondine" voor een jonge man wordt be zongen. Van de directie van de R.D.M. ontving de Prinses een paar bril janten oorhangers. Film over ruimtevlucht van Chimpansee. Voor de commissie van ruim tevaart van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag voor het eerst een film vertoond over de reis van chimpansee Ham. die met een Redstoneraket 248 km de ruimte in werd geschoten. Een groot deel van de film, waarvan de vertoning een half uur duurde, bestond uit opnamen gemaakt met een camera aan boord van dc ruimtekabine. Toen de aap een kracht onderging van zeven tien maal de zwaartekracht, liet hij in een grijns zijn tanden zien. Tijdens de vlucht, waarbij een snelheid van 8100 km per uur werd bereikt, keek het dier zo nu en dan met wild draaiende ogen over zijn schouder. Het laatste stuk van de film is opgenomen aan boord van het schip, dat de ruimtecabine yit de Atlantische Oceaan opviste. vraagstuk van het instellen van een permanent orgaan voor po litiek overleg en politieke samen werking tussen de regeringslei ders van de zes E.E.G.-staten. Na dit anderhalf uur voegden de Franse premier Debré. diens minister van Buitenlandse Za ken, Couve de Murville, de Westduitse minister van Bui tenlandse Zaken, Von Brenta- no, en andere gezagsdragers zich bij de twee regeringslei ders. De beraadslagingen, die daarna volgden, duurden zeven tig minuten. Van officiële zijde is nog niets medegedeeld over het verloop der besprekingen. Van confe rentiezijde wordt echter ver nomen dat Adenauer naar Pa rijs is gekomen met het vaste voornemen bij De Gaulle de nadruk te leggen op zijn over tuiging, dat de Atlantische saamhorigheid thans belangrij ker is dan ooit en dat hij er daarom nu meer dan ooit toe bereid is mede te werken aan een ontwikkeling op het Euro pese vasteland, welke deze saamhorigheid in gevaar zou kunnen brengen. Adenauer heeft, naar verluidt, oök te kennen gegeven dat hij er zeer op gesteld is dat „de Europese deur open blijft voor Engeland". De bondskanselier zal binnenkort premier Mac- Millan in Londen bezoeken. Donderdagavond is te Parijs van gezaghebbende zijde ver nomen dat de besprekingen tus sen president De Gaulle en bondskanselier Adenauer in zeer goede geest zijn verlopen. Er werd geen ander commen taar op het overleg gegeven. Van Duitse zijde betoonde men zich zeer voldaan over het verloop der besprekingen tus sen Adenauer en De Gaulle. Een hoge Duitse ambtenaar verklaarde: „Dit was een goede bijeenkomst". Kennedy en de volksgezondheid. President Kennedy heeft don derdag het Congres om een ver plichte ziekenhuis- en nazorg verzekering gevraagd voor vrij wel alle burgers, waarvan zij kunnen profiteren als zij de 65- jarige leeftijd hebben bereikt. De financiering zou moeten ge schieden door de sociale verze keringspremies voor werkgevers en werknemers met een kwart procent te verhogen. Verder wil de president meer geld beschikbaar gesteld zien voor de bouw van ziekenhuizen en de opleiding van artsen en tandartsen. De minister van Volksgezondheid zou persoonlijk moeten toezien op de verbetering van de lichamelijke gezondheid van de jeugd. „De volksgezondheid is de sleutel tof de toekomst, tot eco nomische vitaliteit en een hoog moreel van de burgers, tot het bereiken van de gestelde doelen en het tonen van de zegeningen van een vrije maatschappij aan anderen", aldus Kennedy. Koning Boudewijn en koningin Fabiola arriveerden in de Bel gische badplaats Oostende voor een bezoek aan de Prinsesjes Ma rie-Christine en Marie-Esmeral- da. Bij aankomst van 't konink lijk paar in Oostende liet burge meester Piers zich bij de begroe ting terloops ontvallen, dat hjj nog een diamanten bruidspaar moest feliciteren. „Dan gaan we mee", zeiden koning en koningin. En zo kregen de oude visser Gerard Defèbre en zijn blinde vrouw, onverwacht, hoog be zoek. „Wij hopen het ook te ha len", zei koning Boudewijn tot de echtelieden, die beiden 81 jaar zijn. Foto: Koning Boudewgn en ko ningin Fabiola naast bet diaman ten bruidspaar. (Adv.) LN MEESTE SERVICE Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen Ongeregeldheden in Napels Bij ongeregeldheden in Napels zijn woensdagavond vijftig men sen gewond en honderd aange houden. Militairen en politiemannen werden te hulp geroepen, toen arbeiders uit verbolgenheid over het feit dat zij t„ng„volge van een onverwachte staking van het autobuspersoneel geen ver voer naar huis hadden, autobus sen gingen vernielen. Vijf bus sen en een auto van de politie werden in brand gestoken. Ook trachtten de naar schatting dui zend demonstranten brand te stichten in een autobusremise. Onder de gewonden bevonden zich twintig militairen, zes poli tiemannen, vier busconducteurs en zes brandweerlieden. Om streeks middernacht waren de demonstranten, o.a. met behulp van een pantserwagen, uit el kaar gedreven. Volgens geruchten die woens dagavond in Bonn de ronde de den, heeft bondskanselier Ade nauer dezer dagen een pakket, met een helse machine ontvan gen. In gezaghebbende kringen zei men dat de zaak door de re- cerche wordt onderzocht. Com mentaar wilde men echter niet geven. Nadere bijzonderheden zijn niet bekend. Ook de minister van Defensie, Strauss, zou onlangs een pakket met een bom hebben ontvangen. Volgens kringen van de ge heime politie in Bonn waren de bommen „primitief" van make- SCHOLIEREN AANGEHOUDEN De politie te Harderwijk heeft een aantal scholieren van 16 tot 18 jaar aangehouden, die er reeds lange tijd een gewoonte van zouden hebben gemaakt om grammofoonplaten uit verschei dene zaken te ontvreemden. Één van de jongelui zou ze met sta pels van 25 tegelijk meegenomen hebben. Bomaanslagen in Londen. Een bende jongelui heeft woens dagavond twee café's in een wijk in Noord-Londen waar veel Cy prioten wonen, met zelfgemaakte bommen vernield, waarbij drie klanten verwondingen opliepen. De daders mishandelden de eigenaars, Griekse Cyprioten, en de klanten, voordat zij de bom men wierpen. Een politiefunc tionaris verklaarde dat de aan vallen zijns inziens verband hou den met een vendetta. Een Dieseltrein zonder pas giers. die het Roytonstation bij Oldham in het Engelse graaf schap Lancashire binnenreed en waarvan de remmen op het laat ste moment weigerden, heeft een stootblok beramd en is daarna een rij huizen binnengereden, waarvan de bewoners de schrik van hun leven hebben gekregen. De treinbestuurder, die op het laatste nippertje uit de trein wist te springen, en vier bewo ners van de vernielde huizen werden gewond. De schade is zeer groot. lij, maar voldoende om iemand vlakbij ernstig te verwonden. Het bericht over de inmiddels bevestigde voorgenomen aansla gen sloeg in Bonn als een bom in. In welingelichte kringen ver moedt men dat verzenders van de pakketten geen politieke motie ven hebben gehad. Men denkt veeleer aan de daad van een geestelijk gestoorde. Voor Adenauer, die gisteren voor politieke besprekingen met president De Gaulle naar Parijs is vertrokken, zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen genomen. Naar van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ver nomen werd de bom voor Ade nauer reeds zaterdag op het pa leis Schaumburg afgegeven en die voor Strauss maandag op diens ministerie bezorgd. In het paleis Schaumburg ontdekten veiligheidsbeambten de gevaar lijke inhoud en op het ministerie van Defensie kregen medewer kers van de minister argwaan en zij schakelden daarop deskun digen in. Ongeveer negen jaar geleden werd eveneens een aanslag op I Adenauer beraamd. Toen gaf een onbekend gebleven man aan twee schooljongens een pakket met het verzoek dit bij de poste rijen te bezorgen. De jongens waarschuwden de politie. Bij het openen van het pakket werd een deskundige door de ontploffing van een primitieve helse ma chine gedood. Post voor Adenauer en Strauss gaat in elk geval niet ongeopend door, zo verklaarde een woord voerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die op merkte dat de inhoud van de pakketten bij opening een steek vlam zou hebben veroorzaakt. Het onderzoek naar de aan slag concentreert zich op Beie ren en in het bijzonder op 'het gebied van München, waar de pakjes bij de post zijn afge leverd. Als afzender stond op de pakjes in drukletters vermeld: Ruber, M 6. Ook de aanslagpoging legen Adenauer van 27 maart 1952 Gisteren is de voorbehande ling van de zaak tegen vijf per sonen, die verdacht worden van spionage bij de Britse marine, door de rechter in Bow Street beëindigd. Tijdens de voorbehandeling van hun zaak heben de vijf Ethel Gee. haar verloofde Har ry Houghten, Gordon Lons dale en het echtpaar Kroger zich zeer onverschillig betoond. Zij fluisterden voortdurend ge animeerd met elkander, gaven kushandjes over en weer en zaten snoepgoed te kauwen. Vooral de 37-jarige zakenman Lonsdale, die zegt. Canadees te zijn maar volgens de aanklager mogelijk een Rus is, betoonde zich ongeïnteresseerd. Bij de arrestatie der verdach ten zijn ruim driehonderd foto- copieën van onderdelen van oorlogsschepen en bijzondere apparatuur in beslag genomen. De 46-jarige Ethel Gee, voor malig ambtenares van de onder zeebootbasis in Portland, zou rechtstreeks toegang tot hoogst geheime documenten gehad hebben. Het centrum van het complot zou het huis van de 50-jarige boekhandelaar Kroger en zijn vrouw in Ruislip bij London Airport geweest zijn. De als ge tuigen optredende politieman nen vertelden hoep voor- en ach terdeur van dit huis en de ramen van extra sloten en grendels waren voorzien. Onder een hoop afval in een keuken bergplaats vond men een radio zender waarmee volgens de aanklager rechtstreeks contact met Moskou onderhouden werd. Verder vond men spionage- attributen als een Wkje met een leesapparaat voor micro schrift in een geheim vakje, een fles en een zaklantaarn met geheime bergplaatsjes, een aan steker met daarin verborgen een signaalcode, foto-appara- tuur en een in het Russisch ge stelde brief. De Russische brief, die in een handtasje van mevrouw Kroger werd aangetroffen, scheen een antwoord te zijn op brieven waarvan ook microkopieën tus sen stukjes glas in het hand tasje zaten van een echtge note en haar kinderen „achter het ijzeren gordijn" aan hun man en vader. De envelop be vatte verder een papier met kennelijk een boodschap in code en een lijst van vermoede lijke ontmoetingsplaatsen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Suban drio, heeft donderdag verklaard, dat de publikatie van de Neder landse politieke nota door de Nederlandse regering een zet is in de „Nederlandse psychologi sche oorlogvoering". „Wij kunnen zeide hij geen enkele Nederlandse poli tieke nota in ontvangst nemen, want het is duidelijk dal de Nederlanders hun gewapende macht in „West-Irian" hebben versterkt. Deze daad wordt door ons beschouwd als een bedreiging van de veiligheid van het Indonesische volk". Subandrio herhaalde de be doeling van Indonesië om de Nederlandse militaire kracht te beantwoorden met onze eigen militaire kracht". Ofschoon de Nederlandse nota was aangeboden door de werd van Munchen uit onder- Engelse ambassadeur is er geen sprake van enige afbreuk aan DE STRIJD IN LAOS Volgens Radio-Hanoi zijn de rechtse regeringstroepen in Laos er niet in geslaagd de vlakte der kruiken en de stad Xieng Khoeang te heroveren. De regeringstroepen in de pro vincie Xieng Khoeang zouden zijn ingesloten. De radio had dit bericht overgenomen van de communistischgezinde „Stern van Laos". Na het voofbij trekken van een storing die donderdag vrij veel wind heeft gebracht, is het weer in ons land onder invloed geko men van een rug van hoge lucht druk boven de Britse eilanden. Deze vormt een uitloper van een krachtig hogedrukgebied boven Frankrijk. Beweegt naar het oosten, en wordt gevolgd door een frontenstelsel, dat behoort bij een nieuwe Oceaandepressie. Het frontenstelsel beweegt ech ter maar langzaam zodat er van daag waarschijnlijk nog geen regen door veroorzaakt zal wor den. Wel zal de bewolking er later, vooral in het westen, iets op kunnen toenemen. De winden zullen zuid-westelijk worden en opnieuw zachte lucht naar onze omgeving voeren. ZON MAAN op onder op onder Febr. 10 8.06 17.44 3.24 12.39 11 8.04 17.46 4.32 13.29 12 8.02 17.48 5.35 14.30 13 8.00 17.49 6.30 15.41 14 7.58 17.51 7.16 16.59 15 7.56 17.53 7.55 18.20 de goede betrekkingen tussen Engeland en Indonesië, aldus Subandrio. De Indonesische minister van Defensie en chef-staf van het leger, generaal Nasution. heeft donderdag in een speciale bij eenkomst zijn officieren ge waarschuwd. dat de kwestie Nieuw-Guinea elk ogenblik kan overgaan in een openlijk ge wapend conflict. „Wij moeten aldoor klaar en op onze hoede zijn", zeide hij. Uit de Verenigde Staten kwa men donderdag vier grote „Her- cules"-vliegtuigen te Djakarta aan. Bij deze gelegenheid zeide de chefstaf van de luchtmacht, luchtmaarschalk Suriadarma, dat de Indonesische luchtmacht moet worden versterkt om aan elke gebeurlijkheid het hoofd te kunnen bieden. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Dezelfde middagtemperaturen Aanvankelijk opklaringen, la ter meer bewolking. Matige tot vrij krachtige wind tussen West en Zuid, Dezelfde middagtempe- raturen. VRIJDAG 10 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 8.25 9.18 9.00 9.53 9.40 10.33 9.50 10.43 code-boodschap scheen te zijn getypt op een machine die in het huis van Lonsdale werd aangetroffen. In een bijbel ver stopt vond men een soort film als door de Russische inlich tingendienst wordt gebruikt om microfoto's te maken. Om niet nader aangeduide reden had de politie besloten Houghton in het oog te houden. Men schaduwde hem toen hij op 9 juli, j.l. met miss Gee bij Waterloo Station een ontmoe ting had met Lonsdale en waar bij kennelijk gegevens werden uitgewisseld. Op 6 augustus was er een andere samenkomst van Houghton en Lonsdale in een telefooncel. Op 26 augustus had men Lonsdale een tas in een Londense bank zien achter laten. In die tas werd mogelijk spionagemateriaal gevonden. Bij een ontmoeting op 7 janu ari jl. werden Lonsdale. Hough ton en miss Gee gearresteerd. Een pakje dat miss Gee aan Lonsdale had overhandigd bleek papieren betreffende de admi raliteit te bevatten en een nog nie ontwikkelde film. Op de laatste bleken opnamen te staan van 212 pagina's uit een boek met bijzonderheden over oor- De logsschepen. De Londense rechter, waar voor de afgelopen drie dagende voorbehandeling van de zaak tegen de vijf personen heeft ge diend, heeft beslist dat alle vijf moeten terechtstaan. De verdachten in dit gerucht makende proces schenen niet het minst, onder de indruk. De pers heeft veel aandacht besteed aan de onthullingen van de politie over het spionage materiaal dat in het huis van de boekhandelaar Kroger en zijn vrouw werd aangetroffen. De in het handtasje van me vrouw Kroger aangetroffen Rus sische brief was gericht tot „Mijn lieve Galyoesja". Ver ondersteld wordt dat deze brief door Lonsdale aan zijn vrouw in Rusland is geschreven. Er staat o.a. in: ,Ik hoop niet dat je denkt dat ik een ongevoelige man ben die om niemand iets geeft. Alles wat ik wil is mijn leven zo te besteden dat ik er achterat zonder schaamte op zal kunnen terugzien. Wat er ook gezegd mag worden, ik weet wat eenzaamheid is. In de laat ste 29 jaar ben ik immers slechts gedurende 10 jaar onder mijn eigen volk geweest. ...alles is begonnen in 1932, toen moe der besloot mij de „onder wereld" in te sturen. Zij kon toen alle gevolgen daarvan niet bevroeden". De F.B.I., de Amerikaanse federale politie, heeft meege deeld dat de heer en mevrouw Kroger Amerikaans staatsbur ger zijn, en dat hun ware namen Peter Morris en Lola Cohen luiden. Zij hebben vroe ger in New York gewoond. De F.B.I. heeft de vingeraf drukken van Morris en Lola Cohen (correct) naar Londen gezonden. Zij zijn in de Ver enigde Staten betrokken ge weest in verschillende spionage- affaires, o.a. de zaak-Abel. Abel werd in 1957 tot dertig jaar ge vangenisstraf veroordeeld, maai tegen Morris en Lola Cohen is nooit enig bewijs gevonden. Zij vertrokken enige jaren geleden naar Nieuw Zeeland en hebben zich kennelijk vandaar, met een Nieuwzeelands paspoort, naai Engeland begeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1