lachenius Spionage proces in Engeland Europese beweging pleit voor verdere integratie W eeroverzicht Lawines in de Alpen Opzienbarend proces in Rome Commentaar op de boodschap van Kennedy Soebandrio weigert Nederlandse nota „Linkse Europese beweging*' *eau NACHENIUS TERNEUZEN est U >fffe? uit voor de s Uw ant- 'ELEN BE DRIJ F WOENSDAG 8 FEBRUARI 1%1 17e Jaargang Nr 5211 EERSTE BLAD OP AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT DREIGT GESPANNEN SITUATIE VRIJSTELLING VAN MILITAIRE DIENST AAN ONDERWIJZERS BISSCHOP OP HAITI UIT ZIJN DIOCEES GEVLUCHT AMERIKAANSE SENAAT BEKRACHTIGD BENOEMINGEN DE VERDEDIGING VAN NIEUW-GUINEA UITSTEL VEILIGHEIDSRAAD DEBATTEN OVER KONGO GEVRAAGD ONTPLOFFING AAN BOORD VAN DE „BERGEHUS" VEROORDELING WEGENS SPIONAGE IN ISRAEL ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Radio de Koek NAUWE SAMENWERKING TUSSEN K. L. M. EN VENEZOLAANSE LUCHTV AART- MA ATSGHAPPIJ WASSPOEL- DROOGCOMBIN Altg van 598,voor of 5, p. w. Direkt van fabriek, daar an 200,— korting. Vraagt vrijbl. Jchtzending DUTRAG, Postbus 485, Deii Haag. stookolie 190 dres. Adresseer Hertogenbosch. gen een v/aarde- aar keuze) thuis 6102.0} Frankeiing bil abonnement: Terneuzen Directcur-Hoofdredacteui l. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 Giror.ummei 38150 Abonnementsprijs: 6. - per maand f2per week 48 ct. kwartaal; pei Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgpefstei N V v/n Firma P J van de Sande rerneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pee advertentie 2.25 Rubriek Kleine Advertenties (géén bandels- advertenties): 5 regels ƒ1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 our. De rechter in Londen's Bow- street heeft dinsdag, onder bui tengewoon grote belangstelling, een aanvang gemaakt met de behandeling van de geruchtma kende spionagezaak tegen dr.e mannen en twee vrouwen, die op 7 januari werden aangehou den. De beklaagden zijn de 46-jari- ge Ethel Elizabeth Gee, een voormalige ambtenares van de Bl itse onderzeebootbasis in Port land; haar verloofde, de 55-jarige Harry Frederick Houghton, die eveneens geruime tijd op deze basis werkzaam is geweest; de 37-jarige Gordon Arnold Lons dale, directeur van een maat schappij in Landen, uit Canada afkomstig; de 50-jarige boek handelaar Peter John Kroger, de twee laatste beklaagden zouden Canadese paspoorten hebben ge had. Het vijftal wordt ervan be schuldigd gegevens, die voor een eventuele vijand van groot be lang kunnen zijn, te hebben ver zameld en in het buitenland te hebben verkocht. Tot dusver is nog niet duidelijk voor welk land yjj hebben gespioneerd; de mees te Britse dagbladen hadden des tijds echter gemeld, dat Poolse agenten bij deze affaire betrok ken zouden zijn geweest. Tijdens de behandeling dins dagmorgen maakte de openbare aanklager de procureur-gene raal sir Reginald Manningham- Buller, duidehjk, dat Ethel Gee, bij de onderzeebootbasis een ver trouwenspositie bekleedde cn teegang had tot hoogst geheime tekeningen en documenten. Haar verloofde, Houghton had van 1922 tot 1945 bij de Britse mari ne gediend; daarna werd hij bur gerambtenaar. Na van juli 1951 tet oiktober 1952 een functie te hebben befkeed bij de staf van tie Britse marine-attaché in War schau werd hij in november 1952 bij de onderzeebootbasis in Port land geplaatst; in 1957 werd hij overgeplaatst naar de reparatie- etablissementen, waar hij toe gang had tot vlootorclers en tekeningen, en in het bijzonder Wt een geheim document met bijzonderheden over oorlogs schepen. Het vijftal werd gearresteerd, nadat zij reeds lange tijd door ite Britse geheime dienst gescha duwd waren. Volgens de openbare aanklager zou beklaagde Lonsdale in feite een Rus zijn. Bij cte arrestatie van de ver dachten werden ruim 300 foto- copieën van onderdelen van oor logsschepen en bijzondere appa ratuur in beslag genomen. Ook werd een radiozender gevonden, die volgens de openbare aankla ger geschikt was voor uitzendin gen naar Moskou. Op de tenslaste gelegde feiten staan gevangenisstraffen van drie tot zeven jaar. De openbare aanklager deelde nog mede, dat bij een huiszoeking bij Ethel Gee een handtasje werd gevonden met een lijst van twaalf onderwerpen, waarover zij ge gevens moest verkrijgen. Hoewel deze lijst in het Engels was ge schreven, was zij duidelijk een letterlijke vertaling uit het Rus sisch, aldus de officier van Justi tie. Als de gevraagde gegevens waren geleverd, zou een volledig beeld zijn gegeven van alle ge heime anti-duikbootapparatuur en van de onderzoekingen over en ontwikkeling van toekomsti ge apparatuur. Ook werden in haar slaap kamers bankpapier en andere waardepapieren tot een bedrag van ongeveer 50.000 gulden ge vonden, hoewel miss Gee slechts 100 gulden per week verdiende. In het proces zijn veertig ge tuigen gedagvaard. De openbare aanklager kondigde aan, dat als het getuigenverhoor daartoe aanleiding mocht geven, hij om behandeling met gesloten deuren zal vragen. Op de Amsterdamse arbeids markt dreigt dit jaar een gespan nen situatie te ontstaan. Dit heeft de directie van het Amster damse gewestelijk arbeidsbureau afgelezen uit de thans beschik bare cijfers van de geregistreerde arbeidsreserve. Dit cijfer was voor de mannen her ultimo januari j.l. het gun stigste van alle naoorlogse jaren (3205). Alleen in 1957 was het «jfer nog iets lager, maar omdat de laatste geregistreerde arbeids reserve werd vastgesteld ten djdc van de vorstperiode, neemt «tc directie van het gewestelijk arbeidsbureau in Amsterdam aan, dat dit cijfer ongunstig is beïnvloed door deze weersom standigheden. Ruim 60 van de geregistreerde arbeidsreserve kwam eind januari voor rekening van de groep „mindergeschik- *1" (straathandelaren e.d.). De vraag naar mannelijke arbeidskrachten was in januari weer groter dan in de vooraf gaande maand (5354 tegenover 5106). De grootste vraag blijkt te bestaan in de metaalnijverheid, •le groep personeel in algemene dienst, de administratieve beroe pen en de bouwnijverheid. „Ontstellend groot" is in Am sterdam het tekort aan vrouwe lijke arbeidskrachten. Het aan bod (604) was bijna negen maal kleiner als de vraag (5241). De behoefte is het grootst in de administratieve beroepen en in •Ie eonfectieindustrie. Het aan deel van Amsterdam in het lan delijke werkloosheidscijfer be droeg over de afgelopen maand 3,5% (in december 6,2%). De vraag of het mogelijk is het verlenen van uitstel en vrij stelling van militaire dienst aan onderwijzers en andere leer krachten te verruimen, beant woordt de minister van Defen sie in zijn memorie van ant woord over de begroting voor 1961 aan deTweede Kamer, ontkennend. Ten behoeve van het onderwijs worden reeds meer faciliteiten verleend, dan met het oog op de belangen van de krijgsmacht eigenlijk toelaatbaar is. Mgr. Paul Robert, bisschop van Gonaives, een havenstad aan de westkust van Haiti, is uit zijn diocees naar Port-au-Prince ge vlucht., Woedende betogers hadden het bisschoppelijke paleis aangeval len en een opslagplaats voor levensmiddelen van een R.K. liefdadigheidsvereniging geplun derd. Een regeringswoordvoerder heeft meegedeeld, dat de bevol king van Gonaives mgr. Robert verwijt, dat hij om niet bekend gemaakte redenen al twee jaar weigert bepaalde sacramenten toe te dienen. Volgens de woord voerder meent de bevolking voorts dat de bisschop de levens middelen laat bederven. Mgr. Robert is Fransman van geboorte. Hij bevindt zich op het ogenblik in de woning van de nuntius in Port-au-Prince. De Europese beweging in Nederland heeft aan de voor avond van de topconferentie der zes E. E. G.-landen in Parijs, een memorandum aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer ge zonden, waarin zij resoluut stel ling neemt tegen de Franse denkbeelden om de verdere Europese samenwerking te zoe ken in de richting van samen werking op regeringsniveau. „Nu de Europese basisconcep tie opnieuw in het geding wordt gebracht", aldus dit memoran dum, „doet men er goed aan zich nog eens te realiseren dat Euro pese eenheid alleen zin heeft als men er integratie en boven- 1 nationale gezagsvorming mee bedoelt". In een systeem dat uit sluitend op touwtrekken tussen in theorie gelijke partners be rust, zullen kleine mogendheden als Nederland altijd aan het kortste eind trekken. Boven nationale gezagsvorming daaren tegen legt rechtsregels op aan wat anders een zuivere machts strijd zou zijn. Gezien de ongerustheid die in de afgelopen maanden door In Rome is het proces begon nen tegen de 52-jarige Giovanni Fenarolli, de 2S-jarige Carlo In- zolia en de 30-jarige Raoul Ghi- ani, die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op de 49- jarige Maria Fenarolli, de vrouw van Giovanni. Giovanni Fenarolli wordt er van beschuldigd dat hij 't moord plan heeft uitgedacht en bij de uitvoering hiervan leiding heeft gegeven. (Hij zou de 150 mil joen lire van de levensverzeke ring van Maria in handen heb ben willen krijgen. Inzolia zou aan de voorbereiding hebben meegewerkt en de moordenaar Ghiani geleverd" hebben. Alle Ken grote lawine heeft het plaatsje Rochemolle in de Ita liaanse Alpen, aan de Italiaans- Franse grens, getroffen. Direet na de ramp trokken reddings ploegen het getroffen gebied in om overlevenden te redden. Dat hun pogingen ook succes hadden laat de bijgaande foto zien: Een bewoner van het plaatsje wordt nit de wrakstukken van zijn huis bevrijd. (Adv.) drie hebben verklaard onschul dig te zijn. Maria werd in sep tember 1958 gewurgd aangetrof fen in haar flat in Rome. Ghiani zou van Milaan naar Rome ge reisd zijn, daar de vrouw ver moord hebben en terug naar Mi laan gegaan zijn. Al die tijd zou hij zich nauwkeurig aan een tijd schema hebben gehouden, dat hem een alibi had moeten ver schaffen. In totaal zullen er 140 getuigen gehoord worden. De financiële redacteur van „Reuter" schrijft: Het meest opvallende ken merk van de boodschap, die Ken nedy tot het Congres richtte, is hetgeen zij niet bevat. Er komt geen aanbeveling in voor om de binnenlandse gouddekking, waar door meer dan tweederde van de Amerikaanse goudvoorraad ge bonden wordt, vrij te geven. Di verse vooraanstaande Ameri kaanse bankiers hadden óp het vrijlaten aangedrongen, omdat goud tegenwoordig alleen voor internationale afwikkelingen ge bruikt wordt en niet gebonden zou moeten worden als dekking van verplichtingen in het bin nenland, die sedert 1933 niet meer in goud inwisselbaar zijn ge weest. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soe bandrio, heeft dinsdag gewei gerd een nota van de Neder landse regering in ontvangst te nemen. Een woordvoerder van zijn ministerie zei dat de nota werd teruggegeven aan de Britse am bassadeur, Fry, die sedert het verbreken der betrekkingen tussen Indonesië en Nederland de Nederlandse belangen behar tigt. „Wij hebben de nota terug gegeven omdat Indonesië geen betrekkingen van welke aard ook met Nederland meer heeft", zei hij. „De minister heeft de nota zelfs niet gelezen". Het gesprek dat de Britse ambassadeur met minister Soe bandrio had toen hij de nota wilde overhandigen, duurde een kwartier. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken in Den Haag heeft desge vraagd meegedeeld dat de Brit se ambassadeur in Djakarta in derdaad is verzocht een Neder- ladnse nota te overhandigen. De Britse regering heeft Neder land nog niet ingelicht over het geen met de nota gebeurd is. Het ministerie van Buitenland se Zaken hoopt spoedig in de gelegenheid te zijn de inhoud van de nota te publiceren. Deze woordvoerder verklaar de voorts: „Het zou ons ver bazen als de Indonesische re gering had geweigerd, want de Britse regering behartigt de Nederlandse belangen in Indo nesië". Desondanks heeft men klaar blijkelijk het vrijlaten te be twistbaar geacht. Kennedy heeft dus geen bepaalde vorm gegeven aan zijn belofte van een week geleden, dat de volle kracht van de binnenlandse gouddekking achter de waarde van de dollar staat, om indien noodzakelijk ge bruikt te worden. Het nieuwe in de boodschap zijn de speciale rentetarieven voor dollartegoeden van buiten landse officiële lichamen. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Averell Har- riman tot ambassadeur in alge mene dienst bekrachtigd. Zoals bekend had president Kennedy Harriman voor deze post aange wezen. Voorts bekrachtigde de Senaat de benoeming van Wen dell Blancke tot ambassadeur in Brazzaville en van Francies Rus sell tot ambassadeur in Ghana. Het is het standpunt der re gering dat de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea een taak is der drie krijgsmacht delen. De landmachteenheden zullen speciaal ingeschakeld worden voor de statische ver dediging, terwijl de mariniers in mobiele, amfibische een heden hu'n taak kunnen vervul len. Bij deze taakverdeling komt het specifieke karakter van elk der onderdelen volkomen tot zijn recht, zo deelt de minister van Defensie de Tweede Kamer mede in zijn memorie van ant woord op de begroting voor 1961. President Fulbert Youlouvan voormalig Frans Kongo heeft om uitstel der debatten van de Veiligheidsraad over Kongo ge vraagd, teneinde vertegenwoor digers van de Frans sprekende Afrikaanse landen, die hebben deelgenomen aan de in decem ber j.l. in Brazzaville gehouden conferentie, in de gelegenheid te stellen aan de debatten deel te nemen. In een telegram aan de voorzitter van de Veilig heidsraad deelde president You- lou mede vernomen te hebben dat onmiddellijk nadat de ver tegenwoordigers der landen, die hebben deelgenomen aan de Afrikaanse „topconferentie", welke de vorige maand in Ca sablanca plaats had, door de Veiligheidsraad zouden zijn ge hoord, een Afrikaans-Aziati sche resolutie over de situatie in Kongo zou worden ingediend. Met het oog hierop wil hij ook de landen, die aan de conferen tie in Brazzaville hebben deel genomen, doen horen. allerlei discussies en speculaties is gewekt, zou een enigszins spectaculair gebaar van de zes regeringen om die ongerustheid weg te nemen, van groot ge wicht kunnen zijn, zo meent de Europese beweging. Zij vraagt zich dan ook af of het niet mo gelijk zou zijn dat de zes rege ringen in Parijs een „intentie verklaring" uitgeven die duidelijk aangeeft dat men met de Euro pese integratie verder wil gaan en waaruit tevens blijkt dat het communautaire perspectief de leiddraad blijft. Het algemene effect ervan zou, zowel binnen Europa als daarbuiten, van niet te onderschatten betekenis zijn. De topconferentie van de zes zal in de korte tijd waarover men beschikt, niet tot gedetail leerde beslissingen kunnen lei den, aldus het memorandum. Men zou daarom wellicht, even als indertijd op de conferentie van Messina waar de basis voor de E. E. G. en Euratom werd ge legd, kunnen besluiten een werk groep van deskundigen even tueel met medewerking van de Europese executieven in te stellen, die onder krachtige en doelbewuste politieke leiding binnen een bepaalde termijn con crete voorstellen dient uit te werken. De „Linkse Europese Bewe ging" (ontstaan uit de „Socialis tische Beweging voor de Ver enigde Staten van Europa"), heeft in Luxemburg een poli tieke beginselverklaring uitge geven waarin wordt gepleit voor internationale ontspanning, een nieuwe methode voor hulp aan onder-ontwikkelde gebieden, in stelling van een Europese poli tieke executieve, versterking van de economische samenwerking tussen de landen van de Euro pese Economische Gemeenschap en onderhandelingen over spoe dige beëindiging van de oorlog in Algerië. De „Linkse Europese Bewe ging", waarvan Paul-Henri Spaak - de aftredende Belgische secre taris-generaal van de NAVO voorzitter is, constateert dat op internationaal gebied, na een periode van stugheid en immobi lisme, een nieuwe toestand is in geluid door de ambtsaanvaar ding van president Kennedy. Zij legt er de nadruk op, dat Europa In de machinekamer van liet 20.449 ton metende Noorse tank schip „Bergehus" hoeft zich in de nacht van maandag op dins dag in de Middellandse Zee een zware ontploffing voorgedaan, waardoor één man is omgeko-. men. Na de ontploffing ontstond brand. Er is zware schade aangericht in de machinekamer en de ver blijven van de bemanning. Het schip bevond zich ongeveer 70 mijl ten oosten van Malta. Prof. Kurt Sitte, een 50-jarige vooraanstaande geleerde van Tsjechische afkomst, die hoofd was van de afdeling natuurkun de van het instituut voor tech nologie in Haifa, is dinsdag tot vijf jaar gevangenisstraf veroor deeld op. beschuldiging van spio nage voor een niet nader ge noemd Europees land. Sitte, die het concent ratie- kamp Buchenwald overleefde, kwam in 1954 uit de Verenigde Staten in Israël. Hij bezocht sindsdien verscheidene malen een zuster in Praag. Zuidwestelijke w ind. Een trogvormige storing in de luchtdrukverdeling deed de wind langs de kust tijdelijk tot storm kracht toenemen, terwijl plaatse lijk een bui viel. Deze storing trekt over Duitsland weg in de richting van Scandinavië. Als ge volg van de aanhoudende depres sie-activiteit is de vorst in een groot dee] van het continent ver dwenen. De vorstgrens strekte zich dinsdagmiddag uit van Noord Noorwegen via Finland en West- Rusland naar Roemenië. Over de Britse eilanden nadert ZON MAAN op onder op onder Febr. 8 8.10 17.40 1.03 11.24 9 8.08 17.42 2.13 11.58 10 8.06 17.44 3.24 12.39 11 8.04 17.46 4.32 13.29 12 8.02 17.48 5.35 14.30 een rug van hoge luchtdruk, waardoor de wind tijdelijk wat af neemt en wordt gevolgd door een frontale storing. Als gevolg hier van draait de wind naar het zuid westen, terwijl plaatselijk wat regen kan worden verwacht. In de temperaturen overdag komt weinig verandering. medgedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woendagavond. Veel bewolking. Veel bewolking en tijdelijk wat regen. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Weinig verandering in temperatuur. WOENSDAG 8 FEBRUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden betrokken moet worden bij de nieuwe ontwikkeling die voor de deur staat. De beginselverklaring gaat er van uit, dat noch de Ver. Staten, noch de Sowjet-Unie gelijktijdig en voor onbepaalde tijd de strijd op drie fronten bewapening, hulp aan onderontwikkelde ge bieden en binnenlandse vooruil- gang kunnen voeren. Zij heb ben beide internationale ont spanning nodig en om die te be reiken pleit de „Linkse Europese Beweging" voor instelling van proef zones voor beperkte bewa pening rondom strategische pun ten. Wat de onder-ontwikkelde ge bieden betreft acht de beginsel verklaring allereerst coördinatie van de hulp aan de hand van plaatselijke en regionale plannen nodig. Voor de Europese Economische Gemeenschap vraagt de bewe ging om coördinatie van de ener- giepolitiek en de investering, om verspilling te voorkomen. Wat dit laatste betreft wijst de bewe ging op moeilijkheden die op het ogenblik in de auto-industrie be staan. -v (Adv.) PHILIPS RADIO en TELEVISIF v.m. n.m. 6.26 6.57 7.01 7.32 7.41 8.12 7.51 8.22 Noordstraat 102 - Telefoon 312S Terneuzen Naar het A.N.P. verneemt heb ben de K. L. M. en de onlangs opgerichte Venezolaanse lucht vaartmaatschappij V.I.AJS.A, „Venezolana Internacional de Aviacion S. A."i overeenstem ming bereikt over een samen werking op technisch, operatio neel en commercieel gebied. In afwachting van de eigen bestelde straalvliegtuigen zal de V.I.A.S.A. van de K. L. M. een Douglas DC-8 straalverkeers- vliegtuig met bemanning huren, voor het onderhouden, met in gang van 1 april a.s. van de Midden-Atlantische diensten van Caracas naar Lissabon, Madrid en Rome, en van Caracas naar Parijs, Londen en Amsterdam. Voorts is overeengekomen, dat het vliegend personeel van de V.I.A.S.A., bestemd voor ge noemde diensten, alsmede tech nische en commerciële mede werkers door de K. L. M. zullen worden opgeleid. ÜLe overeenkomst zal in geen enkel opzicht van invloed zijn op het zelfstandige karakter en de structuur van beide luchtvaart maatschappijen. De K. L. M. zal in Europa als general-agent van de V.I.A.S.A. optreden. Deze nieuwe Venezo laanse luchtvaartmaatschappij is aangesloten bij de internationale organisatie van burger lucht vaartmaatschappijen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1