iTANQAERT e Optiek Ontscheping van passagiers van de „Santa Maria' begonnen Nederlands m.s. „Streven" gezonken Weeroverzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT J f. 4130.- SCHOONDIJKE Tel. 369 SPECIAALZAAK TICIEN Alle opvarenden gered Prins Bernhard opende de R. A. I. Mortising RADIOdeBUCK China is bereid Soevanna Phoema te steunen Maas stijgt nog in Noord-Limburg onderdag 2 februari 1961, )0 62062 - - Telefoon 2215 4EUZEN Frankefing bü abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur l. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6- per kwartaal; per maand ƒ2.—: per week 48 ct Losse nrs 9 ct. VRIJDAG 3 FEBRUARI 1961 17e Jaargang Nr 5207 Verscbijnt dagelijks Uitgeefster N V v/h Firma P J van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handals- advertenties): 5 regels 1.—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Acfces Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 **r. GALVAO, BANG VOOR INBESLAGNEMING, GAAT OP 500 METER VAN DE KADE VOOR ANKER De eerste passagier van de „Santa Maria" is gister middag aan wal gebracht en per ziekenauto naar het zie kenhuis vervoerd. Later werden nog meer passagiers van boord ge haald. In tegenstelling tot eer dere berichten is de Portu gees niet buiten de terri toriale wateren gebleven. Het schip voer gistermiddag de haven van Recife binnen en ging op circa 500 meter van de kade voor anker. De passagiers zullen met sleep boten van boord worden gehaald. Onder de eerste passagiers, die donderdag door Braziliaanse militairen en marinemannen wer den geholpen bij 'het betreden va* de wal van Recife, bevon- den zich vrouwen, die de tranen over de wangen stroomden. Galvao zou hier aan vast heb ben gehouden omdat hij er bang voor is, dat de „Santa Maria" in beslag genomen zal worden, als het schip aan de kade zou meren. Bij het binnenvaren stonden de passagiers aan dek. Velen wuifden, anderen schreeuwden en juichten. Verschillende vrou welijke passagiers, die kinderen op de arm hadden, hieven de IWeintjes omhoog. VERMIST 19-JARIG MEISJE DOOD AANGETROFFEN IN DE BOSSEN in de uitgestrekte bossen van Uet landgoed „Pijnenburg" in de gemeente Soest is gisteren liet stoffelijk overschot gevonden i vsm de 19-jarige mej. B. Hordijk. Op Nieuwjaarsdag verliet zij in overspannen toestand haar woning in Soest. Nadien is niets meer van haar vernomen. Dc politie had reeds een onderzoek in dit gebied ingesteld, dat zon der resultaat bleef. Gisteren wer den militairen voor dit werk in gezet, die bij het systematisch doorzoeken van het terrein het Ijjk van het meisje aantroffen. De politie stelt een onderzoek in »aar de doodsoorzaak. BRIEVEN VAN KASAVOEBOE AAN TSJOMBE President Kasavoeboe heeft opnieuw de eis gesteld, dat de Verenigde Naties de Indiër Radjesjwar Dajal terugtrekken als hun voornaamste vertegen woordiger in Kongo. In 'een boodschap aan secretaris-gene- raai Hammarskjoeld verzocht liet Kongolese staatshoofd Da- jal te vervangen door een ..neutrale figuur". Intussen heeft ook Tsjombe, de leider van Katanga, een boodschap tot Hammarskjoeld gericht, waarin hij zegt ver baasd te zijn over de bezorgd heid van de V. N. over „een ex- premier die toevallig door de internationale organisatie schul dig is bevonden aan groeps- moora." Volgens Tsjombe moet het Kongolese voik zelf over het lot van Loemoemba beslissen. Met het oog op „de ongelukkige weerslag die Loemoemba's op hitsende redevoeringen altijd nebben gehad", acht de Katan- gese leider het beter, dat er voorshands geen contact komt *ussen de oud-premier en de buitenwereld. In het havengebied, dat door troepen is afgezet, staan bussen die een deel van de passagiers naar de Portugese club in Recife zullen brengen. De consuls van de Verenigde Staten, Spanje, Portugal en Nederland staan op de kade waar de passagiers aan komen. Buiten het havengebied staan duizenden nieuwsgierigen opeengepakt. Incident Bij het binnenvaren van de „Santa Maria" heeft zich nog een incident voorgedaan. Twee be manningsleden, «lie de rest van de bemanning tegen Galvao en de zy'nen zouden hebben opge hitst, sprongen overboord. Zij women dooi- een Braz.üaana schip opgepikt. Schip niet naar eigenaars terug Generaal Delgado, de leider van de oppositie in Portugal, heeft meegedeeld, dat hij don derdag aan boord van de Por tugees is geweest en met Gal vao gesproken heeft. Galvao zal het schip niet aan de eige naars teruggeven, zei Delgado. De Amerikaanse marine heeft van een Braziliaanse admiraal gehoord, dat Caivao van plan is met de „Santa Maria" naar de internationale wateren terug te varen, als de passagiers ont scheept zijn. Braziliaanse politiemannen, oficieren van gezondheid en douanebeambten zijn aan boord van de Portugees gegaan. Spaanse en Portugese oorlogsbodems bij Recife De Spaan'-'1 V-uiser „Canarias" en de Portugese torpedoboot- jager „Lima" zijn op veertig mijl van de Braziliaanse haven Recife aangekomen, zo heeft de Braaa- lia&nse marine bekend gemaakt. De gezagvoerders van de twee schepen hebben via de radio laten weten, dat zij opdracht heb ben de „Santa Maria" te praaien, zodra dit schip zee kiest. Een Braziliaanse marinesioep kwam langszij van de „Santa Maria", om een ziek bemannings lid over te nemen. Een steward maakte hiervan gebruik om zich langs een touw in de sloep te laten glijden en zo de wal te be reiken. Hij verklaarde dat de re bellen hadden gedreigd hen en andere bemanningsleden neer te schieten wegens „poging tot op stand". De rebellen hadden be manningsleden, die het schip in Recife wilden verlaten, voor „verraders" uitgemaakt. „Dat zijn jullie zelf", hadden de zee lieden geantwoord. Het water was tijdens de Odys see van de „Santa Maria" streng gerantsoeneerd, doch er was ge noeg aanwezig om de dorst te lessen. Op een gereven ogenblik viel de luchtkoeling uit, hetgeen maak e c!at vooral de bejaarde sagiers het met de warmte te nvvaad kregen. Galvao dreigt met schip te laten zinken De Portugese regeringswoord voerder verklaarde te kunnen bevestigen dat kapitein Galvao woensdag j.l. de bedreiging had geuit de „Santa Maria" tot zin ken te zullen brengen, indien zijn voorwaarden niet zouden worden aanvaard. De woordvoerder besloot met dë mededeling dat een aan boord van het schip geboren meisje de naam „Santa Maria" heeft ge kregen. Het Portugese persbureau „Ani" meldt dat men te Lissa bon van mening is dat kapitein Galvao zijn bedreiging om de buitenboordskranen open te doen zetten en de „Santa Maria" tot zinken te brengen, indien zijn voorwaarden niet zouden worden aanvaard, niet zal uitvoeren, aan gezien het twintig uur zou duren, vóórdat het schip zou zijn ga zonken. Ontscheping in volle gang De ontscheping van de „Santa Maria" is thans in volle gang. De ene boot na de andere brengt de passagiers naar de wal, die zij via een wankele loopplank bereiken. PORTUGAL VRAAGT OM INBESLAGNEMING VAN „SANTA MARIA" De Portugese regering heeft de regering van Brazilië verzocht de „Santa Maria" in beslag te nemen, zo heeft een woordvoer der van de Portugese regering donderdagavond in Lissabon meegedeeld. BUS RIJDT IN RIVIER BJJ MILAAN. Vijf mensen zijn om liet leven gekomen en 24 gewond doordal de bus, waarin zij op weg waren naar hun werk in Milaan, ten westen van die stad in de rivier de Naviglio is gereden. Twaalf mensen worden nog vermist. De foto toont redders in actie op de in de rivier liggende bus. Het 205 ton metende Neder landse motorschip „Streven" uit Harlingen is donderdagochtend in dichte mist op de Eems bij Emden gezonken na een aanva ring met' het Duitse motorschip „Knock". De opvarenden van het gezonken schip, twee volwasse nen en drie kinderen, zijn door de „Knock" gered en in Emden aan land gezet. De „Streven" was met een lading mais van Delfzijl op weg naar Minden aan de Wezer. De aanvaring gebeurde toen de „Streven" plotseling een wen ding maakte en vlak voor de Door met behulp van 'n draag baar zendertje het rode licht van een voor de ingang van het nieu we RAI-gebouw staande mobiele verkeerszuil op groen te schake len heeft Prins Bernhard don derdagochtend zowel het nieuwe RAI-gebouw aan het Europa plein in Amsterdam als de 43ste tentoonstelling van automobie len en kampeerwagens officieel geopend. boeg van de ..Knock" kwam te liggen. Op het Duitse vaartuig had men de Nederlander op het ra darscherm "en dë kapitein had daarom gelast, langzaam te va ren. De „Knock" ramde de „Stre ven" midscheeps aan bakboord zijde. Het Nederlandse schip maakte onmiddellijk slagzij waarbij de 14-jarige zoon van de eigenaar van de „Streven" over boord viel. Hij zwam evenwel naar het Duitse schip en werd aan boord getrokken. De eigenaar van de „Streven", zijn vrouw, een 13-jarige zoon en een drie jaar oude dochter konden laater zonder moeilijk heden aan boord van de „Knock" genomen worden. Het Duitse vaartuig heeft na genoeg geen averij opgelopen. De kapitein van de „Streven" is de heer J. Swytnik uit Har lingen. Hij en zijn gezin zijn in Emden aan wal gezet. Voor zo ver thans bekend is hebben de opvarenden van de „Streven" geen nadelige gevolgen onder- VERKEERSONGELUK EEN DODE EN VIER GEWONDEN Op de Nieuwe Heniweg in Am sterdam-West, tussen de elektri sche centrale en de Hemwegpont, zijn gistermiddag omstreeks vijf uur op de middenbaan van deze drieba answe.g twee bestelauto's op elkaar gebotst. De gevolgen waren verschrikkelijk; één per soon werd gedood en vier ge wond. In de richling pont reed op de rechtse baan een trailer met daarnaast een bestelauto. Uit de lichting van de pont naderde op de middenbaan de andere bestel auto. De ravage was enorm. Bei de bestelauto's werden aan de voorzijden geheel ingedrukt. Met drie ziekenauto's werden de vier gewonden, en het stoffelijk over schot naar een ziekenhuis ver voerd. vonden van het hachelijke avon tuur. Op het moment van de aanva ring maakte de Duitse kustvaar der de Knock", eigendom van de firma Schutte en Bruns uit Emden gebruik van de scheepsradarinstallatie. Men heeft de „Streven" later toch nog op een zandbank in de Eems aan de grond kunnen zett- ten. De familie Swytink is al haar bezittingen kwijt geraakt, evenals papieren, waaronder de scheepspapieren en de paspoor ten. Adv: 7> Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen NORSTAD BLIJFT AAN President Kennedy heeft ge neraal Lauris Norstad verzocht aan te blijven als opperbevel hebber van de NAVO in Europa, zo heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Salinger, don derdag meegedeeld nadat de president met de generaal een gedachtenwisseing had gehad. Norstad zal voor onbepaalde tijd bij de NAVO blijven. Reeds enige tijd deed het ge rucht de ronde, dat de gene raal wilde aftreden met het oog op de hartaanval, die hij vorig jaar heeft gehad. De Chinese minister van Bui tenlandse Zaken, maarschalk Tsjen Ji, heeft donderdag te Pe king meegedeeld dat China de „wettige Laotiaanse regering van Soevanna Phoema" zal steu nen indien deze om hulp zou: ver zoeken. Volgens de maarschalk heeft de Sowjet-Unie in overeenstem ming met het internationale ge bruik hulp verleend aan de Lao- Adv.) In Zuid- en Midden-Limburg zakt het .Maaswater, maar in Noord-Limburg- beneden Venio 18 er"°». was' ',p hoogste stand van de rivier wordt hier heden ochtend verwacht. De oude kern van het dorp Bergen, waarop het gemeente huis staat, is sinds gistermiddag een eiland geworden. De verbin ding tussen het dorp en de rijks weg Venlo-Nijmegen staat onder water, de buurtschap Aijen is ge ïsoleerd, evenals Well. Als hedenochtend de hoogste stand is bereikt, zal het water het peil van Kerstmis 1952 heb ben bereikt. Bij Venlo is het Maaswater gisteren nog zoveel gestegen, dat de Maaskade en de los plaatsen onderliepen, in dc lager gelegen stadsdelen lie pen de kelders vol. De rivier iaat zó noog, dat hoogliggen de schepen niet onder de spoorbrug door kunnen, zodat er een flink aantal schepen vóór ue orug voor anker is ge gaan. In het dorp Geysteren wilde men het water voor zijn door het aanleggen van een nooddijkje, maar het water was vlugger. Varkens en kippen weiden daar na geëvacueerd. WATEROVERLAST IN LIMBURG. fn Limburg kampen enige Maas- dorprn mei wateroverlast. Borg haren, Iteren en Kunde zijn ge deeltelijk ondergelopen. Foto: Een beeld uit Borgharen. VERZOENING TUSSEN F. L. N. EN M. N.A. De verzoening tussen de Alge rijnse nationale beweging (M. N. A.en het Algerijnse bevrijdings front (F. L. N.„staat misschien dichter voor de deur dan men wel zou denken". Dit heeft de leider van de Algerijnse nationale beweging, Messali Hadzji, ver klaard in een vraaggesprek met een verslaggever van „Paris- Presse". ENKELE BUIEN Terwijl er donderdag over ge heel Frankrijk een harde ivest- noord-westelijke wind stond, waarmee lucht van de Atlanti sehe Oceaan werd aangevoerd, was dit bij ons niet het gevai. Een front bleef over België lig gen, waardoor het zuiden en midden van ons land wel de VRIJDAG 3 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.24 3.59 4.39 4.49 n.m. 3.44 4.19 4.59 5.09 ZON MAAN op onder op onder 8.18 17.31 20.34 9.21 8.16 17.33 21.39 9.44 8.15 17.34 22.46 10.07 8.13 17.36 23.53 10.30 regen maai niet de flinke wind ontvingen. Het is overigens zo, dat de de pressie, die dit veroorzaakte, in 24 uren tijd ongeveer 30 mb. op vulde en nu als een restant via Ierland verder oostwaarts trekt. Het is wel waarschijnlijk, dat we nog een enkele regenbui hier van zullen krijgen. Nederland blijft overigens op de rand van de koude en warmere lucht zit- zitten. De storing, die ons woens dag aan de kust de storm tracht, heeft nog vrijwel niet aan kracht ingeboet en via Denemarken trekt nu koudere lucht in onze richting. Een voorspelling op iets langere termijn is daarom ook moeilijk te maken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Enkele opklaringen Veranderlijke bewolking met hier en daar een bui. Meest ma tige noordwestelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur. tiaanse regering terwijl de Ver enigde Staten ongerechtvaardig de steun aan opstandelingen geven. Tsjen Ji die op een bijeen komst te Peking sprak, zei dal het de bedoeling van de Verenig de Staten is zich te bemoeien met geheel Zuid-Oost-Azië en de daar liggende landen te bedreigen. Hij noemde Cambodja, Birma, Noord. Vietnam, en China met name. Verder zei de minister dat China tot dusver een politiek van niet-inmenging in Laos had gevolgd. De moeilijkheden in Laos zijn van binnenlandse aan! en moeten dus eigenlijk door het Laotiaanse volk zelf worden op gelost. De Amerikaanse regering heeft echter „misdadige bedoe lingen" in Zuid-Oost-Azië en in dit verband moet de Amerikaan se hulp aan de „opstandelingen" worden gezien. STUDENTEN BETOGINGEN IN ITALIË De Romeinse politie heeft,don derdag van brandspuiten gebrnik gemaakt om studenten die (ste nen gooiden naar de Oostenrijk se ambassade terug te drijven. L'e betoging was bedoeld ais pro test tegen gewelddaden die zich onlangs in de noordelijke pro vincie Alto Aöige (Zuid-Tirol) hebben voorgedaan. Vijf politiemannen werden ge wond en twintig studenten aan gehouden. De ambassade werd niet beschadigd. Meer dan duizend studenten waren tevoren onder luid gefluit door de straten van de hoofd stad getrokken waardoor het verkeer werd ontwricht. I Ook elders demonstreerden studenten: in Trento, Tafente, Napels en Bolzano, de hoofd plaats van Ayto Adige. In het afgelopen weekeinde zijn tussen Italic en Oostenrijk besprekingen gevoerd over de behandeling van de grote Duits talige minderheid in Alto Adige. Er is nog geen overeenstemming bereikt. Oostenrijk eist dat de provincie, die na de eerste we reldoorlog aan Italië kwam, autonomie krijgt. EERSTE ARGENTIJNSE RAKET GELANCEERD Argentinië heeft donderdag zijn eerste raket gelanceerd. Het apparaat, dat bij Achala in de provincie Cordoba werd afge schoten, bereikte een hoogte van 25 km. De motor die ze ventig seconden na de start zich scheidde van de raket, kwam op 800 meter van de.lan- ceerplaats terecht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1