Schout-bij-nacht Smith aan boord van de „Santa Maria Spaak wil aftreden als secretaris van de N.A.V. O. Chimpansee luchtruim ingeschoten V. N .-plan voor Evenaar- en bufferzone tussen Oostprovincie Nieuwe Braziliaanse president beëdigd Weero verzicht Moord op Nederlandse bus-chauffeur te Biak est U VI 'T SPIT MONOPOLE' n Woensdag n den Eeckhout .WOENSDAG 1 FEBRUARI 1961 17e Jaargang Nr 5205 Schip zal doorvaren naar Rio de Janeiro KENNEDY SPOORT AMERIKANEN AAN BETER OP HUN GEZONDHEID TE LETTEN ISRAËLISCHE REGERING KRIJGT VERTROUWEN Ontscheping van de passagiers Naar Rio de Janeiro Portugese kardinaal doet beroep op Kennedy Radio de Koek De verjaardag van Prinses Beatrix in Suriname Vier doden bij overstromingen in in West-Java Het 2000ste schip te Rotterdam Sterke was van de Maas Chimpansee in goede welstand HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Socialisten verheugd PAPOEA'S KRIJGEN RESPECTIEVELIJK 15 MAANDEN EN VIJF JAAR GEVANGENISSTRAF AMERIKAANSE AMBASSADEUR IN DE SOWJET-UNIE NAAR .WASHINGTON ONTBODEN BHHMHH CLLIGHEID! staurant. a- van de streek. sen 1,25 per 500 gram KLAPPEN 1,75 per 500 gram IDE 2,per 500 gram of FIJNE RIB ƒ2,50 per 500 gram ERHAMWORST 25 ct. per 100 gram AM 45 ct. per 100 gram Telefoon 2431 t beste ant- >rd behoort adres. Adresseer s Hertogenbosch. ijgen een waarde- i thuis gestuurd. IELFNBEDRIJF Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer; 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De bevelhebber van de Ameri kaanse marine in het Caribische gebied, schout-bij-nacht Allen Smith, is dinsdagmiddag om tien minuten voor één aan boord van de „Santa Maria" gegaan. Dit is meegedeeld door het hoofdkwar tier van de Amei-ikaanse Atlan tische vloot te Norfolk in de Amerikaanse staat Vii-ginia. President Kennedy heeft zijn landgenoten aangespoord beter op hun gezondheid te letten. „We leven in een gevaarlijke tijd en we hebben vijanden die alles zullen proberen om ons te vernietigen," zei hij. „Bij re cente proeven is gebleken, dat de lichamelijke conditie van de Amerikaan gestadig slechter wordt in vergelijking met de Europeanen en anderen en daar maak ik mij zorgen over." Als een van de oorzaken noemde de president het gebrek aan lichaamsbeweging. De men sen moeten in hun jonge jaren actief aan het leven deelnemen en met louter als toeschouwers. De president zei dit in een televisiegesprek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van een ziekenhuis. Smith heeft met rebellenleider Galvao overleg gepleegd over het ontschepen van de 600 passagiers van de „Santa Maria". Hij was met de Amerikaanse torpedo- bootjager „Geai-ing" naar <le ontmoetingsplaatsc, op circa 35 mijl van Recife, gevaren. De „Gearing" ligt op circa 450 meter van de ..Santa Maria'. Smith voer met nog enkele offi cieren in een kleine boot naar de Portugees. In de omgeving voer ook een sleepboot uit Recife met 60 journalisten aan boord. Zij mocht niet dicht bij de Portu- gees komen om de operatie niet te hinderen. Smith zei later dat zijn eerste gespi-ek met Galvao ..over het algemeen bevredigend" is ver lopen. Smith is bijna drie uur op de „Santa Maria" geweest. Toen hij weer aan boord van de „Gea- ï-ing" kwam, zei hij dat de toe stand niet zo duidelijk is als man gehoopt had. De Amerikaanse consul in Re cife, een aalmoezenier van de Amerikaanse marine en nog een marine-functionaris zijn op de Portugees gebleven. Zij moeten een volledige lijst opstellen van de passagiers van de „Sanla Maria" en alle mogelijke gege vens over hen verzamelen. Een woordvoerder van de Ame. rikaanse marine heeft na afloop van het gespi-ek tussen Smith en Galvao nog gezegd, dat Galvao niet wilde spi-eken over een plan tot ontscheping van de passa giers. als de „Santa Max-ia" de haven van Recife niet mag bin nenlopen. De Knesseth, de Israëlische volksvertegenwoordiging, heeft maandag een door de twee op positiepartijen der algemene Zionisten en van de Hertoet in gediende motie van wantrou wen met 77 tegen 26 stemmen verworpen. De motie was ingediend in verband met het regeringsbeleid in de zaak-Lavon. Pinhas Lavon, in 1954 minis ter van Landsverdediging en thans een vooraanstaand vak bondsleider, was ervan beschul digd verantwoordelijk te zijn voor het in dat jaar mislukken van een onderneming van de Israalische geheime dienst. Een ministeriële commissie van onderzoek had Lavon vrij gepleit van elke verantwoorde lijkheid, doch hiermede was premier Ben Goerion, die zelfs met aftreden dreigde, het niet eens geweest. President Ben Zwi wist ten slotte een dreigende regerings crisis te bezweren. 106-JARIGE OVERLEDEN Gistermorgen is na èen ziekte van ongeveer 14 dagen in haar woning overleden mevrouw de weduwe Max-is HundSmit aan de Hoofdweg 122 te Kolham. Zij bereikte de leeftijd van 106 jaar. De begrafenis zal zaterdag te Sappemeer geschieden. De Braziliaanse marine heeft dinsdag meegedeeld, dat de pas sagiers van de „Santa Maria" vandaag ontscheept zullen wor den. Generaal Humberto Delgado, de leider van dc oppositie in Por tugal, heeft dinsdag in Rio de Janeiro verklaard dat de „Sanra Maria" naar Rio de Janeii-o zal varen zodra de passagiers ont scheept zijn. President Quadros van Brazi lië heeft nog geen definitief standpunt ingenomen ten opzich te van de rebellen op de „Santa Maria", zo heeft de nieuwe Bra ziliaanse minister van Buiten landse Zaken, Alfonso Arinos de Melo Franco, dinsdag in Brasilia verklaard. Hij voegde hieraan toe dat de zaak beoordeeld zal worden op basis van het interna tionale recht. Maar ik geloof niet dat de „Santa Maria" automa tisch aan de Portugese regering overgedragen zal worden, als re een Braziliaanse haven binnen loopt, zei hij. Kardinaal Manoel Cerejeira, R. K.-primaat van Portugal, heeft pi-esident Kennedy van de Verenigde Staten verzocht om hulp voor de bemanning van de „Santa Maria". De kardinaal zond Kennedy een telegram in naam van het Portugese episcopaat. Hij ver zoekt Kennedy daarin maatrege len te treffen opdat de beman ningsleden van de „Santa Maria", die het schip willen vei'laten, met de passagiers van boord kunnen gaan. De Amerikaanse autoritei ten moeten er voor instaan dat geen bemanningslid tegen zijn zin aan boord blijft, aldus de kardi naal. (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen De troepenmacht in Suriname en een afdeling van het korps gewapende politie heeft ter ge legenheid van de verjaardag van Prinses Beati-ix gedefileerd voor de waarnemend gouverneur, dr. C. Nagtegaal. Voorts namen ge motoriseerde afdelingen, waar onder een aantal gevechtswa gens. deel aan het défilé. Om 12.00 uur 's middags loste een saluutbatterij schoten. Van de regeringsgebouwen en van par ticuliere huizen en kantoren wapperden vlaggen. Bij de overstromingen in West- Java zijn een kind en een land arbeider verdronken. Twee men sen werden door een grondver schuiving levend begraven. Het Anlial ter-sta tiou in het Westberlijnse district Kreuzberg, gebouwd van 1874 tot 1880, en in die tijd écu van de modernste sta tions van Europa, wordt op het ogenblik gesloopt. Sinds 1952 wordt het station niet meer ge bruikt en is het in verval geraakt door dat de Russen liet spoorwegverkeer naar dit station hebben stilgelegd. Het slopen zal 1,7 mil joen Mark kosten. He hoofdingang van het bekende station is op geblazen met 75 ton explosieven, nadat er vijftig grote gaten in waren geboord. De foto geeft daarvan een beeld. Paul-Henri Spaak heeft, aldus een officieel communiqué, de regeringen van de NAVO-landen meegedeeld dat hij begin maart wenst te worden ontheven van zijn functie ais secretaris-gene raal van de NAVO. In het communiqué wordt ge zegd dat Spaak naar België wenst terug te kéren om daar weer deel te nemen aan liet poli tieke leven. Schepen van de Amerikaanse marine zijn op weg naar een plaats op 670 km afstand van de Amerikaanse luchtmachtbasis Cape Canaveral waar dinsdag middag omstreeks zes uur een „Redstone"-raket met een chim pansee aan boord werd afge schoten als voorbereiding voor de eerste ruimtevlucht van een Generaal Rikhye, militair ad viseur van de secretaris-generaal der V. N. in Kongo, heeft gezegd, dat dc V. N. van plan zijn een bufferzone van militaire posten in te richten langs dc grens tus sen de Evenaar- en Oostprovin- Dinsdag kon dc havendienst van Rotterdam reeds het 2000ste binnengekomen schip van dit jaar noteren, twee dagen eerder i 'T Deze 2000ste was D®ensc motorschip „Mongo lia dat stukgoed van Kopen hagen naar Rotterdam bracht. Het schip heeft ligplaats geko zen in de Maashaven. Janio Quadros, de nieuwe pre sident van Brazilië, heeft dins dag de ambtseed afgelegd in het tot de laatste plaats bezette par lementsgebouw van Brasilia, de nieuwe hoofdstad van het land. Vertegenwoordigers van 55 landen waren bij deze plechtig heid aanwezig. Quadros beloofde de grondwet te zullen eerbiedi gen en verdedigen en de burger- hike rechten en vrijheden te zul len handhaven. Ondanks de regen waren dui zenden mensen naar Brasilia ge komen voor de festiviteiten. De nieuwe Braziliaanse pre sident, Janio Quadros, staat hekend als een „echte Brazili aan", in tegenstelling tot an dere hooggeplaatste landgeno ten, van wie men zegt, dat zij zien in Londen kleden en met hun gedachten in Parijs zijn. Opvallend zijn Quadros' een voud en non-conformisme. hoen „Janio" zoals ieder hem noemt, nog wethouder van Sao Paulo was, schoor hij zich soms in twee weken niet Hii had altijd een voorraad boter hammen in zijn zak, waar hii van at wanneer het hem uit kwam, soms tijdens een vergal denng. Hij had maar één doel het machtsmonopolie breken, dat sedert 1945 werd uitgeoefend door de regeringspartijen die in het kielzog van president Getu- lio Vargas voeren. Quandros is praktiserend Katholiek en een toegewijd huisvader. Zijn vrouw en zijn dochter Dirce vergezellen hem dikwijls. In zijn bureau hangt het aforisme van Confucius „Het is beter een kaars te ont steken dan de duisternis verwensen". te Met de leus „een stuiver te gen een miljoen" stortte Qua dros zich in de verkiezingscam pagne. „Ik zal het Huis uitbeze- men. Ik ben niet zomaar een kandidaat, maar een meneer die weet dat hij president wordt," kon hij uitroepen met verwar de haren, open boord en slecht geschoren gezicht. De nieuwe president is nooit partijman geweest. „Ik ben li beraal noch marxist", pieegt hij te zeggen. Zijn tegenstanders noemen hem „reactionair" en zeggen dat hij een huurling van „de grote belangen" is cie. Langs deze grens staan troe pen van Moboetoc en Loemoem- bagezinde troepen in Oostpro vincie tegenover elkaar en waar nemers achten een treffen op grote schaal niet uitgesloten. In de afgelopen dagen is reeds melding gemaakt van botsingen tussen Moboetoe's troepen en Loemoembagezinde strijdkrach ten diep in Oostprovincie. Mili taire deskundigen van dc Ver. Naties geloven evenwel niet, dat deze botsingen het voorspel zijn van een groot offensief. Generaal Rikhye heeft op een persconferentie in Leopoldstad meegedeeld, dat een Ethiopische patrouille dinsdag naar Basoko is gegaan, waar het laatste tref fen is gemeld, pm te zien wat er werkelijk gebeurd is. Inmiddels worden in het hoofd kwartier van de V. N. voor mi litaire operaties plannen ge maakt voor de grensposten, die ingericht zullen worden „zodra wij genoeg troepen kunnen krij gen om naar het betrokken ge bied te sturen". Zowel generaal Moboetoe als generaal Lóendoela, de bevelheb ber van de Loemoembalroepen, hebben niet-officieel tc kennen gegeven, dat zij zich niet ver zetten tegen de inrichting van dc V. N.-posten. Generaal Rikhye vertrekt van daag naar New York en zal van tijd tot tijd een bezoek brengen aan Kongo om zich op de hoogte te stellen van de toestand. Volgens generaal Rikhye zijn de Ver. Naties „zeer bezorgd" over het bombarderen van Ma- nono in Noord-Katanga door on bekende vliegtuigen. De Ver. Na ties hebben bij president Tsjom- be van Katanga „zeer krachtig Het water in de Maas is de laatste 48 uur sterk aan het stijgen. Bij Borgharen, waar het peil van de rivier in twee etmalen 2,85 meter steeg, be draagt de was op het ogenblik 15 cm per uur. De rivier staat al anderhalve meter boven stuwpeil. Bij Linne is de rivier in anderhalve etmaal 3,20 me ter gewassen. geprotesteerd" tegen de bombar dementen. Dc Ver. Naties over wegen ernstig hun troepen in Manono geheel terug tc trekken. Hoewel de Ver. Naties geen con crete inlichtingen over dc bom bardementsvliegtuigen hebben had een officier van de Ver. Na ties in Albertstad een vliegtuig gezien met een Belgische beman ning, die handgranaten laadde, vertrok en 14 minuten later zon der de granaten terugkeerde, al dus generaal Rikhye. (Advertentie) potter saps*, „LfNIA^öP' „èulHOLULltlS Teder» hoest en Keelpijn -Uitwerking frappan» mens, die de Amerikanen dit jaar, mogelijk in april, hopen te verwezenlijken. De aap, een mannetje van bijna vier jaar, was gekozen uit zes chimpansees, vier mannetjes en twee vrouwtjes dié voor de reis in aanmerking kwamen. Uit radiosignalen, die uil de ruimte cabine waarin de aap zich be vindt werden ontvangen, blijkt dat hat dier tijdens de vlucht be vredigend heeft gereageerd. Ver dere bijzonderheden over zijn toestand waren nog niet bekend. De chimpansee wordt aange duid als „nummer 65". Hij .weegt ongeveer zestien kg en is vast gemaakt aan een, zijn lichaam omsluitend, bankje. Hij moest twee handels overhalen wanneer witte lichtjes gingen branden, dit om zijn reacties te bestu deren, in het bijzonder tijdens de bijna vijf minuten van gewicht loosheid. Het dier zou een lichte elektrische schok aan de voet zolen krijgen indien het deze handelingen zou nalaten. Aan zijn lichaam zijn elektroden bevestigd ter registrering van zijn lichame lijke functies. Kleine camera's namen zijn activiteit waar. Het dier heeft een ruimtepak met temperatuur- en drukregeling aan. De chimpansee heeft zijn ruim tereis goed doorstaan. Hij leeft en zijn toestand is goed. Dit is meegedeeld nadat de cabine om 21.4i uur (Ned. tijd) uit zee was geborgen door het landingsvaar tuig „Donna", Voorts werd bij het slagen van het experiment bekendgemaakt dat de chimpansee, die negentig cm groot is, de bijnaam „Ham" heeft gekregen. Boven de Atlantische Oceaan slaat nog steeds oen uitgestrekte wc.t-ru id westelijke stroming waai in depressies van west naar oost trekken. Het is voor dc meteoroloog van te voren soms erg moeilijk om duidelijk te ma ken, waar ze terecht komen, te meer daar ze vaak pas dicht bij West-Europa ontstaan. WOENSDAG 1 FEBRUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 2.20 2.41 2.55 3.16 3.35 3.56 3.45 4.06 ZON MAAN Febr. 1 2 3 4 5 op onder op onder 8.21 17.27 18.27 8.28 8.20 17.29 19.30 8.55 8.18 17.31 20.34 9.21 S.16 17.35 21.39 9.44 8.15 17.34 22.46 10.07 Er trekt nu een actieve storing over de Noordzee in de i ichting van Denemarken. Het K.N.M.I. heeft hiervoor, voor onze kust, een waarschuwing gegeven van zuidwestelijke, later westelijke wind, windkracht 10. De depres sies van de laatste dagen gaan in noord-oostelijke richting, waardoor de vorstgrens steeds verder wordt teruggedrongen. Het -ziet er niet naar uit, dat er in de weerssituatie de komen de 48 uren veel verandering komt. Dé wind gaat wel tijdelijk weer afnemen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Veel wind. Veel bewolking met enige buien maar ook een enkele op klaring. Krachtige tot stormach tige wind aan de kust tijdelijk storm uit richtingen tussen zuid west en noordwest. Iets lagere temperaturen De secretaris-generaal heeft dit dinsdagochtend op een bijzon dere bijeenkomst van de per manente vertegenwoordigers bij de NAVO gezegd. De 62-jarige socialistische oud premier en oud-minister van Buitenlandse Zaken is in mei 1957 secretaris-generaal gewor den als opvolger van de Brit lord Ismay. Verwacht wordt dat in maart algemene verkiezingen in Bel gië worden gehouden. De Bel gische socialisten hopen dat Spaaks terugkeer ertoe zal lei den dat hun partij weer tot een heid zal komen voor de verkie zingen. Over de opvolging van Spaak heeft dindsagochtend een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in antwoord op een vraag gezegd dat dit een zaak is van de regeringen van de vijftien NAVO-landën. De woordvoerder onthield zich ver der van commentaar. In Parijs zijn verschillende namen van personen genoemd die in aanmerking komen voor de post van secretaris-generaal, n.l. de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO mr. D. U. Stikker, de Britse mi nister van Luchtvaart, Thorney- croft, en de vroegere Britse am bassadeur in Parijs lord Glad- wyn. In bepaalde Atlantische kringen te Parijs gaf men mr. Stikker de meeste kans. (Zoals gemeld, werd het zaterdag in politieke kringen in Den Haag onwaarschijnlijk geacht dat de heer Stikker een dergelijke kan didatuur zou aanvaarden. Zijn gezondheidstoestand heeft hern enige tijd geleden genoodzaakt een rustperiode te nemen). Uit Parijs wordt gemeld dat het bekend is dat Spaak ontevre den is over de voortgang op het gebied van de politieke en eco nomische samenwerking en ,le atoombewapening in de NAVO. Hij zou reeds tijdens de minis tersconferentie in december re Parijs zijn ontslag hebben inge diend maar men had hem er toe kunnen brengen dit voornemen te laten varen. Vele socialisten in Brussel hebben dinsdag uiting gegeven aan hun instemming met Spaaks terugkeer op het politieke toneel in België. Zij hopen dat hij met zijn gezaghebbende positie de verdeeldheid in de partij onge daan kan maken en de verliezen bij de komende verkiezingen lot een minimum zal kunnen beper ken. In linkse kringen in de partij is men niet zo geestdriftig omdat men hem daar te conservatief vindt. Onder grote belangstelling zo wel van de Europese als de in heemse bevolking, heeft dinsdag de landschapsrechtbank te Biak twee Papoea's, de gebroeders Sada, berecht. Deze hebben be gin januari te Biak een aanslag gepleegd op de Nederlandse bur ger-chauffeur van de kon. mari ne Driessen. Deze werd door één hunner met een kapmes afge slacht. Driessen, die een vracht auto van de marine, met negen inzittenden bestuurde, had een vijfjarig Papoea-meisje aangere den, dat dodelijk verongelukte. De beklaagden werden verdé digd door de advocaat mr J. Jon ker. Tijdens de behandeling is ge bleken. dat na de aanrijding ter hoogte van de kampong Waup- nor de chauffeur Driessen naar het aangereden meisje is gelo pen. Daarna wilde hij in een na- bijzijnde Chinese toko om medi sche hulp telefoneren. De ene beklaagde. P. Sada. die eerst een stc :n naar de auto had geworpen, is toen Driessen met een dolkmes in de hand achter na gelopen. Een achter in de auto gezeten marinier, die ongewa pend was is, dit ziende, uit de auto gesprongen om hulp te bie den. Inmiddels was P. Sada ech ter door een passerende politie man in burgerkleren ontwapend. Deze politieman begaf zich ver volgens naar de Chinese toko om de politiepost te bellen. Genoem de marinier bewaakte intussen P. Sada. Inmiddels was een tweede ma rinier uit de auto gesprongen en liep op Driessen toe. Deze mari nier zag, naar hij verklaarde, in een flits M. Sada van achter zich op Driessen toeschieten en deze houwen geven met een kapmes. Volslagen verbouwereerd door het bloedbad bleef de marinier als aan de grond genageld staan, draaide zich om en is. vermoe delijk geheel verbijsterd, naar de auto teruggelopen. M. Sada heeft na zijn daad geen verzet gepleegd tegen zijn arrestatie en gaf het kapmes aan de teruggesnelde politieman af. Een naast chauffeur Driessen in de auto zittende derde mari nier wilde hijdens de moord nog uit de wagen springen, doch toen was de daad reeds volbracht. Driessen is kort na dc aanval overleden. De uitspraak van de landschaps rechtbank luidde: P. Sada 15 maanden gevangenisstraf wegens poging tot zware mishandeling en M. Sada vijf jaar wegens zwa re mishandeling, de deod tenge volge hebbende. Beide beklaag den hebben tegen het vonnis be roep aangetekend. In afwachting van een eventuele revisie van het vonnis door de directeur van binnenlandse zaken te Hollan- dia. zijn de beide Sada's in pre ventieve hechtenis gesteld. President Kennedy heeft be sloten de Amerikaanse ambassa deur in de Sowjet-Unie, Llewel lyn Thompson, te ontbieden „voor overleg over alle aspecten van de Amerikaans-Russische betrekkingen", zo heeft het Wit te Huis dinsdag bekendgemaakt. Thompson zal omstreeks 8 febr. in Washington aankomen. Salinger verklaarde later na mens de president, dat Thomp son na zijn overleg in Washing ton naar Moskou zal terugkeren en dat hij daar voor onbepaalde tijd in functie zal blijven

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1