nieuwe preóident (goodwill MARTINEZ De «Santa Maria»-affaire Kennedy wil met Chroesjtsjef praten Rust in België Onbekend schip gezonken Jacht op bandieten ZATERDAG 28 JANUARI 1961 17e Jaargang Nr 5202 Waar is de „Santa Maria" U bespaart 30 tot 40 gld 10 tot 1 5 gld imm-ü paüw DE ZAAK-EICHMANN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN BEZOCHT HET WESTLAND DE VERJAARDAG VAN PRINSES BEATRIX PRINS BERNHARD ONDERSCHEIDEN f&adio de liock SEKOU TOURE PRESIDENT Hollandia: „INDONESISCHE BERICHTEN VOLKOMEN VALS" HET WEER WEERBERICHT ION- en MAANSTANDEN ln de greep van de winter HOOGWATER Frankerim: by abonnement: Terneuzei Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres; Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: /G.- per kwartaal; maand ƒ2,-; per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJ Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De „troonsbestijging'' van John Kennedy is in Noord-Amerika gepaard gegaan met plechtigheden en feestelijkheden. De voor naamste plechtigheid was natuurlijk de beëdiging en het uitspreken van de eerste officiële rede als president. De familie want deze president heeft van het begin af aan zijn ganse uitgebreide „clan" gemobiliseerd, zijn broer tot minister van Justitie gemaakt, zijn schatrijke vader tot geldschieter in zijn campagne had voordien een grootse „show" georganiseerd met bekende en populaire artis- ten, om de lege kas van de Democratische partij weer wat te spek ken. Het stormachtige weer, de kou en de sneeuwval hadden tot gevolg gehad, dat de enorme zaal slechts voor de helft was gevuld, maar een succes was de vertoning toch wel. In zijn openingsrede heeft Kennedy een moedige en krachtige toon aangeslagen. Zij was voornamelijk gewijd aan de verdediging van de vrijheid, waarbij men tot de conclusie komt, dat zij voor namelijk de nationale vrijheid betreft van alle landen. Die kunnen rekenen op de hulp van de V. S,, indien zij worden aangevallen ol gevaar lopen, satellieten te worden van een (communistische) grote mogendheid. Het viel hierbij op, dat Kennedy ook waar dering uitsprak voor de neutrale landen, die zonder bondgenoten te zijn toch bij de V. S. in de pas staan, voorzover zij weerstand bieden aan pogingen tot communistische infiltratie. TOENADERING? Overigens sloot Kennedy geens zins de deur voor ontspanning in de verhoudingen tot het Sowjet- blok. Hij bood aan het gesprek over de ontwapening weer op gang te brengen, hoewel hij een sterke bewapening nog wel als voorwaarde stelde, om met de Russen te kunnen praten zonder vrees. Dus „van een positie van kracht" uit. In Moskou heeft Chroesjtsjef die Kennedy geluk wenste de Amerikaanse ambassadeur bij zich ontboden en twee uur met hem gesproken. Het rapport over dit ongetwijfeld belangrijke gesprek is natuurlijk geheim, en er is nog weinig van uitgelekt. Eén van de proefballonnen is, dat de V. S. de westelijke Poolse grens zullen erkennen, de Oder- Neisse-grens, en dat in ruil daar voor de Sowjet-landen dan de vei ligheid van West Berlijn zullen waarborgen. Het zal moeilijk zijn voor het Westen, dit te doen. Natuurlijk is die grens „voor lopig definitief". Dat wil zeggen, dat hetgeen door een oorlog is tot stand gekomen, alleen door een oorlog kan worden gewij zigd. Niemand voelt voor oorlog, omdat bij een oorlog heel Europa wel te gronde zou kunnen gaan. Dit echter is niet het probleem: de Duitsers willen de hoop niet opgeven, dat de twee Duitse re publieken nog eens worden her eend, en dat zij een stuk gebied ten oosten van de OderNeisse lijn terugkrijgen. In Oost-Duitsland mag daar geen propaganda voor worden gemaakt, integendeel. In West- Duitsland hameren de vluchte lingen des te meer op dit aam beeld, hoewel zij al jaren goed zijn gevestigd in de bondsrepu bliek. Het Westen heeft West- Duitsland nodig, en het kan zich niet veroorloven, een grote groep Westduitse inwoners van zich te vervreemden. De Gaulle, die de Oder—Neisse als grens erkende, kon dit als Fransman gemakke lijker doen. KERNWAPENS. Intussen is de hoop herleefd, dat het staken van kernproeven en de afspraak daaromtrent duurt nu al bijna anderhalf jaar kan worden bestendigd, ten minste voorzover het de V. S., de Sowjet-Unie en Engeland betreft. De Fransen paart met hun proe ven voort, maar zij hebben nog geen echte atoombom, die zij als wapen kunnen vervoeren. Het is nog iets anders, of men een ontploffing verwekt met bepaal de stoffen, waarvan de atomen kunnen worden gesplitst, of dat men een bruikbare bom kan ver vaardigen. Vandaar dat het ook de vraag is, of Israël spoedig zulk een bom kan maken. Men weet dat de Israëliërs van de Fransen de be- Zeventien Amerikaanse ma rinevliegtuigen houden zich thans bezig met het lokalise ren van de „Santa Maria", waarvan de positie vrijdag te twaalf uur vier graden vijftien minuten noorderbreerdte en 36 graden 45 minuten westerleng te was. De Amerikaanse torpedoboot- jagers, afkomstig van bases in de Caraïbische Zee, en de atoomonderzeeboot „Seawolf" worden thans in reserve gehou den voor het geval de „Santa Maria" koers zou zetten naar Brazilië. De leider der rebellen aan 'net schip behoudt en dat er niets tegen de bemanning wordt, ondernomen. Hij moet het recht behouden „de politieke vrijheid van het Portugese volk te ver dedigen". Een onderhoud met de Amerikanen wenst Galvao aan boord of in de haven van aankomst. Het is bemanning en passa giers toegestaan telegrammen naar familie te zenden. Er is echter grote vertraging bij de verzending, zegt Galvao, omdat de telegrafisten overwerkt zijn. Galvao verzoekt de Amerika nen om een spoedig antwoord. b ord van de „Santa Maria" Galvao, heeft voorwaardelijk met een Amerikaans marine- escorte ingestemd. Hij zei de passagiers nabij 'n Zuidamerikaanse of een West- af rikaanse haven te willen af zetten, doch hij gaf de voor keur aan een Afrikaanse haven. Galvao wil het escorte als bescherming tegen Portugese moet worden teruggetrokken zodra de passagiers aan land zlJn. Hij wil de garantie, dat hij Deze foto uit Lissabon toont de Portugese minister van Marine (rechts), die op een kaart aan geeft waar het gekaapte Por tugese passagiersschip „Santa Maria" zich zou moeten bevin den. Men gelooft dat het schip koers zet naar Angola, een Por tugese kolonie in Afrika. schikking hebben gekregen over een atoom-centrale, en dat zij binnenkort met de Franse ge gevens hetzelfde kunnen als de Fransen. En misschien wel meer. Het is natuurlijk de vraag, of Israël wel atoombommen wil ma ken, maar men zou het zich kun nen voorstellen. Voorlopig is dit vooruitzicht desondanks slechts een bron van opgewondenheid in de Arabische landen. Van groter betekenis zou het zijn, indien de Chinezen met kernwapens komen. En om dit te voorkomen hebben de Ameri kanen wel belang bij een door allen aanvaarde staking van ex perimenten op dit gebied. Ook de Russen zouden de omvang van het aantal atoomlanden willen beperken. In elk geval noemde Kennedy dit punt met name in zijn rede. FRANKRIJK. Aan de bondgenoten beloofde Kennedy solidariteit, maar hij vroeg die ook. Wat Frankrijk aangaat is de eerste reactie ge weest, dat de Europese leden van de NA.V.O. moeten zorgen, een vinger in de pap te houden en niet minder invloedrijk te zijn dan de V. S. Vandaar het stre Ven naar Franse atoombommen en medezeggenschap in de poli tieke leiding van de alliantie, vandaar de aanspraak op erken ning van Frankrijk ais zeer grote mogendheid, die een leiaende po sitie zou innemen op het vaste land. Nu begrijpt De Gaulle wel, dat het voortduren van de Algerijn se oorlog een zware hypotheek vormt op zijn politiek, en dat Frankrijk er zeer door wordt ver. zwakt, ook op diplomatiek ter rein. Want vrijwel alle Afro- Aziatische landen en ook de V. S. zijn voor erkenning van het recht op onafhankelijkheid van ■Algerije. De Gaulle is niet tegen de erkenning van dat recht, zelfs voor een volksstemming daar over, maar hij moet eerst een staken van het vuren afdwingen. Hij zou wel bereid zijn, daarover te onderhandelen met de mo hammedaanse rebellen van de F. L. N„ maar natuurlijk stellen die politieke voorwaarden over een bestand (met behoud van de machtspositie der rebellen) en over internationale controle, bij voorbeeld via de V. N-. op de volksstemming. De Gaulle kan daar moeilijk op ingaan. Toch neemt men aan, dat hij een mid del zoekt, om met de F. L. N. te gaan onderhandelen. BELGIË. Van geringer internationale betekenis was de staking in Walenland en de onrust in Bel gië, hoewel de revolutionaire stemming vreemd genoeg was en verbazing wekte. Te meer, om dat toch geen eigenlijk revolu tionaire doeleinden werden na gestreefd. De socialisten wilden voornamelijk herziening van de „eenheidswet" van premier Eys- kens op een aantal punten. Doch het beginsel van financiële sane ring aanvaardden zij wel. Men spreekt nu veel over nieuwe verkiezingen, in april, en de katholieken hopen, dat de so cialisten dan stemmen zullen verliezen. Aan de andere kant is er een stroming in de katho lieke vakbonden, om weer een katholiek socialistische coalitie te vormen, opdat ontevreden arbei- ders in de eigen r ijen ervan wor den weerhouden, over te lopen naar de socialistische oppositie, en deze oppositie door regerings verantwoordelijkheid wordt ge- dwongen, gematigder op te tre den. In het algemeen is in Belgie ieder weer aan het werk. De nederlaag van de wilde socialis tische vleugel is op dit ogenoliK wel groot. Maar vrees voor her haling van de onrust kan wel lei den tot concessies aan de socia listische verlangens. KONGO. In Kongo is de strijd tussen voor. en tegenstanders van Loc- moemba de afgezette premiei, die nu gevangen zit in Katanga verscherpt. Met Loemoemba zijn ook twee van zijn politieke vrienden naar Katanga overge bracht, en zodanig mishandeld, dat één van hen is overleden- Verscheidene Arabische landen zullen hun troepen uit Kongo terugtrekken ofdaarmede Loemoemba willen helpen. Aangezien de Belgen achter de anti-Loemoembisten staan, in Ka- tanga en Leopoldstad, moeten zij het ontgelden, voorzover zij in het gebied wonen, dat in handen is van de vrienden van Loemoem ba. Men verwacht, vooral indien Loemoemba zelf eens mocht wor. den vermoord, bloedbaden, die ook de troepen der Ver. Naties niet' zouden kunnen voorkomen. De premier van Katanga, Tsjom- be, zou Europese vrijwilligers werven via een kantoor in Brus sel. De „internationalisering" van de strijd gaat dan voort, i Dr. A, C, (Adv.) nü op Uw mantel 15 tot 20 gid op Uw coistuum )f jas op Uw japon leus en eerlijk, bij: Terneuzen Kennedy zal het toejuichen ais hij binnen het raam van de alge mene vergadering der Verenigde Naties in maart een informeel gesprek niet Chroesjtsjef kan hebben. Dit heeft Adlai Stevenson, de leider van de Amerikaanse dele gatie bij de Verenigde Naties, vrijdag in New York meege deeld. Stevenson zei dat dit eventuele gesprek niet gezien moet worden Volgens opgevangen radiobe richten is ten noorden van het eiland Yell, van de Shetland- eilanden, een onbekend schip gezonken. In de omgeving zijn reddingvlotten en een redding boot waargenomen. De Westduitse advocaat dr. Servatius die Adolf Eichmann bij dien sproces in Israël ter zijde zal staan, heeft bij zijn terug keer uit Israël in Keulen ver klaard, dat hij de verdediging zal neerleggen, als hij geen toe stemming krijgt om onder vier ogen met zijn cliënt te spreken. Hij zei dat hij dit aan de Israëli sche minister van Justitie had laten weten. Van Israëlische zij de was hem daarop meegedeeld, dat wellicht over enkele dagen op zijn verzoek zou worden ge antwoord. Dr. Servatius verklaarde dat Eichmann breedsprakig is. Tot dusver had hij 4000 pagina's ge dicteerd aan de openbare aan klager. tervü' zijn verdediger niet eens onder vier ogen met hem mocht spreken. De advocaat verklaarde dat hij tot dusver geen honorarium van de Israëlische autoriteiten had gekregen. Ook vergoedden zij hem niet zijn onkosten. Deze had hij tot dusver geheel voor eigen rekening genomen. Wel hadden de Israëlische autoriteiten aan geboden hem voor zijn werk in totaal 7000 pond (ruim 70.000) uit te betalen in termijn, maar hij zei hiertegen bezwaar te heb ben gemaakt, omdat hij op deze wijze niet zeker was van vol ledige betaling. In de vroege ochtenduren van vrijdag heeft het Russische vis sersvaartuig „Kazalinsk" nood seinen uitgezonden en om hulo gevraagd. Hierop is de redding boot van Lerwick, van het eiland Mainland, uitgevaren om hulp te bieden, doch later trok de „Ka zalinsk" zijn S.O.S.-sein in, waar op de reddingboot weer werd teruggeroepen. In het betrokken gebied vissen vrij veel Russen. Vanaf de kust van Yell konden minstens zes Russische vissersschepen worden waargenomen, doch geen ervan scheen in moeilijkheden te ver keren. Er waait op het ogenblik een storm in dit gebied met windkracht negen. Donderdagnacht is behalve de „Adriana Johanna" ook de Ne derlandse kustvaarder „Narwal" ter hoogte van Kent op een zandbank gelopen. Beide sche pen zijn inmiddels echter weer vlot gekomen. Volgens een nader bericht van het kuststation Wick in Noord- Schotland is het Russische vaai - tuig „Olenevod no 9005" in de buurt van de Shetlandeilaiiden gezonken. als een topconferentie, maar als een eerste contact tussen beide staatslieden. Ik zal zelf ook blij zijn als ik Chroesjtsjef weer eens kan spre ken, want ik heb hem vaak be zocht, zo zei Stevenson. Hij hoopte dat het vrijlaten van de twee Amerikaanse vlie gers door de Russen duidt op een verlangen naar betere be trekkingen met de Ver. Staten en sprak de verwachting uit dat dil verlangen zich bij de Russische delegatie in New York zal uiten in een houding die gericht is op samenwerking. Men vroeg Stevenson of men een eventuele „aanzet" tot een ontspanning tussen de Ver. Sta ten en Rusland wel zou kunnen omzetten in een permanente houding na de hervatting van de debatten in de algemene verga dering in verband met agenda punten als „de incidenten met de ü-2 en de RB-47, „Hongarije" en „Tibet". Stevenson antwoordde,.fk hoop vurig dat wij de verbete ring in de betrekkingen met Rusland de hele zitting door kun nen handhaven en ik zal daar naar zeker met al mijn krachten streven". Volgens waarnemers in New York zal het feit, dat Kennedy bereid is met Chroesjtsjef te praten, de kans dat de Russische premier op 7 maart naar New York zal komen, ongetwijfeld vergroten. Maar de Russen hebben zich tot nu toe nog niet duidelijk uit gelaten over Chroesjtsjefs plan nen. Hij zal dit jaar verschillende Afrikaanse en Aziatische landen bezoeken en waarschijnlijk ook naar Cuba gaan. Zoals bekend heeft Fidel Castro hem al lang geleden uitgenodigd. Het is mo gelijk dat Chroesjtsjef op de heenweg naar of terugweg van Cuba New York zal aandoen. (Advertentie) BINNENVERINGBED HAÏET-FABRIEKf N ZEVENBERGEN SCHUIM RUBBERBED H. M. Koningin Juliana bracht gisteren een bezoek aan het Westland. Zij vertoefde er zeven uur en werd in alle dorpen door de besturen van de zeven ge meenten van deze „Eurotuin" ontvangen. In het nationaal programma op de avond van 31 januari, cld verjaardag van H. K. H. Prinses Beatrix zullen worden uitgezon den een gelukwens van de reetor magnificus der Leidse universi teit aan do hoge studente, felici taties van buitenlandse universi teiten, studentenliederen en van 9.3010.30 uur een klankbeeld van de Leidse universiteit van 15751975. Dil klankbeeld is samengesteld door B. A. van Mourik, schrijver van Universi- tas Leidensis, en J. Reinboud. Medewerking werd daaraan ver leend o.a. door studenten, het Leids amateur toneelgezelschap, de organist van de Pieterskerk en toneelspelers van Hilversum, De president van Nicaragua heeft aan Z. K. H. Prins Bern- hard de onderscheiding van grootkruis in de Orde van Ru ben Dario verleend. De versier selen dezer orde zijn donderdag op het paleis Huis ten Bosch door de ambassadeur van Nica ragua aan de Prins overhan digd. PHILIPS RADIO en TF.LEVISIE Noordstraat 102 - Telefoon 31M Terneuzen V..rw .X&dfKfë De Britse politie maakt jacht op vijf bandieten, die donderdag in Londen een dubbeldekker voor vrachtvervoer aanhelden, dc twee bewakers bewustelc os sloegen en er vandoor gingen met ruim 9C.OOO gulden. Dit geld was loon dat vandaag uitbetaald zou wor den. Een van de bewakers, die zwaar gewond was is inmiddels overleden. In het Lagerhuis is donderdag gesproken over het grote aantal moorden dat de laatste tijd in Engeland is gepleegd. Volgens de conservatieve afgevaardigde Os borne bedraagt dit aantal sinds 1 december j.l. 51. Volgens hem leidde dit er toe, dat de mening veld wint dat alle toerekenings vatbare moordenaars de dood straf moeten krijgen. De minister van Binnenlandse Zaken, Butler, zei dat er volgens De nationale vergadering van Guinea heeft vrijdagochtend Sekou Toure tot president uit geroepen. Bij de plechtigheid waren de president van de republiek Mali, Modibo Keita, William Tubman, de president van Liberië en afgevaardigden van Ghana, Togo, Nigerië en Sierra Leone aanwezig. de politie in 1960 152 moorden zijn gepleegd, etgen 141 in 1959 en 126 in 1958. Hij deelde mee, dat hij deskundigen had opge dragen. de jongste reeks moor den te analyseren om te zien. ot er nieuwe maatregelen nodig zijn. Een groep conservatieve afge vaardigden diende een motie in, waarin wordt gevraagd, de dood straf te stellen op sexuele moor den. Op het ogenblik staat deze straf op zekere gevallen van moord, zoals moord op leden van de politie of gevangenisfunctio narissen. De directeur van Binnenland se Zaken in Hollandia, de heer A. Boendermaker, heeft de Indo nesische berichten over opstan denen massa arrestaties in delen van Nederlands Nieuw-Guinea „pure fantasie" genoemd. Hij zei dat er niemand was gearresteerd in het gebied van Teminaboean, Fak-Fak en Kai- mana en voegde hieraan toe dat het bestuur het zou toejuichen als buitenlandse waarnemers ter plaatse een onderzoek zouden in stellen om aan te tonen dat de Indonesische berichten volkomen vals zijn. DOOI Een diepe depressie trok langs Schotland naar het noord oosten en veroorzaakte op het noordelijk deel van de Noordzee winden van orkaankracht. Het front van deze depressie trok vrijdagavond over ons land en bracht op de meeste plaatsen lichte tot matige ijzel. Achter het front bevindt zich zachtere lucht. Een nieuwe storing ten westen van de Golf van Biscaye trekt naar Engeland, waardoor de zachtere lucht geleidelijk ook tot ons land zal doordringen. De wind blijft matig tot krach tig tussen zuid en zuidwest waaien, terwijl het overwegend zwaar bewolkt zal zijn met nu en dan enige regen. medegedeeld door het K. N. M. I- te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Lichte dooi. Overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat regen of mot regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Overwe gend lichte dooi. ZON MAAN Het wintert op het IJsseimeer nog varen er schepen over de plas, die echter steeds meer in de greep van dc koude verstart. Reeds nu er plaatsen waar de schepen zich slechts niet grote moeite een weg door het ijs kunnen banen. („A.N.P. luchtfoto) de sigaar waarin u de goede oude tijd terugvindt! Kent u HONNEUR al? 'n Sigaar van klasse voor...3lcH ZATERDAG 28 JANUARI v.m- n.m. Breskens 11-45 12.03 Terneuzen 0.20 12..38 Hansweert 1.00 1.18 Walsoorden 1.10 1.28 op onder op onder ZONDAG 29 JANUARI Jan. v.m- n.m. 28 8.27 17.20 14.43 5.50 Breskens 0.34 12.51 29 8.26 17.22 15.33 6.38 Terneuzen 1.09 1.26 30 8.24 17.23 16.27 7.20 Hansweert 1.49 2.06 31 8.23 17.25 17.25 7.56 Walsoorden 1.59 2.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1