rM t De bescherming van Europeanen in Kongo merkfiets ikszak Belgische staking geëindigd HET WEER WEERBERICHT m- ea MAANSTANDEN 4EUZEN I AERT jr ,ar- cez*! kwaliteit! Urania-, ing bij abonnement: rerneuzeti DINSDAG 24 JANUARI 1961 17e Jaargang Nr 5198 V.A.R -TROEPEN MOETEN VOOR FEBRUARI UIT KONGO Brand aan boord van de «Saratoga» NEDERLANDSE KUSTVAARDER WEER VRIJ Een Zuid-Afrikaanse republiek Hammarskjoeld rapporteert Veiligheidsraad over overleg met Verwoerd DE „NEW YORK TIMES" OVER KENNEDY'S BUITENLANDSE POLITIEK KATANGA INCIDENT AAN DE ALGERIJNS- TUNESISCHE GRENS Nederland krijgt 120 Starfighters INDONESISCHE COMMANDANT OVER BEVRIJDING VAN NIEUW-GUINEA T V-OORLOG IN DENEMARKEN Koningin Elizabeth op tijgerjacht Vorst wint terrein. HOOGWATER wstraat 6-8 lllllltltlllIIII'lüllülltlllüilililil.liliM.11:1 tiütltüiQ U bij EL. 2220, TERNEUZEN OMOTIEF - FONGERS NO. 1ETSEN ïpleet. gezonde beweging ïl 11 Intrprieur-Hoofdredacteui l van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Admmistratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 iironummei 38130 abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per aan 1 f2. Per week 48 ct- Losse nrs 9 ct- Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handete- advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 asar. Na een zondag gehouden bij- jHMBSt tussen Kajeshwar val, de speciale vertegenwoor- (iiger van secretaris-generaal ,_-n>niarsk.ioeld in Leopoldstad vertegenwoordigers van het I corps diplomatique, heeft een ordvoerder der Verenigde Na- ties medegedeeld, dat de Ver. Naties hebben beloofd alle mo- I gelijke hul;» en bescherming te zuilen verlenen aan Europeanen, 1 in de Oostprovincie en in de •vincie Kivoe door aanhangers (va* Loemoemba worden be- ongeveer honderd Europeanen, merendeels Belgen, onder be scherming van de Ver. Naties staan. Vierhonderd anderen zijn reeds uit de provincie Kivoe ver trokken, voornamelijk dank zij .de goede diensten van het daar| gelegerde Nigeriaanse contin gent V. N.-troepen. Tijdens het afgelopen week einde zijn in Stanleystad 33 Bel gen aangehouden, doch maandag waren op één na allen weer vrij gelaten. Er is de Verenigde Na ties slechts één geval bekend waarin losgeld werd geëist en betaald, n.l. in Stanleystad waar de autoriteiten een losgeld van een half miljoen Kongolese franks eisten voor de vrijlating van twaalf Beigen, onder wie drie vrouwen, die eind vorige cipline zouden hebben voorge daan, zei de woordvoerder nog, dat als er incidenten zijn ge weest, déze louter een intern karakter hadden gedragen. Zij zijn in geen enkel opzicht van invloed geweest op het algemeen, gedrag of de taakuitoefening door de Nigerianen. Voor het militaire kamp Kokoio in Leo poldstad hebben 1.500 manschap pen van het Kongolese leger maandag een parade gehouden, in verband met de bevordering van kolonel Moboetoe tot gene- raal-majoor. De Verenigde Arabische Repu bliek heeft secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld een nota gezonden waarin wordt geëist dat maatregelen worden geno men om de terugkeer van het i Hevliaalilt' nralen moe- I ten militairen van de I Verenigde Naties ingTij- J pe® na aanvallen van opstandige Baloeba's. Bij i een vuurgevecht met Baloebft's, enige kilome- ters buiten Luena, wer den drie Zweedse mili tairen gewond. Zij wer den met een helikopter overgebracht naar het hospitaal van Kamfna. Foto: Majoor KurtSkcog j Jïirt cp draagbaar. Hij heeft kogels in '4ju .sehoudei en been gekro- ,ge». In afwachting van m helikopter turen sol daten in de bosjes om L Jhivt eer ast te worde tu De Amerikaanse marine heeft maandagavond te Londen be kendgemaakt, dat zeven opva renden van het Amerikaanse vliegdekschip „Saratoga" maan dag bij een brand aan boord van het 60.000 ton metende oorlogs schip zijn omgekomen. De brand brak uit in een werktuigbouw kundige afdeling en duurde twee uur. Het schip voer op dat ogen blik door de Aegeïsche Zee. De zeven slachtoffers, onder wie vier officieren, kwamen door verstikking om het leven. Een rijfde officier werd ernstig ge wond. Volgens de Amerikaanse ma rine is de brand het gevolg van een lek in een benzinetank. De „Saratoga" is op eigen kracht naar Athene doorgevaren waar hij met geringe vertraging aankwam. Ook andere bemanningsleden liepen verwondingen op. De „Saratoga" maakt deel uit van de Amerikaanse zesde vloot. Het oorlogsschip is van hetzelfde type als de „Constellation", die vorige maand te Brooklyn door een zware brand werd geteisterd. Vier schepen van deze klasse maken deel uit van de Ameri kaanse vloot. Zij hebben elk een bemanning van 3400 en hebben plaats voor negentig vliegtuigen. De „Saratoga" is voor anker gegaan in de Baai van Phaleron bij Piraeus, de havenstad van Athene. In de laatste drie bastions van de Belgische stakingsbeweging, Luik, La Louvrière en Charleroi, is maandagochtend voor het eerst sinds 34 dagen weer nor maal gewerkt. „In het gehele land is de toe stand weer normaal", aldus ver klaarde een woordvoerder van het bureau van de premier, prof. Eyskens. Zaterdag besloot het coördinatiecomité van Waalse vakbonden, geleid door de adj.- seeretaris-generaal van het socialistische vakverbond André Renard, de staking op te schor ten. „De strijd zal met andere middelen worden voortgezet". Bij, het einde van de staking steeg het aantal slachtoffers tot vier. In het ziekenhuis van Luik overleed de 25-jarige Alfred Boutet, die tien dagen geleden door een kogel in de hals werd getroffen. Boutet was een staker, maar nam niet deel aan de de monstratie die door politie en rijkswacht uiteen werd geslagen. De staking, die de tegenstel lingen tussen Wallonië en Vlaan deren opnieuw scherp in het daglicht bracht en soms tot een burgeroorlog dreigde te leiden, begon 20 december, toen 60 pro cent van het overheidspersoneel gehoor gaf aan een oproep van de socialistische partij en uit pro test tegen de „Eenheidswet" het werk neerlegde. Het wetsontwerp beoogde, door nieuwe belastingen, beperkingen van de sociale voorzieningen en vermindering van de overheids uitgaven financieel herstel en economische expansie". De actie van 600.000 stakers die ge paard ging met ca 1.300 sabota gedaden kostte het land ech ter naar schatting 10 miljard francs (ca 750 miljoen gulden). Ondanks het krachtige verzet keurde de Kamer van Volksver tegenwoordigers de Eenheidswet goed. Het ontwerp werd gisteren bevel van de Britse admiraliteit Het Nederlandse kustvaartuig „Erebus" (477 brt.) van de rederij H. Schothorst in Gro ningen, dat zaterdag in de Engelse haven Silloth (Cumber land) aan de ketting was ge legd, is weer vrij gegeven. Bij aankomst in de Engelse haven met een lading potas aan boord, werd het vaartuig op in de Senaatscommissie bespro ken, en zal naar wordt verwacht omstreeks midden februari door de Senaat worden aangenomen- Het lijkt vrij zeker dat, na goedkeuring van de wet, het par lement zal worden ontbonden en nieuwe verkiezingen zullen wor den gehouden. De uitvoering van de Eenheidswet zou dan kunnen worden gewijzigd of opgeschort. aan de ketting gelegd in ver band met een Britse vordering die van anderhalf jaar geleden dateert. Zondag is het beslag op de „Erebus" opgeheven, hangen de een gerechtelijk onderzoek naar de vordering op de Gro ningse reder. Het kustvaartuig zal de reis vervolgen naar Rouen in Frank rijk. L Tijdens deze bijeenkomst had- de* de diplomatieke vertegen - vwaordigers uiting gegeven aan hu* bezorgdheid over de veilig heid van hun landgenoten in dw twee provincies na de over- bpffliging van oud-premier Loe- RMemba uit Thijsstad naar Eli zabeths tad. De V. N.-woordvoerder deelde week waren gearresteerd. Dit geld werd door de Belgische ge meenschap in Stanleystad bijeen gebracht. Er zouden zich in en om Stan leystad nog iets minder dam dui zend Europeanen bevinden, voor het grootste deel Belgen. Naar aanleiding van berichten uit Lagos dat zich onder de Nige mede. dat in Stanleystad, de riaanse troepen in Kongo enige hoofdstad van de Oostprovincie,gevallen van inbreuk op de dis- idarmes het drietal dadelij'' toen het geblinddoekt «r- t gebonden armen, uitstapte werden niet in het gezien: lagen. )e onderofficier deelde ro<* de drie gevangenen na £>e .handeling in een jeep zijn vorpen die het vliegveld ver jaar schatting is er een mi lt verlopen tussen het uit- ppen uit het vliegtuig en het ment waarop de gevangenen de jeep werden geworpen- en van de drie is tijdens de [handeling gevallen, aldus rapport. Vice-president Richard Nixon ft dinsdag afscheid genomen voorzitter van de Amerikaan- Senaat. Hij schonk de sena ren twee in drie minuten lriv ende zandlopers, om de tiJc n hun redevoeringen te kun- vaststellen. Mike Mansfield, de leider de mocratische senaatsfractie^ klaarde dat de democratism: hatoren immer grote waard ïg hebben gehad voor de .-m1^ me, begrijpende en verdraag me wijze, waarop u de de!*'1 n heeft geleid." •e secretaris-generaal dei- Verenigde Naties Hammar- sfc^oeld heeft bij de Veiligheids raad verslag uitgebracht over de gedachtenwisselingen, die hij ge- «Nrende zijn Zuid-Afrikaanse iele met de premier van de Unie, <*-. Verwoerd, heeft gehad. Hij aagt hierin dat het overleg over de zgn. „apartheidspolitiek" aeer nuttig" is geweest. „Ik beschouw de besprekingen niet als geëindigd. Ik verwacht voortzetting ervan op een ge- eigend tijdstip, waarbij het mijn bedoeling is nieuwe pogingen in het werk te stellen om een ge schikte oplossing te vinden voor het vraagstuk, zoals dat door de raad in de in 1960 aanvaarde reaolutie over het probleem der Zuid-Afrikaanse apartheidspoli tiek werd gesteld", aldus Ham marskjoeld. Met betrekking tot de zinsnede ia de resolutie, waarin hem wordt verzocht om, in overleg met de Zuid-Afrikaanse rege- ri*g, „regelingen te treffen, waardoor in deze zaak de begin selen van het handvest worden boog gehouden", verklaart Ham marskjoeld dat er „tot nu toe «og geen wederzijds aanvaard bar» oplossing is gevonden". Hij voegt hieraan toe: „Deze zaak heeft echter nog geen beslissend stadium bereikt en ik zal er mijn aandacht aan blijven schenken". Hammarskjoeld meldt ook in niin rapport, dat dr. Verwoerd te kennen had gegeven het overleg met hem „nuttig en opbouwend" te achten. De Zuid-Afrikaanse premier had hem daarom uitge nodigd Zuid-Afrika op een ge- sriiikt tijdstip nog eens te be zoeken en het overleg voort te zetten. Dr. Verwoerd zei, dat de Zuid- Afrikaanse regering dit contact met de secretaris-generaal van <*e Verenigde Naties wil voort zetten. Hammarskjoeld is 6 januari Kongo naar Zuid-Afrika ge vlogen met instructies van de Veiligheidsraad, de Zuid-Afri kaanse regering tot een bespre king van haar apartheidsbeleid te bewegen. Het bezoek van Hammarskjoeld was aanvanke lijk vastgesteld op augustus 1960 maar moest In verband met de Kongolese crisis uitgesteld worden. Verwoerd heeft maandag in het parlement verklaard, dat de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Louw, vorig jaar in Londen regelingen had getroffen opdat Hammarskjoeld tijdens zijn bezoek aan Zuid- Afrika vrij zou zijn in de keuze van degenen die hij zou willen spreken. Alle door Hammar skjoeld gevraagde medewerking hiertoe was verleend. Dè „New York Times" weet te melden dat president Ken nedy de Amerikaanse politiek tegenover Rusland niet funda menteel zal veranderen, maar wel bereid is een nieuw begin mot onderhandelen te maken I als de Russen zich van hun 'kant ook tot eerlijk overleg be reid tonen. Kennedy zou niet afwijzend staan tegenover een topconfe rentie, maar er in elk geval op staan dat een dergelijke confe rentie grondig wordt voorbe reid. Wat Cuba betreft, aldus het blad, vrezen sommige diploma ten dat Kennedy ongunstige reacties in de Latijns-Ameri kaanse landen zou kunnen op roepen als hij „te vastberaden en snel" tegen het regime van Castro optreedt. Kennedy's adviseurs zouden ook aandringen op krachtiger steun voor de Westers gezinde Kongolese leiders. Kongolese V.A.R.-hataljon naar Cairo nog vóór het einde van de maand te verzekeren. Dit be richt de radio en pers van Cairo. Radio-Cairo berichtte dat tot de terugtrekking is besloten in overeenkomst met de besluiten van de „Afrikaanse topconfe rentie" in Casablanca. De zes landen die aan deze conferentie hebben deelgenomen verklaar den dat zij hun troepen in Kongo aan het opperbevel van de Verenigde Naties zouden onttrekken. De regering van de Verenigde Arabische Republiek had hiertoe reeds eerder beslo ten, maar het secretariaat van de Verenigde Naties „bleef tal men en om uitstel vragen", aldus Radio-Cairo. De Afro-Aziatische solidari- teitsconferentie in Cairo ver zocht zondag de landen die hun troepen aa!n het V. N.-opper- bevei in Kongo hebben onttrok ken deze ter beschikking te stellen van „de wettige regering van Kongo in Stanleystad". De secretaris-generaal der Ver. Naties, Hammarskjoeld, heeft maandag te New York verklaard dat hij onverwijld maatregelen zaj treffen voor het vervoer uit Kongo van de troepen aldaar der V. A. R. Er bevinden zich 519 V. A. R.- militairen in Kongo. Volgens een speciale corres pondent van het Britse conser vatieve blad „Daily Telegraph" in Katanga wordt thans in Elisabeths tad ter versterking van het leger van president Tsjombe een Europees „buiten lands legioen" gevormd dat reeds uit meer dan duizend Bel gische, Italiaanse Franse, Duit se, Ierse en Britse vrijwilligers zou bestaan en waarvan het wervingscentrum zich in Brus sel zo-u bevinden. Sommige vrij willigers, aangetrokken door de hoge soldij, zouden de Katan- gese nationaliteit hebben aan genomen. Aan de andere kant, zo ver volgt het blad, verstrekken de communisten financiële en mi litaire hulp aan de aanhangers van Loemoemba in de provin cies Oost en Kivoe, door be middeling van de Verenigde Arabische Republiek. Het Algerijnse persbureau T.A.P. heeft gemeld dat maan dag door vuur van Franse artil lerie aan de grens tussen Alge- rië en Tunesië vier Tunesiërs, van wie drie vrouwen, zijn ge dood. Verscheidene andere wer den gewond. Nederland zal in totaal 120 Starfighters krijgen, aldus is in Navo-kringen in Bonn ver nomen. Van dit aantal worden 95 vliegtuigen heirokken uit de „pool" die wordt gevormd door Nederland, West-Duitsland, Eel- gië en Italië. D< bouw van 25 Starfighters v L'dt bekostigd uit een fonds van 140 miljoen dollar (circa 530 miljoen gul den), dat de Verenigde Staten voor de bouw van 100 Starfigh ters hebben beschikbaar ge steld. De vier landen zullen om streeks 1965 in totaal 1.045 Star fighters bezitten. In West-Duits- iand zullen, naast de 604 ge- Het Indonesische leger „wacht slechts op de opdracht Irian te bevrijden", zo heeft de tijdelijk militaire bevelhebber in Oost- Indonesië, luitenant-kolonel Bus- jiri, volgens „Antara" meege deeld. Volgens dit Indonesische pers bureau zou Busjiri, die commen taar gaf op het bezoek van de Indonesische missie aan Moskou, gezegd hebben dat leger en volk van Indonesië op „de dag van het grote spel" wachten. Hij vroeg bestuur en militaire lei ders in dé oostelijke provincies waakzaam te zijn. meenschappelijk vervaardigde Starfighters, nog 96 jagers en - 30 Starfighters-lestoestellen (voor twee personen) in gebruik zijn. Deze toestellen hebben ds Verenigde Staten aan de bonds republiek verkocht. Beige krijgt 75 toestellen uit het "Europese bouwprogramma en 25 uit het Amerikaanse fonds, Italië resp. 75 en 50. In de bondsrepubliek zijn twee produktiegroepen gevormd, „Noord", die o.m. Weser-Flug- zeugbau en Hamburger-Fiug- zeugbau omvat, „Zuid" met o.m. Messerschmidt, Dornier, Hein- kei en Siebel. In Nederland, België en Italië nemen Fokker- Aviolanda, Sabcafairy en Fiat aan de produktie deel. De Amerikaanse General Electric straalmotoren worden door F. N. tn België en B. M. W. in West-Duits]and in licentie ge bouwd. De prijs van een Starfighter is ongeveer 4,5 miljoen gulden. Het oorspronkelijke verdrag voor de gemeenschappelijke bcruw van Starfighters dateert van 5 maart 1960. Op de Navo- vergadering, die in december in Parijs werd gehouden, sloot ook Italië zich bij dit verdrag aan. De Starfighter zal worden ge bruikt als jager, jagerbommen werper en verkenningsvliegtuig. De Zuidafrikaanse volksraad heeft zich maandag in eerste lezing met 91 tegen 52 stemmen uitgesproken voor het wetsont werp vair de regering tot invoe ring van de republikeinse staats vorm in Zuid-Afrika. De volksraad verwierp amen dementen op het ontwerp die de verenigde en progressieve partij hadden ingediend. De leider van de verenigde partij, De Villiers Graaf, had een amendement ingediend waarin de verzekering werd gegeven dat een Zuidafrikaanse repu bliek deel zal blijven uitmalven van het Britse gemenebest en dat de fundamentele rechten zullen worden gewaarborgd ter verzekering van de nationale dement in het ontwerp zien op genomen waarin wordt toege zegd dat er een nauwkeurige grondwet zal zijn, dat de rech ten van de minderheden zullen worden beschermd en dat alle burgers, ongeacht ras of huids kleur, aan de regering zullen kunnen deelnemen. De Zuidafrikaanse minister president, Verwoerd, heeft vóór de stemming in een toespraak gezegd dat de Zuidafrikaanse republiek in het gemenebest zal blijven, maar alleen indien dit zijn huidig karakter blijft be houden. De minister van Financiën, Dönges, heeft gezegd dat indien men de denkbeelden van de oppositiepartijen zou verwerke lijken, de Zuidafrikaanse re gering in handen zou worden gelegd van landen als Ghana en do Maleise federatie. Deze ten- eenheid De leider van de progressieve Pel? zou.ael? aan nu eP. 08 partij, Steytler, wilde esn amen- i toekomst kunnen verhinderen dat een bepaalde grondwet hi Zuid-Afrika woTdt aangenomen. De Deense monopolie-raad, een regeringsinstelling, heeft vier Deense fabrikanten van televi sie-ontvangers gelast de levering van toestellen aan een aantal kleinhandelaren te hervatten. De fabrikanten hadden die levering stopgezet nadat de betrokken winkelbedrijven waren begonnen de prijzen van radio en TV-toe- stellen te verlagen. Die prijsver laging begon einde december vorig jaar en duurt nog steeds voort. Zij beloopt in sommige ge vallen een derde van de oorspron kelijke prijs. Nu de fabrikanten de levering hebben hervat, is het echter het publiek dat de kat uit èe boom schijnt te willen kijken en met aankopen wacht in de hoop dat de prijsdaling' nog verder zai doorzetten. Oostelijke winden voeren kou de lucht over Noord-Duitslanri naar Nederland. Zij worden in stand gehouden door een gebied van hogeluchtdruk boven Scan dinavië en enkele lagedrukgebie den ten zuiden van ons land, met kernen nabij West-Frankrijk en boven het Middellandse Zeege bied. Een opvullende depressie bo ven Duitsland veroorzaakte ook bij ons veel bewolking, maar in Duitsland zelf sinds zondagavond bovendien ook sneeuwval. Dit sneeuwgebied verplaatste zich in de loop van maandag ge leidelijk naar het westen en was in de avond onze oostgrens dicht genaderd. In Noord-Duitsland ligt nu in' grote delen 10 tot 20 cm sneeuw. Hierdoor wordt de naar ons land aangevoerde lucht vooral in de nacht nog verder afgekoeld, zo dat de vorst zich over geheel Ne derland naar het westen zal uit breiden, waarbij de komende paar dagen nog een geringe da ling van de temperatuur te zien zullen geven. De Oceaandepressies, welke met grote activiteit vanuit het westen komen aanjagen, veran- De reis van het Britof koninklijke i»uar naai India: In Killen plaatst» het paar een grote kran- op het graf van Matlat ra Gandhi. NEDERLANDER IN BELGIE AANGEHOUDEN. De politie te Antwerpen heeft de 28-jarige Nederlander H. H. uit Eijgelshoven aangehouden. H. wordt verdacht van diefstal van 6500,en van een auto. Hij zal over de grens worden ge zet en aan de Nederlandse auto riteiten worden uitgeleverd. Koningin Elisabeth van Enge- Het bezoek aan Jaipur valt land is gisteren in de wildernis niet binnen een officieel pro van Rajastan op tijgerjacht ge- gramma voor het bezoek van gaan. Tegen het vallen van de drie weken aan India, duisternis bevond zij zich op In de namiddag hadden twee- ongsveer 15 km van het jacht- honderd drijvers vergeefs ge- huis van de marahadja van tracht de tijger uit zijn schuil- deren ten zuidwesten van Ierland hun koers, om in noordeliike X 'r" fins- richting te verdwijnen. Er zQn «i —r «dtëfc '-«JP mFP^E geen aanwijzingen dat zij de eerstkomendie paar dagen invloed op het weer in Europa kunnen gaan uitoefenen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Oostelijke wind. Veel bewolking, maar geen sneeuw van enige betekenis. In het noordoosten en westen enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige en langs de Wadden kust matige tot krachtige ooste lijke wind. Lichte vorst tot tem peraturen om het vriespunt. DINSDAG 24 JANUARI. v.m. n.Hi. Breskens 7.29 8.06 Terneuzen 8.04 8.41 llansweert 8.44 9.21 Walsoorden 8.54 9.31 Jaipur, wiens persoonlijke gast zij is. Ook de hertog van Edin burgh neemt aan de tijgerjacht deel. Verenigingen voor dieren bescherming in Engeland en India hebben tegen de jacht geprotesteerd. Zelfs toen nog niet vaststond dat het koninklijk paar actief aan de jacht zou deelnemen gingen protesten op. plaats te jagen. De koningin en de hertog van Edinburgh gin gen evsn naar het jachthuis terug, maar trokken daarna weer het oerwoud in. Zij had den ieder een afzonderlijk plat form. Na vier uur vergeefs te heb ben zitten wachten keerden de koningin en de hertog van Edin burgh naar het jachthuis terug. Er is geen schot gelost. ZON MAAN op onder op «wier Jan. 24 8.32 17.13 12.18 1.48 25 8.31 17.14 12.48 2.54 26 8.30 17.16 13.21 3.47 27 8.28 17.18 13.59 4.5#

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1