9-13 >9 (§aulle niet ontevreclef\-, (goodwill De toestand in België EENHEIDSWET AANVAARD Weeroverzicht >op in iming wonen J 139,- f279,- Belgische rebellen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT ubelen del 1961 rdijnstoffen i korting nrichting ct 98 Ct Het huwelijk in Asker Radio de Koek 'dag 13 januari 1%1 enz. U minstens ■Fmnkeritig- bij abonnement: T-eraeuzen Dfefecteur-Hoofdredacteur I. van de San de Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct ZATERDAG 14 JANUARI 1961 17e Jaargang Nr 5190 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, rei neuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. in het afgelopen weekeinde heeft de Franse president het refe rendum doen houden over zijn Algerijnse beleid. De kiezers in Frankrijk en in Algerije moesten zich uitspreken over de vraag, of zij goedkeurden dat de bevolkingsgroepen in Algerije recht kregen op zelfbeschikking: en of werd gebillijkt, dat in de tussentijd het bestuur van Algerije werd gereorganiseerd, zodat dit gewest al een grote mate van zelfbestuur zou hebben. Xu zien velen terecht in deze maatregelen het begin van een onafhankelijk Algerije. Trouwens De Gaulle had al gesproken van een „staat met eigen regering en eigen wetten", al wenste hij zelf dan wel dat deze nauw met Frankrijk verbonden zou blijven. Maai er waren genoeg tegenstanders die van Algerije als Frans gebied niet willen afzien. Zij stemden dus tegen. Bovendien keerden zich tegen de president de linkse groepen, die juist verder willen gaan, en die wensen, dat De Gaulle aanstonds zal gaan praten met de rebelse moslims van de F. L. N„ om met hen overeen te komen, hoe men een bestand kan sluiten en zo snel mogelijk kan komen tot een volksstemming. De Gaulle wil, dat eerst het vuren wordt gestaakt. Dat daarna een bepaalde periode van rust heerst. En dat dan pas van een volksstemming over zelfbeschikking kan worden gesproken. De uiterste linkerzijde vindt, dat men onmiddellijk mot de rebellen de mogelijkheid van onafhankelijkheid moet regelen. Zo kreeg de president twee volkomen tegengestelde vijanden. BKHOORLIJK RESULTAAT. Als we dit bedenken is het re sultaat voor hem nog meegeval len Van de opgekomen kiezers in het moederland steunde 75 c/c hem. Wei was het aantal onthou dingen heel groot, zo bijna 25 c/c. Dat komt er dus op neer, dat van het totale aantal kiesgerechtig den ruim 56 ':c achter de presi dent stond, en twee jaar geleden nog ruim 66 'r. Maar de motie ven van de wegblijvers kent men niet. Misschien zijn zijde hele zaak moe. en geven zij aldus toch aan de president een vol macht, om zijn gang maar te gaan Wellicht begrijpen zij er niets meer van. Dat kan ook. De Gaulle stelt namelijk in uit zicht, dat bij een volksstemming over de toekomst van Algerije de Europeanen en de moslims zich zullen verzoenen, om samen een nieuw Algerije op te bouwen. Dit vooruitzicht is rijkelijk op timistisch. Voorzover men kan nagaan, wil de grote meerderheid der moslims de onafhankelijk heid. zonder veel banden met Frankrijk. En wensen de Euro peanen vrijwel allen, dat Alge rije integendeel helemaal Frans blijft. De zelfbeschikking zou dus uitlopen op een volkomen scheiding van de twee bevol kingsgroepen envan het land Dit echter willen de mo- hamedaanse rebellen van de F. L. N. niet. En zij kondigen aan, te zulten doorvechten, totdat het gehele gewest onafhankelijk zal zijn geworden. Wat geeft dan het referendum, als hot toch geen einde maakt aan de oorlog, zo hebben mensen geredeneerd, die de draad kwijt raakten, en aan het stemmen de brui gaven. WAT NU? Wat gaat De Gaulle nu doen. zo vraagt men zich af. Hij kan het bestuur van Algerije reorga niseren om de moslims meer zeggenschap te geven en hun zelfbestuur voor te bereiden. En dat zal wel gebeuren. Kan hij ook een einde maken aan het vechten? Alleen als hij gaat on derhandelen met de F- L. N. Nu kan hij dit wel doen, maar dan is de vraag, hoe het leger daarop zal reageren. Dit leger is met de F. L. N. in een oorlog verwikkeld, en zal het niet pret tig vinden dat met de vijand wordt onderhandeld, zonder dat deze is verslagen. Natuurlijk zijn de mannen van de strijdkrach ten verdeeld. Aangenomen moet worden, dat de oudere officieren en de beroepssoldaten niets wil len weten van onderhandelingen met de vijand. Maar anderzijds: als men eenvoudig dooiveeht zonder te onfjgrhandelen over de politieke vraags,ukKen, kan de oorlog nog jaren voortgaan. Daarom houden de meeste waar nemers het er op, dat na ver loop van tijd toch onderhandelin gen zullen plaats vinden over de manier, waarop aan Algerije de onafhankelijkheid zal worden verleend. Ket komt. er dan op aan, de belangen der Europese minder heid te behartigen, ze bijvoor beeld uit te kopen, of hun te waarborgen dat zij voort kun- Fn de nacht van donderdag op t rijriag is een opslagplaats van levensmiddelen in Leerdam, een houten loods van 70 meter leng te, tot de grond toe afgebrand, he brandweer van Leerdam kon niet veel meer doen, dan het overslaan van het vuur op de naastgelegen gebouwen tegen gaan. De schade, welke het vuur aan richtte, wordt op minstens twee Ion geraamd. nen werken met behoud van hun bezii, ofdat er toch iets van verdeling komt, en dat een stuk je Frankrijk wordt bewaard aan de Atrikaanse kant van de Mid- delandse Zee. Er zal voorlopig niet veel veranderen, maar op grond van de uitslag der stem ming kan De Gaulle zich er op. beroepen, dat hij in het moeder land voldoende vertrouwen heeft behouden om verder te gaan op zijn eigen afgebakende weg. BELGISCHE STAKERS. Hoewel de tegenstellingen bin nen de Franse natie groot zijn, kan men er toch niet spreken van lange heftige sociale conflicten. Er zijn wel vrij veel moeilijk heden, doch gewoonlijk van be perkte duur en niet over de gan se linie. Dat is nu in België an ders geworden. De socialistische arbeiders van Wallonië zijn in i evolutionair vaarwater terecht gekomen, met hun buitenparle mentair verzet tegen de wet op de bezuinigingen. Vrijdag heb ben groepen van hen het station van Luik, het postkantoor en een krantenbureau bestormd, en het is er zo heet toegegaan, dat hel leger de politie te hulp moest komen. Er viel één dode. Men kan zich nauwelijks voor stellen, dat de voorgestelde be zuinigingen op zichzelf de oor zaak zijn van zulk een langdu rige stakingsactie en demonstra ties. Goed. het leven wordt mis schien iets duurder door nieuwe indirecte belastingen; maar als een bepaalde prijsgrens wordt overschreden, moeten wettelijk de lonen worden aangepast. Het is waar dat men straks niet zo vroeg als nu met pensioen zal kunnen gaan, of dat gehuwde vrouwen minder gemakkelijk werklozensteun kunnen krijgen. Maar dat kan toch geen oorzaak zijn van revolutionaire en ge welddadige acties! Waarschijnlijk zijn de Walen verbitterd bij het vooruitzicht, dat de Vlaamse meerderheid eco nomisch en politiek steeds meer gaat betekenen, en dat het met de traditionele leidende positie van de Walen is gedaan- Vooral omdat zij beweren, dat de inves teringen in Walenland achteruit lopen en dat de werkgelegen heid daar afneemt. Door sluiting van mijnschachten is dat ook wel waar. De centrale regering zal dus goed doen, de economische achteruitgang van Walenland te stuiten, anders loopt het bestaan van de Belgische staat zelf ge vaar. Het Waalse „nationalisme" is een sterke en emotionele fac tor gebleken. CUBAANS NATIONALISME. Wilde lieden in Walenland heb ben al gezegd, dat Wallonië werd „gekoloniseerd" door de Vlaamse meerderheid. Men moet daarbij denken aan het nationa lisme in vroegere koloniën en aan de Cubaanse agitatie tegen de „yankee" de Amerikanen die voorheen zulke sterke economi sche posities innamen. Na de breuk in de diplomatieke betrek kingen tusen Cuba en de V. S. heeft de Veiligheidsraad het con flict twee dagen lang behandeld, zonder dat een resolutie is aan genomen; de twee partijen ble ken nog te onverzoenlijk tegen over elkaar te staan, om van verzoening te willen spreken. Toch moet men hopen, dat zij nog eens een akkoord zoeken. Cuba verliest financieel veel door de twist, de V. S. ook, en al leen de Sowjet-Unie is de lachende derde, doordat zij po seert als belangeloze vriendin van Fidel Castro. Dr. A. C- i Nadruk verboden. Prinses Astrid en haar echtge noot, de heer Johan Martin Fer- ner, by het verlaten van het dorpskerkje van Asker, waarin zy donderdag in de echt werden verbonden. Adv.) .Noordstraat 102 - Te'efoon 31M Terneuzen EX-DARUL ISLAM COMMANDANT WIL MEEWERKEN AAN VEROVERING VAN NIEU W-GUINEA Een voormalige Indonesische opstandelingenleider, Bahar Ma- talioe, verklaarde vrijdag op een persconferentie te Makassar, dat hij bereid is zijn deel bij te dra gen in de pogingen om Neder lands Nieuw-Guinea te verove ren. Bahar Nattalioe was een der aanvoerders van de Darul Islam en gaf zich verleden jaar met een groot aantal volgelingen over aan de regeringstroepen. Hij ver klaarde op de persconferentie, dat hij en zijn mensen beschik ken over een voldoende gevecht s- ervaring en geen verdere mili taire opleiding nodig hebben. V. N.-VLIEGTUIG BESCHOTEN Loemoembagezinde troepen te Manono in Noord-Katanga heb ben vrijdag gevuurd op een vlieg tuig van de Veienigde Naties, dat Marokkaanse versterkingen ver voerde naar de stad. Volgens de eerste in Elisabethstad ontvan gen berichten is een Marokkaan ernstig gewond. Het vliegtuig was met onge veer vijftig Marokkanen geland en vervolgens met de gewonde naar Elisabethstad teruggekeerd. Volgende vliegtuigen zouden niet in Manono hebben kunnen lan den. Een woordvoerder van de Ver. Naties heeft later bevestigd, dat een Marokkaan is gewond. Maar in tegenstelling tot de eerste be richten is niet bekend waar het betrokken vliegtuig is. Het is niet naar Elisabethstad terugge keerd. De inzittenden van het bescho ten vliegtuig moesten onder be scherming van Nigeriaanse V.N.- militairen uitstappen. De Nige- rianen zouden pogen te beletten dat het vliegveld in handen valt van de Kongolese soldaten die het omsingelen. (Advertentie) B1NNENVERINGBED HAZET-EABRlEKfN ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBEO GROTE BRAND IN LEERDAM Donderdagavond om ongeveer half twaalf is brand uitgebro ken in een opslagplaats van levensmiddelen in Leerdam. De opslagplaats, een houten ge bouw van plus minus 70 meter lang met een geteerd dak, brandde in korte tijd als een lakkei. De brandweer uit Leer dam, die was uitgerukt met drie brandweerwagens moest zich beperken tot het beschermen van de belendende percelen. De schade aan de levensmiddelen- voorraad bedraagt zeker twee honderdduizend gulden. Ook twee vrachtwagens, die in de loods stonden, zijn opgebrand. Het bedrijf is tegen brand schade verzekerd. De gezondheidstoestand van schrift: premier Eyskens is bevredigend, maar de artsen hebben hem voorgeschreven verscheidene dagen thuis te blijven. Dit is vrijdagochtend van de zijde van zijn kabinet vernomen. Op initiatief van het nationaal comité voor Waalse socialistische actie zijn vrijdagochtend onge veer 400 Waalse .socialistische volksvertegenwoordigers, sena toren en burgemeesters achter gesloten deuren in Saint-Servais nabij Namen bijeengekomen. Leden van provinciale raden en wethouders, die met hun burge meesters waren meegekomen, kregen geen toegang tot de zaak Boven de ingang van het ver gaderingsgebouw wapperde een reusachtige Waalse vlag een haan op een gele achtergrond en boven de spr ikeistribune stonden twee borden met het op- ge- .Wallonië heelt er noeg van". Na afloop van <le vergadering der Waalse socialisten in Saint- Servais werd bekend gemaakt dat eenstemmig een resolutie werd goedgekeurd waarin onder meer voor Wallonië het recht op zelfbeschikking wordt geëist als mede het recht om de wegen voor zijn eigen economische en sociale expansie te kiezen. Voorts werd besloten bij de koning een audiëntie aan te vra gen waarop de" vorst een adres zal worden overhandigd waar van de bewoordingen eenstem mig zijn goedgekeurd. De inhoud van het adres zal worden be kendgemaakt na de audiëntie. De vergadering betuigde „na een gruwelijke en verbeten staking gedurende een maand" haar soli dariteit met de Waalse arbeiders. Vastgesteld wordt dat de „cen traliserende politiek de verslech tering van de economische toe stand in Wallonië doet toenemen en bespoedigt en op scherpe wijze het probleem doet rijzen van het politieke bestel van Bel gië". Bij het verlaten van de zaal Verklaarden talrijke vertegen woordigers aan journalisten: „Wij hebben gestemd voor het Franse Wallonië". Het bestuur van de algemene centrale van het Belgische alge mene vakverbond i socialistiscn) heeft zich vrijdag uitgesproken tegen het beëindigen van de on derhoudswerkzaamheden als sta kingswapen. De algemene cen trale vertegenwoordigt de aange sloten arbeiders met uitzonde ring van het personeel dei open bare diensten en de metaalbe drijven. Politie en rijkswacht hebben vrijdagmiddag te Verviers een uur lang strijd geleverd tegen een menigte stakers die een in val wilden doen in een waren huis. Twee personen werden ge wond. De politie heeft een nog onbekend aantal personen opge bracht. Dc Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vrijdagmiddag inet 115 tegen negentig stemmen, bij één ont houding. het ontwerp van de zg. Eenheidswet aanvaard. Alle aanwezige R. K. afge vaardigden stemden op één na voor het ontwerp, «venals het merendeel van hun liberale coa litiegenoten. Tegen stemden de aanwezige socialisten, (1e twee communisten, zes liberalen en een Vlaamse nationalist. Degene die zich van stemming onthield was een lid van de K. K. fractie. Het wetsontwerp gaat nu naar de senaat, die op 17 januari bij eenkomt. De zetelverdeling is daar: 91 Rooms-Katholieken. 65 socialisten, 18 liberalen en 1 communist. Premier Eyskens die donder dag in de Kamer onwel was ge worden en enige dagen rust moet houden, werd vervangen door zijn minister van Binnen landse Zaken, de liberaal Lefèb- vre. Vóór de stemming was het tot een felle woordenwisseling tus sen déze minister en de socialis tische leiders Collard en Van Acker gekomen. Collard, die partijvoorzitter is, deed een be roep op de meerderheid, een ge- haar te maken dat het mogelijk zou maken, dat alle mensen van goede wil zich verenigen voor het oplossen van de bestaande vraagstukken. Volgens hem kon de Eenheidswet alleen deze op lossing niet brengen. Er waren structurele hervormingen nodig, zowel op politiek als op econo misch gebied. „Het Waalse vraagstuk is een sociaal pro bleem geworden. Het is het dra ma van een land dat sterft", aldus Collard. De dood van Wal lonië zou echter niet Vlaanderen tot voordeel zijn. „Het is zeer zeker mogelijk, de wettige rech ten van het Vlaamse volk te ver zoenen met de wil van het Waal se volk om op eigen grond te wonen en te werken" zo meende de socialistische leider. De voorzitter van de christelij ke (R. K.) volkspartij, Lefèbvre, verklaarde bereid te zijn, het Waalse vraagstuk te bespreken teneinde de vroegere welvaart van het land te herstellen. Hij herinnerde er aan. dat het denk beeld van een rondetafelconfe rentie van alle partijen voor het eerst twee jaar geleden op een congres van zijn partij was ge opperd. De C.V.P. kon echter niet „onder de druk van de straat" aan de conferentietafel gaan zitten. Minister Lefèbvre beperkte zich er toe te verklaren, dat aan vaarding van het wetsontwerp in de twee Kamers van het parle ment was verzekerd. Het was de taak van de regering de econo mische, financiële en sociale doe len van de Eenheidswet te be reiken. Tenslotte deed hij een beroep op de stakers om het werk te hervatten. In de Borinage, waar zich vrij dag geen enkel ernstig incident voordeed, bestaat een neiging on der de arbeiders om het werk te hervatten. In het gebied van Charleroi is in somige kolenmijnen het werk voor 25 tot 40 procent hervat. In de Antwerpse haven neemt de activiteit toe. Vrijdag waren 2.500 van de 13.000 havenarbei ders aan het werk. Oud-premier Van Acker, die be. schouwd wordt als de ieider van de gematigde vleugel in dc socia listische partij, noemde deze reactie tan dc regering op hel beroep van Collard „onwaardig". „U zult de gehele verantwoorde lijkheid moeten dragen voor het geen er gaat gebeuren", zo riep hij verontwaardigd uit. De regering en de coalitie in het parlement beschuldigde nij ervan, dat zij de socialistische voorstanders van een verzoening „in de kou hadden laten staan". „Wij hebben u de hand gereikt, maar die hebt u afgewezen. De landsbelangen zijn opgeofferd aan kwesties van eigen liefde. Gaat heen", aldus Van Acker tot de ministers. Volgens hem was er n.l. maar één „solution", n.l. de „dissolution". Voordat de Kamer tot stem men overging, verklaarde Col lard nog, dat de regering, en in het bijzonder de premier, van mislukking tot mislukking het land heeft geleid tot zijn huidige positie". „Wij hebben gewaar schuwd, maar het kabinet wilde niet luisteren. De Eenheidswet is slecht en ondoeltreffend. Als iedereen zou kunnen stemmen zoals hij wilde, zou het ontwerp slechts enkele minuten hebben bestaan. De premier heeft echter volgehouden, zich beroepend op de wettigheid. Over enkele ogen blikken zal hij zijn zin hebben. Wat gaat hij dan doen? De parle mentaire geschiedenis leert ons dat het er op aankomt, dat de regering gesteund wordt door de meerderheid van het land. Dat is de ware democratie", aldus Collard. Na de stemming werd de zit ting van de Kamer verdaagd tot volgende week dinsdag. Het ontwerp-Eenheidswet zal, naar men verwacht omstreeks midden-februari door de senaat worden goedgekeurd. Als koning Boudewijn het dan zal hebben ondertekend, heeft het kracht van wet. De voornaamste klacht van Wallonië is. dat de regering te Brussel te weinig zou doen om de economische tegenslagen >t de zuidelijke en oostelijke Frans sprekende gebieden op te van gen. De crisis doet zich speciaal voor in de kolenindustrie. eens de voornaamste bron van in komsten. Afgezien van de goed renderende staal- en metaalver werkende industrieën in de ge bieden van Luik en Charleroi, is het merendeel van de Waalse be drijven, die nog in particuliere handen zijn, verouderd en oneco nomisch. De Walen zijn van oordeel, dat er om moderne fabrieken in Wal lonië te bouwen, kapitaalsinves teringen moeten worden aange moedigd, zoais in Noord-Frank rijk. Volgens hen weigort de on der Vlaamse invloed staande regering-Eyskens echter econo mische en financiële bijstand te verlenen. SAS-OFFICIER IN STAAT VAN BESCHULDIGING De openbare aanklager van Karlsruhe heeft de vroegere SS* officier Erich Ehrlinger in staat1 van beschuldiging gesteld we gens moord en medeplichtigheid aan moord in meer dan 2000 ge vallen. Hij zou in het tijdvak van 1941 tot 1943 in Polen op bevel van Hitier meer dan 2000 Joden, hebben doen terechtstellen. Ook zeven voormalige ondergeschik ten van Ehrlinger zijn in staat van beschuldiging gesteld.Zij bevinden zich in hechtenis. BELGISCHE RELIGIEUZEN GEARRESTEERD Functionarissen van de Vet*. Naties pogen de vrijlating ta verkrijgen van twee Belgische Rooms-Katholieke religieuzen, die door Loemoembagezinde militairen zijn gearresteerd. De zusters zouden gelden „misbruikt" hebben voor reli gieuze doelen in plaats van zet voor sociale doelen te gebruiken. De zusters waren in het Rode» Kruisziekenhuis te Boekavoe. in de provincie Kivoe, gearresteerd. OPKLARINGEN Een gebied van hoge luchtdruk boven Duitsland verplaatste zich naar de Balkan. Als gevolg hier- van breidde een zóne met zuid- westelijke winden, die zich aan ZATERDAG 14 JANUARI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.29 Terneuzen -12.04 Hansweert 0.40 12.44 Walsoorden 0.50 12.54 ZONDAG 15 JANUARI v.m. n.m. Breskens 31.58 12.24 Terneuzen 0.33 12.59 Hansweert 1.13 1.39 Walsoorden 1.23 1.49 de flank van dit hogedrukgebied bevindt, zich uit over ons land. Hiermee drong vochtige en be trekkelijk zachte lucht ons land binnen. Boven de Britse eilanden en de Noordzee bevindt zich dro gere lucht, waarvan de voorste begrenzing uit het noordwesten nadert en dat in de loop van de nacht en ochtend zal passeren wat met regen gepaard gaat. Het. front wordt gevolgd door een krachtig hogedrukgebied bij Ier land, dat daarna het weer in on ze omgeving zal gaan beheersen. De wind draait naar richtingen tussen noord en oost en er kun nen vooral in de noordwestelijke provincies opklaringen worden verwacht, waarbij de temperatu ren mogelijk tot iets hogere waarden kunnen oplopen. medegedeeld door het K.N.M.l. Ie De Bilt, geldig tot hedenavond. ZON MAAN Noordoostelijke wind op onder op onder Aanvankelijk in het zuiden van Jan. het land zwaarbewolkt met 14 8.43 16.56 5.45 14.49 regen; overigens opklaringen 15 8.42 16.58 6.53 15.46 maar ook plaatselijk mist. Zwak 16 8.41 16.59 7.54 16.55 ke tot matige noordoostelijke 17 8.40 17.01 8.45 18.11 wind. In het binnenland iets zach 18 8.39 17.02 9.27 19.32 ter.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1