CRISIS IN BELGIË (goodwill Belgische regering zal niet voor stakingen wijken Gewelddaden in België nemen toe Lesvliegtuig verongelukt ZATERDAG 31 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5176 De Gaulle's betwiste beleid Grieven Ongelijke lasten Belastingen De N. A. V. O. De Gaulle en Algerije Hadio de Koek PRINS EN PRINSESSEN NAAR OOSTENRIJK 1)E KABINETSCRISIS Prof. Eyskens: RADIO de BUCK HET WEER EERSTE DODELIJKE SLACHTOFFER BIJ STAKINGEN IN BELGIE Drie doden WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN R-ankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Terwijl kort voor de Kerstdagen de kabinetscrisis in Nederland een feit werd, dreigde zij in België. Bij onze zuiderburen broeide het verzet reeds lang, en dan pleegt het tot uiting te komen op buiten-parlementaire wijze. Dat is na de oorlog (bijv. bij de koningskwestie, en later bij de schoolpolitiek) herhaalde malen gebleken. Ook nu weer hebben de socia listische vakhonden de leiding genomen van ernstige stakingen, die het hele economische leven hebben verlamd, langer dan de 24 uur, waarvan oorspronkelijk was gewaagd. De oppositie keert zich tegen de „Eenheidswet" van het Katholiek-liberale kabi- net-Eyskens. Toen Kongo ver loren ging, drong de premier aan op bezuiniging en versobe ring. Nu waren op lal van gebie den in België administratief ach terlijke toestanden gehandhaafd. De sociale verzekeringen werk ten met grote verliezen; de werklozenuitkeringen kostten onevenredig veel; de belasting administratie moest worden ge moderniseerd; er moest meer worden geïnvesteerd voor nieu we bedrijven. Kortom, de rege ring wilde nu in één slag alle pijnlijke kwesties tegelijk oplos sen. En natuurlijk kwam het neer op bezuiniging en hogere belastingen. Nu herinneren de socialisten er aan men vergete niet dat zij in de oppositie drastisch spre ken 1 dat vóór de oorlog Bel gië ..het paradijs der rijken" werd genoemd, en dat volgens hen aan dit feit nog steeds wei nig is veranderd. Daartegenover moet men erkennen, dat de Bel gische arbeiders het na de oor log beter hebben gehad dan b.v. in Nederland of Frankrijk, om dat de verwoestingen geringer waren, het handelsverkeer en het transport zich zeer uitbreid den, de omvangrijke staalindu strie en de mijnen volop konden verkopen tegen hoge prijzen, en Kongo ook een bron was van in komsten. Geleidelijk is daarin verande ring gekomen. De textielindustrie kon al gauw moeilijk concurre ren. Dc mijnen moesten ten dele stilgelegd worden, omdat de olie de steenkool tc zeer beconcur reerde. Kongo ging verloren. Toen echter de beste tijden voor bij waren, bleek dat men in de jaren des overvloeds had nagela ten, het oude te moderniseren, zich voor te bereiden op feller concurrentie, en het staatsappa raat te saneren. Nu echter premier Eyskens ,.er het mes in wil zetten" deinst hij al even zeer terug voor het aaniasten van gevestigde belan gen. De Kolen- en Staalgemeen schap heeft geld beschikbaar ge steld voor het moderniseren of sluiten van oude mijnen, die niet meer rendabel zijn. Het geld der Europese Gemeenschap is echter gebruikt om winsten te garande ren en slechts zeer ten dele om het mijnwezen te saneren. Dc hele structuur van het be drijfsleven is ouderwets, en daar verandert weinig aan. Datzelfde moet men zeggen van de dien sten. die zich met Kongo bezig houden, en daar botsen tegen de Verenigde Nalics (minister Wig- ny heeft I Iammar.skjoeld een gele genoemd i. Dit ailcs zou echter niet zoveel beroering wekken. Die agitatie is liet gevolg van 'net feit, dat de regering een aantal taken wil afschuiven op de ge meenten. die dus haar belastin gen moeten verhogen en minder voor sociale doeleinden zouden kunnen doen. Hel raadplegen van artsen bijv. is duur in Bel gië. en op geneeskundig gebied is de organisatie achter bij die in vele andere Europese landen. De hoofdzaak voor de oppo santen is wel, dat er niets veran dert aan dc methode om de pro- duktie te verhogen in bedrijven, d meer werkloze mijnwerkers moeten opnemen; en dat het be lastingsysteem niet verandert. M nsen met hoge inkomens, die niet in loondienst staan, betalen n ar Nederlandse maatstaven belachelijk weinig inkomstenbe lasting. Alles wat te maken heeft mm eigen bedrijfjes, winkels, handel, vrije beroepen (artsen, advocaten enz. I ontsnapt voort durend aan dc fiscus. Daar staat tegenover, dat meer den 60 van alle staatsinkom sten men uit indirecte belas ting waaraan ieder per hoofd di" weel betaalt, al naar zijn b 1 oi en en verbruik, afgezien van zijn inkomen. Nu wordt dit systeem weer doorkruist door allerlei subsidies, toeslagen, kor tingen enz. zonder dat vast staat, dat die dan wel de armsten ten goede komen. Ziehier dus de argumenten van de oppositie en de vakbonden. Of zij voldoende de staki .gsactie verklaren is nog een andere kwestie. Waarschijn lijk doet de algemene malaise mee: minder verkpop van kolen tegen lager printernationale Kongo-moeilijkheden; hier en daar werkloosheid. Men spreekt al van „de zieke man" in Brussel. Bij de verdeling van dc ver kleinde Amerikaanse bijdragen voor de West-Europese defensie is België er daarom beter afge komen dan Nederland, o.a. waar het de levering van straaljagers betrof. De Verenigde Staten heb ben zulke hoge lasten te b°talen en hun tekorten op hun beta lingsbalans zijn zo toegenomen, dat zij moeten bezuinigen en vooral West-Duitsland hebben aangesproken. De Europese lan den moeten nu de koppen bij elkaar steken. Het eerste resultaat is een grotere „integratie" van de lucht vloten der straaljagers, die ter beschikking worden gesteld van de N. A. V.O.-commandant in Europa. Maar het is niet allemaal koek en ei. In Duitsland is men uiterst verbolgen op de Algerijn se Franse militairen, die voort durend door <*de Franse vloot Duitse schepen doen aanhouden, verdacht van het vervoeren van w apens, die - voor Algerijnse rebellen bestemd zouden zijn. Maar een Russisch schip is door de Franse vloot nog nooit onder schept. »Dc stad Hamburg wil nu geen bezoek meer ontvangen van Franse oorlogsschepen. Niet alfëeiT in Duitse scheop- vaartkringen wordt De Gaulle gekritiseerd. In zijn eigen land door links cn rechts. Hij heeft een rede gehouden over Algerije waarin hij vasthoudt aan zijn be leid; eerst een staken van het vuren, dan politieke onderhand'-'- lingen i ook mot de F. L. N. der Mohammedaanse rebellen i over een volksstemming tor uitvoe ring der zelfbeschikking. Hij hoopt nog altijd, dat die zelfbe schikking zal uitlopen op een verzoening tussen Europeanen en moslims, die in een zelfbestu- rend Algerije verbonden zullen blijven met Frankrijk. De rechtsen zeggen, dat hij be zig is Algerije prijs te geven, want dat zelfbeschikking zal uit draaien op afscheiding. Zij willen alleen maar doorvechten. De linksen zeggen ook, dat de mos lims onafhankelijk willen zijn. maar zij willen daarom direct onderhandelen met de F. L.N. om de onafhankelijkheid maar te gauw te verlenen, met een regejing voor de Europeanen. Toch neemt men aan. dat De Gaulle op 8 januari bij het refe rendum over zijn beleid een flinke meerderheid zal krijgen. Wie kan men anders met de taak belasten, een oplossing te zoeken, ook al wordt die niet zo gauw gevonden? Dr. A. C. (Nadruk verboden.) (Adv.) Noordslraat 102 - Tc'efoon 312* Termazen Z. K. H. Prins Bomhard en dc Frinsessen Irene cn Marijke zijn vrijdagmorgen per regerings- „I'riendship" van Soesterberg naai Oostenrijk vertrokken. Prins Bernhard en de Prinses sen Irene cn Marijke zijn vrijdag avond in Lech in Arlberg (Oos tenrijk) aangekomen. Volgens politieke waarnemers te Den Haag zijn de besprekin gen over de kabinetscrisis tussen de informateur prof. De Gaay Fortman, de heren dr. Bruis Slot, Roosjen en Van Eibergen in aan wezigheid van de ministers Zijl stra en Van Aartsen vrijdag in goede sfeer verlopen. Deze be sprekingen zouden zeer ver moeiend zijn geweest. Aangezien de Anti-Revolutio naire Kamerfractie tegen aan staande maandag te Den Haag is bijeengeroepen nemen deze waar nemers aan, dat de fractieleider dr. Bruins Slot zich tegenover dc informateur nog niet heeft ge bonden, doch eerst zijn fractiege noten wil raadplegen. Hieruit zou dan volgen, dat de politieke activiteiten tot maan dag 2 januari vrijwel stil zouden liggen en dat pas daarna een ein de aan de kabinetscrisis gemaakt zou kunnen worden. Dc Belgische minister-president, prof. Eyskens, heeft vrijdag middag op een persconferentie in Brussel verklaard, dat de rege ring niet voor de stakingen zal wijken. „Een regering, die deze naam waardig is, zal niet aftreden voor dergelijke maatregelen", zei hij in antwoord op vragen wat de houding van het Belgische kabinet zal zijn, indien (1e socialistische vakbeweging de plannen tot volledige stillegging van de staalindustrie zal uitvoeren. Prof. Eyskens. die de stakin gen een „actie tegen de parle mentaire instellingen" noemd", betoogde, dat de „Eenheidswet" van de regering zeker is van de meerderheid in het parlement. „De regering heeft de steun van tweederde van de natie. Ik ben er van overtuigd, dat zij de stem men van 80 procent van de bevol king zcu krijgen, indien nieuwe verkiezingen zouden worden ge houden". Op een vraag waarom hij dan niet overgaat tot nieuwe verkiezingen zeide de Belgische premier: „Omdat ik geen verkie zingen wens onder de druk van de oppositie". Op de persconferentie, die hij gat voor dc talrijke buitenland se coi respondenuen in Brussel, zeide prof. Eyskens in antwoord op vragen „niet te weten, of Koning Boudewijn kan bijdragen tot het terugbrengen van de nor male toestand in Belgic". Vraag: Was het noodzakelijk, dat de Koning zijn huwelijksreis onderbrak? Antwoord: De regering is niet geraadpleegd. Zij heeft echter begrip voor het feit, dat de Koning het noodzakelijk achtte onder de huidige omstandigheden in zijn land te zijn. Vraag: Kan de Koning bijdra gen tot een oplossing van de moeilijkheden? Antwoord: Hij heeft bespre kingen gehouden. Vraag: Zijn uw inzichten sinds donderdagavond (na de audiën tie bij de Koning) gewijzigd? Antwoordt Neen. Vraag: Heeft de Koning be voegdheden om een oplossing tot stand te brengen? Antwoord: De Koning kan geen enkel standpunt innemen, dat politieke gevolgen heeft. Vraag: Is de terugkeer van de Koning geen politieke daad? Antwoord: Hoe kunt u ver onderstellen, dat Koning Boude wijn en Koningin Fabiola niet 't rechi hebb-:n hun eigen land terug te keren? De Belgische premier, die de stakingen niet als geheel, maar wel enkele aspecten daarvan zo als de geweldplegingen, het ka rakter van een „opstand" toe kende, betoogde verder, dat niet was besloten tot onmiddellijke bijeenroeping van het parlement, omdat de meerderheid daarvan zich daartegen heeft verzet. Ér bestaat overigens geen twijfel, aldus ging hij verder, dat de „eenheidswet" door de meerder heid van het parlement zal wor den goedgekeurd. Prot. Eyskens verklaarde, dat het wetsontwerp geen „versobe ringsprogramma" inhoudt, zoals wordt beweerd in de „systemati sche propaganda, gevoerd ten ':o:;te van dc arbeiders". „De sta ke s weten niet waarom zij sta ken", voegde hij hier aan toe. De premier zeide, dat de rege ring „unaniem" achter het tot dusverre gevoerde beleid staat, Aan een ronde-tafelconferen tie met alle drie nationale par- t'.'en zeide hij n'et t-s g 'loven voor de komende dagen. „Ik heb tenminste geen enkele mededeling van de oppositie daarover ontvangen". „De toestand in het land is ernstig", antwoordde hij op ver dere vragen, „doch beter dan twee of drie dagen geleden. De berichten, die ik vandaag ont vangen heb, zijn uitstekend". Vooral in de stroomvoorziening voor de industrie is er een grote verbetering en in zes van de ne gen provincies is de energie voorziening voldoende. Reeds vandaag zal dit in acht provin cies het geval zijn. Prof. Eyskens zeide verder, dat de betrekkingen tussen dc Wa len en Vlamingen „zeker moei lijker zullen worden indien de stakingen een zekere tijd zullen voortduren" en dat de huidige toestand „tot verhoogde span- r DIT NUMMER BEVAT A 16 PAGINA'S J ningen" tussen beide volksdelen zal leiden. De Belgische premier betoog de voorts, dat de regering ver antwoordelijk is voor de terug keer van de wettige toestand in het land. „Er staat achter de re gering een grote meerderheid- Wij moeten het hooftl koel hou den en hopen, dat het gezond verstand terugkeert. In België zijn meer grote vraagstukken op gelost, zoals bijvoorbeeld de Koningskwestie en dat onder bij zonder moeilijke omstandig heden, Ik vertrouw er op, dat de geesten zullen kalmeren". Een Franse krijgsraad heeft in Oran negen leden van de Al gerijnse verzetsbeweging ter dood veroordeeld op beschuldi ging van een reeks aanvallen, waarbij vier mensen werden ge dood en vpf ernstig gewond. dv Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen ZACHTER Een diepe depressie ten zuiden van IJsland veroorzaakt op de oceaan zware westerstormen. Hiermee wordt vrij zachte lucht in de richting van het Europese vasteland getransporteerd. Het front dat de voorste begrenzing van deze oceanische lucht vormt cn dat vergezeld gaat van een neerslagzöne bereikte gistermid dag het westen van ons land. In de noordoostelijke provincies viel aanvankelijk de neerslag in de vorm van sneeuw. Na het pas seren van het front draait de wind naar het zuidwesten en neemt tijdelijk at, later kan deze evenwel weer aanwakkeren op de nadering van een randstoring van de oceaandepressie. De stakingen in België hebben vrijdag liet eerste slachtoffer geëist. Bij heftige betogingen voor het gebouw van de Sabena in Brussel is een 30-jarige betoger, die een lid van de rijkswacht bedreigde, door een omstander met een revolverschot gedood. Een man, die eveneens de rijkswachter te hulp wilde snellen, werd door oen kogel in de borst getroffen. Zijn toestand is niet levens gevaarlijk. De dader, een 28 jarige in woner van Brussel, verklaarde tegenovei de politie, dr.t hij de in gevaar verkerende rijkswachter had willen beschermen. Hij loste in totaal drie schoten, waarvan hij het eerste in de lucht richtte. Dp betogingen, de wildste die Brussel tot dusverre heeft ge kend, eisten nog meer slacht offers: een vrouw die zich plotseling omsingeld zag door vechtende rijkswachters en be togers en een politieman lie pen verwondingen op. die over brenging naar een ziekenhuis noodzakelijk maakte. Daar naast was er een groot aantal licht gekwetsten. De incidenten voor het Sabena gebouw in het centrum van Brus sel ontstonden op de elfde dag van de stakingen in België, een dag die aanvankelijk door cle socialistische vakbondsleiders was uitgekozen als een „rust dag", nadat drie dagen na elkaar duizenden betogers door de stra ten van de hoofdstad waren ge trokken. De stakers, die deze be slissing vrijdagochtend op een bijeenkomst in het socialistische hoofdkwartier werd medege deeld, bleken echter hiermee niet in te stemmen. In groepen trok ken zij de stad in. Evenals de af gelopen dagen moesten talrijke ruiten het ontgelden en riepen zij slagzinnen tegen de regering. Het „Eyskens aan de galg" werd door enkelen van hen afgewis seld met „Boudewijn aan de galg". Een van de groepen kwam in botsing met de rijks wacht in de binnenstad, waar zij een zestal trams overvielen. Het verkeer in het centrum werd door de politie afgezet en de grote magazijnen en winkels slo ten hun deuren. Even na het middaguur, nadat op andere plaatsen de rijkswacht al had moeten ingrijpen, trok een groep stakers van naar schatting 1.000 man naar het Sabena gebouw. Zij trachtten hier de afzetting te doorbreken. Een schermutseling ontstond, waarbij de rijkswacht een charge uitvoerde mef de sabel in de hand en een waterkanon te hulp werd geroepen om (1e menigte te verspreiden. De stakers be antwoordde de maatregelen mef een regen van stenen en andere voorwerpen. Een v ierta] grote ruiten van het moderne Sabena- gebouvv, ondermeer die van de étalage waarin een groot portret van Koning Boudewijn en Ko ningin Fabiola stond opgesteld sneuvelden. Het duurde geruime tijd, voor dat het grote plein voor het ge bouw was ontruimd en het verkeer kon worden hervat. Aan gezien aanvankelijk het gerucht de ronde had gedaan, dat de be toger door een sabelhouw om 't leven was gebracht, heeft een delegatie van de socialistische vakbeweging vrijdagavond een lijkschouwing verricht, waarbij vast is komen te staan, dat de dood was veroorzaakt door een kogel. De Belgische socialistische partij gaf later een communiqué uit, waarin het overlijden van de staker een gevolg werd genoemd van de „sociale spanningen, ver oorzaakt door de koppige hou ding van de regering". De Belgische regering heeft gisteren besloten tot nieuwe maatregelen om de arbeidsvrij- neid te garanderen. Op een persconferentie deelde prot. Eyskens gisteren mee, dat weliswaar het aantal stakers te rugloopt, doch dat het aantal ge welddaden steeds toeneemt. Hij zei daarbij te betwijfelen, dat de staking een „spontane volksbe weging" was en noemde de actie „door communisten geïnspi reerd". Met grote nadruk ver klaarde de Belgische premier verder, dat de regering niet voor dc stakingen zou capituleren. „Het land kan en mag niet aan de rand van de afgrond worden gebracht door een wet, die nog niet eens door het parlement is goedgekeurd", zei hij. Inmiddels heeft Koning Bou dewijn gisteren zijn besprekin gen op het paleis te Laken voortgezet. Nadat donderdag avond minister-president Eys kens in audiëntie was ontvan gen, voerden in de loop van vrij dag de voorzitters van het parle ment en de leiders van de drie nationale partijen besprekingen in het paleis, waarbij de rij werd geopend door de voorzitter van de socialistische partij, Collard. Minister-president Eyskens leg de er overigens gisteren de na druk op, dat de Koning „zonder goedkeuring van de regering geen standpunt kan innemen, dat politieke gevolgen heeft", hier aan toevoegend, „niet te weten of de terugkeer van Koning Boudewijn naar Brussel kan bij dragen tot het herstel van de normale toestand". Het stakingsbeeld bleef ook vrijdag In België vrjjwel onver anderd. De regering is er in ge slaagd in zes van de negen pro vincies de elektriciteitsvoorzie ning' aan de industrie te hervat ten, waardoor naar verwacht wordt het aantal onvrijwillige werklozen aanzienlijk zal dalen. Uit vele plaatsen kwamen be richten over krachtiger optre den van stakingsposten tegen werkwilligen en steeds meer wordt ook melding gemaakt van het optreden van de ordediensten hiertegen. In een suikerfabriek bij Luik kwam het tot een tref fen tussen 200 stakers en 150 werkwilligen, die elkaar met ste nen te iiji gingen. De comman dant van de aldeling rijkswacht, die hier tussenbeide kwam, raak te ernstig gewond. Ook in Ver- viers deden zich weer botsingen voor. Ruiten van een fabriek en van een postkantoor werden in gegooid. Een brievenbesteller werd door stakers overvallen en gewond. De rijkswacht maakte hier gebruik van traangasbom- men en een waterkanon om de orde te herstellen. In Luik wisten de stakers een groot aantal kranten te bemachtigen, die per- trein uit Brussel waren aange komen. Zij werden op straat ver brand. In Antwerpen stelden stakers een aantal trams buiten werking door de beugels te ver nielen. Overal in België worden ook verdere sabotagedaden aan de spoorlijnen en wegen gemeld. Hoewei het wegverkeer des ondanks vrijwel overal normaal is, is er nog steeds een uitzon dering voor de Borinage. ISen 25-tal wegen zijn hier nog steeds versperd. De Maassluizen van Namen tot Andenne liggen sinds vrijdag ochtend stil en de binnenvaart is hier volkomen gestremd. In Namen kwam het vrijdagochtend ook tot een heftig treffen tussen stakingsposten en de rijkswacht, waarbij een staker ernstig werd gewond. Er werden verscheidene arrestaties verricht. Nabij Luik werd een tankauto van een benzinemaatschappij be schoten. De truck werd geraakt, zonder verdere gevolgen. De Belgische minister van Verkeer, Segers, heeft vrijdag avond in een radiotoespraak ver klaard, dat de stakers er echter niet in zijn geslaagd de ver keersmiddelen uit te schakelen. „De stakers slagen niet in hun opzet, ondanks sabotage, bedrei ging en geweld", zei hij. De mi nister deelde mede, dat het aan tal treinen, trams en bussen, dat de diensten blijft onderhouden, met de dag toeneemt. .luist voordat hij zijn rede uit sprak werd van socialistische zijde in Brussel een communiqué verstrekt, waarin werd gezegd dat de staking „zal worden voortgezet totdat de „eenheids wet" ts ingetrokken". Een instructeur en twee leer lingen vonden de dood en een leerling werd ernstig gewond, toen gistermiddag omstreeks twaalf uur een lesvliegtuig van de rijksluchtvaartschool bij de landing op liet vliegveld Eelde verongelukte. De slachtoffers waren de 39- jarige ongehuwde instructeur- vlieger H. Schnitger uit Haarlem, de 23-jarige leerling-vlieger S. C. Alberda uit Santpoort en de 20-jarige leerling-vlieger F. W. A. L. van Staa uit Arnhem. De ernstig gewonde is de leerling vlieger M. J. W. Stassen uit Maastricht. Hij is naar een zie kenhuis in Groningen overge bracht. Het toestel, een „Beecheraft" vgp de verkeersvliegeropleiding, steeg op voor een van de laats: e vluchten van dit jaar; gistermid dag zouden de lessen worden on derbroken tot na de jaarwisse ling. Volgens ooggetuigen kreeg het direct na de start moeilijk heden. De machine keerde terug in de richting van liet vliegveld, doch verloor daarbij in de bocht zoveel hoogte, dat het een paar boomtoppen raakte en vervol gens tegen een boom aanvloog, zodat de vleugel van de tweemo- torige eendekker brak. Oogge tuigen zagen het toestel daarna over de kop slaan, over een brede sloot zeilen en op de kop in een weiland neerkomen. Vlak na dc botsing met de grond vloog de machine in brand. Het toestel kwam neer in moe rassig gebied in de omgeving van de Noordwillemsvaart in de gemeente Haren, zodat de plaats van het ongeluk moeilijk te be reiken was. Terwijl de haven dienst van het vliegveld, de brandweer, personeel van de rijksluchtvaartschool en de ge meentelijke geneeskundige dienst van Groningen werden gewaar schuwd, die onmiddellijk uitruk ten, kwam een wegenwachter van de ANWB al bij het wrak aan. Het was de 28-jarige heer H. Schut uit Haren, die het toe stel in het weiland zag neerko men terwijl hij patrouilleerde np de weg tussen Assen en Gronin gen. Hij liet ogenblikkelijk zijn motor in de steek en begaf zich naar het toestel. Hoewel het wrak al fel brandde zag hij kans een van de inzittenden, de leer lingvlieger Stassen, die beklemd was geraakt, te bevrijden. Hij liep daarbij zelf brandwonden op aan handen en voeten. Toen meer hulp ter plaatse was, werden twee verkoolde stoffelijke overschotten vrijwel direct gevonden. Het derde slachtoffer werd na enig zoeken in het wrak gevonden. Het ongeluk was het eerste va ndeze aard sinds 1949. In dat jaar verongelukte een toestel van de rijksluchtvaartschool :n de Haarlemmermeer. Daarbij kwamen vijf personen om. (Advertentie) BIN NENVERINGBED HA ZET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBED medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Hier en daar een bui Zwaar bewolkt met enkele op klaringen, maar ook hier en daar een bui, matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Zachter. ZATERDAG 31 DECEMBER Breskens Terneuzep Hansweert Walsoorden v.m. n.'Ti. 0.54 1.05 1.29 1.40 2.09 2.20 2.19 2.30 ZONDAG 1 JANUARI Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 2.02 211 1.27 1.46 2.42 3.01 2.52 3.11 ZON MAAN Dec. 31 8.48 16.38 16.00 7.02 Jan. 1 8.48 16.39 16.46 7.54 2 8.48 16.40 17.38 8.40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1