De negende stakingsdag in België Weeroverzichi Vlaams verzet tegen de stakingen in België Weer Indonesische beschuldigingen Opmars van communistisch China DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5174 EERSTE BLAD Dreigend tekort aan grondstoffen in verscheidene fabrieken Ernstige incidenten te Gent CHROESJTSJEF STUURT AAN OP BESPREKINGEN MET KENNEDY A. R.-RESOLUTIE UIT VOORSCHOTEN BOMAANSLAG IN HAVANNA HOOGWATER WEERBERICHT ZON- ea MAANSTANDEN tegen Nederland in de Verenigde Naties INDONESISCHE REGERING OVER „CONSOLIDATIE EN STABILISATIE OP ZUID-CELEBES Spaak: AFGEWOGEN STEMMEN IN DE V. N. KENNEDY BENOEMT MINISTER VAN LUCHTVAART Vrouw van Pope doet beroep op Sukarno KENNEDY BENOEMT MINISTER VAN MARINE Frankering bij abonnement: Terneuten Directe.ur-Hoofdredacteur i. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; pei maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. ,i\ .1 Verschijnt dagelijks Uitgeefstei N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs pet mm 15 ct; minimum fee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeit- advertenties): 5 regels ƒ1.—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adies Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 «*r. IK' negende stakingsdag in België heeft een verscherping van de toestand te zien gegeven, lie Belgische regering heeft een socialistische eis afgewezen om het parlement onmiddellijk bij een te roepen; de rijkswacht heeft voor het eerst gebruik ge maakt. van traangasboinmen (in Gent) om betogers uiteen te jagen; in enkele plaatsen zijn betogende stakers gewond en een einde van de actie tegen de „Benheidswet" lijkt voorlopig niet in zicht. Het stakingsbeeld vertoonde weinig veranderingtegenover een verdere uitbreiding van het treinverkeer (vandaag zullen er weer treinen tussen Brussel en Parijs gaan rijden) en hervatting van de gemeentelijke diensten in een aantal plaatsen stonden nieuwe stakingsaanzeggingen van de socialistische vakbonden bij de industrieën in Vlaanderen in het algemeen en in Antwerpen in het bijzonder. Terwijl de staking onvermin derd voortduurt en het nog steeds uiterst moeilijk blijft uit dè stroom van elkaar tegenspre kende berichten van de Katho lieke en socialistische vakbonden een juist beeld over de omvang daarvan te vormen, is woensdag voor het eerst melding gemaakt van een dreigend tekort aan grondstoffen in verscheidene fabrieken. In opslagplaatsen en in op zijsporen gerangeerde goe derenwagons liggen al dagenlang aan bederf onderhevige levens middelen op verder transport te wachten. Brussel, waar woensdag, on danks de staking van de socialis tische arbeiders, de trams en bussen bleven rijden, zij het met minder dan 40 procent van de normale frequentie, en het huis vuil onder politiebewaking werd opgehaald, had gisteren een woelige betoging. Bnige duizenden stakers trok ken evenals dinsdag door de straten en boulevards van het centrum, ruiten van trams en bussen vernielend. Een werkwil lige buschauffeur werd door hen mishandeld. Een langs de straat geparkeerde auto werd omverge worpen. Tot een botsing met de talrijke gewapende rijkswachten en mili tairen kwam het echter niet. Voor vrijdag wordt een massale betoging in Brussel verwacht van leden van het socialistische vakverbond en van de socialisti sche partij. Een dergelijke geza menlijke betoging staat ook voor Antwerpen op het programma. De staking bij de openbare ver voerdiensten in de hoofdstad had tot gevolg dat woensdagavond om acht uur alle trams en bus sen naar de remise terugkeerden. In Gent ontstonden wèl scher mutselingen tussen stakers en de rijkswacht. De betogers bra ken straten open en bekogelden de rijkswachters met stenen. Met traangasbommen werden de stakers uiteen gedreven. Over het aantal gewonden van dit incident lopen de lezingen uiteen. De bur gemeester van de stad heeft medegedeeld, dat drie personen lichte kneuzingen hebben opge lopen. Het socialistische vakver bond echter heeft gemeld, dat een vrouw ernstige verwondin gen opliep en dat een aantal sta kers eveneens werd gewond. richten worden verspreid over de stakingen in de industrie in het overige deel van Vlaanderen. Op persconferenties door de socialistische vakbond werden woensdag twee keer gedetail leerde gegevens verstrekt over het stilleggen van fabrieken, on dermeer in Mechelen en Dender- monde, die later door het Katho lieke vakverbond of door de directies van de bedrijven werden tegengesproken. Zo verward is de stroom van mededelingen, dat de Belgische radio nieuwsdienst de uitzendingen begint met te verklaren ..tot haar spijt niet in staat te zijn elk bericht te con- roleren" en een opsomming geeft van verklaringen en communi qués met vermelding van welke instanties zij afkomstig zijn. Foto: Het huisvuil stapelt zich op. In sommige wijken van Brus sel ziin kleine vuilnisbelten ont staan. James Reston, de voornaam ste correspondent van de „New York Times" te Washinton, meldt dat do Russische ambas sadeur in Washington, Mensji- kof, begonnen is met het leggen van contact met medewerkers van de gekozen president Ken nedy, waarin hij de nadruk legt op het belang vaii besprekingen tussen liem en de Sowjet-Rus- sische premier en partijleider Chroesjtsjef. Volgens Reston heeft Kenne dy ,,koel en correct" op Mensji- kofs initiatief gereageerd en slaat hij er voor het ogenblik geen acht op. Hij voegt hieraan toe„Het is waarschijnlijk dat Kennedy, ook wanneer hij in zijn presi dentsambt is bevestigd, bijzon der voorzichtig op deze Russi sche peilingen zal reageren". Na een vergadering van de anti-revolutionaire kiesvereni ging is „naar aanleiding van de ernstige crisis in regering en partij" een resolutie aangeno men en pubhek gemaakt. Als oordeel werd uitgespro ken, „dat uit meer dan een omstandigheid blijkt, dat deze crisis een direct gevolg is van een tekort aan onderling begrip tussen de A.R.-Kamerfractie en de A.R.-leden van het kabinet. „Men had met instemming ken nis'genomen van de radiorede van partijvoorzitter dr. Berg huis. Desalniettemin bleek de ver gadering van oordeel „dat het publiekelijk ingenomen stand punt van de A.R.-Tweede Ka merfractie niet in het belang van het land en van de A.R.- partij is geweest". De A.R.-kiesvereniging Voor schoten dringt bij A.R.-volks- vertegenwoordigers en bewinds lieden aan op: „Ten eerste: spoedig te ko men tot een oplossing van het conflict in christelijke geest, waardoor een langdurige samen werking tussen de betrokken personen wordt gewaarborgd; Ten tweede: al het mogelijke te doen om de politieke gevol gen van de door de geschon- len verstandhouding ontstane breuk tussen Kamer en kabi net tot een minimum beperkt te houden. „Men wenst tenslotte de informateur prof. De Gaay Fortman Gods onmisbare zegen toe bij het vervullen van zijn opdracht tot het aanwenden van invloed tot handhaving van de basis, waarop het kabinet- De Quay rust". Tengevolge van een bomont ploffing in een druk bezocht cafetaria van een warenhuis in Havanna zijn dinsdag dertien personen, onder wie zeven vrou wen en drie kinderen, gewond. Twee vrouwen, twee mannen en een vijfjarig meisje waren er ernstig aan toe. In regeringskringen achtte men „contra-revolutionairen" verantwoordelijk voor de ont ploffing. Ook zou de rijkswacht het bu reau van de vakbond zijn binnen gedrongen. Het algemeen Bel gisch vakverbond heeft naar aan leiding van de „ernstige inciden ten in Gent" zoals in een com muniqué wordt gezegd een algemene staking voor Antwer pen afgekondigd met het gevolg dat de bij deze vakbond aange sloten arbeiders van de scheeps werven en een aantal andere in dustrieën woensdagmiddag om twee uur het werk neerlegden. Volgens de eerste bench ten kwam het werk bij de scheeps werf te Hoboken geheel stil te liggen. In de assembiagefabrie ken voor auto's, waarvan Ant werpen er verscheidene heeft, heeft echter slechts een klein deel van het personeel aan de stakingsoproep gehoor gegeven. In de raffinaderijen werd het werk normaal voortgezet, doch bij een van de AmeriKaanse ves tigingen bereikte het aantal sta kers de 60 procent. Over de toe stand in de Antwerpse haven werd nog vernomen, dat woens dag weer een aantal schepen de haven heeft kunnen verlaten. De meest uiteenlopende be WISSELVALLIG WEEK Het afgelopen etmaal bevon den wij ons in een zuidelijke luchtstroming die lucht aan voerde vanuit Frankrijk. Deze? stroming werd in stand gehou den door een langgerekte de-, pressie, waarvan het zwaarte-, punt tussen Schotland en IJs land lag, terwijl een zuidelijke uitloper ervan zich tot aan Zuid West-Frankrijk uitstrekte. Eten hierin aanwezige zóne met enkele regen- en sneeuwbuien werd in zijn oostwaartse ver plaatsing zó sterk afgeremd, dat het de gehele dag in ons land droog en vrij zonnig weer bleei. Inmiddels ontwikkelde zich ten westen van Ierland een flinke rug van hoge luchtdruk, I die zijn invloed naar het vaste- jland van West-Eurooa zal uit breiden. Na het passeren van de zóne met bewolking en etl- kele buien met regen of natte sneeuw mogen weer opklarin- jgen verwacht worden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Ijiter opklaringen Aanvankelijk plaatselijk enige regen of sneeuw, vanuit het westen gevolgd door opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Temperaturen op lopend tot omstreeks 4 graden. DONDERDAG 29 DECEMEER v.m. n.m. Breskens 11.25 11.39 Terneuzen 12.14 Hansweert 0.40 12.54 Whlsoorden 0.50 1.04 ZON Dec. 29 8.48 30 8.48 31 8.48 16.37 16.37 16.38 MAAN 14.44 15.19 16.00 5.03 6.05 7.02 Jan. 1 8.48 2- 8.48 3 8.48 16.39 16.40 16.41 16.46 17.38 18.34 7.54 8.40 9.20 In Luik en omgeving, de baker mat van de socialistische vakbe weging, hebben de stakers giste ren hun inspanningen om werk willigen te beletten aan het werk te gaan verdubbeld. Een ambtenaar van de Belgi sche spoorwegen werd bij het station overvallen en ernstig ge wond. De rijkswacht greep in, toen stakers met geweld brieven bestellers de toegang tot het hoofdpostkantoor wilden ontzeg gen. Kuiten van winkeLs, waar van de eigenaars weigeren de op. dracht tot sluiting op te volgen, werden ingegooid. In een fabriek werd door stakende arbeiders aanzienlijke schade aangericht. Een 300-tal spoorwegarbeiders besloten een betoging in Luik met het zingen van de „Marseil laise". In de Borinage bleef het ook woensdag rustig. Het wegverkeer werd in de ochtend door sta- kingsposten onderbroken, doch nadat de gendarmerie had inge grepen trokken de stakers zich terug. Op de voornaamste wegen rondom de stad hadden de sta kers versperringen aangebracht. In Bergen zelf werd woensdag voor het eerst sinds acht dagen huisvuil opgehaald. In een twee tal mijnen in de Borinage werd woensdag het werk hervat. In de Limburgse kolenmijnen werd ook woensdag normaal gewerkt. In Tongeren moest een betogen de staker na een schermutseling met de rijkswacht ernstig ge wond naar een ziekenhuis wor den overgebracht. Verreweg de grootste betoging, die woensdag is gehouden, is die te Charleroi, waar volgens schat tingen van de politie ongeveer 100.000 arbeiders op de been waren. Incidenten deden zich niet voor. De voorzitter van de socialis tische partij, Collard, heeft woensdag in Quaregnon, aan de Belgisch-Franse grens, in een toespraak tot 10.000 stakers ver klaard, dat de stakingen geen verdeeldheid tussen Wallonië en Vlaanderen teweeg zal brengen. „De regering had gehoopt, dat zij de arbeidersbeweging kon verdelen, maar zij zal daarin niet slagen. In Antwerpen is de alge mene staking uitgeroepen. De Vlamingen hebben zich bij de Walen aangesloten". Tw#e Vlaamse bladen hebben woensdag gewaarschuwd tegen de mogelijke politieke gevaren van de stakingen in België, die gisteren de negende dag zijn in gegaan. „De Standaard" schreef, dat wie deze dagen van Vlaanderen het Waalse land binnenrijdt, in een andere wereld komt. „Meer dan ooit blijkt thans het wezen lijke verschil tussen de Vlaam se en Waalse gewesten". Het blad betoogt, dat de sta king is uitgeroepen door een vakbond, die voor drievierde een Waals karakter draagt en herinnert aan anti-Vlaamse uitlatingen van Waalse vak bondleiders, die thans de sta kingen leiden. „Wij zijn het hardgrondig beu, dat de zieke man van Wallonië steeds weer het Belgische huishouden over hoop haalt. In 1950 verjoegen de Walen een koning, die onze achting en sympathie genoot. In 1955 legden zij ons een schoolwet op, die het Vlaamse land verontwaardigd had ver worpen. Vandaag sturen zij aan op een illegale krachtproef met de regering en zetten zij het leger tot muiterij aan „De Standaard" wees ten slotte op de economische ge volgen van de stakingsactie voor Vlaanderen en besloot „Hoe lang nog gaan wij de dupe zijn? Hoe lang nog gaat Vlaanderen dulden, dat de Waalse agitatoren de Vlaamse expansie ondermijnt en afgren delt? De tijd wordt rijp voor een grondige federalisatie van de instellingen. De Vlaming moet baas in eigen huis zijn". De „Gazet van Antwerpen" stelde met voldoening vast, dat de regering er niet aan denkt een duimbreed te wijken voor het straatlawaai, noch voor de dreigementen in de rode pers. „Een herhaling van 1950 (de koningskwestie) valt dus niet te vrezen". Het blad betoogt, dat de sta kingen zijn georganiseerd door de uiterst linkse Waalse vleugel van de socialistische partij en noemt daarbij de naam van de leider daarvan, Renard. „Gaan de Vlamingen kastanjes uit het vuur halen voor iemand, die eens doodsbedreigingen tot hen richtte? De arbeidende bevol king van Vlaanderen is te goed voor knechten werk". Indonesië heeft gisteren de Ver. Naties gewaarschuwd, dat de Nederlandse politiek in West Nieuw-Guinea een „dreigend gevaar voor de vrede en de vei ligheid." vormt, en dat Indo nesië mogelijk verplicht zal zijn, tegenover deze politiek „krachtiger maatregelen" te nemen. Deze waarschuwing is vervat in een brief van het hoofd van de Indonesische delegatie bij de V. N„ Sukardjo Wirjopra- noto, aan Hammarskjoeld. In de brief wordt een aanval gedaan op „de niet-aflatende Volgens een mededeling van het hoofdkwartier van het Indo nesische leger hebben zich tus sen augustus 1959 en tiet einde van 1960, in Zuid- en Zuidoost- Celebes ongeveer 22.000 opstan delingen met 2200 vuurwapens overgegeven aan legeronderde len. Een communiqué, waarin dit wordt medegedeeld vermeldt voorts, dat de minister van Defensie, generaal Abdul Nasu- tion, na een recente tocht door deze streken tevreden was over de vorderingen, die de regering er heeft gemaakt in de strijd tegen opstandelingen. Naar zijn mening heerst er hier een toe stand van"„cör,sölidatie en stabi lisatie". De Belg Paul-Henri Spaak, secretaris-generaal van de Navo, die de eerste voorzitter van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties was, heeft in een dinsdag te New York onder de titel „Vooruitzichten voor de vrede in het tijdvak 19101960" gepubliceerd boek gepleit voor een stelsel van afgewogen stemmen" in de V. N„ „opdat de volkerenorga nisatie een doelmatig instrument voor het handhaven van de wereldvrede kan blijven". Spaak stelt dan voor dat aan de stemmen van de grote mo gendheden in de V. N., meer gewicht zal worden toegekend dan aan die der kleine landen. Spaak beschuldigt de Sow- jet-Unie van een „alles te bui ten gaand misbruik van het vetorecht in de Veiligheids raad' Hij schrijft ook: „Het oor logsgevaar is afgenomen, doch de communistische bedreiging duurt onverminderd voort". Ook andere staatslieden heb ben in het boek hun mening weergegeven over de wijze, waarop h.i. de internationale spanning kan worden vermin derd. Dr. T. C. Tsao van de univer- Dr. Koeng Ping siteit van Columbia te New York leveneens werkzaam De gekozen Amerikaanse pre sident Kennedy heeft woensdag de 49-jarige advocaat Eugenen Zuckert uit Washington benoemd tot minister van Luchtvaart. Zuckert was assistent-minister van Luchtvaart onder het be wind van Truman. Hij is onder meer lid geweest van de com missie voor atoomenergie. heeft op een tweedaags weten schappelijk symposium, dat al daar is gehouden, verklaard dat men niet verbaasd moet zijn wanneer communistisch China binnenkort een atoombom tot ontploffing zou brengen of een ruimtevaartuig lanceren. Hij verklaarde ook dat China thans tenminste over één kern reactor beschikt. Hij voegde hieraan toe: „De Chinese geleer den schijnen zich nu hoofdzake lijk met theoretisch werk bezig te houden. Proefnemingen op het gebied van de kernweten schap komen pas in de tweede plaats". Dr. Edward Tsjao, die verbon den is aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Za ken, verklaarde dat de Chinese volksrepubliek thans met man en macht werkt aan de uitvoering van een programma voor het op leiden van geleerden. Wang, die is op het Amerikaanse ministerie van Bin nenlandse Zaken, verklaarde dat communistisch China zijn pro- duktie van ijzer en staal thans gestadig uitbreidt en dat het in 1970 mogelijk de derde plaats in de wereldproduktie zal hebben bereikt. De Japanse geleerde Foekoe- sjkna, die pas een bezoek aan Peking heeft gebracht aan het hoofd van een delegatie van de vereniging voor vriendschap tus sen China en Japan, heeft in Hongkong verklaard dat het atoomonderzoek in communis tisch China thans zo ver is ge- voderd dat het land atoombom men kan vervaardigen. Hij had vernomen dat het cen trum voor natuurkundig onder zoek van Peking is uitgerust met een versneller van 25 miljoen elektron volt en dat de Chinezen radio-isotopen gebruiken in de landbouw en op andere terrei nen. medogenloze methoden' van 6e Nederlandse regering, toege past in een deel van Indonesië" netgeen „onvermijdelijk moet leiden tot botsingen tussen de Indonesische en de Nederland se strijdmacht". Het zenden in de laatste tijd van Nederlandse lucht-, marine- en legeronder delen voor de versterking van de defensie in West Nieuw- Guinea" „bewijst overvloedig",- dat de Nederlandse regering besloten hectft tot handhaving van haar koloniale heerschap pij in weerwil van een .stijgen de weerstand" van de bevol king van het gebied. Na gewag te hebben gemaakt van fondsen ten bedrage van ƒ28 miljoen voor versterking van do Nederlandse bezettings troepen, in december door het Nederlandse parlement goedge keurd, wordt gezegd: „Voor In donesië betekent deze i\eaer- iandse beslissing niet slechts een versterking van de Neder landse bezettingstroepen, doch ook de voorbereiding van een totaie agressie tegen Indonesië". Wirjopranoto verzocht Ham marskjoeld, de brief aan de delegaties van de leden-staten der V. N. te doen toekomen als „een officieel document van de Verenigde Naties". De vrouw van de ter dood ver oordeelde Amerikaanse vlieger Allan Lawrence Pope heeft eefe beroep op president Sukarno gé- daan haar man gratie te verie- nen. Zij werd gedurende twintig minuten door het Indonesische staatshoofd ontvangen. Pope werd in mei 1958 boven Ambon neergeschoten met een B-26-bommenwerper van de op standelingen. Hij werd schuldig bevonden aan verkennings- en bombaröementsvluchten tegen schepen, steden en vliegvelden en ter dood veroordeeld. Op één van zijn vluchten zou den zeventien Indonesische mili tairen zijn gedood. Pope is tegen het vonnis in appèl gegaan. Hierover is nog niet beslist. Militaire organisaties in Oost-Duitsland Van de zeventien miljoen in woners van Oost-Duitsland dient ongeveer een miljoen in een militaire of para-militaire orga nisatie, zo heeft een woordvoer der van het Westduitse ministe rie van Defensie dinsdag voor het radiostation Rias in de Ame rikaanse sector van Berlijn ver klaard. Hij zei dut b.v. veertig- tot vijftigduizend Oostduitsers dienst doen bij de grenspolitie, 78.000 bij de volkspolitie en 300.000 tot 350.000 bij de l_>cd rij im politic. West-Duitsland zou met zijp 53 miljoen inwoners. als men dezelfde verhouding als in Oost- Duitsland zou willen aanhouden, 3.141.000 man onder de wapenen moeten hebben. De bondsrepu bliek zou echter in 1961 slechts ongeveer 891.000 man in diensl van de strijdkrachten hebben, terwijl er nog 120.000 man dient bij de politie en de grenswacht, aldus de Westduitse woordvoer der. De komende Amerikaanse president Kennedy heeft John Connally, een 43-jarige advo caat uit Fort Worth in Texas, benoemd als minister van Ma rine. Connally is een vriend van de gekozen vice-president Lyn don Johnson. Hij leidde diens verkiezingscampagne toen John son gegadigde was voor de democratische kandidatuur voor het presidentschap. Hij is ook assistent van Johnson geweest, toen deze achtereenvolgens zit ting had in het Huis van Afge vaardigden en de Senaat. In de tweede wereldoorlog diende Connally bij de marine. Hij kreeg toen verscheidene decoraties.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1