Staking in België tegen „Eenheids- wet" duurt voort Dagelijks sterven tweehonderd mensen de hongerdood Versnelling van Gemeenschappelijke markt gaat 1 januari in Weero verzicht PLATEN- SPELERS RADIO de BUCK „Discoverer XIX" in baan om de aarde Tanker in Atlantische Oceaan in tweeën gebroken DONDERDAG 22 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5169 KONING SAOED PREMIER VAN SAOEDI-ARAB?E OPPOSITIE IN GHANA KRITIEK VAN GREEN OP SPAAK HONDERD ZEESCHEPEN IN ANTWERPSE HAVEN WACHTEN OP HET EINDE DER STAKING Staalindustrie zal zich heden bij de stakers aansluiten Staalindustrie gaat mee staken KERSTVIERING SOESTDIJK OP TELEVISIE Oostenrijks-Hongaars grensincident KRITIEKE TOESTAND IN ZUID-KASA1 Propvolle ziekenhuizen zonder doktoren en verpleegsters MANNELIJKE KRACHTEN NIET MEER IN STAAT TE WERKEN NA NACHTELIJKE VERGADERING De Ceylonese troepen in Kongo EEN KATANGAFRANK ITALIAANS SCHIP IN MIDDELLANDSE ZEE ZINKENDE SPAANS SCHIP IN TORENHOGE GOLVEN VOOR SPAANSE KUST VERGAAN ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT Italiaans schip zinkende Spaans schip gezonken Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I, van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties! 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Dc foto toont een samenscholing van stakers in liet havengebied. Staande op een geluidswagen spreekt 'n leider de menigte toe. Koning Saoed heelt het be wind in Saoedi-Arabië overge nomen van zijn broer emir Fai sal, zo heeft radio-Mekka gister avond meegedeeld. Het radiostation zond een de creet van koning Saoed uit, waarin deze zegt dat hij het ont slag van de regering-Faisal heeft aanvaard. Dc koning zal zelf premier worden van de nieuwe regering. De afgetreden premier emir Faisal was nok minister van Bui tenlandse Zaken, minister van Defensie en minister van Finan ciën. Faisal is kroonprins van Saoedi-Arabië. De regeringsgezinde „Ghana Times" heeft woensdag van leer getrokken tegen de studenten van de universiteit van Accra, die volgens het blad „vijanden van de zaak van het volk" zijn. Zij zouden obstructie voeren tegen de regeringspolitiek en hun activiteit zou „een dekmantel voor imperialistische intriges" zijn. Tussen de universiteit van Ac cra en de universiteit van Lon den bestaat een speciale over eenkomst krachtens welke de Londense hogeschool eisen kan stellen ten aanzien van de be voegdheden van de hoogleraren cn het onderwijssysteem. De rec tor magnificus is een Engelsman dr R. H. Stoughton en de graden welke worden verleend zijn die van de universiteit van Londen. De Canadese minister van Bui tenlandse Zaken. Green, heeft dinsdag na zijn terugkeer te Ot tawa na de NAVO-conferentie te Farijs gezegd dat Canada gekant is tegen het denkbeeld van de secretaris-generaal van de NAVO. Spaak, volgens hetwelk de NAVO-landen in de toekomst zowel in de V. N. als elders op treden als een gesloten blok. Green, die in het Lagerhuis en op een persconferentie sprak, zei dat een dergelijk denkbeeld in strijd is met de democratische beginselen van de afzonderlijke NAVO-landen. Deze landen zijn nu eenmaal geen landen, waarbij zoiets mo gelijk is, aldus Green. Canada is weliswaar voor diepgaande po litieke consultatie over vraag stukken die het NAVO-gebied en de wereld daar buiten be treffen, maar het heeft cr nooit mee ingestemd dat uit een der gelijk overleg gemeenschappelij ke verplichtingen zouden moe ten voortvloeien voor de NAVO- landen buiten hun gebied. De Canadese minister keerde zich tegen landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en België die kennelijk het vertrouwen in de V. N. hebben verloren. (Op de NAVO-conferentie heeft, naar in conferentiekringen werd verno men, ook Nederland uiting ge geven aan zijn bezorgdheid over de ontwikkeling in de V. N. in de laatste tijd.) De havenarbeiders in de Ant werpse haven hebben zich giste ren aangesloten bij de staking, die dinsdag door de socialistische vakbonden van overheids- cn genieentepersoncei is uitgeroe pen tegen de „eennvidswet". In de haven liggen ongeveer hon derd zeeschepen het einde van de staking af te wachten. Slechts aan boord van enkele wordt met behulp van eigen installaties ge werkt. Ook de staking van het ge- meentepersoneel van de .stad Antwerpen heeft zich uitge breid. Na een bewogen verga dering besloten woensdagoch tend ook de bij de plaatselijke Katholieke bond aangesloten gemeentewerkers het werk als protest tegen de sociale hervor mingen in de „eenheidswet" neer te leggen. In een aantal plaatsen in Bel gië. vooral in het zuiden, werd woensdag geen onderwijs ge geven, daar ook onderwijzers van een nog niet bekend aantal rijks- en gemeentescholen zich bij de staking hebben aange sloten. Het spoorwegverkeer in Bel gië is normaal, met uitzonde ring op het traject van Brussel naar Namen en naar Charleroi. Op het station van Charleroi zijn rijen goederenwagons neer gezet om liet verkeer onmoge lijk te maken. Vandaag zal de staking zich uitbreiden tot de staalindustrie in Charleroi en omgeving. De socialistische vakbond van me taalarbeiders heeft hiertoe gis teren besloten. De voorzitter van de Belgi sche socialistische partij, Col- lard, heeft woensdag op een persconferentie in Brussel de bezwaren tegen de „eenheids- wet" toegelicht. Hij betoogde ten aanzien van de belasting verhogingen, dat de maatrege len in de ..eenheidswet" de on rechtvaardigheden nog zullen vergroten. Collard zei. dat ia België de indirecte belastingen veel hoger zijn dan bijvoorbeeld in Nederland, doch dat het ver mogen veel minder in België wordt belast. Daarbij komt dat door het gebrek aan opspo- ringsrnaatregelen het ontduiken van belastingen in België veel eenvoudiger is voor inkomens anders dan uit arbeid, dan voor werknemers. Hij noemde de „eenheidswet" een middel ..om het ene gat met het andere te stoppen'' en kondigde aan, dat de socialisti- tische partij „al haar strijd krachten cr iégen zal mobili seren".* Het N.T.S.-journaal zal heden om 22.20 u. een extra-uitzending verzorgen in verband met de Kerstviering op Soestdijk. Een filmreportage van de vie ring door het Koninklijk gezin met het personeel in de garage van de koninklijke marechaus see zal daartoe 's middags wor den opgenomen. Tijdens deze viering leest Ko ningin Juliana het Kerstevan gelie voor. Prins Bernhard zal het personeel toespreken in een persoonlijke boodschap, terwijl Prinses Marijke zal medewerken aan een Kerstspel. Hongaarse grenswachten heb ben naar wordt aangenomen een vluchteling, die bij een poging de grens te overschrijden werd gewond, in de nabijheid van Guessing naar Hongarije terug gevoerd, aldus is van de zijde van de politie in Wenen verno men. Twee andere vluchtelingen worden thans 'n een ziekenhuis verpleegd voor verwondingen die zij bij het doortrekken van een mijnenveld aan de grens hebben opgelopen. De derde vluchteling werd zó ernstig gewond dat hij niet meer verder kon. Toen de twee vluchtelingen met Oosten rijkse politie terugkeerden naar de plaats waar de gewonde lag was hij verdwenen. (Adv.) i DIVERSE MERKEN N00RDSTR. 84.86 TEL. 01150-2573 TERNEUZEN De toestand in het zuiden van de Kongolese provincie Kasai is kritiek. Secretaris-generaal Hammarsk.joeld heeft kortgeleden in de Verenigde Naties medegedeeld dal in dit gebied dagelijks twee honderd mensen de hongerdood sterven. Er bevinden zich hier 300.000 vluchtelingen, voor het merendeel Baloeba's, die door de stammenkrijg uit hun oorspronkelijke woongebieden zijn verdreven. De Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organen als de Wereld Gezondheidsorganisatie, het fonds voor de hulpverlening aan kinderen en de organisatie voor de verdeling van levens middelen hebben besloten om, in samenwerking met de interna tionale Liga van Rode Kruisver enigingen, onverwijld een actie tot hulpverlening in te zetten. Vanuit Leopoldstad zullen da gelijks veertig ton levensmidde len per vliegtuig naar Zuid- Kasai, een verlaten gebied ter grootte van België, worden over gebracht. Een groep van het Rode Kruis heeft Zuid-Kasai bezocht. Zij be vond dat zich in de plaats Miabi, die normaal een duizendtal in woners telt. thans dertigduizend personen bevinden, aan wie da gelijks een mager rantsoen le vensmiddelen wordt uitgereikt. In het ziekenhuis aan Miabi bevinden zich 150 bedden, doch er zfjn duizend zieken. Er is geen dokter en geen verpleegster, slechts een Kongolese medische assistent en diens hulp. In de streek bevinden zich nog vier andere ziekenhuizen, doch er zijn geen dokters. „De ministerraad van de E. E. G. heeft met eenstemmigheid vast gesteld,» dat. er zowel in de gemeenschappelijke landbouwpolitiek als op het gebied van de concurrentieverhoudingen vooruitgang is geboekt en dat de regelingen voor de versnelling van het E. E. G.- verdrag voor de handel in landbouwprodukten op 1 januari 1961 van kracht kunnen worden". Na een nachtelijke vergadering is dit in de vroege ochtend van woensdag door de ministers van de zes landen in Brussel mede gedeeld. Dit betekent, dat met ingang van de volgende maand: 1) voor niet geliberaliseerde landbouwprodukten een ex tra tariefsverlaging van vijf procent zal worden toege past, waardoor de totale ver- laging 25 procent van de basisrechten van de zes lan den zal bedragen; Vanaf de Am'd'ikaanse lucht basis Vandenberg, in Californië, is dinsdagmiddag de aardsatel- liet „Discoverer XIX" gelan ceerd, met behulp van 'n „Thor- Agena"-raket. De satelliet is uit gerust met instrumenten voor het meten van de infrarode stra ling van de aarde. Deze gegevens, die door de satelliet naar de aar de moeten worden geseind, zijn van groot belang voor de plan nen tot het gebruik van de Mi- das-satellieten, die onderscheid zullen kunnen moeten maken tussen de hitte der aarde en die van het afvuren van raketten, die zij zullen moeten opsporen. De „Discoverer XIX" is in een baan om de aarde gekomen. In tegenstelling met de meeste eerder gelanceerde „Discoverers" voert de negentiende geen cap sule mee, die na te zijn afgewor pen zou moeten worden opge vangen. In drie gevallen werd zulk een capsule door vliegtui gen van dc Amerikaanse lucht macht in de lucht opgevangen, terwijl een vierde uit zee werd opgevist. De premier van Ceylon, mevr. Sirimavo Bandaranaike, heeft meegedeeld, dat haar regering wellicht zal terugkomen op haar besluit de troepen uit Kongo terug te trekken De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammars- kjoeld. heeft Ceylon verzocht de troepen niet terug te trek ken. Mevr. Bandaranaike zei dat het besluit zal afhangen van het resultaat van de besprekingen in de Verenigde Naties. Mevr. Bandaranaike is mo menteel met vakantie en op een pelgrimstocht in Bangalore, In dia. 2) dc globale contingenten die dus voor elk der lid sta ten open staan zullen tot aan het einde van de eerste étappe van het verdrag jaar lijks met 20 procent worden verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar; 3) elk globaal contingent voor de produkten, waarvan dc invoer drie procent of min der van de nationale produk- tie bedroeg, zal voor 1961 worden gesteld op 5.2 pro cent van de nationale pro- duktie; 4) voor alle andere produkten zullen de lid-staten een in voer moeten toestaan, die gelijk is aan de invoer over de drie jaren voorafgaande aan de inwerkingtreding van het verdrag, elk jaar ver hoogd met tien procent over 1959. 1960 en tot het einde van de eerste étappe. Wat de industriële produktie betreft zal de versnelling van het verdrag de volgende consequen ties hebben: 1) een verlaging van de onder linge tarieven met 10 pro cent tot 40 procent per 31 december 1961 en afhan kelijk van de economische conjunctuur op dezelfde da tum een verdere verlaging met eveneens 10 procent tot 50 procent van het basis recht; 2 op 31 december 1960 zal wor den overgegaan tot een eer ste aanpassing aan het ge meenschappelijk douane tarief, verminderd met 20 procent; i oo 31 december 1961 zullen alle kwantitatieve beperkin gen op de invoer van indus triegebieden uit de overige lid-staten van de E.E.G. moe ten zijn opgeheven. Het besluit tot versnelde uit voering van het E.E.G.-verdrag is reeds op 12 mei van dit jaar door de ministerraad van de E.E.G. genomen. Voorwaarde voor de versnelling op het ge bied van de landbouw was ech ter, dat voor het einde van het jaar een eerste oplossing zou zijn gevonden voor de moeilijkheden, die voortvloeien uit de verschil len in de mededingingsvoorwaar den als gevolg van onderlinge afwijkingen in het nationale landbouwbeleid der zes landen. Na een langdurige vergade ring, die tot dinsdagnacht kwart vóór vier voortduurde, zijn de ministers van de E. E. G. in Brus- sel inderdaad tot de conclusie ge komen. dat aan deze voorwaarde was voldaan en dat de Europese commissie geen aanvullende voorstellen behoeft in te dienen om de versnelling van de vrij making van de handel in land bouwprodukten in de gemeen schappelijke markt uit te voeren. Manli,jke vluchtelingen heb ben gepoogd in het dorre ge bied te zaaien, om aldus een oogst te verkrijgen. Zij hebben, overmand door de honger, ech ter niet meer de kracht om te werken en zij zieltogen in de velden, die zij wilden bewer ken. Het bestuur van Kasai heeft centra voor de verdeling van levensmiddelen ingesteld. De Ka tholieke missie en de Protestant se zending verzorgen melkzen- dingen. Dc driehonderdduizend vluch-» telingen in Zuid-Kasai moeten gered zijn vóór liet anderhalve maand verder is. Ook moeten de mannen onder hen de kracht hebben om uiterlijk vijftien fe bruari a.s. met de uitzaaiing te beginnen, daar zij anders de eerstvolgende oogst niet meer kunnen binnenhalen. In dat ge val zonden zij opnieuw met de honderdood bedreigd worden of afhankelijk zijn van internatio nale hulpverlening. De president van Katanga heeft medegedeeld dat tol het in voeren van een Katanga-frank wordt overgegaan en dat op een nader door de Nationale Bank van Katanga te bepalen datum de Kongolese frank op het ge- De Amerikaanse kustwacht meldde gisteren dat de 10.417 ton metende tankboot „Pine Ridge' eigendom van de „Paeo Tankers Ine" op 75 mijl ten oosten van Kaap Hatteras, het zeegebied dat bekend staat als „het kerkhof van de Atlantische Oceaan, met een bemanning van 39 koppen aan boord in nood verkeert en bezig is in tweeën te breken. De Noorse tankboot „Arteniis" seinde later dat de „Pine Ridge" thans volledig in tweeën is ge broken. Het voorschip is gezon ken, doch het achterschip was nog drijvende. De gezagvoerder van de „Arte- mis" meldde nog„Hulpverlening is onder de huidige weersom standigheden onmogelijk". Het zeegebied, waar de „Pine Ridge" in tweeën is gebroken, staat bekend als „het kerkhof van de Atlantische Oceaan", dit vanwege de verraderlijke winden en getijden, welke aldaar heersen en die reeds aan talloze zeelie den het leven hebben gekost. De „Pine Ridge" was in ballast uit New York naar Corpus Christi. in Texas, vertrokken. De in 1943 gebouwde tankboot is on geveer 160 meter lang. Verscheidene schepen, die zich in dit zeegebied bevinden, zijn van de positie van de tankboot op de hoogte gesteld. ENKELE OPKLARINGEN Het K. N. M. I. deelt mede: In de loop van woensdag kwam een rug van hogedruk over de Britse eilanden nader bij. Daarbij stroomde met noordwestelijke winden, die langzaam in kracht toenamen, ZON MAAN Dec. 22 8.46 16.31 11.32 21.59 23 8.47 16.31 12.03 23.15 24 8.47 16.32 12.30 25 8.48 16.33 12.55 0.29 DONDERDAG 22 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 4.19 4.51 Terneuzen 4.54 5.26 Kansweert 5.34 6.06 Walsoorden 5.14 6.16 minder vochtige lucht naar het Noordzeegebied. Het binnen dringen van deze lucht ging overdag plaatselijk met regen gepaard waarbij op verschillen de plaatsen een paar millimeter regen viel. Deze lucht bereikte in de avond ook ons land. Voor vandaag verwachten we daarom enkele opklaringen, maar plaat selijk. voornamelijk in de kust provincies, ook enige buien. Ma tige wind tussen noord en west, ongeveer dezelfde temperaturen als woensdag. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Enkele opklaringen Enkele opklaringen, maar ook plaatselijk enige buien, voorna melijk in de kustprovincies. Zwakke tot matige wind tussen noord en west. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. De Amerikaanse marine heeft het vliegdekschip „Valley Force" en verscheidene andere oorlogs schepen naar de „Pine Ridge" gezonden. Het vliegdekschip „Valley Force" heeft verscheidene vlieg tuigen vooruit gezonden, die red- dingsmateriaa] moeten afwerpen voor de drenkelingen van de tankboot. Een vliegtuig van de Ameri kaanse kustwacht, dat naar de „Pine Ridge" is gevlogen, meld de dat enkele bemanningsleden in het water liggen, terwijl an deren zich aan de achtersteven hebben- vastgeklemd. Het Italiaanse kustvaartuig „Gioia" (498 ton) heeft woens dagochtend vroeg gemeld dat het in de Middellandse Zee op onge veer tien mijl ten noorden van Capraia nabij Genua in zinken de toestand verkeert. Het Duitse tankschip „Johann Augustus Essberger" meldde la ter dat het negen man had opge pikt. De kapitein wordt vermist en men denkt dat vier opvaren den zijn omgekomen. Het Duitse tankschip is gister ochtend in Livorno aangekomen met vijf overlevenden en vier lijken. Naar de vermiste kapi tein van de „Gioai" wordt nog gezocht. Over de toedracht van de schipbreuk is nog niets be kend. Het 5153 ton metende Spaanse schip „Elorrio" is woensdag na bij Santander in een storm ver gaan. Men vreest, dat meer dan twintig opvarenden om het leven zijn gekomen. De „Elorrio" is, na eerst lek te zijn gestoten op de rotsachtige kust van Galizano, 40 km van Santander langs de Golf van Bis kaje gelegen, aan de grond gelo pen. Het schip werd door de reusachtige golven uiteengesla gen, vóórdat men er vanaf de wal in slaagde lijnen over te schieten. Dezelfde reusachtige golven beletten reddingsvaartui gen de tien tot vijftien drenke lingen te bereiken, die in het zie dende water voor hun leven vochten. Slechts één van de meer dan twintig opvarenden heeft de on dergang van zijn schip over leefd. De toestand van de gered de is ernstig. Een man aan de kust, die da drenkelingen wilde helpen, moest dit met zijn leven betalen. Hij werd, voor de ogen van zijn vrouw, door een reusachtige golf meegesleept en verdronk. Een watervliegtuig en twee helikopters, afkomstig van een Amerikaanse luchtbasis in Span je, vlogen boven het wrak van de ..Elorrio" en wierpen red dingsgordels en rubbervlotten uit. De drenkelingen konden ze echter, als gevolg van de toren hoge golven, niet bereiken. De rederij van de „Elorrio" heeft later medegedeeld, dat er een bemanning van 21 koppen aan boord was. De meeste opva renden waren ongeveer twintig jaar oud. Er zijn dus 20 doden en één overlevende, wiens toestand kritiek is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1