PHILIPS RADIO «„TELEVISIE VOOR SERVICE EN KWALITEIT Uit de Provincie Als k i't r Deze 2500Qs,e aansluiting Eric de Noorman De vlammende gesel Pagina 2 DE VRTJE ZEEÜW Zaterdag 10 december I960 Saterdag ".0 decembe r Noordstraat 84-86, Tal. 2573, TERNEUZEN Oud-wethouder over de kwestie-Goes TERNEUZEN SAS VAN GENT AGENDA SLUIS STOPPELDIJK SCHOONDIJKE ZAAMSLAG. W aterleidingmaatschappij kreeg de 25000ste aansluiting Zondagdiensten betekent een stap op de weg naar de 100 °/0 aan sluitingen in ons gewest. N.V. Waterleidingmij. „Zeeuwsch-Vlaanderen"' Terneuzen. OVERGANGSTIJDEN „ECHO" Misdadige eleir van rom fylENU van de Op een vergadering van de af deling Goes van de Katholiek* Volkspartij heeft de oud-wethou der van de gemeente Goes, de heer J. H. Roose, verklaard, dat in de raadsvergadering, waarin liet rapport van de commissie ad hoc is behandeld, geen enkel pro bleem is opgelost. In dat rap port wordt ernstige kritiek ge leverd op het beleid van het col lege van B. en W. met name op de heer Roose. De heer Roose heeft in die vergadering zijn ont slag als wethouder ingediend. Hij opperde op de K.V.P.-bij- eenkomst grote bezwaren tegen de wijze waarop dit rapport is behandeld in de gemeenteraad. „In feite is het rapport niet behandeld. Evenmin is ingegaan op mijn verweerschrift. Men iteeft slechts geprobeerd met het puntje van een botte schaar iets van de franje van mijn verweer af te knippen", aldus de heer Roose. De hoofdzaken in dat rap port zijn zelfs niet behandeld. De heer Roose zei inzake de kwestie Goes over een dossier van 400 bladzijden te beschikken, maar verklaarde niet te willen ingaan op hetgeen bij de justitie en bij het provinciaal bestuur in behandeling is. Ik zie geen kans, aldus de heer Roose, het rapport met een fatsoenlijk woord te kwalificeren. De heer Roose prees het optreden van het col lege van gedeputeerde staten van Zeeland. Dit college heeft objectief een eigen onderzoek ingesteld. Hij meende voorts, dat men in Goes het dieptepunt nog niet be reikt heeft. „Er zullen carrière's worden gebroken en gezinnen worden gedupeerd", aldus de heer Roose, die tenslotte meen de, dat men moet voorkomen, dat Goes een speelbal wordt van machten, die zich niet om de ge meente bekommeren. Geslaagd. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde voor het semi- artsexamen onze stadgenoot de heer P. J. C. van Breda Vries man. Sportschool „Krejjtz" Tijdens de in de maand novem ber gehouden examens, onder auspiciën van de N.J.J.B. en af genomen door de leraar H. O. Kreijtz, le dan, slaagden de vol gende candidaten le kyu toranje band): H. A. Boland, G. van Opdorp, W. de Feijter, C. Boeije, Joh. Dieleman, Cor Hofman, Jan van Driesen, John Kegels, Dirk Boland, Joop van Es, Tonny v. d. Brink, Cor Mechielsen en Hugo Dierick. óe kyu (gele band)Jaap Man- have. W. Postma, Max de Kun- der, Fr. van Overbeke en A. v. d. Hooft. Afgewezen werden 12 kandida ten. Agenda raadsvergadering De gemeenteraad komt don derdag 15 december a.s. bijeen ter behandeling van o.m. do vol gende punten; Voorstel tot vaststelling van do verordening tor voorkoming, wering of beteugeling van be smettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen in de ge meente Sas van Gent: voorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing van inentingsgelden voor typhus en paratyphus in do gemeente Sas van Gent: voorstel tot intrekking van de verordening houdende bepalin gen betreffende de plaats door woonwagens bij verblijf in de ge meente Sas van Gent in te ne men; verzoekschrift van de stichting Katholiek Maatschappelijke Ge zinszorg te Sas van Gent om in dit werk subsidie te verlenen op basis van 45 '30 van het door het Rijk te verstrekken subsidie on der intrekking van het raadsbe sluit van 14 juli 1959, nr. 4, met ingang van het jaar 1960; ZATERDAG 10 DECEMBER TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Kop op, kiezen op el kaar". Concertgebouw, 8 u.: „De redder van fort Shallan". SPUI: Sportterrein, 2.30 uur: Spui 1Kapelle 1. AXEL: Het Centrum, 6.30 cn 9 uur: ..Jerry als baby-sitter". ZONDAG 11 DECEMBER. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 2 uur: „De redder van Fort Shallan"; 4.30 en 8 uur: „Kop op. kiezen op elkaar". Concertgebouw, 8 uur: „De redder van Fort Shallan". Terrein Westelijk Bolwerk; 12.30 uur: Terneuzen 3Steen 2; 2.30 uur; Terneuzen 2 Clinge 2. Café „Kolkzicht", 7.30 uur; Prijskaarting. AXEL: Het Centrum, 3.45 uur: „Jerry als baby-sitter; 8 uur: „Striptease en gangsters". verzoekschrift van de stichting Recreatie om een subsidie van 4 cent per inwoner in de kosten van de campagne „Opgeruimd staat netjes" voor 1961; verzoekschrift van de stichting „Sasse Carnaval" te Sas van Gent om toewijzing van een be drag groot ƒ713,96, zijnde het definitieve tekort carnavalsfees ten 1960; verzoekschriften om gemeen tegrond in erfpacht van: Gebrs R. on A. Claeyssens aan de Hen drikstraat; G. de Meulenaere, R. L. Verhelst, mej. G. S. M. Bau- wens aan de Poeldijk; voorstel tot verkoop van 600 vruchtbomen, eigendom van de gemeente en staande op sectie C nr 1914, aan de meest bieden de; verzoekschrift van het bestuur van de „St. Michaël" kleuter school te Sas van Gent, tot be schikbaarstelling van gelden als bedoeld in art. 50 van de Kleu teronderwijswet, voor de verbe tering van de verlichting in het schoolgebouw; verzoekschrift van het bestuur van de bijzondere R.K. Lagere Meisjesschool, zijnde het Genoot schap tot Opvoeding te Roosen daal. tot beschikbaarstelling van gelden als bedoeld in art. 72 der 1. o. wet 1920, tot verandering en verbetering van de toiletten en de gang van het betreffende gebouw. Benoeming. Pastoor F. Smits gaat met in gang van 15 december Sluis ver laten. Hjj wordt dan pastoor aan de kerk van het H. Hart in Roosendaal. Mooi succes Mej. R. Verrassel, alhier, ontving bericht van het ministe rie van Economische Zaken, dat zij de best geslaagde candidate was voor het Middenstandsdiplo ma 1960 van de examenplaats Terneuzen. Mej. Verrrassel haal de voor de verschillende vakken gemiddeld negen en deze mooie prestatie werd beloond met een boekwerk, dat haar vanwege het ministerie werd aangeboden. Inbraken in West Zeeuws- Vlaanderen. De bezorgdheid onder de West Zeeuws-Vlaamse bevolking over een reeks inbraken, welke in de afgelopen tien dagen in de ver scheidene gemeenten is ge pleegd, neemt toe. Na drie in braken in de vorige week in Breskens waarbij resp. tien gul den en duizend gulden werd ont vreemd de derde inbraak werd verijdeld) kwam donderdagmor gen een melding bij de rijkspo litie binnen over een inbraak, die bij de elektrisch installateur J. P. van de Sande te Biervliet was gepleegd en waarbij 300 gul den plus een scheerapparaat werden gestolen. Gistermorgen kwam de heer P. Cornelissen te Schoondijke, exploitant van een garagebedrijf tot de onaangename ontdekking, dat het nachtelijk bezoek dit keer zijn bedrijf had gegolden. Voor zover de heer Cornelissen heeft kunnen nagaan werd een bedrag rond 3.000 gulden uit de bureaulade van zijn kantoortje in de werkplaats ontvreemd. Ook ditmaal verschafte!n) de inbreker(s) zich toegang' door 't opschuiven van een raam. De politie heeft medegedeeld, dat zij tot de ontdekking' is geko men, dat de mensen niet de nodige maatregelen nemen om binnendringen te voorkomen. Met klem wordt er thans op ge wezen dat het noodzakelijk is zulke maatregelen wèl te nemen. De groef) Breskens van de rijkspolitie heeft het onderzoek in handen. Deze groep heeft de speurhond „Duur" van wacht meester Van de Vrede uit Zaam- slag ingeschakeld bij het opspo ringswerk. Propaganda-bijeenkomst afd. Zaamslag Ned. Rode Kruis Teneinde aan het onvolprezen werk van het Nederlands Rode Kruis meerdere bekendheid te geven werd door het bestuur Van de afdeling Zaamslag een propa- ganda-bijeenkomst belegd, tot bijwoning waarvan met de plaat selijke artsen ook de leerkrach ten van de diverse scholen en anderen waren uitgenodigd. De voorzitter van de afd. Zaam slag, burgemeester H. D. Trim- pe, opende deze bijeenkomst van een verwelkoming van de aan wezigen en in het bijzonder van mej. M. E. van Dijk. hoofd van het Nederl. Jeugd Rode Kruis, die een causerie zou houden over het werk van deze jeugd-orga- nisatie, die met zeer bescheiden middelen bijzonder veel weet te bereiken, doch welke organisa tie in ons land helaas nog te wei nig bekendheid geniet. Het is aan de jeugd in Canada te danken, dat dit werk aldaar direct bij de aanvang uitbreidde tot een machtige organisatie. Weldra sloot de jeugd in Ame rika en Europa met jeugdig en thousiasme zich bij dit werk aan. Ook de Nederlandse jeugd gaf gevolg aan de oproep en al spoe dig werd onze jeugd een grote steun voor het Nederl. Rode Kruis door mede te helpen aan de internationale steunverlening daar waar oorlogen of natuur rampen de bevolking teisteren. Do jeugdorganisatie kent geen leden, ontvangt geen subsidies, is dus een unicum in het vereni gingsleven, maar haai- enthou siasme weet telkens met schijn baar kleine acties tot grote re sultaten te komen, waardoor veel ellende kan worden bestre den. Het is dus zuiver liefdewerk voor hen, die in nood verkeren. Is er een mooier en dankbaarder werk voor de jeugd weggelegd? Het is daarom dat het hoofdbe stuur gaarne bereid is mede te werken om meerdere bekend heid te geven aan het jeugd- Rode Kruiswerk, dat door het inzamelen van zilverpapier, post zegels, capsules enz. enz. mach tige resultatpn weet te bereiken. Het Kerstfeest en de jaarwis seling naderen, laat de jeugd van Zaamslag en omgeving, tonen dat zii de roepstem heeft gehoord en bereid is het liefde werk van het Nederlandse Rode Kruis te steunen in dagen van grote nood en onnoemelijke angst en ellende, door het inza melen van tal van artikelen, wel ke voor ieder afzonderlijk geen waarde bezitten, of door het brengen van een kleine verras sing aan patiënten die langdu rig in ziekenhuizen of thuis ver pleegd moeten worden, ja zelfs door hulpverlening bij verhui zingen enz. enz. Aan de hand van een kleine tentoonstelling van diverse arti kelen hield mej. Van Dijk een vlotte causerie over het Jeugd Rode Kruiswerk, waarvoor zij in het bijzonder de steun inriep van de leerkrachten der diverse scholen. Met grote aandacht hebben de aanwezigen mej. Van Dijk be luisterd. De Waterleidingmaatschappij „Zeeuwsch-Vlaandercn" hooit gister middag een belangrijke mijlpaal bereikt: de 25.000ste aansluiting. De Waterleiding-maatschappij heefl nu 98 procent van alle in Zeeuws-Vlaantleren aanwezige i»ercelen op haar nel aangesloten. Do overige iwee procent zijn opgenomen in het zogenaamde 100 procent-plan. Dit plan voorziet in de volledige afbouw van het waterleidingnet in Zeeuws-Vlaantleren. Het 100 procent-plan om vat ook de aansluiting van alle agrarische bedrijven, die in het zogenaamde onrendabele gebied zijn gelegen. De gemeenten in Zeeuws-Vla anderen, die bij het 100 procentplan zijn betrokken hebben de uitvoering mogelijk gemaakt door het toekennen van een jaarlijkse bijdrage gedurende dertig jaar. Tevens werd gistermiddag dc eerste steen gelegd voor de eersle bungalow, die een begin zal zijn van een bungalowpark, dat totaal 34 riante bungalows zal omvatten. BALLONNETJE BRACHT NEDERLANDS—ZWEEDSE ROMANCE TOT STAND. Dlny Kommerkamp uit het Ne derlandse plaatsje Klarenbeek, onder Zutplien, die in 1949 samen met een groep leeftijdgenootjes Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waarge nomen door dokter P. J. Nijsten, Willem de Zwijgerlaan 17, tele foon 2324. Apotheek geopend: Klaassen, Noordstraat 54, telef. 2090. Zondagdienst Kruisverenigin gen: Groene Kruis en Wit-Gele Kruis: zr. A. van Ravels, Leeu wenlaan 31, telef. 2706. Van zaterdagavond 8 uur tot zondagnacht 12 uur wordt de praktijk der dierenartsen voor Axel, Sas van Gent en Zaamslag waargenomen door dierenarts T. van Roon, Westkade 119a te Sas van Gent, Tel. 01158588. De voorzitter van de afd. Zaam slag, burgemeester Trimpe, was aller tolk toen hij mej. Van Dijk dank betuigde voor haar komst naar Zaamslag. Hij was over tuigd dat zij haar doel zal be reiken: een afdeling Zaamslag van het Jeugd Rode Kruis. Er is nu door mej. Van Dijk voor dit werk gezaaid, aan ons de taak om de verwachte plant te ver-zorgen en te veredelen. Het bestuur van de afd. Zaam slag hoopt mej. Van Dijk eerlang weer te Zaamslag te mogen be groeten om dc resultaten van haar causerie te zien en te be wonderen. hij een feest een ballonnetje op liet, gaal vandaag in Urshutt In de Zweedse provincie Smaland, trouwen met de daar wonende Calle Hakansson, die het ballon netje met- liet adres van Diny desti,jds heeft gevonden en een briefwisseling is begonnen. De foto toont het paar, waarvan de liefde grote hoogte bereikte met het ondeugende ballonnetje in Urshult. COOP. VRUCHTENVEILING ZEEUWSCH-VLAANDEREN TERNEUZEN Veiling van 9 december GROENTEN Per 100 stuks: Glassla 4,20 ƒ14. Per stuk: Bloemkool 1046 ct; Knolselderij 19 ct. Per bos: Selderij 15—18 ct. Per kg: Andijvie n 3645 ct, III 10 ct; Kroten 1315 ct; Rode kool 5 ct; Boerekool 10,13 ct; Savoye kool 1517 ct; Witte kool 1 ct; Waspeen 1315 ct; Prei 10 26 ct; Spruiten ongesch. A II 50—59 ct, B II 36—38 ct; Spina zie III 5 ct; Uien 78 ct; Witlof B I 80—81 ct, B II 61—79 ct, afw. 22—54 ct. AARDAPPELEN Per 100 kg: Bintjes 7,70. FRUIT Per kg: Appelen. Goudreinet- ten II m. 85-95 32 ct, m. 75-85 26 et, m. 65-75 16—17 ct, II D 8 ct, III grof 15 ct, id. 'fijn 8 ct, kroel 12 ct; Golden Delicious II D 12 ct, III grof 26—28 ct, id. fijn 8— 15 ct, kroet 14 ct; Jonathan II D 8 ct, III grof 15—16 ct. id. fijn 8 ct, kroet 8 ct; Zoete Ermgaard 33 ct. (Adv.) Een groot gezelschap genodig den was in Breskens' gemeente huis bijeen, waar burgemeester J. A. Eekhout het gezelschap of ficieus verwelkomde. In de extra bus, welke het ge zelschap naar de verschillende objecten zou brengen, gaf burge meester J. A. Eekhout van Bres kens een korte uiteenzetting van de ontwikkeling van de gemeen te Breskens, terwijl het gezel schap genodigden, waaronder de president-commissaris van de Waterleidingmaatschappij, als mede een aantal commissarissen, een aantal raadsleden van de ge- weente Breskens, de directeur der Waterleidingmaatschappij Ir. Dikötter, etc, langs de haven van Breskens werd gereden. Bij de haven gekomen, waar vanaf het gebouw van de vismijn de vlag halfstok hing in verband met het ongeluk dat gisternacht een Urker visser was overkomen, toonde de burgemeester waar Breskens' derde haven moet komen. In de Dr. Broodmanstraat aan gekomen weid bij het pand van de heer Veldman, door burge meester J. A. Eekhout de 25.000- ste aansluiting op het waterlei dingnet verricht. Dit geschiedde doordat burge meester Eekhout aan een ronde handkraan draaide, waardoor een spuitkraan buiten de woning in werking werd gebracht. In de gure koude wind op het dr. Broodmanplein sprak de pre sident-commissaris van de Wa terleidingmij Zeeuwsch-Vlaande- ren, de heer Truffino uit Hulst, er zijn grote vreugde over uit, dat deze 25.000ste aansluiting juist te Breskens tot stand kwam. Nadat vóór de oorlog Breskens wel deelnam aan de Waterleidingmaatschappij, maar nog geen enkele aansluiting had, kwam hierin na de oorlog een grote verandering. Door de ver anderde omstandigheden werd Breskens één van die gemeenten, waar slechts een klein aantal aansluitbare percelen is, dat niet op het net van de waterleiding is aangesloten. De heer Truffino gaf uitdruk king aan zijn bewondering voor de dynamische figuur van bur gemeester Eekhout, die ook in de Waterleidingvergaderingen er een bepaalde manier van door drukken op nahoudt, die hij stel lig ook in zijn gemeente moet toepassen. Het bungalowpark is één van deze nieuwe voi-men van het scheppen van nieuwe levens kansen voor Breskens. aldus de heer Truffino in een prettige toe spraak, waarna hij burgemees ter Eekhout uitnodigde aan de met de Breskense kleuren ver sierde kraan te draaien om de nieuwe in aanbouw zijnde wo ning van drinkwater te voorzien. Op de gevel van de nieuwe wo ning prijkte een groot doek, waarop geschreven stond; „De 25.000ste waterklant in het Zeeuws-Vlaamse Land". Nadat burgemeester Eekhout met een aantal forse rukken aan de kraan, deze had geopend, sprak hij er zijn blijdschap over uit, dat de 25.000ste klant van de Waterleidingmaatschappij toevallig in Breskens woont. Breskens, aldus de burgemees ter, is altijd water-minded ge weest en heeft de meeste aan sluitingen van de aansluitbare percelen in Zeeuws-Vlaanderen. 40. Met een snelle blik op elkaar stormen Eric en Axe terug naar het kamp, vanwaar een verward kabaal tot hen doordringt. Maat' dan klinkt betrekkelijk dicht bU hen een gil en ze zien beweging in het struikgewas. Even later ontwaren ze vaag een paar noma. den, dl<> iets pogen mee te slepen cn wat dat Iets is, Is maar al to duidelijk! Ze brengen gelijktijdig hun ho gen omhoog en al voor de p|jlon goed en wel hun doelen gevonden hebben, liggen alweer nieuwe op de pees. Ze zien een nomade val len, dn Iweedo wankelt cn ver dwijnt met een schreeuw in het struikgewas, op de hielen gevolgd door nummer drie. „Bl|jf daar, roept Eric Axe toe, terwijl hjj achter de vluchtelingen aangaat, maar ze zijn hem te vlug af en vol spilt ziet hij ze te paard er vandoor gaan. Snel keert h|j nu naar de plek terug, waar hij de nomaden het eerst ontdekte en daar komen Axe en Tristan hem al tegemoet. „Hoe is het met Isolde?", vraagt de Noorman snel. „Met haar is het goed", ant en oen wooidt Tristan, „maar „Maar?", dringt Erie aan Tristan's woorden zijn sloch', bevestiging van z|jn bange ver moedens: „Bardoe is ontnapt!" Daar het bijzonder guur weer was, werd de plechtigheid, welke zich geheel buiten voltrok erg kort gehouden. Het gezelschap bezichtigde de nieuwe woning van de heer Veldman, waar de schilder bezig is de laatste hand te leggen aan de afwerking van de woning, die begin januari door het gezin Veldman zal worden betrokken. Het gezelschap zocht de extra bus weer op, waarmede het ge bracht werd naar het toekomstig bungalowpark waar dc eerste steenlegging zou plaats vinden van de eerste bungalow, galowpark in aanbouw. Burgemeester Eekhout zette zijn gasten in de bus uiteen, dat na het wegvallen van de veerha ven in de kom, de gemeente Breskens naar nieuwe vormen van recreatie moest worden ge zocht. Het rijk kwam Breskens, zoals bekend is, tegemoet dooi de aanleg van een kunstduin, en daartussen een prachtig strand, dat geëxploiteerd wordt door de N.V. Zeebad Breskens. Tussen de nieuwe veerhaven en het dorp ligt langs de kust het nieuwe bungalowpark, waar in reeds enkele wegen zijn aan gelegd. Op het nieuwe bouwterrein heeft de firma Van der Poel uit Terneuzen een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste bun galow. In het gehele park, waar ook de sportvelden zullen aan gelegd worden, is plaats voor een 34-tal bungalows, welke voor de ontwikkeling vari de re creatie van Breskens van groot belang zijn. Vorig jaar. aldus burgemees ter Eekhout, is er een telling ge houden, en bleek dat op een be volking van 3600 zielen te Bres kens in één nacht ruim 1800 toe risten verbleven. Dat is voor Breskens heel wat! Toen Breskens de veerhaven, welke een grote bron van In komsten betekende voor een groot aantal inwoners dwars door het dorp, kwijtraakte, bleef het niet bij de pakken neerzitten. Naast de bestaande industrie en de visserij beseften we, dat dc recreatie een nieuwe bron van inkomsten kon zijn, Indien wc voor Breskens dc mogelijkheden wisten te scheppen. Eén van deze mogelijkheden was het nieuwe bungalowpark. In de grond alleen is een bedrag van ruim 1 miljoen gulden ge ïnvesteerd. De firma Van der Poel uit Ter neuzen bouwt hier op eigen ini tiatief de eerste bungalow, In de hoop, dat men hiervoor later een koper weet te vinden. Nadat burgemeester Eekhout onder het toezien van een groot aantal genodigden de eerste steen op phet fundament van de eerste bungalow had gelegd, gaf hij bij een grote tekening Van het bungalowpark een korte uit eenzetting over de ligging en hoe het park er in de toekomst uit zal zien. Ijskoud kwam het gezelschap later in hotel Valk bijeen, waar de gloeiend hete koffie zeer wel kom was. Na een diner, dat hoe kan het anders te Breskens uit een hoofdschotel van tong be stond, werden door de president- directeur van de Waterleiding maatschappij bijzonder waar derende woorden gesproken aan het adres van het gemeentebe stuur van Breskens voor de vriendelijke ontvangst, waarna de heer Van der Poel de wens uitsprak dat het bungalowpark spoedig volgebouwd mag zijn. In b|| zonder aangename sfeer bleef het gezelschap na afloop van het diner nog geruime tijd genoeglijk bijeen. De Amerikaanse ballonsatel liet „Echo" zal de komende da gen bij gunstige weerscondi- ties steeds aan het begin van de avond op geringe hoogte in het zuidwesten zichtbaar zijn. De overgangstijden zijn: zaterdag 10 december: 18.53 uur: zondag 11 december: 18.21 uurmaandag 12 december 17.48 uur; dinsdag 13 december 20.19 uur; woensdag 14 decem ber: 18.45 uur en donderdag 15 december: 18.03 uur. Aldus een bericht van de sterrewacht in Utrecht. „Juffrouw, neemt u mi vraag willen stellenEe: maakt en is op een leuk j vragend aankijkt, dist hij gemaakt moeten worden dagelijks leven zoekt, of I om een of ander inten schoon nodig is. De lokroep van sterre jonge meisjes die bij het len kloppen. Zijn op die rières van prominente ar plotseling ontdekt! Zoude willen ze zo'n gelegenheic Och ja, aanvankelijk de meesten. Hoe is het m Wat een geluk! En wan zijn, dan willen ze de kan ER IS EEN VER Sommigen zeggeng ongelijk, het kon toe eens een reële mogel zijnBona tide filmers tografen maken vaak va misschien minder symp< methode gebruik om schikt materiaal te kom Jawel, maar er is alt: groot verschil tussen h treden en dat van onbe bare elementen. Zij zu namelijk nooit op aanc dat het meisje zonder kennis van ouders en ders met hen meegaa „proefopname" of der Bona fide lieden weten, eerst contact dienen nemen met ouders of ders, wanneer zij met jarigen te doen krijge zullen dus hoogstens naar het adres en een ai maken om eens te komi ten. Bij zo'n gelegenhe len zij zich dan bekend en uitgebreid mededelei het om gaat. Maar wanneer er ee klaar staat om het me van de straat mee te nei De vienu's in de weken Sinterklaas en Kerstmi merken zich over het al door een grote mate van heid. Daaraan is niet alle vele snoepen wat we in d< doen schuld, maar om houdbudget is door Sint meestal ook danig in de bracht en op de een of manier moeten de ki weken dat weer goed - Maar ja, we moeten wel dat we weliswaar go, maar toch voldoende vc stoffen opnemen en dat wc b.v. doen door een da gebruik te maken vat vruchten die we zo gei kunnen opdissen en die binatie met een melkna toch een complete maalt hen opleveren. ZONDAG: Knolselder gehakt, spruiten, ai len; sinaasappel. MAANDAG; Hachée, aardappelpurèeyog DINSDAG: Schorsener kaasragoüt, aarde wentelteefjes. WOENSDAG: Aardappe met worst, sla van biet en appel; karnt pap (bonen in de w ten). DONDERDAG: Witte met tomatensaus, ai len; vanillevla met ken appelschijven. VRIJDAG: Wittebon met kaas; vruchteni ZATERDAG: Stamppo kool met spek; choci laaevla. KNOLSELDERIJ SOEP 1 flinke selderijknol in reepjes snijden en gaa in l water en iets zo het kooknat met 40 gr. i 4(1 gr. bloem een mooi bonden soep maken. I imelk roeren, de kno erin doen, nog even mei men en van het vuur a geraspte kaas en een pa pdtjes citroensap door kloppen en deze zo no nog iets zout en noot o] ai maken. AARDAPPELSCHOTEL MET WORST 250 gr. rookworst i water gaar koken, in snijden en een gedeelte in een beboterde vuurvc tel doen. Hierop een plakjes gesneden aart vervolgens wèer een orst en tot slot weer aardappelplakjes leg Pat van de worst er o eten, de bovenste a :ag met een mengsel spte kaas en panee rooien en het gerecl jeen goudbruin bakker,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 2