be va bevalt u De besprekingen tussen minister Luns en de Toenkoe Ontwerpbegroting 1961 voor Zeeland aangeboden De verscherpte Belgische grenscontrole W eero verzi cht Persconferentie van de Toenkoe De Indonesische uitlatingen over Nieuw-Guinea HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Schip vergaan op het Hollandsch Diep salons j-obkrt" Beva,. betere vak kleding past iedere vakman Prankering bij abonnement'. Terneuzen Dlrecteur-Hoofdredacteui i. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Oironummei 38150 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; pet maand 12. per week 48 ct. Losse nra 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 28 NOVEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5148 Versobijnt dagelijks Uitgeefstei N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs pet mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeift- advertenties)5 regels ƒ1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr» Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 nor. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 aar. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr J. M. A. H. Luns, heeft na afloop van de besprekingen van leden van de Nederlandse regering met de minister-president van de Malei- se federatie, toenkoe Abdoel Rah man, gezegd dat alle soorten mo- gelijkneden voor de toekomst van Nederlands Nieuw Guinea zijn besproken. De toenkoe, die gezegd heeft geen vast plan te hebten, gaat alle indrukken van zijn reis uitsorteren en gaat na, of er nog aanleiding is voor na dere besprekingen met de Neder landse regering. Volgens minister Luns zijn de besprekingen in een zeer open hartige steer geveerd, eerst vrij dagmiddag in het gebouw van het ministerie van Algemene Za ken en het kabinet van de minis ter-president en vervolgens nog enige tijd na het diner in het hotel des Inaes. Aan deze bespre kingen werd deelgenomen aoor minister-president Rahman, mi nister-president De Quay, minis ter Luns en op de eerste drie kwartier van het middaggesprek na, door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr Th. H. Bot. Minister Luns zei voorts in antwoord op een vraag het niet waarschijnlijk te achten dat de toenkoe een bezoek aan Nieuw- Guinea zal brengen. De premier is ook niet uitgenodigd. De Nederlandse bewindsman wees er met nadruk op, dat hij zeer tevreden is over de bijzonder openharitge wijze waarop over de problemen is gesproken. lin antwoord op een vraag zei de minister dat het gesprek heel nuttig is geweest. Of het initia tief van de toenkoe nuttig is, zal pas blijken als het resultaat er van bekend is. Maar het valt toe te juichen dat een Aziatische staatsman deze problemen op zon wijze aanpakt. Zaterdagmiddag om ongeveer kwart over vijf is op het Hol landsch Diep, enkele honderden meiers beneden het licht van Strijensas, het 300 ton metende motorschip „Jemry", dat gela den met suikerbieten van Est op weg was naar Dinteloord, door het ruwe weer in moeilijkheden geraakt en gezonken. De 50-jarige schipper K. Me ter, afkomstig uit Leeuwarden, is daarbij verdronken. Zijn vrouw en zijn zoon werden na drie kwartier gered door de beman- niruf van het Belgische motor schip „Armand", schipper Van der Horst. De schipper, zijn vrouw en zoon hadden het ongeluk aan zien komen. Hun schip was zwaar geladen en maakte, daar het met open luiken voortdurend water. De windkracht was 7 a 8 en dat is voor het brede Hollandsch Diep voldoende om een zeer ris kant vaarwater te zijn. De schip per wilde de DordtscheKil inlo pen om daar te overnachten. Hij haalde de betrekkelijk geringe afstand die hem nog van de Kil scheidde niet: op een gegeven ogenblik begon de „Jemry" in snel tempo te zinken en de schip- persfamilie moest het ijskoude water inspringen. Man, vrouw en zoon wisten zich drijvende te houden tot ze wrakhout van hun schip konden pakken. Ben achteropkomend motor schip passeerde juist toen de „Jemry" aan het zinken was. De schipper hiervan beleefde ver schrikkelijke ogenblikken, want hij besefde wat er gebeurde en kon geen hulp bieden, omdat de toestand van zijn eigen schip ook kritiek was. In de Dordtse Kil legde hij zijn schip aan de wal om telefonisch de rijkspolitie te water in Dordrecht te alarmeren. Drie kwartier nadat de „Jem ry" was gezonken haalde de be manning van het Belgische mo torschip „Armand" de vrouw en de zoon uit het water. De schip per van dit schip, de heer Van der Horst, had wrakhout opge merkt en om hulp horen roepen. Met de bemanning van de inmid dels gearriveerde patrouilleboten van de rijkspolitie en rijkswater staat zocht hij nog geruime tijd naar schipper Meter, maar zon der resultaat. Op de plaats waar de „Jemry" is gezonken heeft men een wrak- boei gelegd. Het wrak zal zo spoedig mogelijk worden gelicht omdat het gevaar oplevert voor de scheepvaart. De „Jemry" is eigendom van de heer R. Rogaar uit Rotter dam. (Adv.) koeptr iwloporhcotW «rarb [6 bfwwüsiroat 9 kmcuzta individuele haarverzorging wij hebben de nieuwe haarmode- lijn „Paris 19(11", tijdens ons verblijf te Parijs, niet alleen bestudeerd, doch .ook uitgewerkt. De foto toont minister-president De Quay en de Toenkoe in gesprek. COMMUNIQUÉ Na de besprekingen tussen de Maleise minister-president, toen koe Abdoel Rahman, en de Ne derlandse ministers is liet vol gende gemeenschappelijke com muniqué uitgegeven: „De minister-president van de Maleise federatie, toenkoe Ab doel Rahman Poetra, heeft Den Haag op 25 en 26 november I960 bezocht en besprekingen gevoerd over het vraagstuk-Nedeilandse Nieuv. -Guinea met de minister president van Neoerland, prof. dr J. E. de Quay, de Nederlandse minister van Buitenlandse Za ken, mr J. M. A. H. Luns, alsme de met de staatssecretaris die be last is met Nederlands Nieuw Guinea, mi Th. ii. Lol. De besprekingen waren van verkennende aard en werden in een zeer vriendschappelijke sfeer gehouden. De Nederlandse regering heeft de activiteit en de constructieve belangstelling in deze kwestie van de zijde van toenkoe Abdoel Rahman op hoge prijs gesteld", aldus het communiqué. Verder wordt in het communi qué gezegd: „De minister-presi dent van de Maleise federatie heeft met voldoening vastgesteld dat de Nederlandse regering be reid is haar politiek in Neder lands Nieuw-Guinea te onderwer pen aan kritisch onderzoek en beoordeling van de Verenigde Naties. Men is overeengekomen dat de minister-president van de Malei- e federatie, die reeds dergelijke besprekingen over dit punt heeft gehad met zowel andere regerin gen als met de secretaris-gene- laal van de Verenigde Naties, in het licht van deze verschillende besprekingen zal overwegen, of in een later stadium nieuwe be sprekingen nuttig kunnen zijn. In dat geval zal hij de Neder landse regering daarover inlich ten", aldus het communiqué. De minister-president van de Maleise federatie, Toenkoe Ab doel Rahman, heeft zaterdag ochtend op een persconferentie in Den Haag gezegd dat hij heel tevreden is over de resultaten van de besprekingen die hij vrij dag met minister-president De Quay, minister van Buitenland se Zaken Luns en staatssecre taris van Binnenlandse Zaken Bot heeft gehad. Hij wees erop dat het van groot belang is dat ernstige ge- oeurtenissen in Nieuw-Guinea worden vermeden omdat de communisten dan met de winst gaan strijken. Zowel Indonesië als Nederland zal dan het kind van de rekening worden. Hij achtte het het beste dat in de Verenigde Naties een op lossing wordt gevonden. Tot dusver hebben de Verenigde Na ties het vinden van een regeling steeds weer aan beide partijen De geheimzinnige ziekte in Voorthuizen. Ook vrijdag hebben enkele leden van de bacteriologische dienst de gehele dag mtensiel gezocht naar de oorzaak van de vreemde ziekteverschijnselen op de Prinses Wilhelmmaschool in Voorthuizen. Men heeft vele ge sprekken gevoerd, onder meer met het hoofd van de school, de heer R. van Beek, en met het onderwijzend personeel. Over een oorzaak staat tot nu toe nog niets vast. Onder de keldertrap in de school heeft men een fles met een insectendodend middel aan getroffen. Verder werd vastge steld dat een insectenbestrij dingsmiddel gebruikt is op een vlak naast de school staande appelboom. Hoewel de eerste symptomen op donderdag 17 november reeds bij de kinderen werden gecon stateerd duurde het precies een week tot donderdag j.l. vóórdat de Volksgezondheid werd gealarmeerd en een onder zoek instelde. De ziekte was toen reeds sterk aan het af nemen, want het hoogtepunt twaalf patiëntjes was de dins dag daarvoor reeds bereikt. Slechts de ouders van de door de ziekte aangetaste kinderen wisten er iets van. overgelaten maar de toestand is in de loop van de jaren slechter geworden. De toenkoe zei daar om te proberen iets te doen door kontakten op te nemen met regeringen die sympathie en begrip voor zijn ideeën heb ben getoond. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld, heeft de toenkoe ook zijn idee- en meegedeeld. De Maleise pre mier zei zowel zijn eigen denk beelden als die van Hammar skjoeld aan de Nederlandse re geling te hebben meegedeeld. De toenkoe zei zich te zullen blijven inspannen tot een be vredigende oplossing is gevon den. Hij voegde eraan toe alleen maar te kunnen bidden en ho pen dat dit inderdaad zal ge beuren. Hij wees erop dat om tot overeenstemming te komen bei de partijen een offer moeten brengen voor de vrede. Neder land is bereid een offer te bren gen en Indonesië ook, maar hij zei nog niet te.weten hoever de twee partijen willen gaan. Zijn pogingen, zei hij, zijn nog steeds in het beginstadium. De bevalling van mevrouw Kennedy. De agenten van de Amerikaan se geheime dienst, die belast zijn met de bewaking van mevr. Kennedy gedurende haar ver blijf in het ziekenhuis van de universiteit van Georgetown, hebben de camera van een foto graaf in beslag genomen, die fo to's had gemaakt van mevrouw Kennedy, toen zij na het leven te hebben geschonken aan een zoon, uit de operatiezaal werd gebracht. De fotograaf, die enkele mi nuten na mevrouw Kennedy in het ziekenhuis was aangeko men, vatte post bij de operatie zaal en wachtte daar, rustig keuvelend met het ziekenhuis personeel, de komende gebeurte nissen af. Toen mevrouw Ken nedy na de geslaagde operatie op een brancard de zaal werd .uitgereden, slaagde de persfoto graaf er in drie foto's van haar te nemen, doch onmiddellijk daarna wierpen de mannen van de geheime dienst zich op hem. Zij ontnamen hem zijn foto apparaat, dat hij eerst terug kreeg toen zij de film eruit ver wijderd hadden. De gelukkige vader bracht in de loop van de dag een tweede bezoek aan zijn vrouw. Bij de ingang van het ziekenhuis werd hij bestormd door een menigte toeschouwers, Ge hem geluk wensten. Na twintig minuten keerde Amerika's toekomstige president, lachend en stralend, weer terug, met de mededeling dat moeder en kind het zeer goed maken. Nieuwe Franse atoomproeven. Volgens persberichten bereidt Frankrijk een tweede serie atoomproeven in de Sahara voor. Ambtenaren in Parijs spraken echter een bericht in de Britse pers tegen dat de vol gende week een ondergrondse ontploffing teweeg zal worden gebracht. De wetenschappelijke mede werker van het doorgaans wel ingelichte Franse blad „Le Mon de" schrijft dat de proeven in de loop van de komende weken gehouden zouden kunnen war den, „hoewel het niet onmoge lijk is dat het besluit om de ont ploffingen teweeg te brengen ondergeschikt wordt gemaakt aan politieke overwegingen". De medewerker zegt dat de komende proeven Frankrijk waarschijnlijk een stuk verder zullen brengen op de weg naar de vervaardiging van een opera tioneel type bom. Frankrijk heeft 0p 13 februari en 1 april van dit jaar twee kernontploffingen tot stand ge bracht, beide bovengronds. Vol gens de medewerker van „Le Monde" zijn de Franse geleer den voor een ondergrondse ont ploffing maar de aanleg van een geschikt ontploffingsgebied vergt veel tijd en de schrijver van het artikel acht het dan ook waarschijnlijk dat de volgende proeven eveneens bovengronds zullen zijn. Desgevraagd is van welinge lichte zijde het volgende verno men: Naar aanleiding van uitlatin gen van officiële Indonesische zijde, dat de bevolking in Neder lands Nieuw-Guinea zich tegen het Nederlandse regime zou ver zetten, tengevolge waarvan Ne derland een Campagne van „ar restaties, onderdrukking en mar telingen" zou voeren, wordt uit officiële kringen in Den Haag vernomen, dat deze voorstelling van zaken getuigt van een door zichtige en lachwekkende po ging tot misleiding omtrent de feitelijke situatie aldaar. Voorts ziet men hierin een streven om de berichten omtrent de recen- te gewapende infiltratie in dit gebied te overstemmen. Met nadruk wordt herinnerd aan de uitspraak van minister Luns in New York voor het fo- rurn van de Verenigde Naties gedaan: „We have no secrets", waaruit duidelijk blijkt, dat ieder onbevooroordeeld toe schouwer zich in Nederlands Nieuw-Guinea mag komen over tuigen van de feitelijke situatie, welke wel duidelijk de Indonesi sche uitlatingen logenstraft. Van enig opwinding of verzet is geen sprake; integendeel; de be volking bereidt zich thans in alle vrijheid voor op het hou den van vrije en geheime ver kiezingen voor de Nieuw-Guinea- raad, welke begin 1961 zal wor den gevormd. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben thans de ontwerp begroting' 1961 aan de leden van de Provinciale Staten van Zee land aangeboden. In de toelichting wijzen zij er op, dat de begroting 1961 een gunstiger beekl vertoont dan de begroting 1960. Volgons een mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken mag de uitkering uit het Provinciefonds voor Zeeland worden geraamd op 4.811.000. Dat is 881.000 meer dan in 1960. In de begroting is een voor deel van 130.000 opgenomen in de raming van de tekorten van de noordelijke veerdienst. Dit voordeel is ontstaan door de op heffing van het veer Kortgene- Wolphaartsdijk. Er konden twee bijzondere bijdragen uit de gewo ne dienst worden gedaan, name lijk 200.000 aan het provinciale wegenfonds en 300.000 voor toe voeging aan de reserve voor ver betering van de verbinding tus sen midden- en noord-Zeeland. De aanleg van wegen die verband houden met de verwezenlijking van het drie-eilandeplan, het we genstelsel in de kanaalzone in oost-Zeeuws-Vlaanderen en de ontsluiting van het Sloe-plan zul- len leiden tot een toename van net tekorc in het provinciaal we genfonds, zo verklaren Gedepu teerde Staten van Zeeland. De onrendabele aansluitingen van het elektriciteitsnet zullen nog zeer belangrijke sommen van de provincie vragen. De bij dragen voor de herverkavelings- en ruilverkavelingsgebieden zul len volgens een globale raming nog met 300.000 stijgen. Voor de onrendabele aansluitingen bui ten het herverkavelingsgebied is in totaal nog 6 miljoen gulden nodig. Op basis van een provin ciale bijdrage van 10 percent in de aanlegkosten zal dit de pro vincie dus op 600.000 komen te staan. Over de stoombootdiensten in Zeeland merken Gedeputeerde Staten op, dat de toeneming van het vervoer het ooilege heeft ge noodzaakt het veer Kruiningen- Perkpolder te verbeteren. Op de Rijksbegroting is hiervoor een bedrag van 1 miljoen gulden uit getrokken. Men begint met het maken van een nieuwe veerha- Advertentie) "blijft in de maat door krimpvrij Sanfor In antwoord op vragen van dc heer Van Meel (K.V.P.) over de verscherpte controle van Bel gische zijde op de invoer van goe deren uit Nederland hebben de staatssecretaris van Financiën, de Minister van Buitenlandse Za ken, en de minister van Land bouw en Visserij medegedeeld, dat gedurende een korte periode van Belgisch zijde inderdaad een verscherpte controle op de invoer van goederen uit Nederland is gehouden. Dit verscherpte toezicht werd niet langs de gehele Belgisch Nederlandse grens toegepast, doch beperkte zich tot de Belgi sche douanekantoren, welke zijn gelegen in de omgeving van Maastricht. Deze controle was niet het ge volg van een speciaal daartoe uitgevaardigde instructie, doch van het naar de letter toepassen van bestaande (verouderde) voorschriften, waarbij de invoer van levensmiddel- en genotmid delen in België aan een vergun ning was gebonden. Letterlijke toepassing van deze voorschrif ten geschiedde op gezag van een plaatselijke douaneautoriteit. Na kennisneming van de min der gewenste gevolgen, welke het verscherpte toezicht met zich bracht, heeft het ministerie van Financiën te Brussel onmiddel lijk staking hiervan gelast. Inmiddels zijn ook de voor schriften, op grond waarvan de stringente controle werd toege past, in dier voege gewijzigd, dat thans slechts een verbod van kracht is voor 'de invoer zonder vergunning van boter en brood, waarbij om excessen te voor komen boterhammen zijn uit gezonderd, aldus het antwoord van beide ministers. Telefoonstaking in Venezuela. De werkers der telefooncen trales van Caracas zijn vrijdag in staking gegaan, waardoor de telefonische verbindingen tus sen Venezuela en de buiten wereld zijn verbroken, terwijl ook het telefoonverkeer in de hoofdstad zelf werd ontwricht. De telefooncentrales zijn door militairen bezet. In één der cen trales bevond zich een groep studentenzij werden er door de militairen uitgezet. Het is waarschijnlijk, dat de aanwijzing van de bedoelde plaat selijke autoriteit verband hield met de in België bestaande vrees voor een omvangrijke frau duleuze invoer van boter en an dere levensmiddelen, welke in het bijzonder voor de nabij de grens gevestigde middenstanders nadelig zou Zijn. Over dé omvang van deze smokkelarij zijn geen nauwkeu rige gegevens bekend. De Neder landse douane bestrijdt tezamen met de Belgische douane de bo tersmokkel met alle haar ten dienste staande middelen. Zij be schikt ter bestrijding van de fraude over zeer snelle automo bielen, welke met mobilofoons zijn uitgerust. Aan de sedert en kele jaren ingestelde zogenaamde centrale velddienstposten zijn bovendien portofoons verstrekt. De Nederlandse en de Belgische douane verstrekken elkaar we derzijds alle mogelijke inlichtin gen, welke tot het zo effectief mogelijk bestrijden van de smok kelarij künnen dienen. Een verscherping van de con trole aan de BelgischNeder landse grens, ook al heeft deze slechts een incidenteel karakter, is zeker niet bevorderlijk voor |de ontwikkeling van een goede Beneluxgeest. ven in Perkpolder. De totale kos ten van deze haven worden ge raamd op drie miljoen gulden. Op deze veerdienst is ook een. nieuw schip nodig met bijbe horende aanleginrichtingen. Het schip zal eenzelfde ver voerscapaciteit moeten hebben als de nieuwe schepen voor het veer Vlissingen-Breskens. Op deze wijze kan men de schepen van beide veerdiensten desge wenst uitwisselen. De ontsluiting van het Sloe-ge- bied door wegen in westelijke en oostelijke richtingen en door een spoorlijn voor vrachtvervoer worden voorbereid. Een voorstel om ook de weg in oostelijke rich ting op het provinciaal wegen plan te plaatsen zal spoedig wor den ingediend. Gedeputeerde Staten hebben in de toelichting op de begroting voor 1961 voor het eerst officieel bekendgemaakt, dat zij plannen hebben voor een bi ugverbinding over de Oosterschelde. De plan nen voor de brug over de Ooster schelde verkeren nog niet in een zodanig stadium, dat Gedeputeer de Staten hierover nadere mede delingen kunnen doen. Het ver langen naar een vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en midden-Zeeland blijft onvermin derd van kracht, maar de kosten van een dergelijke verbinding gaan ver uit .boven het financieel vermogen der provincie, aldus Gedeputeerde Staten van Zeeland in de ontwerp begroting 1961 voor deze provincie. GED. STATEN VAN ZEELAND OVER „VERSCHRIJVINGEN" Gedeputeerde Staten van Zee land hebben antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over de beschuldiging van de oud-wet. houder van Goes, de heer J. J. van Mtelle, dat bij de provincie Zeeland ook „verschrijvingen" zouden voorkomen. Deze vragen werden vrijdag j.l. ingediend door de heer J. R van Oorschot, fractieleider van de P. v. d. A. in de Provinciale Staten van Zeeland. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben op deze schriftelijke vragen geantwoord: I „1. Gedeputeerde Staten heb- ben kennis genomen van deze pu- i blikaties en hebben deze tot on derwerp van bespreking ge maakt in hun vergadering van 22 november j.l. 2, Zij hebben staande deze vergadering de heer Van Mélle teletonisch verzocht mede te de len waarop zijn publiekelijk ge dane bescnulcnging berust, ten einde hen tot een onderzoek in staat te stellen. De heer Van Melle heeft tot hun leedwezen geantwoord, daartoe niet bereid te zijn en zijn inlichtingen, zo deze zouden worden gevraagd, alleen te willen geven aan de minister van Binnenlandse Za ken. Gedeputeerde Staten hebben dit wederom telefonisch onver wijld aan de minister voorgelegd en de medewerking van Zijne Excellentie verzocht, opdat hun de weg zou worden geopend ken nis te krijgen van de ten aanzien van de provincie geuite beschul diging. Het is hun bekend, dat de minister aan dit verzóek heeft voldaan en zij zijn thans in af wachting van nader bericht, dat hen in staat zal stellen na te gaan wat aan deze voor hen voorhands onbegrijpelijke uitla ting ten grondslag ligt". KOUDER Tijdens het weekeinde kwam een einde aan de aanvoer van zeer zachte lucht naar onze om geving. De wind draaide boven het gehele Noordzeegebied naar richtingen tussen noord en west, MAANDAG 28 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.08 10.43 11.23 11.33 n.m. 10.54 11.29 12.09 12.19 ZON MAAN Nov. 28 8.21 16.35 14.48 2.40 29 8.22 16.34 15.14 3.50 30 8.24 16.33 15.40 5.00 bij ons zelfs tijdelijk naar het noordoosten. Deze ontwikkeling houdt ver band met het opdringen van een rug van hoge luchtdruk ten wes ten van de Britse eilanden. In verband hiermee zullen vandaag opklaringen voorkomen, maar de met matige tot krachtige noord westelijke winden toestromende lucht is onstabiel, zodat er ook enkele buien moeten worden ver wacht. De temperaturen worden lager dan zondag. medegedeeld door het K.N.N.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Noordwestelijke wind Kouder weer met opklaringen maar ook plaatselijk enkele bui en. Natige tot krachtige, langs de Waddenkust mogelijk harde noordwestelijke wind.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1