c Kasavoeboe's delegatie toegelaten De Franse kern-strijdmacht Het vliegtuigongeluk bij Franeker De schietpartij bij de Ghanese ambassade Franse minister voor Algerië benoemd STOF ZUIGERS SVOENSDAG 23 NOVEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5144 V. N.-DEBAT OVER KONGO Radio de Koek Geschil in Zutfen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT fTranJtering Bij abonnement.*' Terneuzen Dtrecteur-Hoofdraiaeteur I. van de Sandi Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pat advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handalf advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Ghana heeft dinsdag de alge mene vergadering verzoeht, het debat over de toelating van de doo-r president Kasavoehoe ge leide delegatie voor onbepaalde tijd le verdagen, gezien de schiet partij die zich maandagmiddag in Leopoldstad heeft voorgedaan tussen Kongolese militairen en troepen van de Verenigde Naties. De Ghanese afgevaardigde •Tantoch was van mening, dat men dit incident niet anders kon beschouwen dan „agressie van de Kongolese regering tegen de Verenigde Naties". De Zuidslaviër Vidic steunde het Ghanese verzoek om liet de bat te verdagen, op dezelfde gronden. Tevoren had secretaris-gene raal Hammarskjoeld laten we len dat hij in do loop van dins dag een rapport over de gebeur tenissen in Leopoldstad ver wachtte. De algemene vergadering wei gerde echter het debat voor on bepaalde tijd te verdagen. De Ghanese motie werd met 50 legen 34 stemmen, bij dertien onthoudingen afgewezen. Twee landen waren afwezig. Vóór de stemming hadden de Amerikaan Wadsworth en de minister van Buitenlandse Za ken van Kameroen, Okala. zich tegen verdaging uitgesproken. Wadsworth betoogde dat de af gevaardigden zich moesten reali seren. dat de toestand in Kongo niet hetzelfde was als de kwestie van de geloofsbrieven van Kasa- voeboe. Volgens hem zou de schietpartij niet zijn ontstaan, als de regering van Ghana ge hoor had gegeven aan het Kon golese verzoek om terugroeping van haar zaakgelastigde Wei- heek. De Verenigde Staten be treurden echter dat men in Leo poldstad zijn toevlucht tot ge weld had genomen en dat dit mensenlevens had gekost. Minis ter Okala zei, dat de schietpartij van maandag niet alleen het ge volg was van de gebeurtenissen van die dag. De Indiase afgevaardigde Jha pleitte voor verdaging van het debat. Tot de landen die voor ver daging stemden behoorden Fin land, Ierland, Zweden en Zuid- Slavië. Tegen stemden o.m. Oos tenrijk. België, Denemarken, Frankrijk. IJsland, Italië, Lu xemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal. Spanje, Engeland en de Verenigde Staten. De Cana dese afgevaardigde onthield zich van stemming. Na de stemming verklaarde de Amerikaanse afgevaardigde I PHILIPS I RADIO en TELEVISIE Woordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Wadsworth dat het „opvallend" was dat tot de staten die vóór verdaging stemden landen be hoorden „die zich openlijk in de binnenlandse aangelegenheden van Kongo hebben gemengd". Wadsworth leverde felle kritiek op het optreden van de Sowjet- Unie in Kongo. Wadsworth verklaarde dat de Verenigde Staten het luchttrans port van 15.000 man V. N.-troc- pen naar Kongo hebben ver zorgd, en dat Amerika een van dc weinige landen is die tot op lieden hebben bijgedragen in de kosten van het optreden van Je Verenigde Naties in Kongo. „Dc Sowjet-Unie heeft getracht de inspanning van de Verenigde Naties te niet te doen, hoewel zij aanvankelijk beweerde het V. N.-optreden in Kongo 'te steu nen. De Sowjet-Unie begon spoe dig zich eenzijdig in de kwestie Kongo te mengen, door zonder voorkennis of goedkeuring van de volkerenorganisatie vliegtui gen, vrachtwagens en voorraden naar Kongo te 'zenden. Zij koos partij in een intern geschil en verleende deze partij materiële steun. Deze inmenging werd voortgezet tot de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering moesten worden bijeengeroepen om hieraan een einde te maken. ..De Sowjet-Unie heeft gepro beerd dc secretaris-generaal in discrediet te brengen en te eli mineren, alleen omdat de Ver enigde Naties Kongo voor bui tenlandse inmenging wilden be hoeden. Thans zet de Sowjet- Unie haar pogingen om het werk van de Verenigde Naties te be moeilijken voort door categorisch te weigeren gelden beschikbaar te stellen", aldus de Amerikaan se afgevaardigde. De Algemene Vergadering van de Ver. Naties heeft hedenoch tend vroeg (Npd. tijd) besloten de door Kasavoeboe voorgestelde delegatie bij de Ver. Naties te aanvaarden. De aanbeveling van de commis sie voor de geloofsbrieven werd met 53 tegen 24 stemmen en bij 19 onthoudingen goedgekeurd. Onmiddellijk na de uitslag van de stemming deelde de afgevaar digde van de republiek Mali mee dat zijn land zich uit de verzoe ningscommissie terugtrok. .Madame I„., helderziende, eige naresse van liet pand I.aarsstr. 9 in Zutfen, wil een gezin uit de bovenwoning zetten. De verdie ping wordt bei" ooiul door een familie, uit zeven personen. Ma dame L., die liet pain) een spe ciale bestemming wil geven, heeft vrijwel het gehele huis la ten dichtspijkeren. Het gezin heeft nu nog de beschikking ui er twee kleine kamers. Om dc woning te bereiken, moeten de bewoners nu gebruik maken van een ladder, die door gemeente werken beschikbaar is gesteld. Zutfen wacht met spanning hoe deze affaire zich zal ontwikkc- Motie van afke ring verworpen De Franse Nationale Verga dering heeft dinsdagavond een motie van afkeuring, die was ingediend tegen het wetsont werp der regering tot instelling van een onafhankelijke Franse kern-strijdmacht verworpen. T)p motie kreeg 214 stemmen, hetgeen 63 onder het vereiste minimum van 277 stemmen was (d.w.z. de helft van het aantal leden der Nationale Vergadering plus één). Als gevolg van deze stem mingsuitslag is het wetsontwerp (hans aangenomen. Dp Senaal zal het ontwerp thans in laalste lezing behande len, waarna de Nationale Ver gadering liet definitief zal be krachtigen. Verwacht wordt dat de Senéat evenals de vorige week in eer ste lezing, het wetsontwerp zal verwerpen, doch dit zal geen ander gevolg hebben dan dat de regering verplicht is het voor de derde en laatste maal voor de nationale vergadering te bren gen. Aanneming door de natio nale vergadering in derde lezing maakt een wetsontwerp tot wet zonder verdere verwijzing naar de Senaat. Verwacht wordt, dat de regering deze derde parle mentaire slag zal winnen als het zover is, hetgeen waarschijnlijk binnen de komende veertien da gen het geval zal zijn. De motie van afkeuring, die bij ae eerste behandeling van het wetsontwerp in de nationale vergadering werd ingediend, kreeg 207 stemmen. Bij de verdediging van het wetsontwerp betoogde premier Debré dinsdagavond, dat de daarin bedoelde militaire kern inspanning Frankrijk zal voor zien van laboratoria, technici en gespecialiseerde kennis „zonder welke tegenwoordig geen mo derne natie kan bestaan." Hij zei, dat de Verenigde Staten zo veel mogelijk het monopolie willen houden op het gebied van de wetenschappelijke kennis, de technische mogelijkheden en het gebruik van atoomwapens. Indirect sprekend over het maandag door generaal Norstad ontvouwde plan, zei Debré: „Als mensen praten over een atoom- pool bedoelen zij niet een echte atoomstrijdmacht om een aan valler tot andere gedachten te brengen. Alles wat hun voor ogen staat is vervanging van de tactische luchtstrijdkrachten. Frankrijk wil ook lid zijn van de opperste generale staf, die de strategische beslissingen neemt waar het orn'.'f,ontrading" gaat. Tot de voorstemmers van de motie vrn afkeuring behoorde Pierre I - gailjgTde, afgevaardig de van erie, die de vorige week al klaagde in het Alge rijnse p s in vrijheid werd gesteld. wérd door een paar aanhangei s toégejuicht. PLAN-NORSTAD IN NAVO-KRINGEN GOED ONTVANGEN Volgens kringen van de poli tieke commissie der N. A. V. O.- conferentie van parlementsle den, is het plan van generaal Norstad tot instelling van een atoom-pool van de N. A. V. O. door de conferentie goed ont vangen. In een besloten zitting van de militaire commissie werd een voorstel tot instelling van een N. A. V. O.-„brandv/eer" voor lo cale conflicten goedgekeurd. Vol gens conferentiekringen zou deze „brandweer" met de nieuw ste wapens, met inbegrip van atoomwapens, worden uitgerust. Vandaag zal de militaire commissie het plan-Norstad be spreken. GERUCHTEN OVER AANSLAG OP SJAH TEGENGESPROKEN Een woordvoerder van het Perzische hof heeft maandag avond alle geruchten over een aanslag op het paleis van de sjah tegengesproken. Hij noemde deze geruchten „volkomen onzin". Zij waren volgens hem verspreid door de vijanden van Porzië. (Een te Istanbul verschijnend blad had gemeld, dat in Perzië een revolutie was uitgebroken, waarbij de keizerin en haar pas geboren zoon waren gedood). De broer van de sjah, prins Gholam Reza, en zijn zuster prinses Sjams, woonden maan dagavond met het gehele kabinet een receptie bij. die de Japanse ambassadeur ter ere van het be zoek van kroonprins Akihito en prinses Mitsjiko aan Teheran aanbood. KENNEDY'S STEMMEN- MEERDERHEID BEDRAAGT NU 175.000 Twee weken na de presidents verkiezingen in de Verenigde Staten hebben nog slechts elf van de vijftig staten officieel het tellen van de stemmen voltooid. Elf andere staten hopen deze week gereed te kotnen. Volgens de laatste totalen is de stemmenmeerderheid van Kennedy tot milder dan 175.000 gedaald. Kcnnedj' Kréég volgens die stand 33.919.29&-'stemmen of 50,13 procent en Nixon 33.744.669 of 49,S7 procent. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat Kennedy met een minderheid in stemmental heeft gewonnen. Op 19 december komen in de hoofdsteden van de diverse sta ten de kiescolleges bijeen om dc president tc kiezen. De uitslag wordt in januari bekendgemaakt. In gezelschap van onder andere de chef van de luchtmachtstaf, luitenant-generaal H. Schaper, en dc burgemeester van Frane ker, de heer J. Dijkstra, heeft de minister van Defensie, ir. S. H. werd opgegeven, blijkt nu ook bij deze ramp le zijn omgekomen. Het is de 25-jarige gehuwde tweede luitenant-vlieger J. A. L. M. Snijders, uit Geleen. Zijn fa milie is op de hoogte gesteld. Een straaljager van de vlieg basis Eindhoven is maandag avond neergestort op een boer derij ten zuiden van Franeker. De familie Postnia, mail, vrouw en vier kinderen, kon zich niet meer in veiligheid stellen. Ook de piloot is om het leven geko men. Foto: een trieste puinhoop. Op de voorgrond een dode koe in een krater. Visser, gistermorgen de plaats bezocht waar maandagavond in het gehucht Luthelolm 'n straal jager van de vliegbasis Eind hoven neerstortte op de boer derij van de veehouder T. Postma. De minister betuigde zijn deel neming aan enkele familieleden van het zo tragisch omgekomen gezin Postma. Hij uitte boven dien zijn waardering voor de snelle hulpverlening, die door de opruimings- en reddingsbrigades van de vliegbasis Leeuwarden werd geboden. In de loop van gistermorgen waren de stoffelijke overschotten van vijf leden van het uit zes personen bestaande gezin Post ma geborgen. De vlieger van de straaljager, die aanvankelijk als vermist KONGOLESE MILITAIREN RIEPEN OM WRAAK In Leopoldstad heerste dinsdag nog een gespannen sfeer als ge volg van de schietpartij bij de Ghanese ambassade op maan dagmiddag. Patrouille-auto's van het Ma- leise detachement van de V. N. en vrachtwagens met Tunesische militairen reden door de stad. Kolonel Moboetoe, dc militaire leider van Kongo, deed een be roep op zijn troepen om hun kalmte te bewaren. De Kongo lese militairen in het kamp Leo pold riepen echter om wraak. De V. N.-strijdmacht en het Kongolese leger beschuldigden elkaar ervan het vuur te hebben geopend. Volgens het Kongolese persbureau begon de strijd, toen Ghanese politiemannen op Kon golese militairen gingen schieten, die het vertrek van de Ghanese zaakgelastigde Welbeck eisten. Een woordvoerder van de V. N. Verklaarde evenwel, dat de Ver. Naties-militairen geen gewapen de actie waren begonnen. Het Kongolese persbureau be richte. dat luitenant-kolonel Ko koio, de onderstafchef van het Kgngglese leger, in de strijd is gesneuveld. Voorts waren acht Kongolese soldaten om het leven gekomen. Bovendien zijn twee ernstig gewonde militairen in de loop van de nacht aan hun ver wondingen bezweken. Aan de zijde van de Ver. Na ties sneuvelden drie Tunesische militairen, terwijl er zeven wer den gewond. Van twee hunner is de toestand ernstig. De Ghanese zaakgelastigde Welbeck is inmid dels dinsdagochtend per vlieg tuig naar zijn land teruggekeerd. Om 18.00 uur plaatselijke tijd is in Leopoldstad dinsdag een DIT NUMMER BEVAT 20 PAGINA'S J "nachtelijk uitgaansverbod van kracht geworden. Spanning toegenomen De spanning in Leopoldstad is na het vuurgevecht van maan dagavond sterk toegenomen en het burgerlijk en militair perso neel van de Verenigde Naties is het doelwit van de wraakgevoe lens der Kongolese militairen, die de V. N.-soldaten de schuld geven van de schietpartij bij de ambassade van Ghana. Kennelijk zonder opdracht van hun superieuren hielden Kongo lese militairen, toen de schiet partij in de verte nog voortduur de, 32 leden van het V. N.-perso- neel dertig mannen en twee vrouwen die uit een restau rant kwamen, aan. Zij werden in een kleine cel ondergebracht waar zij uren lang opeengepakt stonden en ruw werden be jegend. Zij werdén in de ochtend vrijgelaten. Om zeven uur in de ochtend blokkeerden Kongolese militai ren de wegen van een wijk waar V. N.-functionarissen wonen en verhinderden dat deze naar het centrum van de stad gingen waar het hoofdkwartier van de V. N. is gevestigd. Kentekens van de Ver enigde Naties werden van auto's afgerukt en de meeste automobi listen, een honderdtal functiona rissen en militairen, werden naar het kamp Leopold overgebracht waar ook zij ruw werden behan deld. Op twaalf na werden zij overdag vrijgelaten. De huizen van verscheidene V. N.-functionarissen zijn geplun derd. Kolonel Moboetoe heeft in ver band hiermee een oproep tot kalmte aan het gehele leger ge richt. De Abako. de partij van presi dent Kasavoeboe, heeft meege deeld dat zij massa-bijeenkom sten voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties zal organi seren. De V. N.-bureaus in de stad worden sterk bewaakt. President De Gaulle heeft isteren Louis Joxe benoemd in de nieuwe kabinetsfunctie van minister voor Algerië. Joxe, die tot dusver minister van Onderwijs was, zal officieel bekend staan als ..de minister gedelegeerde voor Algerijnse zaken". Dit is de eerste officiële stap voor het stiehten van semi- autonome instellingen voor Al gerië. In de geest van de rege ring zijn dit overgangsmaatrege len, in afwachting van een volksstemming in geheel Alge rië, onder waarborgen van vrij heid en veiligheid, waarin de bevolking zal beslissen welke toekomstige politieke status en welke toekomstige betrekkingen met Frankrijk gewenst zijn. De regering gaf gisteren voorts nog enige aanwijzing over de overgangsvorm van de politieke organisatie, toen pre mier Debré een bijeenkomst van afgevaardigden van de Gaul listische partij U. N. R. in de na tionale vergadering toesprak. In het de vorige week door generaal De Gaulle aangekon digde referendum zal aan alle kiezers in Frankrijk en Algerië worden gevraagd of zij zijn over- gangsvoorstellen voor Algerië en die op lange termijn goedkeuren. Premier Debré zei, dat dit re ferendum in de tweede helft van januari zal worden gehouden. Tevoren zal in Algerië een ad ministratieve reorganisatie wor den doorgevoerd, waarbij dit land in vijf of zes administratieve de partementen zal worden ver deeld, in plaats van de thans be staande dertien departementen. In het later in geheel Algerië te houden referendum zal de Al gerijnse bevolking worden ge vraagd te verklaren aan welke van de drie oplossingen voor de toekomst zij de voorkeur geeft: integratie met Frankrijk, samen gaan met Frankrijk het door De Gaulie beoogde Algerijnse Alge rië) of onafhankelijkheid. Sommige UNR-afgevaardigden zeiden dinsdagavond te menen, dat de voorgestelde verdeling van Algerië in regionale gebieden een voorbereiding zouden kunnen zijn voor een latere afscheiding, speciaal als in een of twee der regionale gebieden de meerder heid zich voor integratie mocht uitspreken. Joxe, die tijdens de oorlog een WOENSDAG 23 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.29 4.42 Terneuzen 5.04 5.27 Hansweert 5.45 6.07 Walsoorden 5.50 6.12 ZON MAAN Nov. 23 8.13 16.39 12.17 21.45 24 8.15 16.38 12.56 22.59 25 8.16 16.37 13.29 naaste medewerker van De Gaulle in Algerië en elders was en o.m. ambassadeur in Moskou en Bonn is geweest, zal heden in zijn nieuwe functie de voltallige kabinetsvergadering bijwonen, waarin de „wet inzake de orga nisatie van de openbare bevoegd heden in Algerië" zal worden besproken. Tót Joxe's opvolger als minis ter van Onderwijs is benoemd Pierre Guillaumat, thans minis ter „gedelegeerde bij het kabinet van de premier. Dit jaar ook zegels bij „Falcon". WEINIG ZON Het K. N. M.I. deelt mede: Een in betekenis afgenomen depressie trok dinsdagavond over de Noordzee weg. Over de Britse eilanden naderde een rug, die de wind in ons land verder deed afnemen. Daarbij wordt in de nacht en ochtend mist verwacht. Vandaag komt het weer in onze omgeving lang zaam onder invloed van een Oceaanstoring, die achter de rug naar het oosten beweegt. De bewolking gaat daarop la ter verder toenemen, maar ver moedelijk zal het op de meeste plaatsen droog blijven. De wind wordt later matig of vrij krach tig uit richtingen tussen zuid west en zuid. De temperaturen zullen over het algemeen iets lager blijven dan de dinsdag be reikte waarden. Iets lagere temperaturen Verwachting, meegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot woens dagavond. opgemaakt dinsdag avond 23.15 uur Aanvankelijk hier of daar mist. In de loop van de dag toe nemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog wee^ Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuid. Over het al gemeen iets lagere middagtera- peraturen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1