sss? sss-srssss Frituren zonder spatten m: f 25 4° Produktschap voor vee en vlees Veel vraag naar goed fruit SPORTNIEUWS DELFRITE Westduitse christen democratische „rebel afgetreden „Schip in nood?" Beursoverzicht RADIO EIS TELEVISIE SCHAKEN lerdag 10 november '60 Pagina 7 ■^<y DAMMEN VOETBAL CALVÉ U maakt er meer van met CALVE Hoestende kinderen? ABDIJSIROOP 'Donderdag 10 november '60 DE VRIJE ZEEUW bum -V" - - r -''V -j. i „Oostenrijk" is aar bij u«r -wïn- na ontvangst wissel of giro Ï2) bij Douwe Utrecht, Post- Afd. Reclame. :n foto's, die bij 1 behoren, zijn aar voor 225 prettiger ■elk ander i of op te ne... heel direct ge rote was set schoon strepen. >N >ir, ramen r wol en ts van een voor dat. ne In de openbare vergadering van bet Produktschap voor Vee cn Vlees in Utrecht is woensdag morgen medegedeeld, dat do mi nister voor het markt ordenend lip leid in 1961 het aandeel van do varkenshouderij in de restitu ties van de heffingen op voeder- granen en een bedrag van maxi- •t helpt en't is lekker RÉD BAND - ROOSENDAAL 0 In een fabriek in Kotsji in West-Japan is het dinsdag tot ren handgemeen tussen stakers rn werkwilligen gekomen. 56 personen liepen verwondingen op. Het incident deed zich voor toen de stakers de fabriek wil den binnendringen. De werk willigen slaagden er met de hulp van politiemannen in de aanval lers terug te slaan. 4 De 63 passagiers en acht be manningsleden van een Super Constellation van een Spaanse luchtvaartmaatschappij ont snapten dinsdag aan zwaar let sel. toen het toestel bij de lan ding op het vliegveld van Bar celona in brand vloog. Een dei- passagiers liep een gebroken arm op. en enkele andere lichte verwondingen. De brandweer van het vliegveld slaagde erin het vuur ie blussen. 0 Blijkens een door een West- Duitse bandenfabriek ingestelde onderzoek hebben België en Luxemburg met 23 auto's pet- vierkante kilometer wegopper- vlakte de grootste „autodicht heid" in Europa. Het land met de kleinste dichtheid is Zweden met 2 auto's per vierkante kilo meter wegoppervlakte. Daartus sen liggen Oostenrijk met vier, Italië met vijf, Frankrijk met acht, Zwitserland met elf en Nederland en West-Duitsland met vijMem wagens. maal tien miljoen gulden uit het Landbouwegalisatiefonds ter be schikking heeft gesteld. De rege ring is tevens in beginsel bereid verdergaande maatregelen te nemen tot een maximum bedrag van 20 miljoen gulden als de varkensprijzen langdurig onder de kostprijs blijven. Do voorzitter van het Produkt schap, de heer Joh. de Veer, ge tuigde op dc vergadering van zijn erkentelijkheid voor dit be sluit van de minister. In de week van 24 tot 29 okl. zijn 9970 baconvarkens naar En geland geëxporteerd. De week daarna daalden de prijzen in het binnenland bij een ruim aanbod en verlaagde het Produktschap de overnameprijs voor baeonvai - kens met vijf cent tot ƒ2,03, ƒ2,06, ƒ2,09 en ƒ2,13 per kg voor de verschillende kwaliteits klassen. Bij deze prijzen werden 13.000 baconvarkens geslacht. De Engelse baconmarkt ontwik kelt zich, volgens de heer De Veer, zeer gunstig. Men ver wacht deze week dan dok een groot aanbod van baconvarkens. Sinds jongstleden vrijdag zijn dc Franse grenzen weer openge steld voor de import, van vai kens uit Nederland. Tot en met van Franse voorvoeten. Ook in Italië, één van onze afnemers, zijn dc prijzen na de herfstuit- stoot gezakt. De heer De Veer noemde dit een niet ongewoon alhoewel onplezierig seizoen- verschijnsel. De situatie op dc schapen- markt is gunstig, die op dc paar denmarkt tamelijk goed. PASSAGIERS VAN DE „ORANJE" GEWOND Het m.s. „Oranje" heeft zo deelt de Maatschappij „Neder land" mee op haar eerste rond-de-wereldreis, welke .thans bijna voltooid is, ook haar tol moeten betalen aan de somtijds onberekenbare golfslag en dei ning in deze tijd van het ja'ai Kapitein J. H. Schulting heeft telegrafisch bericht, dat tenge volge van zulke onverwachte slingeringen van het schip een aantal passagiers verwondingen heeft opgelopen. Indien geen verdere tegen slag door weersomstandigheden wordt ondervonden kan de „Oranje" volgens de gezagvoer- levende varkens, 9728 geslachte varkens, 38 ton hammen en 47 ton schouders. Desondanks is het binnenlandse aanbod nog steeds zeer dwingend, zodat de prijzen na de openstelling van Frankrijk hier maar enkele cen ten stegen. Voor de ^xport naar Frankrijk geldt weer een hef fing van 15 per varken en van 30 cent per kilo voor de onder delen. De heer De Veer zei, dat de prijzen op de rundveemarkt zich minder gunstig ontwikkelen. De incourante koeien zijn op het ogenblik relatief het duurst/ten gevolge van de geringe import dag 13 november a.s. te Amster dam arriveren. Miss Argentinië wordt Miss Wereld Miss Argentinië, de 21-jarige Norma Gladys Cappagli, een bru nette met een lengte van 1 meter 70. is dinsdag bij een schoon- heidswedstrijd in Londen tot Miss Wereld 1960 gekozen. De overige finalisten waren Miss Israël, die tweede werd; Miss Zuid-Afrika, derde; Miss Duitsland, vierde, en Miss Ver enigde Staten, vijfde. In alle fruitcentra van ons land behoort thans de pluk van appels cn peren weer tot het verleden. De telers krijgen nu volop gelegenheid om hun pro- dukten klaar te maken voor de verkoop. Vooral appelen worden er de laatste tijd veel aangebo den op de fruitveilingen. De voorraad peren is belangrijk minder groot. Deze zijn boven dien veel opgeslagen in koelhui zen en bewaarplaatsen en van hieruit wordt nog weinig ge ruimd. DE SCHAAKOLYMPIADE TE LEIPZIG. Woensdagmorgen zijn nog en kele partijen uit de finale groep van de schaakolympiade uitge speeld. De uitslagen luiden: West Duitsland—Nederland 2 —1 (en 1 afgebroken partij) iLehmannPrins 14, Bialas Kramer 1-0,-Pfeiffer—Lange- weg afgebr.j'; Tsjecho-Slowakije Argentinië 22; Oost-Duits land - -Verenigde Staten 312 RoemeniëHongarije 114—212 Engeland—Rusland 13; Bulga rije—Zuid-Sravië 11421a. Twee partijen duurden in de laatste zitting van de schaak olympiade in Leipzig aanmerke lijk langer dan alle anderen. Een dezer partijen was die tussen Langeweg. en Pfeiffer. Deze /elfde Pfeiffer was ook in Mün- chen in 1958 de laatste man die peelde. Evenals toen was ook hier de hardnekkige rivaliteit tussen West en Oost-Duitsland de oorzaak van deze onuitblus- bare strijdlust van Westduitse zijde. Een winstpunt van Pfeif fer zou namelijk West-Duitsland mist een half punt boven Oost- 1 tuilsland brengen. Eerder had Prins zijn tegenstander dr. Leh- mann een werkelijk geniale val strik gesteld. De Hongaarse grootmeester Barcza verklaarde dat hij zo iets in zijn hele lor- nooipraktijk nog niet gezien had. Prins redde hiermee een half voor Nederland. De tegenstan der van Kramer bleek bij de her vatting de goede zet onder cou vert te hebben afgegeven. Daar na won Bialas in enkele zetten. West-Duitsland won de ont moeting tegen Nederland met 3 1. Langeweg verloor name lijk zijn afgebroken partij tegen Pfeiffer. Na in totaal elf en een half uur spelen en 94 zetten werd de partij Langeweg—Pfeiffer voor de tweede maal afgebroken om na een uur onderbreking op nieuw te worden hervat, ditmaal in een stelling, waarin Pfeiffer toch wei behoorlijke winstkan sen had. Inderdaad, na nog een half uur spelen en nog zes zet- len kon Pfeiffer een dubbele dreiging in het leven roepen, waartegen Langeweg geen ver weer had. Hij gaf zich toen ge wonnen en daarmee was de 14de schaakolympiade ten einde. De eindstand van de finale- groep luidt: 1. Rusland 34 pnt; 2. Ver. Staten 29 p.; 3. Zuid-Slavië 27 p.; 4. Hongarije 22% p.; 5. Tsjecho-Slowakije 21% p.; 6. Bulgarije 21 p.; 7. Argentinië 20',4 p.; S. YVcst-Duilslancl 19',2 p.; 9. Oost-Duitsland 19 p.; 10. Nederland 17 p.; 11. Roemenie 16',2 p.; 12. Engeland 16% p. De eindstand in dc B-groep: 1. Zweden 2714 punt; 2. Is raël 26% p.; 3. Oostenrijk 2414 p.; 4. Denemarken 23% p.; 5. Finland 23% p.; 6. Cuba 23 p.; 7. Noorwegen 23 p.; 8. Spanie 22% p.; 9. Polen 22 p.; 10. Chili 19% p.; 11. IJsland 16% p.; 12. India 12 p. In Hoogezand zijn woensdag de partijen van de '23e ronde voor het toernooi om het we reldkampioenschap dammen ge speeld. De resultaten luiden: TSJEGOLEV VERSLOEG BABA SY Gordijn—Sen A Kauw Baba Sy—Tsjegolcv AgliardiDionis De DescallarDeslauricrs KoepermanSaint Fott VerseDukcl Bom—Verpoest De stand na de 23e ronde: 2—0 0—2 0—2 1—1 2—0 1—1 2—0 1. Tsjegolev 37 pnt 2. Baba Sy 36 pnt 3. Koeperman 35 pnt 4. Deslauriers 29 pnt 5. Saint Fort 25 pnt 6. Gordijn 24 pnt 7. Bom 23 pnt 8. Sen A Kauw 22 pnt 9. Dukcl en Verpoest 20 pnt 11. Dionis IS pnt 12. Verse 17 pnt 13. De Descallar 12 pnt 14. Agliardi 4 pnt ZUIDELIJKE AMATEURS VERSLOEGEN ZUIDELIJKE JEUGD. In Boxtel heeft het zuidelijk amateur elftal woensdagavond met 51 gewonnen van het zui delijk jeugdelftal (16—18 jaar). De ruststand was 3—0. De doel punten werden achtereenvol gens gemaakt door: Moens (Vlis- singen) 10, Goeroe (PSV- 20, Bronk (PSV) 3—0, Roovers (TSC) 40, Hermans (NAC) 4—1 en Roovers (TSC) 51. SchotlandN.-Ierland 52 Het Schotse voetbalelftal heeft woensdag te Glasgow met 62 gewonnen van Noord-Ierland in een wedstrijd om het kampioen schap van Groot-Brittannië. De ruststand was 20 in het voor deel van dc Schotten. Niettemin is dc handel in peren zeer levendig, in het bijzonder door dc grote vraag voor West duitse rekening. Ruim 80 0 van onze peren-export gaat naar dit land. De grootste aanvoeren van peren zijn er op het ogenblik op de fruitveilingen in Noord-Hol land en met name in Zwaag. De beste handpeer van het ogenblik is de Doyenné du Cornice en voor dit ras wordt thans op dc veilingen rond een gulden per kg betaald. Verwacht mag worden dat bin nenkort ook de aanvoeren van Conference uit de koelhuizen zal beginnen. Dat is het meest be waarde perénras dat altijd zeer gevraagd is zowel voor export als voor binnenland. Bij de appels is vooral de Cox's Orange Pippin zeer ge vraagd. De beste partijen note ren op de veilingen tussen 65 en 70 cent per kg. Hoewel de laat ste dagen de prijs iets te terug gelopen wordt ook voor dc goede Golden Delicious een hoge prijs betaald. Aanvankelijk lag dc prijs voor de beste partijen rond 60 cent per kg. Thans wordt nog rond 50 cent per kg betaald. Goede Jonathan noteert tussen 30 en 35 cent per kg terwijl ook voor dc grootste maten, mooi ge kleurde partijen van het belang rijke ras Goudreinette een der gelijke prijs wordt betaald. Voor dé minder gevraagde ap pelrassen en de mindere kwali teiten liggen de prijzen laag. Zo wel in het, binnenland als in West-Duitsland is er vraag naar Nederlandse appels maar deze moeten van prima kwaliteit zijn. Over het algemeen bestaat een groot percentage van de aanvoer op de belangrijkste fruitveilin gen uit dit goede fruit. Voor telers welke een bedrijf hebben met verouderde rassen en minder goede kwaliteiten is het echter een allesbehalve gunstig fruitjaar. De prijzen wel ke voor hun produkten worden betaald liggen meestal belang rijk beneden de kostprijs. Door draai van appelen vindt prak tisch niet plaats aangezien dc sap- en appelmoes fabrikanten het zgn. „ondereind" van de ap- peloogst voor hun rekening ne men. Omdat DELFRITE een vet is van speciale sameflstelling, kunt U het tot zeer hoge temperaturen verhitten. DELFRITE is daardoor een ideaal frituurvet, dat niet spat, niet schuimt, niet walmt Ook niet bij bakken en braden van vis en vlees. Want ook daarvoor is DELFRITE bij uitstek geschikt. FRITUURVET CDE 1112 10O (Adv.) Peter Nellen, de ..rebel" in rie christen-democratische fractie in de Westduitse Bondsdag, is uit de fractie en uit de partij getre den. Zijn ideologische meningsver schillen met zijn partij werden vooral duidelijk, toen de Bonds dag in juli 1956 het wetsvoorstel op de dienstplicht behandelde. Hij pleitte toen voor de opvat ting van de Evangelische kerk, dat dienstplichtigen op grond van godsdienstige of ethische over tuiging dienst mogen weigeren. Hij kreeg toen de steun van 22 christen-democraten, maar Nel len onthield zich bij de eindstem ming. JACOMET ONTHEVEN VAN ZIJN FUNCTIE De Franse regering heeft gis teren Pierre Jacomet 'ontheven "van zijn functie van secretaris generaal van het Franse bestuur in Algerië. Zoals gemeld was Jaeomet naar Parijs ontboden, nadat hij uit protest tegen de politiek van De Gaulle inzake Algerië zijn ontslag had inge diend. Jacomet is ook geschorst als lid van de Raad van State, het hoogste rechtscollege van Frank rijk. Max Moulin, een hoge rege ringsambtenaar in Algerië, is door het kabinet benoemd tot secretaris-generaal van 't Fran se bestuur in Algerië. Moulin is thans opper-prefect van Con- stantine. BERICHTEN OVER RELLETJES IN BAGDAD Volgens reizigers die uit Bag dad in Beiroet zijn aangekomen, hebben zich in het afgelopen weekeinde ongeregeldheden voorgedaan in de Iraakse hoofd stad, waarbij verscheidene men sen om het leven kwamen, onge veer veertig werden gewond en honderd mensen werden aange houden. De relletjes ontstonden toen duizenden arbeiders in de tabaksindustrie demonstraties hielden om te protesteren tegen de uitslag van onlangs gehou den vakbondsverkiezingen, waarbij communistische func tionarissen werden weggestemd. De betogers wierpen stenen naar militairen in pantserwa gens. De hierop volgende ge vechten duurden verscheidene De reddingboot „Prins Hen drik" uit Den Helder en de zee sleper „Simson" uit IJmuiden hebben gisteren bij het vallen van de avond hun pogingen op gegeven om het schip te vinden dat op ongeveer 4 mijl onder het lichtschip „Texel" in het Molen- gat des middags omstreeks half twee een noodsignaal heelt uit gezonden. Verschillende kustslations, waarbij ook Schcveningcn-radio vingen het krachtige signaal, af komstig van een automatisch S.O.S.-apparaat op. Nadat het schip de noodsigna len had uitgezonden, weid op noodgolf niets meer gehoord. Dc stations peilden het onbekend gebleven vaartuig op 342 graden, hetgeen overeenkomt met 15 mijl west van Den Helder of 4 mijl zuid-zuid-west van het licht schip „Texel". Ongeveer ccn uur na het sig naal, dat door Fchevcningen- radio werd verspreid, trok men hot alarmbovicht in, in de vei onderstelling dat een vergissing aan boord van het schip loos alarm tengevolge had gehad. Het is niet uitgesloten dat het auto matische alarmtoestel per onge luk of anderzins in werking is gesteld. Om iedere onzekerheid weg te nemen, vertrokken dc sleepboot en de reddingboot uit hun ha vens, cn doorkruisten de gehele middag het aangegeven gebied. Omstreeks zes uur in de avond meldden zij, op terugweg, dat zelfs van een schip geen spoor was gevonden. Zaterdag j.l. deed hij in het socialistische blad Neue Ruhr- zeitung een aanval op bonds kanselier Adenauer, die zijns in ziens in de reeds begonnen ver kiezingscampagne voor de vol- end jaar te houden parlements verkiezingen met „halve inlich tingen en een onfatsoenlijk ver eenvoudigde voorstelling van de politieke toestand" zou werken. De woordvoerder van de chris ten-demoeraten in Bonn ver klaarde dinsdag dan ook, dat Nellen, als hij niet zelf zou zijn afgetreden, door de fractie zou zijn ontslagen. Gouverneur van Porto Rico herkozen Veldmaarschalk Montgomery was in Amsterdam Veldmaarschalk Montgomery, de opperbevelhebber van het 21e legercorps die in de laatste wereldoorlog in Normanóië op rukte, is woensdagmiddag met een lijn-toestel van de B.E.A.uit Londen op Schiphol aangeko men. De nu 72 jaar oude. aan de slapen grijzende, veldmaarschalk burggraaf Montgomery van Al'a- mein heeft gistermiddag om kwart over drie in de aula van de Amsterdamse gemeente-uni versiteit een rede uitgesproken ter gelegenheid van de 80e ver jaardag der Koninklijke Studen ten Schietvereniging van het Amsterdamse studenten corps. Alles geschiedde in ijltempo. De veldmaarschalk was tegen half twee van London Airport vertrokken en stond binnen an derhalf uur in de Amsterdamse universiteit. Daarna stoof hij vergezeld door twee in uniform gestoken leden van de studenten schietvereniging, de tweede lui tenant Am van der Mev en diens adjudant A. C. Coyajee. van het platform af in een auto, die ge ëscorteerd werd door een zestal motorrijders van de politie., DRIE ARRESTATIES IN MARIHUANA- HANDEL IN A'DAM Bij haar geregelde controle heeft de Amsterdamse recherche in een hotelletje in de binnen stad gisteren een tweetal Ameri kanen gearresteerd. De eerste, de 28-jarige J. M. S., wegens het in bezit hebben van een hoeveel heid (270 gram) marihuana en andersoortige verdovende mid delen. Op de tweede, P. W. L„ 26 jaar oud. werd niets gevonden, maar men houdt hem voorlopig in bewaring voor een onderzoek of en in hoeverre, hij in de han del in genoemde stoffen is be trokken. Op een ander adres in dezelfde buurt is een 32-jarige vrouw fG. IV. K. in arrest genomen toen men ook bij haar een, zij hef ge ringe. hoeveelheid marihuana aantrof. Verlaging van het Belgische disconto voor exportwissels Met ingang van heden zal het Belgische bankdisconto alleen voor exportwissels verlaagd wor den van 5 procent tot 4 procent. Dat voor invoerwissels zal on veranderd blijven op 5 procent. De provinciale verkiezingen in Italië Volgens de onofficiële volledi ge uitslagen van de zondag en maandag gehouden verkiezin gen voor 77 provinciale raden in Italië zijn in het geheel 24.862.614 geldige stemmen uit gebracht, dat wil zeggen meer dan 90 procent van de stemmen van alle kiesgerechtigden. De verkiezingen golden 77 van de 92 provinciale raden in Italië en 6900 van de meer dan 8000 gemeenteraden. Blijkens de niet-officiële uit slagen is de sterkte van de vier centrumpartijen, die de geheel uit christen-democraten be staande regering van Fanfani steunen, nagenoeg onveranderd gebleven. De christen-democraten, recht se liberalen en linkse sociaal democraten en republikeinen hebben 51,3 procent van de stemmen gekregen. Zigeuners zien af van wraakneming Een vertegenwoordiger van de Hamburgse zigeunerkoning heeft de politie aldaar doen weten dat wraakneming door zigeuners vanwege de twee doden die zater dag j.l. door ingrijpen van de politie bij ongeregeldheden ge vallen zijn, door de koning en de rechter van de stam ver boden zijn. De koning wil de rust en de orde niet in gevaar ge bracht zien. De politie had reeds extra voorzorgsmaatregelen genomen omdat men wraakoefening van de zigeuners vreesde. Zij had zaterdag van de schietwapens gebruik gemaakt tóen zij zich, bij optreden tegen de zigeuners van het bij Hamburg gelegen kamp, ernstig bedreigd gevoelde. Zigeunerkoning Michael Kwieck en een twintigtal stamgenoten zijn maandag het stoffelijk over schot van de twee omgekomen Poolse zigeuners van het insti tuut voor gerechtelijke genees kunde te Hamburg komen af halen. Daarbij speelden zich dra matische scènes af doordat de zigeuners, heftig gebarend en in gebroken Duits de politie alsnog van de onschuld der gevallenen trachtten te overtuigen. De stof felijke overschotten blijven in het kamp drie dagen lang opgebaard. (Adv.) Gouverneur Munoz Marin is bii de dinsdag gehouden alge mene verkiezingen in hot Ame rikaanse autonome gebiedsdeel Porto Rico voor een vierde ambtstermijn herkozen. Zijn de- mocratische volkspartij zag zich geplaatst tegenover de Rooms- Katholieke hiërarchie, maar kreeg niettemin 58 procent van 'de uitgebrachte stemmen. Dc j R.K. geestelijkheid had de gelo- 1 V." een r 'ePc' Ab- vigen verboden op Marins partij dijsiroop (Akker-Siroop). De te stemmen. 1 23 genezende bestanddelen De republikeinse partij, die werken kalmerend en verjagen streeft naar aanslhiting bij de j 1 Ver. Staten, kreeg 32 procent de gevaarlijke ziektekiemen.) van de stemmen en de door dc t R.K. kerk gesteunde partij voor j christelijke actie 7 procent. DE ZAAK-FRENZEL De Westduitse; minister van Defensie, Strauss, heeft zich in een toespraak tot de Christen democratische bondsdagfractic naar aanleiding van de arrestatie van de voormalige socialistische afgevaardigde Fronzel uitgespro ken voor beperking, van het aan tal geheime stukken, dat ter ken. nis van parlementsleden wordt gebracht. LAGER. NA PRIJSHOUDENDE OPENING De internationale waarden ondergingen gistermiddag bij de opening weinig veranderingen ten opzichte van de vorige slot- koersen. De handel was kalm. Het gesprek van de dag was het feit, dat de democraat senator John F. Kennedy is gekozen als president van de Verenigde Sta ten. De eerste reacties op het Damrak gedurende de niet- officiële ochtendhandel van gis teren manifesteerden zich in hogere koersen voor de interna tionale waarden ten opzichte van het officiële slot van dins dag. Over het algemeen is men ter beurze van mening, dat Amerika onder leiding van Ken nedy een licht inflationistische tijd tegemoet zal gaan. Dit kan, aldus de beurs, een stimulans voor de aandelenmarkt bete kenen. Een verrassing was de verkiezing van Kennedy tot pre sident voor het Damrak niet. Hiermede had Amsterdam reeds de voorgaande dagen rekening gehouden. De stemming van die dagen voor de hoofdfondsen was dan ook aan de vaste kant. Over de koersvorming van de aandelenmarkt in de komende dagen, als verdere reactie op de nieuwe Amerikaanse president, lopen de gedachten op het Dam rak wat uiteen. De handel op de officiële beurs was, zoals ge zegd, kalm. Dit was ook het ge val met de handel op de overige Europese beurzen. West-Duits land was een paar punten ho ger. De hoogste koersen van de morgenuren'konden in de mid- dagbeurs in Amsterdam niet worden bereikt als gevolg van winstnemingen door de be- roepshandel. AKU's schommel den in het eerste beurskwartier rond de 486, Philips 1238. tegen dinsdag als slotkoers 1236. Uni levers konden de winst van dinsdag volledig handhaven op 825 (823). Hoogovens 861 (863) en Kon. Olie ƒ129,10 (ƒ129,30). Gedurende de verdere beurs- duur moesten vrijwel alle inter nationale waarden terrein prijs geven onder leiding van aande len Kon. Olie, die voor New Yorkse rekening werden aange boden. Tegenover dit aanbod stond in de oliehoek weinig vraag waardoor de koers inzakte tot f 127,70. De oliewaarden verlieten de markt op circa 128. Philips daalde tot 1233, Unilever tot 818 en Hoogovens tot 857. Deze lagere koersen wa ren zuiver markttechnisch en hadden niets uitstaande met de verkiezing van senator Kennedy. In de scheepvaartafdelirig was de handel uiterst stil en waren de koersveranderingen van wei nig betekenis. De stemming in deze afdeling was eerder iets lager. Hetzelfde kan gezegd worden van de leidende cultu res. Certificaten Deli waren iets in reactie op de flinke koersstij ging van dinsdag. Nationale Handelsbanken openden op 218, min 4 punten, en schommelden later op de middag rond de 220. De staatsfondsenmarkt was gis teren over de schrik van de nieuwe lening Bank voor Neder- landsche Gemeenten groot 100 miljoen, die dinsdag werd aangekondigd, heen en gaf doorelkaar eerder een licht her stel te zien bij geringe omzetten. Ook in de lokale afdelingen viel niet veel te beleven. Aande len 't Hart. die de laatste dagen flauw in de markt lagen wer den opnieuw lager op 185 (192) geadviseerd. Prolongatie 3','2 procent. Beursindices 7/11 8/11 9/11 586.94 586.02 583.63 331.78 333.55 333.44 173.13 173.35 173.35 216.23 215.41 212.96 154.52 154.26 153.73 406.72 406.64 405.22 Int. Conc. Industrie Scheepvaart Banken Cult. enz. Algemeen Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier heden geldend, luiden Engelse pond 10.57—10.67, Amerikaanse dollar 3.74' 3.78', 2, Canadese dollar 3.84— 3.89, Franse frank (100) 75.90— 76.40, Belgische frank G00> 7.50 —7.55. Duitse Mark (100) 90.10 90.60. Zweedse kroon (100 72.60—73.60, Zwitserse frank (100) 87.3587.85, Italiaanse lire (10.000) 59.75—61.75, Deens" kroon (100 54.3555.35, Noorse kroon (100) 52.4053.40, Oosten rijkse Schilling (100) 14.45- 14.55, Portugese escudo (1C0 13.15—13.30, Spaanse pesei (100) grote coupures 6.17% 6.32t 3. VRIJDAG 11 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Gram.; 7.30 Voor de jeugd; 7.40 Gram.; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws; 8.18 Gr.; 8.50 Voor'de vrpu,w; 9.35 Water- stand'eïi; *546* Schoolradio: 10.05 Gram.; 11.00 Voor de. zieken; 1140 Gram.; 11.50 Als de Ziele luistert, lezing; 12.40 Middagkl.; 12.03 Gram.; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 Lichte muz.; 12.50 Act.; 13.00 Nws; 13.15 Zonnewijzer; 13.20 Dansmuziek; 13.45 Vraagbaak voor vrouwen; 14.00 en 14.30 Gr.; 15.00 School radio; 15.30 Voor de zieken; 16.30 Pianorecital; 17.00 V. d. jeugd; 17.15 Kinderkoor; 17.40 Beurs berichten; 17.45 Amateürsmuz.; 18.15 Brabantse uitz.; 18.50 Rege- ringsuitz.; 19.00 Nws; 1-9,10 Act.; 19.25 Memorandum; 10:30 Polit. lezing; 19.40 Verzoekprbgr. v. d. soldaten; 20.30 Avondcollege: Radiolessen; 21.00 Cabaret; 21.40 Jong - oud - eeuwig: gedachten- wisseling en vragenbeantwoor- ding; 22.25 Eoekbespr.; 22.30 Nws; 22.40 Huwelijk éh beroep lezing;; 22.50 Lichte muz.; 23.55 Nieuws. r HILVERSUM II: 7.0Ó Nieuws; 7.10 Gym.; 7.23 Gram.; 8.00 Nws; 8.18 Gr.; 9.00 Gym.; 9.10 Gram.; 9.40 Schoolradio; 10.00 Vraagge sprek; 10.05 Morgenwijding; 10.20 Voor de vrouw1: 11.00 Voor de kleuters; 11.15 Fluit en piano; 11.45 Orgelspel; 12.00 Lichte mu ziek;.12.20 Voor de landbouwers; 12.30 Land- en tuinbouwmed.; 12.33 Sport; 12.50 Pianospel; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 13.25 Or kest; 13.55 Beursberichten; 14.00 Kamermuziek; 14.30 Voordracht; 14.50 Zangrecital; 15.15 Muzikale biografie; 16.00 Gram.; 16.30 V001- de zieken; 17.00 Voor de teena gers; 17.53 Act.; 18.00 Nws; 18.15 Vlaamse notities; 18.20 Lichte muz.; 18.50 De puntjes op de i; 19.00 V. d. kinderen; 19.10 Japz; 19.30 Het platteland nu; 19.45 V.P.R.O.-nicuws; 20.05 Voordr.; 20.20 Boekbespr.; 20.25 Filmru- brick; 20.35 Gewijde muz.; 20.50 De wereld vergadert; 21.00 Gram. 21.45 Quiz-progr.; 22.10 Buitenl. weekoverz.; 22.25 Wereldkamp. dammen; 22.30 Nieuws; 22.40 Zorg om de mens; 23.00 Soc. nws in Esperanto; 23.10 I.Iuzickrevue; 23.55 Nieuws. BRUSSEL (VL.): 12.00 Operel- temuz.; 12.30 Weerbericht, 12.35 Orkest; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor de soldaten; 14.00 Opera- en Bel- canto-ccncert; 15.30 Gram.; 16.00 Koor en orkest; 17.00 Nieuws; 17.10 Gevar. muz.; 17.45 Duitse les; 18.00 zangrecital; 18.10 Ge- var. muziek; 19.00 Nieuws; 19.40 Gram.; 20.00 Orkest; 22.00 Nws; 22.15 Zangrecital; 23.00 Nieuws; 23.05 Dansmuziek. Televisieprogramma's: NED. T.V.: 20.00 Weekoverz.; 20.30 Cabaretprogr.; 20.55 Mario nettentheater; 21.25 Act. progr.; 22.05 Dagsluiting. VL. BELG. T.V.: 19.00 Leken- loreal' on filosofie; 19.30 Voor 'c vrouw; 20.00 Nieuws; 20.30 Yneelstuk; 22.00 Première; 22.45 1 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 7