Moderne brillen FRANSE WOL Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag CACTUSHUISJES restanten blouses Van Sprang SheafferS Tl iT17l/l)#Ifi Eric de Noorman - De vlammende gesel HUISHOUDSTER Iruids-japonnen Winter Nylon Handschosnen Gemeente SAS VAN GENT Pagina 5 H. HOFSTEE Prijskaarting Van Aken Zó uit het pak in de borden Wol.Jaeger of Sajet VERLINDE Nieuw Nieuw DE V R I.T E ZEEU W Dr.D.DORREPAAl houdt op vrijdag 11 november GEEN SPREEKUUR ARTS te HOEK AFWEZIG van 12—17 nov. Waarneming door ook ter Wechgelaar. Spreekuur: Zaterdag 12, andere dagen 67 uur. TERSTOND GEVRAAGD in Den Haag bij bejaarde Familie, waarvan de heer momenteel door ziekte hulpbehoevend is, een (P.G.), van middelb. leef tijd. Brieven met opgaaf van leeftijd, tijd van in be trekking kunnende treden en verlangd salaris te zen den onder nr 96, Bureau van dit Blad. O T II E N E ZATERDAG 12 NOV. Aanvang 6.30 uur. ronder mouw, om bij Uw deux pieces te dragen. SC'HANTUNG BLOUSES mouw vanaf ƒ3,75 tol 10,— FRANKEN—SMET Nieuwstraat 9, Terneuzen Voor Uw familie en ken nissen in het buitenland hebben wij nu reeds een collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten en boekjes met Engelse en Hollandse tekst. Nu kunt U nog per zeepost verzenden! Boek- en Kantoorboekhandel Brouwerijstr. 2. Terneuzen naar maat; ook alleen knippen cn passen. Indien U een mooie bruids japon ziet, tien tegen één dat die geleverd is door FRANKEN—SMET Nieuwstraat 9, Terneuzen Te koop gevr.: dric-gaats Kachel. Te koop aangeb.; 3 Vloerkleden voor 35; Tafel J'20, Zandsliaat 6, Terneuzen. Gevraagd: Een Meisje. VROEGOP. Bernhardstraat C, Terneuzen. bijna niet te onderscheiden van leer. Ruime collectie. FRANKEN-SMET BOEKHANDEL VAN DE SANDE N.V. Fa F. J. v. d. SANDE Op 12 november c.k. hoopt de heer D. MEEUSEN bedrijfsleider van ons filiaal te Terneuzen, cie dag te herdenken, waarop hij 25 jaar geleden bij ons in dienst trad. Receptie van 45 uur in Hotel „des Pays Bas" te Terneuzen. GARAGE KERCKHAERT, Hulst. SPECIALE AFDELING OPTIEK ZIEKENFONDSLEDEN ONTVANGEN DE VASTGESTELDE KORTINGEN Ja, bekijkt U hem maar eens goed, die nieuwe Postmaster Wéér zo n wonder van echt SHEAFFER-vernult en SHEAFFER distinctie l m*t d« goudan m»nchet-p«n e m«t bat déndruk vulsysteem mat da axtra ttaviga clip Een pen van topklasse voor II 39.50 BOEKHANDEL TERNEUZEN AXEL Hl I Mllllllllll III111 IJl! 1111111111 immui llHIIimill iiiiiiiwimii mm 1111 i 11 Mil I j] mooie prachtige VAN DEN BRUKLE? E En voor Uw kind: SKIBROEKEN JUMPERS VESTEN TRUIEN en een pracht aan BABYKLEERTJES I VANIENIIIELE NOORDSTR A AT 15 - TEL. 2546 - TERNEUZEN 1111111111111111111 urn III 11111111IIIII llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllUIUIIIIIIIUII 1111; mm Ji i 1 li (ft y 'O Het is de eerste maaltijd na 14 uur cn gaat aan een halve werkdag vooraf. Maak cr daarom een goede ge woonte van om goed te ont bijten. Brinta is volle tarwe, gezond, stevig en toch licht verleerbaar. Gaar in het pak, dus zo uit het pak in de borden. Met melk, karnemelk of yoghurt. Een Brinta ont bijt is het moderne ontbijt voor jong cn oud. DAMES, I-Iecft U tijd om te breien? Breit dan met Krimpvrijc van Nicmvcdiepstraat 15 Wij hebben de grootste sor- teering. Ook cle nieuwe Tweed en de Valentine (al les merk NEVEDA). Ook wol voor diegenen, die geen wol kunnen verdra gen, omdat het prikt, heb ben we speciale soort merk Rcumanon van NEVEDA. Ook zeer geschikt voor on dergoed met gratis brci- patronen. Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT maken bekend, dat zij te koop hebben aan te bieden: 200 APPELBOMEN, soort „Golden Delicious", 400 APPELBOMEN, soort „Stark Earliest", staande in een boomgaard gelegen nabij de Weslaam in deze gemeente. Belanghebbenden kunnen hun inschrijving in gesloten enveloppe doen toekomen uiterlijk 26 november a.s. In de linkerbovenhoek van de enveloppe gelieve men de aantekening tc plaatsen „Appelbomen". Sas van Gent, 8 november i960. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, R. A. J. DEN BOER, Burgemeester. C. A. VAN DEN HEMEL, Secretaris. VT TT PF1NJ1NJF1V Boekhandcl Van de Sandc AJLil Ui IN IN LjiN N'oordstraat Terneuzen O, kom cr eens kijken Een sieraad in dc kamer. Een oracht geschenk. TERNEUZEN kapelle F* 5 P GROENLEEg* Zn NOORDSTRAAT 99 TEL. 01150-3372 KLIMOP-T.V.-Dceincmer. RECHTSZAKEN Veroordeeld wegens clood door schuld De rechtbank te Amsterdam heeft woensdagochtend de 26- jaiige Maastrichtse chauffeur N. J. J. S. wegens dood door schuld vei oordeeld tot een voorwaarde lijke hechtenisstraf voor rlc tijd van twee maanden met een proeftijd van drie jaar en het betalen van vijftig gulden boete subsidiair tien dagen hechtenis De officier van justitie had een nm oorwaardelijke gevangenis straf van iwee maanden geëist. De chauffeur had veertien da gen geleden terecht gestaan om dat hij op 9 juli jl. roekeloos en onoplettend met zijn vrachtauto mei aanhangwagen op de Sta dionweg te Amsterdam rechtsaf zou zijn gereden, waardoor een naast de aanhangwagen rijdende wielrijdster, de 18-jarige mej. J. de Jong uit Amsterdam, onder één van de wielen van de aan- li mgwagen terecht kwam. Later de dag overleed het meisje. i*>e chauffeur had ontkend roe- io-'oos te hebben gereden. Hij a it te het mogelijk dat het meis je na het passeren van de trek ker had gedacht dat ze door kon rijden. 15. Over dc. vlakte kronkelt zich een lange ruitertroep. Direkt na aankomst van Arman, Axc en dc anderen zijn Eric cn dc krij- gerscharc op weg gegaan naar hel gebergte en ze hebben nu meer clan dc helft van cle tocht achter zich. Wat er van de troep ruiterloze nomaden geworden is, weten zij niet. Die hebben zich niet meer laten zien, toen ze merkten, dat Eric zich niet aan hun dreigementen stoorde. Ondanks alle 'bezwaren van haar vader, is Isolde meegegaan; ze wilde zich niet van 'Iristan laten scheiden cn zou op Borons burcht maar in onrust en angst gezeten hebben. ..De jagers, die ik in dienst heb", zegt Arman tot Eric, „ken nen het geoergte op hun duimp je ca volgens hen is er in dit ge bied maar één plaats, waar dc nomaden met hun paarden dc bergen door kunnen trekken en dat is de smalle vallei van dc Zilverrivier." „Wordt daar soms zilver ge vonden?" glimlacht Eric. Er waren vroeger rijke aders daar, maar dat schijnt heel lang geleden te zijn", antwoordt Ar man. Langzamerhand beginnen ze in dc uitlopers van dc bergen tc komen, een heuvelachtig gebied met donkere boomgroepen, die het uitzicht belemmeren. Er wor den nu verkenners uitgezonden, want hoewel ze met deze flinke krijgsmacht niet zo erg bevieesd behoeven te zijn voor een ont moeting met cle nomaden, willen ze toch liever onopgemerkt blij ven De verspieders zijn nauwelijks een half uur weg of Eric, die mot Arman vooraan dc kolonne rijdt, ziet twee van hen in vliegende galop terugkeren. De gebaren, die zij maken, voorspellen geen goede tijding. VIJF GEWONDEN BIJ BOTSING VAN DRIE AUTO'S Dinsdagavond even na 8 uur zijn op de toerit van de Zelf- zichtweg te Alphen naar de autosnelweg naar Amsterdam 3 auto's met elkaar in botsing ge komen. Daarbij zijn vijf mensen ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde, doordat een personenauto, die de snel weg opkwam, geen voorrang ver leende aan een andere personen auto en een vrachtauto, die over de snelweg kwamen aanrijden. Gewond werden het echtpaar Spijker uit Benthuizen, dat in de eerste personenauto zat en de heren L. van Rhoon en A. Hoog- duyn, uit Alphen, inzittenden van de tweede personenauto. Na de aanrijding was er een grote ravage op, de w eg. De gewon den zijn opgenomen in het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden. De bestuurder van een der bij de botsing betrokken personen auto's. de heer Zaiingen, die aan vankelijk naar huis was ver voerd, is bij nader inzien opge nomen in hel Academisch Zie kenhuis te Leiden Ilij heeft een aantal gebroken ribben cn een zware hersenschudding opge lopen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 5