BUCK De nieuwe Amerikaanse president heet: John Kennedy Het huwelijk van Koning Boudewijn en Dona Fabiola Verklaring van Kennedy Levensbeschrijving van de nieuwe president Weero verzicht Reacties op verkiezing van Kennedy Het program van Kennedy Betere service 27 jaar Philips ervaring de In afwachting van de uitslag f salme sobert" HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT femkering bij abonnement: Terneuzen Dfreeteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 10 NOVEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5133 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum (M advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel*- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre* Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. EISENHOWER WENST KENNEDY GELUK MET ZIJN OVERWINNING John Fitzgerald Kennedy is gisteren tot president van de Verenigde Staten gekozen. Hij was zeker van het presidentschap, toen hij ook de elf kiesmannen van ^Minnesota had. Kort nadat de uitslag van Minnesota bekend was, heeft Eisenhower Kennedy gelukgewenst met zijn over winning. Nixon heeft inmiddels officieel zijn nederlaag toegegeven. Kennedy heeft zijn overwinning voornamelijk behaald in de grote sleden en industriegebieden van de noordelijke staten, maar ook in het zuiden heeft hij verrassende overwinningen behaald, zoals in Noord- en Zuid-Carolina, waar de republikeinen vast op een over winning hadden gerekend. Ook het sterk Protestantse West- Virginia heeft zich vóór Kennedy uitgesproken. In politieke kringen te Londen wordt er van sommige zijden dc nadruk op gelegd dat Kennedy nog ccn ..onbekende" is op het gebied van de internationale po litiek. De pas gekozen democratische president. John Kennedy, heeft in zijn verkiezingscampagne ge pleit voor een sterk Amerika, dat van uit een positie van mi litaire en economische superio riteit met de Sowjet-Unie kan praten. Hij gaf als zijn mening lo kennen, dat dc Ver. Staten in het buitenland prestige hebben verloren en dat het tijd is om de Amerikaanse invloed in de wereld te versterken. Hij beloofde te zullen ijveren voor een toenemende economi sche expansie en een verhoging van de nationale produktie, zon der de kracht van het land of de waarde van de dollar in ge vaar te brengen. Ook sprak hij zich uit voor uitbreiding van de taak der re gering op het gebied van de so ciale voorzieningen, zoals medi sche hulp aan mensen boven de 65 jaar en de bouw van wonin gen en scholen. Voorts is hij voorstander van subsidiever lening aan de boeren. In dit ver band heeft hij beloofd dc kwes tie van vraag en aanbod ten gunste van dc landbouw te zul len regelen. Kennedy is dc eerste demo eraat die in het Witte Huis zal zetelen sinds in 1952 Eistnhower als kandidaat van dc republikei nen tot opvolger van president Truman werd gekozen. Dc nieu we president is 't eerste Rooms- Katholiekc staatshoofd dat de Ver. Staten krijgen. Ook heeft dit land nog niet eerder een pre sident van zuiver Ierse afkomst gekend. Vooral in conservatieve en i'i- nancierskringen zou men zich bij Nixon, als voortzetter van de politiek van Eisenhower, zeker der gevoeld hebbben. Overigens wordt ook de mening gehoord dat de Ver, Staten met een jon gere man aan het roer krachtiger leiding aan de Westelijke wereld zullen kunnen geven. In Parijsc kringen wordt de verkiezing van Kennedy met sympathie begroet in het ver trouwen dat dc continuïteit van de Amerikaanse politiek gehand haafd zal blijven. De Franse so cialistische leider Gu> „loilct zei dat hij, als hij Amerikaans kie zer was geweest, op Kennedy gestemd zou hebben omdat de democratische partij zich tegen economisch en maatschappelijk conservatisme verzet. De chris ten-democratische leider Mauri ce Schumann ziet in dc verkie zing van Kennedy vooral een „overwinning van dc vrije we- Dc nieuwe Senaat zal bestaan uit 64 demoeraten en 36 republi keinen tot: nu toe 66 tegen 34). Voor het Huis van Afgevaardig den zijn nog 15 zetels onbekend. De verdeling is op het ogenblik 256 democraten en 166 republi keinen (voorheen 283 tegen 154). Het ziet er naar uit dat de nieuwe president ondanks zijn meerderheid in het congres geen gemakkelijke taak zal krijgen. Bij oen deel van zijn plannen zal hij in het congres tegen een coalitie van republikeinen en zuidelijke democraten komen ie staan. reld" omdat de verkiezing van een Katholiek tot president van dc Ver. Staten een zege betekent over godsdienstige of ras-discrii- minatie. Regering en oppositie in Bonn tonen er beiden van overtuigd te zijn dat de nieuwe president in de Duitse cn de Bcrlijnse kwestie dezelfde standvastigheid aan de dag zal leggen ais zijn voorganger. In een commentaar van het Poolse persbureau P.A.P. wordt gezegd dat de programma's van Kennedy en Nixon zich niet fun damenteel van elkander onder scheiden doch slechts wat de methoden betreft en dat de toe komst zal moeten leren hoe de nieuwe methoden van dc nieu we president er in dc praktijk uitzien. Een woordvoerder van de „voorlopige Algerijnse regering" zei dat het door Kennedy tijdens zijn verkiezingscampagne ten aanzien van Algerië ingenomen standpunt nog raadselachtig is en dat men hem naar zijn daden zal moeten beoordelen. De verkiezing van Kennedy tot Amerikaans president is zo wel door het Westen als door dc neutrale en communistische lan den met instemming ontvangen, met als enige uitzondering Fc- king-China, dat" voor Kennedy noch voor Nixon veel enthou siasme aan de dag legt. Radio-Moskou zei dat hel ook ccn democraat was, n.l. Roose velt, die inzag dat er geen ver schillen tussen Amerika en dc Sowjet-Unie waren die niet door onderhandelen konden worden opgelost. Tijdens ren bijeenkomst van partij-officials in ren hotel te New York maakt president Eisenhower 't bekende „duimen- op" gebaar ten teken dat alles naar wens gaat. Op het moment, dat deze foto genomen werd, zag het er voor de republikeinen ook best uit. In de loop van de avond (dinsdag) echter keerden de kansen (Adv.) bij de man met voor service cn kwaliteit. TERNEUZEN Tcief. 01150 - 2573 Commentaar van Tass op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen Volgens het Russische pers bureau Tass hebben de Ameri kaanse kiezers zich uitgespro ken voor veranderingen, zowel wat personen als wat officiële politiek betreft. „De Amerikaanse kiezer heeft geweigerd zijn vertrouwen te geven aan de huidige regering en haar actiefste leden vice- president Nixon en de heraut van de huidige Amerikaanse buitenlandse politiek, Henry Cabot Lodge, aldus Tass. Kardinaal Van Rocy, aartsbis schop van Mechelen, zal op 15 december in de St.-Goedele kerk in Brussel het huwelijk van ko ning Boudewijn en dona Fabiola inzegenen, aldus heeft 'n woord voerder van het Belgische hof woensdagavond tn Brussel be kendgemaakt. Het burgerlijk huwelijk zal worden voltrokken in de troonzaal van het paleis te Brussel door de burgemeester van de Belgische hoofdstad, L. Cooremans. Dc troonzaal van het paleis is de grootste zaal, waar ook destijds koning Leopold het „Ik beloof te zullen werken voor de vrijheid in de gehele wereld" Senator John Kennedy heeft in zijn eerste verklaring na zijn verkiezing tot president beloofd te zullen werken voor de vrij heid in de gehele wereld. De komende vier jaren zouden moeilijk zijn en er zou een gro te nationale inspanning nodig zijn om het land veilig door de jaren zestig heen te voeren „Mijn vrouw en ik bereiden ons voor op een nieuw bestuur en op een niewe baby," aldus Kennedy. Kennedy's vrouw Jacqueline verwacht binnen drie weken haar tweede kind.) „Het is een gelukkig moment voor mij sn ik wens mijn waar- dering uit te spreken voor alle Amerikaanse burgers en voor de heer Nixon in het bijzonder." Kennedy as de telegrammen voor die hij van Eisenhower en Nixon heeft ontvangen en de antwoorden daarop. Aan Nixon heeft hij getelegrafeerd: „Uw oprechte goede wensen worden dankbaar aanvaard. Ook u moet worden gelukgewenst met een mooie wedloop. Ik weet dat de natie kan blijven rekenen op uw onwankelbare trouw en dat u en ik de oude, hartelijke be trekkingen in de voor ons lig gende jaren kunnen handhaven." Aan Eisenhower heeft hij ge antwoord: „Ik dank u voor uw telegram en uw goede wensen. Ik verwacht in de toekomst met u te kunnen samenwerken. Het gehele land hoopt dat in de ko mende jaren een beroep kan worden gedaan op uw lange er varing in dienst van het land." FotoDc heer en mevrouw Ken nedy wachten niet hun dochter tje Caroline dc uitslagen af in het huis van de familie in Hyannis l'ort. John Fitzgerald Kennedy, de 43-jarige politicus mei het jongensachtige uiterlijk, was de eerste voorns-katholiek die sedert 1928 toen gouver neur Al Smith uit New York, ook een democraat, door Her- bert Hoover verslagen werd naar het presidentschap dong. Vier jaar geleden kwam hij juist 38' .- stem tekort voor de kandidatuur voor het vice- presidentschap tegenover se nator Estes Kefauver. Dat. was de eerste gelegenheid dat hij, als betrekkelijk onbekend politicus, in de publieke be langstelling kwam op de de mocratische partijconventie. Hij werd 29 mei 1917 in Brookline, Massachusetts, ge boren als tweede zoon van Joseph Kennedy. Amerikaan se ambassadeur in Engeland van 1937 tot 1940, die als fi nancier een groot fortuin ver gaarde en reeds bij zijn leven op elk van zijn negen kinde ren een miljoen dollar vast zette. Hij genoot zijn opleiding aan de Harvard universiteit en de Economische school van Londen. In de tweede wereldoorlog diende hij als luitenant bij de marine. Nadat bij een actie bij de Salomons eilanden zijn motor-toi pedo- boot door een Japanse des- troyéer in tweeën was geva ren, werd hij als vermist op gegeven. Achteraf bleek dat hij een grote rol had gespeeld bij het redden van de beman ning van zijn boot. Hij had 'n zwaar gewonde over een af stand van drie mijl met zijn tanden meegesleept naar een eiland. Zelf liep hij bij deze gele genheid een rugkwetsuur" op, die hem, tezamen met de ge volgen van een hem destijds bij het voetballen overkomen ongeluk, bijna een politieke carrière onmogelijk had ge maakt. De operatie liet een wonde achter die niet wilde helen en toen hem bleek dat hij met krukken zou moeten blijven lopen verkoos hij een tweede operatie ondanks het grote risico voor zijn leven. Wekenlang was hij zwaai ziek, maar nu kan hij weer als van ouds aan sport doen en bergen werk verzetten. Hij kwam in 1946 in de po litiek door zijn verkiezing als afgevaardigde van een district in Boston. Hij werd tweemaal herkozen en werd in 1952 senator voor Massachusetts. Ondanks zijn nederlaag op de conventie in 1956 werd hij toen reeds als toekomstig kandidaat voor het president schap aangemerkt. Als senator heeft Kennedy gemakkelijk begrip voor moei lijke kwesties getoond; gezond verstand en evenwichtigheid. Zijn collega George Smathers van Florida zei van hem dat zijn grootste politieke troef was dat de mensen hem mochten en hem wilden hel pen. In de verkiezingscampag ne toonde hij grote gevatheid. Hij versiert zijn redevoeringen met aanhalingen uit de klas sieken en weet interrupties handig te pareren. Arbeidskwesties en sociale verzekering hebben altijd zijn bijzondere belangstelling ge had, Wat de buitenlandse po litiek betreft heeft hij vooral de hulpverlening aan het bui tenland gesteund, met name aan India. Enige tijd geleden verwekte hij opschudding door ten gunste van de Alge rijnse opstandelingen te spre ken. Kennedy is een belezen man. Na de oorlog is hij een tijdje journalist geweest en heeft drie boeken geschre ven „Why England slept" (1940). over het gebrek aan voorbereiding van Engeland op de laatste wereldoorlog, „Profiles in Courage" (1956), een serie biografische Essays waarvoor hij de Pulitzer-prijs kreeg, en „The Strategy of Peace" (i960), een bundel re devoeringen. Kennedy's echtgenote is Jacqueline Bouvier, dochter van 'n New Yorkse financier. Zij hebben een dochtertje van drie jaar, Caroline. Ken nedy's zuster Patricia is ge huwd met de Britse acteur Peter 'Lawford. Het incident met de Comet DUITSE VLIEGERS TREFT GEEN SCHULD De Duitse straaljagerpiloten hebben het vliegtuig waarmee koningin Elizabeth van Enge land reisde, niet in gevaar ge bracht. Dit is woensdagmiddag gelijktijdg te Bonn en te Lon den bekend gemaakt door het Westduitse ministerie van lands verdediging en het Britse mi nisterie van luchtvaart. Tien dagen geleden is het Brits-Duitse onderzoek naar het incident, dat op 25 oktober bo ven het Duits—Nederlandse grensgebied is gebeurd, geslo ten. De deskundigen zijn tot de slotsom gekomen, dat er geen gevaar voor de Britse „Cornet" heeft bestaan, aangezien het zicht die dag goed was en de Duitse straaljagers de Cornet voortdurend in het oog hadden. De juiste afstand waarop de straaljagers de Cornet zijn ge passeerd, heeft de commissie van onderzoek niet kunnen vast stellen. West-Duitsland had volgens het Britse ministerie van De fensie het gehele rapport van de commissie gepubliceerd wil - Jen zien. maar Engeland was 't daarmee niet eens. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat het thans opge stelde communiqué de vijfde versie is. De Britten kwamen steeds met bezwaren. De Britse minister van Lucht vaart, Amery, heeft verklaard ervan overtuigd te zijn dat de Duitse vliegers niet wisten dat de koningin zich in het vliegtuig bevond, zodat er geen sprake is van opzettelijke onbeleefdheid. koningschap aan Boudewijn overdroeg en enige jaren geleden de Belgische vorst een hofbal hield, waarop vele leden van Europese koninklijke families aanwezig waren. Koningin Elizabeth van Enge land heeft van de Koning der Bel gen een uitnodiging ontvangen om zich door een lid van de En gelse koninklijke familie bij zijn huwelijk met Dona Fabiola te doen vertegenwoordigen, aldus is in kringen die in nauw contact met het hof staan, verklaard. Do Koningin heeft die uitnodiging met het grootste genoegen aan vaard. De naam van de ver tegenwoordiger van de koningin zal nader worden meegedeeld. Alle staatslvfden van de landen, waarmee België diplo matieke betrekkingen onder houdt, zijn uitgenodigd zich op het huwelijk te doen vertegen woordigen. Het aantal landen bedraagt ongeveer honderd. De Nederlandse Koninklijke fami lie en het vorstenhuis van Lu xemburg, alsmede koning Olaf van Noorwegen een oom van koning Boudewijn zijn per soonlijk uitgenodigd. De uitno digingen zijn gedaan langs di plomatieke weg of in brieven van hof tot hof. De hofwoord- voerder merkte naar aanleiding van de geruchten over ae moge lijkheid, dat president Kasavoe- boe van Kongo de wens zou hebben uitgesproken bij het huwelijk aanwezig te zijn, nog op, dat Kongo de diplomatieke betrekkingen met Belgia heeft verbroken. Uit het buitenland worden dagelijks talloze verzoe ken om uitnodigingen op het koninklijke paleis in Brussel ontvangen. De afzenders zullen echter geen antwoord krijgen en „het is natuurlijk onmogelijk daaraan gevolg te geven." De woordvoerder bevestigde, dat de bruidsjapon van Dona Fabiola zal worden vervaardigd door de Madrileense mode-ont werper Balenciagga. Dona Fa- oiola zal begin december uit Madrid in Brussel terugkeren. Koning Boudewijn heeft voorts de wens te kennen gege ven, dat het geld, dat door het dezer dagen in België opgerich te comité wordt ingezameld, met alleen wordt aangewend voor een cadeau voor de toekomstige koningin van België, maar ook voor de oprichting van een „spe ciaal fonds van de koningin", waaruit steun zal kunnen wor den verleend aan behoeftigen. Tot dusverre hebben zich 17 televisiemaatschappijen aange meld, die uitzendingen van de plechtigheden willen verzorgen. Zoals reeds gemeld wordt een hofauto voorzien van een dak van plexiglas, die gebruikt zal worden als de weersomstandig heden een open auto onmoge lijk zouden maken. Bezwaren tegen het N ederlands-Duitse verdrag De gemeenteraden van Wyler en Zufflich in het Westduitse district Kleef dringen er in een memorandum van zestien blad zijden bij alle leden van het Westduitse parlement op aan tegen het Westduits-Nederlandse verdrag te stemmen. De twee raden hebben dins dagavond in een gemeenschap pelijke bijeenkomst tegen de in het verdrag vastgelegde giens- verloop geprotesteerd. Volgens het verdrag wordt viervijfde van het onder Neder lands bestuur staande gebied ongeveer 200 hectare van de gemeente Wyler niet aan de bondsrepubliek teruggegeven. De raden eisen in het memo randum het zelfbeschikkings recht voor de 23 inwoners van dit gebied. (Adv) ifckoppw W opart* coe<# iwrSf 16 brovwtripiroaf 9 WfBOUZW - ter gelegenheid van het „wereld festival van het kapsel"-dal te parijs wordt gehouden, en waar voor wij uitgenodigd zijn, als jurylid, is ondergetekende af wezig van maandag 14 lot en-met woensdag 16 november. r. van grembergen markt 16 De mist wist zich woensdag nog op vele plaatsen lang te handhaven Als gevolg hiervan kreeg de zon maar weinig ge legenheid de temperaturen nog wat te doen oplopen, zodat di verse plaatsen niet meer dan ongeveer drie tot 4 graden als maximum temperatuur kregen. Restanten van een in betekenis DONDERDAG 10 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 5-39 6.OS Terneuzen 6.14 6.43 Hansweert 6.54 7.23 Walsoorden 7.04 7.33 ZON MAAN Nov. 10 7.50 16.57 22.54 13.18 11 7.52 16.55 23.56 13.49 12 7.54 16.54 14.16 13 7.56 16.52 1.00 14.42 14 7.58 16.51 2.07 15.06 gering geworden front van de oceaan kwamen gedurende de dag binnendrijven zodat de zon later ook hierdoor weinig meer kon verrichten. Er is op dc Atlantische Oce aan nu een diepe depressie tot ontwikkeling gekomen, die haar invloed verder over West-Euro- pp, gaat uitbreiden. De nabij de giond aanwezige koude lucht wordt nu weer ver dreven. De wind gaat bij ons toenemen uit zuidelijke richting terwijl er enige regen is te ver wachten. Ook kunnen wc hoge re temperaturen tegemoet zien. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig lot hedenavond. Enige regen Half tot zwaarbewolkt met la- Ier tijdelijk regen. Matige tot krachtige, later mogelijk harde en aan de kust stormachtige wind tussen zuid en zuidoost. Iets minder koud.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1