De nieuwe ontwikkeling in Kongo Reusachtig banket in Brussel Buitengewone zitting van Alg. Verg over ontwapening Weeroverzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT 32 VRIJDAG 21 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5116 Waarschuwing van de gouverneur van Leopoldstad UITNODIGING VOOR TOPCONFERENTIE VAN DE ZES MINISTER NASUTION OVER NIEÜW-GUINEA RADIO de BUCK Chroesjtsjef stelt voor' CHINESE TROEPEN VERPLAATSINGEN AAN INDISCH- T1BETAANSE GRENS MAURETANIE ZELFSTANDIG „Willem Barendsz" naar het Zuidpool gebied Kongolese Hoge Commissaris beschuldigt Verenigde Naties lariefwijziging bij de posterijen derdag 19 oktober 1961 I I 1 I 1 I ffcaakering bij abonnement: Terneuzea JMracteur-Hoofdredacteur I. van de Sands Eedactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Srtyflswal Telefoon 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrei Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Cleophas Kamitatoe, gouver neur van de provincie Leopold stad, iierlt donderdag gedreigd binnen 18 uur een „onafhanke lijke staal Leopoldstad" te zullen uitroepen, „indien kolonel llo- booioe Kongo's „sterke man" en opperbevelhebber van het leger zijn troepen niet beter in de hand kan houden en hen piel belet terroristische hande lingen te bedrijven". Gouverneur Kamitatoe ver klaarde donderdag op een pers- conterentie (iat hij het dragen van wapens in geheel Leopol.i- s'ail had verboden. Kr is sinds drie dagen een nachtelijk uit gaansverbod '.ooi' Leopoldstad \ar. kracht. Kamitatoe zei ook dat hij, „vanwege de huidige staat van wetteloosheid", oen donderdag ingaand verschijningsverbod van een maand trad opgelegd aan alle in de provincie Leopoldstad ver se-,in:-iide dagbladen en perio dieken. Officieel is donderdag in Den Haag vernomen, dat de Franse regering de Nederlandse re gering heeft uitgenodigd deel tc nemen aan een topconferentie van de regeringsleiders van de zes op 5 december a.s. De Nederlandse regering heeft, zo zei men, om nadere inlich tingen verzocht over het doei van de voorgestelde conferentie. De regering heeft dan ook nog geen beslissing genomen. Bij zijn terugkeer na een reis naar de Ver. Naties, de Ver. Staten. Japan, Malakka en Thailand heeft de Indonesische hem woensdag 372 man aan po- Kamitatoe zei verder kolonel Moboetoc te hebben geschreven dat hij „het leger in de hand moet houden en moet beletten, dat het onwaardige daden be drijft". Hij deelde mede dat Kongolese militairen zondagavond j.l. een bepaalde wijk van Leopoldstad waren binnengevallen en er alle mannen uit hadden gejaagd, waarna de vrouwen en dochters van cie verjaagden werden ver kracht. „Indien het leger geen einde maakt aan dergelijke handelin gen, zullen wij een neutrale zóne in Leopoldstad in het leven mos ten roepen, teneinde dc burgers in staat te stellen in veiligheid te leven", aldus gouverneur Ka mitatoe. Hij voegde hieraan toe dat hij thans op antwoord van kolonel Moboetoc wachtte. Kamitatoe zei ook dat indien het parlement er niet in slaagde de geschillen tussen president Kasavoeboc cn Loemoemba 1e regelen, hij zou voorstellen r|e door kolonel Moboetoc ingestelde „raad van commissarissen" niet langer in de provincie Leopold stad doen zetelen, doch naar een neutraal gebied over te brengen. ..Indien do verantwoordelijke personen met het door mij te berde gebrachte geen rekening houden en er geen maai regelen worden genomen, gevoel ik mij niet langer verplicht enig hoger gezag te erkennen. Ik zal dan de onafhankelijkheid van de staat Leopoldstad uitroepen", ver klaarde gouverneur Kamitatoe. Hij beschuldigde kolonel Mo- bootoe ervan te Pinza, nabij Leo- doldstad een „concentratiekamp" te hebben gesticht, „waarheen hij personen zendt, die het niet met hem eens zijn". „De openbare orde is op ern stige wijze in gevaar gebracht. Dc bevolking wordt geterrori seerd door een leger, dat als in strument van wraak tegen poli tick" tegenstanders wordt aan gewend". aldus Kamitatoe. Kamitatoe deelde verder nog mede. dat de Verenigde Naties een oorlog tussen de Baloeba- en Leoleoa-stammen te voorko men: volgens Kamitatoe zouden de gevechten tussen deze twee stammen ook in de provincie Leopoldstad zijn toegenomen. Aan de leiders van de Loeloea- stam zou hij een zelfde verzoek richten. Tenslotte beschuldigde Kami tatoe, die eiste dat ook het leger zich aan de avondklok in Leo poldstad zou houden, de leiding van radio-Lcopoldstad ervan „niet langer haat tegen het im perialisme te prediken, doch tegen bepaalde Kongolese poli tieke partijen er. personen". .dv. OKTEBIN6 EN MEESTE SERVICE Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Temeuzen Koning Boudewiji. en zijn verloofde, Dona Fabioia. zijn donderdagmiddag eregasten ge weest aan een reusachtig ban ket, dat de Belgische bank voor gemeentekredieten in Brussel heeft aangeboden ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan. Ruim 1.600 genodigden, die een vrijwel ongekende vertegen woordiging vormden van het gehele Belgische politieke en bestuurlijke apparaat, woonde deze unieke gebeurtenis bij. „Ik ben gelukkig aan deze bijeen komst die alle provinciale en gemeentelijke overheden van het land verenigt, mijn ver loofde uw toekomstige konin- minister van Defensie, Nasu- tion, aan journalisten medege deeld, dat m de kwcstie-Nieuw- Guinea. Malakka achter Indo nesië staat en dat de Maleise premier Abdul Rachman er een „diepgaand begrip" voor heeft. Abdul Rachman iiacl Nasution verzekerd, dat hij in het ka der van de V. N. zijn best zal doen om behulpzaam te zijn bij het oplossen van het vraagstuk. In de Verenigde Staten heeft Nasution op een bespoediging aangedrongen van de levering van militaire uitrustingstukken aan Indonesië. De Amerikaanse leidende figuren, met wie hij sprak, toonden veel begrip voor de problemen van Indonesië en hebben ingestemd met Nasu- tions voorstellen dienaangaan de. Vooraanstaande burgerlijke en militaire figuren in Amerika konden het Indonesische stand punt in de kweste Nieuw-Gui- nea. waarderen, aldus Nasution ta Djakarta. De ..Hindustan Times" meldt dat de regering van India de laatste berichten heeft ontvan gen, volgens welke cr uitgebrei de verplaatsingen van commu- nistisch-Chinese troepen in de richting van het in dc Himalaja gelegen koninkrijk Bhoetan plaats vinden. Bhoetan ligt tussen Tibet cn de noordgrens van India. Het is door een speciaal verdrag met India verbonden. In ofliciële kringen in Nieuw Delhi kon geen bevestiging van het bericht van de Hindustan Times" worden verkregen. Het blad acht hel mogelijk dat het hier gaal om het aflossen van Chinese garnizoenen in het betrokken gebied. Het acht het echter ook mogelijk dat dc Chi nezen hebben aangevoerd voor het bezetten van nog onbezette Tibetaanse gebieden. De West-AIrikaanse woestijn- i epublick Mauretanië is woens dag de jongste zelfstandige staat ter wereld geworden. De Franse premier, Debré, en rie Mauretanische regeringsleider Moktar Daddah hebben in Parijs de verdragen getekend waarbij Frankrijk alle tot dusver aan de Frans-Afrikaanse volkerenge meenschap voorbehouden be voegdheden, zoals defensie, fi nanciën en buitenlandse handel, aan Mauretanië overdraagt. litietroepen ter beschikking heb- ben gesteld om te helpen bij de handhaving van de orde. De totale sterkte van de politie macht in de provincie Leopold stad onder zijn commando be draagt ongeveer 2800 man. As Moboctoe niet binnen 4S uur mocht heben geantwooid. zou Kamitatoe mobilisatie van de burgerbevolking gelasten om de bevolking te beschermen tegen „rovers en willekeur". Kamitatoe zei Albert Kalondji, de leider van dc Baloeba-stam, te hebben verzocht alle leden van zijn stam naar de provincie Kasai te doen terugkeren, om Chroesjtsjef was zijn rede be gonnen met de verklaring, dat zijn reis naar de Verenigde Na ties zowel noodzakelijk als ge rechtvaardigd is geweest. Dc door het Westen bij de algemene vergadering der Ver. Naties ingediende voorstellen noemde hij een „slecht voor teken". Uit deze voorsteller, blijkt, dat dc Westelijke mogend heden de ontwapeningsbespre- kingen blijven gebruiken als dek mantel voor hun politiek van be wapeningswedloop. Chroesjtsjef vervolgde, dat de eerste fase van de vijftiende al gemene vergadering vooral werd gekenmerkt door „de strijd van het nieuwe, het progressieve, tegen het oude, het versletene, dat dc groei cn de ontwikkeling van het nieuwe belemmert'', Het standpunt der Sowjet- Unie kreeg de volledige steun van de socialistische landen, en begrip en sympathie van veie anacre landen. Als gevolg van het succes van het Sowjet-stand punt, waren president Eisenho wer en de Britse premier Mac- Millan genoopt hun besluit om de algemene vergadering te ne geren, te herzien en haar zelf bij te wonen. Chroesjtsjef opperde de suggestie, dat hel deelnemen van de staats- of regeringshoof den aan de algemene vergade ring regel zou worden. Chroesjtsjef merkte verder op, dat de Verenigde Stalen hun vroegere aantrekkingskracht hebben verloren en op interna tionaal terrein niet langer zulk een groot land vertegenwoordi gen als vroeger. Ook hebben dc imperialistische mogendheden hun militaire superioriteit ver loren, hoewel hun heersende kringen nog steeds in de waan verkeren hun maehtssuperiori- teit te hebben behouden. „De Verenigde Staten zijn nu een reactionaire slaat, waarin het monopolistisch kapitaal re geert." De Russische premier noemde het vervolgens een eerste ver eiste, dat dc structuur der Ver. Naties zodanig veranderd wordt, dat daarin het nieuwe machts evenwicht tussen dc drie voor naamste groepen van staten, de socialistische, imperialistische en neutralistische landen, tot uiting komt. Het beginsel van gelijke rechten en gelijke vertegenwoor diging moet ook worden toege past in de structuur van de uit voerende organen der Verenigde Naties, aldus Chroesjtsjef, die verklaarde dat het secretariaat uit drie secretarissen dient te bestaan. Wat het Duitse vraagstuk be treft, zei Chroesjtsjef dat dit moet worden Opgelost. eraan toevoegend: „Naar alle schijn moet het in 1961 worden opge lost". Het ontwapeningsvraagstuk noemde Chroesjtsjef „dc kern van alle belangrijke problemen van onze tijd". De Sowjet-Unie kan niet toestaan dat de ontwa peningsbesprekingen. die „de wereld moeten bedriegen", tot in het oneindige worden gerekt. Voorts zei hij dat in zaken, waarbij oorlog en vrede zijn be trokken, er geen sprake kan zijn van neutraliteit. Het feit dat neutralistische landen in sommi ge gevallen de stemmen van im perialistische landen hebben ge volgd, noemde Chroesjtsjef van „tijdelijke aard". Naar aanleiding van berichten dat het Amerikaanse Pentagon besloten heeft met raketten cn Woensdagochtend is het fabrieksschip „Willem Barendsz" van de Neder landse Mij voor de Wal visvaart N.V. van Am sterdam naar het Zuid poolgebied vertrokken. Op de foto zien we de „Willem" in de sluis te lJmuiden. De Kongolese hoge commis saris voor Binnenlandse Zaken, Nussbaumer, heeft woensdag de Verenigde Natjes ervan be schuldigd, dat zij Kongolese soldaten belet hebben Maurice Mpolo, een minister in de re. genng-Loemoemba, te arreste ren. Nussbaumer zei, dat Mpolo in gezelschap was van 12 Gha- nese soldaten van de V. N., toen Kongolese soldaten hem wilden arresteren. Tijdens het handge meen tussen beide partijen, wist Mpolo te ontsnappen, al dus Nussbaumer. De hoge commissaris ver klaarde voorts dat Ghanese sol daten op het vliegveld van Leo poldstad tussenbeide waren ge komen, toen men een groep aanhangers van Loemoemba per vliegtuig naar een gevange nis in Jadotstad wilde brengen. „Ik begrijp niets van het op treden van de V. N. Als wij on ruststokers willen arresteren, komen zij altijd tussenbeide", zo zei Nussbaumer. Hij deelde verder mee. dat de leider van de jeugdbeweging van Loemoemba, Emanuel Nzoe- zo. eveneens woensdag is ge arresteerd. Hij noemde Nzoezo „een zeer gevaarlijk individu". kernwapens uitgeruste onderzee boten naar de kusten van de Sowjet-Unie tc zenden, zei Chroesjtsjef dat de Sowjet-Unie ook over met raketten bewapen de atoomonderzeeboten beschikt. Ten aanzien van de betrekkin gen tussen Rusland en de Ver. Staten verklaarde Chroesjtsjef overtuigd te zijn, dat die beter zullen worden. Hij ontkende, dat de Sowjet-Unie schuldig zou zijn aan de huidige verslechtering ;n deze betrekkingen. Wat communistisch China be treft. zei Chroesjtsjef dat tenzij de Verenigde Staten op hun wei gering van toelating van dit land tot de Verenigde Naties terug komen, zij binnenkort dë „biiter- ste pil" in hun bestaan te slikken zullen krijgen door de toelating van China tegen hun verzet in, Chroesjtsjef zei verder, dat een nieuwe wereldoorlog ver schrikkelijk lijden en vernieti ging voor de mensheid zou mee brengen. Het Russische volk is overtuigd, dat de mensheid niet door een atoomoorlog kan wor den verwoest en dat zulk een oorlog zou eindigen met een overwinning van het socialisme over de gehele wereld. Doch de communisten willen geen we reldoorlog, omdat zij overtuigd zijn dat hun stelsel beter is dan het kapitalistische en dat de toe komst de zege van het socialis tische stelsel over de gehele we reld zal brengen. Chroesjtsjef verklaarde, dat de Sowjet-Unie instemt met de ver klaring van de Britse premier MacMillan, afgelegd tijdens het congres van de Britse conserva tieve partij, waarin hij zich uit sprak voor besprekingen over geschilpunten om dc spanning te verlichten. Hij stelde voor het volgend jaar een buitengewone zitting van de algemene verga dering te houden, ter bespreking van het ontwapeningsvraagstuk. Deze zou kunnen worden gevolgd door een kleinere conferentie van regeringsleiders. Met betrekking tot het Alge rijnse vraagstuk zei Chroesjtsjef, dat de strijd van de Algerijnse patriotten steeds meer steun krijgt van over de gehele wereld, mot inbegrip van Frankrijk zelf. Tot dusver is het de Fransen met behulp van de Verenigde Staten en Engeland gelukt deze kwestie in de Verenigde Naties op een zijspoor te zetten, doch dat zal hun in de toekomst niet meer lukken. De Sowjet-regering heeft bij verschillende gelegenheden de Franse leiders gewaarschuwd dat tenzij zij dë lessen van Viet nam hebben geleerd, hun Alge rijnse politiek in een catastrofe zou eindigen. De V. N.-politiek in Kongo noemde Chroesjtsjef het werk van Hammarskjoeld. de dienaar van het Amerikaanse monopo listische kapitaal. De gebeurte nissen in Kongo zullen ertoe bij dragen, dat de gekoloniseerde volkeren de intriges van de im perialisten doorzien en zullen beseffen wie hun ware vrienden en wie hun vijanden zijn. Chroesjtsjef sprak ook over president Eisenhowers verkla ring, dat de Verenigde Staten bereid zijn hulp tot een bedrag van honderd miljoen dollar ter beschikking te stellen van de nieuwe onafhankelijke Afrikaan se landen. Verdeeld onder de be volking der Afrikaanse landen, die onafhankelijk zijn geworden, zou dit neerkomen op vijf en vijftig cent per man, zo rekende Chroesjtsjef uit. „Daar kan ie niet veel mee doen. In Amerika kan je er nog geen twee pakjes sigaretten van kopen". De premier eindigde mei de verklaring, dat het ter verzeke ring van de veiligheid van de Sowjet-Unie van primair belang is de economische expansie van het land voort te zetten en de Russische strijdmachten in een staat van paraatheid te houden. Chfoesjtsjefs rede duurde twee uur en twintig minuten. gin voor te stellen", zei koning Boudewijn in een korte toespraak. „Ik wil haar zonder uitstel in de uitingen van ons openbaar leven betrekken". In de enorme haï van het „Stadium" in de Belgische tingen, waarbij minister-presi dent Eyskens voor het eerst naar hij zelf zei voortijdig Dona Fabioia met een „Leve de koningin" verwelkomde, begon nen de 160 kelners onder de stemmige klanken van 18-eeuw- Dona Fabioia is weer bij koning: Boudewijn in Brussel. Woensdag avond arriveerde de toekomstige korting in der Belgen op het vliegveld van Brussel. FotoHet gelukkige paar op het vliegveld. hoofdstad waren voor deze feestmaaltijd lange rijen tafels opgesteld, waaraan ministers, provinciale gouverneurs en bur gemeesters uit vele honderden gemeenten in jacquet of uni form hadden plaats genomen; rozen, anjelieren, margrieten en chrysanten in alle kleuren sierden de tafels en het glas werk. De wanden waren voor deze gelegenheid bedekt met een cyclaamkleurig en wit be hang, speciaal uitgekozen ter vermijding van een associatie met de kleuren van enige pro vincie of gemeente. Boven het podium voor een orkest waren met rode rozen de letters „B" en „F" aangebracht. De eerste letters van Boudewijn en Fa bioia. Tot de vele autoriteiten, die aan de koninklijke verloofden werden voorgesteld, behoorde ook de Commissaris van de Ko ningin in Noord-Holland, dl'. M. J. Prinsen. Hij leidt de Neder landse delegatie, die op uitnodi ging van de Belgische bank voor gemeentekredieten de feeste lijke herdenking van het 100- jarig bestaan bijwoont. Er wa ren ook delegaties uit zes an dere Europese landen. (Advertentie) Na de eerste officiële begroe- se muziek het menu te ser veren. 80.000 schalen, borden, vor ken, messen en lepels en 10.000 glazen waren klaar gezet om de kreeft, braadkip, paté de foie en de parfait praline, besproeid met Franse wijnen en champag ne, op te dienen. Als herinnering aan dit ge denkwaardige banket werden koning Boudewijn en Dona Fa bioia gouden, zilveren en bron zen medailles aangeboden, die ter gelegenheid van het eeuw feest van de gemeente-krediet- bank zijn geslagen. De P. T. T. heeft meegedeeld dat het binnenlandse port voor brieven boven 20 t/m 100 gram dat thans 25 cent bedraagt, met ingang van 1 december 1960 zal worden verlaagd tot 24 cent. Deze tariefsverlaging komt te gemoet aan de bezwaren van het publiek tegen het bestaande ta rief, die een gevolg zijn van de omstandigheid dat men veelal al leen over postzegels van 12 cent beschikt, én van de veronderstel ling, dat brieven van een (iets), hoger gewicht dan 20 gram met 2 postzegels van 12 cent, toerei kend zijn gefrankeerd. Het port op brieven boven 20 tot cn met 40 gram, bestemd voor Suriname, de Nederlandse Antil len, Nederlands Nieuw-Guinea, België en Luxemburg, wordt in verband met liet vorenstaande met ingang van genoemde datum eveneens verlaagd van 25 tot 24 cent. Het front van een oceaan depressie. die via het Kanaal naar Zuid West-Engeland trok, zal de komende 24 uur dicht bij ons land komen te liggen. Het bijbehorende regengebicd, dat donderdag over Noord- en Oost- Frankrijk trok, breidt zich ge- VRIJDAG 21 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 2.07 2.17 Temeuzen 2.42 2.52 Hansweert 3.22 3.32 Walsoorden 3.32 3.42 ZON OD onder op Okt. 21 7.15 17.34 S.05 22 71.6 17.32 9.20 23 7.18 17.30 10.33 24 7.20 17.28 11.41 MAAN onder 18.29 19.05 19.47 leidelijk ook over ons land uit. De wind, die tengevolge van hel- naderbij komen van de depres sie tot matig en langs de wad- denkust tot krachtig tussen oost en zuidoost aanwakkerde, blijft nog doorstaan, maar zal later in het zuiden van het land naar zuid tot zuidwest ruimen. De temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden, waar het kwik resp. bij 8 en 15 graden bleef steken, worden minder groot. medegedeeld door liet K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. TIJDELIJK REGEN. Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Over wegend matige, in liet Wadden gebied af en toe wind tussen oost en zuidoost; in het zuiden van het land later ruimend naar zuid 20.39 tot zuidwest.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1