ZWITSAL BREIEN N0VITA Rede van Britse premier MacMillan in Alg. Verg. der V.N. Martin Bormann in Argentinië gearresteerd Staatssecretaris Roolvink over de loonpolitiek Weero verzicht HOEST UW KIND...? Vestiging te Terneuzen van Dependance van Meterfabriek te Dordrecht Deze zitting „keerpunt ten goede MAO ACHT COMPROMIS TUSSEN OOST EN WEST MOGELIJK ONTPLOFFINGEN BIJ CASTRO'S THUISKOMST EYSKENS KRIJGT VERTROUWEN Mozaik Verdeeld Berlijn Verlenging noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen DE GEARRESTEERDE „BORMANN" WAS BORMANN NIET VLIEGTUIGONGELUK IN MEXICO Vijf doden; dertien gewond ZON en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT Frankering bij abonnement: Terneunso Directeur-Hoofdredacteur I. van de SandS Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 45 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5098 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties ïgéén handels- advertenties): 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nnr. Premier MacMillan heeft don derdag in de algemene vergade ring van de Verenigde Naties verklaard, dat het dwaas Is het bestaan can twee grote blokken te ontkennen. Zowel zij die me nen dat hier niets aan te doen is! als zij die denken dat deze érdeeldheid louter met woorden ongedaan kan worden gemaakt, hadden ongelijk. „Ik ben er zeker van, dat er alleen vooruitgang gemaakt kan u-orden door de kwestie geleide lijk te benaderen en stap voor -.tap langs praktische weg de topstand te verbeteren", aldus de Britse eerste-minister. Hij was van oordeel dat het Russische voorstel om de struc tuur can de Verenigde Naties te veranderen, voor de meerderheid can de leden onaanvaardbaar is. Sprekend over de hulp aan minder ontwikkelde gebieden zei MacMillan dat een nieuwe top conferentie zocvcl economisch als politiek van aard moet zien. Ten aanzien van de ontwape ning merkte hij op, dat Engeland gaarne bereid is, elke vorm van inspectie en toezicht toe te staan, die ook door de Sowjet-Unie cvordt aanvaard. Hij herinnerde er aan. dat de Geneefse confe rentie inzake een verbod op het nemen van kernwapenproeven pas begonnen was. nadat geleer den tot een akkoord waren ge komen. Hieruit kon zijns inziens zeker een les worden getrokken. Pr Britse premier zei zich graag aan te sluiten bij hen. die hun vertrouwen hebben uitge sproken in secretaris-generaal Hammarskjocld, die hij vóór al- als eon onkreukbaar man be schouwde. Pe rede van president Eisen hower tot dn algemene vergade ring noemde hij een „opmerke lijke toespraak". Pe Verenigde Naties achtte hij, welke ook de moeilijkheden en tekortkomingen daarvan waren. Pe verklaring van Mao Tsc- Toeng. tijdens de Chinese bur geroorlog neergeschreven dat 't mogelijk is dat „imperialistische en socialistische landen" tot com promissen komen, is donderdag (an gezaghebbende zijde te Pe king „volkomen juist" genoemd. Een functionaris van het nieuwsbureau „Nieuw China" heeft in een Engelse uitzending uit Peking een samenvatting ge geven van een door Mao ge schreven boek. waarin de ver klaring staat. Het boek is deze maand in China gepubliceerd. Tcvee bommen zijn woensdag avond in Havanna in de om geving van hei regeringspaleis ontploft toen de Cubaanse mi nister-president, Fidel Castro, na zijn terugkeer uit New York een grote menigte voor het ge houw toesprak. Er zijn geen doden of gewonden. Na de eerste ontploffing riep de menigte: „Vuurpeloton, vuur peloton Castro zei over deze bom: „Iedereen weet dat dit de kleine voetzoekers van het im perialisme zijn". De tweede ontploffing ontlokte aan Castro de opmerking: „Het schijnt dat liet vanavond een heel dure avond voor zijne excellen tie cvordt". i Aangenomen wordt flat met zijne excellentie de Ame rikaanse ambassadeur wordt be doeld Castro zei in zijn toespraak dat de in de Verenigde Staten twin tig miljoen negers worden uitge buit. Castro's toespraak duurde twee en een half uur. Smekend over do Amerikaanse basis Caimanera. 800 km ten oosten van Havanna, zei Castro, dat Cuba verstandig te werk moet gaan om „provocaties" te c ermijden. Zijn land zou de basis opeisen volgens de regels van het internationale recht. Pe taak van de „comité's van revolutionaire waakzaamheid" besprekend, zei Castro, dat deze comité's in elke groep woningen miden moeten bestaan opdat -en enkele „lakei van het impe- Hsme" zich zou kunnen ver- toeren zonder dat het volk het zou zien. i» de enig beschikbare organisatie, waarvan de invloed bovendien nog voortdurend toenam. Inzake de kwestic-Kongo ver klaarde de Britse premier, dat de Verenigde Naties tc juister tijd hadden gehandeld en dat huil optreden moet worden voort gezet. De constitutionele geschil len in Kongo moesten zijns in ziens niet door de algemene ver gadering worden behandeld. Het zou een tragedie zijn als Kongo het toneel zou worden van de strijd tussen de twee grote machtsgroepen. MacMillan zei dat deze zitting het keerpunt ten goede zou wor- denn. Het had geen zin elkaar te beschuldigen naar aanleiding van de mislukte topconferentie in Parijs. Nu verwachtten allen die door deze mislukking waren teleurgesteld, dat de wereld leiders de terugslag te boven zouden komen en spoedig een nieuw begin zouden maken. De premier wees de Russische beschuldigingen legen „het Wes telijke kolonialisme" van de hand. Hij herinnerde aan de reeks landen die Engeland onaf hankelijkheid heeft verleend of die binnenkort onafhankelijk worden. De leuzen van Chroesjtsjef noemde hij volkomen uit de tijd. In plaats van zoveel te spreken over het zelfbeschikkingsrecht van de volken van Afrika, kon den de Sowjet-autoriteiten beter uitleggen waarom zij hardnekkig dit recht aan de Oostduitsers ontzeggen. Van een onafhankelijk militair optreden van West-Duitsland dat de wereldvrede zou kunnen be dreigen. was geen sprake, aan gezien de bondsregering haar verdediging geheel binnen het raam van de Westelijke defen sie wilde organiseren en akkoord ging met strikte beperkingen ten aanzien van (te aard van de Westduitse bewapening en het gebruik van de Westduitse strijd krachten. Ten aanzien van het Duitse vraagstuk en de kwcstie-Berlijn zei MacMillann, dat men deze moeilijkheden niet moet oplossen door internationale overeenkom sten op te zeggen, maar door „geduldige en eerlijke pogingen om via onderhandelingen tot een akkoord le komen". In deze sfeer hadden de ministers van Buitenlandse Zaken van de grote vier vorig jaar enige vooruit gang gemaakt. Als men het nu weer op deze wijze aanpakte, zou er geen crisis om Berlijn be staan. „Als cvij de sfeer die zelfs nog twee maanden geleden scheen te heersen, konden herstellen, zou den wij een nieuw begin kunnen maken", aldus de eerste-minis ter. En Chroesjtsjef bonkt maar op zijn lessenaar Premier Chroesjtsjef, die ge woonlijk tijdens het debat rustig op zyn plaats zit met zijn elle bogen op de lessenaar, scheen tijdens de rede van MacMillan weinig op zijn gemak. Hij sloeg herhaaldelijk met zijn vuisten op de lessenaar en en kele malen schreeuwde hij iets in het Russisch. Zijn woede werd kennelijk gewekt, toen de Britse premier een aanhaling deed uit een westelijke verklaring, waar in de Sowjet-Unie verantwoor delijk werd gesteld voor de mis lukking van de topconferentie. Volgens mensen uit zijn omge ving riep hij: „Praat daar niet over. u hebt agressie gepleegd". Later stond hij woedend op en schreeuwde iets naar MacMillan, toen deze sprak over het Russi sche standpunt, dat inspectie en controle inzake ontwapening slechts een dekmantel vormen voor spionage. Ook was de Sowjet-leider ver bolgen over het pleidooi dat de Britse premier ten gunste van West-Duitsland hield. Hij bonkte met zijn vuisten op zijn lessenaar en ging hiermee door, toen Mac Millan verklaarde dat de com munistische redevoeringen „niet overvloeiden van de geest van verzoening". Chroesjtsjef be werkte opnieuw zijn lessenaar met zijn vuisten, toen MacMillan sprak over de 2,5 miljoen Oost duitsers die in de afgelopen twaalf jaar naar de bondsrepu bliek zijn uitgeweken. Hetzelfde deed hij toen de Britse rege ringsleider het had over de „on kreukbaarheid" van Hammars kjocld. De opmerkingen van de spre ker. die de goede van Chroesjt sjef wekten, werden door tal loze afgevaardigden luide toege juicht. Ook aan het begin en aan bet einde van zijn rede was er veel applaus voor MacMillan. De Sowjet-leider nam hier echter niet aan deel. Ook president Tito klapte niet, maar president Nkroemah en premier Nehroe toonden hun instemming met de rede. l)e Belgische Kamer van Volks vertegenwoordigers heeft don derdag met 114 tegen 85 stem men bij 2 onthoudingenn haar vertrouwen in de regering-Eys- kens uitgesproken. In de zijmuur van een brug in Hamburg, vlak bij de „Berlijnse Poort" is een mozaïk aange bracht, dat een blijvende herin nering moet zijn aan het feit, dat nu, 15 jaar na de oorlog, Berlijn en Duitsland nog steeds geschei den zijn. fAdv.) Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ Bij ontwerp van wet stellen de staatssecretaris van Sociale Za ken en de minister van Finan ciën aan de Tweede Kamer voor de werkingsduur van de nood wet kinderbijslag kleine zelf standigen tot uiterlijk 1 januari 1962 te verlengen. Ofschoon de memorie van antwoord op het wetsontwerp „algemene kinderbijslag" reeds is verschenen achten de bewinds lieden het uitgesloten, dat deze wet reeds op 1 januari 1961 in werking zou kunnen treden, mede gezien de vele aan de in voering verbonden werkzaam heden. (Advertentie) VóóR U GAAT' EERST EVEN KIJKEN bjj DAN HEEFT U ECHT IETS APARTS In Buenos Aires circuleren geruchten «lat Martin Bormann, de plaatsvervanger van Hitier, in Zarate, een plaatsje ten noor den van de Argentijnse hoofd stad is gearresteerd. Het bericht over de arrestatie van Bormann is afkomstig van een journalist uit Zarate, een industriecentrum op circa 1.00 km 1en noordwesten van Buenos Aires. Volgens het overigens nog niet bevestigde bericht is een man die daar enkele jaren op beschei den voet heeft geleefd gear resteerd nadat de politie een tip had gekregen dat het Bormann was. De man wordt in afwach ting van het resultaat van het onderzoek gevangen gehouden. Later op de avond hebben zo wel de Argentijnse federale poli tie als de politie van Zarate of ficieel ontkend dat Bormann ;s gearresteerd. Voor do gemeente Terneu zen is het raadsbesluit dat gisteravond werd genomen in verband met een te bouwen fabriekshal aan de Industrie weg voor de Meterfabriek te Dordrecht bijzonder verheu gend nieuws. (Zie kort ver slag gemeenteraad Terneuzen op pag. 2). De tijd. dat sir Winston Chur chill dag en nacht werkte is voorbij. Tegenwoordig weet «Ie grijze staatsman ook op zijn tijd vakantie te nemen. Woensdag is hij met zijn echtgenote per vlieg tuig naar Monte Carlo vertrok ken voor een periode van enkele weken. Hier is het echtpaar ge fotografeerd in de auto op weg naar het vliegveld van Londen. 1 De staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer B. Rool vink. heeft woensdag in een televisie-uitzending waarin hij sprak over de loonpolitiek ge waarschuwd voor de gevolgen van zogenaamde tussentijdse loonsverhogingen. Hij zei dat het gevaar van een nieuwe loon- golf levensgroot aanwezig is. Wanneer deze golf onverhoopt komt. aldus de heer Roolvink dan zal men in Nederland een herhaling krijgen van de periode 1956. Bij een dergelijke situatie zal naar zijn mening ook het prijspeil niet stabiel kunnen blijven. Het regerings beleid is, dat de loonsverhogin gen ook reële loonsverhogingen zijn, die niet gepaard gaan met prijsstijgingen. De heer Rool vink becijferde voorts, dat in het afgelopen jaar een wel standsverbetering van ongeveer negen procent tot stand is ge bracht. De pensioenen van de ouden van dagen die gekoppeld zijn aan de stijgende lonen, ondergingen voor de gehuwden een verbetering van dertien procent en voor de ongehuwden van zeventien procent. Nadruk kelijk verklaarde de heer Rool vink, dat voor een loonstop geen sprake is en dat bij af lopende C. A. O.'s uiteraard loonsverhogingen ter sprake zullen komen. Nog vóór 1 januari a.s. expireren er 24 arbeidsovereenkomsten De re gering is echter bevreesd voor tussentijdse loonsverhogingen door middel van de zogenaamde openbreekclausule, aldus de heer Roolvink. Hij noemde de huidige situatie op de arbeids markt gelijk aan die van 1956, toen er 115.000 openstaande plaatsen waren. Medio 1960 waren dit er 108.000. De finan ciële positie van nu is, aldus de heer Roolvink, echter aanzien lijk beter dan in 1956. Wij heb ben thans een gezonde be talingsbalans, terwijl ook de stand op de kapitaalmarkt gunstig mag worden genoemd. Over de arbeidstijdverkorting zei de heer Roolvink tenslotte, dat wanneer deze niet wordt op gevangen door een toegenomen produictie, zij ongetwijfeld loon kosten verhogend werkt. De aanwezige ruimte zal hieraan moeten compenseren. Ook burgemeester mr. H. Rijpstra, die ons hierover nog even te woord stond, was or buitengewoon blij mee. Hij vertelde dat het assemblage- bedrijf in Terneuzen. dus een dépendance, wordt van het te Dordrecht 700 werknemers tel lende bedrijf. Uit het feit, dat naast de 1000 m-, die voor de fabriek nodig zijn, nog 3000 m- grond wordt gereserveerd voor uit breiding op korte termijn en nog eens 4170 m- voor uit breiding op langere termijn, mcencfe de burgemeester te mogen concluderen dat de toekomstplannen heel gunstig zijn. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, daarover viel nog weinig met zekerheid te zeggen. De burgemeester was er zeker van dat de Meterfabriek geen moeilijkheden zal heb ben bij het aantrekken van de eerste 50 arbeidskrachten temeer daar het zeer licht en helemaal geen vuil werk be treft. Of de opzet zal slagen zal voor een groot gedeelte afhangen van de toevloed van arbeidskrachten en van de investeringsmogelijkheden, al dus mr. Rijpstra. Met de bouw zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. Temeer daar Terneuzen dooi de minister van Economische Zaken als industriekern werd aangewezen, hetgeen inhoudt dat diverse faciliteiten bij in dustrievestiging door onder nemers verkregen kunnen worden, sprak de burge meester de verwachting uit dat de plannen wel heel spoe dig zullen worden goedge keurd. Het gemeentebestuur hoopt dan ook in oktober nog met de bouw te kunnen beginnen. De aanwijzing lot ontwik- kclingskern begint thans vruchten af te werpen en Ter neuzen komt meer dan ooit in het teken van de industriali satie te staan. Het kantoor van de openbare aanklager van Flensburg, West- Duitsland, heeft meegedeeld dat het zoeken naar Bormann, dat in juni van dit jaar werd hervat naar aanleiding van berichten dat hij nog in leven zou zijn, is gestaakt. Men meent te weten dat Hitler's plaatsvervanger bij een poging uit Berlijn tc vluch ten toen de Russen reeds in de stad stonden, is omgekomen. Radio Rivad'avia berichtte woensdagavond laat, nadat reeds officieel was ontkend dat Bor mann was gearresteerd, dat in Zarate een Duitser, Walter Fle- jer, wordt gevangen gehouden die in werkelijkheid Bormann «s. De Argentijnse minister van Binnenlandse Zaken, Vitolo. be vestigde dat een zekere Flejer door de vreemdelingenpolitie wordt gevangen gehouden. Hij weigerde een nadere verklaring af te leggen. Van de zijde van de politie in Buenos Aires is vernomen dat wordt onderzocht of Flejer en Bormann een en dezelfde per soon zijn. Flejer zou ongeveer 48 jaar zijn en de rechterarm missen. Bormann zou, indien hij nog in leven is, ongeveer zestig jaar moeten zijn. Het is niet uitgesloten dat Fle jer, zo dan niet Bormann, toch een hooggeplaatste nazi is ge weest. Hij ontving bij hem thuis veel Duitsers die bekend stonden om hun nazi-sympathieën. Naar verluidt heeft de politie van de provincie Buenos Aires woensdagavond een aantal ar restaties verricht die verband houden met de affaire-Flejer. Het Westduitse ministerie van Justitie stelt op het ogenblik een uitleveringsverzoek op, dat direct bij de Argentijnse regering zal worden ingediend als mocht blij ken dat de man. die in Zarate is gearresteerd, inderdaad Martin Bormann is. Een woordvoerder van hot Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken zei dal men tot nu toe geen nadere inlichtingen van de Westduitse ambassade in Buenos Aires had ontvangen. In berichten uit Buenos Aires wordt gezegd dat de gearresteer de man volgens de politie aldaar „noch Bormann, noch een an dere gezochte nazi-leider is". De Westduitse ambassade 1e Buenos Aires heeft gisteren de Argentijnse autoriteiten een kopie van de vingerafdrukken van Bormann ter hand gesteld. „De Duitser, die in de Argen tijnse stad Zarate is aangehou den, is niet Hitlers voormalige plaatsvervanger Martin Bor mann, maar mijn broer Walter Flegel, een Westpruis, aldus heeft de 43-jarige Gertrude Wiens donderdagavond te Mann heim tegenover een vertegen woordiger van D.P.A. verklaard. Zij voegde hieraan toe: „Ik heb nog tot zeer kortgeleden met mijn broer in briefwisseling gestaan. Zijn adres is hetzelfde als het door de Argentijnse politie ge melde, waarop de pseudo-Bor- mann zich zou ophouden. Dp leeftijd van de arrestant stemt overeen met die van mijn broer", aldus Gertrude Wiens. Zij verklaarde voorts dat haar broer, evenals Bormann, slechts één arm had. Zij besloot met de hoop uit te spreken, dat haar ten onrechte gearresteerde broer zo spoedig mogelijk weer op vrije voeten zal worden gesteld. Een Mexicaans verkeersvlieg tuig heeft woensdag een nood landing bij Juchitepec, vijftig km van de hoofdstad Mexico, moeten maken waarbij het zó hard neerkwam dat vijf van de achttien inzittenden zijn omge komen, dertien personen werden gewond. De vijftien passagiers en de drie bemanningsleden waren al len Mexicanen. MEER WIND. Tussen IJsland en Noorwegen ligt nog steeds een krachtig ho- gedrukgebied. waarvan een uit loper zich uitstrekt over de Noordzee en Noordwest-Duits- land. Tengevolge van een ver- ZON MAAN op onder op onder Sept 0.54 30 6.38 18.21 16.15 Okt. 1 6.40 18.18 16.50 2.08 2 6.42 18.16 17.21 3.23 3 6.43 18.14 17.49 4.39 4 6.45 18.11 18.15 5.54 VRIJDAG 30 SEPTEMBER Rveskens Terneuzen Usnsweert Walsoorden v.m. 9.23 9.58 10.38 10.48 n. m. 10.07 10.42 11.22 11.32 hoogde depressie-activiteit in de Golf van Biscaye trekt deze. rug geleidelijk weer naar het oostén weg. In Frankrijk veroorzaakt de depressie toenemende lucht- drukdalingcn. terwijl het bijbe horende regengebied donderdag middag de Franse Atlantische kust bereikte. In ons land gaat de bewolking dan ook toenemen, terwijl de wind uit de oosthoek blijft waaien en mogelijk tot krachtig aanwakkert. Het is edi tor niet waarschijnlijk dat hel regengebied ons land vóór de avond zal bereiken. De tempera turen zullen in de middag tot omstreeks 15 graden oplopen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Meer wind Veranderlijke bewolking en op do meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige oostelijke wind. Dezelfde of iets hogere, temperaturen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1