Moboetoe vraagt terugtrekking van Ghanese en Guinese troepen Chroesjtsjef tot journalisten Voorgenomen aanslag op Chroesjtsjef? Soustelle wil erkenning van Oder-Neisse grens DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5093 Hammarskjoeld protesteert bij Tjombe DE ZAAK-POWERS Chroesjtsjef ontmoet Castro DE VEILIGHEIDS MAATREGELEN IN NEW YORK Het NEVEDA breiboek is uit! i." Overstromingen in Tyrol tWEER EEN CUBAANS VLIEGTUIG IN BESLAG GENOMEN Samenstelling van de Kongolese „Raad van Commissarissen-Generaal" Afrikaanse studenten over Moskouse universiteit WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Eerste-Kamerfractie P. v. d. A. HET WEER frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum par advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer- 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Kongolese opperbevelhebber kolonel Moboetoe, heeft woens dagavond meegedeeld, dat hij de Verenigde Naties heeft verzocht, de Ghanese en Guinese detache menten van de V. N".-strijdmacht uit Kongo terug te trekken. Dit verzoek was gedaan na de ontdekking van een dossier met documenten, waarin sprake was \an „communisten, Guineërs en president Kwame Nkroemah van Ghana". Dit dossier zou zijn gevonden in de aktetas van Loemoemba, toen deze kort geleden werd aan gehouden en enige tijd werd vastgehouden. Volgens doorgaans betrouwbare Afrikaanse kringen in Leopoldstad heeft kolonel Mo boetoe dinsdag aan verscheidene Afrikaanse ambassadeurs bewij- 'zen overgelegd van een komplot om Loemoemba weer aan de macht te brengen. Moboetoe deelde woensdag avond ook mee, dat hij de uitwij zing heeft gelast van Serge Michel, de perschef van Loe moemba, en van mevr. Andrée Blouin, die een invloedrijk ad viseur van Loemoemba zou zijn. RAAD VAN COMMISSARIS SEN NEEMT REGERINGS- GLBOUWKN IN LEOPOLD STAD OVER. De door kolonel Moboetoe aan gestelde raad van commissaris sen heeft w oensdag de regerings gebouwen in Leopoldstad overge nomen. Zij bezochten de diverse kantoren met een sterk troepen- escorte. terwijl een pantserwagen buiten de wacht hield. Naar verluidt heeft Kasavoe- boe de overneming goedgekeurd. Incidenten deden zich niet voor. Vroegere ministers zullen het ge- b'oiiw niét mogen betreden. De commissarissen deden geen pogingen Loemoemba te ontmoe ten, wiens ambtswoning recht tegenover de regeringsgebouwen is gelegen. Het huis wordt nog steeds door Ghanese troepen van .de Verenigde Naties bewaakt. Naar verluidt heeft Moboetoe getracht Loemoemba te laten ar resteren, maar het Ghanese hoofdkwartier kon dit bericht niet bevestigen. Moboetoe zou thans met zijn juridische advi seurs de westelijke aspecten van Loemoemba's arrestatie bespre ken. Van de zijde van de Ghanese troepen die rondom Loemoem ba's ambtswoning zijn samenge trokken is vernomen dat zij geen opdracht hebben zich terug te trekken. Maar zij zullen zich niet verzetten tegen een „wettelijke arrestatie" van Loemoemba. De Amerikaanse ambassade in Leopoldstad heeft medegedeeld, dat zij de door Loemoemba en 5 van zijn aanhangers gevraagde diplomatenvisa voor de Verenig de Staten niet zal verlenen. De woordvoerder wees erop dat zij om toeristenvisa kunnen verzoe ken. maar liet tevens doorsche meren dat de behandeling van dergelijke verzoeken altijd enige tijd vergt. Hierdoor schijnt het onmoge lijk dat Loemoemba nog een be roep op de Verenigde Naties kan doen. Loemocmba heeft dinsdag avond de ambassadeurs van de Afrikaanse landen in Leopold stad bij zich ontboden om hun be scherming te vragen. GEEN MOORDPARTIJ KATANGA. IN port over het voorgevallene had gebruikt. Op de vraag: „Hoe komt het dan dat de V. N. te Leopoldstad deze uitdrukking heeft ge bruikt?" verklaarde de woord voerder: „Ik vermoed dat jour nalisten na de zeer korte perscon ferentie die te Elisabethstad met betrekking tot dit voorval is ge houden, zelf bijzonderheden over „gruwelen" aan het hun medege deelde hebben toegevoegd". Hij voegde hieraan toe de goede trouw van de betrokken journa listen niet in twijfel te trekken, doch hun berichten komen soms uit twijfelachtige bron". De woordvoerder verklaarde tenslotte dat de vertegenwoordi ging der V. N. te Elisabethstad een defintief rapport over het te Luena voorgevallene zal opstel len, dat aan de vertegenwoordi ging te Leopoldstad en het hoofd kwartier te New York zal wor den toegezonden. HAMMARSKJOELD PRO TESTEERT BIJ TJOMBE. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties I)a.g Hammar- ■ikjoeld heeft, hij de leider \an Kalanga, Tsjombe, krachtig ge protesteerd tegen de acties die Katangese gendarmes in Luena en omliggende streken tegen Baioeba's hebben ondernomen. Hammarskjoeld herinnert er aan in zijn vierde rapport aan de Veiligheidsraad dergelijke ge beurtenissen in het zuiden van Kasai ernstig te hebben veroor deeld, en te hebben voorgesteld bepaalde eenheden van het Kon golese leger te ontwapenen. „De zelfde overwegingen gelden voor het onderhavige geval, dat zoveel ernstiger is omdat men zich niet aan de indruk kan onttrekken dat het optreden de goedkeuring had van de Katangese autoriteiten". De strijdkrachten van de Ver enigde Naties zullen in de toe komst optreden tegen dergelijke acties, die eventueel in de Ver enigde Naties ter sprake zullen worden gebracht. Hammarskjoeld besluit met ei uitdrukkelijk op te wijzen, dat de Katangese autoriteiten volledig verantwoordelijk zijn voor het gebeurde. Het Russsiche blad „Prawda" heeft Oliver Powers, de vader van de veroordeelde piloot van dc U-2. ervan beschuldigd te heb ben gezegd dat zijn zoon vóór de terechtzitting aan een hersen spoeling is onderworpen geweest hoewel de vader zelf heeft kun nen zien dat dc Russische recht bank onpartijdig en objectief recht heeft gesproken. Volgens het. blad heeft de Ame rikaanse geheime dienst vader Powers na diens terugkeer in de Verenigde Staten laten zeggen dat zijn zoon een hersenspoeling heeft ondergaan. Het blad her innerde eraan dat Powers in Moskou tot verslaggevers had gezegd dat zulks beslist niet is gebeurd. De Russische min'ster-presi dent, Chroesjtsjef, hec't dinsdag avond in het gebouw van de Verenigde Naties in amwooio op de vraag van een journalist of hij zou trachten m^t president Eisenhower te spreken, geant woord: „Waarom zou ik?" De premier zei tot verslaggevers buiten de vergaderzaal van dc algemene vergadering: „Hebt u inlichtingen volgens welke pre sident Eisenhowei om een der gelijk gesprek zou verzoeken?" In antwoord op de vraag hoe lang hij in New York zou blijven, Premier Chroestsjef beeft dins dag gedurende een half uur ge sproken met Fidel Castro. De Sow jet-premier heeft Castro opgezocht in diens hotel in Har lem, zonder dat de politie van deze trip op de hoogte was gesteld. De woordvoerder der Verenig de Naties in de Katangese hoofd stad Leopoldstad hoeft woensdag ochtend op een aldaar gehouden persconferentie opnieuw nadruk kelijk verklaard, dat hem niets bekend is van „een moordpartij in Katanga". „Wij weten slechts dat Katan gese politie te Luena het vuur heeft geopend op betogers,-waar door 68 demonstranten de dood vonden. Wellicht is het optreden der Katangese politie niet geheel prijzenswaardig geweest en in verband hiermede zal het hoofd kwartier der V. N. Ie New York een protest tot de Katangese re gering richten". Hij voegde hieraan toe: „Over het gebeurde te Luena is gespro ken als de „grootste moordpar tij. die ooit in Kongo heeft plaats gevonden. Hier is echter geen sprake van. Hetgeen zich met na me te Bakwanga heeft afge speeld was zeer veel erger". Een journalist vroeg hoe het woord „moordpartij" met betrek king tot het incident te Luena in de wereld was gekomen. De V. N.-woordvoerder ver klaarde daarop opnieuw dat hij dit woord nimmer in zijn rap antwoordde Chroesjtsjef, dat hij iedere vergadering zou bijwonen. „Toen ik arbeider was. was ik gewoon elke dag te werken", zei hij. Toen voegde hij er met een glimlach en een schalkse blik in zijn ogen aan toe: „Ik blijf maar twee weken na het einde van dc zitting." (Verwacht wordt dat de algemene vergadering haar zitting in de eerste helft van december zal beëindigen.- Ecrder reeds had een journa liste van Russische afkomst de premier gevraagd waneer hij in de algemene vergadering zou gaan spreken. Hij antwoordde: „U denkt toch niet dat ik u al onze geheimen verraad?" Chroesjtsjef schudde vertegen woordigers, in het bijzonder van Afrikaanse landen, de hand. Eén van deze was Sacd Brahim van de republiek Tsaad. De Rus sloeg zijn armen om deze jonge Afrikaanse leider met stamta- toeage op zijn gezicht en zei door middel van een tolk: „Het is prachtig te zien dat zo'n jonge man op zo'n verantwoordelijke post zo'n jong land vertegen woordigt." Een verslaggever vroeg aan Chroesjtsjef, die door de bevei- ligngsring was gebroken, of hij de ontvangst, vn, jg jaar heel an ders vond. De Russische premier antwoordde: „U moet de Ameri kanen zeggen dat ik van mening ben, dat zij me eenzelfde welkom i willen geven als vorig jaar. De beperkingen van mijn bewe gingsvrijheid hebben niets te be tekenen en degenen die mij wil len uitjouwen zijn weinig tal rijk." Iedereen is ontstemd over de in New York getroffen veilig heidsmaatregelen. Met deze woorden heeft de Poolse com munistenleider Gomulka bij het State Department geprotes teerd tegen het feit dat hij overal waar hij in New York te voet heengaat, omzwermd wordt door politiemannen. Chroesjtsjef heeft bij het hoofdbureau van politie in New York een klacht ingediend te gen enkele politiemannen. Hij is ontsteld over de wijze waar op deze mannen zijn opgetre den tegen leden van zijn gevolg, toen hij naar Harlem ging om Fidel Castro te bezoeken. Bela Fabian, de leider van de Hongaarse vluchtelingen in New York, heeft er bij de New- yorkse politie over geklaagd dat hem te weinig vrijheid is verleend bij de betoging van de Hongaren tegen de communisti sche leiders. Dinsdag is het in New York tot een botsing gekomen tussen de politie en een groep men sen, die protesteerde tegen de communistische overheersing in Albanië. Gebroken paraplu's en gescheurde broeken waren het resultaat van de botsing. De Russische handelsmissie in Nev York. Amtorg. heeft meege deeld te hebben vernomen dat een aanslag op het leven van Chroesjtsjef zal worden gepleegd. Hiertoe zou een vuurwapen, ver borgen in een camera of in een filmtoestel worden gebruikt. Amtorg heeft volgens een woordvoerder van de Newyork- sc politie eerst de chef van de Russische veiligheidsdienst, lui tenant-generaal Nikolai Zhaka- rof, en later de politie op de hoogte gesteld. Na het bericht controleerden Amerikaanse agenten de appara tuur van de fotografen cn came- ralieden die Chroesjtsjef's ver blijf in New York verslaan. Een woordvoerder van de Am torg verklaarde later tegenover een verslaggever van het Engel se persbureau Reuter dat de vooizitter, P. Shmakof „niets wist" van een voorgenomen aan slag en dat de Amtorg zich, voor zover hem bekend, niet tot de politie heeft gewend.. Een voorgenomen aanslag zou „een politieke aangelegenheid" zijn en de Amtorg is een han delsmaatschappij. die zich in eerste instantie belast met net treffen van voorzieningen voor de „Baltika", aldus de woord voerder. Uit een verklaring van een woordvoerder van het hoofdbu reau van politie viel op te maken dat dr mededeling over de aan slag afkomstig is van het bureau Amtorg in Zwitserland. De woordvoerder zei namelijk, na op de hoogte te zijn gebracht van de verklaring van het New Yorkse kantoor van Amtorg, dat generaal Shakarof het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken dinsdagavond heeft meegedeeld van de Sowjet-han- delsmissie in Zwitserland te heb ben vernomen dat „een groep vroegere agenten van de Gesta po, zich uitgevend als journalis ten, op weg naar Amerika is om Chroesjtsjef door een in een camera in een auto verborgen vuurwapen te vermoorden". meer dan 100 patro nen w. o. 40 in volle kleuren - Vraag uw winkelier of stuur een postwissel, postgiro (no. 301655) aan de Leidsche Wolspinnerij N.V., Zoeter- woudseweg 3, Leiden. Behalve Noord-Italië is het Oos tenrijkse Tyrol ook getroffen door zware overstromingen. Foto: De autoweg bij Clausen is veranderd in een woeste rivier. Dinsdagavond is een derde turbine-schroef vliegtuig van het type „Britannia" van de Cubaan se luchtvaartmaatschappij bij aankomst op het New Yorkse vliegveld Idlewild in beslag ge nomen. Ditmaal geschiedde de inbe slagneming namens een particu liere aandeelhouder van de maat schappij, die zich getroffen voelt door de nationalisatie van de maatschappij door de regering- Castro. Enige dagen geleden werd be slag gelegd op een „Britannia" en een DC-4 van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij op last van een publiciteitsfirma te Mia mi, die 238.000 dollar tegoed zegt te hebben van de Cubaanse rege ring. Jacques Soustelle. vroeger de rechterhand van De Gaulle en thans een der leiders van de rechtse extremisten in Algerië, heeft zich uitgesproken voor erkenning van de Oder-Neisse grens tussen Polen en Duitsland. Zoals bekend erkent de West- duitse regering deze grens, waar bij grote delen van Oost-Pruisen en Silezië aan Polen zijn geko men, niet. De Oostduitse rege ring erkent de grens wél. Soustelle schreef in het „Jour nal du Parlement" dat „wij vol komen duidelijk moeten maken dat wij geen vijandige plannen hebben jegens de Sowjet-Unie, Polen of Tsjecoslowakije, maar dat wij zelf geen communisme willen". Mario Cardoso, woordvoerder van de door kolonel Moboetoe in het leven geroepen „Raad van commissarissen-generaal", heeft woensdag de samenstelling van deze raad medegedeeld. Justin Bomboko, voormalig minister van Buitenlandse Zaken onder Loemoemba. die vervol gens door Ileo in dezelfde func tie werd aangesteld, is voorzitter. Daarnaast heeft hij ook hier de leiding van Buitenlandse Zaken. Hij wordt hierin bijgestaan door Loliki. Ndele is ondervoorzitter 011 commissaris-generaal voor Fi nanciën. In deze laatste functie wordt hij bijgestaan door Moo- sjiete en Malimba. Kasadi en Masoema zijn ver antwoordelijk voor het commis Drie Afrikaanse studenten, die tot voor kort aan de Mos kouse universiteit studeerden maar hun studie onderbraken omdat zij met hun Afrikaanse studiegenoten aan „sluwe be dreiging en brute onderdruk king" zouden hebben blootge staan, hebben woensdag in Frankfort tot journalisten ver klaard dat de Moskouse autori teiten trachten de Afrikanen op te leiden tot agitators voor het communisme in hun vaderland. Zij zeiden een open brief aan alle Afrikaanse regeringsleiders te hebben gezonden, waarin wordt gezegd dat de commu nisten nieuwe en gevaarlijke vormen aan het kolonialisme en rassendiscriminatie ontwikke len. Dit betekent een grote be dreiging voor de toekomst van Afrika, aldus de brief. Volgens de drie Afrikaanse studenten, die in West-Duits- land hun studie willen afma ken, is er een gestadig komen en gaan onder de Afrikaanse studenten van wie bijna nie mand zijn studie in Moskou gaarne voortzet. Velen vertrek ken weer spoedig, aldus de stu denten die afkomstig zijn uit Oeganda, Togoland èn Nigeria. sariaat van Landsverdediging, Bulela voor dat voor Voorlich ting en Cordosa en Bizala behe ren het commissariaat van On derwijs. Liweta en Ngoji beheren het commissariaat van Economische Zaken en Geleide Economie, Lihau en Kisekdi zijn de commis sarissen-generaal van Justitie, Nusbaumer cn Kandolo leiden het commissariaat van Binnen landse Zaken en Tsjibamba en Nguete staan aan het hoofd van het commissariaat van Openbaar Welzijn. Lebugghe is hoofd van net commissariaat van Landbouw, Bokonga, Bolokiki, Mpase en Moekonda zijn de commissaris sen-generaal voor Arbeid i Sociale Voorzieningen, Moekendi beheert het commissariaat van Openbare Werken, Kasjemwa en Ntakisala zijn de commissaris sen voor Vervoer en Verbindin gen en Bintoe is leider van het commissariaat voor Openbare Werken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Iets minder koud. Zwaar bewolkt met plaatselijk regen, en slechts enkele ver spreid voorkomende opklaringen. Merendeels matige wind uit rich tingen tussen zuid en west. Mid dag-temperaturen van 14 tot 17 graden. DONDERDAG 22 SEPTEMBER. v.m. n.m. Terneuzen 3.05 3.18 Breskens 2.30 2.43 Hansweert 3.45 3.58 Walsoorden 3.55 4.08 Sept. 22 23 24 ZON MAAN op onder op onder 6.25 18.39 7.56 19.29 6.27 18.37 9.08 19.5S 6.28 18.35 10.21 20.29 Wij moeten duidelijk maken dat wij vastbesloten zijn geen openlijke of heimelijke orider- mijnende activiteit in onze lan den toe te staan waardoor zij in satellieten zouden veranderen, en dat wij onzerzijds geen agres sie zullen plegen jegens de Oos telijke landen". „De Oder-Neisse grens en de westelijke provincies van Polen bijvoorbeeld mogen in geen ge val het onderwerp zijn van devi- sionisme". Soustelle bepleitte voorts uit breiding van de Noordatlantische verdragsorganisatie tot buiten Europa en verdergaande militaire integratie van West-Europa. De Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid heeft als opvolger van mr. J. in 't Veld lot haar voorzitter gekozen ir. H. Vos. In de plaats van de heer H. Oosterhuis werd de heer C. W. van Wingerden tot secretaris ge kozen. De heer In 't Veld, die lid blijft van dc Eerste Kamer, heeft als fractievoorzitter bedankt wegens zijn benoeming tot voorzitter van het college van beroep voor het bedrijfsleven. ONSTANDVASTIG WEER. Een kleine maar actieve de pressie die het afgelopen etmaal boven ons land vertoefde, ver oorzaakte op de Noordzee voor de kust van Zuid-Holland en Zee land een noordwesterstorm, die in de loop van de dag geleidelijk afnam, toen de kern van 't lage drukgebied boven Groningen be gon op te vullen. De depressie, die geheel met koude lucht gevuld is in Zuid- Limburg werd het in de middag niet warmer dan 11 graden, nor maal voor begin november strekt zich tot op grote hoogte in de atmosfeer uit. Rond 1e kern treffen we enkele hardnek kige regengebieden aan, waarvan er één in het zuidwesten van Ne derland. alsmede in België, die vooral in de Ardennen, de afge lopen anderhalve dag overvloe dige regen heeft gebracht. Vlis- singen tapte bv. meer dan 70 mm af, in de Ardennen viel plaatselijk meer dan 80 mm. regensommen die normaal zijn als som voor de gehele maand september. De vore van lagèluchtdruk, die zich zuidwaarts over de Noord zee uitstrekt tot over Nederland, wordt door een zwakke rug van hogeluchtdruk gescheiden van een volgende vore van lagèlucht druk, die over Engeland naar het oosten trekt. Ook hierin komt veel bewolking voor, alsmede een regenzone. Nadat de rug van hogelucht druk met enkele opklaringen ons land gepasseerd zal zijn, zal het regengebied, dat uit het westen komt opzetten, onze kust in de middag bereiken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1