Uit de Provincie VAN ANGST RADIO TELE V Bevrijdingsherdenking in Axel 1/ SPC VOETB/ TERNEUZEN SLUIS ZAAMSLAG BIERVLIET. BRESKENS V c gebouwd; daarnaast is ook de keuken aanmerkelijk vergroot. De heer Dieleman heeft vanaf zaterdag heel wat meer werk ruimte tot zijn beschikking ge kregen, waarvoor grote belang stelling was en vele bloemstuk ken een kleurrijke aanblik bo den. Gedurende de kermis zal de gezelligheid nog worden ver hoogd door ,.The Jolly Boys", die woensdag, vrijdag en zaterdag a.s. de dansmuziek zullen ver zorgen. Op 1 oktober is de heer J. A. van der Velden 10 jaar onderwijzer. JUSTITIEEL ONDERZOEK NAAK VERSCHRIJVINGEN IN GOES Er is een nieuw aspect geko men in de ontwikkeling van de vertrouwenscrisis tussen het col lege van B. en W. en de gemeen teraad van Goes en in de moei lijkheden, die daarvan het gevolg zijn of er verband mee houden. Rijkst echercheurs zijn namelijk naar Goes gekomen om een on derzoek in te stellen naar de aaixi en de oorzaak van de on regelmatigheden op financieel ge bied in de gemeente Goes. Naar verluidt zouden G. S. van Zeeland o.n een onderzoek heb ben verzocht, maar van de zijde ■van dit college wenste men geen commentaar te geven. De officier van Justitie in Middelburg, mr T. Lebret, deelde echter mede, dat hij op verzoek van G. S. een on derzoek heeft gelast. De gemeenteraad heeft enige tijd geleden van G. S. een memo- randum ontvangen, waarin de verscihrijvingspolitiek (het boe ken van bedragen op posten, waarop zij niet thuis horen) wordt becritiseerd. Dit memoran dum hebben G. S. opgesteld naar aanleiding van een onderzoek dat dit college in Goes had inge steld. Vorig jaar december heeft een commissie uit de Goese raad een onderzoek ingesteld naar het beleid van het college van B. en IV. In deze commissie hebben alle fractievoorzitters zitting. Het rapport van deze commissie is een half jaar geleden versche nen, maar officieel is de geheim houding op dit stuk nog niet op geheven. Sioteoncert in het „Oranje kwartier". De „Harmonie Terneuzen" werd zaterdagavond, toen zij aan het Einde van het zomerseizoen naar het „Oranjekwartier" trok om 'n sioteoncert geven, op bijna feeë rieke wijze welkom geheten. Het bestuur van het „Oranje- swartier'' had n.l. het plan opge vat om van dit welkom iets bij zonders te maken, zij het dan met eenvoudige middelen. De kinderen tot 12 jaar van de leden konden gratis een lampion krijgen om des avonds gezamen lijk achter de harmonie te lopen wanneer deze een muzikale wan deling door het Oranjekwartier 35ou maken. Toen des middags de uitrei- Jóng der lampions begon, werd er door de jeugd van het „Orar- jekwartier" bijna een veldslag geleverd. Om ruim half 8 zaterdagavond stonden de kinderen met de bran dende lampion te wachten aan het begin van het „Oranjekwar- tïer" en het was een feestelijk gezicht al die bewegende lichtjes achter het muziek (met drum- ïjand) door de straten van het „Oranjekwartier" te zien trek ken. In de loop van de morgen was de verplaatsbare kiosk op het Wilhelm inaplantsoen neergezet amdat na de muzikale wandeling met lampionoptocht een kort concert werd gegeven met totstond genoemde vrouw op het slot een taptoe. bord, precies zoals men haar da- Onder leiding van de heer De gelijks op straat tegenkwam. Keizer werd het programma zon-1 De laatste jaren heeft de heer des haperen afgewerkt. De jeugdVan der Velden er niet zoveel tijd neg altijd met de brandende lam- I meer voor, omdat de school be- pio:i„ had zich heel gemoedelijk slag legt op zijn avonduren, maar op de grasmat rond de kioskvroeger had de heer Van der neergezet. Heel veel aandacht Velden tijd voor zijn hobbies, nl. «va.- er van de zijde der jeugd toneel en muziek, voor de muzikale prestaties der Jarenlang was hij, doordat hij harmonie niet, maar gezellig was ïiet wel. Op zulke avonden is het „Oranjekwartier" één grote fa- anflie. De volwassenen hebben wèl van het concert en de taptoe ge- awten. De voetbal-toto. van de zondag gespeelde wed strijden heeft prijswinnaars in Dost Zeeuws-Vlaanderen ge bracht, n.l. de heer J. Peeman, sluisknecht aan de Middensluis te Terneuzen, Hd van de voetbalvereniging „Terneuzen", die met 13 punten, alle op het wedstrijdformulier van de K. N. V. B.-voetbaltoto voorkomende wedstrijden goed invulde en daarmede één van de (nrooriopig) 7 gelukkigen is, die (de eerste prijs zullen kunnen •defen, eir de heer J. de Visser, lid «e de voetbalvereniging „Axel" tarnt met 12 goede uitslagen in aanmerking om met anderen, de «tweede prijs te delen. Een rasechte Terneuzenaar is de heer J. A. van der Velden (61 jaar), die op de Scheldekade nummer tien woont en op 1 ok tober het feit herdenkt dat hij 40 jaar geleden tot onderwijzer werd benoemd aan de R. K. school te Terneuzen. Niet minder dan 37 jaar is de heer Van der Velden aan deze school verbon den geweest, al werd deze na enkele jaren gesplitst in een jon gens- en een meisjesschool. Vier generaties van Katholiek Ter neuzen heeft de heer Van der Velden in de schoolbanken voor hem gehad en hen geholpen bij de allereerste wankele stappen op het gladde pad van de weten schap. Op 1 december ging hij weg van de Katholieke jongensschool waar hij onder de heren Van Wel, Volders en Verwilghen had ge diend. Hij stapte over naar de Ambachtsschool, die thans La gere Technische School wordt genoemd, en geeft daar les in do A.V.O.-vakken( Nederlandse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, de rekenkundige vakken, enz.) „Een grote overgang zo van de lagere school naar de L. T. S. En toch viel het het best mee zo zei de heer Van der Velden. „Het ligt er maar aan hoe je de jongelui aanpakt. Als zij vanaf het eerste ogenblik maar precies weten wat zij aan je hebben.. Trouwens", (dit verklaart niet hij alleen, maar vele oud-leerlin gen met hem) „ik heb ook op de lagere school nooit erg veel moe ten straffen. Eén van de bekwaamheden waarmee hij het hart van zijn leerlingen op de Katholieke school won, was zijn tekengave. „Zullen we vrouw(en dan volgde de naam van een destijds bekende figuur in Terneuzen) „nog eens tekenen, jongens", zei hij dan en in enkele ogenblikken „De Gastronoom" breidde nit. De lunchroom-cafétaria „De Gastronoom" (Axelsestraat 12) Bieeft een belangrijke uitbreiding ondergaan, die vanaf de straat ®iet zo direkt opvalt, maar toch voor de bezoekers belangrijk kan worden genoemd. Achter de be staande zaak heeft de heer Die- Jeman een zaal gebouwd, die voor vele doeleinden geschikt is. „Voor pk feestjes, bruiloften en verga deringen", kondigde de heer Die- femarr de uitbreiding van zijn zaak aan. Voor velen kan dit een oplossing betekenen voor de moeilijkheden die zij ondervinden Jbij het zoeken naar een geschikte zaai om vergaderingen te houden. De nieuwe zaal van „De Gastro noom" is er zeer geschikt voor Er is plaats voor een vijftigtal -personen. Het is een intiem en gezellig zaaltje geworden. Voor de exploitant zelf is het even eens een uitkomst. Zijn er men sen, die een partijtje in zijn éta- ihlïssement willen houden, dan is fiij niet meer verplicht daarvoor aam zaak te sluiten Ondanks krachtig remmen kon de heer G. niet voorkomen dat v. d. V. door de auto met zó'n kracht werd geschept, dat nij met zijn hoofd door de voorruit van de auto werd geslingerd om daar na buiten bewustzijn in de berm van de rijweg terecht te komen. Nadat dokter Van der Maas eerste hulp had verleend, werd v. d. V. in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Oostburg overgebracht. Zondagmorgen was v. d. V. nog steeds buiten kennis. De auto van de heer G. was zodanig beschadigd, dat zij niet meer berijdbaar was. 10-jarig onderwijzersjubileum. In het R. K. parochiehuis te Sluis vond een receptie plaats in verband met het veertigjarig onderwijzersjubileum van de heer C. Bukkens, hoofd van de R. K. Jongensschool te Sluis. Tijdens deze receptie werd het woord gevoerd door burgemees ter P. F. van Hootegem, die na mens het gemeentebestuur de heer Bukkens dank bracht voor zijn werk in de gemeente en er op wees, dat ook buiten schoolverband veel door de jubi laris ten nutte van de Sluisse ge meenschap wordt gedaan. De heer A. A. Leenhouts, in specteur van het lager onderwijs, wees op verantwoordelijkheid, die ae positie van onderwijzer met zich meebrengt en op de stiptheid, waarop de jubilaris al die jaren zijn taak heeft opge vat. Namens de onderwijzers in Sluis sprak de heer G. J. van Oorschot, die hem daarbij een boekenbon aanbood. Pastoor Smits voerde tot slot het woord als voorzitter van het schoolbestuur waarna de heer Bukkens een toespraak hield tot de jeugd en dank bracht voor woord en geschenk. Door de schooljeugd werd hem op orginele wijze een rookstel aangeboden. Namens 't schoolbestuur bood pastoor Smits nog een enveloppe met inhoud aan. In de middaguren werden de ouders der leerlingen en beken den in de gelegenheid gesteld de jubilaris te feliciteren, waarvan een druk gebruik gemaakt werd. Hoofdakte. Voor de hoofdakte slaagde de heer L. Ducheine, onderwijzer aan de R. K. Meisjesschool alhier. „De Volharding" maakte uitstapje naar België. Zaterdag j.l. bracht de muziek vereniging „De Volharding" een bezoek aan het Belgische plaatsje Wieze, waar van 17 sept. tot 2 oct. de bekende Wieze-october- feesten gehouden worden. Na ontvangst door het feest comité werd op een kiosk een kort concert gegeven, waarna om 1 uur werd deelgenomen aan een folklorische optocht, waaraan 30 muziekgezelschappen deelnamen. Dat „De Volharding hierin ook een goed figuur maakte, bleek wel toen zij voorbij de eretribune marcheerde hetwelk met een har telijk applaus werd begroet. Na afloop van deze optocht werd door vele muzikanten een bezoek gebracht aan de grote feesthal, die 6000 man kan be vatten. Hieruin traden ap twee grote Duitse orkesten uit Mün- chen. In het midden van de hal was een draaibaar podium, waar op een orkest speelde met con- ference en zang van de bekende televisiemedewerker Tonny Cor- sari. Buiten deze hal stond een zeer grote tent, die 2000 personen kan bevatten en waar een Oberbayer kapel lustige liedjes speelde. De muziekliefhebbers hebben wel hun hart kunnen ophalen van de mooie en goede muziek. Bovendien waren er nog vele andere vermakelijkheden, zodat er voor een ieder te genieten viel. In de avonduren werd door „De Volharding" nog een mars ge maakt van ongeveer een uur. Om tien uur werd de terugreis aanvaard, maar door een wegom- legging werd het eerste gedeel te nog een oriëntatierit door de polders rondom Wieze waarbij wij wel enkele strafpunten zou den hebben opgelopen, maar uit eindelijk werd toch nog om on geveer half twaalf te Zaamslag gearriveerd. Daar dit wel het laatste uit stapje is geweest voor „De Vol harding" van dit seizoen, mag dit sluitstuk zeer geslaagd worden genoemd. Weer een duivin, die haar eigenaar geen windeieren legt. Het is nog niet zo heel lang geleden, toen in dit blad melding werd gemaakt van de grote eer ste prijs die een duivin van de heer Van Veen haar eigenaar be zorgde tijdens de nationale wed vlucht op Orléans Thans heeft wederom een duivin van een Zeeuws-Vlaamse duivenmelker, de heer J. Bakker te Zaamslag, er voor gezorgd, dat Zeeuws- Vlaanderen in de annalen van de duivensport met ere voorkomt. Bij de gehouden nationale prijs- vlucht op Parkestone (Ênge- georganiseerd door de vereniging van duivenhouders te Breda over een afstand van 198 km, voor welke vlucht 4900 duiven waren ingekorfd, kwam zij als eerste, met een gemiddelde snelheid van 1063 m., op haar duivenpler bin nen, waardoor zij de heer Bakker de hoofdprijs van deze vlucht be zorgde, zijnde een televisietoestel, een rijwiel en een bedrag in geld. Als jonge duivin heeft zij ook op Orléans zeer goed gevlogen, terwijl zij als jaarling alleen aan de kampioensvluchten heeft deel genomen, waarbij zij zich telkens goed liet klasseren. Zo verwierf zij ook de kampioenstitel. Ditmaal werd zij ingekorfd, terwijl zii een jong had van on geveer 10 dagen. aanvankelijk de leiding had over dé „Jonge Werkman", toneelre gisseur en -speler en een uitste kend en enthousiaste beoefenaar van de muziek. Zo was hij ook gedurende vele jaren directeur organist van het R.K. kerkkoor. De heer Van der Velden weet niet wat hem op 30 sept. (1 okt. is op een zaterdag en dus maar een halve dag school) allemaal boven het hoofd hangt en van de andere leraren van de L. T. S. komt hij voorlopig ook nog niets te weten. Maar dat hij op die dag van heel veel oud-leerlingen, vrienden en bekenden gelukge- wensen zal ontvangen, is nu wel al zeker. Concert op de Kapitale Dam. Biervliets muziekgezelschap de Kon. Harmonie is begonnen aan een tournee naar de buurtschap pen, vergezeld van haar drum band, om de nieuwe uniformen van deze drumband ook in de buurtschappen te tonen. Zaterdagavond toog het uitge breide gezelschap met particulie re auto's naar de Kapitale Dam, waar de drumband eerst een de monstratie trommelen gaf, waar bij horen en zien verging. Na de drumband kwamen de muzikanten aan het woord. En kele vrolijke marsen werden ge speeld. De gehele buurtschap was vóór café „De Dobbelaere" bijeen, om getuige te zijn van dit muzikaal bezoek. Ernstig verkeersongeluk. Zaterdagmiddag te ongeveer 5.20 uur had op de woonwijk Kruisdijk (gemeente Groede) 'n ernstig verkeersongeval plaats. De 32-jarige I. J. van de V. uit Breskens, stak zonder op het ver keer te letten plotseling de druk- bereden weg BreskensSchoon- dijke over op het moment dat met betrekkelijk grote snelheid de auto naderde bestuurd door de heer G„ landbouwer, wonende hii-in de Rraakmanooldec, De heer J. Bakker met zijn prijswinnende duivin en de verzorger, de 74-jarige heer A. Schieman. it f; èy t, door KARL ÜNSELT 63 Nadruk verboden. „De vrijheid," ging hij toen zachtjes verder, alsof hij in zich zelf sprak, „wordt na dergelijke verhoren iets kostbaars, waarvan de waarde alleen tegen de zwaar ste offers opweegt. Verandering van overtuiging, doctor, is geen pffer. Dat is de gemakzucht der vertwijfelden, van de zwakken en lafaards. Weet u met welk offer ik ze gekocht heb?" „Ik heb er geen idee van," ant woordde Ramdohr grof. „Met een leugen, met een hand tekening onder pure schanddaden, die ik bedreven zou hebben. Aan niet één ervan heb ik ooit ook maar gedacht. Ik had de kolossale en unieke gelegenheid een marte laar te worden. Ik gaf er na rijpe overweging de voorkeur aan een leugenaar te worden. Zeker, die overweging kostte mij toch nog twee tanden, een bloeduitstorting in een oog en een trap tegen mijn onderlijf. Mijn beslissing om leu genaar te worden heeft nu voor u dit voordeel, dat u, doctor, eens uit de eerste hand kunt verne men, wat men voor zijn vrijheid allemaal kan doen. De martelaar zou allang verstomd geweest zijn. Ramdohr stond langzaam op, terwijl Ilse op de bank terug zonk en haar gezicht in haar handen verborg. „Ik moet u mijn verontschuldi ging aanbieden, meneer Busch- mann," zei Ramdohr, toen hij kaarsrecht opgericht voor hem stond. Er is mij nu van alles dui delijk geworden en ik zou u zeker niet beledigd hebben, als u ons eerder op de hoogte gebracht had." „Alles op zijn tijd, doctor." ant woordde Buschmann en probeer de te glimlachen. Dat viel niet gemakkelijk. Plotseling luisterde hij in de richting van de deur, en op zijn geschonden gezicht verscheen een uitdrukking van spanning. Buiten klonken stap pen in het trappenhuis. Argwanend keek Buschmann naar Ramdohr en Ilse. „Was meneer Barenbrook mis schien van plan de politie te halen?" vroeg hij in de ademloze stilte. „Alstublieft, ""geef ant woord, zodat ik nog iets voor mijn vrijheid doen kan." „Ik zou het niet weten," sta melde Ilse en keek onzeker naar Ramdohr. „Dat denk ik niet," zei Ram dohr nadrukkelijk. Maar als dat De wild.-burgemeester, de heer A. J. M. Kesbeke, bij het neer- De bevrijdingsherdenking had zaterdagmiddag in alle soberheid plaats; maar alles was er niet minder stijlvol om. De actieve vereniging „Axel-Polen" had het hare weer bijgedragen om sa men met het gemeentebestuur, de organisatie prachtig te laten verlopen, terwijl de Poolse Oud- strijdersvereniging aan de avond bijeenkomst in de raadzaal reliëf gaf door de uitreiking van ere diploma's van verdienste aan enige ingezetenen van Axel. Reeds vroeg in de namiddag kwamen de gasten uit Vlissingen en enkele van elders. Onder deze merkten wij o.m. op ir Minkie- wicz als voorzitter van de Poolse oudstrijders te Vlissingen; dr Ko- mar uit Breda voor de R.K. bond van Poolse oud-strijders, en de heer Zaydenbaytei uit Vervicrs (België). De voorzitter van „AxelPo len", de heer Oggel, sprak in de raadzaal de gasten als volgt toe: „Het is mij een genoegen U hier, namens het bestuur van de vereniging „AxelPolen", van harte welkom te heten. In 't bij zonder geldt dit welkom onze Poolse vrienden. Ook nu, zoals trouwens ieder jaar, zijt gij Pool se oud-strijders weer naar Axel gekomen om te herdenken dat door uw aktie, 16 jaar geleden, onzs stad werd bevrijd. Wij allen, Polen en Axelaars, zijn hier samen om hulde te bren gen aan uw wapenbroeders, die deze vrijheid met hun leven heb ben betaald. We zullen die hulde brengen door het leggen van bloemen op hun graven en bij de gedenktekens die, ter herinne ring aan deze eervolle bladzijde in de geschiedenis van het Pool se leger, op verschillende punten in Axel zijn verrezen. Daarbij ge denken we het grote offer dat door uw volk is gebracht. Velen uwer landgenoten gaven hun leven, om dat van onze bur gers te sparen. Helaas bracht dat offer wel aan ons, maar niet aan uw land de zozeer begeerde vrijheid. Geve God dat, hoewei wij in dezen geen lichtpunt zien, uw land en uw volk ook spoedig die vrijheid moge verkrijgen. Het verblijdt ons dat er veel Poolse oud-strijders naar Axel zijn gekomen en in 't bijzonder weer velen van de vereniging in Vlissingen. We weten dat het voor velen uwer een behoefte is om de herdenking in Axel ieder jaar mee te maken. Een der doelstellingen van de vereniging „AxelPolen" is in dezen wel zeer goed bereikt, n.l. het onder houden van kontakt met de Pool se oud-strijders. We zijn in de loap der jaren vrienden gewor den zoals trouwens ieder Axelaar een vriend is van U en omge keerd Hoewel we weten dat we uw offers nooit kunnen vergoeden, heeft het bestuur onzer vereni ging zich afgevraagd wat we nu eens in 't bijzonder kunnen doen voor degenen van uw landgeno- zo zou zijn, dan zal ik er voor zorgen, dat u dit huis vrij kunt verlaten, en mocht u niettemin iets overkomen, dan zal ik als uw advocaat optreden." „Dank u. Het zal wel niet nodig zijn, doctor. Ik ben een specia list in vrijheidsverwerving." Toen ging de deur open cn bruno kwam binnen, terwijl hij Ruth Bittrich, wier gelaat heftige afkeer verried, voor zich uitduw de. Ramdohr en Ilse heradem den, terwijl Buschmann Ruth met een snelle blik helemaal in zich opnam en zijn voorhoofd fronste. „Zo," zei Bruno Barenbrook met een brede glimlach en wees naar Buschmann, deze meneer beweert jou te kennen. Hij zou als jongen met je gespeeld heb ben. Hij heet Buschmann." „Maar ik zei je toch al", zei Ruth moeizaam en zonder Busch mann aan te zien, „dat ik nie mand ken van die naam." „Kijk hem maar eens goed aan," zei Bruno onverstoorbaar. „Wat ik u verzoeken mag, meneer Barenbrook," zei Busch mann. „Wat betekent die hele comedie? V/aar dient dat voor? Ik heb de juffrouw en meneer hier intussen alles over mij ver teld. wat te vertellen valt. Hij wendde zich tot Ilse en keek haar bijna smekend aan. „Dat is zo," zei Ilse, die zijn blik begreep. Ook Ramdohr viel haar bij en Bruno werd er een beetje verlegen.onder. Maar om zijn figuur te redden, zei hij nog met zekere trots: „Ik weet niet, of hij u ook ver teld heeft, dat hij niet Busch mann heet." leggen van een bloemstuk der gemeente. ten, die uit de oorlog lichamelijk lijden hebben overgehouden. Daaruit is 't besluit geboren om ieder jaar ten tijde dat de be vrijding wordt herdacht, een kol- lekte te houden vcor de Poolse oorlogsinvaliden. Deze kollekte is in «,e loop dezer week gehou den, doch nog niet geheel afge sloten. We hebben de inwoners opgeroepen om hun ereplicht in dezen te vervullen en hopen op een flinke opbrengst, opdat enigszins mag worden voorzien in de behoeften van de Poolse oor logsinvaliden. Verder moge ik de hoop uit spreken dat U het vandaag in Axel weer goed naar de zin zult hebben. Mag ik nu 1 minuut stilte ver zoeken ter herdenking van allen die bij de bevrijding van Axel het leven hebben gelaten, zowc] mili tairen ais burgers". De heer A. J. M. Kesbeke, wnd burgemeester, zeide, dat de Polen onze dierbare vrienden zijn. Zij zijn in Axel altijd van harte wel kom, omdat Axel niet vergeten is en nooit vergeten zal. hoe zij ons in 1944 de bevrijding brach ten. Voor ons is dit alles slechts een kleine vergoeding gezien in het licht van de grote offers, die gij voor ons bracht. Wij beseffen volledig, dat de offers der Polen veel groter zijn geweest dan wel licht nodig was. Maar dit alles is gedaan om zoveel mogelijk bur gers te sparen. Dit vooral zullen wij nooit vergeten. Destemeer voelen wij nee, dat de gehele strijd ook voor U niet de bevrij ding van uw eigen Poolse land bracht. Wij zullen U altijd met open armen ontvangen en wij hopen dat de hechte vriendschapsband mag bewaard blijven voor 't na geslacht. Ir. Minkiewicz sprak namens de oud-stnjuers en uankte voor de ontvangst. Een ontvangst die ons telkens weer treft en een sym bool is bij de herdenking van de gevallen kameraden die hier ge vallen zijn op weg naar de be vrijding van uw goede stad en vaderland, maar dat wij voor ons eigen land niet konden bereiken. Uns eigen volk zucht nog on der slavernij van communisti sche dictatuur en wordt gecon troleerd door een ons vijandige ideologie. Hier in Axel wordt veel voor ons gedaan. Het ontroert ons telkens weer te zien hoe gij de graven onzer makkers ver zorgt en denken daarbij ook aan de collecten, die gehouden worden voor oorlogsinvaliden enz. Wy voelen ons hier altijd op ons gemak, wij zijn hier thuis en daarom spreek ik de wens uit, aldus ir Minkiewicz, dat Axel mag leven en dat de vriendschap eeuwig mag zijn. De heer Zaydenbaytei uit Ver- viers sprak in het Engels en zei, dat hij, komende met een auto naar Axel, reeds bij het binnen rijden zich opgenomen voelde in de sfeer, welke onze landen sa menbindt. Zestien jaar geleden zijn wij Polen, na vele omzwer vingen door de wereld, geland op het continent en waren wij ge lukkig hoe wij soms in verbeten gevechten mochten bijdragen tot verdrijving der tirannie. Wij zijn gekomen door Frankrijk en Bel gië naar Nederland. 'De bevrij ding van Axel heb ik zelf niet meegemaakt^ omdat een verwon ding mij toen in een ziekenhuis deed vertoeven. Maar wij zullen, waar wij ook nog terecht mogen komen, de vriendschap van Axels bevolking nimmer verge ten. De heer Oggel antwoordde kapitein Zaydenbaytei in het En gels en sprak de hoop uit, dat God ook aan het Poolse volk de vrijheid mag schenken. Eer werd een telegram verzon den aan kolonel Szydlowski in Canada en hierna ging de heer Oggel verder met een toespraak om de afgetreden voorzitter van „AxelPolen", de heer A. Schee- Ie, hartelijk te danken voor alles wat hij voor deze vereniging heeft gedaan. Het was altijd prettig, aldus spreker, om de markante figuur van de heer Scheele hier achter de tafel te zien bij gelegenheden als deze. Maar dan wisten wij tevens, dat hij dan weer een berg organisatorisch werk had ver richt in het belang van het steeds hechter maken der vriendschaps banden met de Polen. Vervolgens verliet het gezel schap het gemeentehuis om in een kleine stoet, welke vooraf werd gegaan door de vlag der Poolse oud-strijders en Axels ge meentevlag, weike gedragen 'Schoolkinderen brengen een bloemengroet bij het monument in de Zeestraat. „Dat heb ik inderdaad niet verteld, meneer Barenbrook. om dat een naam tegenwoordig on belangrijk is. Men kan ovrral een nieuwe kopen. Als u er soms een nodig mocht hebben, ben ik gaarne bereid...." „Dank u," antwoordde Bruno met een afwijzende beweging van zijn hand. ,.Dan kan ik zeker wel gaan," zei Buschmann. „Maar u geeft dan toch toe," drong Bruno verder aan, niet Buschmann te heten?" „Wel en wat zou dat?" Buschmann lachte hem met ontwapenende hartelijkheid toe. Had u meer gehad aan Müller of Schulze? Ik zei toch al, meneer Barenbrook, wat is een naam nog?" „Ik moet u inderdaad al eens gezien hebben," zei Ruth eens klaps tot ieders verbazing. „Ik u ook, juffrouw Ruth Bit trich," antwoordde Buschmann en toonde haar zijn gezicht. Wij hebben meer dan eens rover en prinses gespeeld. Ik heb het ge noegen gehad u verschillende keren te roven." Ruth dacht na en schudde ge- ergerd het hoofd. „Ja, maar toen heette u toch niet Buschmann. Ik herinner het me in alle geval niet meer." „Dat kan ik me voorstellen. Het is ook al zo lang geleden en intussen is er van alles gebeurd. De rovers losten elkaar wel eens al, bijvoorbeeld, en vaak is het spel bittere ernst geworden. Kom, we zullen dit laten rusten. Het dient nergens toe. Maar nu moet ik gaan." (Wordt vervolgd.) werden door de jeugdige Richard Bukacky en Ronny Nastaly, om kransen te gaan leggen; eerst op de graven van mevr. Szydlowski en de burgerslachtoffers op de R.K. begraafplaats en daarna op de algemene begraafplaats bij de graven der Poolse soldaten. Het is altijd weer ontroerend te zien met welk een eerbied de Poolse oud-strijders hier bij hun makkers onder het neigen der vlaggen hun kransen leggen. Een eerbied, die tevens de ge lofte inhoudt, dat zij met inzet ting van alle krachten door zul len gaan om eerlang ook de vrij heid van hun vaderland te ver krijgen. Toen op de begraafplaats ir het Pools het „Onze Vader" ge beden werd, werd door velen een traan weggepinkt. De stoet zette zich daarna weer in beweging om zich naar het monument in de Zeestraat te be geven, waar reeds velen aanve zig waren om getuigen te zijn van de plechtigheid, die uit groeide tot een massale bloemen hulde, waaraan de schooljeugd zulk een belangrijk aandeel had Na een pauze voor de brood maaltijd had de laatste krans legging plaats bij het kruis aan het kanaal AxelHulst. Hie' stond het Hervormd kerkkoor om onder leiding van de heer J- Smies na de kranslegging de plechtigheid te besluiten met be Poolse volkslied en het „Wilhel mus". i Des avonds had in de raadzaa een intieme plechtigheid plaats- Hier werd aan 22 ingezetenen een ere-diploma uitgereikt van o Poolse oud-strijdersvereniging- Het verslag van deze plechtighe' zal in ons volgend nummer wo den opgenomen. uitklagen 17 en bekebwedstrl bktaaijj voe' Groep A; Lx?euw Ahead 43; PEC-T 0-4; B: Germanict meer 33; Be Quick 1 1COldenzaal—-E 2 2EnschedéTub D: DOSGraafschap '26Heracles 38; E E3inkwijk 2—2; Wa Velox 31; F: Aja> k,,rK l—l;" Rapiditas- 2 -2- G: DWS/A- 3_Q- 't Gooi- Blauw I Haarlem-EDO 4- RCH ft -4; J: Sparta RFCExcelsior 06; Kermes DVS 12; F Fortuna VI. 40; L Baronie 11; DFC— M: Willem IIBW 4 mi naNOAD_ 02; I lelmondia '55 71 Eindhoven- 23; O; De Valk 2—1; W 1_.J; P: WH '16- 0—5; Rapid JCMV amateur zuid i tweede kl a VlissingenTerneu InternosDOSKO 1- Taxandria 52; St RAC 43; Middelhui 4 jHulstRoosen derde kla« Corn BoysHonte Kaaise Boys—Zeelar RKFCODIO 2—3; rikzee 40; Axel— BSC-Zeeland Sport vierde klai Clinge—Steen afg dinsdag 20 sei HILVERSUM I 7.10 Gym.; 7.20 Gr opening; 8.00 Nws; 9 00 Gym. v. d. vro Groenteman9.15 Waterst.; 9.40 Moi 9.55 Boekbespr.1 lf:.50 Voor de kle Hammondorgelspel de zieken; 12.00 Zaï 12.20 Regeringsuitz. programma: 12.30 b en tuinb. meded.1 rfc 12.55 Rep. van v. d. Staten-genera Troonrede door H. Juliana in de R: 's-Gravenhage; ork.; 13.55 Beursbe merkoor en orgel; radio; 15.00 Licht Gram.; 15.30 Boek Pianorecital16.20 V. d. kind.; 17.30 Lezing; 18.00 Nws; spel; 18.30 Lichte Paris vous parle; 19.45 Journ.; 20.00 Her. v. d. Troonre De Rijksbegroting lichting; 20.40 D Troonrede en m 21.30 Gram.; 22.00 22.30 Nws en beurs York; 22.45 Lezinf 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II 7.15 Gram.; 7.45 en overweging; 8. Gram.; 8.50 V. d. Schoolradio10.00 tors; 10.15 Lezing; 11.00 V. d. vrouw; 11.50 Lezing; 12.00 12.03 Gr.; Nation ma: 12.30 Nws en bouw-meded.; 12.4 12.55 Rep. van de t' i Staten-Genera Troonrede door H Juliana in de I 's Gravenhage13 Schoolradio; 14.35 tr-iandsvrouwen; I 15.25 Gram.; 16.00 16.30 Ziekenlof jeugd; 17.40 Bei Regeringsuitz.; 18 Regeringsuitz.; 18. ziek; 19.00 Nws; 1 Gram.; 20.30 Om list; 21.15 Zang Kamermuz.; 22.00 Algem. Vergadert Naties te New Yc 222)5 Boekbespr.; 22.40 Gram.23.05 24.00 Nws. BRUSSEL (VI.; muz.; 12.15 Pi a 12.30 Weerber. 13.00 Nws; 13.15 Gevar muz.; 15.3( Koersen; 16.06 Di Gram.; 16.30 Orl Nws; 17.10 Klas Boekbespr.; 17.50 18.20 V. d. sold.; 19.00 Nws; 19.40 Lezing; 20.00 V. Ork. conc.22.0 Godsd. uitz.; 22.' 23.06 Nws. Televisiepro NED. T.V.: 12 ning v. d. Staten EL M. Koningin Journaal en we Herh. opening S 21.10 De miljoe lichting door Z J. Zijlstra, minis ciën; 21.25—22.55 VL. BELG. T.t berale gedachte Tekenfilms; 19 tage; 19.55 TA Nieuws20.30 S Plastische kunst

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 2