BREIEN N0VITA De Algemene Vergadering der Verenigde Naties weer bijeen De verloving van Koning Boudewijn W eeroverzïcht Weerzien na zestien jaar Veiligheidsraad over Kongo ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Behandeling van de Kongolese crisis salons sobèrt Last van zenuwen? Frankering by abonnement. Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2, per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. MAANDAG 19 SEPTEMBER I960 16e Jaargang Nr 5090 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. »'/h Firma P. J. van de Sande. Tem.uzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De algemene ergadering van de Verenigde Naties is zondag avond omstreeks 8 uur Neder landse tijd weer bijeengekomen om de Kongolese crisis te behan delen. De Braziliaanse vertegenwoor diger, De Freytas-Valle, heeft voorgeste het optreden van de secretaris-generaal van de V.N., Hammarskjoeld, in Kongo goed te keuren. De Iibiër Moheiddin Fekini steunde eveneens het optreden van Hammarskjoeld en stelde voor dat de algemene vergade ring een commissie voor goede diensten aanwijst, die zal moeten trachten in Kongo een nationale verzoening eot stand te brengen. !De Argentijn Amadeo vond dat met of zonder de Sowjet-Unie het optreden van de Verenigde Naties in Kongo moet worden voortgezet. De Pool Lewandowski heeft gezegd dat degenen die verant woordelijk zijn gesteld voor do uitvoering van het mandaat van de Verenigde Naties in Kongo, de „kolonialisten" hebben aan- afscheidingsbewegingen, aldus Vidic. De vertegenwoordiger van Sa- oedi-Arabië, Sjoekairi, heeft ge zegd dat in een resolutie over Kongo het beginsel van de poi'- tieke onafhankelijkheid en de territoriale onschendbaarheid moet worden erkend. Verder moet alle hulp aan Kongo in het kader van de Ver. Naties ge schieden; maar de Kongolese re gering mag elders hulp zonder voorwaarden verzoeken indien de V. N. de vereiste hulp niet kun nen geven. Het gezag van de V. N. en de bevoegdheid van de secretaris-generaal moeten wor den uitgebreid en worden ge bruikt voor herstel van orde en rust. Volgens Sjoekairi is de alge mene vergadering de behande ling van het Kongolese vraagstuk met een fout begonnen door de zaak te bespreken zonder Kon golese vertegenwoordigers. Loe- moemba noemde hij een ..grote nationale held". België wil een tweede Israël in het hart van Afrika, aldus Sjoe kairi. Het optreden van België is te vergelijken met dat van En geland in 194S toen dit land de macht van de V. N. dé overheer sende factor in Kongo is. Dit is onjuist. Het Kongolese nationale leger is de sterke arm van de regering. De V. N. kunnen dal leger niet bevelen. Na Hammarskjoelds verweer tegen beschuldigingen werd de zitting twee uur geschorst. Nixon zal Chroesjtsjef niet ontmoeten. Vice-president Nixon heeft in antwoord op wagen van journa listen verklaard dat hij niet van plan is premier Chroesjtsjef ..onder welke omstandigheden d, ook'' te ontmoeten. Volgens ixon zou het een bijzonder on gunstige indruk wekken wanneer de twee kandidaten voor het presidentschap een onderhoud zouden hebben met de Sowjet- premier. HOGE ONDERSCHEIDING VOOR DS. ZANDT. H. M. de Koningin heeft ds P. Zandt ter gelegenheid van zijn 35- jarig lidmaatschap van de Twee de Kamer benoemd tot comman deur in de orde van Oranje Nas- sau. De voorzitter der Tweede Ka- mei, dr Kortenhorst, heeft zich zaterdagochtend op persoonlijk verzoek van de minister van Bin nenlandse Zaken naar de woning van de 80-jarige ds Zandt te Delft begeven en hem de versier selen, aan deze onderscheiding verbonden, overhandigd. (Adv.) da kapp»f wf bataporttcocW marb 16 brovwjjsboat 9 ttnKuzeo Albert, de jongere broer van ko ning Boudewijn, en zijn Italiaan se echtgenote, prinses Paola, zijn In het negentiende eeuwse i Hoewel Dona Fabiola groot e n te maken. Het verlovingsfeest is kasteel van Ciergnon in de Ar- slank is, bleek zij meer dan 20 op het kasteel te Ciergnon in ïn- dennen, 20 km van Dinant, heeft cm kleiner te zijn dan koning tieme familiekring gevierd. Prins een' gelukkig glimlachende ko-1 Boudewijn. Met haar kastanje- ning Boudewijn zaterdagochtend 1 bruin, krullend haar en donkor- ziin'verloofde aan de meer dan bruine ogen is de toekomstige 250 journalisten fotografen en Belgische koningin een eenvou- met vakantie in Rome en waren cineasten uit vele landen voorge- dige, charmante jonge vrouw, die niet aanwezig, evenmin als de steld j de make-up niet schuwt. oudste zoon van koning Leopold Donna Fabiola, gekleed in een j Koning Boudewijn van België jen prinses Lilians, prins Alexan- zalm-rood kleurige jurk met ge- 1 zal nooit bekend maken hoe en der, die sinds de vorige week een plisseerde rok en daarover een waar hij zijn verloofde heeft ont- mililaire cursus volgt. In de ka- individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw liaar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. gemoodigd. Ondanks de resolu- jSraëliërs bewapende, ties van de Veiligheidsraad heeft pe Bulgaar Tsjobanof heeft Dag Hammarskjoeld geen hulp z;ch achter het Russische stand- aan de centrale regering willen punt geschaard en gezegd dat de geven om Katanga weer onder Kongolees bestuur te krijgen. Al zegt Hammarskjoeld dat dit in menging in de binnenlandse aan- V. N. „zich hebben geleend voor medeplichtigheid bij de onzuive re taak van de kolonialisten in Kongo toen deze de afscheiding gelegenheden zou hebben bete- van Katanga op touw zetten". keiid. in feite is zijn weigering hulp te verlenen inmenging. Lewandowski zei van oordeel te zijn dat indien het hoofdkwar tier van de Verenigde Naties zijn houding niet wijzigt, Kongo het toneel van een burgeroorlog zal worden. De Zuidslaaf Vidic heeft hulde gebracht aan het humanitaire De Roemeen Brucan beschul digde Hammarskjoeld van in breuk op de resoluties van de Veiligheidsraad over Kongo. Secretaris-generaal Hammar skjoeld heeft in zijn antwoord op verschillende beschuldigingen ten aanzien van het optreden van de V. N. in Kongo gezegd dat het niet waar is dat hij de regerings werk van de Verenigde Naties in leidep van Katanga, Tjombe, Kongo maar meent dat de alge mene vergadering de Verenigde Naties moet machtigen de ver eiste militaire steun te geven aan „de wettige regering'' van Kon go. Het gebrek aan samenwer king tussen de strijdmacht van de V. N. en de Kongolese rege ring heeft onder meer geleid tot inmenging van verschillende aard door belanghebbende Belgische kringen en tot het optreden van (Advertentie) VÓÓR U GAAT EERST EVEN KIJKEN bjj DAN HEEFT U ECHT IETS APARTS heeft gesproken zonder vooraf gaand overleg met de centrale regering van Kongo. Verder wees hij erop dat de troepen van de V. N. in Katanga voor het feit waren geplaatst dat Katangese soldaten aan de grens stonden om de V. N.-strijdmacht tegen te houden. Het opperbevel van de V. N. kon geen geweld gebruiken en daarom bleef er niets anders over dan met Tsjombe te gaan onderhandelen, aldus Hammarskjoeld. De Sowjet-Unie heeft zaterdag voor de 90ste keer in de Veilig heidsraad gebruik gemaakt van haar veto-recht. Ditmaal was haar veto gericht tegen een ont werpresolutie, afkomstig uit Ceylon en Tunesië, waarin werd aangedrongen op voortzetting van tie poging der V.N., om de vrede in 'Kongo te herstellen. KONGOLESE TROEPEN TREKKEN ZICH UIT KATANGA TERUG. De Verenigde Naties hebben zondag te Elisabethstad meege deeld, dat de commandant van de Kongolese strijdkrachten die Ka- tanga zijn binnengetrokken, er mee heeft ingestemd dat zijn een heden zich in de provincie Kivoe zullen terugtrekken tot op 50 km van de grens tussen deze provin cie en Katanga. De Zweedse kolonel Mollers- ward is erin geslaagd deze toe stemming te verkrijgen. Kolonel Mollersward, het hoofd van de groep waarnemers van de V. N„ had zich per radio in ver- Het is niet zó, aldus de secre- I binding gesteld met de Kongole- tari's-generaal, dat hij Loemoem ba niet heeft willen ontmoeten. Het is juist omgekeerd. Over de beschuldigingen vol gens welke het opperbvel van de V. N. geen hulp heeft willen geven aan de centrale regering, zei Hammarskjoeld dat geen en kel land de strijdmacht van de V. N. mag gebruiken alsof zij de strijdmacht van dat land is. Elke dag en bijna elk uur is het opperbevel van de V. N. in contact geweest met dat van het Kongolese leger van de centrale regering. Dit contact was meer dan overleg, het was samenwer king, aldus Hammarskjoeld. Men heeft gezegd, aldus de se cretaris-generaal, dat de strijd- Plaatselijk regen. Een koufront dat zaterdag ochtend vroeg met regen en mot regen ons land passeerde, heeft zich tijdens het weekeinde ver plaatst naar Denemarken en N. W.-Duitsland, waar het zondag veel regen bracht. Ons land kwam onder invloed van een rug van hoge luchtdruk die een uitloper vormde van een krachtig hogedrukgebied boven Rusland, en zich via Zuid-Scan- dinavië uitbreidde tot over de Noordzee. Tegelijkertijd vulde een depres sie boven Z.W.-Frankrijk sterk op, en onderging het weer bij ons zondag een aanmerkelijke verbe tering. Als gevolg van de zonnige ZON MAAN op Sept. 19 6.20 20 6.22 21 6.24 onder op onder 18.46 4.29 1813 18.44 5.36 18.38 18.42 6.45 19.03 periode liep het kwik tot om streeks 20 graden op. In de hoge re luchtlagen handhaaft zich bo ven West-Europa een zuidelijke stroming, kleine randstoringen van het boven Frankrijk opvul lende lagedrukgebied kunnen zich hierdoor van het Rhónege- bied naar Nederland verplaatsen waardoor de bewolking weer toe neemt en er in enkele delen van het land tijdelijk regen kan val len. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Rustig weer. Half tot zwaar bewolkt met in enkele delen van het land tijdelijk regen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Middagtemperaturen van 16 tot 19 graden. MAANDAG 19 SEPTEMBER. v.m. n.m. Terneuzen 1.28 1.40 Breskens 0.43 1.05 Hansweert 2.08 2.20 Walsoorden 2.18 2.30 se bataljonscommandant in Ka- songo. Er waren twee Kongolese groe pen militairen in Katanga, de ene telt 800 man en de andero 300. Ierse stafofficieren die een be zoek aan Loeena, een mijnbouw- stad ten noordwesten van Elisa bethstad, hebben gebracht, heb ben bevestigd dat er bij gevech ten tussen Katangese militairen en Baloeba's 68 mensen zijn om gekomen. Bewegingsvrijheid Amerik. ambassadeur op Cuba beperkt. De Cubaanse regering heeft za terdag bekendgemaakt, dat zij de bewegingsvrijheid van de Ame rikaanse ambassadeur op Cuba, Philip Bonsai, zal beperken zo lang Fidel Castro in New York is. Deze stap moet gezien worden als een reactie op het besluit van de Amerikaanse regering om Castro geen toestemming te ver lenen Manhattan te verlaten, zo lang hij in New York is ter bij woning van de zitting der alge mene vergadering van de V. N. Bonsai mag alleen maar „langs de gewone weg" heen en terug van de Amerikaanse ambassade naar zijn woning. De maatregel is uit veiligheidsoverwegingen genomen, aldus de Cubaanse re gering. Gedeeltelijke sluiting van SyrischJordaanse grens. De Verenigde Arabische Republiek heeft meegedeeld dat tot nader order alle wegen over de grens tussen Syrië en Jordanië van 19 uur tot 6 uur plaatselijke tijd zullen worden gesloten. Deze maatregel, aangekondigd in een communiqué van het eerste leger der V. A. R„ volgt op hardnekkige geruchten over Jordaanse troepenconcentraties aan de Syrische grens. In het communiqué wordt verder gezegd dat het grensver keer alleen mag geschieden over de officiële wegen. Nadat hij het veto had uitge sproken vroeg de Rus Zorin Hammarskjoeld op de agenda van de algemene vergadering der V. N„ die de volgende week be gint, een punt op te nemen, dat betrekking heeft op de „bedrei ging van de politieke onafhanke lijkheid en integriteit vap Kongo". De Amerikaan Wadsworth diende onmiddellijk een tegen voorstel in. Hij vroeg Hammar skjoeld de algemene vergadering binnen 24 uur in spoedzitting bijeen te roepen, Rusland en Polen stemden tegen dit voorstel. Frankrijk onthield zich van stem ming. Alle andere leden van de raad, Ceylon en Tunesië inbe grepen, stemden voor. SLUITING ZITTING STATEN-GENERAAL. De minister van Binnenlandse Zaken, mr E. H. Toxopeus, heeft zaterdagmiddag te drie uur, daar toe gemachtigd door H. M. de Ko ningin, de zitting van de Staten- Generaal gesloten. Koning Boudewijn heeft zijn verloofde vrijdagavond aan de regeerders van zijn land voor gesteld. Hier arriveert het joi.ge paar aan het paleis te Laeken. mera's, die op het verloofde paar werd gericht, toen het in de tuin van het kasteel verscheen. Arm in arm poseerde de Belgische vorst minutenlang met zijn ver loofde voor de niet te verzadigen fotografen. een Mis opgedragen. In het weekeinde is officieel nog bevestigd, dat het huwelijk nog dit jaar in Brussel zal wor den voltrokken. blauw vestje, droeg met zichtbare moet. „Dat geheim bewaar ik pel van het kasteelwoi trots haar platina verlovingsring voor mij en voor mijn kinderen met een groene smaragd, haar later" Dit heeft de Belgische ko- vrijdag door koning Boudewijn ning door de woordvoerder van aan de vinger geschoven. Zij het hof laten meedelen aan jour- droeg voorts een met diamanten nalisten, die deze bij vele Belgen bezet collier. i levende vraag nogmaals hadden Enigszins verlegen, nu en dan gesteld. „Voor ons is dit een be- op zachte toon enkele woorden i wijs, dat het een huwelijk uit wisselend met haar koninklijke liefde is", was het eigen com- verloofde, onderging zij dapper mentaar van de persattaché van de vuurproef voor de batterij ca- de koning. Verwacht wordt dat het paar dezer dagen waarschijnlijk incog nito naar Brussel zal komen, waarna zal worden bekend ge maakt, wanneer de koning de Belgische bevolking in staat zal stellen met dona Fabiola kennis Heel Hattem scheen vrijdag avond te zijn uitgelopen om ge tuige te zijn van de aankomst van de 61-jarige mevrouw Martha Klowtkowska uit Chicago, die te Le Havre haar 32-jarige dochter Haska na een scheiding van ongeveer 16 jaar terugzag. In 1944 werden de beide Rus sinnen, die toen in de Oekraine woonden, door de Duitsers ge deporteerd naar Duitsland, waar bij zij elkaar geheel uit het oog verloren. De moeder werd ie werk gesteld bij een boer in Daphausen, waar zij landarbeid moest verrichten. Dochter Haska, die toen ongeveer 16 jaar oud was, kwam in Kleet terecht, waar zij werkte bij een boer. Na de oorlog ging Haska naar Nederland, waar zij huwde met de Nederlandse marineman A. van der Linden, die thans ser geant bij de koninklijke land macht is en met zijn gezin (drie kinderen, allen jongens) in Hat tem woont. Direct na de oorlog probeer den moeder en dochter met el kaar in contact te komen. Zij schreven elkaar brieven via het Roode Kruis, die echter hun be stemming niet bereikten. Ten slotte hoorde mevrouw Klow-t kowska, dat haar dochter bij een boer in Kleef1' had gewerkt. Schriftelijk kreeg zij contact met hem, maar de boer dacht dat Haska dood was en schreef dit aan de moeder, die nog steeds in Daphausen woonde. Mevrouw Klowtkowska besloot toen te emigreren. In 1950 vertrok zij met haar nicht Xenia naar de Verenigde Staten. Jaren verstreken zonder dat er iets gebeurde. Toen kwam vrij plotseling de ontknoping. Een collega van sergeant Van der Linden moest begin 1960 naar Kleef. Sergeant Van der Linden vroeg hem, de boer bij wie Haska had gewerkt te gaan op zoeken. De boer, die intussen elders burgemeester was ge worden, hoorde toen de geschie denis van Haska. Hij schreef .waarna het gezin Van der Lin- naar Daphausen en kreeg ten den met oma in een open lan- antwoord dat de boer, bij wie mevrouw Klowtkowska had ge werkt, nog in 1959 een kaart van haar uit ae V. S. had gekregen. Toen kwam net schriftelijke contact met de moeder en dochtei; spoedig tot stand. Mevr. Van der Linden schreef haar moeder in het Duits, maar mevrouw Klowtkowska beant woordde de brief in het Oekrams, een taal die Haska volkomen ver leerd was. Een journalist boorde van net geval en bracht mevrouw Van der Linden in contact met de in Nederland wonenue uekrainische schrijister Maria Palenka, die de brief voor haar vertaalde. Intussen stond geldgebrek het weerzien van moeder en dochter in de weg. Mevrouw J. Stalen burg-van Swieten zette daarom een actie op touw om geld in te zamelen, teneinde de overtoch; van mevrouw Klowtkowska, die in Chicago in een fabriek van televisietoestellen werkte, moge lijk te maken. Van alle kanien stroomde het geld binnen en weldra was een bedrag van onge veer 13.000.bijeen, voldoende voor de overtocht. Mevrouw Klowtkowska reisde per Schip, en dauer een rit door het stadje maakte, toegejuicht door de mee levende Hattemers. GELUIDSHINDER. De Haarlemse politie treedt blad. BELGISCH PERSCOMMEN TAAR. Voor he' eerst sinds lang heeft heuglijker nieuws de be nemen uu Kongo van c/ pagina's der Belgische kranten verdrongen. Onder konpen '-.is „Koninklijke bruiloft nog vóór het einde van het jaar" wordt het nieuws van de verloving van Koning Boudewijn in enthou siaste artikelen gebracht. De Katholieke Libre Bel- gique" spreekt van een „geluk kige verrassing voor het Belgi sche volk". Na de neerslachtig heid tengevolge van de uaai- sche gebeurtenissen in Kongo is er een zonnestraal op Beigië gevallen. De vlaggen worden uitgestoken en de door de gebeurtenissen in Kongo zo teneergeslagen Belgen hebben in gemeenschappelijke blijd schap over de verloving hun glimlach hervonden, aldus het met kracht op tegen bromfietsers die geluidshinder veroorzaken en de maximum snelheid over treden. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn 1440 GELUKWENS VAN DE TWEEDE KAMER NAAR BRUSSEL. De voorzitter der Tweede Ka- bekeuringen opgemaakt, wegéns mer heeft het volgende tele- overtreding van maximum sn-:l- gram gezonden aan de voorzit- heid door bromfietsers in 70 ge- ter van de Kamci van lolks vallen is proces-verbaal opge- .vertegenwoordigers te Brussel: maakt tegen bromfietsers die I Het Nederlandse volk heeft een ondeugdelijke uitlaat op hun unet oprechte vreugde het aan- cc i T, clQcinrl tinwplnlr v-ïan rla hermn- voertuig hadden. Dit hebben B. en W. van Haarlem geantwoord op vragen van een raadlid. Het is volgens B. en W. juri disch niet mogelijk, bij plaatse lijke verordening regels vast te stellen ter bestrijding van het euvel van geluidshinder. De rege ling van deze materie is aan de Rijkswetgever voorbehouden. B. en W. hebben echter vernomen, dat de minister van Verkeer en Waterstaat voornemens is, een aanvullende bepaling hierover op te nemen in het wegenverkeers reglement. Zodra deze aanvul ling van kracht zal zijn geworden. f°u_ Rotterdam debarkerem de Haariemse politie uiter- aard niet nalaten ook op deze grond tegen het euvel van ge luidshinder op te treden, aldus het college van B. en W. MONTEUR OMGEKOMEN Een dagblad bracht het echtpaar Van der Linden echter per auto naar Le Havre, waar moeder en dochter elkaar eindelijk weer zagen. Mevrouw Klowtkowska ging daar van boord en het ge zelschap kwam vrijdagavond in Hattem aan. Omstreeks kwart over zeven stopte de auto voor een hotel. De drie kinderen kwamen naar buiten en boden hun oma, die zij nog nooit hadden gezien en die zij niet konden verstaan, een beetje onwennig en verlegen, bloemen aan. Het muziekkorps „Ons Genoegen" bracht hierna moeder en dochter, die vermoeid maar stralend van geluk op het bordes stonden, een serenade, De 36-jarige monteur R. Bruins uit Hasselt is vrijdagmiddag te Streukel (gem. Zwollerkerspel) in aanraking gekomen met elek triciteit, waardoor hij op slag dood was. B., die bezig was met een nieuwe aansluiting, was in een paal van het lichtnet geklom men en greep zich vast aan een isolatiearm, die onder spanning stond. Dodelijk getroffen viel B. uit de paal. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen ach ter. staand huwelijk van de bemin de Koning der Belgen ver nomen. Het deelt in uw gevoe lens van diepe genegenheid voor de Koning en zijn bruid. Na mens de Tweede Kamer bied ik u mijn hartelijke gelukwensen aan. Moge de allerhoogste de Koning en de aanstaande Ko ningin beschermen en zegenen tot in verre toekomst. KORTENHORST, Voorzitter der Tweede Kamer. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U eroverheen GRENSDOCUMENTEN AFGESCHAFT. De A.N.W.B. deelt mee, dat Zwitserland in navolging van Duitsland en de Scandinavische landen de tijdelijke invoer van alle categorieën voertuigen met ingang van zaterdag j.l. heeft vrijgegeven. Dit houdt in, dat er geen grensdocumenten meer no dig zijn voor vrachtauto's, bestel wagens en autobussen. Deze re geling was voor particuliere voertuigen reeds van kracht sinds 1 januari 1958.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1