E REE a #a "27 PS 1 i I Nog meer schadelijke margarine? De Veiligheidsraad en het Kongolese vraagstuk Kasavoeboe en Ileo uzen bevalt u WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Stijgende kosten van het lager onderwijs Beva, betere vakkleding past bij ieder beroep iterdag 10 september 1%j 1284 - Terneuzen w»'«' «£v m&'ii bovengistend i feestelijk, ,''|8| tintelend 6P/o PARKER 17 Juniot Octanium" pen f 17.85' Student, Octanium" pen en blankmetalen dop f 22.75 Standard, gouden pen f 29.50 De Luxe, gouden pen en blankmetalen dop f 33.75 Custom, gouden pen, goldfilled dop f 52.50 Lady, gouden pen f 21.75 Gedeponeerd handelsmerk. 9 9 Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 0,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. MAANDAG 12 SEPTEMBER 1960. 16e Jaargang Nr 5084 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 aar. VERKOOPVERBOD VOOR ALLE MARGARINE UIT UNILEVERFABRIEK |N overleg tussen de geneeskundige hoofdinspec teur van de Volksgezondheid en de officier van Justitie in het arrondtssement Rotterdam werd zaterdag het volgende medegedeeld: Voor een aantal margarinemerken kan het niet uitgtesloten worden geacht, dat er een kleine hoe veelheid schadelijke stof in aanwezig kan zijn, die de zg. „Plantaziekte" heeft veroorzaakt. In verband hiermede wordt aangeraden, tot nadere aankondi ging niet meer te gebruiken de margarinepakjes, die aan de achterzijde van de wikkel voorzien zijn van het M.V.O.-stempel met één van de volgende num meringen: D 41 met er onder CR, D 23 met onder de streep A Z. D 41 met onder de streep T A, D 53 met onder de streep R, D 41 met onder de streep B IJ. Deze lijst is nog niet geheel volledig. Zo spoe dig mogelijk zal de volledige lijst worden verstrekt. Aan de groothandel en de kleinhandel wordt medegedeeld, dat aangenomen kan worden, dat het overgrote gedeelte van hun voorraden niet schade lijk is. Zo spoedig mogelijk zullen zij dienaangaande nadere berichten ontvangen. Naar ile heer Van Lindeloo, voorzitter van de Haagse kruide nierscentrale, van Unilever zeide te liebben vernomen, Ls door de officier van Justitie te Rotter dam aan de Unilever een voorlo pig verkoopverbod opgelegd voor alle merken uit de fabriek van Unilever, met uitzondering van het laatste nieuwe artikel, dat in de plaats kwam van de Planta- rood. De heer Lindeloo deelde ter toelichting mede, dat zulks niet betekent, dat de merken, waar voor het voorlopig verkoopver bod geldt, ook uit de handel moe ten worden genomen. Bij de zaken van de N.V. De Gruijter is zaterdagmiddag de verkoop van margarine geheel stopgezet. De directie verwacht niet, dat er bezwaren tegen haar margarine zouden kunnen zijn, want men heeft een eigen recept en 'm aparte samenstelling, maar om ook de theoretische moge lijkheid, dat er pakjes verwis seld zouden zijn, onder ogen te kunnen zien. Naar aanleiding van het be richt van zaterdag van de ge neeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en de offi cier van Justitie in het-arrondis sement Rotterdam over de moge lijkheid. dat in nog meer marga rinemerken dan Planta een klei ne hoeveelheid schadelijke stof aanwezig kan zijn, deelde ge noemde officier van Justitie, mr S. J. van der Hoeven, desge vraagd het volgende mee: Men is tot uitgifte van dit be richt besloten, omdat gebleken is, dat in de periode vóór 22 augus tus j.L, toen de schadelijke emul- gator aan de Pltvnta is toege voegd, andere merken margari ne, die de fabriek van Van den Bergh en Jurgens verlieten, in die fabriek dezeifde kuipen had den gepasseerd. Het werd dus mogelijk geacht, dat sporen van de emulgator ge slopen zouden kunnen zijn in de ze andere merken. Het gaat hier bij om een periode van 14 dagen, gelegen dus vóór 22 augustus. Daar margarine een „omloop- lijd" heeft van een week of drie, kan dus haast wel worden aange nomen, dat 99 procent van de op het ogenblik in de handel zijnde margarine goed is, als zijnde margarine van na 22 augustus. Men heeft evenwel gemeend ter wille van de volksgezondheid geen enkel risico te mogen ne men, zodat tot uitgifte van het betreffende bericht is overge gaan. De officier van Justitie had "raag gezien, dat aan de hand van de codering op de pakjes het publiek precies had mee gedeeld kunnen worden om welke pakjes het gaat, doch deze codering is te moeilijk om dit op eenvoudige wijze te kunnen doen. Het gaat echter dus, zo verzeker de nogmaals mr Van der Hoeven, om een heel klein percentage margarine. Evenals de officier van Justi tie te Rotterdam, had de genees kundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, de heer dr H. J- Dijkhuis, liever gezien, dat in plaats van een lijst met code nummers, een lijst van merken was gegeven van margarine, waarvan de consumptie voors hands wordt ontraden. „Om tech nische redenen echter heeft de Unilever alleen een lijst van co dering kunnen geven", zo ver klaarde dr Dijkhuis. De voorzitter van het Produkt- sehap voor Margarine, Vetten en Olion, de heer G. H. Maassen, heeft desgevraagd verklaard dat hij met zo gelukkig is met de' wij ze waarop publiek is gemaakt, dut ook andere merken margari ne dan „Planta" eventueel scha delijk kunnen zijn. Hiermee wordt onrecht gedaan aan een aantal kleinere margarinefabri- •®nten, in verschillende delen van het land, aldus de heer Maas sen. Hij wees er voorts op, dat op alle margarine het M.V.O.-vignet staat (eveneens op alle boter een keurmerk! en dat het publiek nu ten onrechte de mening zou kunnen krijgen, dat margarine met dit vigneet niet deugt. De Nederlandse margarinepro- duktie beloopt ruim 4500 ton per week, waarvan ongeveer 70 pro cent direct of indirect door Uni lever op de markt wordt ge bracht. Ongeveer 250 ton per week wordtop de markt ge bracht door zogenaamde „ompak- kers", dat zijn bedrijfjes, die oor spronkelijk vóór de oorlog boter en margarine mengden en die, nadat het mengverbod van kracht was geworden, zijn over geschakeld naar het verpakken en onder eigen wikkel verkopen van margarine. Deze wordt dan betrokken van verschillende fa. brikanten, niet alleen-van Uni lever. Gevraagd naar het bestaan van een marktverdeling tussen de margarinefabrikanten deelde de heer Maassen mee, dat van de ongeveer 20 Nederlandse marga rinefabrikanten er ca 15 bij deze afspraak betrokken zijn. Deze af spraak is aangemeld bij het mi nisterie van Economische Zaken. De afspraak houdt in, dat elk der betrokken fabrikanten per periode niet meer dan een be paalde hoeveelheid margarine op de markt zal brengen. Wie daar onder blijft ontvangt een uitke ring uit een vereveningskas; wie er boven gaat moet een bedrag in de vereveningskas storten. T.V.-VERKLARING OVER MARGARINE-MAAT REGEL In een kort T.V.-interview heb ben zaterdagavond de officier van Justitie te Rotterdam, mr S. J. van der Hoeve, en de directeur- generaal van de Volksgezond heid, prof. dr P. Muntendam, nog enige mededelingen gedaan over de z.g. „Plantaziekte" en de jongste maatregelen. VERKLARING VAN Mr VAN DER HOEVE. De heer Van der Hoeve deelde mede, dat het hem sinds enkele dagen bekend was, dat mogelijk nog sporen van ziekteverwek kende stof van de in de periode van 4 tot 22 augustus gefabri ceerde Planta met rode opdruk, overgegaan waren in partijen la ter vervaardigde margarine. Aan vankelijk was hij de mening toe gedaan, dat deze hoeveelheden zó gering waren geweest, dat er van geen gevolgen te duchten waren. Nu echter gebleken is, dat de mo gelijkheid niet mag worden uit gesloten, dat ook later vervaar digde partijen de ziekte nog kun nen verwekken, meende hij op nieuw een maatregel te moeten treffen. De heer Van der Hoeve legde er de nadruk op, dat het publiek allerminst hieruit de conclusie moet trekken dat het hier gaat om bijna alle in de handel circu- 5 S In aansluiting op de za- terdagmorgen door het mi nisterie van SociaiC Zaken en Volksgezondheid ver strekte nummers op wik kels van margarine, waar van het gebruik voorlopigj ontraden wordt, verstrekt het ministerie nog de vol gende lijst van nummers: 124 - 105201 - 144 - 504 104262 - 103 - 167 - 557 186 196 - 201 693 -255-401 103885 - 281 - 319 - 405 246 306 - 341 - 353 - 362 - 378 382 - 392 - 333 103840 524 103785 - 103902 - 397 - 399 155 - 104748 - D 72 met daar onder streep, waaronder BIJ. foc8asa£«8K8aa£8&83a£Kexaa lerende partijen. Het gaat hier om hooguit een half procent van de in de wikkels voorhanden mar. garine. De getroffen maatrege len zijn echter nodig om het kaf van het koren te kunnen schei den. Het is immers niet alieen mijn taak, aldus de heer Van der Hoeve, misdrijven te vervolgen, maar óók ze zo mogelijk te voor komen. Bovendien zou de N.V. Jurgens en Van den Bergh ver weten kunnen worden schuld te hebben aan gevallen, die zich uit deze half procent opnieuw zou den kunnen voordoen. Daarom, aldus de heer Van der Hoeve, heb ik het nodig geacht de hele zaak even stop te zetten. Er wordt met de meeste spoed aan gewerkt uit te maken van de overige 99Vz procent bij de win keliers dadelijk zonder enig be zwaar verkocht en geconsumeerd kan worden. Op een vraag hoe het mogelijk was, dat sporen van de emulga tor nog in latere partijen zouaen komen, antwoordde de heer Van der Hoeve, dat dit een kwestie van het procédé was. Margarine wordt bereid in tanks. Waar schijnlijk zijn ondanks de reini gingen dier tanks, toch nog klei ne restanten van de partij mar garine uit de periode 4 tot 22 augustus daarin achtergebleven en in de latere produkten terecht gekomen. VERKLARING VAN PROF. MUNTENDAM. Prof. Muntendam merkte op, dat niets zó moeilijk is voor oe medicus, als het risico van een ziekte op de juiste wijze te waar deren. iNu de laatste dagen be kend was, dat ae mogelijkheid niet uitgesloten is, dat ook an dere partijen margarine dan al leen ae „Planta-Kood" de ziekte kunnen verwekken, moest men de jongste maatregelen wel trei len. De verontreiniging van late re partijen is vermoedelijk een gevolg van technische onvolko menheden bij de menging. Prof. Muntendam legde er de nadruk op, dat de laatsie nieuwe gevallen alle van uiterst lichte aard gebleven zijn. Het aantal aanmeldingen beweegt zich in een dalende lijn. Er waren er zaterdag weer minder dan vrij dag. Hoewel hij zich niet gaarne aan deze prognose gebonden zag, sprak hij als zijn verwachting, dat deze week nieuwe gevallen wellicht in het geheel niet njeer ge.neid zullen worden. Met klem sprak hij tegen, dat men de jongste maatregelen in verband moet brengen met twee recente sterfgevallen. (Tilburg en Buitenpost). Voor zover hier van „Planta"-ziekte sprake is of kan zijn, zijn de beide ziektege vallen ontstaan in de vorige pe riode Het ene geval betreft bo vendien een vrouw wier gezond heid overigens ook wankel was. In het andere geval zal boven dien de sectie nog verdere beves tiging moeten geven voor het vermoeden. Beide gevallen zijn dus nadruk kelijk geen nieuwe gevallen van de laatste dagen. Op de vraag, of hij nu precies kon aangeven welke de giftige stof in de emulgator is, ant woordde prof. Muntendam ont kennend. Uit een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statis tiek, waarin jaarlijks een over zicht wordt gegeven van de door de gemeenteraden vastgestelde bijdragen voor het onderwijs (L.O., V. G.L.O. en U.L. O.) blijkt, dat de materiële kosten voor dit onderwijs blijven stij gen. Voor 1960 stelde 89 procent der gemeenten een bedrag van ƒ40 of hoger beschikbaar voor de leerlingen van het gewoon la ger onderwijs. Voor de leerlin gen van het V. G. L. O. en het U. L. O. stelde 91 procent en 82 procent der gemeenten een be drag beschikbaar van 55 of meer. Deze percentages waren voor 1959 resp. 76, 84 en 75. Zowel bij de gemeenten boven 1.000 inwoners als bij die met minder dan 2000 inwoners be droeg de stijging bij het gewoon lager onderwijs plm. 4 per leerling. Bij de gemeenten met meer dan 2000 inwoners en min der dan 100.000 inwoners be droeg de stijging minder en va rieerde van 1 per leerling in gemeenten van 10.000 tot 20.000 inwoners tot ƒ1,50 per leerling in gemeenten van 50.000 tot 100.000 en ƒ2,50 per leerling in de overige gemeenten. (Adv.) salons „robert" individuele hp ar verzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt z(jn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. COMMUNISTISCH LEIDER IN SURABAJA GEARRESTEERD Legerofficieren in Surabaja hebben een belangrijk lid van het regionale bestuur van de Indonesische communistische partij gearresteerd en documen ten uit huizen var verscheidene andere leden van de P.K.I. in beslag genomen. Volgens in Djakarta ontvan gen berichten werd de arrestatie verricht nadat de partij in een verklaring had geprotesteerd tegen een anti-communistische demonstratie in de stad. Surabaja is een belangrijk steunpunt van de P.K.I. en heeft een communistische burgemees ter. Een legerwoordvoerder ver klaarde dat de communisten in hun verklaring de leiders van dé verboden Masjumi en socialisti sche partij beschuldigd hadden van het organiseren van opstan dige activiteit. De woordvoerder, die niet de naam van de arrestant onthulde, zei dat arrestatiebevelen voor andere communistische leiders in dit gebied waren uitgevaar digd. Men kon hen echter niet vinden. Wel werden in hun hui zen documenten in_ beslag geno men. De Veiligheidsraad kwam za terdagavond in vergadering bij een ter bespreking van de crisis in Kongo. De voorzitter, de Italiaan Orto- na, nodigde na opening der ver gadering de gedelegeerden uit hun standpunt ten opzichte van het verzoek om uitstel, dat van de Kongolese regering is ontvan gen, kenbaar te maken. De Russische gedelegeerde Koeznetsof verklaarde hierop, dat de Veiligheidsraad rekening moet houden met de wensen van de Kongolese regering en stelde voor het verzoek in te willigen. De Britse vertegenwoordige sir Patrick Dean meende dat uit het sombere verslag van de secreta ris-generaal in de vergadering van vrijdagavond duidelijk blijkt, dat de raad dringend aandacht aan het Kongolese vraagstuk moet schenken. Anderzijds er kent Engeland,het verlangen der Kongolese regering om vertegen woordigd te zijn. Sir Patrick noemde het enigszins verbazing wekkend, dat de Kongolese rege ring niet de nodige regelingen had getroffen naar aanleiding van een eerdere suggestie van secretaris-generaal Hammar- skjoeld om een delegatie naar New York te zenden. Engeland is echter bereid in uitstel toe te stemmen, met dien verstande dat de secretaris-generaal in de tus sentijd gemachtigd is al het no dige te doen om een verdere ver slechtering van de situatie in Kongo te voorkomen. De afgevaardigde van Ecuador, dr Josee Correa, verklaarde, dat de raad op het punt staat een „buitengewoon delicate" beslis sing te nemen. Hij betoogde, dat de raad geen beslissing kan ne men zonder voorbijzien van de „ernst en de urgentie" van de vrijdagavond en in zijn eerdere rapporten door secretaris-gene raal Hammarskjoeld afgelegde verklaringen over de situatie in Kongo. Hij achtte het niet onmo gelijk, dat uitstel in de beslissing van de Veiligheidsraad tot ver slechtering in de situatie kan lei den, waarvoor de raad de verant woordelijkheid niet op zich mag laden. De Rus Koeznetsof deelde hier- op mede, dat, gezien het karakter van de debatten, hij zijn voorstel tot uitstel introk. (Advertentie) b Krimpvrij door Sanfor De rede waarin president Kasavoeboe vrijdag het onge daan maken van het door hem gegeven ontslag aan Loe- moemba door het Kongolese parlement „van nul en gener waarde" noemde, werd uitge zonden door een geheime zender, die zich ,.de stem van de vrijheid" noemt en „ergens in het oerwoud" staat. Sinds enkele dagen worden via dit station Kongolezen opgeroepen, in opstand te komen tegen „de communistische dictatuur" van Loemoemba. Intussen heeft vrijdag Joseph Ileo, die door Kasavoeboe is aangewezen als kabinetsforma teur, via Radio-Brazzaville een oproep tot zijn landgenoten ge richt. Hij zei dat hij talrijke vruchtbare contacten met ver tegenwoordigers van de voor naamst# partijen had gehad en dat hij hoopte, binnenkort de samenstelling van een nieuw kabinet bekend te kunnen maken. Hij ontvouwde een program, dat hij wil uitvoeren als hij als premier wordt aan vaard. Dit hield o.a. een economische reorganisatie met hulp van de V. N. in de steun aan de werklozen en waar borgen voor de fundamentele vrijheden. „Wij zijn het Belgische kolonialisme en imperialisme voor goed kwijt. Er is dus geen sprake van dat wij het slacht offer willen worden van een andere buitenlandse overheer sing. De regering die ik vorm, is geen kabinet van haat of re vanche. Het is een regering van eenheid en eendracht, die de eenheid en de onschendbaar heid van de republiek Kongo wil waarborgen", aldus Ileo. In dit verband zei hij dat energieke stappen worden gedaan om Katanga weer binnen de re publiek te brengen, zonder bloed te vergieten. Zijn regering zou het eigen karakter van de verschillende gebieden eer- bieden teneinde de eendracht van het land te verzekeren. „Het volledige regeringsprogram zal worden ingediend, zodra de re gering in functie treedt, een re gering die reeds de volksgunst geniet en die een democratisch bewind zal voeren", aldus de kabinetsformateur. Verklaring van Ileo Joseph Ileo, die donderdag door de Kongolese president Kasavoeboe tot eerste minister is benoemd, heeft verklaard, dat hij zeer spoedig de samenstel ling van een nieuwe regering van de republiek Kongo hoopt bekend te maken. Deze mededeling van Ileo is vrijdagavond door de radio van voormalig Frans Kongo te Brazzaville omgeroepen. Vliegveld van Loeloeaburg geblokkeerd De centrale Kongolese rege ring heeft in een comminiqué meegedeeld, dat de Verenigde Naties Loeloeaburg hebben ge blokkeerd. De regeringsleider van de Kongolese provincie Kasai had de Kongolese premier doen weten, dat de ver tegenwoordiger van de Verenig de Naties in Leopoldstad tele grafisch had gelast, geen vlieg tuigen te laten landen of op stijgen in Loeloeaburg, de hoofdstad van Kasai. Hierdoor werd de bevoorrading onmoge lijk gemaakt. De centrale rege ring had besloten onmiddellijk dertig ton meel te zenden. Verzoek van Kongolese Kamervoorzitter De voorzitter van de Kongo lese kamer van afgevaardigden, Joseph Kasongo, heeft vrijdag in een telegram aan secretaris generaal Hammarskjoeld offi cieel gevraagd, dat de V. N. de Kongolese vliegvelden en het radiostation Leopoldstad weer aan de Kongolese autoriteiten overdragen. Voorts vroeg Kasongo, alle V. N.-troepen die uit N. A. V. O. landen afkomstig zijn terug te trekken en hen te vervangen door Afrikaanse militairen. De boodschap bevatte verder het verzoek, een commissie naar Kongo te zenden om ter plaatse toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad. Ook werd Hammarskjoeld gevraagd „uit sluitend met de centrale rege ring van de republiek te onder handelen". In zijn boodschap wenste de Kongolese kamervoorzitter de V. N. geluk betreffend het stand punt tegenover „de trage ten uitvoerlegging door België van de Veiligheidsraad inzake de provincie Katanga". De Guinese V. N.-troepen ,Wij hebben geen enkele be vestiging dat generaal Ansana Diana, commandant van het Guinese contingent in de V N- strijdmacht, aan Hammar- skjoelds vertegenwoordiger zou hebben verzocht de Guinese troepen uit Kongo te laten ver trekken", heeft vrijdag een V N- woordvoerder verklaard. „Het Guinese contingent staat nog steeds onder bevel van de V. N." voegde hij daaraan toe. Het Guinese contingent bestaat uit 745 man. Alvorens Koesnetzof zijn voor-, stel introk, had de vertegenwoor diger der Ver. Staten, Wads- worth, verklaard ernstig be zorgd te zijn dpor het vooruit zicht op vertraging. Evenals de vorige sprekers, en in het bijzonder de Britse gedele geerde en die van Ecuador, zou den de Verenigde Staten geen bezwaar hebben vertegenwoordi gers van de wettige regering van Kongo te horen. Voor de tussenliggende periode verklaarde Wadsworth zich na drukkelijk aan te sluiten bij de verklaringen van de gedelegeer den van Engeland en Ecuador in die zin, dat het van vitaal belang is dat secretaris-generaal Ham marskjoeld alle maatregelen kan nemen die hij nodig mocht ach ten, en dat hij weet dat zijn man daat voor handhaving van wet en orde in Kongo voortduurt. Tijdens de zitting van de Vei ligheidsraad heeft secretaris-ge neraal Hammarskjoeld medege deeld een brief te hebben ontvan gen van premier Loemoemba. die hij opvat als een erkenning van Loemoemba dat hij president Ka savoeboe niet kan ontslaan. De secretaris-generaal zei dat Loemoemba aldus heeft erkend, dat zijn besluit dat Kasavoeboe niet langer president is, niet gel dig is. Loemoemba schreef in zijn brief dat alleen het parle ment de premier of de president kan ontslaan, aldus Hammar skjoeld, In antwoord op de eis van de Russische gedelegeerde tot her opening van de Kongolese vlieg velden en radio Leopoldstad zei Hammarskjoeld dat hij het ver bod wel graag spoedig zou wil len opheffen, maar dat hij daar voor r.iet zelf de verantwoorde lijkheid op zich kon nemen. Hij zei aanwijzingen te hebben, dat de autoriteiten in Kongo onder ling nog steeds verdeeld zijn. Na deze verklaring werd de vergadering op voorstel van de Argentijnse gedelegeerde voor een half uur geschorst. Na heropening van de verga dering besloot de raad de zitting te verdagen tot heden, zodat de leden gelegenheid zullen hebben inzicht te krijgen in de verwarde constitutionele situatie in Kongo. AANHOUDEND WARM Een langgerekt gebied van ho ge luchtdruk strekt zich uit van Finland via Duitsland naar de Middellandse Zee. Dit luchtdruk systeem veroorzaakt bij ons win den tussen zuid en oost, waarmee warme continentale lucht wordt aangevoerd. In ons land lieren de middagtemperaturen tot 23 a 24 graden op. Verder naar het zuiden was het nog warmer; in zuid-Frank rijk werden maxima van bijna 30 graden gemeld, in Spanje hier en daar 34 graden. Op de oceaan bevinden zich en kele actieve depressies, doch de ze volgen een noordelijke baan, zodat ze niet van invloed zijn op het weer in onze omgeving. Een front dat met een van deze de pressies samenhangt, veroor zaakte in Ierland en Schotland regen en beweegt nog slechts langzaam verder in noordooste lijke richting. Het blijft tian ook bij ons ook droog en vrij zonnig. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Warm Vrij zonnig, droog en warm weer met een overwegend zwak ke zuidoostelijke wind. MAANDAG 12 SEPTEMBER. Terneuzen Breskens Kansweert Walsoorden v.m. 6.49 6.14 7.29 7.39 n.m. 7.06 6.31 7.46 7.56 ZON MAAN op onder op onder Sept. 13 6.10 19.00 23.38 14.40 14 6.12 18.58 15.28 15 6.14 18.56 0.28 16.09 16 6.15 18.53 1.22 16.46 17 6.17 18.51 2.21 17.18 18 6.19 18.49 3.24 17.47 19 6.20 18.46 4.29 18.13 20 6.22 18.44 5.36 18.38 Tijdens de zitting van de Senaat werd iedereen, die het parle mentsgebouw in Leopoldstad betrad, gefouilleerd door de republikeinse soldaten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1