IN OS GRSSP VAN OS ANGST De Belgische ontruiming van Kongo De Sowjet-Unie en Duitsland 55 Jaar ouderdomswetgeving Verkiezingscampagne van Kennedy Radio en Televisie Knoop dit in uw oor! Afternoon theebuiltjes 98 ct Er is wel veel veranderd DE ORKAAN DONNA NADERT FLORIDA Vrijdag 9 september 1960 16e jaargang no. 5081 De secretaris-generaal der I Maandag antwoordde minister Verenigde Naties, Dag Hammar- Wigny telegrafisch „persoonlijk skioeld heeft België opnieuw j de boodschap van de secretaris- =- generaal te hebben onderzocht" en „binnen enkele uren te zullen berispt wegens vertraging in de volledige terugtrekking van zijn troepen uit Kongo, Dit is ge schiedt in een donderdag gepu bliceerde telegramwisseling, die aan de Veiligheidsraad is over gelegd. In een telegram van zondag j.l. aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Wigny deel de Hammarskjoeld mede bericht te hebben ontvangen, dat zich op de basis Kitona nog 650 Belgen zouden bevinden, met inbegrip van de troepen van de marine basis Banana. Hammarskjoeld voegde hieraan toe dat „de com mandant zelf heeft medegedeeld, dat al deze manschappen ge vochtstroepen waren, dat er zich "een technici onder bevonden en dat hij zelf tot de valschermtroe pen behoorde. Bij een vlucht over de marinebasis Banana werden twee kanonneerboten opge merkt", aldus Hammarskjoeld in zijn telegram. De secretaris-generaal wees op de „grote ernst van deze ge gevens", die, zoals hij opmerkte, zijn ontvangen vijf dagen na het verstrijken van de periode waar binnen de Belgische regering had te kennen gegeven haar troepen te zullen terugtrekken. „Ik moet mijn formeel protest herhalen tegen de onjuiste inlichtingen d: ik heb ontvangen. Dit doende, voel ik mij verplicht hieraan de uitdrukking van een grote per soonlijke teleurstelling toe te voegen over het twijfelachtig licht, dat hierdoor wordt gewor pen op de samenwerking, die door de Belgische regering wordt verleend in de geest van de resoluties van de Veiligheids raad". (Adv.) Met één Van Nelle's „After noon" theebuiltje (groot formaat) zet u 'n flinke pot heerlijke, krach tige thee voor heel de familie. VAN" NELLE's i a (groot formaat doos van 20 stuks antwoorden". De gisteren gepubliceerde cor respondentie bevatte dit beloofde antwoord niet, doch wel een mededeling van maandag j.l. van Hammarskjoeld aan de Belgi sche vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Loridan. Hier in wordt eraan herinnerd, dat de Belgische regering op 20 augus tus de verzekering heeft gegeven dat „de terugtrekking binnen minder dan acht dagen zou wor den voltooid". Deze verzekering, aldus Hammarskjoeld, werd her haald bij een brief van 24 augus tus, waarin werd gezegd dat de ontruiming op 29 augustus te middernacht zou worden beëin digd. De regering had niet als voor waarde gesteld, dat de Belgische troepen door V. N.-contingenten zouden worden afgelost. Nota nemend van hetgeen Bel gië had aangevoerd over de moeilijkheden bij het troepen transport per spoor, merkte Hammarskjoeld op dat de Ver. Naties hadden ingegrepen om een snellere ontruiming met vliegtuigen mogelijk te maken. Deze regeling schijnt te zijn mislukt, aldus Hammarskjoeld, omdat de Belgische autoriteiten vasthielden aan evacuatie der troepen naar Oesoemboera, in het trustgebied Roeanda-Oeroen- di, aan de oostgrens van Kongo. „The New York Times" schreef donderdag dat de Sowjet-Unie drastische maatregelen inzake Duitsland zal nemen wanneer het Westen de ontwapeningsvoorstel len die Chroesjtsjef in de Ver enigde Naties zal doen, verwerpt. „Chroesjtsjef's reis naar de Verenigde Naties is de laatste kans voor het Westen om een krisis van de eerste orde over Berlijn en Duitsland te voorko men". Het bericht van het blad is afkomstig uit Wenen, en de uit latingen worden toegeschreven aan iemand die in het verleden zeer goed op de hoogte is geweest van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. „Het motief voor het geven van berichten over mogelijk Sowjet- optreden inzake Duitsland kon hier (in Wenen) niet worden vastgesteld. Het is niet uitgeslo ten dat het geschiedt uit propa- ganda-overwegingen". „Wanneer de Westelijke mo gendheden Chroesjtsjef's voor stellen zouden verwerpen zou de Sowjetregering een totale blok kade van Berlijn afkondigen, die waarschijnlijk veel effectiever zou zijn dan die van 19481949, die door het Westen met een luchtbrug werd ondervangen". „Ook werd gezegd dat de grens tussen Oost- en West- Duitsland wellicht zal worden gesloten en dat de Sowjet-Unie een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland zal sluiten". In een afzonderlijk bericht uit Bonn schreef „The New York Times" dat de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en West- Duitsland reeds gezamenlijk re presailles overwegen voor het geval dat Oost-Duitsland opnieuw de West-Berlijnse verbindingen met West-Duitsland gaat bemoei lijken. „In Bonn verwacht men dat de gedeeltelijke vijfdaagse blok kade van vorige week zal worden gevolgd door een serie inciden ten met het doel de eenheid van de geallieerden op de proef te stellen en te onderzoeken hoever zij in de kwestie Berlijn willen gaan". Twee mogelijkheden voor re presailles staan het Westen open. „De meest voor de hand liggen de en voor Oost-Duitsland de meest schadelijke zou een of an dere vorm van economische sanc ties zijn. Dit zou o.m. het af breken van de handelsbetrekkin gen door West-Duitsland omvat ten. Vorig jaar beliep de handel tussen Oost- en West-Duitsland circa 500 miljoen dollar". „Ook is het mogelijk, zo werd van geallieerde zijde in Bonn ver nomen, dat zal worden getracht de doorvoer van goederen voor Oost-Duitsland over het grond gebied of via de havens van leden van de Noord-Atlantische Ver- drags Organisatie te beletten. Naar in Bonn verluidt is dit plan reeds ter besprekingen aan de Navo-raad in Parijs voorgelegd. DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET De Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en de Nederlandse Katholieke Midden standsbond hebben een adres ge richt aan de Tweede Kamer fractie van de K.V.P. in verband met de aanstaande parlemen taire behandeling van de alge mene kinderbijslagwet. In dit adres wordt er bij de K.V.P.- fractie op aangedrongen van de vraag of de kinderbijslagwet vanaf het eerste of derde kind moet gelden geen kwestie te maken, die de verwezenlijking van deze wet zou kunnen ver tragen. Het adres merkt op, dat de besturen van de adresserende organisaties menen, dat met deze vraag geen principiële keuze is gemoeid, daar zowel het een als het ander zeer goed verdedig baar is. Op zichzelf beschouwd geniet de kinderbijslag vanaf het eerste kind de voorkeur van de bestaren, vooral nu deze sinds jaar en dag voor de loontrekken- den bestaat en om practische redenen wel zal worden gehand haafd. Anderzijds echter hebben de besturen alle begrip voor het door de regering aangevoerde motief inzake de premielast en kunnen zij niet inzien dat er van een discriminatie zou kunnen worden gesproken wanneer naast een algemene kinderbijslag vanaf het derde kind voor de loontrek- kenden uit hoofde van een af zonderlijke wet kinderbijslag zou blijven bestaan voor de eerste twee kinderen. Immers daar staat dan tegenover dat het in komen van de groep der zelf standigen voor een kleiner deel wordt herverdeeld dan het in komen van de groep der loon- trekkenden, waartoe behalve het bruto-loon toch ook de sociale premies behoren, die rechtstreeks bij de werkgever worden gehe ven over de door hen uitbetaalde loonsom, aldus het adres. -Ar Koning Mohammed V van Marokko vertrekt zaterdag a.s. voor een vakantie van drie weken naar Zwitserland. Onze tegenwoordige „alge mene ouderdomsverzekering" de meer bekende „A. O. W." regelt het recht op een waardevast, door het rijk gegarandeerd ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd. Vóór het echter zover was, is er heel wat aan vooraf gegaan. Reeds in het jaar 1889 werd de eerste stap gezet om tot een wettelijke ouderdomsverzekering te komen. In dat jaar werd er namelijk een wetsvoorstel ge daan om een staatscommissie te benoemen, welke o.m. als op dracht had gegevens te verzame len voor de kennis van de maatschappelijke toestanden der arbeiders en de verhoudingen tussen werkgevers en werkne mers in de verschillende bedrij ven. Een tweede commissie werd in het leven geroepen om verslag uit te brengen van de werkzaamheden van haar voor gangster en zo daartoe aanlei ding zou bestaan, nadere voor stellen te doen. In 1894 bracht deze commissie verslag uit en zij gaf de rege ring daarbij in overweging een wettelijke regeling tot stand te brengen van een verplichte verzekering van werklieden te gen invaliditeit en ouderdom, met geldelijke bijdragen van de werkgevers, de werklieden en de staat zelf. De democratisqfie kandidaat voor het Amerikaanse president schap, John Kennedy, vond tij- deus een redevoering in Detroit 60.000 mensen onder zijn ge hoor. De bewoners van de Ameri kaanse staat Florida bereiden rich voor op de komst van de orkaan „Donna", die in het Ca- raïbisehe gebied reeds tientallen mensenlevens heeft geëist en zware schade heeft aangericht. Het centrum van de orkaan bevond zich donderdagmorgen ca 600 km ten zuidoosten van Miami en kwam co 15 km per uur naderbij. Men heeft in het Caraïbische gebied reeds wind snelheden van 240 km/u. geme ten. Op de vlootbasis Key West zijn alle verloven ingetrokken. Een deel van de luchtvloot is naar "het binnenland overgebracht. De be woners van Florida beschermen hun huizen zo goed mogelijk en slaan levensmiddelen in. Het personeel van Cape Cana veral heeft voorzorgen genomen om de raketten en laneeerinstal- laties tegen het geweld van de storm te beschermen. De atoomduikboot „Patrick Henry" heeft Key West verlaten en zal in open zee duiken. doof KARL UNSELT 55) Nadruk verboden. HOOFDSTUK XII. Agent in de schemering. Lang voordat Ilse Barenbrook met de verdachte Buschmann het atelier binnenkwam, hadden haar broer en Ramdohr hun „luisterpost" al betrokken. Zij zaten nu in het donker tegen over elkaar te roken en te luis teren. Aanvankelijk was de situatie hun een beetje komisch voorgekomen: twee volwassen mannen speelden voor detective, aoals zij als kleine jongens ge lezen hadden in avonturenro mans. Zij onderhielden zich daarover op fluisterende toon en konden vaak hun jongensachtige lach nauwelijks onderdrukken... Maar achter dat lachen ging ook reeds enige verlegenheid en schaamte schuil, want tenslotte luisterden zij niet twee misdadi gers af, maar een jongedame, die iemand te gast had. Vooral dr. Ramdohr begon dit luistervinkje spelen, dat hij aanvankelijk met geestdrift was begonnen, een beetje pijnlijk te vinden, naar mate de stemmen aan de andere kant luider en onbevangener werden. Want wat hij hoorde, was wel ver verwijderd van de dingen waaromtrent hij ophelde ring had- willen hebben. Er klonk daar een vrolijk ge babbel tussen twee jonge men sen. Toon, woordkeus en voor dracht wezen erop, dat zij alle bei hun best deden bij elkaar in de smaak te vallen en deze samenkomst te genieten als een onverwacht geschenk. Er werd gevraagd en antwoord gegeven, verteld en uiteengezet. Er klonk gelach en glaasjes rinkelden als kleine klokjes tegen elkaar. Een beetje misnoegd en inwen dig ook geërgerd over het ver lies van de kostbare tijd, voelde Ramdohr neiging een einde te maken aan de situatie die eigen lijk alleen nog maar pijnlijk was. Bovendien was het hierboven, vlak onder het dak, afschuwelijk koud. Waarschijnlijk had Bruno het met het oog op de bedroe vende kolenpositie niet nodig ge vonden zijn kamer voor zo'n korte tijd te verwarmen. Buschmann had het juist over een of ander vrolijk voorval, waar de vermiste broer van Ilse een rol in gespeeld had. Zijn hel dere stem werkte Ramdohr op de zenuwen, want Buschmann sprak op een droge manier, die gevoel voor humor verried en bvendien kruidde hij zijn verhaal met een behoorlijke dosis spot en ironie. Dit alles paste helemaal niet in de voorstelling, die hij zich van de spion en geheime agent Buschmann gemaakt had. Zonder dat hij hem zag, werd Busch mann hem sympathiek en be reikte zodoende een effect, dat Ramcjohr volkomen onwelkom was. Natuurlijk was hij nuchter en ervaren jurist genoeg om zelf al terstond daartegen in te bren gen, dat zulke subjectieve in drukken geen overdreven bete kenis mag toegekend worden. Toen moest hij waarschijnlijk tengevolge van de kou niezen, en wel zo luid en onbezorgd, als of hij in zijn bureau zat. Verschrikt kneep hij onmiddel lijk met zijn vingers zijn neus dicht, om een nieuwe uitbarsting te voorkomen. Hij vond het pijn lijk voor Barenbrook, dat hij zich niet beheerst had, en hij be gon zich al te verontschuldigen nog vóór Bruno iets kon zeggen. Deze dacht daar geen ogenblik aan, maar lachte en deed ver standig genoeg, het enige, wat men doen kon om de situatie ten minste enigermate te redden: hij maalcte namelijk licht en ging in een gemoedelijke houding zitten, die helemaal niot meer op ge spannen luisteren wees. Ramdohr knipperde tegen het felle licht, sloeg het ene been over het andere en lachte Barenbrook toe. Intussen was het in de andere kamer muisstil geworden. Toen liet de stem van Buschmann zich horen: „Als ik me niet vergis, niesde daar iemand." „Ja, ongetwijfeld", vond ook Ilse, maar op een toon die weinig goeds beloofde. Even was het weer stli. Juist op dat ogenblik draaide Bruno aan de schake laar van het licht. Dit geluid, dat in de stilte bijna klonk als een schot uit een kinderpistool, deed Ilse opstaan. Energiek werd er een stoel opzij geschoven, een deur kraakte en resolute stappen kwamen naderbij. Toen ging de deur open. Ilse, blond en in een papaverrode pullover die strak om haar welgevormd lichaam sloot, stond als aan dc grond ge nageld. „Ah, nou begrijp ik 't," zei zij ironisch. „Wat?" vroeg haar broer, ver legen lachend. „Dat er iemand geniesd heeft, 't Is hier immers steenkoud." „Vind je?" „Ja, en doctor Ramdohr blijk baar ook, want aan je vraag kan ik wel opmaken, dat jij het niet was, die niesde." „U hebt gelijk, Ilse, ik was het ook," zei Ramdohr en stond op om haar te begroeten. (Wordt vervolgd.) NIET IN BEHANDELING. Het duurde nog tot 1905 alvo rens het éérste wetsvoorstel werd ingediend. Kabinetswisse ling was de oorzaak dat het niet in behandeling kwam. Hetzelfde lot was beschoren aan een in 1907 aanhangig gemaakt ont werp van wet dat zich alleen tot de ouderdomsverzekering be perkte... Minister Talma had in 1911 meer succes met zijn wetsvoor stel voor een verplichte arbei dersverzekering tegen invalidi teit en ouderdom; dit bereikte zelfs op 5 juni 1913 reeds het staatsblad! Toch zou het nog tot 1919 duren eer deze wet volle dig in werking kon treden, om dat de opvolger van minister Talma een voorstander was van staatspensioen in plaats van verzekering. Het is er tenslotte toph van gekomen, met de nodige over gangsmaatregelen, zodat dege nen die de pensioengerechtigde leeftijd reeds hadden bereikt reeds de eerste vruchten kon den plukken alvorens in 1910 de wet inwerking trad. De pensioen gerechtigde leeftijd was toen 70 jaar. Weliswaar werd er in die wet rekening gehouden met een zekere weistandsgrens, maar vol deed iemand hieraan, dan kwam er een ouderdomsrente van 2, per week uit de bus, als de be trokkene tenminste een bepaal de tijd in loondienst was ge weest. Kwamen beide echtgeno ten voor een uitkering in aan merking, dan ontvingen zij sa men 3 per week. In 1919 werd de pensioenge rechtigde leeftijd verlaagd tot 65 jaar en werden de kosteloze renten verhoogd tot 3 resp. 5 per week. TOT 1943. Naast de verplichte verzeke ring van de invaliditeitswet werd gelijktijdig van kracht „de ouderdomswet 1919". Ook hier was uitkering mogelijk van 3 en 5 per week. Bij deze wet werd niet de eis gesteld, dat er in loondienst moest zijn gewerkt. Personen van 35 tot 65 jaar konden zich tegen betaling van een uniforme premie van 0,39 per week verzekeren voor een ouderdomrente van 3 per week Deze toestand bleef zo tot ein de 1943. Toen werden deze uit keringen onvoldoende geacht en ging men over tot de uitkering van „toeslagen". Iedereen begreep, dat deze toestand niet gehandhaafd kon blijven en omdat de voorberei ding en alles wat er verder vast zit aan dergelijke belangrijke bepalingen veel tijd vergde, stelde de regering voor in af wachting hiervan een tijdelijke regeling te treffen, welke onder de naam „Noodwet Oudêrdoms- voorziening" in het staatsblad kwam. Deze verzekering trad in werking op 1 oktober 1947. Deze noodwet van minister Drees kende aan manlijke, als ook aan ongehuwde vrouwelijke Nederlanders, die de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt en die een jaarlijks inkomen hadden beneden een zekere grens, een nooduitkering toe welke voor gehuwde mannen maximaal 1272,bedroeg in een eerste klasse gemeente en 1110,in een vijfde klasse gemeente. De ongehuwdenuitkering bedroeg toen maximaal resp. 738 en ƒ636. HET OUDERDOMSPENSIOEN. Deze noodwet moest herhaal delijk worden verlengd en zo ko men we dan op de belangrijke datum van 1 januari 1957, toen de A. O. W. in werking kon tre den en minister Suurhof op 2 januari van dat jaar de eerste uitkeringen aan de gelukkigen ter hand stelde. Deze uitkeringen -bedroegen toen voor gehuwden 15S4 en voor ongehuwden 972,per jaar. Sedert dien zijn deze be dragen al weer herhaaldelijk verhoogd en zoals bekend liggen ze nu op 1134,per jaar voor ongehuwden en op 1794 voor gehuwden. Het is dus al met al wel een grote vooruitgang en wie of welke regering de eerste stoot gegeven heeft voor deze toch zeker behoorlijke regeling laten we maar in het midden. Vooral hen, die op die datum (1 ja nuari 1957) reeds 65 jaar wa ren, behoren er dankbaar voor te zijn, dat zij een dergelijk mooi bedrag hebben toegeworpen ge kregen, waarvoor zij geen cent betaald hebben. Het kan geen kwaad eens te wijzen op een werkelijk grote vooruitgang in de sociale wet geving, zodat mopperen in feite niet op zijn plaats is. Als we tenslotte nog eens even in het kort resumeren, dat in de begin ne een gehuwde met 3 in de wec-k naar huis ging dus gemid deld 13 per maand, en de ge huwde nu met ƒ149,50 thuis komt. dan mag toch zeker wel het woord „dankbaarheid" wor den gebezigd. (Nadruk verboden.) ZATERDAG 10 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Gym.; 7.20 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor u en uw gezin; 9.00 Gym.; 9.10 Gram.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Gram.; 10.00 Reportage; 10.05 Morgenwijding; 10.20 Gevar. progr.; 11.30 Gram.; 12.00 Lichte muz.; 12.30 Land- en tuinbouwmed.; 12.33 Hamondor- gel; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor de teenagers; 14.15 Voor de jeugd; 14.50 Dameskoor; 15.05 Vakantie verhalen; 15.20 Orkest; 16.05 Boekbespr.; 16.25 Gram.; 16.45 Hammondorgel; 17.00 Jazzmuz.; 17.30 Weekjournaal; 18.00 Nws; en comm.; 18.20 Pianorecital; 18.30 Muziekkiosk; 19.00 Kunst- act.; 19.30 Passepartout; 19.40 Lezing; 19.55 Deze week; 20.00 Nieuws; 20.05 Gevar. muz.; 21.25 -Soc. comm.; 21.40 Licht progr.; 22.05 Gram.; 22.30 Nieuws; 22.40 Zang met interviews; 23.10 Gram. 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.15 Religieuze liederen; 7.30 Gram.; 7.45 Morgengebed; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor de vrouw; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Chansons; 10.30 Ben je zes tig?; 11.00 Voor de zieken; 11.45 Gram.; 12.00 Middagklok; 12.03 Orkest; 12.30 Land- en tuinbouw med.; 12.33 Orkest; 12.45 Olym pische Spelen; 13.00 Nieuws; 13.15 Zonnewijzer; 13.20 Platennieuws; 13.30 Lichte muz.; 13.50 Voor de jeugd; 14.00 Amateursmuz.14.20 Kunstkroniek; 14.50 Amateurs muz.; 15.30 Voor de jeugd; 16.00 Gregoriaanse muz.; 16.30 Instr. octet; 16.50 Voor de jeugd; 17.45 Olympische Spelen; 18.00 Lichte muz.; 18.15 Journ. weekoverzicht, 18.25 Gram.; 18.40 Olympische Spelen; 19.00 Nieuws; 19.10 Act.; 19.25 Orkest; 20.20 Lichtbaken; 20.30 Cabaret; 21.05 Gram.; 21.10 Hoorspel; 22.00 Olympische Spe len; 22.30 Nieuws; 22.40 Samen spraak der herders; 23.00 Ge sprekken over muziek met jon geren; 23.45 Olympische Spelen; 23.55 Nieuws. BRUSSEL (VL): 12.00 Gram.; 12.30 Weerbericht; 12.35 Gespro ken aperitief; 12.45 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Muzikale kaleido- scoop; 14.30 Journaal; 15.00 Ac- cordeonspel; 15.15 Gram.; 15.45 Accordeonspel; 16.00 Klankbeeld; 16.30 Gram.; 17.00 Nieuws; 17.10 Gram.; 17.30 Licht progr.; 18.00 Orgelrecital; 18.30 Voor de sol daten; 19.00 Nieuws; 19.30 Gram. (tussen 19.30 en 20.15 Olympische Spelen): 19.30 Gram.; 20.00 Gram. 21.15 Amus. muz.; 22.00 Nieuws; 22.15 Verzoekprogr. (tussen 22.45 en 23.00 Olymp. Spelen); 23.00 Nieuws; 23.05 Gram. Televisieprogramma's: NED. T.V.: 14.00 Voor de kin deren; 14.55—16.30 Olymp. Spe len; 18.0018.30 Olymp. Spelen; 19.1320.00 Olymp. Spelen; 20.00 Journaal en weeroverzicht; 20.20 Olymp. allerlei; 20.30 Op bezoek bij Hans Kaart; 21.05 Olymp. Spelen. VL. BELG. T.V.: 17.00 Voor de jeugd; 18.30 Olymp. Spelen; 20.00 Nieuws, act. en weerber.; 20.15 Weekoverzicht; 20.45 Filmklucht, 21.05 Olymp. Spelen; 22.45 Nws; 22.55 Tekenfilm; 23.05 Filminter mezzo; 23.15 Olymp. Spelen. MORGEN BIJNA 10 UUR TELEVISIE De Nederlandse Televjsie Stichting gaat zaterdag a.s. een record vestigert. Dan zal voor de eerste maal in de nog jonge ge schiedenis van dit medium' bijna tien uur op een dag worden uit gezonden. Met een onderbreking van slechts 25 minuten zullen de T. V.-kijkers dan van 14 tot 24 uur van hun „kijkkast" kunnen genieten. Dit record zal worden geves tigd door het inlassen van enkele extra uitzendingen van de Olym pische Spelen. Na het kinder programma volgt een korte pau ze van 25 minuten, waarna om 14.55 uur de T. V.-camera's een verslag zullen geven van de paardesport op de Olympische Spelen. Dit programma duurt tot 16.30 uur en wordt gevolgd door een extra uitzending van het turnen. Van 18 tot 18.30 uur komt de paardesport weer aan de beurt, gevolgd door een extra uitzending en van het turnen (tot 19 uur) en van het scher men (tot 19.15 uur). Daarna wordt het aangekondigde pro gramma van N. T. S. en N. C.R. V. afgewerkt. Ook vandaag zal de N. T. S. een extra uitzending aan de Olympische Spelen wijden. Het aangekondigde programma van turnen en hockey wordt van 17 tot 19 uur gevolgd door een extra uitzending gewijd aan het turnen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 5