BREIEN N0VITA GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN )on... Hammarskjoeld vraagt bijeenkomst Veiligheids raad Kongolese Senaat voor Loemoemba 4 Anti-Duitse gevoelens in Engeland Rede van Herter Nieuwe bepalingen inzake personenverkeer voor Oost Berlijn HET WEER •dag 8 september 1968 >rr koks m met ïuisvrouwen soep houdt: VRIJDAG 9 SEPTEMBER I960 16e Jaargang Nr 5082 VLIEGTUIGON GELUK IN URUGUAY SABOTAGE? FRANSE ATOOMPROEVEN IN DE SAHARA DE MIJNRAMP IN ZUID-AFRIKA DE SITUATIE IN LEOPOLDSTAD CHROESJTSJEF OVER KONGO INWISSELING MUNTEN Verbetering Op het nippertje gered HET VLIEGTUIGONGELUK IN JAPAN VERKLARING VAN FRANCIS WALTER KONGOLESE TROEPEN j OVERSCHRIJDEN 1 KATANGESE GRENS ZON- ea HAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER II voren gekeurd wen. En aangepast de garantie, dat euken" soep :ookkunstl ent. Proef oep. Geuriger, e dagI wda exclusiviteit heeft afsesta* Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het verongelukken van een Argentijns verkeersvliegtuig in Uruguay waarbij 31 perso nen om het leven kwamen is mogelijk een gevolg van sabo tage aldus heeft de president van 'de „Aerolineas Argentinas" op een persconferentie in Bue nos Aires meegedeeld. Aanvan kelijk werd bericht dat het toe stel* door blikseminslag is ver ongelukt, maar thans acht men het niet uitgesloten dat zich aan boord een tijdbom heeft be vonden. Tot de passagiers behoorde de vroegere Ptronistische minis ter van Volksgezondheid Bevi- lacqua. Tussen november van dit jaar en april 1961 zal Frankrijk in de Sahara drie atoomproeven nemen, aldus bericht de weten schappelijke correspondent van ..France Soir", Jacques Bergeal uit Kopenhagen. Bergeal woont in de Deense hoofdstad ten in ternationale conferentie over atoomenergie bij. De proeven zullen worden ge nomen bij Eker, in het gebied van Hogar, het zuidelijk deel van de Sahara. De eerste be trekkelijk kleine lading' zal op 200 meter boven het aard oppervlak tot ontploffing wor den gebracht. Franse deskundi gen hopen te kunnen vaststel len of dergelijke ontploffingen ook voor niet-militaire doelein den kunnen worden gebruikt, o.m. voor de winning van aard olie. In de -mijn bij Boksburgh, Transvaal, waar zich zaterdag een ontploffing voordeed, zijn opnieuw drie lijken van Afri kaanse mijnwerkers geborgen. Het zoeken naar nog vier ver miste mijnwerkers wordt voort gezet, hoewel de kans dat zij levend zullen worden aangetrof fen uiterst gering is. Men vreest dan ook dat de ramp 25 perso nen liet leven zal hebben gekost. Secretaris-generaal Hammar skjoeiil heeft de Veiligheidsraad verzocht opnieuw bijeen te Ito men ter bespreking van de Kon golese ontwikkelingen. In een nieuw rapport brengt hij de volgende vier punten naai voren: 1. Hulpverlening aan de Kongo lese regering tot een bedrag van honderd miljoen dollar. 2. Er moet een beroep op re gering en volk van Kongo worden gedaan om spoedig en met vreedzame middelen een einde te maken aan de binnenlandse strijd. 3. Herhaling van het uitdrukke lijke bevel van de Veiligheids raad, dat de afzonderlijke lan den zich buiten de Kongolese ontwikkelingen moeten hou den. Dit slaat op. staten, die mogelijk, doQr middel van tweezijdige bvereenkomsten met Kongo vaste voet in dit land willen krijgen. 4. Ontwapening van Kongolese militaire eenheden. Hammarskjoeld noemt in zijn rapport de Sowjet-Unie niet bij name, doch aangenomen wordt dat hij, met het onder punt drie genoemde, doelt op de Sowjet- Russische hulp aan Loemombe. c.s. Kongolese regeringstroepen zijn, als gemeld, met door Rus land ter beschikking gestelde grote transportvliegtuigen naar de provincie Kasai vervoerd, waar prompt een hevige strijd ontbrandde met aanhangers van Kalondji's „mijnstaatdie vele slachtoffers, speciaal onder de burgerbevolking, heeft geëist. 'De Sowjet-Unie heeft verdei militaire vrachtauto's ter be schikking van de regering-Loe moemba gesteld. „Doordat partijen van bepaalde buitenlandse zijde hulp hebben ontvangen, is de toestand in Kon go duidelijk ernstiger geworden", aldus Hammarskjoeld in zij" rapport. Donderdag is te New York van gewoonlijk betrouwbare V. N.- Nadat hem donderdag door de Senaat verboden was tijdens de Senaatszitting het woord te voe ren, heeft premier Los moemba later een persconferentie gehou den, waarin hij zei, dat de Ver enigde Naties met Kasavoeboe tegen hem, Loemoemba, hebben samengezworen. Loemoemba verklaarde verder maatregelen tegen de Verenigde Naties voor te bereiden. „Kasa voeboe is nog steeds president, doch hij heeft geen gezag. Wij zullen dit op onze eigen Afri kaanse manier regelen", aldus Loemoemba. In een eerder op de dag door de Kongolese regering uitgege ven communiqué werd stelling genomen tegen de inmening dooi de Ver. N.aties in het conflict tussen het hoofd van de staat en de regering. De Kongolese Senaat heeft gis teren, na een zitting van 7'nur, zich uitgesproken vóór premier Loemoemba. De senatoren moes ten zich uitspreken vóór of te gen het besluit van president Kasavoeboe, waarbij premier Loemoemba uit zijn ambt werd ontslagen. INTIMIDATIE. Eerder op de dag had de vice- voorzitter van de Senaat aan Loemoemba het recht ontzegd in de Senaat te spreken. In een kwartier tijds was Loemoemba er echter in geslaagd in de stem ming in de Senaat, die tot dat moment ten gunste van Kasavoe boe was, een ommekeer tot stand te brengen. Tijdens de stemming, die open baar was, kwamen soldaten van het Kongolese leger, die Loe moemba steunden, de zaal bin nen. Nadat onder een indrukwek kende stilte de eerste twee stem men „tegen" iiaddcn geLtoid, spra ken de overige senatoren zich vóór Loemoemba uit. In de loop van de Senaatszit ting hadden de minister van Bui tenlandse Zaken Bomboko en minister Delvaux hun besluit tot mede-ondertekening van het besluit van de president om Loe moemba als premier te ontslaan en te vervangen door de voorzit ter van de Senaat, Joseph Ileo, verdedigd. Na de stemming verklaarde minister Bomboko tegenover journalisten niet zijn ontslag te zullen nemen en ook niet te zijn ontslagen als minister. Een Kongolese woordvoerder merkte na de Senaatszitting op, dat de meeste leden van de Se naat bang zijn van Loemoemba. bronnen vernomen dat de Veilig heidsraad, naar verwachting, Hammarskjoelds jongste Kon golese rapport in een spoedzit ting, die waarschijnlijk heden avond of zaterdag a.s. zal wor den, zal bespreken. Het komplot tegen Kongo is een komplot tegen alle Afrikaan se volkeren. Dit heeft Chroesjt- sjef verklaard op een lunch in het Kremlin ter ere van presi dent Sekoe Toeie van Guinea. De Russische premier zei dat het uiteenvallen van 'het kolonia le systeem een iiistorisch onaf wendbaar proces is. Miaar de im perialisten zullen hun positie niet zonder strijd prijsgeven. De Afrikaanse volkeren staan ech ter niet alleen in hun strijd. Zij zijn verzekerd van de steun van de volkeren van de Sowjet-Unie en de andere vredelievende lan den, aldus Chroestsjef. Koningin Juliana, Prinses Bea trix en Prinses Irene hebben met grote belangstelling de Olympische ruiterwedstrijden gevolgd. De Oostduitse autoriteiten hebben donderdag nieuwe beper kende bepalingen bekendge maakt voor het personenverkeer naar Oost-Berlijn. Gisteren heeft de Oostduitse ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan nieu we voorschriften van het Oost duitse ministerie van Binnen landse Zaken voor het reizigers verkeer „tussen de beide Duitse staten". Volgens deze nieuwe voorschriften moeten Westduit- se onderdanen bij het binnen komen van Oost-Berlijn bij de aangewezen controleposten een inreisvergunning tonen. In de nieuwe bepalingen, die gisteren te middernacht in wer- Het Franse weekblad „l'Ex- press" wijdt deze week een arti kel aan de anti-Duitse gezind heid in Engeland. „Ondanks de hernieuwde toe nadering tussen MacMillan en Adenauer blijven de anti-Duitse gevoelens in Engeland zeer sterk. Van alle landen die in dé laatste (Advertentie.» EERST EVEN KIJKEN bij DAN HEEFT U ECHT IETS APARTS Het ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op, daï. in een door zijn voorlichtings dienst uitgegeven bericht een fout is geslopen. In dit bericht is abusievelijk vermeld, dat van 12 september tot en met 19 no vember 1960 voor de laatste maal gelegenheid zal worden ge geven, buiten omloop gestelde munten in te leveren. De periode waarin dit mogelijk zal zijn is echter die van 12 september tot 15 oktober. Twee broers, wier motorkruiser enige honderden meters uit de hu van Miami in vlammen opging, werden op het nipper tje door de kustwacht gered. if De foto geeft een beeld van (le operatie. oorlog tegen nazi-Duitsland heb- I ben gestreden heeft Engeland er het langst over gedaan Duitsland te vergeven, en het heeft als eerste de tekenen van een her nieuwde opkomst van het mili tairisme in nieuwe bondsrepu bliek ontdekt". „De meeste Engelsen zijn niet zonder grond van mening dat bondskanselier Adenauer de voornaamste hinderpaal op de weg naar beëindiging van de koude oorlog is. Het streven van MacMillan naar de topconferen tie werd, aldus blijkt uit publieke opinie-onderzoeken, door meer dan negentig procent van de be- volking gesteund, en dë Duitse pogingen om deze conferentie ce saboteren hebben de openbare mening sterk geschokt." „De leiders van beide partijen heoben zich vóór de hereniging J van Duitsland uitgesproken. In werkelijkheid echter beschouwt j de openbare mening in Engeland de bestaande scheiding van Dititsland niet alleen als een rechtvaardige straf voor de Duitse oorlogsmisdaden, maar j ook als een vredesfactor in j Europa". „De Duitse aanspraken op de verloren gegane gebieden Silezië, Oost-Pruisen en zelfs het Sudetenland vinden in Engeland geen steun. Zij worden daarentegen beschouwd als een provocatie van de Polen, voor wie in Engeland grote sympathie bestaat. Men kan nu reeds zeg gen dat de anti-Duitse gevoelens in Engeland krachtiger zullen De lijken van negen van de elf inzittenden van het Amerikaanse WB-50 weervliegtuig dat donder- 1 dag bij Ishikawa, Japan, veron- gelukte zijn geborgen. Twee in- I zittenden worden nog vermist en zijn waarschijnlijk omgeko men. De voorzitter van de commis sie voor anti-Amerikaanse ac tiviteit van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de democraat Francis Walter, heeft woensdag verklaard, dat meer dan duizend personen, die een risico zijn voor de veiligheid van de Verenigde Staten, nog in dienst zijn van de Ameri kaanse regering. President Eisenhower had geweigerd hem de namen van deze personen mee te delen. Walter zei verder, dat hij do namen had willen weten van degenen dis na een onderzoek, ontslagen waren en later krach- ens een beslissing van het hooggerechtshof weer aangeno men. waren. De commissie waarvan Wal ter voorzitter is zal binnenkort een onderzoek beginnen naar de wijze waarop de naar ds Sow jet-Unie overgelopen agenten Bernon Mitchell en William Martin bij de Amerikaanse ge heime dienst zijn gekomen. worden naar mate Duitsland een onafwendbare grotere rol in Europese aangelegenheden gaat spelen". „Het aftreden van Adenauer en zijn vervanging door dr. Erhard, die als pro-Engels be kend staat, zou de atmosfeer kunnen ontspannen. De Engel sen zouden nog gelukkiger zijn wanneer de sociaal-democraten bij de verkiezingen van volgend jaar de overwinning zouden be halen, omdat de socialistische kandidaat de Westberlijnse bur gemeester Willy Brandt is, een man die in Engeland in hoog aanzien staat. Maar ook dit zou geen definitieve oplossing be tekenen. Het is niet waarschijn lijk dat de Engelsen er in zullen slagen de Duitsers als hun Europese broeders te beschou wen zolang de generatie die in de laatste oorlog gevochten en geleden heeft, nog leeft", aldus „l'Express". Uit betrouwbare bron is ver nomen, dat 300 militairen van de centrale Kongolese regering in de buurt van Kongolo de Ka- tangese grens hebben over schreden. De troepen zijn, aldus ge noemde bron. de rivier de Lui ke. overgetrokken. Kongolo ligt in het noorden van Katanga. Er bevinden zich thans troepen van de Mali-fede ratie. Het is de eerste keer dat mel ding is gemaakt van het bin nentrekken van troepen der centrale regering' in Katanga. (Adv.) Nu! Haast u! Olympiade bij Knorr soep bouillon. Pakket van fijSO nu slechts f 1,03 Alléén bij De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, heeft donderdag op een lunchbij- eenkomst van een groep hoofd redacteuren in Washington het voorstel van premier Chroesjt- sjef voor het houden van een topconferentie van meer dan tachtig landen in de Ver. Naties „het toppunt van belachelijkheid" genoemd. „Gezien de politiek die de Sowjets op het ogenblik voeren, kan men moeilijk geloven dat Chroesjtsjef naar de algemene vergadering komt met de bedoe ling bij te dragen tot het schep pen van een atmosfeer, die gun stig is voor een ernstig gesprek over hangende internationale problemen", aldus de minister. Volgens hem oefende de Sowjet- regering kennelijk druk uit op de regeringsleiders van andere lan den om ook naar New York te komen. Wat de communistische landen betrof, kwamen echter niet de regeringshoofden, maar de communistische partijleiders „de werkelijke machthebbers". Herter verklaarde voorts, dat de Sowjet-Unie een hardnekkige agitatiecampagne tegen de Ver. Naties in Kongo voert. Sprekend over het zenden van Russische vliegtuigen, technici en mate rieel zei dé minister, dat de Amerikaanse regering deze kwestie nauwkeurig onderzoe ken zal, omdat zij duidelijk ern stige gevolgen voor de vrede en veiligheid in Afrika en zoals secretaris-generaal Hammar skjoeld had opgemerkt ook daarbuiten met zich brengt. Hij achtte het twijfelachtig of de Sowjet-leiders er in zullen slagen veel regeringsleiders van „vrije landen" naar de algemene vergadering te krijgen. Over Afrika zei de minister, dat de Ver. Staten dit continent willen helpen bij het bundelen van zijn krachten voor het op bouwen van de Naties. De Atlan tische gemeenschap zag zich ge plaatst voor de noodzaak om enerzijds een evenwichtig mo dern defensie-apparaat te hand haven en anderzijds haar hulp bronnen te gebruiken ten behoe ve van de ten achter gebleven gebieden. Herter constateerde dat er onder de leden van de At lantische gemeenschap een toe nemende behoefte bestaat aan samenwerking en een gezamen- 'lijke benadering van de proble men. Uit „de krachtige houding" van de Japanse regering van Ikeda, het resultaten van de on langs gehouden verkiezingen in de prefecturen en de aanwijzin gen van een ontwakende open bare mening concludeerde do minister, dat de verbondenheid van Japan met de Ver. Staten en de vrije wereld „onwrikbaar"' is. Volgens hem handhaaft com munistisch China zijn „oorlogs zuchtige vijandigheid" jegens do Ver. Staten. Het ideologisch ge schil tussen de Russen en de Chinezen achtte hij een „inge wikkelde puzzle". Er waren ech* ter geen aanwijzingen, dat hier door op enige wijze het commu nistische gevaar zou verminde ren. Tot slot zei minister Herter dat het diplomatieke uitzicht niet veelbelovend is. De Ver. Staten bleven echter bereid ern stige voorstellen, in elk geschikt forum te bespreken, ongeacht van wie zij afkomstig zijn, mits zij bedoeld zijn om de huidige spanning in de internationale betrekkingen te verminderen. ZON MAAN op onder op onder Sept. 9 6.04 19.10 21.11 10.39 10 6.06 19.07 21.41 11.46 11 6.07 19.05 22.16 12.49 12 6.09 19.03 22.54 13.47 13 6.10 19.00 23.38 14.40 king traden, wordt Oost-Berlijn „dë hoofdstad van de Duitse de mocratische republiek" genoemd. De vergunningen om Oost-Ber lijn binnen te komen, „kunnen door burgers of instellingen van de D. D. R„ die hun zetel in Oost-Berlijn hebben, of door de burgers van de Duitse bonds republiek zelf worden aange vraagd". De aanvragen moeten bij de bevoegde instanties van de Duitse volkspolitie worden inge diend. Er kunnen vergunningen ver strekt worden voor meerdere be zoeken aan de Oostelijke sector van Berlijn binnen een bepaalde tijd, die echter niet langer dan drie maanden kan zijn. Kinderen tot en met 14 jaar, die door een volwassene worden begeleid, moeten volgens dë nieuwe voor schriften op de inreisvergunning van de begeleider worden ver meld. Tot nu toe konden Westduitse burgers op grond van het sta tuut der vier mogendheden Oost-Berlijn vrij betreden. West- Duitsers moesten voor reizen naar Oost-Duitsland evenwel een inreisvergunning van de plaatse lijke Oostduitse overheid hebben. Dit voorschrift is nu uitgebreid tot Oost-Berlijn met de motive ring, dat dit de hoofdstad van Oost-Duitsland is. Volgens ADN sprak men in het Oostduitse kabinet van „de voortdurende provocaties van Westduitse militaristen en wraakzuchtigen en het misbruik van West-Berlijn voor aanzet ting tot wraak". De raad van ministers achtte het nodig de aandacht te vestigen op het feit dat op grond van het verdrag van Potsdam nazistische, milita ristische en wraakzuchtige acti viteit en propaganda verboden zijn en dat het Duitse militaris me en nazisme moeten worden uitgeroeid. Volgens Westberlijnse waar nemers is dit de krachtigste po ging tot dusver om de Berlijnse kwestie los van het Duitse vraag stuk op te lossen. Het lijkt hun waarschijnlijk, dat Oost-Duits land van plan is de zaak op de spits te drijven. In Bonn is men van oordeel dat er een ernstige toestand ont staan is. Eventuele tegenmaat regelen zullen slechts in overleg met de Westelijke grote drie worden genomen. Men denkt aan beperking of algehele stopzet ting van dë handel met Oost- Duitsland. Een woordvoerder van de Brit se ambassade in Bonn heeft de nieuwe maatregel een schen ding genoemd van de status van Berlijn. Engeland Zou samen met zijn bondgenoten bepalen wat gedaan moet worden. Het Wes ten beschouwt Oost-Berlijn niet als de hoofdstad van Oost-Duits land, evenmin als West-Berlijn als de hoofdstad van de bonds republiek moet worden gezien. DROOG WEER Een hogedrukgebied, waar van het centrum donderdag avond dicht bij ons land ge komen was, beheerste toen het weer in onze omgeving. Het was droog weer met maximum tem peraturen van 18 tot 20 graden, maar langs de kust plaatselijk enige graden lager. Er was wei nig wind. Ook vandaag zal dit hogedrukgebied bij ons het weer bepalen. Er wordt op nieuw droog weer verwacht met zwakke tot matige, overwegend zuidelijke wind. De temperatu ren zullen over het algemeen nog een weinig hoger worden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Droog weer. Droog weer met opklaringen. Zwakke tot matige later overwe gend zuidelijke wind. Dezelfde temperaturen of iets hogere. VRIJDAG 9 SEPTEMBER. Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 4.46 5.05 4.11 4.30 5.26 5.45 5.36 5.55

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1