4. GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN 50 Jordaanse premier bij bomexplosie gedood ïvisie 63 doden bij Frans vliegtuigongeluk nabij Dakar Half procent van Nederlandse bevolking lijdt aan de huidziekte Kongolese Senaat wenst handhaving V.N.-troepen Chaos in Leopoldstad tijdens relletjes De conferentie van Amerikaanse staten in San José Protest van V.N.-commando in Korea HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN 8.00 Nws; 8.13 Gr.; vrouw; 9.40 Gram.; de kleuters; 10.15 lezing; 10.25 Gram.; e vrouw; 11.30 Gr.; vooruit, lezing; jklok; 12.03 Gram.; sn tuinbouwmeded.; 12.45 Olymp. Spe- vs; 13.15 Zonnewij- atennws; 13.30 Gr.; eke cn moderne :n; 14.30 Voor de ouwen; 14.40 Waar irry, hoorspel (III); 16.00 Voor de zie- iekenlof; 17.00 Voor '.40 Beursber.; 17.45 sn; 18.00 Regerings- 18.15 Gram.; 18.20 tafel, lezing; 18.30 lymp. Spelen; 19.00 Act.; 19.25 Gram.; avondconcert; 21.40 'lymp. Spelen; 22.30 Lichte muz.; 23.00 'lymp. Spelen; 23.55 (VI.); 12.00 Gram.; richt; 12.35 Gram.; )n; 13.00 Nws: 13.15 m.; 14.45 Lichte mu- Gevar. muz.; 16.00 .06 Gr.; 17.00 Nws; ;cital; 17.40 Boekbc- 50 Gr.; 18.20 Voor 18.50 Pianorecital; 19.40 Gram.; 19.50 10 Lit. progr.; 20.30 mmerman, operette; tconc. (tussen 21.30 lymp. Spelen)22.00 Jram.; 22.55 Nws. sieprogrzmma's. 13.0013.30, 17.00— -19.10 Eurov.: Olym- n; 20.00 Journaal en it; 20.20 Eurovisie: en; 20.30 Film; 21.40 ovisie: Olymp. Spe- BLLG. TV: 13.00— sie: Olymp. Spelen; icialistische gedachte 30 Nws; 20.00 Euro- lm van Italië; 20.20 11.05 Rep. uit de stad 21.40 Eurovisie: Olym- ;n; 22.15 Filmoverz.; n journaal. PHILIPS TanKering Mj abonnement: Terneuzen mvrteur-Hoofdredaeteui l van de Sarde Redactie-adresNoordstraat 55--57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Nfi 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: t 6,- per kwartaal; per naand f2. per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 30 AUGUSTUS 1960 16e Jaargang Nr 5073 vprsennnt <i.i£e(y|ky - Uitgeefster N V. v/h Firma P J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum P"«? advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel», advertenties)5 regels 1,Iedere regel nseer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nut. Premier Al Majali van Jor danië is maandagochtend bij een bomontploffing omgekomen, zo wordt in Beiroet vernomen. De aanslag is gepleegd in het ministerie van Buitenlandse Zaken te Amman, aldus het be richt uit Beiroet. Radio-Amman heeft de dood van premier Hazza Majali als gevolg van een aanslag toege geven. Volgens radio-Cairo zijn er bij de aanslag tien doden en vijftig gewonden gevallen. Majali is 44 jaar geworden. Hij stond bekend als een van de trouwste aanhangers van de Has- jemitische monarchie en als iemand die het Westen goed ge zind was. In mei 1959 is hij pre mier geworden. Dit was de twee de maal, maar zijn premierschap in december 1955 heeft slechts drie dagen geduurd. Majali is ook verscheidene malen minister geweest. Het gebouw, waarin de bom was geplaatst, is zwaar bescha digd. Volgens Arabische radio stations is er in Amman een uit gaansverbod afgekondigd en zijn de strategische punten door mili tairen bezet. Het nieuws van de aanslag op El Majali heeft in de Libanese hoofdstad Beiroet alom pijnlijke verbazing gewekt. Nog slechts enkele dagen ge leden namen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Ara bische Liga een resolutie aan waarin alle activiteiten die de onderlinge betrekkingen zouden kunnen verslechteren, als pers en radiocampagnes, werden ver oordeeld. Men sprak reeds van een wapenstilstand en hoopte op een betere verstandhouding tus sen Amman enerzijds en Kairo en Bagdad anderzijds. Einde maart arresteerde de Jordaanse politie twee uit Syrië afkomstige terroristen die tot taak hadden premier El Majali te vermoorden. De autoriteiten in Amman maakten kort na deze arrestatie bekend dat ook in Syrië verblijvende Jordaanse vluchtelingen deel uitmaakten van het complot. Deze maand werd een nieuw komplot tegen de Jordaanse premier ontdekt en in verband hiermee werd een onbekend aan tal personen gearresteerd. Tot vlak vóór de opening van de Arabische ministersconferen tie voerde de pers van de Ver enigde Arabische Republiek een felle campagne tegen El Majali. „Het Jordaanse volk is niet van plan een troon die het dooi- de Engelsen met geweld is opgelegd voor onbeperkte tijd te blijven torsen". Toen de aanvallen in de Egyp tische en Syrische pers ophielden gaf El Majali de Jordaanse bla den opdracht de campagne tegen de Verenigde Arabische Repu bliek te staken. Koning Hoessein benoemt nieuwe kabinetsformateur Koning Hoessein van Jordanië heeft de chef van het konink lijke kabinet, Rahjat el Talhoeni, opgedragen een nieuwe regering te vormen, zo meldt radio-Bag- dad. Het radiostation voegde hieraan toe dat het op het ogen blik rustig in Amman is. Er zijn nog geen overlevenden gevonden bij het wrak van de Franse Supereonstellation, die bij een landingspoging bij Dakar in zee is neergekomen tijdens een hevige storm. Het toestel, behorend aan Air France, was zondagavond laat uit Parijs vertrokken om via Dakar en Monrovia naar Abid jan te vliegen. Maandagochtend omstreeks half zeven kwam het boven Dakar aan. Er waren 35 passagiers en 8 bemanningsleden aan boord. Het toestel is een mijl uit de kust in zee neergekomen. Twee maal heeft het topstel gepoogd in Dakar te landen op een baan, die in de richting van de zee loopt. Na de tweede poging, om streeks 7 uur maandagochtend, verdween het vliegtuig. Twee marinevaartuigen en twee heli kopters vonden het wrak een mijl uit de kust. Air France heeft meegedeeld, dat er geen hoop meer op het vinden van overlevenden bestaat. De oorzaak van het ongeluk staat nog niet vast. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat het toestel door de bliksem is getroffen. Tot op heden zijn dertig lijken De Kongolese senaat heeft zich inaandagmiddag uitgesptroken voor handhaving van de V. N. - troepen in Kongo en terugtrek king van aiie Belgische strijd krachten van het gehele grond gebied van de republiek, aldus blijkt uit een communiqué dat na afloop van de vergadering is uit gegeven. De senaat spreekt de wens uit dat de troepen van de Verenigde Naties de orde op doeltreffende Een beeld van chaos in Leopold stad, toen Kongolese militairen een eind maakten aan een anti- Loemoemba-demonstratie. wijze zullen handhaven en in samenwerking met de centrale regering tussenbeide komen in interne conflicten en wanorde lijkheden. De regering dient onmiddellijk besprekingen te beginnen met de vertegenwoordigers van de Ver enigde Naties in Kongo om een datum vast te stellen voor de militaire bezetting van Katanga geborgen. Uit de verwondingen kan worden geconcludeerd dat het vliegtuig is ontploft toen het het wateroppervlak raakte. Op het tijdstip van het ongeluk regende en mistte het. Tot de slachtoffers behoren acht kinderen, van wie twee nog babies. Het zoeken naar lijken gaat nog steeds voort. Men neemt aan dat het wrak dat uit de lucht waarneembaar is nog een aantal lijken bevat. Nederlander onder de slachtoffers Naar wij van de zijde van de directie Nederland van de lucht vaartmaatschappij Air France vernemen, bevond zich onder de slachtoffers van het ongeluk met de Franse Supereonstellation bij Daker één passagier van Neder landse nationaliteit. De identiteit van deze Nederlander, die ge boekt had voor het trapect Parijs —Monrovia, is nog onbekend. Generaal Gheysen vertrokken Generaal Gheysen, bevelheb ber van de Belgische troepen in Kongo, is gistermorgen per vliegtuig uit Elisabethstad naar België vertrokken. Volgens sommige berichten zou gene- -aal Gheysen vóór zijn vertrek het hevel van de V. N.-troepen in Kongo geadviseerd hebben, een neutrale zone tussen Ka- tanga en Kasai in te richten om het uitbreken van oorlog in Kongo te voorkomen. Een woordvoerder van de V. N. te Elisabethstad heeft verklaard, dat Ethiopische troe pen zich aan de ene zijde van ei grens tussen Katanga en Kasai en Tunesische eenheden zien aan de andere zijde bevin den. Wat de basis Kamina betreft zei hij, dat deze in beginsel door Kongolese strijdkrachten en troepen van de Verenigde Naties. I gisteren uiterlijk tegen midder nacht ontruimd moesten zijn Choesjtsjef naar Finland „Tass" meldt dat de Russi sche premier Chroesjtsjef be gin september a.s. Finland zal bezoeken, „om president Kek konen ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag te be zoeken en geluk te wensen". Kolonel Remy van Lierde, de commandant van de basis, zal roei de overblijvende enkele honderden manschappen ver trekken. Er blijven dan nog on- gevee, 80C Belgische technici ove,President Tsjom'oe heeft zich gistermorgen naar Karmna begeven. Mevrouw Powers onderweg naar Verenigde Staten Mevrouw Powers, echtgenote van de Amerikaanse piloot die in Moskou gevangen zit, is maandag uit Parijs naar de Ver enigde Staten vertrokken. Vóór haar vertrek zei zij tegen ver slaggevers, dat zij niet verwacht haar echtgenoot in de komende drie jaar te zullen zien, tenzij zich nieuwe ontwikkelingen in de zaak mochten voordoen. HERVATTING VAN VERKENNINGS VLUCHTEN Volgens de „Daily Express" zijn de verkenningsvluchten van het type dat twee maanden geleden tot het neerschieten var het Amerikaanse RB-47 toestel leidde, van Britse bases hervat. Dit geschiedt door de Ameri kaanse luchtmacht met de RB- 47 en door de Britse met Can berra's van een verbeterd type. uitgerust met elektronische en fotografische apparaten. De vluchten worden „aan de rand van het IJzeren Gordijn" uit gevoerd om gegevens te ver krijgen over het communisti sche verdedigingsstelsel. Ziekte breekt uit tien dagen na het gebruik Hoewel exacte gegevens bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid nog ontbreken, mag aangenomen worden, dat op het ogenblik ongeveer een half (Adv.) Nu! Haast u! Olympiade bij Knorr soep bouillon. Pakket van nu slechts f 1,03 Alléén bij 7&10W De Cubaanse minister van Bui- aannemen koningin Eizabeth tenlandse Zaken, Raul Roa, heeft of de keizer van Japan. zondag de conferentie van de organisatie van Amerikaanse staten te San José in Costa Rica verlaten omdat zijn land niet de minste bescherming en steun tegenover de Verenigde Staten zou hebben gekregen waarop het krachtens het handvest van de organisatie recht heeft. „Ik ga met mijn volk en mijn land en met de bevolkingen van Latijns-Amerika," aldus Roa. Ongeveer vijftig aanhangers riepen „Cuba ja, Yankee neen" en „weg met het imperialisme" in hun hotel aangekomen zon gen de Cubanen hun volkslied. De politie moest een menigte toeschouwers en journalisten op een afstand houden. De minister vertrok loen duidelijk werd dat de conferen tie met grote meerderheid een verklaring zou goedkeuren wel ke, volgens Roa, direct tegen Cuba was gericht. Hij zei tot zijn ambtgenoten dat Cuba er van overtuigd is onder de be dreiging van een op handen zijnde militaire aanval van de V. S. te leven. „Wanneer een klein land zich zó bedreigd voelt, zal het van iedereen hulp BLOEDIGE GEVECHTEN IN BAKWANGA „Premier" Ngagoela van de „mijnstaat" in Kasai heeft vol gens Belga in Elizabethstad ver klaard dat er op het ogenblik in Bakwanga, de „hoofdstad" van de „mijnstaat", bloedige gevech ten gaande zijn. De Baloeba, ge wapend met lansen en speren, hebben een tegenaanval onder nomen tegen de troepen van de regering-Loemoemba, zo zou hij gezegd hebben. Reuter meldt, dat tien militai ren der Loemoemba-troepen ernstige verwondingen hebben opgelopen in een botsing met aanhangers van Albert Kalondji, de verdreven premier van de mijnstaat. LOEMOEMBA WIL 8.000 SOLDATEN UIT ROEANDA OEROENDI AANWERVEN Premier Loemoemba heeft zondag op een bijeenkomst te Stanleystad in Oostprovincie ge zegd dat hij voornemens is 8.000 soldaten uit het Belgische trust- gebied Roeanda Oeroendi aan te werven. Deze hebben het dienst verband met de Belgische auto riteiten beëindigd en bevinden zich thans., in Oostprovincie. De premier ried zijn 2.000 toe hoorders aan de blanken die zich nog in het land bevinden, goed te behandelen. „Als iemand een steen naar de auto van een blanke werpt, is hij een vijand van de vrijheid. Ik heb altijd ge zegd niet de blanken te haten, maar het stelsel van uitbuiting", aldus Loemoemba, die vergezeld was van drie Belgische mede werkers, onder wie twee vrou wen. Loemoemba kondigde voor Oostprovincie een politieke reor ganisatie aan, die een verklei ning van de macht van de stam hoofden meebrengt. Cuba was een land zonder vrienden totdat premier Chroes jtsjef de V. S. met een raket- tenaanval dreigde ingeval van agressie tegen Cuba, aldus Roa. Roa verliet de vergadering nadat de ministers van Buiten landse Zaken met grote meer derheid de eerste twee artike len van een „verklaring van San Jose" hadden goedgekeurd waarin interventie of bedrei ging met interventie door een mogendheid buiten het Ameri kaanse continent werd veroor deeld en waarin met name el ke poging van de Chinezen en Russen om van de politieke, economische en sociale toestand in een Amerikaanse staat ge bruik te maken, van de hand gewezen. Intussen is de Venezolaanse minister van Buitenlandse Za ken, Arcaya, door zijn regering teruggeroepen. Dit zou het ge volg zijn van meningsverschil len in de regering van Caracas aangaande de houding tegen over Cuba. Men zou het aftre den van Arcaya en een kabi netscrisis verwachten. Wat het terugroepen van de Venezolaanse minister van Bui tenlandse Zaken Arcaya be treft, hebben afgevaardigden van andere landen meegedeeld dat Arcaya na zijn pogingen om de eerste twee artikelen van de verklaring in algemenere termen vervat te krijgen, is op gebeld door president Betan- court van Venezuela. procent van de Nederlandse be volking (ca. 55.000 mensen) lijdt aan de huidziekte, die het ge volg zou zijn van het gebruik van „Planta". Uit binnenge komen mededelingen is men gaan veronderstellen, dat de ziekte uitbreekt ongeveer een dag of tien na het gebruik van de margarine. Wanneer dus tegen het eind van deze week, tien dagen nadat de margarine uit de verkoop is genomen, de ziekte gaat teruglopen, zal men zich een beeld kunnen vormen van de situatie, zo vernemen wij bij het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Van Ameland wordt gemeld, dat van dit eiland nogal wat Duitse badgasten ziek naar hun vaderland zijn teruggekeerd. Een 70-jarige inwoonster van Ame land is opgenomen in een zie kenhuis op het vasteland, omdat zij de huidziekte in ernstige mate bleek te hebben. Enkele honderden patiënten in ziekenhuizen Het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelt het volgende mede: „Als resultaat van het verzoek van de geneeskundig hoofdin specteur van de volksgezondheid aan de artsen, om schriftelijk aangifte te doen van gevallen van huidaandoeningen, kan wor den meegedeeld, dat over het afgelopen weekend opgave is Bezoek aan zieke echtgenoot en vader Mevr. B. Dijkers en haar twee kinderen, de tienjarige Arie en de zevenjarige Michael, zijn in Zuid-Afrika aan boord van de „Jagersfontein" gegaan voor een reis naar Nederland, waar zij haar echtgenoot, die zij zes jaar geleden voor het laatst heeft gezien, gaat bezoe ken. De heed Dijkers, die ver lamd is tengevolge van een val aan boord van een petroleum- tanker, wordt in Middelharnis verpleegd. Hij heeft destijds aangeboden de plaats van de Amerikaanse ter dood veroor deelde Caryl Chessman in de gaskamer van San Quentin in te nemen. De reünie van de familie Dijkers is mogelijk gemaakt door een inzameling in Neder land en Zuid-Afrika. Ook het verblijf in Nederland en de te rugreis worden hieruit bekos tigd. Kort nadat het in 1953 door do watersnood getroffen was, vertrok het gezin naar East London. De heer Dijkers moest echter voor verdere behandeling' naar Nederland terugkeren. De „Jagersfontein" wordt 19 september in Antwerpen ver wacht, vanwaar de familie naar het sanatorium gebracht zal worden. Het commando van de Ver enigde Naties in Korea heeft maandag een protest ingediend bij de communisten in de wapen stilstandscommissie te Panmoen- djon, in verband met een gevecht van woensdag j.l. tussen een Zuiakoreaans en een Noord- koreaans marineschip bij de Ko reaanse westkust. Volgens een V. N.-afgevaar- digde bij de wapenstilstandscom missie heeft een Noordkoreaans schip het vuur geopend toen een Zuidkoreaans vaartuig de iden titeit van het Noordkoreaanse vaartuig, dat zich ten zuiden van de demarcatielinie bevond, pro beerde vast te stellen. Het Zuid- koreaanse schip beantwoordde het vuur. De Zuidkoreaanse marine heeft donderdag bekendgemaakt, dat een Noordkoreaans schip na een vuurgevecht tot zinken was ge bracht. Een Noordkoreaanse afge vaardigde bij de wapenstilstands commissie heeft verklaard, dat het incident tussen twee schepen van het V. N.-commando kan zijn voorgevallen. Maar door het in cident met Noord-Korea in ver band te brengen poogde de an dere partij de spanning in Korea te vergroten. De Noordkoreaanse afgevaar digde, generaal Joo, heeft voorts geëist, dat vier Noordkoreaanse zeelieden, die in een Amerikaans militair ziekenhuis bij Seoel wor den behandeld, heden naar Noord-Korea worden terugge zonden. De zeelieden werden door Zuid-Korea gered na een vuurgevecht op 30 juli tussen Zuidkoreaanse en Noordkoreaan - se schepen bij de oostkust. De afgevaardigde van de V. N. bij de wapenstilstandscommissie, gene raal Dawson, heeft de Noord koreaanse eis van de hand ge wezen omdat de toestand van de zeelieden nog niet zodanig is, dat zij vervoerd kunnen worden. ONTSLAG PERZISCHE REGERING AANVAARD De sjah heeft het ontslag van de regering-Egbal aanvaard, aldus is uit welingelichte bron vernomen. De vorst heeft ter stond Sjerif Einami, de minis ter van mijnbouw in het demis sionaire kabinet, ontboden. Men meent te weten, dat Ema- mi, die meer deskundige dan politicus is, belast zal worden met de samenstelling van een nieuwe regering. Eghbal heeft het kabinet meegedeeld, dat hij zijn ambt neerlegt omdat de sjah zijn on tevredenheid had uitgesproken over de organisatie van de deze maand gehouden verkiezingen. Later is van officiële zijde in Teheran meegedeeld, dat de sjah Sjarif Emami tot premier heeft benoemd. ontvangen van ruim duizend ge vallen, waaronder een twintigtal ernstige. Daarbij moet in aan merking worden genomen, dat de meldingen door het weekend ver traagd binnenkomen. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen ge meld. In het vorige communiqué vermelde sterfgeval te Leeuwar den is op last van de officier van justitie sectie verricht. Het wetenschappelijk onder zoek naar het bestanddeel van de margarine dat voor het op treden van de ziekte verantwoor delijk is, wordt voortgezet. Het onderzoek is nog geenszins zover gevorderd, dat reeds een uit spraak kan worden gedaan, welke stof als de meest waar schijnlijke oorzaak moet wor den aangemerkt. Bericht over geheime doodvonnissen in Zuid-Afrika was onjuist David Ennals, vice-voorzitter van het Britse comité tegen apartheid, heeft toegegeven, dat een bericht volgens hetwelk in Zuid-Afrika zestig mensen in het geheim ter dood veroor deeld waren wegens hun aan deel in de onlusten te Cato Ma- nor, onjuist is. Ennals zei, dat het bericht, waarvan hij mel ding had gemaakt in ten rede die hij vorige maand in Bir mingham heeft gehouden, „uit een gewoonlijk betrouwbare bron" verkregen was. (Het be richt is in Zuid-Afrika onmid dellijk tegengesproken.) In een brief aan „The Obser ver" schrijft Ennals, dat het be richt onjuist is gebleken en dat 25 van de betrokkenen nu pas in het openbaar terechtstaan. „Ik ben mij ervan bewust, dat degenen, die strijden tegen de apartheid in Zuid-Afrika niet gebaat zijn met de publikatie van verklaringen die niet juist blijken te zijn. Ik betreur het, dat deze verklaring is gedaan zonder een zorgvuldiger verifi catie van de ontvangen inlich ting", aldus Ennals in zijn brief aan „The Observer". De toestand in Algerie Algerijnse opstandelingen hebben zondagochtend vroeg drie leden van een gezin ge dood en twee gewond bij een aanval op een woning in de om geving van Algiers, aldus een mededeling van het hoofdkwar tier van het Franse leger. Rebellen hebben de onder burgemeester van het nabij Philippeville gelegen dorp Bern Betsjii zondag uit zijn woning gehaald en doodgescnoten. VRIJ VEEL WIND Een depressie boven midden Engeland trekt langzaam naai de Noordzee en zal ook de komende 24 uur het weer een wisselvallig karakter geven. Aan de zuidzijde van deze depressie stroomt iets drogere lucht ons land binnen, waarin naast opklaringen ook enkele, overwegend lichte buien zullen voorkomen. De zuidweste lijke tot westelijke wind blijft matig tot krachtig en zal langs de kust van Holland en Zeeland tijdelijk nog hard zijn. De tempe raturen handhaven zich nog op hetzelfde niveau als maandag. In de bovenlucht heeft zich inmid dels een vrij krachtige westelijke stroming ontwikkeld, waardoor oceaandepressies gemakkelijker tot West-Europa kunnen door dringen. Het onbestendige weer duurt dus voort. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Wisselvallig Opklaringen maar hier en daar ook een regenbui. Matige tot krachtige en langs de kust van Holland en Zeeland tijdelijk har de zuidwestelijke tot westelijke wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. DINSDAG 30 AUGUSTUS. Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 7.40 8.01 7.05 7.26 8.20 8.41 8.30 8.51 ZON MAAN op onder op onder Aug. 30 5.48 19.33 14.50 23.54 31 5.49 19.30 15.53 Sept. 1 5.51 19.28 16.49 0.51 2 5.52 19.26 17.37 1.56 3 5.54 19.24 18.17 3.09

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1